Ajnabiylar Spartada qanday mavqega ega edi?S ajnabiylar Spartaga kiritilmaganDownload 0.57 Mb.
bet3/11
Sana11.01.2017
Hajmi0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

O'RTA ASRLAR TAR1XI
 1. Milodiy V asr oxiridan - XI asr o 'rtalariga qadar yuz bergan voqealarni qayd eting. 1) yangi feodal jamiyatiga o 'tish; 2) Yer egaligining yangi turlari shakllanishi; 3) G 'arbiy Yevropada yangi diniy ta 'limot - xristianlikning keng tarqalishi; 4) Sharqda islom dinining vujudga kelishi va tarqalishi; 5) yirik feodal davlatlarning paydo bo 'lishi; 6) yer egaligi ishlab chiqarish munosabatlarining yuksalishi; 7) O 'rta asrlarda shaharlarning va hunarmandchilik sexlarining taraqqiyoti; 8) erldn shaharlar, shahar respublikalar va yirik markazlashgan davlat-larning shakllanishi.A) 1, 2, 3,4,5 — - .

 2. Qachon Yevropada yirik yer egalari -feodallar, qaram dehqonlar toifalari shakllandi?S) milodiy V asr oxiri—XI asr o 'rtalari

 3. Yer egaligi ishlab chiqarish munosabatlarining yuksalishi, o 'z-o'zini ta 'minlovchi - natural xo'jalikdan, bozor uchun mahsulot yetishtiruvchi y«> 'jalikka o 'tilishi qaysi davrda bo 'lib o 'tdi?A) XI asrning o 'rtalaridan - XV asr oxiri

 4. XI asrning o 'rtalaridan - XV asr oxiriga qadar yuz bermagan voqealarni qayd eting. I) O 'rta asrlarda shaharlarning va hunarmandchilik sexlarining taraqqiyoti; 2) savdoning yuksalishi: xalqaro savdo, bozor, yarmarka va birjalar; 3) Yevropa shaharlarining senorlar • hukmronligidan ozod bo 'lish uchun kurashi; 4) erldn shaharlar, shahar respublikalar va yirik markazlashgan davlatlarning shakllanishi; 5) yangi feodal jamiyatiga o 'tish;' 6) yer egaligining yangi turlari shakllanishi; 7) G 'arbiy Yevropada yangi diniy ta 'limot — xristianlikning keng tarqalishi; 8) Sharqda islom dinining vujudga kelishi va tarqalishi; 9) yirik feodal davlatlarning paydo bo 'lishi.S) 1, 2, 3, 4

 5. O'rta asrlar tarixiga aid quyidagi qaysi yozma manbalar kiradi?!) tarixiy yilnoma va solnomalar; 2) rasmiy hujjatlar: 3) soliq, jarima, sud, oldi-sotdi, qarz majburiyatlari bilan bog 'liq; 4) imperator, qirol va sultonlarning farmonlari, farmoyishlari; 5) tangalarga yozilgan yozuvlar; 6) ibodatxona devorlariga solingan rasmlar S) 1,2,3, 4

  1. 'rta asrlarda dastlab barcha hujjat va Mtoblar kimlar tomonidan bitilgan?S) xattotlar

 6. Qachon Xitoyda kitob bosish dastgohi yaratildi?S) XI asrda

 7. XVasr o'rtalarida Yevropada ...B) kitob bosish dastgohiyaratildi.

 8. "Xalqlarning buyuk ko'chishlari" jarayoniga qanday sabablar turtki bo'lgan?!) yangi yerlarga bo'lgan talabning oshishi; 2) mulkiy tabaqalanishning kuchayishi; 3) xunnlarning Sharqdan hujumlari ko'plab varvar qabilalarini o'z makonlaridan siljishga majbur etishi; 4) Yevropada iqlimning soviy boshlashi; 5) yangi feodal jamiyatiga o'tilishi; 6) yer egaligining yangi turlarining shakllanishi; 7) G'arbiy Yevropada yangi diniy ta'limot-xristianlikning keng tarqalishi.A) 1, 2, 3, 4

