İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar


Suallar(Ətraf mühitin planlaşdırılmasına giriş)Download 55.71 Kb.
bet3/3
Sana08.05.2017
Hajmi55.71 Kb.
1   2   3

Suallar(Ətraf mühitin planlaşdırılmasına giriş) 1. Radioaktiv tullantıların idarə olunmasında ekoloji təhlükəsizliyi təmin etmək üçün həyata keçirilən prinsiplər

 2. Alternativ inşaat materialı kimi Yanma külündən istifadə edilməsi

 3. Təkrar emalın ekoloji və iqtisadi səmərəliliyi

 4. Ətraf mühitə qoxu,səs,vibrasiya təsirləri və onların idarə olunması

 5. Bərk məişət tullantılarının Yandırılması zavodu

 6. Azərbaycan Respublikasında tullantılarla bağlı dövlət siyasətinin prinsipləri

 7. İqtisadi-ictimai mühitə mənfi təsirlərin azaldılması tədbirləri

 8. Kompaktor qurğusu və onun növləri haqqında məlumat verin

 9. Tullantıların təkrar emal üçün çeşidlənməsi

 10. Zavodun tikilib istismara verilməsi ilə əlaqədar yaranan sosial təsirlər

 11. Ətraf mühitin mövcud vəziyyəti. Ərazinin iqlim xarakteristikası

 12. Tullantıların daşınmasına qoyulan tələblər

 13. İşlənmiş qaz təmizləmənin texnoloji həlli prinsipləri

 14. Zavodun inşaat edilməsi zamanı torpaqların fiziki-mexaniki və kimyəvi çirklənməsi

 15. Tullantıların təsnifatı və ətraf mühitə təsiri

 16. Təkrar emalın ekoloji və iqtisadi səmərəliliyi

 17. İstehsalatda yaranan tullantıların müxtəlif məqsədlər üçün istifadəsi

 18. Bərk məişət tullantılarının yığımı üçün nəzərdə tutulan konteynerlər haqqında məlumat verin

 19. Tullantıların yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan ərazilər və bunlarin ətraf mühitə göstərdikləri təsirlər

 20. Tullantıların yandırılması zamanı əmələ gələn turş qazların (SO2,HCl,HF) neytrallaşdırılmaqla azaltmaq

 21. Tullantılarla bağlı fəaliyyət münasibətlərinin tənzimlənməsində dövlət hakimiyyət orqanlarının vəzifələri

 22. Tullantılardan enerjinin alınması sistemləri. Tullantıların yandırılması

 23. Təkrar emal məqsədiylə çeşidlənməsi üçün nəzərdə tutulan konteynerlərin rənglənməsi və onun əhəmiyyəti

 24. Atmosferin kimyəvi çirklənməsi

 25. Prinsipial olaraq bərk tullantıların çeşidlənməsinin həyata keçirildiyi istiqamətlər

 26. Tullantı problemi və onun müasir vəziyyəti

 27. Yandırılma zamanı havaya ayrılan emissiaların idarə olunması

 28. Zavodun inşaat mərhələsində səs-küy və vibrasiyanın azaldılması

 29. Fiziki-kimyəvi və biotexnoloji emal prosesləri haqqında məlumat verin

 30. Xarici mühitin obyektləri üçün YVQ həddi normaları və təhlükəli maddələrin ölüm dozası

 31. Ətraf mühitin çirklənməsi ilə dəyən ziyanın növləri

 32. Tullantıların xarakteristikası və tərkibi

 33. Tullantıların emal üsullarının üstün və fərqli cəhətləri

 34. Tullantının ayrılması və ya çeşidlənməsinin mühüm iqtisadi-sosial və ekoloji əhəmiyyəti

 35. Xammal-Bərk məişət tullantılarının saxlanılması və istifadəsi ilə əlaqədar yaranan ekoloji təsirlər

 36. Zərərli maddələr və ya tullantılarla davranma və emal proseslərində onların yol verilən qatılıq həddi

 37. İstismar mərhələsində sudan istifadə

 38. Kənd təsəruffatında gübrə və ya meliorasiya vasitəsi kimi tullantılardan istifadə edilməsi

 39. Tullantıların emal yerlərinə qoyulan tələblər

 40. Zavodun inşası prosesində bitki örtüyünə təsirlərin qiymətləndirilməsi.

 41. Zavodun inşası mərhələsində su mühitinə və torpaq örtüyünə təsirin qiymətləndirilməsi

 42. Mulçer qurğusu haqqında məlumat verin

 43. Radioaktiv tullantılarla davranmanın əsas mərhələləri

 44. Tullantıların toplanması və çeşidlənməsi

 45. İstismar mərhələsində istifadə olunacaq əsas xammal-Bərk məişət tullantıları

 46. Tibbi tullantılar və tərkibinə görə təsnifi

 47. Canlılara təsirlərin azaldılması tədbirləri

 48. NOx (Azot oksidlərini) azaltma sistemi

 49. Tullantıların təkrar emalına qoyulan tələblər

 50. Tikinti mərhələsində sosial təsirlər və onların idarə olunması

 51. İnşaat mərhələsində bitkilərə təsirlərin azaldılması tədbirləri

 52. Tullantı problemi və onun müasir vəziyyəti

 53. Zavodda yaranan kül qalıqlarının idarə olunması

 54. Tullantıların zərərsizləşdirilməsi

 55. Tullantıların emal üsulları, biotexnoloji emal üsulunun perspektivliyi.

 56. Tullantıların xarakteristikası.İstehsalat tullantılarının xarakteristikası

 57. Zavodun tikintisində Faunaya təsirlərin qiymətləndirilməsi

 58. Tullantıların bioloji emalı

 59. Radioaktiv tullantıların təsnifatı və onların ətraf mühitə göstərdikləri təsirlər

 60. İstismar mərhələsində istifadə olunacaq xammal və köməkçi materiallar

 61. Radioaktiv tullantılarının utilizasiyası

 62. İnşaat işləri zamanı atmosferə atılan qazşəkilli emissiaların azaldılması

 63. Kompaktor və Multilift qurğularının iş prinsiplərini izah edin

 64. İstehlak və məişət tullantılarının xarakteristikası

 65. Zavodun tikintisi zamanı torpaqların bərk tullantılarla çirklənməsi

 66. Tullantılarla davranma və emal proseslərində zərərli maddələrin yol verilən qatılıq həddi

 67. Təhlükəlilik sinfinə görə tullantıların xarakteristikası

 68. Zavodun inşası mərhələsində atmosferə təsirin qiymətləndirilməsi

 69. Azərbaycan Respublikasının”İstehsalat və məişət tullantıları haqqında”qanununda tullantılara aid edilən əsas anlayışlar

 70. Zibilxanaların təşkili,poliqon və zibilxanalrın rekultivasiyası

 71. Təbii-ekoloji vəziyyətin araşdırmaları üzrə nəticələr

 72. İstehsalat mənşəli tullantı suları və idarə olnması

 73. Tullantıların tərkibinin tədqiqi və təsnifat mexanizminin hazırlanması

 74. Sənaye tullantılarının utilizasiyası

 75. Köməkçi materialların saxlanılması və istifadəsilə əlaqədar yaranan ekoloji təsirlər

 76. İnşaat prosesində atmosferin tozla çirklənməsinin azaldılması

 77. Bərk məişət tullantıları alternativ enerji mənbəyi kimi

 78. Tullantı problemi və onun müasir vəziyyəti

 79. Tullantıların emal üsulları, biotexnoloji emal üsulunun perspektivliyi.

 80. İstehsalat tullantılarının yaranması,yerləşdirilməsi və idarə olunması

 81. Tibbi tullantılar və tərkibinə görə təsnifi

 82. Canlılara təsirlərin azaldılması tədbirləri

 83. Kompaktor qurğusu və onun növləri haqqında məlumat verin

 84. Tullantıların təkrar emalına qoyulan tələblər

 85. Tikinti mərhələsində sosial təsirlər və onların idarə olunması

 86. Zavodun istismarı nəticəsində yaranan iqtisadi təsirlər

 87. Bərk məişət tullantılarının yığımı üçün nəzərdə tutulan konteynerlər haqqında məlumat verin

 88. Poliqon və zibilxanaların rekultivasiyası

 89. Tullantıların tərkibinin tədqiqi və təsnifat mexanizminin hazırlanması

 90. Termiki emal prosesini izah edib,növləri haqqında məlumat verin

 91. Tullantı problemi və onun müasir vəziyyəti

 92. İstehsalat tullantılarının mümkün istifadə istiqamətləri

 93. Tullantıların toplanması,daşınması və belə proseslərə cəlb edilən qurğular

 94. Müasir qanunvericilik aktlarında tullantıların xarakteristikası

 95. Tullantıların emalının üsul və vasitələri

 96. Tikinti mərhələsində sağlamlıq və təhlükəsizlik təminatı

 97. Mənşəyinə,Aqreqat halına,Təhlükəlilik sinfinə görə tullantıların təsnifatı

 98. Bərk məişət tullantılarının yandırılması zamanı yaranan qazşəkilli emissialar

 99. Radioaktiv tullantıların xarakteristikası

100.İnşaat işləri zamanı torpaqlara təsirlərin azaldılması tədbirləri

Suallar(Çirkli suların idarə olunması)
1.Çirkli suların növləri

2.Yaşayış məntəqələrinin ümumi kanalizasiya sxemi

3.Kollektor nədir,hansı növləri vardır.

4.Nasos stansiyalarının təsnifatı

5.kanalizasiya sistemləri

6.Ümumiaxımlı sistemin təsnifatı

7.Tam ayrılmış sistemin təsnifatı

8.Natamam ayrılmış sistemin təsnifatı

9.Yarımayrılmış sistemin təsnifatı

10.Şəhər kanalizasiya sistemlərinin təsnifatı

11.Şəhər kanalizasiya sistemlərinin üstün və fərqli cəhətləri

12.Kombinə edilmiş edilmiş kanalizasiya sistemi

13.kombinə edilmiş kanalizasiya sistemlərinin tətbiq olunduğu ərazilər

14.Yerüstü axımların təmizlənməsi üçün istifadə olunan qaydalar

15.Kanalizasiya sxemləri haqqında ümümi məlumat

16.Perpendikulyar sxemi təsvir edin

17.Kəsişən sxemi təsvir edin

18.paralel sxemi təsvir edin

19.Radial sxemi təsvir edin

20.Zonalı sxemi təsvir edin

21.Çirkli suların kanalizasiyay qəbul edilmə şərtləri

22.Şəhər kanalizasiyasına axıdılan sənaye çirkli sularının tərkibinə qoyulan qadağalar

23.Çirkli suların tərkibi

24.Fiziki vəziyyətinə görə çirkli suların təsnifatı

25.Kimyəvi tərkibinə görə çirkli suların təsnifatı

26.Çirkli suların bakterioloji çirklənməsi

27.Çirkli suların tərkibindəki bakteriyaların yaratdığı potogen dəyişikliklər

28.Aerob və anoerob proseslər

29.Aerob prosesləri xarakterizə edin

30.Anoerob prosesləri xarakterizə edin

31.Oksigenə biokimyəvi tələbat

32.Su anbarının suyunun çirklilik dərəcəsini xarakterizə edən əsas kəmiyyət-OBT

33.Nitrifikasiya və denitrifikasiya prosesləri

34.Nitrifikasiya prosesini xarakterizə edin

35.Denitrifikasiya prosesini xarakterizə edin

36.Çirkli suların təmizlənməsində nitrifikasiya prosesinin əhəmiyyəti

37.Çirkli suların təmizlənməsində denitrifikasiya prosesinin əhəmiyyəti

38.Çirkli suyun reaksiyası

39.Çirkli suyun fəal reaksiyası

40.PH-ın qiymətini təyin etmək üçün istifadə olunan üsullar

41.indiqatorların köməyilə PH-ın qiymətinin təyini

42.PH-ın qiymətindən asılı olaraq suların çirklilik dərəcəsi

43.Çirkli suların nisbi sabitliyi

44.Çirkli suların davamlılığı

45.Çirkli suların istifadəsi

46.Çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq çirkli suların istifadə olunduğu sahələr

47.Çirkli su çöküntülərinin istifadəsi

48.Su anbarlarının çirklənməsi

49.Su anbarlarının çirkləndiricilərdən mühafizəsi

50.Su anbarlarının çirklənməsini müəyyən edən əlamətlər

51.Su anbalarının öz-özünə təbii təmizlənməsi

52.Su anbarlarının öz-özünə təbii təmizlənmə faktorları

53.Su anbarlarının öz-özünə təbii təmizlənməsinin fiziki faktorunun təsnifatı

54.Su anbarlarının öz-özünə təbii təmizlənməsinin kimyəvi faktorunun təsnifatı

55.Su anbarlarının öz-özünə təbii təmizlənməsinin bioloji faktorunun təsnifatı

56.Su anbarında oksigenə tələbat

57.Su anbarında oksigenin həll olması və buna səbəb olan amillər

58.Temperaturun su anbarının öz-özünə təmizlənməsinə təsiri

59.Çökən çöküntülərin su anbarının öz-özünə təmizlənməsinə təsiri

60.Su anbarlarının bakterioloji çirklənməsi və öz-özünə təmizlənməsi

61.Oksidləşmənin mərhələləri haqqında məlumat verin

62.Şəhər çirkli sularının təmizlənmə üsulları

63.Çirkli suların mexaniki təmizlənməsi

64.Mexaniki təmizlənmə üçün istifadə olunan qurğular

65.Çirkli suların kimyəvi təmizlənməsi

66.Kimyəvi təmizlənmə üçün istifadə olunan qurğular

67.Çirkli suların bioloji təmizlənməsi

68.Bioloji təmizlənmə üsulunun mahiyyəti

69.Şəraitdən asılı olaraq bioloji təmizlənmənin həyata keçirildiyi yollar

70.Çirkli suların zərərsizləşdirilməsi

71.Çirkli suların çöküntüsünün emalı

72.Çöküntülərin emalı zamanı istifadə olunan qurğular

73.Barmaqlıqlar

74.Qumtutanlar

75.Durulducular

76.Çirkli suların çökmə prosesi

77.Hissəciklərin çökmə prosesinə təsir edən amillər

78.Üfüqi durulducular

79.Şaquli durulducular

80.Radial durulducular

81.Çöküntülərin emalı,zərərsizləşdirilməsi və istifadəsi

82.Çöküntülərin xarakteri,emal üsulları,tətbiq olunan qurğular

83.Septiklər

84.İkiyaruslu durulducular(emşerlər)

85.Metanteklər

86.Təmizlənmiş çirkli suların zərərsizləşdirilməsi və su anbarına buraxılması

87.Çirkli suların zərərsizləşdirilməsi

88.xlorlu əhəng və kalsium hipoxlorid vasitəsilə dezinfeksiya

89.Xlorla,natrium hipoxloridlə və ozonla dezinfeksiya

90.Təmizlənmiş çirkli suların su anbarına buraxılması

91.Təmas çənləri

92.Yerüstü su anbarlarının çirkli sularla çirklənmədən mühafizə qaydaları

93. Çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq çirkli suların istifadə olunduğu sahələr

94.Çirkli suların tərkibi və xassələri

95. Çirkli suların zərərsizləşdirilməsi

96. Yaşayış məntəqələrinin ümumi kanalizasiya sxemi

97.Çöküntülərin emalı üçün tətbiq olunan qurğular

98. Şəhər kanalizasiya sistemlərinin üstün və fərqli cəhətləri99. Su anbarının suyunun çirklilik dərəcəsini xarakterizə edən əsas kəmiyyət

100. Şəhər kanalizasiyasına axıdılan sənaye çirkli sularının tərkibinə qoyulan qadağalar
Katalog: external -> ckfinder -> userfiles -> files
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 16 sentyabr 2014-cü il
files -> Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri
files -> Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə əməkdaşlıq edən universitetlər
files -> 1. Metrologiya nədir?
files -> AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
files -> Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?
files -> Strasburq Universitetinin prezidenti Alen Beretzin rəhbərliyi ilə Fransa ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti Universitetimizdə olmuşdur
files -> İ. N.Şirinzadə “12” sentyabr 2014-cü il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra

Download 55.71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat