İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar


Qoruyucu konstruksiyalarda temperatur və nəmlik paylanmasıDownload 55.71 Kb.
bet2/3
Sana08.05.2017
Hajmi55.71 Kb.
1   2   3

Qoruyucu konstruksiyalarda temperatur və nəmlik paylanması


 • Su, buxar, hava isitmə sistemləri

 • Split-sitem kondisioner sistemlərinin soyuducu konturu

 • Binaların yay və qış istilik rejimləri

 • Binalarda mexaniki ventilyasiya sistemlərinin təşkili

 • Mikroiqlim sistemlərinin layihələndirilməsi üçün istilik-nəmlik balansının tərtibi

 • Döşəmə isitmə sistemləri

 • Mikroiqlimi təmin edən sistemlərə təqdim edilən tələblər

 • Binalarda optimal istilik komfort şərtləri

 • Çiller – fenkoyl bazasında mərkəzi kondisioner sistemləri

 • Otaqlarda insanla ətraf mühit arasında istilik mübadiləsi

 • Ventilyasiya və kondisioner sistemlərinə təqdim edilən tələblər.

 • İsitmə mövsümü üçün istilik gücünün təyini, şüalanma və konveksiya yolu ilə isitmə

 • Mikroiqlim sistemlərdə enerjidən səmərəli istifadə üsulları

 • Binalarda optimal-istilik komfort şərtləri

 • Yerli ventilyasiya, otaqların aerodinamikası

 • Binadaxili mikroiqlimin təmin edilməsində optimallaşdırma tədbirləri

 • Otaqlarda hava axınlarının təsnifatı

 • Qoruyucu konstruksiyalarda qeyri-stasionar istilikötürmə

 • Mərkəzi və yerli isitmə sistemləri

 • Texnoloji və komfort kondisioner sistemlərinin təyinatı

 • Qünəş radiasiyasının binalara təsiri

 • Təbii və mexaniki ventilyasiyanın təşkili

 • Split-sistem kondisionerlərin iş prinsipi-soyuducu kontur

 • İsitmə sistemlərində dövretdirici nasosun seçilməsi

 • Mikroiqlim göstəriciləri və onların formalaşması ilə baglı hesabatlar

 • Binalarda istilik-nəmlik balansının tərtibi

 • Otaqlarda mikroiqlim

 • Rekuperatorlu ventilyasiya və kondisioner sistemləri

 • İki borulu isitmə sistemlərinin hidravliki hesabatı

 • Soyuducu maşınlar, konstruktiv elementləri, iş prinsipi

 • Qoruyucu konstruksiyaların istilikötürməyə qarşı termiki müqavimətləri

 • Ventilyasiya sistemlərinin təsnifatı.

 • Qızdırıcı cihazların istilik-texniki hesablanması

 • Ventilyatorlu ötürücü ilə mərkəzi-yerli kondisioner sistemləri

 • Mikroiqlimi sistemlərinə təqdim edilən tələblər

 • İsitmə sistemlərinə təqdim edilən tələblər

 • İstehsal sexlərində ventilyasiya sistemlərinin təşkili.

 • Ejeksiyalı ötürücü ilə mərkəzi-yerli kondisioner sistemləri

 • Qoruyucu konstruksiyalardan əsas və əlavə istilik itkiləri

 • Ventilyasiya və kondisioner sistemlərin təşkil edən avadanlıqlar

 • İstiliyi daha intensiv keçirən konstruktiv elementlərdən istilikötürmə

 • Kondisioner sistemlərinin təsnifatı

 • Ventilyasiya sistemlərində hava kəmərlərinin aerodinamik hesablanması

 • Mikroiqlimi təmin edən sistemlərdə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə

 • İsitmə sistemlərinin istilik gücünün təyini

 • Bir borulu su isitmə sistemlərinin hidravliki hesabatı

 • Düzaxınlı birzonalı mərkəzi kondisioner sistemləri.

 • Binalara günəş radiasiyasının təsirinin araşdırılması

 • Binalarda hava mübadiləsinin təşkili, hava balaansı
 • Qoruyucu konstruksiyalarda temperatur sahəsinin qurulması


 • Buxar, hava isitmə sistemləri

 • Çoxzonalı kondisioner sistemləri

 • Binaların yay və qış istilik rejimləri

 • Binalarında ventilyasiya sistemlərinin təşkili

 • Qoruyucu konstruksiyalardan istilikkeçirmə

 • Döşəmə isitmə sistemləri

 • Mikroiqlimi təmin edən sistemlərdə günəşenerjisindən istifadə

 • İnşaat iqlim rayonları

 • Çiller – fenkoyl sistemləri

 • Otaqlarda istilik mübadiləsi


  Qurğuların müayinəsi və zəlzələyə davamlılığı  1. Зялзяляляр вя онларын даьыдыжы нятижяляри щаггында цмуми мялумат

  2. Зялзяля йцкцнцн Корчински методу иля тяйини

  3. Зялзяля дальалары

  4. Гурьуларын мцайинясинин мягсяди вя мясяляляри

  5. Тензометрик методларла нисби деформасийанын тяйини

  1. Зялзялялярин йаранма сябябляри вя механизми щаггында

  2. Омари методу иля зялзяля йцкляринин тяйини

  3. Гурьуларын сынаьынын вя мцайинясинин методлары

  4. Зялзяля шкалалары

  5. Бетонун мющкямлийинин даьыдыжы олмайан методларла тяйини

  6. Зялзяля тясиринин гиймятляндирилмяси. Шкалалар вя жищазлар

  7. Зялзяля йцкляринин Щаузнер методу иля тяйини

  8. Тензометр васитяси иля нисби деформасийанын юлчцлмяси

  9. Гурьуларын мцайинясинин мягсяди вя мясяляляри

  10. Дямир-бетон конструксийаларда мцщафизя гатынын галынлыьынын вя арматурларын диаметринин тяйини.

  11. Грунт мцхтялифлийинин зялзялянин интенсивлийиня тясири. Грунт рягсляринин хцсусиййятляри

  12. Корчински методу иля зялзяля йцкцнцн тяйин олунмасы

  13. Зялзяля заманы рягслярин параметрляринин тяйини

  14. Динамик сынагларда истифадя едилян жищазлар вя чевирижиляр

  15. Бетонун мющкямлийинин даьыдыжы олмайан методларла тяйини

  16. Америка алими Био нязяриййяси ясасында зялзяля йцкцнцн тяйин олунмасы

  17. Бетонун мцщафизя гатынын галынлыьынын юлчцлмяси

  18. Зялзялялярин йаранма сябябляри вя механизми щаггында

  19. Йерин дахилиндя вя сятщиндя зялзяля интенсивлийинин гиймятляндирилмяси. Шкалалар вя жищазлар.

  20. Заврийев методу иля зялзяля йцкцнцн тяйини

  21. Зялзяля йцкцнцн статики вя динамики нязяриййя ясасында тяйин едилмясинин мащиййяти

  22. Зялзяля шкалалары

  23. Зялзяля дальаларынын нювляри

  24. Био методу иля зялзяля йцкцнцн тяйини

  25. Зялзяля щаггында цмуми мялумат

  26. Зялзялянин йаранма сябябляри вя механизми

  27. Иншаат конструксийаларынын динамики йцклянмя методлары иля сынаьы

  28. Зялзяля шкаласынын бюлцнмяляри

  29. Щесаблама нязяриййясинин гыса тарихи

  30. Сынаг йцкляринин тятбиг методлары вя васитяляри

  31. Бетонун мющкямлийинин даьыдыжы олмайан методларла тяйини

  32. Зялзяля йцкцнцн Био методу иля тяйин олунмасы

  33. Зялзяля шкалалары вя онларын бюлцнмяляри

  34. Електрик тензометрля нисби деформасийанын тяйини

  35. Тензометрик методла нисби деформасийанын тяйини

  36. Зялзяля дальалары. Ениня вя узунуна дальалар

  37. Бязи даьыдыжы зялзялялярин нятижяляринин анализи

  38. Бязи даьыдыжы зялзялялярин нятижяляринин анализи

  39. Зялзяля тясиринин гиймятляндирилмяси

  40. Йапон алими Мононобенин нязяриййяси ясасында зялзяля гцввясинин тяйини

  41. Гурьуларын сынаьы вя мцайинясинин мягсяди вя мясяляляри


  Suallar (Resurs iqtisadiyyatı) Qrup M335A3

  1. Təkrar emalın ekoloji-iqtisadi səmərəliliyi

  2. Tullantıların idarə olunması.Tullantıların idarə olunma siyasəti

  3. Termiki emal texnologiyasının mahiyyətini açıqlayın

  4. Plastik tullantıların təkrar xammal kimi emalı

  5. Tullantıların emalına və emal yerlərinə qoyulan tələblər

  6. Bərk tullantı poliqonu.Poliqon və zibilxanaların rekultivasiyası

  7. Tullantıların təhlükəliliyi

  8. İstehsalat tullantılarının mümkün istifadə istiqamətləri

  9. Tullantıların idarə olunmasında istifadə olunan qurğular

  10. Tullantıların emalının üsul və vasitələri haqqında məlumat verin

  11. Bərk tullantıların idarə olunması strategiyası

  12. Bioqazın emal olunması və elektrik enerjisi

  13. Radioaktiv tullantılarla davranmanın mərhələləri haqqında məlumat verin

  14. Tullantıların ikinci emala məruz qala bilməsinin ekoloji-iqtisadi əhəmiyyətini əsaslandırın.

  15. Tullantılardan ilkin xammal kimi istifadə

  16. Tullantıların daşınmasına cəlb edulən qurğular:Kompaktorlar

  17. Sənaye tullantılarının utilizasiyası

  18. “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda tullantılar necə təsnif edilir.

  19. Tullantıların emalının geniş yayılmış üsulları haqqında məlumat verin.

  20. Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması konsepsiyaları

  21. Tullantının ayrılması və ya çeşidlənməsinin mühüm iqtisadi-sosial və ekoloji əhəmiyyəti haqqında məlumat verin

  22. Tullantıların yandırılması və enerji istehsalı

  23. Mobil telefon tullantıları qiymətli resurs kimi

  24. Tekstil tullantılarının təkrar emalı

  25. Tullantıların təkrar emalının resurs iqtisadiyyatında ekoloji və iqtisadi əhəmiyyəti

  26. Bitki yağlarının təkrar emalının resurs iqtisadiyyatında rolu

  27. Təkrar emalın ölkə iqtisadiyyatina təsiri

  28. Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodu

  29. Kağız tullantılarının təkrar emalı

  30. Tullantılarla bağlı dövlət siyasətinin prinsipləri

  31. İstehsalçı,istehlakçı və ətraf mühit arasında qarşılıqlı əlaqə

  32. Şüşə tullantılarının resur iqtisadiyyatında rolu

  33. Tullantıların fiziki kimyəvi və biotexnoloji emalı

  34. Almaniyada resurs iqtisadiyyatı

  35. Tullantılardan inşaat materialları istehsalında hansı istiqamətlərdə istifadə etmək olar?

  36. Tullantıların bioloji emalı

  37. Çeşidləmə üçün nəzərdə tutulan konteynerlərin rənglənməsi və onun əhəmiyyəti haqqında məlumat verin

  38. İstehsalat ve istehlak tullantıları

  39. Müxtəlif ölkələrdə resurs iqtisadiyyatı

  40. Təkrar emala məruz qalan tullantılar haqqında məlumat verin

  41. Tullantıların ətraf mühitə təsiri

  42. Qida tullantılarının müxtəlif istiqamətlərdə təkrar emalı

  43. Ərazilərə qoyulan konteynerlərə qoyulan tələblər

  44. Təkrar emalın əhəmiyyəti və təbii resurslara qənaət

  45. Təkrar emal üçün tullantıların çeşidlənməsi

  46. Əmələgəlmə mənbəyinə görə tullantıların təsnifatı

  47. Ətraf mühitdə baş verən fiziki dəyişikliklərin pul vahidi ilə qiymətləndirilməsi

  48. Plastik tullantıların təkrar emalı

  49. Tullantıların resurs iqtisadiyyatındakı önəmləri

  50. Termiki emal prosesini izah edib,növləri haqqında məlumat verin

  51. Tullantı problemi və onun müasir vəziyyəti

  52. Dünyanın müxtəlif ölkələrində tullantılardan təkrar istifadə-resurs iqtisadiyyatı

  53. Rezin təkər tullantılarının təkrar emalı və resurs iqtisadiyyatında rolu

  54. Qanunvericiliyə görə tibbi və radioaktiv tullantıların xarakteristikası

  55. Tullantıların emal yerinə qoyulan tələblər

  56. Tullantıların emalının üsul və vasitələri

  57. Türkiyədə resurs iqtisadiyyatı

  58. Dünya təcrübəsinin inkişaf tendensiyalarına uyğun olaraq tullantılarla davranma strategiyası

  59. Tullantıların YVQ(Yol Verilən Qatılıq) həddi anlayışının mahiyyətini izah edin.

  60. İstehsalat,istehlak və məişət tullantılarının xarakteristikası

  61. Ətraf mühitin çirklənməsi ilə dəyən ziyanın növləri

  62. Ətraf mühitə dəyən ziyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi mərhələləri

  63. Tulantılarin tehlükəlilik simvolları.Tullantıların emalının beynəlxalq kodu

  64. Tibbi və radioaktiv tullantıların xarakteristikasını verin

  65. Tullantılarla bağlı fəaliyyət münasibətlərinin tənzimlənməsində dövlət hakimiyyət orqanlarının vəzifələri

  66. Tullantıdan enerjinin alınması sistemləri

  67. Sənaye tullantılarının utilizasiyası prosesinin izahını verin

  68. Tullantıların tərkibinin tədqiqi və təsnifat mexanizminin hazırlanması

  69. Toplanma,daşınma kimi prosesləri həyata keçirmək üçün istifadə olunan qurğular`

  70. Müasir qanunvericilik aktlarında tullantıların xarakteristikası

  71. Bərk məişət tullantıları

  72. Radioaktik tullantılarının utilizasiyası prosesini izah edin

  73. Ətraf mühitin tullantılarla çirklənməsindən dəyən iqtisadi ziyan

  74. Metal tullantıları.Aliminiumun təkrar emalı

  75. Poliqonların rekultivasiyası

  76. Tullantıların yerləşdirilməsi.Bərk tullantılar poliqonu

  77. Müxtəlif ölkələrdə bərk məişət tullantıları

  78. Tullantılarla davranma və emal proseslərində zərərli maddələrin yol verilən qatılıq həddi

  79. Tullantıların təkrar emalı və iqtisadi gəlir

  80. Tullantıların təhlükəliliyi.Təhlükəlilik sinfinə görə tullantıların xarakteristikası

  81. Tullantıların təkrar emal məqsədilə çeşidlənməsi üçün konteynerlərin rənglənməsi və bunun əhəmiyyəti

  82. İstehlak, məişət tullantılarını , o cümlədən, bərk məişət tullantılarını tərkibinə görə xarakterizə edin

  83. Tullantı toplama məntəqələrinin təşkili.İcazə verilməyən zibilxanalar

  84. Müxtəlif ölkələrdə tullantıların idarə olunması təcrübəsi

  85. Tullantıların toplanması və çeşidlənməsi

  86. Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması və resurs iqtidsadiyyatı

  87. Tibbi tullantıların morfoloji tərkibinə görə təhlükəlilik kataqoriyalarını xarakterizə edin.

  88. Tullantıların təkrar emal üçün çeşidlənməsi

  89. Təkər tullantılarının təkrar emalı və resurs iqtisadiyyatında rolu

  90. Azərbaycan respublukasinda tullantılarla bağlı dövlət siyasətinin prinsipləri

  91. Tullantıları xarakterizə etmək üçün hansı sənədlər tələb edilir, onlar haqqında məlumat verin.

  92. Şüşə tullantılarının təkrar emalı

  93. Ekoloji iqtisadi konsepsiyalar

  94. Tullantıların daşınmasına qoyulan tələblər

  95. Orqanik tullantılardan bioqaz emalı və gübrə kimi istifadə

  96. Təkrar emalı mümkün olan tullantılar

  97. Bərk tullantıların emalının iqtisadi tərəfdən dəyərləndirilməsi

  98. Metal tullantılar təkrar xammal kimi

  99. Tullantıların təhlükəlilik sinfini izah edin

  100. İstehsalat tullantılarının mümkün istifadə istiqamətləri


  Fənnin adı_ Təbii ehtiyatların qorunması və istifadəsi
  İMTAHAN SUALLARI


  1. Ekoloji anlayışların təhlili və ekologiyanın yaranma mərhələləri

  2. Atmosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi

  3. Dünya okeanının ekoloji problemləri

  4. Tullantısız istehsal

  5. Torpaqdan istifadənin insanlar üçün əhəmiyyəti

  6. Ekologiya fənninin məqsəd və vəzifələri,elmlər arasında yeri

  7. Litosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi.

  8. Dünya çayları,gölləri və onların insan həyatında rolu.

  9. Sunamı dalğaların törətdiyi fəlakətlər.

  10. Bitki aləminin əhəmiyyəti.

  11. Ekologiya və ətraf mühit anlayışları

  12. Atmosferin təbii çirklənməsi və onların yaratdığı problemlər

  13. Litosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi.

  14. Təbiətdə insanın həyatında suyun rolu

  15. Torpaqdan istifadənin insanlar üçün əhəmiyyəti

  16. Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin ekoloji nəticələri.

  17. Atmosferi süni çirkləndirən sənaye sahələri

  18. Sunami dalğaların törətdiyi fəlakətlər

  19. Ekologiya elminin inkişaf tarixi

  20. Dünya okeanının ekoloji problemləri

  21. Xəzər dənizinin bioloji resursları və onların mühafizəsi yolları

  22. Atmosferin quruluşu və dövranının çirklənmədə rolu

  23. Tullantısız istehsal.

  24. Dünyanın su ehtiyatları və onların coğrafi paylanması

  25. Biosfer, onun tərkib hissələri, ekoloji baxımdan təhlili

  26. Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin ekoloji əhəmiyyəti

  27. Atmosferin radioaktiv çirklənməsi və onun ekoloji nəticələri

  28. Hidrosferin və dünya okeanın mühafizəsi.

  29. Heyvanat aləminin ekocoğrafi aspektləri

  30. Faydalı qazıntılar,onların çıxarılmasında yaranan ekoloji təzadlar

  31. Təbii ehtiyatlardan istifadənin ekoloji -iqtisadi və texnoloji aspektləri

  32. Təbiətin mühafizəsində beynəlxalq təşkilatların rolu

  33. Bitki aləminin ekocoğrafi xassələri

  34. Xəzər dənizinin bioloji resursları və onların mühafizəsi yolları

  35. Ekologiya fənninin məqsəd və vəzifələri,elmlər arasında yeri

  36. Ekoloji sistemlər, ekoloji amillər.

  37. Atmosferin mühafizəsi

  38. Kosmik ekologiya

  39. Ətraf mühitin antropogen çirklənməsi və mühafizəsi

  40. Biosfer qoruqları və onların əhəmiyyəti

  41. Torpaqların səhralaşmasının qanunauyğuluqları

  42. Ekoloji sistemlər, ekoloji amillər

  43. Dünya okeanının bioloji ehtiyatlarının ekoloji əhəmiyyəti

  44. Azərbaycan çaylarının müasir ekoloji vəziyyətinin təhlili

  45. Biosfer qoruqları və onların əhəmiyyəti

  46. Ekologiya elminin inkişaf tarixi

  47. Torpaqların bərpasında meliorasiya və rekultivasiyanın əhəmiyyəti

  48. Hidroenergetika enrjisinin əhəmiyyəti.

  49. Azərbaycan çaylarının müasir ekoloji vəziyyətinin təhlili

  50. Su ehtiyatları və ondan səmərəli istifadə yolları

  51. Torpaqların çirklənməsi və mühafizə məsələləri

  52. Təbiətin mühafizəsinin elmi və ekoloji əsasları

  53. Bitki örtüyünün və meşələrin ekoloji xüsusiyyətləri

  54. Bioloji müxtəlifliyin saxlanılması

  55. Kosmik tədqiqatlarla təbii hadisələrin öyrənilməsi

  56. Biosfer,onun tərkib hissələri,ekoloji baxımdan təhlili

  57. Bioloji müxtəlifliyin saxlanılması

  58. Torpaqların çirklənməsi və mühafizə məsələləri

  59. Kosmik tədqiqatlarla təbii hadisələrin öyrənilməsi

  60. Ətraf mühitin antropogen çirklənməsi və mühafizəsi

  61. Biosferin qlobal ekoloji böhranları

  62. Coğrafi ekologiya elminin təkmilləşmə mərhələləri

  63. Heyvanat aləminin mühafizəsində beynəlxalq təşkilatının rolu

  64. Bitki aləminin ekocoğrafi xassələri

  65. Azərbaycanın mineral sərvətlərinin mühafizəsi

  66. Torpaqların mühafizə məsələləri

  67. Azərbaycanın mineral sərvətlərinin mühafizəsi

  68. Faydalı qazıntılar,onların çıxarılmasında yaranan ekoloji təzadlar

  69. Ozon qatının ekoloji əhəmiyyəti

  70. Atmosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi

  71. Müasir səhralaşma problemləri

  72. Energetik sistemlərin ekocoğrafi aspektləri

  73. Ətraf mühitin mühafizəsini təmin edən antropogen tədbirlər

  74. Hidrosferin və dünya okeanın mühafizəsi.

  75. Bitki aləminin ekocoğrafi xassələri

  76. Bioloji müxtəlifliyin saxlanılması

  77. Enerji ehtiyatlarının növləri.İstilik-enerji xammalları

  78. Faydalı qazıntılar,onların çıxarılmasında yaranan ekoloji təzadlar

  79. Hidrosferin və dünya okeanın mühafizəsi.

  80. Təbiətdə insanın həyatında suyun rolu

  81. Ozon qatının əhəmiyyəti

  82. Troposfer nə deməkdir

  83. Süni çirklənmə nəyə gətirib çıxarır

  84. Parnik qazları və onların iqlim dəyişməsinə təsiri

  85. Vulkan püskürmələri

  86. Ozon nədir

  87. Strotosfer nədir

  88. Kimya və Neft kimya sənayesi atmosferdə hansı çirklənmələr yaradır

  89. Azərbaycanda iqlim dəyişkənliyi

  90. Külək

  91. Ozon qatı nədir

  92. Mezosfer anlayışı nə deməkdir

  93. Atmosfer havasının radioaktiv maddələrlə çirklənməsi

  94. Tullantısız istehsal

  95. Ekoloji sistemlər

  96. Ozonun ölçülməsi

  97. Ekzosfer atmosferdə hansı rol oynayır

  98. Elektron çirklənməsi nə deməkdir

  99. Sürüşmələr

  100.Atmosferin və iqlimin ekoloji xüsusiyyətləri
  Suallar (Resurs iqtisadiyyatı) Qrup M335A3

  1. Təkrar emalın ekoloji-iqtisadi səmərəliliyi

  2. Tullantıların idarə olunması.Tullantıların idarə olunma siyasəti

  3. Termiki emal texnologiyasının mahiyyətini açıqlayın

  4. Plastik tullantıların təkrar xammal kimi emalı

  5. Tullantıların emalına və emal yerlərinə qoyulan tələblər

  6. Bərk tullantı poliqonu.Poliqon və zibilxanaların rekultivasiyası

  7. Tullantıların təhlükəliliyi

  8. İstehsalat tullantılarının mümkün istifadə istiqamətləri

  9. Tullantıların idarə olunmasında istifadə olunan qurğular

  10. Tullantıların emalının üsul və vasitələri haqqında məlumat verin

  11. Bərk tullantıların idarə olunması strategiyası

  12. Bioqazın emal olunması və elektrik enerjisi

  13. Radioaktiv tullantılarla davranmanın mərhələləri haqqında məlumat verin

  14. Tullantıların ikinci emala məruz qala bilməsinin ekoloji-iqtisadi əhəmiyyətini əsaslandırın.

  15. Tullantılardan ilkin xammal kimi istifadə

  16. Tullantıların daşınmasına cəlb edulən qurğular:Kompaktorlar

  17. Sənaye tullantılarının utilizasiyası

  18. “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda tullantılar necə təsnif edilir.

  19. Tullantıların emalının geniş yayılmış üsulları haqqında məlumat verin.

  20. Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması konsepsiyaları

  21. Tullantının ayrılması və ya çeşidlənməsinin mühüm iqtisadi-sosial və ekoloji əhəmiyyəti haqqında məlumat verin

  22. Tullantıların yandırılması və enerji istehsalı

  23. Mobil telefon tullantıları qiymətli resurs kimi

  24. Tekstil tullantılarının təkrar emalı

  25. Tullantıların təkrar emalının resurs iqtisadiyyatında ekoloji və iqtisadi əhəmiyyəti

  26. Bitki yağlarının təkrar emalının resurs iqtisadiyyatında rolu

  27. Təkrar emalın ölkə iqtisadiyyatina təsiri

  28. Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodu

  29. Kağız tullantılarının təkrar emalı

  30. Tullantılarla bağlı dövlət siyasətinin prinsipləri

  31. İstehsalçı,istehlakçı və ətraf mühit arasında qarşılıqlı əlaqə

  32. Şüşə tullantılarının resur iqtisadiyyatında rolu

  33. Tullantıların fiziki kimyəvi və biotexnoloji emalı

  34. Almaniyada resurs iqtisadiyyatı

  35. Tullantılardan inşaat materialları istehsalında hansı istiqamətlərdə istifadə etmək olar?

  36. Tullantıların bioloji emalı

  37. Çeşidləmə üçün nəzərdə tutulan konteynerlərin rənglənməsi və onun əhəmiyyəti haqqında məlumat verin

  38. İstehsalat ve istehlak tullantıları

  39. Müxtəlif ölkələrdə resurs iqtisadiyyatı

  40. Təkrar emala məruz qalan tullantılar haqqında məlumat verin

  41. Tullantıların ətraf mühitə təsiri

  42. Qida tullantılarının müxtəlif istiqamətlərdə təkrar emalı

  43. Ərazilərə qoyulan konteynerlərə qoyulan tələblər

  44. Təkrar emalın əhəmiyyəti və təbii resurslara qənaət

  45. Təkrar emal üçün tullantıların çeşidlənməsi

  46. Əmələgəlmə mənbəyinə görə tullantıların təsnifatı

  47. Ətraf mühitdə baş verən fiziki dəyişikliklərin pul vahidi ilə qiymətləndirilməsi

  48. Plastik tullantıların təkrar emalı

  49. Tullantıların resurs iqtisadiyyatındakı önəmləri

  50. Termiki emal prosesini izah edib,növləri haqqında məlumat verin

  51. Tullantı problemi və onun müasir vəziyyəti

  52. Dünyanın müxtəlif ölkələrində tullantılardan təkrar istifadə-resurs iqtisadiyyatı

  53. Rezin təkər tullantılarının təkrar emalı və resurs iqtisadiyyatında rolu

  54. Qanunvericiliyə görə tibbi və radioaktiv tullantıların xarakteristikası

  55. Tullantıların emal yerinə qoyulan tələblər

  56. Tullantıların emalının üsul və vasitələri

  57. Türkiyədə resurs iqtisadiyyatı

  58. Dünya təcrübəsinin inkişaf tendensiyalarına uyğun olaraq tullantılarla davranma strategiyası

  59. Tullantıların YVQ(Yol Verilən Qatılıq) həddi anlayışının mahiyyətini izah edin.

  60. İstehsalat,istehlak və məişət tullantılarının xarakteristikası

  61. Ətraf mühitin çirklənməsi ilə dəyən ziyanın növləri

  62. Ətraf mühitə dəyən ziyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi mərhələləri

  63. Tulantılarin tehlükəlilik simvolları.Tullantıların emalının beynəlxalq kodu

  64. Tibbi və radioaktiv tullantıların xarakteristikasını verin

  65. Tullantılarla bağlı fəaliyyət münasibətlərinin tənzimlənməsində dövlət hakimiyyət orqanlarının vəzifələri

  66. Tullantıdan enerjinin alınması sistemləri

  67. Sənaye tullantılarının utilizasiyası prosesinin izahını verin

  68. Tullantıların tərkibinin tədqiqi və təsnifat mexanizminin hazırlanması

  69. Toplanma,daşınma kimi prosesləri həyata keçirmək üçün istifadə olunan qurğular`

  70. Müasir qanunvericilik aktlarında tullantıların xarakteristikası

  71. Bərk məişət tullantıları

  72. Radioaktik tullantılarının utilizasiyası prosesini izah edin

  73. Ətraf mühitin tullantılarla çirklənməsindən dəyən iqtisadi ziyan

  74. Metal tullantıları.Aliminiumun təkrar emalı

  75. Poliqonların rekultivasiyası

  76. Tullantıların yerləşdirilməsi.Bərk tullantılar poliqonu

  77. Müxtəlif ölkələrdə bərk məişət tullantıları

  78. Tullantılarla davranma və emal proseslərində zərərli maddələrin yol verilən qatılıq həddi

  79. Tullantıların təkrar emalı və iqtisadi gəlir

  80. Tullantıların təhlükəliliyi.Təhlükəlilik sinfinə görə tullantıların xarakteristikası

  81. Tullantıların təkrar emal məqsədilə çeşidlənməsi üçün konteynerlərin rənglənməsi və bunun əhəmiyyəti

  82. İstehlak, məişət tullantılarını , o cümlədən, bərk məişət tullantılarını tərkibinə görə xarakterizə edin

  83. Tullantı toplama məntəqələrinin təşkili.İcazə verilməyən zibilxanalar

  84. Müxtəlif ölkələrdə tullantıların idarə olunması təcrübəsi

  85. Tullantıların toplanması və çeşidlənməsi

  86. Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması və resurs iqtidsadiyyatı

  87. Tibbi tullantıların morfoloji tərkibinə görə təhlükəlilik kataqoriyalarını xarakterizə edin.

  88. Tullantıların təkrar emal üçün çeşidlənməsi

  89. Təkər tullantılarının təkrar emalı və resurs iqtisadiyyatında rolu

  90. Azərbaycan respublukasinda tullantılarla bağlı dövlət siyasətinin prinsipləri

  91. Tullantıları xarakterizə etmək üçün hansı sənədlər tələb edilir, onlar haqqında məlumat verin.

  92. Şüşə tullantılarının təkrar emalı

  93. Ekoloji iqtisadi konsepsiyalar

  94. Tullantıların daşınmasına qoyulan tələblər

  95. Orqanik tullantılardan bioqaz emalı və gübrə kimi istifadə

  96. Təkrar emalı mümkün olan tullantılar

  97. Bərk tullantıların emalının iqtisadi tərəfdən dəyərləndirilməsi

  98. Metal tullantılar təkrar xammal kimi

  99. Tullantıların təhlükəlilik sinfini izah edin

  100. İstehsalat tullantılarının mümkün istifadə istiqamətləri


  Katalog: external -> ckfinder -> userfiles -> files
  files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 16 sentyabr 2014-cü il
  files -> Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri
  files -> Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə əməkdaşlıq edən universitetlər
  files -> 1. Metrologiya nədir?
  files -> AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
  files -> Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?
  files -> Strasburq Universitetinin prezidenti Alen Beretzin rəhbərliyi ilə Fransa ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti Universitetimizdə olmuşdur
  files -> İ. N.Şirinzadə “12” sentyabr 2014-cü il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra

  Download 55.71 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
 • 1   2   3
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
  ma'muriyatiga murojaat qiling

      Bosh sahifa
  davlat universiteti
  ta’lim vazirligi
  O’zbekiston respublikasi
  maxsus ta’lim
  zbekiston respublikasi
  o’rta maxsus
  davlat pedagogika
  axborot texnologiyalari
  nomidagi toshkent
  pedagogika instituti
  texnologiyalari universiteti
  navoiy nomidagi
  samarqand davlat
  guruh talabasi
  ta’limi vazirligi
  nomidagi samarqand
  toshkent axborot
  toshkent davlat
  haqida tushuncha
  Darsning maqsadi
  xorazmiy nomidagi
  Toshkent davlat
  vazirligi toshkent
  tashkil etish
  Alisher navoiy
  Ўзбекистон республикаси
  rivojlantirish vazirligi
  matematika fakulteti
  pedagogika universiteti
  таълим вазирлиги
  sinflar uchun
  Nizomiy nomidagi
  tibbiyot akademiyasi
  maxsus ta'lim
  ta'lim vazirligi
  махсус таълим
  bilan ishlash
  o’rta ta’lim
  fanlar fakulteti
  Referat mavzu
  Navoiy davlat
  umumiy o’rta
  haqida umumiy
  Buxoro davlat
  fanining predmeti
  fizika matematika
  universiteti fizika
  malakasini oshirish
  kommunikatsiyalarini rivojlantirish
  davlat sharqshunoslik
  jizzax davlat