 9. Nimaning natijasida german qabilalarida yangi yerlarga bo'lgan talabning oshishi va mulkiy tabaqalanishning kuchayishiga olib keladi?A) aholi sonining ko 'payib borishi

 10. Yevropada II asrdan iqlimning soviy boshlashi qachonga kelib ekinzorlarni qo'riqqa, suv havzalari va ulargayaqinyerlarni esa botqoqliklarga aylantiradi?S) V asrga

 11. Qaysi omillar milodiy IV-VI asrlarda xalqlarni yashash va xo'jalik yuritish uchun yangi qulay hududlarni izlashiga turtki bo'ladi?!) aholi sonining ko 'payib borishi; 2) yangi yerlarga bo 'Igan talabning oshishi; 3) mulkiy tabaqalanishning kuchayishi; 4) xunnlarning Sharqdan hujumlari ko 'plab varvar qabilalarini o 'z makonlaridan siljishga majbur etishi; 5) Yevropada iqlimning soviy boshlashi; 6) yangi feodal jamiyatiga o 'tilishi; 7) yangi diniy ta 'limot — xristianlikning keng tarqalishi; 8) yirik feodal davlatlarning paydo bo 'lishi.D) 1, 2, 3, 4, 5 '

 12. 11-V asrlarda german qabilalari Rim imperiyasining qaysi chegaralari bo 'ylabjoylashgan?D) shimoliy

 13. Quyidagi ko'rsatilgan qabilalardan qay birlari qadimgi german qabilalariga mansub?!) franklar; 2) vestgotlar; 3) ostgotlar; 4) vandallar; 5) burgundlar; 6) langobardlar; 7) alemann; 8) got; 9) tyuring; 10) piktA) 1, 2, 3, 4, 5, 6

 14. Germanlarda nimaning natijasida xo 'jalikda dehqonchilikning ahamiyati oshadi?B) aholi sonining ko 'payishi

 15. Germanlar chorvadan tashqari qaysi mashg 'ulot bilan shug 'ullanganlar?D) parranda boqqanlar, ov va baliqchilik

 16. Germanlarda yerga ishlov berish kimlarning yumushi sanalgan?S) ayollar va qariyalarning

 17. Germanlardajangdan bo'shpaytlarda erkaklar ...S) ovqilganlar.

 18. Germanlarda nimaning natijasida mehnat unumdorligi va olinadigan hosil oshgan?A) omochdan temirplugga o 'tilishi

 19. Germanlarda nima sababdan ekinzorlari kuchsizlanib 2-3 yildan so'ng hosil keskin kamayishiga olib kelgan?D) yerga oddiy yog'och so'qa bilan ishlov berilishi, yerni o 'g 'itlanmasligi

 20. Germanlarda ichki savdoda eng muhim ashyo nima hisoblangan?S) temir buyumlar

 21. Germanlar hayotida milodning dastlabki asrlarida qanday tartiblar ustun bo 'lgan?B) urug 'jamoasi

 22. Ma 'lumki, germanlarda oila boshliqlari jamoaning erkin vakili hisoblangan. Ular qanday yumushlarni va vazifalarni bajarishar edi?l) dehqonchilik va chorvachilik; 2)jangchi; 3) xalqyig'ini a'zosi; 4) urug' qabila udumlari, an'analariniyosh avlodgayetkazish uchun ma'sul; 5) qabila harbiy qo 'shin boshliqlari; 6) jangchilarini ot, qurol-aslaha, turar-joy, oziq-ovqat bilan ta 'minlash; 7) harbiy o 'Ijani qo 'Iga Idritish.A) 1, 2,3, 4

 23. Normann qabilalarida harbiy yo 'Iboshchi nima deb atalgan?A) konung —

 24. Germanlar timni saylanganidan so 'ng qalqon iistida ko 'tarilib olqishlangan?D) konyng h

 25. Qaysi qabilalar germanlarning eng katta qabilalaridan bo 'lgan?D) alemann, got, fraaklar

 26. Germanlar oliy organi hisoblangan xalq yig 'inlari setin-asta o 'z ahamiyatiniyo 'qota boshlagach asosan qanday vazifalarini bajargan?B) urush va tinchlik, konunglarni saylash (

 27. Nechanchi asrdan chegara hududlaridagi ayrim german qabila boshliqlari Rim noiblariga yollanma harbiy xizmatga o 'ta boshlaydilar?S) milodiy IV asrdan

 28. Nimaning natijasida germanlarning ijtimoiy taraqqiyoti yanada tezlashgan?A) xristianlik dini tarqala boshlashi natijasida

 29. German qabilalari qayerlarda o'z davlatlarini tuzganlar?!) Pireneya yarim oroli va Galliyaning bir qismida; 2) Shimoliy Afrikada; 3) Italiyada;4) Galliyada; 5) Britaniyada; 6) Kichik Osiyoda; 7) Apenin yarimorolida B) 1, 2, 3, 4, 5

 30. German qabilalari tuzgan o'z davlatlari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni aniqlang.l) Vestgot; 2) vandallar; 3) ostgotlar; 4) franklar; 5) angl-

 31. sakslar a) Pireneya yarim oroli va Galliyaning bir qismi; b) Shimoliy Afrika; v) Italiya; g) Galliya; d) Britaniya.D) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

 32. German qabilalarining Rimga bosqini qanday oqibatlarga olib keldi?D) G 'arbiy Rim-imperiyasining qulashiga

 33. Franklarda qabila yo 'Iboshchilari kimlardan saylab qo lyilgan?B) harbiy ishda alohida jasorat ko 'rsatgan kishilardan

 34. Ma 'lumki, rim-gallar bilan yaqin qo 'shnichilik munosabatlarida bo 'Iganfranklarning tashqi ko 'rinishi ham boshqa german qabilalaridan ancha '• farqlangan. Quyidagi ko'rsatilgan xolatlardan qay birifranklar tashqi ko'rinishiga to'g'ri keladi?A) franklar matodan kiyim-bosh kiyishgan va soch-soqollarini olib yurishgan

 35. Franklar tuzgan davlat dastlab kimlar nomi bilan atalgan?A) sulolalar

 36. Nechanchi asrdan II de Frans davlat nomiga asos bo 'ladi va u Fransiya deb atala boshlandi?D) X asrdan

 37. II de Frans viloyati Fransiyaning qayeridajoylashgan?S) Parij atrofida

 38. Kim tomonidan xristianlikni qabul qilinishi natijasida rimliklar "sizning yangi diningiz, bu bizning g 'alabamiz!'' - deb yozgan edi?A) Xlodvig

 39. Xlodvig Rim cherkovi ...B) uning sodiq ittifoqchisi bo 'lishi mumkinligini anglagan.

 40. Qaysipaytdanfranklar va rimliklar asta-se/dnyaqinlashibyagonaxalqqa aylana boshlaydi?B) Xlodvigningxristian dininiqabul qilganpaytda,.

 41. Qaysi hodisa frank qirolini kuchaytirib, o 'z qabiladoshlari orasidayangi cho'qqilarga ko 'taradi?A) xristianlikning qabul qilinishi

 42. Franklar davlatida mahalliy aholining asosiy qismini kimlar tash/dl qilgan?D) rim-gallar

 43. Franklar mamlakatining Luara daryosidan shimolida qaysi qabilalar yashagan?S) german qabilalari

 44. Franklar mamlakatidagi sonjihatidan german qabilalaridan ustun bo 'Igan gallar mamlakatining qaysi qismida yashagan?B) janubida

 45. Senorning o 'z vassaliga harbiy xizmati evaziga in 'om etgan yer-mulk nima deb nomlangan?A) benefitsiy

 46. Qaysi tarixiy atamalar o 'zaro mos keladi?D) benefitsiy - iqto'

 47. O'rta asrlarda G'arbiy Yevropada ixtiyorida qaram dehqonlari va maydafeodal-vassallari bo'Iganyer egasi qaysi nom bilan atalgan?S) senor

 48. Lotinchadanqaysiatama "katta"ma'nosiniberadi?A)senor

 49. 4^. Qay tariqa franklarda yangi yirik yer egalari -feodallar toifasi vujudga keladi?D) qirollarning alohida xizmatlari evaziga jangchilar va yaqin

 50. hamkorlariga benefitsiylar taqdim etishi tufayli

 51. Shimoliy Galliyada tashkil topgan frank qirolligi Xlodvigning vorislari davrida qayerlarni istilo qiladi?D) Burgundiya va Provansni 5J. 'Franklar germanlarning qaysi qabilalarini bo 'ysundirib, ularni haryili o 'Ipon to 'lashga majbur etadilar?B) tyuring, alemann, bavar

 52. Franklar dalatida graf qanday'vazifalarni bajargan?!) o'z hududlarini qirol nomidan boshqarib, aholidan soliqlarni yig'ib olish; 2) harbiy qo'shinga boshchilik qilish; 3) sud qilish; 4) ekin maydonlarini urug' va yirik oilalarga taqsimlab bergan; 5) urug', qabila udumlari, an'analariniyosh avlodgayetkazish uchun ma'sul.D) 1, 2, 3

 53. Franklar davlatida urug 'jamoachilik an 'analari qayerda saqlanib qoladi?B) har yili o 'tkaziladigan harbiy ko 'rik va mahalliy boshqaruvda

 54. Franklar davlatida tungin kim bo 'lgan?B) erkinfranklarningyuzlikyig 'inlari boshlig 'i, yuzboshisi

 55. G 'arbiy Yevropafeodaljamiyatida avloddan-avlodga meros bo 'lib o 'tadigan yer-mulk qanday nom bilan atalgan?S) allod

 56. Allod nima?B) yerga to'la egalik qilish

 57. Franklar davlatida nimaning natijasida dehqonlar o 'zyerlaridan ajralishiga, so 'ngfeodaldan ijaraga yer olib ishlashga majbur etadi?S) tabiiy ofatlar, qurg 'oqchilik, hosilsizlikning tez-tez takrorlanib turishi

 58. Yerni bir xo'jayindan boshqa xo'jayinga o'tishida franklar guvohlar huzurida qanday udum — marosim o'tkazganlar?A) "sotuvchi"ning yeridagi daraxt shoxidan bir bo,'lagini "oluvchi" maydoniga berilgan.

 59. Buyuk Karlyashab o 'tganyillarni qaydeting.B) 742-814-yillar

 60. Franklar davlatining qaysi huhndori 714—768-yillardayashab o 'tgan?B) Pipin Pakana

 61. Karlning ismidan qanday unvon kelib chiqqan?B) korol

 62. Ilk o 'rta asrlarda Yevropada uzun soch nimaning ramzi bo 'Igan?A) toj-u taxt egaligi

 63. 778-yili Karl qayerga qarshi dastlabki muvaffaqiyatsiz yurish qiladi?A) Arab xalifaligi istilo qilgan Ispaniyaga

 64. Karlning keying! yurishlar davomida Pireneya yarim orolining arablardan tortib olingan hududlarida tuzilgan Ispan markasi ...D) franklar davlatining chegara viloyatiga aylantiriladi.

 65. Buyuk Karlning saks qabilalariga qarshi urushlari bo 'Igan davrni eslang. Saks qabilalari o 'sha davrda qayerda yashagan?S) Reyn daryosining o 'ng sohilida

 66. Buyuk Karl sakslarni bo 'ysundirish uchun nimaga intilgan?D) xristian diniga o 'tkazishga

 67. Ma'lumki, Buyuk Karlning maslahatchilarida uni qadimgi rimliklarga taqlid qilib, imperator deb e'lon qilish g'oyasi tug'iladi. Sunday imkoniyat qaysi voqea sabab vujudga keladi?B) 800-yili Rim mahalliy zodagonlarining papa Lev III ga qarshi isyon ko 'tarishi orqali

 68. Karlning muhrida qanday so 'zlar zarb qilinadi?D) "Yangi Rim imperiyasi"

 69. Buyuk Karl franklar imperiyasining mutlaq huhndoriga aylanib, uning farmonlari faqat qayerda qabul qilingan?A) yirik zodagonlar, yer egalariningyilda ikki marta chaqiriladiganyig'inida _. .

 70. Buyuk Karlning doimiy poytaxtini aniqlang.D) -Buyuk Karlning doimiy poytaxti bo 'Imagan

 71. Buyuk Karl davrida franklarda an 'anaviy xalq lashkari o 'rnida qanday qo 'shin vujudga keladi?S) otliq ritsarlar

 72. Buyuk Karl davrida hukmdorlar ritsarlarga nima uchun feod in 'om etgan?S) ot, qurol-aslahasini tartibda saqlashi, urushlar paytida oilasini ta 'minlashi uchun

 73. Nemischadan qo 'rg 'on, mulkma 'nolarini anglatuvchi so 'zni aniqlang.A) feod

 74. Ritsarlarga hukmdorlar tomonidan harbiy xizmat evaziga taqdim etilib, keyinchalik merosiy mulkka aylangan yer-mulk nima deb atalgan?A) feod

 75. Yirik feodallar viloyatlarga egalik qilsalar, maydafeodalga nima taqdim etilishi mumkin edi?S) ma 'lum qishloqyoki uning bir qismi

 76. Quyidagilardan qaysi birlari Franklar davlatidagi muhim lavozimlar bo 'lgan?B) moliya, soliq, harbiy a 'yonlari, dasturxonchi, otxona boshlig 'i

 77. Nemischadan saylangan harbiy yo 'Iboshchi, keyinchalik merosiy qabila boshlig 'i ma 'nosini beruvchi so 'zni toping.A) gersog

 78. Buyuk Karl davrida yirik bo'lmaganhududlarni qaysi amaldor boshqaradi?B) graflar --...

 79. 79. Qaysiso'z nemischadan "qirol tayinlagan amaldor" ma'nosiniberadi?A) graf „..

 80. Buyuk Karl davrida chegara viloyati hokimi... D) markgraflar deb atalgan.

 81. Buyuk Karl davrida kimlar imperatorningjoylardagi vakillari sifatida uning buyruqlarini bajargan?S) yepiskoplar, yirik monastirlar abbatlari

 82. Franklar davlatida qirolning qaysi ishlarini boshqarishni graflarga topshirishi ularning hokimiyatini kuchaytirdi?S) sud

 83. Rivojlangan o'rta asrlarda Fransiyada ijtimoiy munosabatlar qanday bo'Igan?]) hukmron toifa vakillarining shaxsiy erkinliklari amalda cheksiz bo'Igan; 2) qirol o'z domenida ham to'la xo'jayin emasdi; 3) qirol hukmida hisoblangan gersog va graflar xalqni uning nomidan boshqarar, zarur paytda sud qilar va jazolar edi; 4) ko'pchilik muammolarningyagona yechimi urush bo'lib qolgan; 5) mahalliy boshqaruv asosini erkinfranklarningyuzlikyig 'inlari tashkil etgan; 6) franklarning chekyerlari dehqon oilasining sotishiyoki in 'om etishi mumkin bo 'Igan mulki - allodga aylanadi.A) 1, 2,3, 4

 84. Feodal tarqoqlik davrida Fransiyada qirol ...D) o'z domenida to 'la xo 'jayin emasdi va uning naqo 'shini va na ishonchli amaldorlari bo 'Igan.

 85. Domen qanday ma'nonibildiradi?A) mulk

  1. 'rta asrlarda Fransiyaning qaysi qismi shu qadar mustaqil ediki, u yerda qirol haqida eshitishni ham istamaganlar?B)janubi

  2. 'rta asrlarda Fransiyaning qaysi gersoglarining har biri qirolga nisbatan ko 'proq- hudud va aholiga ega edilar?A) Normandiya, Burgundiya, Breton, Akvitaniya

  3. 'rta asrlarda Fransiya qirolidan qayerning graflari kuch-qudrat bobida kam bo 'lishmagan?S) Anju, Tuluza, Blua

 86. Fransiyaning qaysi huhndori o 'lining ishonchli yordamchisi, ilgari Sen-Deni monastiri abbati bo 'Igan Sugeriy ko 'magida o 'z domenida tartib o 'rnatishga harakat boshlaydi?B) qirol Lyudovik VI

 87. Fransiyaning qaysi huhndori Burj va Sans shaharlarini o'z domeniga qo'shib oladi, o'zboshimcha baronlar qal'alarini buzib ularni bo 'ysundiradi?A) qirol Lyudovik VI

 88. Fransiyada Lyudovik VII qaysiyillarda hukmronlik qilgan?D) 1137-1180-yillarda

 89. Lyudovik VI davriga aid bo 'Igan voqealarni qayd eting. 1) Sugeriy ko 'magida o 'z domenida tartib o 'rnatishga harakat boshlaydi; 2) Burj va Sans shaharlarini o 'z domeniga qo 'shib oladi; 3) qirol o 'zboshimcha baronlar qal 'alarini buzib ularni bo 'ysundiradi; 4) o 'gli Akvitaniya gersogining yagona merosxo 'ri Aleonoraga uylantirishga muvaffaq bo 'ladi; 5) Fransiyada qirol hokimiyatining kuchayishi boshlanadi; 6) Angliya qiroli loann bilan inglizlarning Normandiyadagi mulklari uchun kurash boshlaydi; 7) qirol mulklariga mamlakat janubidagi Tuluza grafligi qaytariladi.D) 1,2,3,4, 5

 90. Nimaning natijasida Fransiyada rivojlangan o 'rta asrlarda dehqonlar yetishtirgan mahsulotlarning ma 'lum qismini bozorga sotish uchun chiqara boshlaydi?D) yangi o 'zlashtirilgan yerlarda dehqonlar qaramligi bekor qilinibrsoliqlarning bir qismini pul bilan to 'lanishi

 91. Qaysi asrlardan Fransiyada feodallar o'zyerldrini dehqonlarga merosiy ijaraga bera_boshlaydilar?S) XII-XIIIasrlardan

 92. Qaysi tadbir dehqonni yerga munosabatini ijobiy tomonga o 'zgartiradi?A) feodallarning o 'z yerlarini dehqonlarga merosiy ijaraga bera boshlashi

 93. O'rta asrlarda Fransiyadagi viloyatlar orasida mehnat taqsimotini eslang. Normandiya nimaga ixtisoslashgan edi?B) temir, tuz ishlab 9 chiqarish, ot va qoramol yetishtirishga

 94. O'rta asrlarda Fransiyaning qaysi viloyati vinochilik, zig'ir tolasi va jundan gazlamalar to'qishga ixtisoslashgan edi?A) Shampan va Burgundiya

  1. 'rta asrlarda Fransiyaning viloyatlar orasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish ehtiyojlari nimani taqozo etardi?D) feodal tarqoqlikni tugatishni

 95. Nima uchun Fransiyada qirol hokimiyatining tarafdorlari kuchli qirol hokimiyati o'rnatilishidan manfaatdor edilar?B) chunki kuchli qirol hokimiyati feodallar o 'zboshimchiligini cheklab, o 'zlarini graflar, gersoglar tazyiqidari xalos etishiga umid bog 'laganlar

  1. 'rta asrlarda Fransiyada kimlar markazlashitirishjarayoniga qarshi bo 'ladi?B) yirik diniy va dunyoviy feodallar

 96. Xll asrda Fransiyada qirol hokimiyatining kuchayishi qanday boshlanadi?A) Lyudovik VI ning o 'z mulklaridagi vassallarini itoat ettirishidan

 97. 1202-1214-yillari Fransiyaning qaysi viloyati inglizlardan tortib olinadi?D) Normandiya

 98. O'rta asrlarda Fransiya qirol mulklariga mamlakat janubidagi qaysi graflikqaytariladi?A) Tuluza

 99. O'rta asrlarda Fransiya qirol mulklariga qayerlar qaytarilishi natijasida qirol Fransiyadagi eng kuchli feodalga aylanadi?B) Normandiya va Tuluza grafligi

 100. O'rta asrlarda Fransiyada qirol mulklarining kengayishi qanday umumdavlat boshqaruv tashkilotlari tuzilishi bilan yakunlandi?S) Qirol kengashi, Oliy sud va Moliya boshqarmasi

 101. Lyudovik IX qaysiyillarda Fransiyada hukmronlik qilgan?B) 1226-1270-yillari

 102. Lyudovik IX davrida qanday tadbirlar amalga oshiriladi?!) qirol yerlaridagi feodal^ urushlarini taqiqlaydi; 2) qirol zarb ettirgan oltin va kumush tangalar Fransiyaning barcha viloyatlarida o 'tishi huquqi belgilanadi; 3) mamlakatda gersog va graflar zarb etadigan 40 xil pul asta-sekin surib qo'yiladi; 4) Angliya qiroli loann bilan inglizlarning Normandiyadagt mulklari uchun kurash boshlaydi; 5) qirol mulklariga mamlakat janubidagi Tuluza grafligi qaytariladi.A) 1,2,3

 103. Filipp IV qanday siyosatni davom ettiradi?S) Fransiyani markazlashtirishni

 104. Filipp IV o 'z qirolligining boshlarida qayerlarni qirol domeniga qo 'shib oladi?B) Shampan grafligi, Lion viloyati va shahrini '

 105. Filipp IV mablag'larni topish uchun qanday usullarni qo'llar edi?S) shaharlardan qarz olib ularni qaytarmas, yahudiylarni mamlakatdan chiqarib yuborib, so 'ng ularni katta to 'lovlar evaziga qaytarar, tangapuldagi kumush miqdorini pasaytirib, uni buzar, qirollikdagi dehqonlarni erkinlikka chiqishi uchun katta to 'lav talab qilardi.

 106. Rim papasi Bonifatsiy VIII qaysi yillarda papalikqilgan?S) 1294-1303-yillarda

 107. Kirn Filipp IV dan Flandriyaga qarshi urushni to 'xtatishini talab qiladi?A) Rim papasi Bonifatsiy VIH

 108. Filipp IVning Papa xohish-irodasiga bo'ysunmaganligiga javoban Bonifatsiy VIH ...S),uni cherkovdan xoliligini tantanali e'lon qilish uchun tayyorgarlikka kirishadi.

 109. Flandriya Fransiyaning qayeridajoylashgan edi?S) shimoliy-g'arbida

 110. Filipp IV chaqirgan General shtatlar nimani qoralaydi?S) papani Fransiyaning ichti ishlariga aralashishini

 111. Anafema nima?A) la 'not

 112. Qaysi shahardajoylashgan papa saroyiga Filippning bir guruh askarlari bostirib kiradi?B) Anani

 113. Qaysi Rim papasiga Filippning bir guruh askarlari yetakchisi tarsaki tushirishgajazm etadi?B) Bonifatsiy VIII

 114. General shtatlar qanday ma 'noni bildiradi?D) "yalpi toifalar"

 115. General shtatlar nima va u qanday maqsadda chaqiriladi?S) Fransiyadagi oliy tabaqaviy-vakillik muassasasi bo'lib, qirollar General shtatlarini qachonki yangi soliq kiritishni istaganlarida chaqirib turishgan.

 116. General shtatlar qaysi yillarda faoliyatko'rsatgan?A) 1302-1789-yillarda

 117. Toifaviy monarxiya nima?S) qirolning tabaqa vakillari majlisiga tayanishi —-••._

 118. 723. Qay tarzda Fransiyada toifali monarxiya tashkil topadi?S) qirol tomonidan GeneraLsJjtatlarni chaqirilishi natijasida »

 119. 124. Qaysiyillar "papalarning Avinon tutquni" bo'lgan?S) 1309-1377-yiIlar

 120. 125. Kardinallar Fransiya arxiyepiskopini papalikka saylashganda u Avinon shahriga ko'chib o'tishga qaror qiladi. Avinon shahri qayerda joylashgan edi?D) Fransiyaning janubida

 121. 126. Kimning hukmronligi davrida "tampliyerlar ishi" bo 'lib o 'tadi?S) Filipp IV

 122. Buyuk magistrning o 'limidan bir oy o 'lib .... o'n oydan so'ng ... vafot etadilar.B) papa, Filipp IV

 123. Dvoryanlar kimlar?S) nomdor zodagon, feodallar toifasining imtiyozli qismi

 124. Filipp IV ning o 'limidan ko 'p o 'tmay taxtga qaysi sulola vakillari keladi?S) Valualar oilasi

 125. Inglizlar qiroli Eduard III ning talabini rod etish uchun fransuz huquqshunoslari qanday qaror chiqarishadi?D) "Salt haqiqati"ga ko 'ra Eduard III ning onasi Filipp IV ning qizi o 'g 'liga Fransiya taxtiga o 'tirish huquqini berishi mum/an emasligi haqida

 126. Yuz yillik urush davrida Shotlandiya va Kastiliya qaysi davlatni qo 'llaydi?A) FransiyanT •

 127. Yuz yillik urush davrida Angliyani Yevropaning qaysi davlati qo 'llaydi?D) Portugaliya ‘

 128. Yuz yillik urushning dastlabki davrida qaysi omillar Angliya ustunligini ta'minlaydi?!) ingliz qo'shinlarining intizomi, son jihatidan ustun bo'lishi; 2) puxta tayyorgarligi; 3) erkin dehqonlardan tuzilgan kamonchilar bo'linmasining mavjudligi; 4) inglizlar qo'shini qiroldan maosh olgan harbiy boshliqlar buyrug 'ini so 'zsiz bajargan; 5) alohida ritsarlik bo 'linmalaridan tashkil topgan; 6) har bir ritsar mustaqil harakat qilgan.A) 1, 2, 3, 4

 129. Fransiya qo'shinlarining Yuz yillik urushning birinchi bosqichidagi mag'lubiyati sabablari nimada edi? S) qo'shin alohida ritsarlik bo 'linmalaridan tashkil topgan bo 'lib, har bir ritsar mustaqil harakat qilgan, qo 'shinda yagona boshqaruv va harbiy intizom bo 'Imagan.

 130. Kale portini olgan ingliz qo 'shinlari 1347-yili Fransiyaning qayeriga yurish boshlaydi?S) Akvitaniyaga

 131. Ta'qibga uchragan ingliz shahzodasi Eduardfransuzlar uni o'tkazibyuborishi hisobiga qanday takliflarni beradi?S) barcha o'lja va asirlarni, qo 'Iga kiritgan hamma qal 'a va qasrlarini berish _

 132. Yuz yillik urush davrida Fransiya qiroli ingliz shahzodasi Eduarddan nimani talab qiladi?D) shahzodani o'z a'yonlari bilan asirlikka tushib qamoqqa olinishiga rozi bo 'lishini

 133. Qaysi omil Puate yaqinidagi jangda fransuzlarning eng sara ritsarlarini halokaiiga sabab bo'ladi?B) Fransuz qo'shining jang davomida birikmay harakat qilishi

 134. Yuz yillik urush davrida ro'y bergan qaysi jangdan so'ng inglizlarga ularning Fransiyadagi ko'plab yer-mulklari qaytariladi?S) Puate yaqinidagijangdan so 'ng

 135. Nega Jakeriya qo 'zg 'olonining bayroqlariga giro! gerbidagi oq nilufar tasviri tushirilgan edi?S) chunki dehqonlar odil qirolga ishongan


  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa