Identificació de la sessióDownload 0,58 Mb.
bet1/6
Sana21.02.2017
Hajmi0,58 Mb.
#3057
  1   2   3   4   5   6ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE

DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

DE 14 DE JULIOL DE 2011

Identificació de la sessióNúm. : 2-11/15

Caràcter: extraordinari

Data: 14 de juliol de 2011

Horari: de les 17.30 hores fins a les 18.00 hores

Lloc: sala d'actes de la seu de la corporació
Assistents
Joaquim Calatayud Casals

Lídia Bargas Musoy

Teresa Gomis de Barbarà

Mercè Dalmau Mallafré

Jose Vicente Mir Arner

Antoni Abelló Grau

Joan Josep Garcia Rodríguez

Lluís M. Castellví Valls

Agustí Domingo Basora

Ramon Llobet Martí

Anna Aragonès Roc

Josep Casanova Ballester

Josep LLuís Cortiella Rabascall

Josep Llebaria Nolla

Antoni Marca Ferrús

Robert Benaiges Cervera

Fran Morancho López

Rosa Garrido Arcones

Àngels Pérez Sánchez

Joan Mas Nolla

Josep Montané Vidal

Sergi Ciurana Nicolau

Andreu Carrasco Sardà

Gemma Capella Ferré

Pere Carrasco Gené

Dolors Compte Llusà

Carme Cros Brull

Fermin Díaz Duran

Manuel Poyato Poyato

Coia del Rio Valls

Rosa Maria Abelló Borràs

Jordi Vinyals Nogués

Beatriz Mayordomo Pujol
M. Rosa Pérez López, interventora

Joan Manuel Abelló, secretariJoan Emili Llauradó Grau, gerent
Ordre del dia


 1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 9 de juliol de 2011.
 1. Aprovació del nomenament de la Gerència.
 1. Aprovació de l'organigrama del Consell Comarcal del Baix Camp.
 1. Aprovació del règim de sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal.
 1. Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Comarcal.
 1. Aprovació del règim d'assistències, dedicacions i indemnitzacions dels membres electes i assignacions als grups polítics comarcals.
 1. Donar compte de les Resolucions de la Presidència en relació als nomenaments de les Vicepresidències i de les delegacions conferides.
 1. Aprovació del nomenament de representants comarcals a diferents organismes i institucions.


Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 9 de juliol de 2011.
S’aprova, per unanimitat de vots dels membres assistents, l’acta de la sessió anterior de 9 de juliol de 2011, la qual ja havia estat lliurada amb anterioritat a l’inici de la sessió.
2. Aprovació del nomenament de la Gerència.
El president dóna la paraula al secretari perquè exposi els aspectes fonamentals d’aquest punt de l’ordre del dia.
Una vegada constituïda la corporació, es proposa al Ple que aprovi el nomenament de la persona que ostentarà i exercirà el càrrec de Gerència del Consell Comarcal del Baix Camp.
Naturalesa del càrrec
La Gerència es defineix com un òrgan unipersonal, d’existència preceptiva o obligatòria d’acord amb l’article 11 del Decret legislatiu 4/2003 i 145 del Reglament orgànic comarcal, que havent estat nomenada per acord de Ple, exerceix les atribucions que li atorga la normativa administrativa vigent, així com les funcions que li deleguin els altres òrgans de govern, podent dictar resolucions i decrets resolutoris i executius.
El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor o regidora de les corporacions municipals.
A més, se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal als articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral general.
El gerent o la gerent té la condició de funcionari o funcionària eventual segons disposa l'article 16.2 del Decret legislatiu 4/2003 i l'article 9 c) del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
Atribucions
Tal com disposa l’article 16 del Decret legislatiu 4/2003, correspon a la Gerència, d'acord amb les directrius del Ple i les instruccions de la Presidència, exercir les següents funcions:


 1. Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.

 2. Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.

 3. Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.

 4. Dirigir el personal de la corporació.

 5. Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions de la Presidència i del ple enumerades pels articles 13 i 14 del Decret legislatiu 4/2003.

Així mateix, l’article 147.3 del Reglament Orgànic Comarcal (ROC) atribueix, igualment, a la Gerència, assistida per la Intervenció de fons de la corporació, confeccionar l’avantprojecte de pressupost general anual, el qual prèvia la conformitat de la Presidència, serà lliurat a la comissió informativa corresponent per al seu estudi i dictamen previ a la presentació de l’expedient al Ple per a la seva discussió i, si s’escau, aprovació.


A més d’exercir aquestes atribucions, la Gerència pot assistir a totes les reunions del Ple, de la Junta de Govern Comarcal i de la resta d’òrgans col·legiats, sense necessitat de convocatòria, invitació o autorització expressa.
En aquestes sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal en les que hi assisteix la Gerència, el titular d’aquest òrgan podrà intervenir quan ho estimi convenient o sigui requerit per la Presidència, amb la finalitat d’informar i assessorar en les matèries objecte de discussió o debat.
Les intervencions de la Gerència es transcriuran succintament al Llibre d’actes. En el procés d’adopció dels acords i emissió de dictàmens, consultes o informes, la Gerència no podrà exercir el dret a vot.

Nomenament i revocació
El gerent o la gerent és nomenat i cessat pel Ple del Consell Comarcal, a proposta del president o presidenta, de conformitat amb allò que disposa l'article 14.3 b) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l'organització comarcal de Catalunya i l’article 146 del Reglament orgànic comarcal.
Aquest nomenament s’acordarà en el transcurs de la sessió extraordinària de Ple en la que s’aprovi l’organigrama de la corporació. El cessament es podrà acordar en qualsevol moment, corresponent al Ple el nomenament del nou gerent/a en la mateixa sessió en què s’acordi la revocació de l’anterior, segons disposa l’article 146 del Reglament orgànic comarcal.
L’acord de nomenament es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
El president demana als membres assistents si algú vol fer ús de la paraula.
No hi ha intervencions i de conformitat amb tot el que ha quedat exposat el Ple adopta, per unanimitat de vots dels membres assistents, el següent acord:
1. APROVAR el nomenament del senyor JOAN EMILI LLAURADÓ GRAU com a gerent del Consell Comarcal del Baix Camp, que substituirà en aquest càrrec a l’anterior titular a partir del dia 18 de juliol de 2011.
La Presidència, en nom de la institució, vol destacar el reconeixement a la tasca realitzada pel senyor Carles Forment Escoda en el període que ha vingut exercint les funcions de Gerència d’aquesta administració comarcal.
La persona proposada per la Presidència i nomenada en aquesta sessió de Ple per accedir al càrrec de Gerent, present a la sessió, accepta expressament aquest nomenament amb tots els seus drets i obligacions, i així es farà constar a l'acta de la sessió.
2. APROVAR la retribució de la Gerència, amb càrrec a la partida núm. 912.11000 ja consignada en el pressupost de la corporació de 2011, que es fixa en la quantitat bruta anual de 56.291,01 €, sense perjudici de les revisions que siguin procedents per a posteriors exercicis, d’acord amb la normativa vigent.
3. Aprovació de l'organigrama del Consell Comarcal del Baix Camp
El president dóna la paraula al secretari perquè exposi els aspectes fonamentals d’aquest punt de l’ordre del dia.
Per al nou mandat corporatiu, que comprendrà el període 2011-2015, la Presidència proposa al Ple, d’acord amb el Reglament orgànic comarcal (ROC), l’aprovació del següent organigrama, sense perjudici que pugui ser modificat a partir de les necessitats de funcionament de la institució.
Integren el cartipàs comarcal les següents entitats vinculades o depenents de l’administració comarcal:


    1. Consell Comarcal del Baix Camp

    2. Patronat Comarcal de Turisme del Baix Camp

    3. Organisme Autònom de Desenvolupament de les Muntanyes del Baix Camp

    4. Societat Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA)

    5. Societat Serveis Comarcals Mediambientals Cambrils SL (SECOMSA CAMBRILS)

    6. Societat Secomsa Aigües, SL

    7. Societat Secomsa Gestió, SL

    8. Consorci per a la Gestió de Residus Municipals al Baix Camp

    9. Consorci de la Televisió Digital Local Pública del Camp (TDCAMP)

    10. Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Camp

    11. Consorci Leader Priorat – Baix Camp

    12. Consorci de Benestar Social del Camp

El règim jurídic, les competències i l’objecte de cadascuna d’aquestes entitats ve regulat en la normativa vigent i, en el seu cas, en els Estatuts respectius i normes reglamentàries internes.


A continuació es presenta la composició dels òrgans que integren l’estructura de cadascuna d’aquestes entitats:1. CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMPa) ORGANIGRAMA DEL CONSELL COMARCAL
La relació d’òrgans col·legiats i unipersonals del Consell Comarcal és la següent:
Òrgans col·legiats:


 1. Ple

 2. Consell d’Alcaldes

 3. Junta de Portaveus

 4. Comissió Especial de Comptes

 5. Junta de Govern Comarcal

 6. Comissió Informativa permanent de desenvolupament del territori.

 7. Comissió Informativa permanent de Règim Interior.

 8. Comissió Informativa permanent de Serveis a la Comunitat.

 9. Comissió Informativa permanent del Programa d’Actuació Comarcal.

 10. Oficina Tècnica Ambiental Comarcal.

 11. Comissió Consultiva d’Accés Motoritzat al Medi Natural

 12. Comitè de Seguretat i Salut en el Treball

 13. Comissió de Consulta de Coordinació de les Polítiques del Consell Comarcal

 14. Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp.

 15. Consell Supramunicipal de Serveis Socials del Baix Camp.


Òrgans Unipersonals:


 1. Presidència

 2. Vicepresidències

 3. Gerència

 4. Conselleries de Coordinació de les diferents Àrees o Departaments.


b) NATURALESA I COMPOSICIÓ
Òrgans col·legiats del Consell Comarcal del Baix Camp:
1) Ple
Segons disposa l’article 7 del ROC, el Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal.
El Ple està integrat per tots els consellers i conselleres i el presideix la Presidència de l’ens o, excepcionalment, la Vicepresidència que legalment el substitueixi. A totes les sessions plenàries hi assisteix la Gerència amb veu i sense vot.
El Plenari s’estructura en grups polítics comarcals. Els consellers i conselleres s’integren als diferents grups segons han manifestat per escrit prèviament.
En aquest mandat corporatiu 2011-2015, d’acord amb l’assignació d’escons realitzada per la Junta Electoral Provincial el dia 21 de juny de 2011 es constitueixen els següents grups comarcals:
CiU: (15 membres) 1. Joaquim Calatayud Casals

2. Lídia Bargas Musoy

3. Teresa Gomis de Barbarà

4. Mercè Dalmau Mallafré

5. Jose Vicente Mir Arner

6. Antoni Abelló Grau

7. Joan Josep Garcia Rodríguez

8. Lluís M. Castellví Valls

9. Agustí Domingo Basora

10. Ramon Llobet Martí

11. Anna Aragonès Roc

12. Josep Casanova Ballester

13. Josep LLuís Cortiella Rabascall

14. Josep Llebaria Nolla

15. Antoni Marca Ferrús
PSC-PM: (10 membres) 16. Robert Benaiges Cervera

17. Fran Morancho López

18. Rosa Garrido Arconés

19. Àngels Pérez Sánchez

20. Joan Mas Nolla

21. Josep Montané Vidal

22. Sergi Ciurana Nicolau

23. Andreu Carrasco Sardà

24. Gemma Capella Ferré

25. Pere Carrasco Gené
PPC: (4 membres) 26. Dolors Compte Llusà

27. Carme Cros Brull

28. Fermin Díaz Duran

29. Manuel Poyato Poyato

ERC-AM: (4 membres) 30. Coia del Rio i Valls

31. Rosa Maria Abelló i Borràs

32. Jordi Vinyals i Nogués

33. Beatriz Mayordomo i Pujol
Correspon al Ple exercir les atribucions i competències que recull l’article 14.1 del Decret legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei comarcal (TRLOCC) i l’article 8 del ROC.
Secretaria: Joan Manuel Abelló
Les funcions de la secretaria, tant del Ple com dels diferents òrgans col·legiats, podran ser exercides, en règim de suplència, per un altre funcionari/ària de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la Llei 30/1992.
2) Consell d’Alcaldes
D’acord amb l’article 19 del Decret legislatiu 4/2003, el Consell d'Alcaldes és integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president o presidenta del Consell Comarcal, podent realitzar reunions, de forma itinerant, als diferents municipis de la comarca a més de la pròpia seu de l’ens comarcal.
Les atribucions del Consell d’Alcaldes, segons l’article 44 del Reglament orgànic comarcal es poden classificar en els següents apartats:
1. Informes preceptius del Consell d’Alcaldes emesos a requeriment de la Presidència
El Consell d’Alcaldes informarà sobre les propostes d’acord que la Presidència hagi de sotmetre a consideració del Ple i que, segons el seu criteri, siguin d’especial interès per a tots o alguns dels municipis de la demarcació.
2. Propostes d’actuació que formula el Consell d’Alcaldes a iniciativa pròpia
El Consell d'Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d'actuació sobre matèries i assumptes que siguin d'interès per a la comarca. El contingut íntegra dels acords que adopti el Ple sobre aquestes propostes d’actuació haurà de ser informat per la Presidència al Consell d’Alcaldes en la propera reunió que es convoqui.
3. Informes preceptius del Consell d’Alcaldes emesos per atribució legal
En tot cas, el Consell d'Alcaldes ha d'emetre, amb caràcter previ a l’adopció de l’acord de Ple del Consell Comarcal, un informe sobre les qüestions següents:
a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.

b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

d) Els plans sectorials comarcals.

e) La modificació dels límits comarcals.

f) El canvi de nom o de capital de la comarca.g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.Download 0,58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
davlat pedagogika
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
fanidan mustaqil
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti