Tarix /£} y tv qadimgidunyo I 1Download 0,52 Mb.
bet2/6
Sana11.01.2017
Hajmi0,52 Mb.
#43
1   2   3   4   5   6
O'ZBEKISTON TARIXI-7
 1. Ill asr o 'rtalarida Xorazmda shahar va qishloqlarga xos bo 'Igan xususiyatni qayd eting.A) atrofi mustahkam devorlar bilan o 'ralgan shaharlar, istehkomli qishloqlarjuda ko 'p bo 'Igan.

 2. Abu Rayhon Beruniyningyozishicha, xorazmshohlar unvoni dastlab ... D) siyovushlar sulolasi tomonidan qabul qilingan.

 3. Miloddan avalgi VII asrda shakllangan qadimgi Xorazm davlatini aval kimlar boshqargan?B) ahamoniylar

 4. Xorazm davlatini afrig 'iylardan aval kimlar boshqargan?A) ahamoniylar

 5. Ill asrda Xorazmga xosjihatni qayd eting.S) iqtisodiy-siyosiy jihatdan mustaqil bir nechta sug'orma dehqonchilik vohalarni boshqargan mayda ' hokimliklar tarkib topgan.

 6. Ill asrda qaysi hayvonlar Xorazm hukmronlik ramzlari bo 'Igan?A) burgut va lochin

 7. Qayerda topilgan moddiy manbalar Xorazmning hukmronlik ramzidan dalolat beradi?S) Tuproqqal 'a va Anqaqal 'a

 8. Arab xalifaligi istilosi davriga qadarXorazm ...A) o 'zining siyosiy mustaqilligini saqlab qoladi.

 9. Qaysi tarixchi Xorazm VI asrning 60-yillarida Vizantiya va turklar bilan diplomatik aloqalar olib borganligi to'g'risida ayrim ma'lumotlarni qayd etgan?S) vizantiyalik tarixchi Menandr

 10. Eftallarning ilk ajdodlari qayerdayashagan?A) Xitoyning shimolig'arbiy hududida

 11. Eftallarning bir qismi mil. av. VII asrda qayerga kelib o'rnashgan?S) Pomir tog 'i etaklariga

 12. Xunlar davlatiyemirilgach, eftallarning ikkinchi qismi qaysi hududga borib o 'rnashgan? B) Jung'ariyaga, Elsuvi (Hi) havzasiga

 13. Eftallar qayerda Yueban etnik uyushmasini tashkil qilganlar?A) Jung'ariya va Elsuvi (Hi) havzasida

 14. Qaysi asrda Yuebandan Eftal nomi bilan atalgan yirik guruh ajralib, Turonning janubiy va Harkon (Kaspiy) dengizining shimolida yastangan yaylovlarga o 'rnashib boshqa turkiy elatlar bilan aralashib ketadi?S) III asrda

 15. Qachon Eftallar davlat . barpo etganlar? A) IV asrning ikkinchiyarmida

 16. Eftallar kimlarni bo'ysundirib o z davlatini barpo etganlar?S) xioniylarni • ,,.

 17. Qaysi asrda eftallar Kidariylar davlatini mag 'lub etib, Xurosonning talay qismini egallaganlar va sosoniylar bilan to 'qnashganlar?D) V asrda

 18. V asrda bolib o'tgan voqealarni aniqlang.l) Eftallar Kidariylar davlatini mag'lub etib, Xurosonning talay qismini egallaganlar; 2) eftallar sosoniylar bilan to 'qnashganlar; 3) «Eftal» degan nom ilk bar «xeptal» shaklida arman manbalarida uchraydi; 4) Eftallar davlati o 'zaro aloqa o 'rnatish maqsadida elchi yuboradilar; 5) O 'rta Osiyoda xioniylar hukmronligi o 'rnatildi; 6) Xorazm Vizantiya va turklar bilan diplomatik aloqalar olib borgan.A) 1, 2, 3, 4

 19. Qachon G 'arbiy turk xoqonligi hukmdorlik qarorgohini Choch viloyatiga ko 'chiradi?D) VII asrning dastlabki choragida

 20. Ma'lumki, G'arbiy turk xoqonligida hukmdor va malika uchun Yabg'ukat va Xotunkat kabi o'ziga xos qarorgohlar bino qilindi. Ushbu qarorgohlar qayerda joylashgan?B) Choch viloyatida - - .

 21. Qayerning ayrim tangalarida hatto hukmronga yonma-yon malika tasviri ham chekilgan?A) Choch

 22. Oayerda topilgan tangaga ko ‘ra qadimgi turkiy davlatchiligida, hukmdorning malikasi — xvatun (xotun), ya 'ni vazirlik darajasiga ega bo 'lib, davlat boshqaruvidafaol ishtirok etganligidan dalolat beradi?A) Choch

 23. Qaysi mahalliy hokimlikda saroyda malika xoqondan keyingi o 'rinni egallagan?D) Choch

 24. G 'arbiy turk xoqonligining qaysi yirik o 'troq viloyatlaridan biri ilk o 'rta asrlardayoq o 'sha davrning tarixiy saltanatliklari Sosoniylar Eroni, Vizantiya vaXitoy kabi o'z tangapullari tizimiga ega bo'lgan?S) Choch

 25. VII asrda Xorazm qaysi arab lashkarboshilar tomonidan ikki marotaba talon-taroj etilgan?B) Salim ibn Ziyod va Umayya ibn Abdulloh

 26. Qutayba qo 'shini Poykandni egallagach qaysi tomonga yo'/ olgan?A) Buxoroga

 27. 2 7. Narshaxiyningyozishicha, Buxorxudotlar hokimiyati hududi nechta yirik qo 'rg 'on va shaharlardan iborat edi?A) 12 ta

 28. VIII asr boshlarida Buxoro vohasida zarb etilgan qanday tanga pul muomalada bo'lgan?S) hukmdor xoqonining tojdor tasviri, ostida «Buxorxudot» degan yozuv zarb etilgan kumush dirham

 29. Buxorxudot Tug'shoda davlatniqaysiyillari boshqargan?A) 692-724-yillar

 30. Kimning fathidan so 'ng Xorazm diyori shimoliy va janubiy qismlarga ajralib ketganT'A) Qutayba

 31. Qutayba fathidan so'ng Xorazm diyori shimoliy va janubiy qismlarga ajralib ketgan. Uning shimoliy qismi ...D) Gurganj (Ko'hna Urganch) miri tomonidan boshqarilgan.

 32. Qutayba fathidan so 'ng Xorazm diyorining qaysi qismini Xorazmshoh tomonidan boshqarilgan? B) janubiy qismi

 33. VII-IX asrlarda Xitoy bilan bo 'Igan savdoda asosiy o 'rinda turgan?A) choy, ipak mato, tuz va ot

 34. VII-IX asrlarda har bir ot Xitoy bozorida qancha o 'ram ipak matoga ayirbosh qilingan?B) 50

 35. VII-IX asrlarda choy bahosida har bir otning bahosi qancha miqdor oliy navli choyga teng bo 'Igan?A) 56 kg

 36. VII-IX asrlarda bir necha «jin» (600 g) choyga ... D) bir bosh qo 'y almashtirilgan.

 37. Qachondan choy asosiy import mahsulotlaridan biriga aylangan?A) VII-VIIIasrlarda __.

 38. Xitoycha «cha» yoki «ming» deb yuritilgan xushbo'y choy o'simligi va uning seleksiyasi qaysi davrda Sharqiy Turkiston orqqli Turkiston diyoriga, so'ngra esa boshqa mamlakatlarga keng tarqalib, aholining maishiy hayotida kundalik iste'mol etiladigan chanqovbosdi benazir ichimlikka aylangan?S) VII-VIII asrlarda

 39. Choy qaysi o Ika orqali Turkiston diyoriga, so 'ngra esa boshqa mamlakatlarga keng tarqalgan?B) Sharqiy Turkiston

 40. Mamlakatda sodir bo'lgan og'ir davrda Somoniylar davlatining kimlarning siyosiy nufuzi nihoyatda kuchaydi?A) turk hojiblari saroy gvardiyasining

 41. Nima uchun mamlakatda sodir bo'lgan og'ir davrda Somoniylar davlatining turk hojiblari saroy gvardiyasining siyosiy nufuzi nihoyatda kuchaydi?S) chunki harbiy va mudofaa ishlari to 'la ular qo 'lida edi.

 42. Qaysiyillarda G 'azna viloyatini Alptegin noib va lashkar amiri sifatida boshqargan?S) 962-963-yillarda

 43. Kirn G 'azna va Kabul viloyatlarini mustaqil idora etishga intilib, G 'aznaviylar davlatiga asos slogan?A) Alptegin

 44. G 'aznaviylarning siyosiy nufuzi kimning davrida ortib, somoniylar tomonidan e 'tirof etilgan?D) Sobuqtegin

 45. 977-997-yillarda G 'aznaviylar davlatida kirn hukmronlik qilgan?A) Sobuqtegin

 46. Mahmud G'aznaviy qaysi yillarda hukmronlik qilgan? B) 997-1030-yillarda

 47. G 'aznaviylar davlati kimning davrida hududi kengayib, Sharqning eng qudratli davlatlaridan biriga aylangan?S) Mahmud G 'aznaviy

 48. Mahmud G'aznaviy hukmronligi davrida G'aznaviylar davlatining chegarasi g'arbda .... shimoli g'arbda ... cho'zilgan, sharqda esa ... o'z .

 49. ichiga olgan va ... yetgan edi. 1) g'arbda; 2) shimoli g'arbda; 3) sharqda a) Ray va Isfahan shaharlari, Kaspiy dengizi; b) Xorazm va Oral dengizigacha; v) Shimoliy Hindistonning kattagina qismini, Janubiy

 50. BalujistongachaA) 1-a; 2-b; 3-v

 51. Somoniylar sulolasi barham topgach G 'aznaviylar davlatining qaysi hukmdori ularning Xurosondagi hududini, so 'ng Xorazm davlatini ham o 'z saltanatiga qo 'shib olgan?S) Mahmud G 'aznaviy

 52. Mas 'ud G 'aznaviy davrida ...D) mamlakat viloyatlari birin-ketin qo 'Idem chiqarilib, tanazzulgayuz tutgan.

 53. Mas 'ud G 'aznaviy qaysi yillarda hukmronlik qilgan?A) 1030-1041-yillarda

 54. Qaysi yilda G 'aznaviylar davlati butunlay tugatilgan?S) 1186-yilda

 55. G 'aznaviylar davlatining Bosh vazir tizimida qaysi devonlar faoliyat ko 'rsatgan?A) harbiy, elchilik va rasmiy tadbirlar, moliya va xabar-pochta

 56. G 'aznaviylar davlatida viloyat hukmdori qaysi nom bilan yuritilgan?D) voliy

 57. G'aznaviylar davlatida shahar hokimi ... deb yuritilgan. A) rais

 58. G 'aznaviylar davlatida viloyatda boshqaruv ishlari ..., shaharlarda esa ... tomonidan amalga oshirilgan.S) amid, kutvol

 59. ,G' aznaviylar davlatida Bosh qo 'mondon — ..., lashkarboshi — ..., harbiy qismlar esa ... deb atalgan.A) sipohsolor, solor. sarxang

 60. G 'aznaviylar davlatining qaysi hukmdori turkiy ona till bilan bir qatordafors, arab va pahlaviy tillarini ham mukammal bilgan, she 'r bitgan?D) Mahmud G 'aznaviy

 61. G 'aznaviylar davlatiningpoytaxt saroyida qancha olim, shoir va son 'atkorlar ijod qilgan?B) 400 dan ortiq

 62. Quyidagi ko 'rsatilgan buyuk mutafakkirlardan qay birlari G 'aznada yashaganlar?A) Abu-Rayhon Beruniy, Nosir Xusrov, Gardiyziy va Bayhaqiy

 63. Buyuk mutafakkirlardan qay birlari o 'z asarlarini sulton Mas 'udga bag 'ishlaganlar?S) Abu Rayhon Beruniy va Bayhaqiy

 64. G 'aznaviylar davlatining qaysi shaharlarida ko 'plab madrasalar, masjid, xonaqo va saroylar bino qilinib, kutubxonalar faoliyat ko 'rsatgan?Dj G 'azna, Bah, Nishopur, Lohur

 65. «Oonuni Mas 'udiy» asar kirn tomonidan yozyilgan?B) Abu Rayhon Beruniy

 66. Bayhaqiy tomonidanyozib qoldirilgan asarni qayd eting.A) «Tarixi Mas 'udiy»

 67. Qaysi asrlarda «Xoqoniya» rivoj topib kuchaygach, u «Qarluq-Qoraxoniylar» davlati nomini olgan?S) XI—XIIasrlarda

 68. Xorazmshohlar davlati LX-X asrlarda qaysi davlatlar qo 7 ostida bo 'lgan?B) tohiriy, safforiy va somoniylar

 69. Qachondan Xorazm iqtisodiyjihatdan yana tez rivojlana boshlagan?A) Xasr oxirlarida

 70. X asrning oxiriga borganda Xorazm shaharlarining soni nechtaga yetgan?S) o 'ttiz ikkitaga

 71. VIII asr boshlaridagi Xorazmda qancha shaharlar mavjud bo 'lgan?S) uchta

 72. 70. X-XI asrlarda Xorazm ...A) mintaqadagiyirik savdo markazlaridan biriga aylangan. ~~~-

 73. X-XI asrlarda Xorazm savdogarlari kimlar bilan savdo-sotiq olib borganlar?D) chorvadorlar (hozirgi Turhnaniston va Qozog'iston) hamda Itil (Volga) bo 'yidagi Xazar va Bulg 'or podsholiklari, Sharqiy Yevropaning slavyan aholisi bilan

 74. Qaysi yilda Gurganch miri Ma 'mun ibn Muhammad Kat shahrini ishg 'ol qilib, Xorazmning ikkala qismini birlashtirdi va Xorazmshoh unvoniga sazovor bo :ldi?A) 995-yilda

 75. Qay tariqa afrig'iylar sulolasi barham topib, Ma'muniylar hukmronligi boshlandi?D) Gurganch miri Ma'mun ibn Muhammad Kat shahrini ishg 'ol qilib, Xorazmning ikkala qismini birlashtirishi va Xorazmshoh unvoniga sazovor bo 'lishi natijasida

 76. Ma 'muniylar hukmronligi davrida qayer Xorazmshohlar davlatiningpoytaxtiga aylandi?S) Ko 'hna Urganch

 77. Ma 'muniylar hukmronligi davrida mamlakat nimalarga ajratilib boshqarildi? A) viloyat, shahar va qishloq (qal'a)larga

 78. Xorazmshoh davlatida devonxona tarkibida qanday mahkamalar faoliyat ko 'rsatgan?B) ziroat, savdo-tijorat, moliya, soliq, shahar va qishloqlarda osoyishtalikni saqlash, harbiy ishlar bilan shug'ullanadigan

 79. Xorazmshoh davlatning eng yuqori lavozimlaridan qay biri devonxona ishlariga mas'ul bo'lgan, harbiy safarlar vaqtida hukmdor nomidan davlatni idora etgan?D) xo'jayi buzruk

 80. G'aznaviylar davlatining hukmdorlarini hukmronlik qilgan yillari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni aniqlang.l) Alptegin; 2) Sobuqtegin; 3)

 81. Mahmud G 'aznaviy; 4) Mas 'ud G 'aznaviy a) 962-963-yillar; b) 977-997-yillar; v) 997-1030-yillar; g) 1030-1041A) 1-a; 2-b; 3-v; 4-gB) 1-b; 2-v; 3-g; 4-aS) J-v; 2-g; 3-a; 4-bD) 1-g; 2-a;

 82. 3-b; 4-v

 83. Gurganch (Urganch) shahri hokimi qaysi nom bilan ulug'langan?A) «Gurganch miri»

 84. Ilk o'rta asrlarga o'tish davrida Turon zaminida ro'y bergan dehqonchilik yutuqlarini aniqlang. 1) sug'orma dehqonchilik maydonlari kengaydi; 2) dehqonchilikda ikki dalali almashlab ekish joriy qilindi; 3) qishloq xo'jaligi mahsulotlari qo'shni mamlakatlarga chiqarila boshlandi; 4) suv tegirmoni, chig'ir va charxpalaklar kabi suv inshootlari kashfetildi; 5) qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj ortib bordi; 6) dehqonchlikda uch dalali almashlab ekishni joriy etilishi; 7) g'allakorlik va polizchilik bilan bir qatordapaxtachilik va fyog'dorchilik maydonlari kengaydi; 8) davlatning tashki topishi xom ashyo yetkazuvchi qishloq xo'Jaligining o'sishi bilan bo'g'liq bo'lib qoldi.A) 2, 4, 6, 8B) 1, 3, 5, 7S) 1, 4, 5, 7D) 1, 2, 6, 8

 85. Ilk o'rta asrlarda mamlakatda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi qanday ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga olib keldi?!) yirik o'rta asr davlatlari shakllana boshladi; 2) ziroatkor maydonlarga egalik qilish shakli asta-sekin o'zgara boshladi; 3) sex hunarmandchiligiga va o'ziga xos shahar ijtimoiy tuzumiga ega bo'lgan o'rta asr shaharlari vujudga keldi; 4) o'troq ziroatkor aholi bilan chorvador qabilalar o'rtasidagi aloqalar rivojlandi; 5) xalqlarning buyuk ko'chishlariga olib keldi; 6) ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi aholinining o'troq hayotga o'tishining kuchayishi; natijasida obikor yerlaga bo'lgan muhtojlik oshib bordi; 7) ikki dalali almashlab ekish joriy qilindi; 8) katta yer egaligiga asoslangan mulkdorlar tabaqasi shakllandi.A) 2, 4, 6, 8B) 1, 3, 6, 8S) 1, 2, 4, 6, 7, 8D) 1, 3, 5, 7

 86. Ilk o'rta asrlarda O'rta Osiyoda qay tariqa katta yer egaligiga asoslangan mulkdorlar Tabaqasi shakllandi? A) dehqonlarningyerga ishlov berishi natijasida yirik mol-mulkka ega bo'lib qolishi natijasidaB) nufuzga ega bo'lgan mulkdorlar qo'liga yangi yer maydonlarnirig ma'lum bir ulushining o'tishi va vorisiy mulkiga aylanishi natijasida S) chorvadorlarning ko'psonli chorvalarini boqqan yerlariga ega bo'lib qolishi natijasidaD) dehqonlarning shahar va qishloqlarda hashamatli qasr va saroylarga ega bo 'lib qolishi

 87. Xiyoniylarning Sug'dga bostirib kirishidan 48 yil oldin ... 1) zaiflashgan Qang' davlatidan Xorazm davlati ajralib chiqdi; 2) xorazmshoh Afrig' o'z qarorgohiniXorazmning qqdimgipoytaxti Kat shahriga; 3) Xorazm va Amudaryo havzasiga toxarlar kirib keldi; 4) Katdagi Al-Fir qasrida yangi saroy qurildi; 5) Afrig'iy shohlari betiga shoh va orqasiga suvoriy tasvirlari tushirilgan kumush tangalar zarb ettira boshladilar; 6) Sosoniylar hukmdori Pero 'z eftaliylarga qarshi uchinchi marta yurishga otlandi.A) 5, 6B) 1, 4, 6S) 2, 4, 5D) 3, 4, 5

 88. 456-yilda ...1) kidariylar sosoniylardan qaqshatqich zarbaga uchradilar; 2) xioniylar Sug'dga bostirib kirdilar;

 89. 3) O'rta Osiyoda kidariylar hukmronligi barham topdi; 4) O'rta Osiyoga eftaliylar hujumi-boshlandi;

 90. 5) eftaliylar Xitoyga elchiyubordilar; 6) xioniylar eftaliylar bilan bo'lgan jangda qaqshatqich zarbaga uchradilar; 7) Pero'z eftaliylarga qarshi uchinchi marta yurishga otlandiA) 1, 3, SB) 2, 3, 7S) 1, 4, 5, 7D) 2, 4, 6

 91. Nima sababdan sosoniylar Eftaliylar davlatiga qarshi yurish qiladi? A) sosoniylarning tobora kuchayib borayotgan eftaliylar hujumidan havfsirashlari sababli B) eftaliylarning sosoniylar bilan tuzgan savdo shartnomasini buzganliklari sababliS) eftaliylar shohining sosoniylar shohi Pero 'zga nisbatan haqoratli maktub yo 'llashi sababliD) eftaliylarning sosoniylar davlati tasarruftdagi hududni bosib olishlari sababli

 92. Sosoniylar shohi Pero'z (459-484) Eftaliylarga qarshi necha martayurish qiladi va necha marta g'alaba qozonadi?A) 4 martayurish, 2 marta g'alabaB) 3 marta yurish qiladi, ammo har galgisida mag'lubiyatga uchraydi S) 6 marta yurish, 4 marta g'alabaD) 3 marta yurish, 2 marta g'alaba

 93. Sosoniylar shohi Pero'zning eftaliylarga qarshi 484-yilgi yurishi qanday oqibatga olib keladi?A) eftaliylarning tor-mor etilishi va juda og'ir miqdorda o 'Ipon to 'lash majburiyatini yuklanishigaB) Eron tomonidan Eftaliylar davlatining egallanishigaS) eftaliylar va sosoniylar o 'rtasida do 'stlik bitimining tuzilishigaD) Pero 'zning halokati, eftaliylar tomonidan Marvning ishg'ol qilinishi, Eron ustigajuda og'ir o’lpon yuklanishiga

 94. 90. Eftaliylarda davlat boshqaruvida qonun va qoidalarning qaror topishiga asosiy' sabab nima edi?A) aholining tabaqalanishi, mulkiy J tengsizlikning kuchayib borishiB) qishloqlarda dehqonlar nufuzining ortib ketishiS) aholining tabaqalanishiD) mamlakatda 'o'zaro ichki kurashning avj olishi

 95. Eftaliylar yozuviga xos bo 'Igan xususiyatlarni aniqlang. 1) Xorazm yozuvining vujudga kelishiga asos bo 'Igan; 2) Baqtriya yozuvi asosida paydo , bo'lgan; 3) o'ngdan chapga tomon ko'ndalangiga yozilgan; 4) 22 harfdan iborat; 5) Sug'd yozuvi asosida vujudga kelgan; 6) chapdan o'ngga tomon ko'ndalangiga yozilgan; 7) 26 harfdan iborat; 8) Toxariston yozuvining vujudga kelishiga asos bo'lgan; 9) Oromiy yozuvi asosida vujudga kelgan.A) 1, 3, 5, 7,B) 2, 4, 6 S) 5, 6D) 2, 3, 7, 8

 96. Nima sababdan turklarning eftaliylar bilan to'qnashishi arafasida Eron davlati va Turkxoqonligiyaqinlasha bordi? A) sosoniylar eftaliylardan o 'zlarining Marv va Badaxshon hududlarini qaytarib olish kerak ediB) turklar va sosoniylar o 'rtasida tuzilgan shartnomaga ko 'ra sosoniylar eftaliylar tasarrufidagi Toxariston va Chag'oniyonni olish kerak ediS) eftaliylar tazyiqida yashagan sosoniylar bu davlatning tamomila barbod bo 'lishidan manfaatdor edi D) sosoniylar shohi Xusrav I turklarning yabg 'u xoqoni Istamiga kuyov bo 'Igan edi

 97. 93. Qanday omillar Turk xoqonligining markazlashgan davlatga aylanishiga imkon bermadi? 1) katta qabilalar yoki qabilalar Mifoqining markaziy hokimiyatga bo 'ysunmaslikka intilishi; 2) janubdan doimiy sosoniylar tazyiqi; 3) eftaliylar avlodlarining hokimiyatni o 'z qo 'liga olishga intilishi; 4) hududlardagi hokimliklarning mustaqil bo 'lishga intilishi; 5) eftaliylar avlodlarining hokimiyatni o'z qo'liga olishga intilishi; 6) Turk xoqonligining Vizantiya, Xitoy va Eron bilan munosabatlarining keskinlashishi.A) 1, SB) 1, 3, 6S) 2, 4, 5D) 1, 4, 6

 98. Ma 'lumki, 395-yil qudratli Rim imperiyasi Sharqiy va G'arbiy qismlarga bo'linib ketadi. Xuddi shunday bo'linish yana qaysi davlatga xos?-A) Turk xoqonligiB) Arab xalifaligiS) Sosoniylar davlatiD) Temuriylar davlati

 99. Quyidagi qaysi voqeadan so'ng arablar Termiz shahrini egallaydilar?A) arablarning turli xil o'ljalar bilan Buxorodan Marvga tomon qaytishiB) arablarning Poykand va Romitonni egallashlariS) Qutaybaning Naxshab va Keshni bosib olishiD) arablarning Marv shahrini egallashlari

 100. Arablar Movarounnahrda o'rnatilgan siyosiy hokimiyatni mustahkamlash va uning barqarorligini ta'minlashda qanday ishga alohida ahamiyat berdilar?A) tarqoq mahalliy hokimliklarni markaziy hokimiyatga birlashtirishga B) o'zlari joriy qilgan bir necha turdagi soliqlarni vaqtida yig'ib olishgaS) aholi o'rtasida islom dininiyagona din sifatidayoyishgaD) mamlakatdagi doimiy qo'zg'olonlarni bostirishga

 101. Qaysi voqeadan so'ng Movarounnahrda yoppasiga islomdan chiqish va eski dinlarga qaytish boshlanib, arablarga qarshi xalq qo'zg'olon ko'tarildi?A) xalifa Umar ibn Abdulaziz tomonidan xiroj vajiz'ya soliqlarini olish bekor qilindi B) xalifalik ma'muriyati biryo'la hammadan jiz'ya olish haqida buyruq berdiS) xalifa Marvon II arab tilini barcha o'rganishi haqida buyruq berdiD) xalifalik ma'muriyati hammadan bir vaqtning o 'zida mavjud barcha soliqlarni undirish haqida buyruq berdi

 102. Sug'dda G'urak va Divashtich qo'zg'oloni boshlanganidan 26 yil o'tgach ...A) Marvon II xalifalik taxtiga o'tirdi B) Abu Muslim Xurosonga keldiS) Nasr ibn Sayyor moliya islohatini o'tkazdiD) Muqanna qozg'oloni boshlandi

 103. Quyidagi voqealarning xronologik ketma-ketligini aniqlang. 1) Abu Muslim Marv shahrini egalladi; 2) Marvon taxtdan ag'darildi; 3) Abu Muslim Xurosonga keldi; 4) Arab xalifaligida abbosiylar hokimiyati o'rnatildi; 5) Abu Muslim qullar uchun Shaval qishlog'ida maxsus joy tashkil ettirdiA) 3, 5, 1, 2, 4B) 1, 3, J, 2, 4S) 2, 4, 5, 1, 4D) 1, 5, 3, 2, 4

 104. Arablar jangsiz Marv shahrini egallashlaridan 99 yil o'tgach ...1) Abu Muslim Xurosonning poytaxti Marv shahrini egalladi; 2) Sug'dda G'urak va Divashtich boshchiligida qo'zg'olon ko'tarildi; 3) xalifa Marvon II taxtdan ag'darildi; 4) Movarounnahrda Muqanna qo'zg'oloni boshlandi; 5) Abu! Abbos Saffox xalifa deb e'lon qilindi; 6) Arab xalifaligida umaviylar sulolasi ag'darilib, hokimiyat tepasiga abbosiylar keldiA) 1, 3, SB) 3, 5, 6S) 2,4, SD) 1,2, 6

 105. Arablar jangsiz Marv shahrini egallashlaridan bir asr o'tgach ...A) arab va sug'd, turklardan iborat harbiy kuch Talos vodiysida Xitoy qo 'shinlariga zarba berib, mamlakat hududidan quvib chiqaradiB) "Oq kiyimliklar " qozg 'oloniga zarba berish uchun xalifa Mansur Jabroil ibn Yahyo boshliq katta harbiy kuchni Movarounnahrga safarbar qildi S) xalifa Mahdiy Nishopurga keldiD) Abu Muslim Xurosonning poytaxti Marv shahrini egalladi

 106. Quyidagi atamalar izohi mos keluvchijavobni aniqlang. 1) kudungar; 2) sarxang; 3) muqanna; 4) islohat; 5)farmon.

  1. qonun kuchiga ega bo 'Igan buyruq b) kichik lashkarboshi s) niqobli kishi d) matoga ohor beruvchi e) mavjud tartibni o 'zgartirishA) 1-d; 2-b; 3-s; 4-e; 5-a.B) 1-b; 2-s; 3-a; 4-d; 5-e.S) 1-b; 2-d; 3-a; 4-e; 5-a.D) 1-d; 2-a; 3-s; 4-e; 5-b.

 107. Ma'lumki, xalifa Ma'munga bergan yordami uchun Somonxudotning nabiralari ayrim_shahar va viloyatlarga noib qilib tayinlanadi. Buning evaziga aka-uka somoniylar ...A) Movarounnahrning har yilgi xirojidan juda katta mablag'ni tohiriylar orqali xalifa xazinas.iga yuborib turadilarB) Tohiriylar davlatini mustaqil idora qila boshlaydilar S) Bog'dod bilan aloqaniyanada mustahkamlaydilarD) Xurosonni idora etishda Ma 'munga ko 'maklashadilar

 108. Somoniylar davlatining zaiflashib inqirozgayuz tutishiga nimalar sabab bo'lgan?A) Somoniylarningxalqdan ko'p miqdorda soliqlarni undurib olishiB) Somoniylarning harbiylarga maosh to 'lay olmasligiS) Somoniylar o 'rtasidagi o 'zaro urushlar, mahalliy hokimlar va yirik mulkdorlar, zodagonlarining hokimiyatga qarshi kurashi D) Somoniylarning boshqa davlatlarga qarshi urushlari

 109. Nima uchun Nuh Sabukteginni Xurosonning noibi etib tayinlaydi?A) Sabuktegin somoniylar sulolasining yorqin vakili bo'lgani uchunB) Sabuktegin qoraxoniylar noibi qo'shinlarini tor-mor qilgani uchun S) Sabuktegin G'aznaviylar hukmdori bo'lgani uchunD) Sabuktegin Buxoroni egallagani uchun

 110. Quyidagi berilgan hukmdorlarning hukmronlikyillari bilan to'g'ri berilgan qatorni toping.1) Qutbiddin Muhammad 2) Otsiz 3) Elarslon 4)

 111. Takash 5) Muhammad

  1. 1156-1172 b) 1172-1200 s) 1127-1156 d) 1097-1127 e) 1200-1220A) 1-d; 2-s; 3-a; 4-b; 5-eB) 1-a; 2-b; 3-s; 4-d; 5-eS) 1-d; 2-b; 3-s; 4-a; 5-eD) 1-e; 2-s; 3-b; 4-d; 5-a

 112. Xorazmshohlar davlatning beqarorlik holatiniyaqqol ko'rsatgan omilni aniqlang.A) ko'chmanchilarning doimiy hujumiB) iqto tizimiS) viloya! hukmdorlarining isyonlari, xalqning ko 'pgina tabaqalari noroziligi, qo 'shin va saroyda. fitnalarning avj olishi D) ichki va tashqi savdoning kasodga uchrashi

 113. Movarounnahr istilo qilingach, zabt etigan o'zga mamlakatlar qatorida, bit o'lkada ham faqat islom dinigina emas, balki arab till va uning imlosi hamjoriy etildi. Buning asosiy sababi nima edi?A) chunki arab tili xalqaro muloqat till edi.B) chunki arab till xalifalikning ham davlat tili, ham fan tili edi.S) chunki mahalliy aholining arab tilini joriy etilishiga mayilligi borligi sababli D) chunki ko'plab arablarni Movarounnahrga ko'chib kelganligisababli

 114. 114'. IX asrning ikkinchiyarmida nima sababdan Buxoro, Samarkand, Urganch, Marv va Nishopur kabi shaharlar ilmiy va madaniy markaz sifatida taraqqiy qila boshladi?A) xalifalik tugab, Somoniylar bashqaruvining qaror topishi bilanB) xalifalik tugab, Qoraxoniylar bashqaruvining qaror topishi bilanS) xalifalik tugab, Qarluqlar bashqaruvining qaror topishi bilanD) xalifalik tugab, Tohiriylar bashqaruvining qaror topishi bilan

 115. IX-XIH asr boshlarida qaysi shaharlarda ko'plab saroy, masjid, madrasa, minora, maqbara, tim va karvonsaroylar quriladi?A) Samarqand, Buxoro, Termiz, O'zgan, ToshkentB) Afrosiyob, Varaxsha, Buxoro va PoykandS) Samarqand, Buxoro, Urganch, Termiz, O'zgan va Marv D) Tashkent, Samarqand, Buxoro

 116. Quyidagi qaysi shahar xarobalarida kovlab ochilgan turar joy qoldiqlaridan X-XI asrlarda ham paxsa va xom g'ishtdan qurilgan imoratlar shahar me'morchiligida asosiy o'rinni egallaganligi ma'lum bo'lgan? A) Afrosiyob, Varaxsha, Buxoro va Poykand B) Samarqand, Buxoro, Termiz, O'zganS) Buxoro, Samarqan va ToshkentD) Marv, Samarqand, Buxoro va Shosh

 117. Xo'jandliklar mo'g'ullar bilan qayerda so'nggi jangga kiradilar? A) Jand, Yangikent yaqinidaB) Yangikent, Barchinlig'kent yaqinida S) Binokat, O'zganyaqinidaD) Barchinlig'kent vaJand yaqinida

 118. Chingizxon Urganchga yurish boshlaganda nega Jaloliddin Manguberdi Temur Malik bilan Xurosonga jo'nashga majbur bo'ladi? A) asosiy kuchlarni bir joyga to'plash uchunB) Chingizxon kuchlarini b'olib yuborish uchunS) Qutlug'xon boshliq qipchoq lashkarboshlari tomonidan uyushtirilgan siuqasd tufayli D) Urganchni vayronagarchilikdan saqlab qolish maqsadida

 119. Qaysi voqeadan so'ng Jaloliddinning harbiy kuchi kuchsizlanib qoladi?A) Sinddaryosi bo'yida bo'lganjangdan so'ngB) Valiyon qal'asiyonida bo 'Iganjangdan so 'ngS) Parvon dashtidagi g 'alabadan so 'ngDj "Cho'li Jaloliy "da bo 'Iganjangdan so 'ng

 120. Mog'ullar davrida shaharlarning ichki hayoti, ayniqsa tovar va pul munosabatlarining tiklanishida ... A) Mas'udbek tomonidan 1271-yilda amalga oshirilgan pul islohoti muhim ahamiyatga ega bo'ladi.B) mo'g'ullarning o'-troq hayotga o'tishi ahamiyatga ega bo'ladi. S) mo'g'ullar tomonidan yagona ichki bozorni yaratilishi muhim ahamiyatga ega bo'ladi.D) Munkexon tomonidan o'tkazilgan davlat boshqaruvi islohoti muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

 121. Qanday g'oyalar "Guliston" va "Bo'ston" nomli asarlarda bayon etilgan?A) insonlarni halol va pok bo'lishga, o'z mehnati bilan kun kechirishga, muhtojlarga xayr-ehson berishga, sofdil va kamtar bo 'lishgaB) mehnatsevarlik, odillik va bilimdonlikniS) ona yerga bo 'Igan muhabbat va insonparvarlikD) inson faoliyati va uning kamoloti

 122. Quyidagi ko'rsatilgan qaysi asarlar mo'g'ullar davr tarixi, ayniqsa mo'g'ullar istibdodini o'rganishda birinchi darajali manba hisoblanadi?A) "Tabaqoti Nosiriy", "Tarixi jahonkushoy", "Jome at-tavorix"B) "Zafarlar kaliti", "Falakning to'qqiz gumbazi"S) "Guliston", "Bo'ston"D) "Ziynat ul-kitob ", "Tarixi Oliy Mahmud", "Jome'fl tarixi Oliy Sabuqtakin "

 123. Nima maqsadda Amir Temur Oltin O'rdaga zarba berib, uni kuchsizlantirishga jiddiy harakat qiladi?A) Oltin O'rdaning Movarounnahrga tutashgan sharqiy qismini o 'z ta 'siri ostiga olish hamda uning poytaxti Saroy Berka orqali o 'tadigan karvon yo 'Uni Movarounnahr tomon burib yuborishni ko 'zlaydi.B) Movarounnahrga shimoldan bo'ladigan jiddiy xavfni oldini olishni ko'zlaydi.S) Oltin O'rda taxtiga o'z o'g'lini o'tkazib, Movarounnahrga qo 'shib yuborishni ko 'zlaydi.D) Oltin O'rda orqali Turkiyani shimoldan zabt etishni ko'zlaydi.

 124. Quyidagi qay biri Amir Temurning Movarounnahr, Uzoq va Yaqin Sharq mamlakatlarining iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga, xalqlar va mamlakatlarni bir-biri bilan yaqinlashtirishga ulkan hissa qo'shganligini ko'rsatadi?!) Eron, Ozarbayjon va Iroqdagi tarqoqlik va boshboshdoqlikka barham berdi; 2) Sharq bilan G'arbni bog'lovchi qadimiy karvon yo'llarini tikladi; 3) Amir Temur Yevropaning Fransiya, Angliya va Kastiliya kabi yirik qirolliklari bilan bevosita savdo va diplomatik aloqalar o 'rnatdi; 4) Bo 'ysundirilgan mamlakatlarning shaharlarini qayta qurdirdi; 5) Karvon yo'llarida rabotlar, qal'alar, ko'priklar, shaharlarda masjid va madrasalar hamda bog'-u bo'stonlar barpo etdi; 6) Bo'ysundirilgan mamlakatlarda pul islohotini o'tkazdi; 7) Sharq bilan G'arb uchun yagona bo'lgan o'lchov birliklarini joriy qildi; 8) Oltin O'rda davlatida iqtisodiy va siyosiy islohotlar joriy qildi.A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 1, 4, 5, 6, 7, 8 S) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8D) 2, 3, 4, 6, 7, 8

 125. Amir Temur tomonidan Movarounnahrda siyosiy tarqoqlik tugatilib, markazlashgan,davlatning tashkil topishi katta ijobiy oqibatlarga olib kelganligini qayd eting.l) iqtisodni tiklash uchun qulay sharoit vujudga keldi; 2) sug'orma dehqonchilikda muayyan siljishlar ro'y berdi; 3) yangi kanallar qazilib, sug'orma dehqonchilik maydonlari kengaydi; 4) hunarmandchilik, ichki va tashqi savdo rivojlandi; 5) fan va madaniyat ravnaq topib, shaharlar obodlashdi va gavjumlashdi; 6) Bo'ysundirilgan mamlakatlarda pul islohotini o'tkazdi; 7) Sharq bilan G'arb uchun yagona bo'lgan o'lchov birliklarini joriy qildi; 8) Oltin O'rda davlatida iqtisodiy va siyosiy islohotlar joriy qildi.A) 1, 4, 5, 6, 7, 8B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8S) 1, 2, 3, 4, 5D) 2, 3, 4, 6, 7, 8

 126. Qaysi omil Amir Temur davlatining tashqi iqtisodiy va elchilik aloqalarining barqarorligiga olib keldi?A) Sulton Boyazidning Amir Temurdan yengilishiB) Oltin O'rda davlatining Amir Temur tomonidan fath etilishiS) Buyuk ipak yo'lida savdo karvonlari qatnovi xavfsizligini ta 'minlashD) Amir Temurning uch, besh, yettiyillik harbiy yurishlari

 127. Quyidagi sabablardan qay biri Shohruxning Movarounnahrdagi beboshliklarga chek qo'yib, Movarounnahr va Xurosonda o'z hukmronligini o'rnatishga hamda mamlakatda tinchlik va osoyishtalik o'rnatishga muvaffaq bo'lishga imkon berdi?A) Movarounnahr va Xurosonda Pirmuhammad hukmronligini o'rnatishga harakatB) mamlakat fuqarolarining ko'pgina.tabaqalari tomonidan Shohrux boshlagan harakatni quvatlanishiS) Xalil Sulton Mirzoning o'zini Movarounnahrning oliy hukmdori deb..e'lon qilishiD) muxolifatchi kuchlarning ajralib chiqish uchun harakat qilishi

 128. Sulton Husayn Boyqaroga aid bo'lgan ma'lumotlarni qayd eting.l) Amudaryoning janubidagi yerlarga hukmdori edi; 2) o'z tasarrufida Xuroson, Xorazm hamda Sharqiy va Shimoliy Eron viloyatlarini birlashtirgan edi; 3) qariyb 40 yil hukm surgan temuriylarning so 'nggi yirik hukmdori edi; 4) uning davrida mamlakatning xo'jalik va madaniy hayoti yuksaldi; 5) Xurosonning obod etilishida, ravnaq topishida zamonasining tadbirkor va dono hukmdori; 6) Sarbadorlar harakatini qo'llab-quvatlagan; 7) Xorazmga besh marta harbiy yurish qildi; 8) qo'shinni yetti qo 'Iga - qismga bo 'lib joylashtirish tartibini joriy qilgan; 9) Dashti Qipchoqqa qarshi jangda yengiladi; 10) Movarounnahr va Xurosonni yagona davlatga birlashtiradi.A) 1, 2, 3, 4, 5B) 6, 7, 8, 9, 10S) 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10D) 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

 1. Download 0,52 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish