A. D. DaniliyevskiyDownload 96,65 Kb.
Sana14.08.2021
Hajmi96,65 Kb.
#147840
Bog'liq
1(1)


1______Kichik qon aylanish doirasini har tomonlama o’rganib, o’pkada qonning o’zgarishini va ularda kapillyarlar mavjudligini taxmin qilgan olimni aniqlang?

Garvey


Rene Dekart

A.Vezaliy

M.Servet
2_____Qaysi olim markazga intiluvchi (sezuvchi) va markazdan qochuvchi nervlar alohida-alohida bo’lishini ko’rsatib bergan?

A.D.Daniliyevskiy

Galvani

A.Vezaliy

Ch.Bell
3______Qaysi olim asab tizimining trofik funksiyasini – organ va to’qimalarda moddalar almashinuvining boshqarilishida asab tizimining ta’sirini ko’rsatib berdi.

F.Majandi

M.Servet

Garvey


Rene Dekart

4_____Rossiya fiziologiyasining asoschisi bo’lib ……..(1829-1905) hisoblanadi.

A.A.Sokolovskiy

A.Galvani

I.M.Sechenov

M.Servet


5____Eng sodda tuzilgan ko’z dastlab qaysi hayvonlarda taraqqiy etgan?

xivchinlilarda

hasharotlarda

chuvalchanglarda

infuzoriyalarda
6___Ko’z qayerda joylashgan?

bosh suyagining ko’z kosasi ichida

kalla suyagining ko’z kosasi ichida

chakkada

ko’z soqqasi suyagida
7______Ko’z nimalardan tashkil topgan?

ko’z soqqasi (olmasi) , ko’ruv nervi va yordamchi himoya apparatidan

ko’z soqqasi va ko’ruv nervidan

ko’z soqqasi va yordamchi himoya apparat

ko’z soqqasi (olmasi) , ko’ruv nervi, gavhar va yordamchi himoya apparat
8______Ko’z yadrosi nimalardan iborat?

tashqi (oqsil parda), o’rta (tomirli) va ichki (to’r) pardalardan iborat

zich biriktiruvchi to’qimadan

suyuqlik, gavhar, va shishasimon

pigmentlardan
9______Ko’z kapsulasi nimalardan iborat?

tashqi (oqsil parda), o’rta (tomirli) va ichki (to’r) pardalardan

iborat suyuqlik, gavhar, va shishasimon

zich biriktiruvchi to’qimadan

pigmentlardan
10____Gavharda tomirlar yo’qligining ahamiyati nimada?

tomirlar bo’lganida edi, uning tiniqligi bo’zilib, ko’rishga halaqit berar, oqibatda ko’z xira tortib qolgan bo’lardi.

tomirlar behad ko’p sinaps boglari hosil qilib, o’zaro tutashadi

tomirlar ko’plab noqulayliklarni hosil qiladi

tomirlar pardalarga xalaqit beradi
11_______Qora rangli fussin to’r pardaning qaysi qavatida joylashgan?

o’rta qavatida

ichki qavatida

to’g’ri javob yo’q

tashqi qavatida
12_____…….. nurlarni yutib, narsalarni aniqroq ko’rishga yordam beradi

gavhar


futsin

ko’z soqqasi

ko’z kapsulasi
13____Kolbacha hujayralar soni qancha ?

34000


35000

36000


37000
14_____Ko’zning eng yaxshi va yaqin ko’radigan joyi qayer?

gavhar


ko’z soqqasi

Sariq dog’

ko’z kapsulasi
15_____Ko’ruv purpuri qaysi?

rodopsin

retinin

opsin


tiroksin
16____Rodopsin nimalardan tashkil topgan?

tiroksin va opsin

retinin va opsin

retinin va qo’shimvha moddalar

vitaminlar
17___Akkomadatsiya nima?

Ko’zning turli masofada joylashgan narsalarni aniq ko’rishga shu tariqa moslana olishi

Kipriksimon tanadagi muskullarning bir hilda qisqarmasligi

To’r pardaning tegishli nuqtalarida to’lqin uzunligi turlicha bo’lgan nurlarning bir vaqtda fokusga to’planishi

Ko’zning turli ravshanlikdagi yorug’likka moslashish xususiyati
18____Adaptatsiya hodisasini ko’rsating

Ko’zning turli ravshanlikdagi yorug’likka moslashish xususiyati

Ko’zning turli masofada joylashgan narsalarni aniq ko’rishga shu tariqa moslana olishi

Kipriksimon tanadagi muskullarning bir hilda qisqarmasligi

To’r pardaning tegishli nuqtalarida to’lqin uzunligi turlicha bo’lgan nurlarning bir vaqtda fokusga to’planishi
19_______Konyuktiva yuzasi va shox pardani qurib qolishdan nima saqlaydi?

Meyboniy bezchalari

ko’z yoshi

ko’z suyuqligi

shilliq parda suyuqligi
20______Quloq necha qismdan tashkil topgan?

3 qismdan:tashqi quloq – tovushni qabul qiluvchi apparat, o’rta quloq – tovushni o’tkazuvchi apparat, ichki quloq – tovushni qabul qilib, eshitish ta'siriga aylantiruvchi apparat.

2 qismdan: quloq – tovushni qabul qiluvchi apparat, o’rta quloq – tovushni o’tkazuvchi apparat, ichki quloq – tovushni qabul qilib

2 qismdan : tashqi quloq – tovushni qabul qiluvchi apparat, o’rta quloq – tovushni o’tkazuvchi apparat, ichki quloq – tovushni qabul qilib, eshitish ta'siriga aylantiruvchi apparat

to’g’ri javob yo’q
21____Ichki quloq qayerda joylashgan?

Nog’ora bo’shlig’ida

chakka suyagi ichida

quloq suprasda

dahlizda
22___………. organizm tovushlarni mutlaqo eshitmaydigan bo’lib qoladi.

Po’stloqning har ikkala chakka qismi shikastlansa

Po’stloqning bir chakka qismi shikastlansa

Po’stloqning pastki qismi shikastlansa

Po’stloqning yuqori chakka qismi shikastlansa
23________Rezonans nazariyasiga kim qachon asos solagan?

1880 yili Rezerford

1863 yilda G. Gelmgols

1889 yili Rezerford

1869 yilda G. Gelmgols
24_____Otolitlar qayerda joylashgan?

Tukli hujayralarning tashqarisida

dahlizda

labirintda

Tukli hujayralarning ichida
25_____Ko’z yosh suyuqligining tarkibi qanday?

98% suv, 1% tuzlar (asosan osh tuzi) va 1% organik moddalar bo’ladi

88% suv, 6% tuzlar (asosan osh tuzi) va 6% organik moddalar bo’ladi

98% suv, 2% tuzlar (asosan osh tuzi)

99% suv, 1% organik moddalar bo’ladi
26______.Tashqi quloq nimalardan iborat?

ichki va tashqi quloqdan

sandon va uzangidan

quloq suprasi va tashqi eshituv yo’lidan iborat

bolg’acha, sandon va uzangidan
27______O’rta quloq nimalardan tashkil topgan?

nog’ora bo’shlig’i, eshituv suyakchalari va Evstaxiy naychasidan tashkil topgan.

quloq suprasi va tashqi eshituv yo’lidan iborat

bolg’acha, sandon va uzangidan

eshituv suyakchalari va Evstaxiy naychasidan tashkil topgan.
28_____Telefon nazariyasini kim yaratgan?

1880 yili Rezerford

1863 yilda G. Gelmgols

1889 yili Rezerford

1869 yilda G. Gelmgols
29______Parda labirintning yarim doira kanallari nechta?

3ta


2ta

5ta


7ta
30_____Terida bosim nima orqali seziladi?

terining biriktiruvchi to’qima qavatida va teri osti kletchatkasida joylashgan Fater-Pachini tanachalari orqali seziladi, deb hisoblanadi.

Merkel va Meysner tanachalari va soch ildizi atrofidagi nerv chigallari yordamida seziladi

Ruffini tanachalari orqali

Krauze kolbachalari va Ruffini tanachalari orqali
31____Mushuk va kemiruvchilarda taktil sezgisi qayerlarda ta’sir etganda yuzaga chiqadi?

mo’ylovlariga

terisiga

kipriklariga

quloq ichki terisiga
32_______………. simpatik asab tizimi qo’zg’aladi, buyrak usti bezidan adrenalin ko’proq ajraladi.

Harorat ko’tarilganda

Sovuqda

Og’riq vaqtida

yuqori tovushda
33______Hidni yaxshi biladigan hayvonlar nima deyiladi?

makrosamatiklar

mikrosomatiklar

somatiklar

to’g’ri javob yo’q
34______Burundagi hid sezuvchi bipolyar hujayralar aksonlarining hammasi o’zaro birikib, qancha nerv tolachalarini hosil qiladi?

22ta


20ta

17ta


6ta
35____Sensor so’zining ma’nosi nima?

lotincha sensus-sezish

fransuscha sensus-sezish

italyancha sensus-sezish

lotincha sensus-ko’rish
36______Sensor tizimning vazifasi nima?

Bir xil fizik tabiatga ega bo’lgan ta’sirlarni tahlil qilib,tashqi signalni kodlash bilan tugallash

Sezish a’zolarini boshqarish

A va B


To’g’ri javob berilmagan
37____Inson ruhiyati bilan nima shug’ullanadi?

subyektiv sensor

obyektiv sensor

oraliq sensor

subyektiv va obyektiv
38______Modallik nima?

Ma’lum bir turdagi a’zo yordami orqali paydo bo’ladigan bir xil sensor taassurotlar

Ma’lum bir turdagi a’zo yordami orqali paydo bo’ladigan har xil sensor taassurotlar

Ma’lum bir turdagi a’zo yordami orqali paydo bo’ladigan bir xil sensor tebranishlar

Ma’lum bir turdagi a’zo yordami orqali paydo bo’ladigan har xil sensor tebranishlar
39_______Yorug’lik tezligi qancha bo’lganda odamda yorug’likni sezish paydo bo’ladi?

10-18- 10-19

10-17 - 10-18

10-19 - 10-20

10-20 - 10-21
40___Mexanik fosfen hodisasini ko’rsating

Ko’zga mexanik ta’sir ko’rsatganda yorug’lik sezish

Ko’zga kimyoviy ta’sir ko’rsatganda yorug’lik sezish

Ko’zga fizik ta’sir ko’rsatganda yorug’lik sezish

Yuzga mexanik ta’sir ko’rsatganda yorug’lik sezish
41_____Mexanik fosfen hodisasida mexanik yorog’likni sezish uchun qancha quvvat kerak?

10-4

10-5

10-6

10-7
42______Analizatorlarning tarkibi necha qismga ajratiladi?

3 qismga

4 qismga

2 qismga


5 qismga
43___……………fizikaviy omillarni (nur,tovush,issiqlik kabilarni) harakat potensialiga aylantiradi

Yorug’lik tezligi

Subyektiv sensor

Ixtisoslashgan retseptorlar

Analizatorlar
44_____Kiprikli hujayralarda sensor reaksiya qanday paydo bo’ladi?

Hujayra o’simtalarining qimirlashi orqali

Hujayraning harakati orqali

Mexanik ta’sir orqali

Kimyoviy ta’sir orqali
45____Ko’z fotoretseptorlarini qo’zg’atish uchun qancha energiya yetarli?

1 kvant


2 kvant

3 kvant


5 kvant
46____Termoretseptorlarni ko’rsating

Sovuq va issiqni,ayrim infraqizil nurlarini idrok qiluvchi retseptorlar

Sovuqni idrok qiluvchi

Issiqni idrok qiluvchi

Haroratni idrok qiluvchi
47_____Nur energiyasini qaysi retseptorlar idrik qiladi?

Elektroretseptorlar

Fotoretseptorlar

Infraqizil nurlar

Termoretseptorlar
48____Elektroretseptorlar qaysi hayvonlarda mavjud?

Yumaloqog’izlilar,plastinka jabralilar,ayrim suyakli baliqlar, ayrim dumli amfibiyalar

Yumaloqog’izlilar,plastinka xordalilar, ,ayrim suyakli baliqlar, ayrim dumli amfibiyalar

Suyakli baliqlar,akulalar,skatlar

Hamma javoblar to’g’ri
49_____Fotoretseptorlar nima?

nur energiyasini idrok qiladi

ion energiyasini idrok qiladi

quyosh energiyasini idrok qiladi

yorug’lik energiyasini idrok qiladi
50______Ultratovush to’lqinlarini qaysi hayvonlar sezadi?

ko’rshapalaklar

quyonlar

hasharotlar

skatlar
51_____Birlamchi retseptorlar qaysilar?

Hid sezish,taktil va proprioretseptorlar

Hid sezish va taktil

Proprioretseptorlar va hid sezish

Hid sezish,taktil,ko’rish va proprioretseptorlar
52_____________Spontan faollashish xususiyatiga ega bo’lgan retseptorlar qaysilar?

Kiprikli mexanoretseptorlar

Kiprikli sezuvchilar

Termoretseptorlar

Fotoretseptorlar
53______Signallarni bir-biridan farqlash bo’sag’asi qancha?

6%

5%3%

10%
54_____Bir signalni ikkinchi signal bilan ifodalash nima?

Kodlash

Detekrorlash

Ma’lumot tashish

Ma’lumot almashish


55______Avtonom asab tizimi qanday qismlarga bo’linadi?

Simpatik,parasimpatik va metasimpatik

Simpatik va parasimpatik

Simpatik va metasimpatik

Parasimpatik va metasimpatik
56_____Sut emizuvchi hayvonlarda AAT hujayralarining embrional markazi nima?

Neyroblastlar

Orqa miya

Ganglionar plastinka

Neyronlar
57_____Avtonom asab tizimining somatik asab tizimidan asosiy farqi nimada?

Odam idrokiga bo’ysunmasligi

Asab tolalarining ko’pligi

Asab tolalarining kamligi

Hamma javoblar to’g’ri
58____Simpatik asab tizimi tuzilishi bo’yicha qaysi qismlardan tashkil topgan?

Markaziy va periferik qismdan

Ko’p sonli shoxlar va tugunchalardan

Parasimpatik va metasimpatik qismdan

Parasimpatik va periferik qismdan
59____Simpatik asab tizimining periferik qismi nimalardan tashkil topgan?

Ko’p sonli shoxlar va tugunchalardan

Orqa miya suyuqligidan

Neyronlardan

Multipolyar hujayralardan
60___Mielinli aksonlarda qo’zg’alishning o’tish tezligi qancha?

20 ms


50 ms

30 ms


40 ms
61____Bosh chanog’i asosidan to dumg’azagacha tushgan umurtqaning ikki yonida yotuvchi o’ng va chap simpatik ustunlarni nima hosil qiladi?

Umurtqaoldi tugunlar

Afferent tolalar

Efferent tolalar

Avtonom asab tizimi
62_____Ustunlar tarkibidagi tugunlar orqa miya asablari bilan nima yordamida tutashgan?

Oq va kulrang tarmoqlar yordamida

Komissuralar yordamida

Multipolyar hujayralar yordamida

Neyronlar yordamida
63____Umurtqadan oldingi katta tugunlarga nimalar kiradi?

Yulduzsimon, quyoshsimon, ichak tutqichining yuqori va pastki tugunlari

Yulduzsimon, quyoshsimon tugunlar

Ichak tutqichining yuqori va pastki tugunlari

Yulduzsimon, ichak tutqichining yuqori va pastki tugunlari
64_______Simpatik innervatsiyalanishga ega bo’lgan a’zolar qaysilar?

Qon tomirlar va g’ovak a’zolar

Hamma javoblar to’g’ri

Terining silliq shakllari, teri va hazm bezlari, o’pka, jigar, yog’ to’qimasi hujayralari

Skelet mushaklari va MAT
65_____________Parasimpatik asab tizimining markaziy tuzilmalari qayerda joylashgan?

O’rta,uzunchoq va orqa miyada

O’rta va uzunchoq miyada

O’rta va orqa miyada

O’rta,orqa miya va miyachada
66_____________O’rta miya qismining yadrosi qayerda joylashgan?

Silviy suv o’tkazgich tubida

Silviy suv o’tkazgich yonida

Uzunchoq miya markazida

Miyachada
67______Mushuk bo’yin qismidagi tolalarning necha foizi afferent tolalardan iborat?

80-90%


50-60%

60-70%


70-80%
68_____Simpatik va parasimpatik asab toalari uzilganda ham qaysi faoliyatlar davom etaveradi?

Barcha javoblar to’g’ri.

Ichaklarda peristaltika va so’rilish faoliyati saqlanadi

Perfuziyalangan yurak qisqarishlari davom etadi

Bachadon,siydik yo’llari,o’t puffagi segmentlari o’ziga xos chastota va amplitutada qisqaradi
69_____Somatik efferent tolalarning diametri qancha?

12-14mkm


10-12mkm

14-16mkm


16-18mkm
70__________Yo`g`on somatik tolada qo’zg’alishning o’tish tezligi nechaga teng?

70-120ms


80-130ms

100-120ms

130-150ms
71________Ninachida AAT qaysi qismlarga bo’linadi?

Kornial, tana va kaudal

Birlamchi va ikkilamchi

Kornial va kaudal

Ninachida AAT qismlarga bo’linmaydi
72_____Sudralib yuruvchilarning simpatik stvoli nechta gangliyadan iborat?

23 juft


25 juft

27 juft


29 juft
73__________Sut emizuvchi hayvonlarda asab hujayralarining qanday tiplari mavjud?

Retseptorli,effektorli va assotsiativ

Retseptorli va assotsiativ

Retseptorli va effektorli

Retseptorli,birlamchi va ikkilamchi
74______Yakka mexanoretseptorlar tiplari qaysilar?

Sekin adaptatsiya qiluvchi

Tez adaptatsiya qiluvchi

Sekin va tez adaptatsiya qiluvchi

Sekin, o’rta va tez adaptatsiya qiluvchi
75_______Mexanoretseptorlar nima sabab baroretseptorlar deyiladi?

Chunki ularning qo’zg’alishi qon tomirlar yoki ichak devorlarining bosimi bilan emas,cho’zilishi bilan bog’liq

Chunki ularning qo’zg’alishi orqa miya devorlarining bosimi bilan bog’liq

Chunki ularning qo’zg’alishi qon tomirlar yoki ichak devorlarining bosimi bilan bog’liq

Chunki ularning qo’zg’alishi yurak tomirlari bosimi bilan bog’liq
76_______Buyrak va siydik pufagida tez adaptatsiya qiluvchi retseptorlarning vazifasi nima?

Siydik pufagini tozalash

Siydik pufagidagi bosimning tebranishini qabul qilish

Siydik pufagini refloktorli boshqarish

Siydik pufagining to’lishi va bo’shashishini boshqarish
77_________Sezuvchanlik darajasi va ta’sirotlarini qabul qilish diapazoni nimaga bog’liq?

Reflektorlarga

Retseptorlarga

Impluslarga

pH muhitga
78________Vitseral faoliyatlarni boshqaradigan markazlar majmuasini ko’rsating

Oraliq miyadagi gipotalamus

Orqa miyadagi gipotalamus

Uzunchoq miya

Oraliq miyadagi tugunlar
79_________Avtonom refleks yoyi hujayralarining terminallar shoxlanish xususiyatiga qarab bo’linishi qanday?

Quyuq va bir maromda to’rlangan

Yo’g’on va ingichka to’rlangan

Kalta va uzun to’rlangan

To’g’ri javob yo’q
80_______Avtonom neyronlarning qo’zg’alish ritmi bir soniyada qancha?

9-35


10-15

23-30


25-35
81__________AATda qanday sinaptik o’tkazishlar mavjud?

3xil: elektirli,fizikaviy va kimyoviy

2xil: kimyoviy va fizikaviy

3xil: elektirli,kimyoviy va aralash

2xil: kimyoviy va aralash
82_________Deyl prinsipiga ko’ra……..

Har bir neyron o’zining spesifik axborotini o’tkazish uchun faqat bitta mediatorni ishlatadi

Har bir neyron o’zining spesifik axborotini o’tkazish uchun bir nechta mediatorni ishlatadi

Har bir neyron o’zining spesifik axborotini o’tkazish uchun juda ko’p mediatorni ishlatadi

Har bir neyron o’zining spesifik axborotini o’tkazish uchun faqat ikkita mediatorni ishlatadi
83_________Asetilxolinning mediator sifatida mavjudligi birinchi qaysi hayvonda aniqlangan?

Baqa yuragida

Quyon terisida

Otlar miyasida

Sichqon yuragida
84________Noadrenalin moddaning adrenalindan farqi nimada?

Yon zanjirida metal radikalining yo’qligi.

Yon zanjirining yo’qligi

Metil radikalining yo’qligi

plastinkalarining yo’qligi
85_________Transduktorlar nima?

AAT o’z faoliyatini boshqarishi va gomeostazni ushlab turishi uchun,oddiy neyronlar bilan bir qatorda alohida maxsus hujayralarga ega bo’lib,ular axborotni oddiy yo’l bilan qabul qiladi va unga javoblarni endokrin usulda amalga oshiradi

AAT o’z faoliyatini boshqarishi va ular axborotini oddiy yo’l bilan qabul qiladi va unga javoblarni endokrin usulda amalga oshiradi

AAT o’z faoliyatini boshqarishi va gomeostazni ushlab turishi uchun,oddiy neyronlar bilan bir qatorda alohida maxsus hujayralarga ega bo’lishi

AAT va gomeostazni ushlab turishi uchun,oddiy neyronlar bilan bir qatorda alohida maxsus hujayralarga ega bo’lib,ular axborotni oddiy yo’l bilan qabul qiladi va unga javoblarni endokrin usulda amalga oshiradi
86________Buyrakusti bezining markaziy qismi nimadan iborat?

Kulrang va oq moddadan

Adrenal to’qimadan tuzilgan mag’iz moddadan

Po’stloqlardan

Noadrenalin moddadan
87________Hissiy stress vaqtida katexolaminlarning miqdori qanchaga oshadi?

10 marta


5 marta

15 marta


20 marta
88___________Sut emizuvchilarda serotonin miqdori qancha?

10 mg


30 mg

20 mg


40 mg
89_________Mediatorlikka nomzod bo’lgan faol moddalar qaysilar?

Glitsin,GAMK,R-substansiya,gistamin

Glitsin,GAMK

GAMK, askorbin,glutamin,glitsin

Glitsin,GAMK,R-substansiya,gistamin,glutamin
90________Glitsin ta’sirini yo’qotuvchi modda?

Strixnin


GAMK

R-substansiya

Gistamin
91_____________Mahalliy garmonlar safiga qaysilar kiradi?

Prostoglandinlar,plazmakininlar,renin-angiotenzinli tizim

GAMK (gamma amino moy kislotalari), askorbin,glutamin,glitsin

Plazmakininlar,renin-angiotenzinli tizim

Glitsin,GAMK, R-substansiya,gistamin,glutamin
92________…………..plazmatik globulinlardan hosil bo’ladigan polipeptidlar bo’lib,turli a’zolarning to’qimalarida bo’ladi

Kalidinlar

Gistaminlar

Plazmakininlar

GAMK (gamma amino moy kislotalari)
93__________Akson-refleks nima?

Qo’zg’alishning neyron tanasi ishtirokisiz aksonning bir shoxidan ikkinchi shoxiga o’tishi natijasida ro’yobga chiqadigan reaksiya

Qo’zg’alishning akson tanasi ishtiroki bilan neyronning bir shoxidan ikkinchi shoxiga o’tishi natijasida ro’yobga chiqadigan reaksiya

Qo’zg’alishning akson tanasi ishtirokisiz aksonning bir shoxidan ikkinchi shoxiga o’tishi natijasida ro’yobga chiqadigan reaksiya

Qo’zg’alishning neyron tanasi ishtiroki bilan aksonning bir shoxidan ikkinchi shoxiga o’tishi natijasida ro’yobga chiqadigan reaksiya
94__________Spinal markaz qayerda joylashgan?

Orqa miyaning birinchi bo’yin segmenti va ikkinchi ko’krak segmentlari darajasida Orqa miyaning oxirgi bo’yin segmenti va birinchi-ikkinchi ko’krak segmentlari darajasida

Orqa miyaning birinchi-ikkinchi ko’krak segmentlari darajasida

Orqa miyaning oxirgi bo’yin segmenti va uchinchi ko’krak segmentlari darajasida


95______Siydik chiqarish va jinsiy reflekslarni boshqaradigan parasimpatik neyronlar qayerda joylashgan?

Orqa miyaning birinchi bo’yin segmentida

Orqa miyaning bel segmentlarida

Orqa miyaning ko’krak segmentlarida

Orqa miyaning dumg’aza segmentlarida
96_____So’rish,kavshash,yutish,aksa urish,yo’talish,qusish,ko’z yoshining oqishi, so’lak ajralishi kabi murakkab reflekslar qayerda amalga oshadi?

Orqa miyada

Uzunchoq miyada

O’rta miyada

Miyachada
97_____Limbik tizim xosilalari qaysilar?

Po’stloq,eski po’stloq,po’stloqosti tuzilmalar

Po’stloq,eski po’stloq,po’stloqosti tuzilmalar va ularning hosilalari

Po’stloq, po’stloqosti tuzilmalar

Po’stloq,eski po’stloq
98_______Asab tizimining maxsus bo’limi sifatida,…………… barcha harakatchan hayot tarziga ega umurtqali hayvonlarda mavjud bo’lib,unung yuksak hayvonlar uchun tipik bo’lgan tuzilishi ilk bor amfibiyalarda uchraydi.

Miyacha


O’rta miya

Gipotalamus

Orqa miya
99_________Retikulyar formatsiya qanday qismlardan iborat?

Ko’rish do’mboqchalari va tushuvchi qism

Birinchi ustun va ikkinchi ustun

Ko’rish do’mboqchalari va birlamchi qism

Ko’tariluvchi va tushuvchi qism
100­­­­____Yurak faoliyatlarini ko’rsating.

Qonni yurak-qon tomir tizimi bo’ylab harakatlanishi.

Qon tomirlar bo’ylab harakati.

Moda almashinuvi

Qon tomirlarda bosim hosil qilish

101____Qon tomirlar vazifasini ko’rsating.

Qonni yurak-qon tomir tizimi bo’ylab tashilishi. To’qima suyuqliklari orqali modda almashinuvi.

Qon-tomir tizimida bosim hosil qilish. Oziq moddalar harakati.

To’qima suyuqligi orqali modda almashinuvi. Qon-tomir sistemasida bosim hosil qilish.

Gaz almashinuvi. Termoregulyasiya.

02______Kichik qon aylanish doirasining vazifasi qanday?

Qon aylanish doirasida bosim hosil qilish

Gazlar transporti va almashinuvi.

Moddalar transporti va almashinuvi.

Katta qon aylanish doirasi bo’ylab qonning harakati.

03______Nima uchun o’smirlik vaqtida gipertoniyani kuzatish mumkin?

Qon tomirlar tarangligi ortadi.

Yurak va qon tomirlarning muvofiqlashmagan o’sishi kuzatiladi

Yurak og’irligi va uning ishlash ko’rsatgichlari ortadi.

Qon tomirlar taranligi susayadi.

04_______Agarda qon tomir radiusi uzaysa, qonning xajm tezligi qanday o’zgaradi?

Kamayadi.

O’zgarmaydi.

Ko’payadi.

Qon oqimi to’xtaydi.

05______Agar qon tomir uzunligi ortsa, qonning xajmiy tezligi qanday o’zgaradi?

Kamayadi

Ko’payadi.

O’zgarmaydi.

Qon oqimi to’xtaydi.

06________Agarda qon tomirning ko’ndalang kesimi ortsa, qonning chiziqli oqim tezligi qanday o’zgaradi?

Ko’payadi.

Kamayadi.

O’zgarmaydi.

Qon oqimi to’xtaydi.

07_____Avtomatizm deganda nima tushuniladi?

Mushaklarni o’z holicha ritmik qisqara olishi.

Nerv va muskul to’qimasini qo’zg’aluvchanligini qisqa vaqtga pasayshi.

To’qimani qo’zg’alish hosil qila olishi.

Muskul tolalarini kuchlanish darajasini o’zgartira olish xususiyati.

08____Qonning nafas olish funksiyasi nimadan iborat?

Kislorod va karbonat nagidrid gazlarni tashishda

Gazlarni saqlashda

Gemoglobinning kislorodni boglash xususiyatida.

Gemoglobinning karbonat angidridni bog’lashda.

09__________Keltirilgan qon bosimi (QB), onkotik bosim (OB) va buyrak ichi bosimi (BB) ning nisbiy holatlarini qaysi birida diurez amalga oshiriladi?

QB  OB  BB

OB  QB-OB

OB QB-BB

QB OB  BB

110______Puls minutiga 150 marta bo’lganda yurakoldi bo’lmachalari va me’dachalarning umumiy diastolasi tahminan qancha vaqt davom etadi?

0,2


0,25

0,15


0,3

111____Kichik qon aylanish doirasini o`rgangan olim?

Vizali

M. Servet

U. Garvey

D. Daniliyevskiy

112_______Katta qon aylanish doirasini o`rgangan olim

U. Garvey

Vizali

M. ServetD. Daniliyevskiy

113_______Qon oqish yo`llarining qaysi qismida arterial to`lqin uchraydi?

Venulalarda

Kapillyarlarda

Arteriolalarda

Arteriyalarda

114_____Kapillyar nima?

Mayda arteriyalar

To`qimalar aro bo`shliq

O`lchamli tartibdagi venalar

Eng mayda qon tomirlar

115_____Kapillyarlarning yuza kesimi diametri nechaga teng?

0,007 mm

0,003 mm


0,001 mm

0,05 mm


116_____Eng sekin qon oqishi qaysi tomirlarda kuzatiladi?

Kapillyalarda

Arteriyalarda

Kovak venalarda

O`lchamli tartibdagi venalarda

117_____Pulsni qayd qilish usullari

Sfigmograf, palpasiya

Vizual, auskultatsiya

Elektrokardiografiya

Karrdiograf

118____Yurakning ish siklida qorinchalar sistolasi qancha vaqtni egallaydi?(%-sifatida)

50 %


22 %

30 %


40 %

119_____Qon bosimini ta’minlovchi omillar?

Yurak ishi, tomirlar elastikligi,asab tizimining holati

Yurak ishi

Asab tizimining holati

Tomirlar elastikligi va qon oqimining tezligi

120___Po’stloqning III va IV qatlami buzilganda somatosensor zonaga qanday ta’sir ko’rsatadi?

Afferent impulslar uzatilishi buziladi.

Efferent impulslar o’tkazish buziladi.

Faoliyatlar o’zgarmaydi.

Afferent impulslar qabuli buziladi.

121___Po’stloq sohasida joylashgan analizatorlarning markaziy uchlarini nima deb ataladi?

Sensor soha.

Assosiativ soha.

Motor soha.

Ikkilamchi somatosensor soha.

122____Qanday shartli refleks ikkinchi darajali shartli refleks xisoblanadi?

Birinchi darajali shartli refleksga asoslangan shartli refleks.

Ikkita ketma-ket ta’sir qiluvchi qo’zg’atuvchiga asoslangan shartli refleks.

Shartsiz refleksga asoslangan shartli refleks.

Birinchi darajali susayib boruvchi shartli refleksga asoslangan yangi shartli refleks hosil bo’lishi.

123____Shartli refleks hosil qilishda dominantani qanday ahamiyati bor?

Po’stloq hujayralarda shartsiz analizatorning qo’zg’aluvchanligi oshadi.

Po’stloq hujayralarda shartli analizatorning qo’zg’aluvchanligi oshadi.

Po’stloq hujayralarda shartli analizatorning qo’zg’aluvchanligi pasayadi.

Shartsiz analizator nerv markazlarida qo’zg’alishni uzoq ushlab turish xususiyatini pasayadi.

124_____Birinchi signal tizimining odam uchun qanday ahamiyati bor?

Tashqi dunyodan keluvchi signallar taxlili uchun.

Xaqiqatni umumlashtirish va inkor qilish.

Sezgi hosil qilish refleksi.

Refleks hosil qiluvchi sig-nallarning signali.

125__________Ikkinchi signal tizimining odam uchun qanday ahamiyati bor?

Refleks hosil qiluvchi signallar signali.

Xaqiqatni inkor qilish.

Sezgi hosil qiluvchi refleks.

Tashqi dunyodan keluchi signallar taxlili va sintezi

126____Oliy nerv faoliyati tipi nimaga bog’liq?

Nerv tizimining individual xususiyatiga (genotipga). Xayotiy tajriba (fenotipga).

Xayotiy tajriba. Ta’sirotlar kuchiga.

Nerv tizimining individual xususiyatiga. Ta’sir qiluvchi omillarga.

Ta’sir qiluvchi omillar soni va turiga. Qo’zg’atuvchi ta’sir kuchiga.

127____Nerv tizimining qanday tipi sangviniklar deb ataladi?

Kuchli, bosiq, harakatchan.

Kuchli, bosiqsiz, qo’zg’alish tormozlanadigan kuchli bo’lgan tip.

Kuchli, bosiq, kam harakat.

Kuchsiz, bosiqsiz, kam harakat.

128____Flegmatiklar uchun qanday nerv tizimi xususiyatlari xos?

Kuchli, bosiq, harakatchan.

Kuchli, bosiq, kam harakat.

Kuchli, bosiqsiz, qo’zg’alish tomozlanishdan ustun turadi.

Kuchsiz, bosiqsiz, kam harakat.

129__________Nerv tizimining qanday tipini xolerik deb ataladi?

Kuchli, bosiqsiz, qo’zg’alish tormozlanishdan ustun turish.

Kuchli, bosiq, harakatchan.

Kuchli, bosiq, kam harakat.

Kuchsiz, bosiqsiz, kam harakat.

130_____Melanxoliklar uchun qanday nerv tizimi xususiyatlari xos?

Kuchsiz, bosiqsiz, kam harakat.

Kuchli, bosiq, harakatchan.

Kuchli, bosiq, kam harakat.

Kuchli, bosiq, qo’zg’alish tor-mozlanishdan ustun turuvchi.

131______Chap yarim sharlarining ustunlik xususiyatlarini belgilang?

Verbal umumlashtiruv, abstrakt fikrlash, tushunish va ko’z oldiga keltirish, tananing o’ng tomoni harakat faoliyati.

Eshitish va ko’rish natijasidagi bilimlarni boshqarish. Gaplarni anglash. Yozish qobiliyati. Abstrakt verbal fikrlash. Tovush yordamida narsalarni tanish. Predmetni anglash.

Abstrakt verbal fikrlash. Mazmunli va to’g’ri fikrlash. Gaplarni tuzish, ifodalash va yoza bilish. Sonlarni tuzish va ifodalash. Predmetni bir butunligini anglash.

Abstrakt fikrlash. Ko’rish va eshitish natijalarida hosil bo’lgan bilimlarni boshqarish. Muhitda oriyentir qilish. Sonlarni yoza bilish. Gaplarni ritm va intonasiyasi. Predmetni anglash.

131_____Somatik nerv tizimidan vegetativ nerv tizimining farqi qaysi javobda to’g’ri ifodalangan?

Past qo’zg’aluvchanlik. Ixtiyoriy reflekslar. Uzoq davom etuvchi refrakter faza. Qo’zg’alishni sekin uzatilishi.

Yuqori qo’zg’aluvchanlik. Yuqori xronoksiya. Uzoq davom etuvchi refrakter faza. Qo’zg’alishni sekin uza-tilishi.

Yuqori xronoksiya. Qo’zg’alishni past tezlikda uzatilishi. Past qo’zg’aluvchanlik. Qisqa refrakter faza.

Past qo’zg’aluvchanlik. Past xronaksiya. Uzoq refrakter faza. Yuqori tezlikda qo’zg’alishni uzatilishi.

132____Simpatik nerv tizimining quyi nerv markazlari qayerda joylashgan?

Uzunchoq miyada. Orqa miyaning dumg’aza qismida.

Orqa miyaning qo’krak va bel qismini yon shoxlarida.

Orqa miyaning ko’krak va bel qismini oldingi shoxlarida.

O’rta miyada. Uzunchoq miyada. Orqa miyaning dumg’aza qismida

133____Bu oqsillarning qaysilari ko’ndalangtarg’il muskullarning qisqaruv tizimiga kiradi?

Insulin. Kollagen. Elastin. Botulin.

Ferrtin. Mioglobin. Pepsin. Tripsin.

Aktin. Miozin. Tropomiozin. Troponin

Albumin. Globulin. Fibrinogen. Kalsitonin.

134____Nerv tolasi bo’ylab harakat potensiali tarqalayotganda qo’shni zonani depolyarizatsiyalanishiga sabab nima?

Na+ ionlarining chiqishi.

K+ ionlarining chiqishi.

Qo’zg’atuvchi ta’sir qilganda membranada depolyarizatsiya bo’lishi.

Сa2+ ionlarining kirishi.

135____Nerv impulslarining o’tkazilishi qaysi nerv tolasida nima sababdan yuqori?

Miyelinlida, impuls sakrab o’tadi.

Miyelinsizda, impuls butun membrana bo’ylab o’tadi.

Miyelinli, impuls butun membrana bo’ylab o’tadi.

Miyelinsizda, impuls sakrab o’tadi.

136____Nerv impulsini o’tkazish tezligi nimaga bog’liq va qanday tolalar yuqori o’tqazuvchanlikka ega?

Tola uzun-ligiga, B tipligi.

Tola diametriga, Aα tipligi.

Tola uzun-ligiga, A tipligi.

Tola uzunligi va diametri, C tipligi.

137______Nima uchun nerv tolasi parabiozining yig’indi fazasida javob reaksiyasining chastota va kuchi qo’zg’atuvchining chastota va kuchiga to’g’ri kelmaydi?

Nerv tolasining qo’zg’aluvchanligi juda kuchli.

Charchash tez rivojlanadi.

Labillik pasayadi.

Nerv tolasining qo’zg’aluvchanligi juda kuchsiz

138______MATga miyaning qaysi qismlari kiradi?

Bosh miya. Orqa miya.

Orqa miya. Harakatlantiruvchi nerv tizimi

Bosh miya. Simpatik nerv tizimi.

Orqa miya. Parasimpatik nerv tizimi.

139______Orqa miyaning asosiy vazifalari nimadan iborat?

Harakat refleksi amalga oshishi, vegetativ refleksni amalga oshishi va afferent hamda efferent impulslarni uzatish.

Harakat refleksini koordinatsiyasi. Vegetativ reflekslar koordinasiyasi. Affirent va effirent impulslarni o’tkazish.

Harakat reflekslarini amalga oshishi. Vegetativ reflekslar koordinasiyasi. Tashqi ta’sirot qabuli.

Afferent impulslarni bosh miyaga o’tishi. Harakat reflekslarini amalga oshishi.Qon tomir reflekslarini koordinatsiyasi.

140_______MATning qanday strukturasi bosh miya yarim sharlarini tonusini ta’minlaydi?

Talamusning nospesefik yadrolari.

Uzunchoq miya retikulyar formatsiyasi.

Talamusning spesifik yadrolari.

O’rta miyaning qizil yadrolari.

141___MAT po’stlog’ining qanday qismi konkret refleks reaksiyalarni amalga oshirishda po’stloq qismlarini faollashtiradi?

Talamusning spesifik yadrolari.

Talamusning nospesifik yadrolari.

Retikulyar formatsiya.

O’rta miyaning qizil yadrolari.

142___MAT po’stlog’i neyronining qanday qismi ma’lum refleks reaksiyalarini amalga oshirishda po’stloqning neyronlarini faollashtiradi?

Talamusning spesifik yadrolari.

Talamusning nospesifik yadrolari.

Retikulyar formatsiya.

O’rta miyaning yadrolari.

143___Orqa miyadagi oq moddasining funksiyasi?

O’tkazuvchi.

Reflektor.

Muskul tonusini ta’minlash

Muskullar koordinasiyasini ta’minlash

144________Spinal baqaning orqa miyasi shikastlansa tonus qanday o’zgarada?

Keskin oshadi

Keskin kamayadi

Muskul tonusi kuchayib kamayadi

Muskul tarangligi chap tarafda pasayadi.

145___Qaysi javobda nerv bo’ylab qo’zg’alishni uzatilishi to’g’ri ifodalangan?

Neyron o’zagi membranasining bir butun bo’lishligi. Nerv tolasi bo’ylab impulsni bir tomonlama uzatilishi. Impulslarni himoyalangan holda o’tishi.

Neyron o’simtasi membranasining anatomik va funksional bir butunligi. Nerv tolasi bo’ylab impulslarni ikki tomonlama uzatilishi. Impulslarni himoyalangan holda uzatilishi.

Neyron o’simtasining anatomik va funksional bir butunligi. Impulslarni bir tomonlama uzatilishi. Impulslarni bir nerv tolasidan ikkinchi nerv tolasiga o’ta olishi.

Aksoplazmaning funksional uzluksizligi. Miyelin qobiqning bo’lishi. Nerv tolalarning himoyalangan bo’lishi.

146____Orqa miyaning o’ng qismi kesilgandan keyin qanday o’zgarishlar kuzatiladi?

O’ng tomonda harakat potensialini yo’qolishi. Chap qismda harorat va og’riqni sezish faoliyati yo’qoladi. Taktil va proprioreseptiv sezgi ikki tomonlama buziladi.

O’ng qismda harakat faoliyatining yo’qotilishi. O’ng qismda harorat va og’riqni sezish yo’qoladi. Taktil va proprioretseptiv sezgi ikki tomonlama qisman buziladi.

Chap tomonda harakat potensiali buzilishi. Xarorat va og’riqni sezishni o’ng tomonda buzilishi. Taktil va proprioreseptiv sezgi buzilmaydi.

Harakat faoliyati o’ng tomonda buzilishi. Og’riq va harorat sezgini chap qismda yo’qolishi. Chap qismda taktil va proprioreseptiv sezgini yo’qoladi.

147____O’rta miyaning asosiy reflektor faliyatini belgilang.

Ko’ruv-muljalga olish reflekslari, bukuvchi mushak va harakat ref-lekslari, eshituv-mo’ljal refleksi, rostlanish refleki.

Nafas olish, qon-tomirlar harakati, vegetativ faoliyatlarni boshqaruv, birlamchi ko’ruv reflekslar, yurak urish

Birlamchi eshituv reflekslari, murakkab harakat reflekslari koordinasiyasi, qon-tomirlar harakati, nafas olish. yurak urish

Tananing fazodagi holati. Termoregulyasiya, og’riq reflekslari, ko’ruv reflekslari, po’stloqga faollashtiruvchi ta’sir. yurak urish

148___Markaziy nerv sistemasining qaysi bo’lmida termoregulyasiyaning asosiy markazlari joylashgan.

Talamusda.

Miyachada.

Gipotalamusda.

Po’stloq osti gangliyalarida.

149___________Melanxoliklar uchun qanday nerv tizimi xususiyatlari xos?

Kuchli, bosiq, harakatchan.

Kuchli, bosiq, kam harakat.

Kuchsiz, bosiqsiz, kam harakat.

Kuchli, bosiq, qo’zg’alish tor-mozlanishdan ustun turuvchi.

150____Simpatik (A) va parasimpatik (B) nerv tolasining preganglionar uchlari qanday mediator ishlab chiqaradi?

А) asetilxolin. В) asetilxolin.

А) asetilxolin. В) adrenalin.

А) adrenalin. В) noradrenalin.

А) adrenalin. В) adrenalin

151____Talamusning nomaxsus yadrolarini qo’zg’atilganda katta yarim sharlar po’stlag’ining elektr aktivligi qanday o’zgaradi?

Elektr aktivligi ko’pchilik qismlarda kuchayadi.

Elektr aktivligi barcha qismlarda kuchayadi.

Elektr aktivligi ma’lum qismlarda susayadi.

Elektr aktivligi ko’pgina qismlarda susayadi.

152______Miya yarim sharlarini oraliq miyadan ajratilganda it muskulining tarangligi qanday o’zgaradi?

Qisqaruvchi (tetanik) taranglik yuzaga keladi.

Plastik taranglik yuzaga keladi.

Atoniya yuzaga keladi.

Tarangligi o’zgarmaydi.

153___Talamusning maxsus yadrolarini qo’zg’atilganda katta yarim sharlar elektr aktivligi qanday o’zgaradi?

Yarim sharlarning chegaralangan qisimlarida elektr aktivlik pasayadi.

Elektr aktivlik ko’p qisimlarda kuchayadi.

Elektr aktivlik ko’p qisimlarda susayadi.

Elektr aktivlik chegaralangan qisimlarda kuchayadi.

154_____Ko’ndalang targ’il muskullar qisqarishi qanday mexanizm assosida sodir bo’ladi?

Aktinli va miozinli protofibrillalarning kimyoviy hamkorliklari ta’siri.

Aktinli protofibrillalarning qisqarishi.

Miozin va aktinli protofibrillalarning qisqarishi.

Miozinli protofibrillalarning qisqarishi.

155____Ko’ndalang targ’il muskul tolalarining asosiy ko’rsatgichlarini ayting?

Harakatlantiruvchi nerv sistemasi bilan boshqarilishi. Kuchli qon tomirlar bilan ta’minlangan. Bir tolada ko’plab yadrolar bor. Qisqaruvchi tuzilma tartibli strukturaga ega.

Vegetativ nerv sistemasi bilan ta’minlagan. 4 tolaga 1 kapilyar to’g’ri keladi. Bir tolada 1 ta yadro bor. Qisqaruvchi tuzilma tartibsiz yotadi.

Avtomatiya hos. Bir muskul tolasiga 1 kapilyar to’g’ri keladi. Bir muskul hujayra-sida ko’plab yadrolar bor. Qisqaruvchi tuzilma qisqar-ganda tartibga tushadi.

Parasimpatik nerv sistemasi bilan boshqariladi. Qon tomirlar bilan ta’-minlangan. Bir yadroli. Qisqaruvchi apparat tartibli yotadi

156_______Quzg‘alish termini nimani anglatadi?

Tinchlik holatidan qo‘zg‘alish holatiga o‘tishdir

Akson terminali membranasining giperpolyarizatsiyasi

Akson tepalikning membranasi giperpolyarizatsiyasi

To‘qima va a’zolar faoliyatida moddalar almashinuvini o‘zgarish darajasidir

157____Muskul qisqarganda sodir bo'ladigan kimyoviy jarayonlar asosan necha fazadan iborat?

4

32

5

158____Silliq muskullardagi yakka qisqarishlar xarakteriTonik, uzoq

Kuchsiz, tez

Skelet muskullariga xos qisqarish

Kuchsiz, uzoq

159____Bilvosita qo`zg’alish natijasida charchagan muskulni qanday qilib qayta qisqartirish mumkin?

Ta’sirotni turini o`zgartirib

Vositali qo`zg’atuvchini bilvosita bilan almatirib

Bilvositani vositali qo`zg’atuvchi bilan almashtirib

Muskulni pog’onausti ta’sirotchilar bilan qo`zg’atib

160____Ta’sirotchining kuchi bilan yashirin davr oraliqidagi bog’liqliq

Teskari (kuchi yuqori-davr qisqa)

To`g’ri (kuchi yuqori davr katta)

Bog’liqlik yo`q

Savol o`rganilmagan

161____Muskullar plastikligi deb nimaga aytiladi?

O`z kuchlanishini o`zgartirmayd

Muskullarni taranglashish xususiyati

Muskullarning cho`zilish xususiyati

Muskullarni o`z shaklini saqlash xususiyati

162_____Muskullarning izotonik qisqarishi nima?

Muskullarning domiy kuchlanishi paytida uzunligining o`zgarishi

Muskullar elastikligini o`zgarishi

Muskullar tonusining o`zgarishi

Muskullarning doimiy uzunligi paytida kuchlanishning o`zgarishi

163_____Ko`rsatilgan muskullarning qaysi biri kuchli?

Urchuqsimon

Plastinkasimon

Halqali

Patsimon

164___Ta’sirotchining ritmi bilan muskullar charchashining tezligi orasidagi bog’liqlik

Ritm tez-tez charchash

Ritm tez-sekin charchash

Bog’liqlik yo`q

Teskari ta’sirotchining kuchi yuqori bo`lganda

165_____Muskulning qisqarishi uchun zarur energiya qaysi fazada hosil bo'ladi?

Anaerob


Aerob

ikkala fazada bir xil

muskul fiziologik holatiga bog'liq

166____Organizmdagi barcha muskullar necha guruhga bo;linadi?

4

3

25

167_______Qisqaruvchanlik -……

muskul qo‘zg‘alganda, uning kaltalanishi yoki taranglanishi tushuniladi.

muskul tolasi bo‘ylab harakat potensialini o'tkazishidir.

To’g’ri javob berilmagan

berilgan ta’sirlarga ion o‘tkazuvchanligi va membrana potensiali o‘zgarishi bilan javob berish xossasiga aytiladi.


168_____Muskuldagi hamma tolalar ko’ndalang kesimlarining yig’indisi qancha katta bo’lsa, u ko’tara oladigan yuk o’shancha ....... bo’ladi.

Kichik bo’ladi

Ahamiyatsiz

Katta bo’ladi

To’g’ri javob ko’rsatilmagan
169_____Tetanus - bu ……

muskullaming kuchli va davomli qisqarishidir.

muskulning qisqarishi uchun zarur energiya ana shu fazada hosil bo’ladi

Ta’sirning navbatdagi to’lqini

Tabiiy sharoitda organizmda skelet muskulining yakka qisqarishi
170______Anaerob faza –bu …….

muskulning qisqarishi uchun zarur energiya ana shu fazada hosil bo’ladi

muskullaming kuchli va davomli qisqarishidir.

Ta’sirning navbatdagi to’lqini

Tabiiy sharoitda organizmda skelet muskulining yakka qisqarishi
171______Qaysi javobda «motor birlik» tushunchasi to’g’ri ifodalangan?

Orqa miya oldingi shoxlarida joylashgan harakatlantiruvchi neyron o’simtalari bilan bog’liq bo’lgan muskul tolasi retseptorlari.

Orqa miyaning oldingi shoxlaridagi harakatlantiruvchi hujayrasi.

Oldingi shoxlarda joylashgan bir qancha nerv hujayrasi o’simtalarini hosil qiluvchi harakatlantiruvchi nerv

Orqa miya oldingi shoxlarida joylashgan harakatlantiruvchi neyron o’simtalari bilan bog’liq bo’lgan muskul tolasi retseptorlari.
172_____Muskulning og’ir yuk ta'sirida uzunligini o’zgartirmasdan, tarang tortib qisqarishiga qanday faoliyat deyiladi?

Izometrik

Izotonik

Gipertonik

Atonik
173________Muskul taranglashmasdan qisqaradigan bo’lsa, bunga qanday faoliyat deyiladi?

Izotonik


Gipertonik

Atonik


Miotati
174______Oqish muskul tolalari impulslarni qancha tezlik bilan o’tkazadi?
25-27 m/s

2-5 m/s


12-15 m/s

35-42 m/s


175_______Quyidagilarning qaysi biri yakka qisqarishning fazasi hisoblanmaydi?

latent-yashirin

qisqarish

bo’shashis

refraktorlik
176___Muskulning muayyan kuch ta'sirida o’zgargan shaklini saqlash xususiyatiga nima deyiladi?

Elastiklik

Qisqaruvchanlik

Refraktorlik

Plastikligi
177_____Muskullaming kuchli va davomli qisqarishiga nima deb ataladi?

Tetanus


Labillik

Depolyarizatsiya

Repolyarizatsiya
178_____Orqamiyaning oldingi shoxlaridagi harakatlantiruvchi har bir motor nerv tolasi muskulning bitta tolasini emas, balki muskul tolalarining butun bir guruhini innervatsiya qilishiga nima deb ataladi?

Motor birlik

Metamerli funksiyasi

Labillik


Afferent boshqarilish
179______Yurak faoliyatlarini ko’rsating.

Qonni yurak-qon tomir tizimi bo’ylab harakatlanishi.

Qon tomirlarda bosim hosil qilish

Qon tomirlar bo’ylab harakati.

Moda almashinuvi

180______Qon tomirlar vazifasini ko’rsating.

Qonni yurak-qon tomir tizimi bo’ylab tashilishi. To’qima suyuqliklari orqali modda almashinuvi.

Qon-tomir tizimida bosim hosil qilish. Oziq moddalar harakati.

To’qima suyuqligi orqali modda almashinuvi. Qon-tomir sistemasida bosim hosil qilish.

Gaz almashinuvi. Termoregulyasiya.

181_____Kichik qon aylanish doirasining vazifasi qanday?

Gazlar transporti va almashinuvi.

Qon aylanish doirasida bosim hosil qilish

Moddalar transporti va almashinuvi.

Katta qon aylanish doirasi bo’ylab qonning harakati.

182____Nima uchun o’smirlik vaqtida gipertoniyani kuzatish mumkin?

Yurak va qon tomirlarning muvofiqlashmagan o’sishi kuzatiladi

Yurak og’irligi va uning ishlash ko’rsatgichlari ortadi.

Qon tomirlar tarangligi ortadi.

Qon tomirlar taranligi susayadi.

183___Agarda qon tomir radiusi uzaysa, qonning xajm tezligi qanday o’zgaradi?

Kamayadi.

O’zgarmaydi.

Qon oqimi to’xtaydi.

Ko’payadi.

184______Agar qon tomir uzunligi ortsa, qonning xajmiy tezligi qanday o’zgaradi?

Kamayadi

Ko’payadi.

O’zgarmaydi.

Qon oqimi to’xtaydi.

185____Agarda qon tomirning ko’ndalang kesimi ortsa, qonning chiziqli oqim tezligi qanday o’zgaradi?

Kamayadi.

Ko’payadi.

O’zgarmaydi.

Qon oqimi to’xtaydi.

186_____Avtomatizm deganda nima tushuniladi?

Mushaklarni o’z holicha ritmik qisqara olishi.

Nerv va muskul to’qimasini qo’zg’aluvchanligini qisqa vaqtga pasayshi.

To’qimani qo’zg’alish hosil qila olishi.

Muskul tolalarini kuchlanish darajasini o’zgartira olish xususiyati.

187_____Qonning nafas olish funksiyasi nimadan iborat?

Kislorod va karbonat nagidrid gazlarni tashishda

Gazlarni saqlashda

Gemoglobinning kislorodni boglash xususiyatida.

Gemoglobinning karbonat angidridni bog’lashda.

188_____Keltirilgan qon bosimi (QB), onkotik bosim (OB) va buyrak ichi bosimi (BB) ning nisbiy holatlarini qaysi birida diurez amalga oshiriladi?

OB  QB-OB

OB QB-BB

QB OB  BB

QB  OB  BB

189___________Puls minutiga 150 marta bo’lganda yurakoldi bo’lmachalari va me’dachalarning umumiy diastolasi tahminan qancha vaqt davom etadi?

0,3


0,25

0,15


0,2

190.______-Qo`zg`aluvchan to`qimalarning turlari berilgan javobni ko`rsating?

nerv, mushak va bez to‘qimasi

nerv, mushak, suyak va bez to‘qimasi

suyak, epidermis o`siqlari, mushak va bez to‘qimasi

epidermis o`siqlari, mushak va suyak

191_____________Tirik hujayraning berilgan ta’sirlarga qo‘zg‘alish bilan birga javob berilishi nima deb ataladi?

Qo`zg`aluvchanlik

Qisqaruvchanlik

Qisqarish

Javob reaksiyasi

192______________Nerv va muskul to’qimalari faoliyatlarining turli tomonlari fiziologiyada qanday ko`rinishlarda ifodalanadi?

fiziologik tinchlik holati, qo’zg’algan va tormozlangan holatlarda

parabioz, fiziologik tinchlik holati, qo’zg’algan va labillik holatlarda

repolarizatsiya, fiziologik tinchlik holati, qo`tkazish va tormozlangan holatlar

optimizatsiya, local javob, fiziologik tinchlik holati, qo’zg’algan va tormozlangan holatlar

193__________Qo’zg’aluvchan to’qimani qo’zgatish qobiliyatiga ega bo’lgan ichki ta’sirlovchilarni ko`rsating?

tana ichida kuzatiladigan ximik, fizik, biologik o’zgarishlar kiradi

yoruglik, tovush, ximik, mexanik o’zgarishlar tashqi ta'sirotchilar jumlasiga kiradi

elektr toki, harakat toki, lokal javob, ximik, fizik, biologik o’zgarishlar kiradi

yoruglik, tovush, ximik, mexanik o’zgarishlar, elektr toki, harakat toki,

194________«Fiziologik faoliyat» termini nimani tushuntiradi?

Organizmning faolligini ifodalovchi bir qancha tur va xususiyat to’plami.

Organizmning ichki fiziologik tuzilmalarini qayta qurilishi.

Moslashuv xususiyatga ega bo’lgan organizmning yashovchanlik qobiliyati.

Organizmning moslanuvchanlik xususiyatini ta’minlovchi o’z-o’zini boshqaruvchi tizim.


195_____«Organizmning ichki muhiti» termini asosida nima tushuniladi?

Modda almashinuvida bevosita ishtirok etuvchi suyuqliklar to’plami.

Qonning tuzilmalari.

Hujayralararo bo’shliq, qon va limfadagi biologik faol moddalar.

Limfa, qon va hujayralararo bo’shliq suyuqliklarining tuzilmalari.

196_______«Gomeostaz» deganda nima tushuniladi?

Ichki muhitning tiklanishi va doimiy saqlanishini ta’minlovchi maqsadli jarayonlar to’plami.

Yangi sharoitda ichki muhitning birorta biologik ko’rsatgichlarining o’zgarishi.

Organizmning ichki muhitida fizik-kimyoviy hususiyatlarning o’zgarishi

Organizm ichki muhitida o’zgarishlarni oldini oluvchi nerv tizim jarayonalari.

197_____Organizmning ichki muhit doimiyligi nima hisobiga ta’minlanadi?

Organ va to’qimalarning nerv va kimeviy yo’llar bilan kelishilgan xolda boshqarilishi xisobiga.

Turli a’zolar faoliyatini nerv tizimi tomonidan kelishuvi va boshqariluvi.

Gumoral omillar jarayoni to’plami.

Qonning fizik kimyoviy ko’rsatgichlarining o’zgarishi.

198______«Organizmning ichki muhiti» termini asosida nima tushuniladi?

Modda almashinuvida bevosita ishtirok etuvchi suyuqliklar to’plami.

Qonning tuzilmalari.

Hujayralararo bo’shliq, qon va limfadagi biologik faol moddalar.

Limfa, qon va hujayralararo bo’shliq suyuqliklarining tuzilmalari.

199_____«Gomeostaz» deganda nima tushuniladi?

Ichki muhitning tiklanishi va doimiy saqlanishini ta’minlovchi maqsadli jarayonlar to’plami.

Yangi sharoitda ichki muhitning birorta biologik ko’rsatgichlarining o’zgarishi.

Organizmning ichki muhitida fizik-kimyoviy hususiyatlarning o’zgarishi

Organizm ichki muhitida o’zgarishlarni oldini oluvchi nerv tizim jarayonalari

200+_____Organizmning ichki muhit doimiyligi nima hisobiga ta’minlanadi?

Organ va to’qimalarning nerv va kimeviy yo’llar bilan kelishilgan xolda boshqarilishi xisobiga

Turli a’zolar faoliyatini nerv tizimi tomonidan kelishuvi va boshqariluvi.

Gumoral omillar jarayoni to’plami.

Qonning fizik kimyoviy ko’rsatgichlarining o’zgarishi.

201_____Venalarda klapanlar borligini ko’rsatib bergan olimni ko’rsating?

Anatom Fabriskiy

A.Vezaliy

I.Proxaskia

A.Galvani

202______Kichik qon aylanish doirasini har tomonlama o’rganib, o’pkada qonning o’zgarishini va ularda kapillyarlar mavjudligini taxmin qilgan olimni aniqlang?

Garvey

M.Servet


Rene Dekart

A.Vezaliy

203_____Qaysi olim markazga intiluvchi (sezuvchi) va markazdan qochuvchi nervlar alohida-alohida bo’lishini ko’rsatib bergan?

Ch.Bell


A.D.Daniliyevskiy

Galvani


A.Vezaliy

204_______Qaysi olim asab tizimining trofik funksiyasini – organ va to’qimalarda moddalar almashinuvining boshqarilishida asab tizimining ta’sirini ko’rsatib berdi.

F.Majandi

M.Servet


Garvey

Rene Dekart

205________Rossiya fiziologiyasining asoschisi bo’lib ……..(1829-1905) hisoblanadi.

I.M.Sechenov

A.A.Sokolovskiy

A.Galvani

M.Servet

206_______Labillik bu

Tinchlik holatidan qo‘zg‘alish holatiga o‘tish va bu holatdan chiqish tezligidir

Tormozli mediator tomo-nidan postsi-naptik membra-nani giperpol-yarizatsiyasi

Postsinaptik membrananing izli giperpolyarizatsiyasi.

Miyelinsiz hujayrasi tomonidan akson hujayra membranasi-ning depolya-rizatsiyasi..

207______Tirik organizmlarning asosiy xarakterli xususiyati

Tashqi muhit o‘zgarishiga faollik bilan qarshilik ko‘rsatishi

Organizmning ichki fiziologik tuzilmalari

Organizmning o‘z-o‘zini boshqaruvchi tizim.

Tarixiy tuzulishi va funksiyalari

208_____Moslashuv xususiyatga ega bo‘lgan organizmning yashovchanlik qobiliyati nima deb ataladi

Fiziologik faoliyat

Organizmning faolligi

Organizmning ichki fiziologik tuzilmalarini.

Organizmning o‘z-o‘zini boshqaruvchi tizim.

209_______Modda almashinuvida bevosita ishtirok etuvchi suyuqliklar to‘plami deb ataladi

Qonning tuzilmalari.

Hujayralararo bo‘shliq

Organizmning ichki muhiti

Qon va limfadagi biologik faol moddalar.

210_______Ichki muxitning tiklanishi va doimiy saqlanishi nima deb tushuniladi?

Gomeostaz tushuniladi

Biologik ko‘rsatgichlarining o‘zgarishi.

Fizik-kimyoviy hususiyatlarning o‘zgarishi.

O‘zgarishlarni oldini oluvchi nerv tizim jarayonalari

211_____Organ va to‘qimalarning nerv va kimyoviy yo‘llar bilan kelishilgan holda boshqarilishi xisobigai?

Turli a’zolar faoliyatini nerv tizimi tomonidan kelishuvi va boshqariluvi.

Organizmning ichki muxit doimiyligi ta’minlanadi

Gumoral omillar jarayoni to‘plami.

Qonning fizik kimyoviy ko‘rsatgichlarining o‘zgarishi.

212____Organizmning uning organ va to’qimalarining ta’sirotchilar ta’siriga moddalar almashinuvi o’zgartirib javob berishiga nima deyiladi?

Moddalar almashinuvi

Ta’sirlanuvchanlik

Katabolizm

O’sish


213____Qo’zg’alish –bu….

To’qima yoki uning ayrim a’zolariga xos bo’lgan faoliyatni namoyon bo’lishida moddalar almashinuvi jarayonining o’zgarish darajasidir.

Tashqi muhit o’zgarishiga qarab moddalar almashinuvini o’zgartirish xususiyati

Organizmning hayotligi uning tuzilishi va funksiyalarini tashqi muhit shart-sharoitlariga mos kelganidagina saqlab qolish xususiyati?

To’g’ri javob yo’q

214_______Ayiruv organlariga nimalar kiradi?

buyraklar, ter bezlari va ovqat hazm tizimi

buyraklar, ter bezlari, o’pka va ovqat hazm tizimi

buyraklar va ter bezlari

buyraklar, ter bezlari va o’pka


215_______Og’ir metall tuzlari, turli chiqindi moddalar, o’t pigmentlarining o’zgarishidan hosil bo’lgan mahsulotlar qaysi organ orqali chiqariladi ?

ter bezlari

ichaklar

buyraklar

o’pka
216_______Suv, karbonat angidrid va ba’zi uchuvchi moddalar qaysi organ orqali chiqariladi ?

o’pka


buyrak

ichaklar


ter bezlari
217_____Mochevina, siydik kislota, kreatinin, mineral moddalar va boshqa chiqindi moddalarning asosiy qismi qaysi organ orqali siydik bilan birga chiqariladi?

buyrak


o’pka

ichak


ter bezlari
218____Orbeli qaysi hayvonda buyraklar ustida tajriba o’tkazdi?

tovuqda


mushukda

itda


otlarda
219____Qovuq(siydik pufagi)ning ichki siydik yo’llari qo’yiladigan joyini kesib olib tashqariga, qorin terisining yuzasiga chiqarib tikish usuliga kim asos solgan?

Pavlov


Shumlyanskiy

Orbeli


Paster
220_____Nefronlar dastlab, 1872-yilda qaysi olim tomonidan tasvirlab berilgan.

Shumlyanskiy

Orbeli

Pavlov


Paster
221_____Malpigi koptokchasi qayerda joylashagan?

Nefronlarda

O’pkada

Ingichka ichakda

Qovuqda
222______Qoramollarning har ikkala buyragida qancha nefron mavjud?

8mln


12mln

90ming


120ming
223_____Qo’ylar buyragida nefronlarning faol yuzasi qanchani tashkil etadi?

3,5m2

5,5m2

2.8 m2

1 m2
224_____Filtratsiya-reabsorbsiya nazariyasida nechta faza bor?

2ta


3ta

4ta


5ta
225______Kapillyarlarda onkotik bosim nechaga teng?

20-30mm.


40-50mm.

90mm.


80-100mm.
226_____Birlamchi siydik qon plazmasidan qanday farqlanadi?

tarkibida oqsil bo’lmasligi bilan

tarkibida yog’ bo’lmasligi bilan

tarkibida uglevod bo’lmasligi bilan

tarkibida trombositlar bo’lmasligi bilan
227___“Quyuqlashgan” oxirgi, haqiqiy siydik qachon hosil bo’ladi?

reabsorbtsiya fazasi

provizorsiydikda

filtratsiya fazasida

birlamchi holatda
228_______Nima hisobiga kanalchalar yuzasi bir necha marta kengayadi.

mikroso’rg’ichlar

makroso’rg’ichlar

kiprikchalar

tolachalar
229____1 litr oxirgi siydikdagi qancha miqdorda siydik kislota bor?

7-9gr


20 gr

0.5 gr


3.5-4 gr
300____Pog’onasiz moddalarga qaysilar kiradi?

mochevina, kreatinin, sulfatlar

mochevina, kreatinin, sulfatlar, glyukoza

glyukoza, aminokislotalar, turli ionlar

glyukoza, aminokislotalar, turli ionlar, mochevina, sulfidlar
301_______Pog’onali moddalarga qaysilar kiradi?

glyukoza, aminokislotalar, turli ionlar

glyukoza, aminokislotalar, turli ionlar, mochevina

mochevina, kreatinin, sulfatlar, glyukoza

mochevina, kreatinin, sulfatlar
302______Siydikda uchraydigan gippur kislota qayerda sintezlanadi?

kanalchalar epiteliysida

plazmada

o’pkada


Genli qovuzlog’ida
303_______K.M.Bikov laboratoriyasida tajriba maqsadida qaysi hayvonning to’g’ri ichagiga sovuq suv yuborilganda siydik hosil bo’lishi va chiqarilishining tezlashganligi aniqlandi

mushukda


itda

tovuqda


sigirda
304______Siydik hosil bo’lishiga nimalar ta’sir ko’rsatadi?

gipofizning antidiuretik gormoni, qalqonsimon bezning tiroksin, buyrak usti bezlarining adrenalin, aldosteron gormonlari, qon tarkibidagi mochevina, mineral moddalar, ayniqsa natriy xlorid

gipofizning antidiuretik gormoni, qalqonsimon bezning tiroksin, buyrak usti bezlarining adrenalin, aldosteron gormonlari, qon tarkibidagi mochevina

gipofizning antidiuretik gormoni, qalqonsimon bezning tiroksin, buyrak usti bezlarining adrenalin, mineral moddalar, ayniqsa natriy xlorid

qalqonsimon bezning tiroksin, buyrak usti bezlarining adrenalin, aldosteron gormonlari, qon tarkibidagi mochevina, mineral moddalar, ayniqsa natriy xlorid
305_____Qaysi garmon siydik ajralishini kamaytiradi?

tiroksin


adrenalin

antidiuretik

aldosteron
306____Qaysi garmon kalsiy va fosforning suyaklardan qonga chiqarilishiga ta’sir qiladi va bularning siydik bilan chiqarilishini kuchaytiradi

paratgarmon

tiroksin

antidiuretik

aldosteron
307______Siydik tarkibini ko’rsating

98% suv, 2% quruq

96% suv, 4% quruq

93% suv, 7% quruq

99% suv, 0.5% quruq
308_____Indol, skatol, fenol, krezol kabi moddalar ichaklarda hosil bo’lishi bilan qonga so’rilib, qayerda sulfat kislota bilan birikib zararsizlantiriladi?

jigarda


buyrakda

kanalchalarda

o’pkada
309______O’t pigmentlari uroxrom va urobilin qayerda hosil bo’ladi?

ichakda


kanalchalarda

buyrakda


o’pkada
310_____Oqsillarning siydik bilan chiqish hodisasiga nima deyiladi?

glyukozuriya

gematuriya

albuminuriya

to’g’ri javob yo’q
311_______Ayrim fiziologik holatlarda (qo’rqish, hurkish, simpatik nerv tizimining qo’zg’alishi, adrenalinning ko’p ajralishi natijasida) va bir qator patologik hollarda siydik bilan glyukoza chiqarilishi mumkin. Bu hodisaga nima deyiladi?

glyukozuriya

albuminuriya

gematuriya

og’riq anuriyasi
312_____Turli buyrak kasalliklari, siydik yo’llarining jarohatlanishi va boshqa bir qator hollarda siydik bilan qon chiqishiga nima deb aytiladi?

gematuriya

albuminuriya

glyukozuriya

og’riq anuriyasi
313____Bir kecha-kunduzda o’rtacha,erkaklarda qancha siydik ajraladi?

1000-1500 ml

2000-2500 ml

600-800 ml

1000-2000 ml
314____Bir kecha-kunduzda o’rtacha,ayollarda qancha siydik ajraladi?

900-1200 ml

1000-1500 ml

2000-2500 ml

600-800 ml
315____Odamlar siydigining zichligi nechchiga teng?

1,010-1,025

2,060-2,025

1,090-1,095

1,010-2,055
316____Organizm tomonidan katta miqdorda suv yo’qotilganda,kuchli ter ajralganida,tana harorati ko’tarilganida uning ranggi qanday bo’ladi?
qizg’ish

ochrangda

sap-sariq

yashi
317____Siydikning rangi nimalarga bog’liq?

siydik tarkibidagi pigmentlarga (uroxrom, urobilin, iste’mol qilinayotgan ozuqa pigmentlariga), ajralayotgan siydik miqdoriga, konsentratsiyasiga

siydik tarkibidagi pigmentlarga (uroxrom, urobilin, iste’mol qilinayotgan ozuqa pigmentlariga), ajralayotgan siydik miqdoriga

siydik tarkibidagi pigmentlarga (uroxrom, urobilin, iste’mol qilinayotgan ozuqa pigmentlariga), konsentratsiyasiga

tashqi muhitga


318_____Siydikning loyqalanishi nimaga bog’liq?

kalsiy karbonat kristallariga

ionlarga

xlor miqdoriga

natriy tuzlariga
319____Siydikning osmotik bosimi ko’rsating

25-30 atm

35-40 atm

25-50 atm

45-60 atm
320_____Odamlar organizmdagi qo’shimcha ayiruv organlarining faoliyati qachon tezlashadi?

ter bezlari, ovqat hazm kanallarining ekskretorlik funksiyasi, moddalar almashinuvi ortganda va buyraklar funksiyasi buzilganda

ter bezlari, ovqat hazm kanallarining ekskretorlik funksiyasi, moddalar almashinuvi ortganda

ter bezlari, moddalar almashinuvi ortganda va buyraklar funksiyasi buzilganda

organizm qattiq sovqotganda
321____Parasimpatik nerv tolasi qo’zg’alganda..............

qovuq tonusi oshadi, oqibatda u qisqaradi, sfinkterlar bo’shashib, ochiladi

qovuq tonusi oshadi, oqibatda u qisqaradi, sfinkterlar qiqarib, yopiladi

qovuq kengayadi, sfinkterlar mahkam yopiladi

qovuq kengayadi, sfinkterlar mahkam ochiladi
322____Terning organik qismiga nimalar kiradi?

Mochevena, siydik kislotasi, ammiak, kreatinin, gippur kislotasi

Mochevena, siydik kislotasi, ammiak, kreatinin, gippur kislotasi,glyukoza

Mochevena, siydik kislotasi, ammiak, kreatinin

Mochevena, siydik kislotasi, ammiak , glyukoza
323_____Qaysi hayvonlarning ter va yog’ bezlari tinimsiz sekret ajratadi?

Qo’y va echkilar (angor echkilarida)ning

Ot va qo’ylarning

Sigirlarning

Qo’y va sigirlarning
324________Biosfera uchun birlamchi energiya manbai nima?

quyosh nuri

ultrabinafsha nurlar

kimyoviy energiya

hammasi to’g’ri
325_____Anabolizm nima?

Qabul qilingan ovqat mahsulotlaridan, organizmning o’ziga xos elementlarni sintezlashi

Qabul qilinmagan ovqat mahsulotlaridan, organizmning o’ziga xos elementlarni parchalashi

Qabul qilingan ovqat mahsulotlaridan, organizmning o’ziga xos elementlarni parchalashi

Qabul qilingan ovqat mahsulotlaridan, organizmning o’ziga xos elementlarni sintezlashi va parchalashi
326____1 djoul necha kkalga teng?

4,187


5,187

3,671


6,176
327____Termodinamikaning ikkinchi qonuni qaysi?

Biron bir tashqi ishni bajarish vaqtida hujayra ajratadigan energiyaning bir qismi issiqlik ko’rinishida ajraladi

Biron bir tashqi ishni bajarish vaqtida hujayra yutadigan energiyaning bir qismi sarflanmay qolib ketadi

Biron bir tashqi ishni bajarish vaqtida hujayra ajratadigan energiyaning bir qismi yorug’ik ko’rinishida ajraladi

Biron bir tashqi ishni bajarish vaqtida hujayra yutadigan energiyaning bir qismi issiqlik ko’rinishida ajraladi
328_____Mushak qisqarganda necha foiz energiya mexanik ishga aylanadi?

50%


20%

35%


45%
329______Asosiy almashinuvni aniqlash uchun qanday sharoitlar bo’lishi kerak?

ertalab,tinch holatda,ovqat iste’mol qilmasdan (oxirgi ovqatlanishdan 12 soat keyin),organizm huzur qiladigan darajadagi harorat paytida 22-24 0C,bunda harorat boshqariluvi mexanizmlarining faolligi to’xtagan bo’lishi kerak

ertalab,tinch holatda,ovqat iste’mol qilmasdan (oxirgi ovqatlanishdan 20soat keyin),organizm huzur qiladigan darajadagi harorat paytida 22-24 0C,bunda harorat boshqariluvi mexanizmlarining davom etayotgan bo’lishi kerak

kechda,tinch holatda,ovqat iste’mol qilmasdan (oxirgi ovqatlanishdan 12 soat keyin),organizm huzur qiladigan darajadagi harorat paytida 18-20 0C,bunda harorat boshqariluvi mexanizmlarining faolligi to’xtagan bo’lishi kerak

ertalab,tinch holatda,ovqat iste’mol qilmasdan (oxirgi ovqatlanishdan 12 soat keyin),organizm huzur qiladigan darajadagi harorat paytida 22-30 0C,bunda harorat boshqariluvi mexanizmlarining faolligi to’xtagan bo’lishi kerak
330____Qanday ovqat iste’mol qilganda ovqat hazm qilish jadalligi ortadi?

uglevodli

yog’li

oqsilli


suyuq ovqatlar
331____………. boshqaruvchi organizmlar hisoblanib,ularda atrof-muhit haroratining o’zgarishlariga ma’lum drajada qarshi turish imkoniyatini beruvchi har xil mexanizmlar mavjud

Poykiloterm hayvonlar

Sichqonlar

Issiqqonli hayvonlar

Sovuqqonli hayvonlar
332____Gomoyotermli hayvonlarga qaysilar kiradi?

sutemizuvchilar va qushlar

baliqlar

qisqichbaqasimonlar

hasharotlar
333_____Qisqichbaqasimonlar va chig’anoqlarda Q10 nimaga teng

3ga


2ga

1ga


4ga
334____Gomoyoterm hayvonlarda poykiloterm hayvonlarga nisbatan energiya sarflanishi qancha ko’p?

10-30marta

20-50marta

3-4 marta

1-2 marta
335___Qisqaruvchanlik termogenezi nimadan iborat?

termoregulyatsion tonus va qaltirashdan

termoregulyatsion tonusdan

qaltirashdan

termoregulyatsion tonus,qaltirashdan va zo’riqishdan
336_____Termoregulyatsion tonus odam,mushuk,kaptarda nechaga teng?

2 sekundda 8-16

1 sekundda 4-16

2 sekundda 4-12

1 sekundda 2-10
337____Harorat keskin pasayib tananing ichki harorati ham pasaysa nima sodir bo’ladi?

qaltirash

qisqaruvchanlik

muzlash


barcha javoblar to’g’ri
338_____Noqisqaruvchanlik termogenezining muhim manbai nima?

oq yog’lar

teri osti yog’lari

qo’ng’ir yog’ to’qimalari

to’g’ri javob yo’q
339_______Harorat boshqariluvining markaziy mexanimzlari qayerda joylashgan?

orqa miyada

oraliq miyada

gipotalamus tuzilmalarida

miyachada
340_____Spinotalamik trakt nimadan iborat?
neospinotalamik va poleo-spinotalamik traktdan

poleo-spinotalamik traktdan

neospinotalamik traktdan

simpatik va parasimpatik nervdan


341_____Mushuklarda ichki harorat necha bo’lganda o’lim sodir bo’ladi?

17-18


19-22

14-16


20-22
342_____Tipratikanda tananing letal harorati nechaga teng?

33

4167

45
343______Gibernatsiya nima?

qishki uyqu

zahira yog’ to’plash

haroratning pasayishi

barcha javoblar to’g’ri


344_____ritropoezda eritropoetinning vazifasi nimalardan iborat?

Stvol hujayralarni eritroblastga o’tishini tezlashtirish

Temir ushlovchi oqsillar sintezi.

Gemoglobin hosil qilish

Eritrositlarning miqdorini doimiy saqlash.

345___________Qondagi qandning miqdori qancha

80-120 mg%

80-110 mg%.

140-180 mg%.

120-140 mg%.

346_____Odam qonida gemoglobin miqdori qancha?

16-17 gr%

13-14 gr%.

10-11 gr%.

19-20 gr%.

347_____Normal qonda qancha trombositlar bor?

200-300 ming1 mm3da

6000-8000 ming1 mm3da.

200-3000 ming1 mm3da.

5000 ming 1 mm3da.

348____Qon plastinkalari qayerda hosil bo’ladi?

Qizil ko’mikda.

Taloqda.

Ko’mikda


Jigarda

349_____Qonga qanday parametrlar xos? Yopishqoqlik, pH, Onkotik bosim

4,5-5; 7,2-7,3; 25-30 mm. Hg ust

2-3; 7,4-7,8; 5-8 mm. Hg ust

3-4. 6,7-7,2; 6,69 mm. Hg ust

2,5-3; 7,2-7,3; 25-30 mm. Hg ust

350_____Qaysi qon ko’rsatgichlari erkak kishi normasiga yaqin?

Eritrosit-lar 5000000 1 mm3da, leykositlar 7000 1 mm3da, gemoglobin 90%, ROE (SOE) 6 mm 1 soatda.

Eritrosit-lar 4500000 1 mm3da, leykositlar 4000 1 mm3da, gemoglobin 85%, ROE (SOE) 4mm 1 soatda.

Eritrosit-lar 4000000 1 mm3da, leykositlar 20000 1 mm3da, gemoglobin 75%, ROE (SOE) 6mm 1 soatda.

Eritrositlar 3500000 1 mm3da, leykositlar 80000 1 mm3da, gemoglobin 65%, ROE (SOE) 8mm 1 soatda.

351____Qonning bufer tizimini ahamiyati nimadan iborat?

Qonning pH boshqarish.

Onkotik bosimni boshqarish.

Osmotik bosimni boshqarish.

Qonning yopishqoqliginiboshqarish.

352____Homiladorlikni qaysi holatida homilada gemolitik kasallik rivojlanadi?

Homila qoni Rh+. Ona qoni Rh-.

Homila qoni Rh+. Ona qoni Rh-.

Homila qoni Rh-. Ona qoni Rh-.

Homila qoni Rh-. Ona qoni Rh-.

353_____Keltirilgan qaysi holda qon quyish resipiyent uchun xavfli?

Rh+ resipi-yentga Rh - qon quyganda.

Rh - resipi-yentga Rh + qon quyganda.

Rh + resipiyentga Rh + qon quyganda.

Rh + resipiyentga Rh - qon quyganda

354_____Kasl faktorini eritropoez uchun qanday ahamiyati bor?

Vitamin V12 so’rilish uchun.

Globin sintezi.

Gem sintezi

Stvolli hujayralarni eritroid qatoriga determinasiya qilish uchun

355___Antitelolarning qanday xususiyatlari bor?

Fagositozga ta’sir etish.

Antigen bilan bog’lanish

Ferment xususiyatiga.

Limfosit proleferasiyasini ta’minlaydi.

356____Antitelolar qayerlarda bo’ladi?

Plazmada.

Limfosit membranasida.

Eritrosit membranasida

Fagositlar membranasida

357____Antigenni antiteloni tashqi tanish faoliyati qanday bo’ladi?

Plazmaning komplementar oqsillari asosida.

Plazmatik hujayralarining reseptorlarga komplementarlik asosida.

O’zaro ta’sir spesifik emas.

Lifosit mem-branalarining strukturaviy tuzilishi bilan mos keladi.

358____Odamning o’rtacha filtrlovchi bosimi qancha?

50 mm. sm. ust.

20 mm. sm. ust.

70 mm. sm. ust.

100 mm. sm. ust.

359____Agar odam qonida qandning miqdori 60 mg bo’lsa, siydikda qandning miqdori qancha bo’ladi?

Siydikda qandning miqdori 0.

Siydikda qand miqdori yuqori.

Siydikda juda kam miqdorda qand bor.

Qondagi qand miqdoriga bog’liq emas.

360_____Keltirilgan qaysi holatdagi gemoglobin eng turg’un hisoblanadi?

HbCO (karboksigemoglobin)

HbCO2 (karbogemoglobin)

Hb (reduksiyalangan gemoglobin)

HbO2 (oksigemoglobin)

361______Agar odam qonida qandning miqdori 120 mg bo’lsa, siydikda qandning miqdori qanday bo’ladi?

Qand miqdori yuqori.

Qandning miqdori 0.

Qandning miqdori juda kam

Qandning miqdori kam.

362_____Nima uchun qonga gipertonik eritma quyganda diurez kamayadi?

Antidiuretik gormon sekretsiyasi ortadi

Koptokcha filtrasion bosimi ortadi.

Koptokcha filtrasion bosimi kamayadi.

Antidiuretik gormon sekretsiyasi kamayadi.

363______Qonda plazma va shaklli elementlarning nisbatai foizlarda qanday? 1. Plazma.2. Shaklli elementlar

1.55-60 %, 2.45-40 %

1. 45-60 %, 2. 55-40%

1. 40-60 %, 2. 60-40 %

1. 60-40%, 2. 40-60%

364____Ichki jinsiy bezlar organizmda qanday funksiyani bajaradi? 1. ularda spermatogenez va ovogenez sodir bo’ladi. 2. jinsiy balog’atga yetish davrida yetilgan spermatozoidlar va tuxum hujayralar rivojlanadi. 3. jinsiy garmonlar hosil bo’ladi. 4. Hazm jarayonlarini boshqaradi. 5. Buyraklarning vazifalarini boshqaradi. 6. tashqi jinsiy bezlar faoliyatini boshqaradi

1,2,3,6


2,3,4,5

1,3,5,6


3,4,5,6
365_____Axborot qayerda qayta ishlanadi?

Uzunchoq miyada

Orqa miyada

O’rta miyada

Gipotalamusda
366_____Tonik markaz qayerda joylashgan?

gipotalamusning medial qismida

gipotalamus markazida

bodomsimon tanada

preoptik sohada
367_____Qaysi organizmlarda ona organizmida homilaning rivojlanishi va bola tug’ish paydo bo’lgan?

sut emizuvchilarda

baliqlarda

reptiliyalarda

qushlarda
368_____Sariq tana va plasenta qayerda joylashgan?

urug’donda

tuxumdonda

bachadonda

kindikda
369_____Qaysi hayvonda sariq tana bo’lmaydi?

kengruda


sigirlarda

qushlarda

maymunlarda
370_____Urg’ochi zotlarda bachadon nayi,bachadon va qin qayerdan hosil bo’ladi?

paramezonefral kanaldan

mezonefral kanaldan

buyrak chekkasidan

paramezonefral kanaldan va mezonefral kanaldan
371_____Erkaklar ichki jinsiy a’zolariga nimalar kiradi?

moyaklar yoki urug’donlar,urug’ chiqaruvchi yo’llar,prostat bezi,bulbouretral bezlari va urug’ pufakchalari

urug’ chiqaruvchi yo’llar,prostat bezi,bulbouretral bezlari va urug’ pufakchalari

moyaklar yoki urug’donlar,urug’ chiqaruvchi yo’llar,prostat bezi,bulbouretral bezlari

moyaklar yoki urug’donlar,urug’ chiqaruvchi yo’llar,bulbouretral bezlari va urug’ pufakchalari
372____Erkaklar tashqi jinsiy a’zolariga nimalar kiradi?

jinsiy olat va yorg’oq

moyaklar yoki urug’donlar,urug’ chiqaruvchi yo’llar,prostat bezi,bulbouretral bezlari

jinsiy olat va moyak

prostat bezi va bulbouretral bezlari
373____Spermatozoidlar qachon hosil bo’ladi?

ertalab hosil bo’ladi

kechqurun hosil bo’ladi

beto’xtov hosil bo’ladi

uxlaganda hosil bo’ladi
374_____Ko’p burchakli yirik hujayralarda nima hosil bo’ladi?

erkak jinsiy garmonlari

ayollar jinsiy garmonlari

bulbouretral bezlar

Spermatozoidlar
375____Erkak jinsiy garmonlari qaysilar?

testosteron va androsteron

gesteron

androsteron

testosteron
376______Ayollarning tashqi jinsiy a’zolari qayerda joylashgan?

chanoq bo’shlig’ida

qorinda

kindik yo’lida

qin dahlizida
377___Ayollarning tashqi jinsiy a’zolariga nimalar kiradi?

qov,katta va kichik jinsiy lablar,klitor,qin dahlizi,dahlizning katta bezlari,siydik chiqarish kanali

qov,qin dahlizi,dahlizning katta bezlari,siydik chiqarish kanali

qov,katta va kichik jinsiy lablar,klitor,qin dahlizi,dahlizning katta bezlari

katta va kichik jinsiy lablar,klitor,qin dahlizi,dahlizning katta bezlari,siydik chiqarish kanali
378______Ayollarda jinsiy yoriq qayerda joylashgan?

katta jinsiy lablar orasida

kichik jinsiy lablar orasida

qin dahlizida

qov ichida
379_____Bachadon shakli qanaqa?

noksimon


tuxumsimon

ovalsimon

yumaloq
380_____Bachadon uzunligi tuqqan ayollarda necha sm?

8-9 sm


7-8 sm

5-8 sm


11-13 sm
381____Bachadon necha qismdan iborat?

3 ta


2 ta

4 ta


qismlarga bo’linmagan
382______Bachadon kanalining shilliq pardasi nima bilan qoplangan?

hilpillovchi epiteliy bilan

ingichka va nozik tukchalar bilan

ichki va tashqi qavat bilan

murtak epiteliy bilan
383______Hilpillovchi epiteliy bilan bachadonning qaysi qavati qoplangan?

endometriy

miometriy

perimetriy va miometriy

endometriy va miometriy
384_____Bachadon naylarining uzunligi qancha?

10-12 sm


12-14 sm

8-9s m


14-15 sm
385____Tuxumdon tuxum shaklidagi juft a’zo bo’lib uning og’irligi qancha?

6-8 g


1-3 g

10 g


0,5-1g
386_____Tuxumdon yuzasi nima bilan qoplangan?

murtak epiteliy bilan

hilpillovchi epiteliy bilan

zich biriktiruvchi to’qima bilan

ingichka va nozik tukchalar bilan

387_____Tuxumdon po’stloq moddasida nima hosil bo’ladi?

zich biriktiruvchi to’qima

hilpillovchi epiteliy

asab tomirlari

jinsiy hujayralar

388_____………. 15-20ta murakkab naysimon bezlar bo’lakchalaridan tashkil topgan.

sut bezlari

tuxumdonlar

bachadon


hilpillovchi epiteliy
389_____Sut bezlari qayerda joylashgan?

katta ko’krak mushagining oldingi yuzasida,3-va 4-qovurg’a orasida

katta ko’krak mushagining orqa yuzasida,4-va 5-qovurg’a orasida

kichik ko’krak mushagining oldingi yuzasida,4-va 5-qovurg’a orasida

katta ko’krak mushagining oldingi yuzasida,5-va 6-qovurg’a orasida
390_____Gonodotrop garmonlar ostida tuxumdonda har necha kunda ritmik o’zgarishlar bo’lib turadi?

17kunda


28kunda

35kunda


21kunda
391_____Follikul fazasi necha kun davom atadi?

20kun


10-11kun

14-16kun


21-22kun
392_____Bachadon siklida nechta faza kuzatiladi?

4ta


3ta

5ta


8ta
393_____Embrionning payvandlanib qolishi qayerda sodir bo’ladi?

tuxumdonda

sariq tanada

bachadon shilliq qavatida

tuxumdon tashqarisida
394_____Talabaning sutkalik ratsionining energetik qiymati (kkal) qanaqa bo’lishi kerak?

3000


4000

1500


5000

395____Og’ir jismoniy mehnat bilan shug’ullaniadigan shaxslarda energiya sarfi qanaqa?

6000

7000


5000

3000


396____Qanday holatlarda odamda manfiy azotli balans kuzatiladi?

Homiladorlikdavrida

O’sish davrida

Ovqatda oqsil miqdorini sezilarli pasayishi Ovqatda oqsil miqdorini sezilarli darajada ortishida.

397____Oqsil va yog’larni oksidlanishi uchun nafas koeffisiyentining qanday kattaligi xarakterli? A. Oqsillarniki B. Yog’larniki

0.8 va 0,7

1,0 va 0,9

0,7 va 0,8

0,8 va 0,9

398____To’g’ri fiziologik kalorimetriya asosida nima yotadi?

Organizmni bevosita ajratgan issiqligini o’lchash.

Organizm ajratgan CO2 miqdori.

Organizm yutgan O2 va ajratgan CO2 miqdori.

Organizm yutgan O2 miqdori.

399____Qaysi ozuq mahsulotlarining 1 g oksidlanganda kalorimetrik ko’rsatgich eng yuqori bo’ladi?

og’lar.


Oqsillar.

Oqsil, yog’ va uglevodlar

Uglevodlar.

400____O’z xoxishi bilan nafas ushlab qolinsa giperpnoe rivojlanishining asosiy sababi nimada?

Qonda O2 miqdori kamayishida.

Qonda CO2 miqdori ko’payishida.

Qonda O2 miqdori pasayishida.

Qonda CO2 miqdori kamayishi.

401____Qaysi xolatda odam organizmida musbat azot balansi bo’ladi?

O’sish vaqtida.

Qariyalik vaqtida

Ochlik vaqtida.

Uzoq vaqtli jismoniy ish vaqtida.

402____Tashqi muhit temperaturasi pasayganda gomoyoterm xayvonlarning issiqlik ishlab chiqarish va issiqlik ajratishi qanday o’zgaradi?

Issiqlik ishlab chiqarish ko’payadi. Issiqlik ajratish kamayadi.

Issiqlik ishlab chiqarish kamayadi. Issiqlik ajratish ko’payadi.

Issiqlik ishlab chiqarish kamayadi. Issiqlik ajratish kamayadi.

Issiqlik ishlab chiqarish ko’payadi. Issiqlik ajratish ko’payadi.

403_____Teri qatlami 1 gr suvni parlantirganda qancha miqdor issiqlik yo’qotadi?

0,58 kkal

5,8 kkal

0,058 kkal

58 kkal

404____Oqsillarning biologik qiymati nima bilan o’lchanadi?

ozuqalar tarkibidagi 100 g oqsildan hosil bo’lishi mumkin bo’lgan organizmning oqsili bilan

ozuqalar tarkibidagi 100 g uglevoddan hosil bo’lishi mumkin bo’lgan organizmning uglevodi bilan

ozuqalar tarkibidagi 1000 g oqsildan hosil bo’lishi mumkin bo’lgan organizmning oqsili bilan

ozuqalar tarkibidagi 100 g yog’dan hosil bo’lishi mumkin bo’lgan organizmning yog’i bilan


405_____Organizmga oziqlar bilan tushgan azotning miqdori siydik va najas tarkibida ajralgan azotni miqdoriga teng bo’lsa, ya’ni dezaminlanish paytida hosil bo’lgan azotni miqdoriga teng bo’lsa, bunga nima deyiladi?

azot tengligi yoki muvozanati

musbat azot muvozanati

manfiy azot muvozanati

azot va oqsil muvozanati
406______Organizmga tushgan azotning miqdori organizmdan chiqarilayotgan azotning miqdoridan ko’p bo’lsa bu paytda qanday jarayon kuzatiladi?

musbat azot muvozanati kuzatiladi

manfiy azot muvozanati kuzatiladi

azot tengligi yoki muvozanati kuzatiladi

xech qanday jarayon kuzatilmaydi
407_____Organizmga tushayotgan azotning miqdori organizmdan chiqayotgan azot miqdoridan kam bo’lsa bu paytda qanday jarayon kuzatiladi?

manfiy azot muvozanati kuzatiladi

azot tengligi yoki muvozanati kuzatiladi

xech qanday jarayon kuzatilmaydi

musbat azot muvozanati kuzatiladi
408_____Bir kecha-kunduzda iste’mol qilinadigan oqsilning miqdori iste’mol qilinadigan oziqlar umumiy massasining necha % ini tashkil etadi?

21 % ni


17 % ni

20 % ni


16 % ni
409_____Biologik jihatdan to’la qiymatli oqsillar deb qanday oqsillarga aytiladi?

organizmni oqsillarining sintezlanishi uchun zarur bo’lgan barcha aminokislotalarni saqlovchi oqsillar

organizmni oqsillarining sintezlanishi uchun zarur bo’lgan halqali aminokislotalarni saqlovchi oqsillar

organizmni oqsillarining sintezlanishi uchun zarur bo’lgan barcha aminokislotalarni saqlovchi oqsillar

hayvonlar organizmida sintezlanishi mumkin bo’lmagan aminokislotalardan bittaginasi yetishmagan oqsillar
410_____Nerv tizimining uglevodlar almashinuviga ta’sirini dastlab kim o’rgangan?

I.Pavlov


K.Bernar

I.M. Sechenov

I.I. Mechnikov
411______Odam siydigi tarkibidagi asetonning miqdori normada qanchani tashkil etadi?

0,01-0,03 g

0,02-0,03 g

0,03-0,04 g

0,04-0,05 g
412______Hayvonlar organizmida uglevodlarning miqdori quruq moddaning …. % ga yaqinini tashkil etadi.

2 %


4%

3%

5%


413____Nafas koeffisiyenti deb nimaga aytiladi?

Ajratilgan CO2 miqdorini yutilgan kislorod miqdoriga nisbati

Nafas chiqa-rishdagi CO2 miqdorini nafas olishdagi kislorod miqdoriga nisbati

Nafas chiqarishdagi kislorod miqdorini ajratilgan CO2 miqdoriga nisbati

Nafas olishdagi kislorod miqdorini ajratilgan CO2 miqdoriga nisbati.

414____O‘pkadagi manfiy bosim nima hisobiga ortadi

O‘pkaning elastik iplarini ortishi hisobiga

Nafas olish va chiqarish mexanizmiga

Nafas koeffisenti hisobiga

O‘zgarmaydi


415_____Nafas olish necha xil bo‘ladi

5

43

5
416____Nafas koeffisenti bu

Organizmdagi to‘yimli moddalarning oksidlanish ko‘rsatgichidir

Bir soatda olinadigan kislorod hajmi

Bir soatda chiqariladigan gazlarning hajmi

O‘pkalarda qolgan havoning hajmiy nisbati


417_____Zaxira havo nima?

Maksimal olingan havo

Maksimal chiqarilgan havodan keyin qolgan havo

Tinch holatda olingan havodan keyin chiqarilgan havo

Maksimal chiqarilgan havo
418_____Nafas havosi nima?

Tinch holatda olingan va chiqarilgan havoning hajmi

Maksimal chiqarilgan havoning hajmi

Olingan paytda alveolaga yetib boruvchi havo hajmi

Kuchli nafas olingadagi havoning hajmi
419_____O`pka ventilyasiyasining hajmi deb nimaga aytiladi?

Ma’lum vaqt birligida o`pka orqali o`tgan havo miqdoriga

Tiriklik sig’imi va qoldiq havolar yig’indisiga

Yuqoriga nafas yo`llari to`ldiruvchi havoga

Maksimal darajada olingan havo miqdoriga
420_____O`pkaning tiriklik sig’imini nima tashkil qiladi?

Qo`shimcha, zaxira, nafas:

Nafas, qoldiq,zaxira:

Zaxira, qoldiq havo:

Qo`shimcha, qoldiq, nafas havolari:
421____Ichki nafas olish nima?

O`pkada gazlar almashinuvi

Qon bilan gazlarning yutilishi

Qon bilan gazlarning tashilishi

To`qimalarda gazlarning almashinuvi
422_____Pnevmografiya nima?

Nafas harakatlarini yozib olish

Nafas havosi hajmini aniqlash

O`pkaning tiriklik sig’imini aniqlash

O`pkaning minutlik ventelyasiyasini hajmini yozib olish
423____Nafas olish qanday sodir bo’ladi?

inspiratsiya ko'krak qafasining eniga, bo’yiga va balandligiga kengayishi xisobiga sodir bo’ladi.

inspiratsiya tugashi bilanoq nafas chiqarish ekspitatsiya boshlanadi.

qaburg’alar o’z og’irligi va to’g’aylarning elastikligi tufayli avvalgi, holatini egallashga intilib siqila boshlaydi

to’g’ri javob ko’rsatilmagan
424____Nafas chiqarish qanday sodir bo’ladi.

qaburg’alar o’z og’irligi va to’g’aylarning elastikligi tufayli avvalgi, holatini egallashga intilib siqila boshlaydi

inspiratsiya ko'krak qafasining eniga, bo’yiga va balandligiga kengayishi xisobiga sodir bo’ladi.

to’g’ri javob ko’rsatilmagan

diafragmaning qorin bo'shlig'i tomon tortilib, konus shakliga o’tishi natijasida bo’yiga, tosh suyagining pastga tushishi xisobiga balandligiga tomon kengayadi.
425____Birinchi bo’lib arterial va venoz qonlaridagi kislorod, karbonat angidrid va azot miqdorini to’g’ri aniqlagan olimni ko’rsating?

M. Servet

I.M.Sechenov

U. Garvey

D.Daniliyevskiy

426____Odamlarda bir daqiqada o’rtacha necha marta nafas harakati bajariladi

16-20

18-25


20-25

30-32
427____Odam tik turganida nafas harakatlari o’tirgan yoki yotganidagidan …………… bo’ladi.

ko’proq

kamroq


2 marta kam

5 marta kam


428___Ko’krak hujayralarining nafas harakatlarini yozib olishiga nima deyiladi?

Pnevmografiya

Pnevmogramma

Nafas olish harakati

Nafas chiqarish harakati
429_____To’lig’icha nafas chiqarilganidan keyin, nafasga olish mumkin bo’lgan havo hajmiga nima deyiladi?

nafas chiqarishning zahira hajmi

O’pka ventilyatsiyasi

umumiy sig’imi

spirometriya
430_____Nafas olish tizimining faoliyatini boshqaruvchi markazning asosiy qismi qaysi miyada joylashgan?

Uzunchoq miyada

Miyachada

O’rta miyada

Oraliq miyada
431_____Agar nerv hujayrasi ichida sun’iy holda 30% ga kaliy kationi miqdorini kamaytirilsa tinchlik potensiali qanday o’zgaradi?

Tinchlik potensiali kamayadi.

Tinchlik potensiali ko’payadi

Tinchlik potensiali o’zgarishsiz qoladi.

Tinchlik potensiali nolga tushadi.

432_____Agar nerv tolasi tashqi muhitda natriy kationlari miqdorini 20% kamaytirilsa harakat potensiali amplitudasi qanday o’zgaradi?

Harakat potensiali amplitudasi pasayadi.

Harakat potensiali amplitudasi nolga tushadi.

Harakat potensiali amplitudasi o’zgarmaydi.

Harakat potensiali amplitudasi o’sadi.

433____Neyronlarning qaysi o’zaro bog’liqlik xususiyatlari markaziy nerv tizimida kelishilgan holda ishni ta’minlaydi?

Konvergensiya, divergensiya, irradiasiya, induksiya.

Oklyuziya, ritmik transformatsiya, irradiasiya, induksiya.

Qo’zg’alish, tormozlanish, oklyuziya, irradiasiya.

Konvergensiya, tormozlanish, oklyuziya, irradiasiya.

434_______Asab impuls ritmlarning transformatsiyasi nima?

Impuls ritmlarini o’zgarishi

Qo’zg’alishni ikki tomonlama o’tishi.

Past labillik.

Qo’zg’alishni o’zlukli o’tishi.

435____Nerv markazlaridagi pessimal tormozlanishning sababi nimada?

Akson terminali membranasining depolyarizatsiyasi.

Akson tepalikning membranasi depolyarizatsiyasi

Akson terminali membranasining giperpolyarizatsiyasi.

Akson tepalikning membranasi giperpolyarizatsiyasi

436_____Qaysi javobda «motor birlik» tushunchasi to’g’ri ifodalangan?

Orqa miya oldingi shoxlarida joylashgan harakatlantiruvchi neyron o’simtalari bilan bog’liq bo’lgan muskul tolasi retseptorlari.

Orqa miyaning oldingi shoxlaridagi harakatlantiruvchi hujayrasi.

Oldingi shoxlarda joylashgan bir qancha nerv hujayrasi o’simtalarini hosil qiluvchi harakatlantiruvchi nerv

Orqa miya oldingi shoxlarida joylashgan harakatlantiruvchi neyron o’simtalari bilan bog’liq bo’lgan muskul tolasi retseptorlari.

437______Postsinaptik tormozlanishning sababi nimada?

Postsinaptik membrananing giperpolyarizatsiyasi.

Akson uchlari membranasi depolirezatsiyasi

Qo’zg’atuvchi ritm tezligining oshishi sababli membranani possinaptik depolirezatsiyasi.

Presinaptik membrananing giperpolirezatsiyasi.

438_____Presinaptik membrananing tormozlanishi sababi nimada?

Akson uchlari membranasining depolyarizatsiyasi.

Postsinaptik membrananing giperpolyarizatsiyasi.

Qo’zg’atuvchi ritm tezligining oshishi sababli membrananing postsinaptik depolyarizatsiyasi

Akson terminallari membranasi giperpolyarizatsiyasi.

439____Asab jarayonlarini koordinasiyalashda induksiya qanday ahamiyatga ega?

Shartli qo’zg’atuvchilar tomonidan qarama-qarshi belgili asab jarayonlarini hosil bo’lishi.

Turli guruhdagi mushaklarning faoliyatini muvofiqlashtirish

Markaziy asab tizimining bir uchastkasidan boshqasiga qo’zg’alishni tarqalishi.

Ikki asab jarayonini (oqimi) o’zaro hamkorligi.

440______Irradiasiya asab jarayonlarini koordinasiyalashda qanday ahamiyatga ega?

Markaziy asab tizimining bir uchastkasidan boshqasiga qo’zg’alishni tarqalishi

Turli guruhdagi mushaklarning faoliyatini muvofiqlashtirish.

Shartli qo’zg’atuvchilar tomonidan qarama-qarshi belgili asab jarayonlarini hosil bo’lishi

Bir nechta asab jarayonlarini o’zoro hamkorligi.

441____Asab jarayonlarini koordina-siyalashda kooordinasiyani ahamiyati nimalardan iborat?

Turli guruhdagi mushaklarning hamkorlikdagi faoliyati

Markaziy asab tizimining bir uchastkasidan boshqasiga qo’zg’alishni tarqalishi.

Shartli qo’zg’atuvchilar tomonidan qarama-qarshi belkili asab jarayonlarini hosil bo’lishi

Ikki impuls oqimini o’zoro hamkorligi

442____Asab jarayonlarini koordi-nasiyalashda okklyuziyani ahamiyati nimalardan iborat?

Ikki impuls oqimini o’zoro hamkorlikdagi ta’siri

Shartli qo’zg’atuvchilar tomonidan qarama-qarshi belgili asab jarayonlarini hosil bo’lishi.

Turli guruhdagi mushaklarning hamkorlikdagi faoliyati.

Markaziy asab tizimining bir uchastkasidan boshqasiga qo’zg’alishni tarqalishi.

443_____Asab to’qimalaridagi qaysi hujayralar faoliyat ko’rsatish qobiliyatiga ega?

Neyrositlar.

Oligodendrositlar.

Astrositlar.

Ependimosit-lar.

444____Neyronlar uchun qaysi organoidlar harakterli hisoblanadi?

Yadro, endop-lazmatik to’r, mitoxondriyalar, neyrofibrillalar, ribosomalar

Yadro, endoplaz-matik to’r, mitoxondriyalar, lizosomalar, Golji apparati

Yadro, endoplaz-matik to’r, mio-filamentlar, ribosomalar, mito xondriyalar.

Yadro, mito-xondriyalar, lizosomalar, ribosomalar, vakuolalar.

445_____Neyronlar qanday hususiyatlarga ega?

Ta’sirchanlik, qo’zg’aluvchanlik, o’tkazuvchanlik

Qo’zg’aluvchanlik, o’tkazuvchanlik, qisqaruvchanlik

Qo’zg’aluvchanlik, o’tkazuvchanlik. refraktorlik.

Ta’sirchanlik, summasiya, qo’zg’aluvchanlik

446______Polisinaptik reflektorli yoylardagi jarayonlarning paydo bo’lishi qanday izohlanadi?

Oraliq neyronlarning postsinaptik potensiali qo’zg’aluvchanligining faoliyati bilan

Ko’p sonli faollashgan reseptorlar bilan.

Ko’p sonli faollashgan effektor neyronlar bilan.

Berk neyron zanjirlarida impulslarni uzoq muddat sirkulyasiyasi bilan

447_____«Konvergensiya» deganda nima tushuniladi?

Bitta neyronga ta’sirchidan ikkita yoki bir nechta qo’zg’alishlarni kelishi

Ikkita impuls oqimini o’zaro hamkorligi

MAT da kelishilgan faoliyatni ta’minlaydigan asab faoliyatlarining o’zaro hamkorli-gi

Bitta neyronni turli asab hujayralari bilan ko’p sonli sinaptik aloqalarni o’rnatish qobiliyati.

448____«Dominanta» degandanimatushuniladi?

Asabli jarayonlarni integral xarakterdagi funksiyasini ta’minlaydigan va hayvonning maqsadga yo’naltirilgan xulq-atvorini balgilovchi vaqtinchalik ustunvor reflektorli tizim

MATda kelishilgan faoliyatni ta’minlovchi asabli faoliyatlarni o’zaro hamkorligi

Xulq-atvorning maqsadga yo’naltirilgan adaptiv shakli.

Asabli jarayonlarni nointegral xarakterdagi funksiyasini ta’minlaydi-gan va hayvon-ning maqsadga yo’naltirilgan xulq-atvorini balgilovchi vaqtinchalik ustunvor reflektorli tizim.

449____«Induksiya» deganda nima tushuniladi?

Ta’sirchi tomonidan chaqirilgan jarayonga belgisi bo’yicha qarama-qarshi bo’lgan asab jaraynining paydo bo’lishi

Qo’zg’alish jarayonin MATning bir sohasidan boshqalariga tarqalishi

Ikkita impuls oqimini o’zaro hamkorligi

Afferent asab tolalarini uzoq muddatli ta’sirlantirilganda reflektorli javobni pasayishi yoki to’xtashi.

450____«Okklyuziya» deganda nima tushuniladi?

Qo’zg’alish jarayonin MATning bir sohasidan boshqalariga tarqalishi

Bitta neyronga ta’sirchidan ikkita yoki bir nechta qo’zg’alishlarni kelishi

Ta’sirchi tomonidan chaqirilgan jarayonga belgisi bo’yicha qarama-qarshi bo’lgan asab jaraynining paydo bo’lishi

Ikkita impuls oqimini o’zaro hamkorligi.

451_____Gastrinning muhim roli qanday?

Oshqozon shiligi sekretsiyasini ortadi.

Oshqozonda pepsinogenni pepsinga aylantiradi.

Oshqozon osti fermenlarini faollaydi.

Oshqozon osti bezi sekretsiyasiga ta’sir ko’rsatadi.

452_____Qaysi modda qonga yuborilsa oshqozon soki ajralishini ko’paytirib yuboradi?

Adrenalin

Atropin


Entrogastron

Gistamin


453____Qaysi sharoitlar oshqozon pilorik sfinktri ochilishiga sabab bo’ladi?

Ozuqani (ximus) tarkibiy va uning kislotalik miqdoriga bog’liq.

Oshqozon pilorik qismida pH kislotali va o’n ikki barmoqli ichakda pH ishqoriy bo’lganda.

Oshqozon pilorik qismida va o’n ikki barmoqli ichakda pH kislotali bo’lganda.

Oshqozon pilorik qismida pH ishqoriy va o’n ikki barmoqli ichakda pH kislotali bo’lganda.

454____Qanday sharoitda tripsinogen tripsinga aylanadi?

O’t ta’sirida.

O’n ikki barmoqli ichak shilliq pardasi ta’sirlanganda.

Oshqozon soki fermentlari ta’sirida.

Entrokinaza fermenti ta’sirida.

455____Sekretinning ovqat hazm qilishdagi o’rni qanday?

O’t sekretsiyasini rag’batlantiradi

Oshqozon soki sekretsiyasiniag’batlantiradi.

Oshqozon osti bezi sekretsiya-sinirag’batlan-tiradi

Ichak soki sekretsiyasinirag’batlan-tiradi.

456_____Qanday sharoitda prosekretin faollashadi?

Oshqozon shirasi xlorid kislotasi ta’sirida.

O’n ikki barmoqli ichak devoriga o’t ta’sir qilganda.

O’n ikki barmoqli ichak devoriga oshqozon soki ta’sir qilganda.

Ichak devoriga oshqozon soki ta’sir qilganda

457____Qaysi faktor ta’sirida erimaydigan yog’ kislotalari eruvchan yog’ kislotalariga aylanadi.

O’t kislotalari ta’sirida.

Oshqozon soki lipazasi ta’sirida.

Oshqozon osti bezi soki lipa-zasi ta’sirida.

Oshqozon sokidagi HC1 ta’sirida.

458____Ovkat hazm qilish bo’shlig’ida oksillarni ishishiga nima sabab bo’ladi?

Ximozin.

HCl


Jelatinaza.

Pepsinlar.

459____So’lak, oshqozon, oshqozin osti bezlarining rN muhiti qanday?

So’lak pH 5,6-7,8; oshqozon soki pH 1,8-1,9; oshqozon osti bezi soki pH 7,1-8,2.

So’lak pH 7,1-8,0; oshqozon soki pH 7,1-8,2; oshqozon osti bezi soki pH 0,8-1,5.

So’lak pH 0,8-1,15; oshqozon soki pH 7,4-8,0; oshqozon osti bezi soki pH 7,1-8,2.

So’lak pH 7,1-8,2; oshqozon soki pH 7,4-8,2; oshqozon osti bezi soki pH 0,8-1,5.

460____Og’iz bo’shlig’idagi barcha bezlar o’z holatiga qarab nechchi guruhga farqlanadi?

5

3

42

461____Itlarda birinchi bo`lib viviksiya usulini qo`llagan olim

M. Servet

U. Garvey

А.Vizali

D.Daniliyevskiy

462____Hazim fermentlari va oqsillar sintizlanishida fermentlarning rolini o‘rganishda tadqiqotlar olib borgan olim

Vizali


M. Servet

D. Daniliyevskiy

U. Garvey

463_____Qishloq xo`jalik hayvonlarida ichak shirasining ajralishi

Tinimsiz suv ichganda tezlashuvchi

Davriy


Tinimsiz, ximus harakatlanganda tezlashuvchi

Ozuqa qabul qilinishi bilan bog’liq, holda to`xtab to`xtab

464____Bir kamerali oddiy oshqozonga ega hayvonlar?

Ot, mol


It,mushuk,yirtqichlar

Cho`chqa,ot

It, quyon

465____Ichaklar harakatiga qarama qarshi ta’sir qiluvchi moddalar?

Adrenalin, asetilxolin

Sekretin, asetil xolin

Entirokinaza, o`t kislota

Simpatin,adrenalin

466_____Medaning qaysi qismidan pavlovchasiga kichik medacha yasaladi.

Fundal va kardial

Pilorik

Fundal, pilorik

Fundal

467_____Ovqat xazm qilish bo‘shlig‘ida oqsillarni ishishiga nima sabab bo‘ladi?HCl

Ximozin.


Jelatinaza.

Pepsinlar.

468_____Oshqozonda shira ajralishinig fazalari

Reflektor va ximyaviy

Shartli refleksli

Reflektor

Ximyaviy

469_____Me’daning pilorik qismi shirasini muhiti

Ishqoriy

Neytral


Kislotali

o`zgaruvchan

470_____Me’daning proteolitik fermentlari.

Pepsin, renin, katepsin

Tripsin, renin

Tripsin,xemotripsin

Peptidaza,renin

471____Cho`chqa me’dasidagi glikoliz quyidagilarning qaysi fermentlar bilan amalga oshiriladi?

Bosh hujayralar

So`lak, ozuqa

Ozuqa

Qoplama hujayralar472____Ingichka ichaklar orqasidagi bez hujayralarini ayting?

Me’da osti bezi, jigar

Jigar,umum ichak bezlari

Brunner bezlari

Me’da osti,liberkon bezlari

473____Qo`ylarda 1 sutkada ichakda ajraladigan hazm shiralarining umumiy miqdori.

7-10:

8-13:


10:

12-35:


474____O`tning ovqat hazmidagi roli?

Yog’larni emulsiyalaydi, peristaltikani kuchaytiradi,YuMEK so`rilishini tezlashtirib lipazani aktivlashtiradi

Ichak peristaltikasining tezlashtiradi

Ximusni ishqorlaydi

Oqsillarni gidrolizlaydi

475____Ichakda oqsillar va uglevodlar qanday maxsulotlargacha parchalanadi?

Aminokislota, monosaxaridlargacha

Al’bumoz, maltozalargacha

Peptidlargacha

Ammiak, sellyulozagacha

476___________Ichakning qaysi qismida oziq moddalarning asosiy qismi so`riladi?

Och ichakda

12 barmoqli ichakda

Yonbosh va chambar ichaklarda

Katta chambar ichaklarda

477____Qizilo`ngach novinig vazifasi nima

Oziqaning oshqozon oldi bo`lmalariga tushirmasdan shirdonga yo`llaydi

Suyuq oziqaning katta qorin va shirdonga yo`llaydi

Yutilgan ozuqalarni sortlarga ajratadi

Buzoqlarda sutni to`r qoringa o`tkazadi

478_____Hazm bo`luvchi kletchatkaning qancha qismi katta qorinda parchalanadi?

20-30


60-70

30-35


28-35

479_____Oshqozonning o`rtacha pH muhit ko`rsatkichini aniqlang.

6,0-6,9

6,7-7,4


4,6-6,0

7,9 -8,5


480_____Katta qorinda qaysi gurux mikroorganizmlar yashaydi?

Bakteriya, infuzoriya, zamburug’lar

Infuzoriya, zamburug’lar

Bakteriya, viruslar

Bakteriyalar, zamburug’lar

481____Ichakdan so`rilgan yog’ning qancha qismi qonga va qancha qismi limfaga tushadi?

10 va 90

30 va70


20 va 80

50 va 50


482____Leykositlar qanday vazifani bajaradi?

Fagositoz, antitanachalar ishlab chiqarish, oqsil tabiatli zaxarlarni buzish va chiqarib tashlash.

Gazlar tashish, qon ivishi, modda almashinuvi.

Qon ivishi, fagositoz, moda almashinuvi.

Gazlar transporti, fagositoz, antitelolar ishlab chiqarish.

483____Eritrositlar qanday vazifani bajaradi?

Fagositoz

Antitelolar ishlab chiqarish

Gazlarni tashish, himoya, boshqarish

Qon ivishi

484____Shikastlangan trombositlardan nimalar chiqadi?

Serotonin, trombin.

Tormboplastin hosil qiluvchi omil. Serotonin

Trombin.


Fibrinogen

485____Eng katta bo’lgan leykositlar hili nima?

Neytrofillar

Monositlar

Limfositlar,

Eozinofillar

486____Qayerda granulosit va agranulosit paydo bo’ladi?

Granulositlar - qizil ilikda, agranulositlar-taloqda va limfoid tugunlarda.

Granulositlar - taloqda va limfoid tugunlarida, agonulositlar-taloqda va limfoid tugunlarda

Granulositlar - taloqda va limfoid tugunlarida, agronulositlar - qizil ilikda.

Granulositlar - jigarda, agonulositlar - taloqda.

487____Granulositlarning himoya funksiyasi nimadan iboratligini ko’rsating.

Nospesefik hujayraviy jarayonlarni ta’minlaydi.

Spesefik hujayraviy jarayonlarni ta’minlaydi.

Spesefik gumoral mexanizmlarni ta’minlaydi.

Nospesefik gumoral mexanizmlarni ta’minlaydi.

488____Qon shaklli elementlarning qaysi biri o’ziga xos hujayraviy va gumoral himoya mexanizmlarini ta’minlaydi?

T-limfositlar, V-limfositlar.

Bazofillar, V-limfositlar, monositlar.

Neytrofillar, eozinofillar, T-limfositlar

Eozinofillarva bazofillar; monositlar

489____Qorako’l qo'ylarning bug’ozlik davrida eritrotsitlar bir muncha …….

ko’payadi

kamayadi


o’zgarmaydi

yo’qoladi


490____Tomirlardagi oqayotgan qon eritrotsitlar kavsh qaytaruvchi hayvonlarda va cho’chqalarda qancha vaqt yashaydi?

1-1,5 oy


1-2 oy

1-1,5 hafta

2-3 oy
491___Gemoglobin is gazi bilan kislorodga ko'ra necha marta tez birikadi.

400 marta

350 marta

300 marta

450 marta

492____……. diametri 11-17 mikronga teng dumaloq hujayralardir

Eozinofillar

Bazofillar

Neytrofillar

Limfotsitlar493___Neytrofillar yoshiga, yadrosining shakli va bo’yalishiga qarab nechta sinfga bo’linadi:

1

3

2

4
494____Begona va o’lgan hujayralarni, bakteriya va mikroblarni ushlanishi, singdirilishi va hujayra ichida hazm qilinishi nima deb ataladi.

Leykotsitoz

Fagotsitoz

Fibrogen


Anafilaksiya
495___Taloqda qonning necha % i saqlanadi?

19%


18%

16 %


20%
496_____Jigarda qonning necha % i saqlanadi?

16%


18%

20 %


10%
497______Terida qonning necha % i saqlanadi?

15 %


10 %

20 %


5 %
498______Odam qoni plazmasining necha % ini suv tashkil etadi?

85-88 %


90-95 %

90-91 %


92-95 %
499____Eritrotsitlarni cho‘kish tezligi voyaga yetgan odamlarda qanchaga teng?

Erkaklarda - 13-19 mm, ayollarda – 3-9 mm soatga

Erkaklarda - 3-9 mm, ayollarda - 7-12 mm soatga

Erkaklarda - 15-21 mm, ayollarda - 17-22 mm soatga

Erkaklarda - 8-20 mm, ayollarda - 21-27 mm soatga

500_____Leykotsitlar quyidagilarning qaysi birlarida hosil boiadi?

suyak iligida, taloqda va limfa bezlarida

limfa tugunlarida, jigarda, taloqda va gipotalamusad

jigarda, suyak iligida, taloqda va limfa tugunlarida

limfa tugunlarida, ovqat hazm qilish tizimida, jigarda va taloqda


501____Leykotsitlarning qanday turlari farqlanadi?

silliq va donador leykotsitlar

donador va donasiz leykotsitlar

ikki membranali va bir membranali leykotsitlar

yadroli va yadrosiz leykotsitlar
502____Qonning taxminan necha foizini qon plazmasi necha foizini shaklli elementlar tashkil etadi?

Plazma - 30-40%, shakilli elementlar - 60-70%

Plazma - 40-50%, shakilli elementlar - 50-60%

Plazma - 50-60%, shakilli elementlar - 40-45%

Plazma - 25-30%, shakilli elementlar - 70-75%
503____Yadroli qon hujayralariga nima kiradi?

Eritrositlar

Trombositlar

Leykositlar

Retekulositlar
504___Oq qon hujayralari bu…….?

Trombositlar

Leykositlar

Eritrositlar

Gemoglobinositlar
505____Qizil qon hujayralari nima?

Leykositlar

Trombositlar

Eritrositlar

Monositlar
506___Gemoglobin qaerda uchraydi?

Leykositlar tarkibida

Trombositlar tarkibida

Eritrositlar tarkibida

Ilik tarkibida
507___Sog`lom bolada qon ivish vaqti qanchaga teng?

6-7 daqiqa

2-3 daqiqa

0.5-1 daqiqa

7-9 daqiqa
508______Eritrositlar necha kun yashaydi?

120 kun


80 kun

1-2 kun


50 kun
509____Qonning ivimasligi qanday kasallik

Gemofiliya

Geteroxroniya

Gigantizm

Glaukoma
510____Leykositlar necha kun yashaydi?

2-5 kun


120 kun

100 kun


110 kun
511_____Qon ivishini asosan qaysi qon hujayrasi ta`minlaydi?

Trombositlar

Leykositlar

Eritrositlar

Monositlar
512____Katta odamlarning 1 mm3 qonida trombositlar soni qanchaga teng?

200-400 ming

500-900 ming

2000-4000 ming

1200-1400 ming
513___Leykotsitlar qanday vazifani bajaradi?

Fagotsitoz, antitanachalar ishlab chiqarish, oqsil tabiatli zaxarlarni buzish va chiqarib tashlash.

Gazlar tashish, qon ivishi, modda almashinuvi.

Qon ivishi, fagotsitoz, moda almashinuvi.

Gazlar transporti, fagotsitoz, antitelolar ishlab chiqarish.
514___Eritrotsitlar qanday vazifani bajaradi?

Gazlarni tashish, ximoya, boshqarish

Fagotsitoz.

Antitelolar ishlab chiqarish.

Qon ivishi.
515____Odam qonida gemoglobin miq-dori qancha?

16-17 gr%.

13-14 gr%.

10-11 gr%.

19-20 gr%.
516____Qon plastinkalari qaerda xosil bo'ladi?

Qizil ko'mikda.

Taloqda.

Ichaklarda

Jigarda
517____Shikastlangan trombotsitlardan nimalar chiqadi?

Trombin.


Serotonin, trombin.

Tormboplastin xosil qiluvchi omil. Serotonin.

Fibrinogen.
518____Eng katta bo'lgan leykotsitlar xili nima?

Limfotsitlar,

Monotsitlar,

Eozinofillar

Neytrofillar
519____Eritropoezda V12 axamiyati qanday?

Globin sintezlashda ishtirok etadi.

Eritrotsitlarning yetuk xilla-rini xosil qiladi

Timidin xosil qiladi.

Genlar sintezi.
520___Qaysi organ va to’qimalar endokrin tizimini tashkil qiladi?

Enterin bezlari va neyrosekretor to’qima.

Endokrin va ekzokrin bezlari.

Enterin va endokrin bezlar, neyrosekretor to’qimalar.

Ekzokrin, entrin, endokrin bezlar.
521____Endokrin tizimini faoliy ahamiyati nimalardan iborat?

O’sish, rivojlanish, ichki muhit gomeostazi va unda adaptativ o’zgarishni ta’minlaydi.

O’sish, rivojlanish va tashqi muhit bilan aloqasini ta’minlaydi.

Ichki muhit gomeostazini, uni o’zgarishini, xulqini ta’minlaydi.

Markaziy va pereferik nerv sistemasini o’zaro bog’liq faoliyatini ta’minlaydi.
522____Gormonlarning faollik o’rni nimadan iborat?

Nishon-xujayraga organik moddalar olib boradi.

Hujayra va uning strukturalarida kechayotgan jarayonlarga ta’sir kiladi.

Nishon-hujayra membrana potensialini o’zgarishini ta’minlaydi.

Fermentlarni aktivlaydi.
523_____Gormonlar ta’sir mexanizmi qanday?

Ma’lum genlarni transkripsiyasini, membrana o’tkazuvchanligini boshqaruvchisi.

Kimyoviy prosesslarning biologik katalizatori.

Hujayra membrana potensia-lini o’zgarishini o’zgartiruvchi biologik aktiv modda.

Modda almashinuvida energiya manbai sifatida qatnashadi.
524____Xayvon organizmi uchun gormonlar faoliyati ahamiyati qanday?

Hujayraviy fenotip shakllantiruvchi, genlar aktivligini, hujayra metabolizmi ustidan tanlov olib boradi.

Turli tabiatli organizmni xayotiy faoliyatlari uchun muxim kichik molekulyar kimyoviy birikmalar.

Oqsil tabiatli biologik katalizator.

Nerv impulslarini o’tkazuvchi biologik aktiv modda.
525___Markaziy nerv sistemasining qanday qismi nerv va endokrin tizimi o’rtasidagi aloqani ta’minlaydi?

Oraliq miyani ko’ruv (talamus) do’ngligi.

Oraliq miya. gipotalamus.

O’rta miya.

Uzunchoq miya.
526___Qanday mexanizm endokrin tizimining bir butun bo’lib ishlashini ta’minlaydi?

Katta yarim sharlar ishtirokidagi nerv gumoral boshqaruv.

To’g’ri va qaytar yo’lli prinsipi bo’yicha gumoral boshqaruv.

Katta yarim sharlar ishtirokidagi reflektor boshqaruv.

Vegetativ nerv tizimi.
527___Buyrak usti mag’iz qismi qanday gormonlar ishlab chiqaradi?

Glyukokortikoidlar va minira-lokortikoidlar.

Adrenalin va androgen gormonlari.

Adrenalin, noradrenalin.

Noradrenalin, glyukokorti-koidlar.
258___Organizmga adrenalin yuborganda qanday jarayonlar kuzatiladi?

Glikogenoliz, giperglikemiya, glyukozani glikogenga o’tishi

Glikogenez, giperglikemiya, glikogenni glyukozaga o’tishi.

Glikogenez, giperglikemiya, glyukozani glikogenga o’tishi.

Glikogenoliz, gipoglikemiya, glyukozani glikogenga o’tishi.
529___Organizmda natriy almashinuviga qaysi gormon buyrak kanalchalarida readsorbsiyani ko’payishi bilan ta’sir qiladi?

Glyukokortikoidlar

Mineralokortikoidlar.

Paratgormon.

Kalsitonin.
530___Yosh bolada kretinizmni rivojlanishiga nima sabab bo’ladi?

Qalqonsimon bez ning funksiyasini pasayishida.

Tiriotrop gormon gipofunksiyasi

Gipofizning yo’qolishi.

Tiriotrop gormon giperfunk-siyasi.
531____Neyrogipofiz gormonlarini ko’rsating.

Oksitosin, aldosteron

Oksitosin, vazopressin

Prolaktin, samatostatin

Tiroksin, adrenalin
532____Adenogipofizda qaysi gormonlar ishlab chiqariladi?

Samototrop, tireo trop, adrenokorti kotrop gormonlari.

Vazopressin, gonadotrop, melanofor gormonlari.

Vazopressin, oksitosin, antidiuretik gormonlar.

Oksitosin, tireotrop, antidiuretik gormonlar
533____G. Selye bo’yicha umumiy moslashuv sindromi qaysi javoblar tartibida to’g’ri keltirilgan?

Xavsirash stadiyasi.Rezistetlik stadiyasi. Toliqish stadiyasi

Rezistentlik stadiyasi. Toliqish stadiyasi. Xavsirash stadiyasi.

Toliqish stadiyasi.Rezistetlik stadiyasi. Xavsirash stadiyasi.

Xavsirash stadiyasi. Toliqish stadiyasi. Rezistetlik stadiyasi
534____Organizmdagi qaysi jarayonlarga qalqonsimon bezning tiroksin gormoni ta’sir qiladi?

Issiqlik ishlab chiqarish, oqsil almashinuvi, to’qimalarning o’sish va maxsuslashuvi.

Qonda glyukoza miqdori, tomirlar tarangligi, ichak motorikasi.

Kalsiy, fosfor almashinuvi, to’qimalarning qo’zg’aluvchanligi.

Yog’ almashinuvi, qondagi glyukoza miqdori, glikogenni jigarda to’planishi.
535_____Kalsiy va fosfor almashinuviga ta’sir qiluvchi gormonni qaysi bez ishlab chiqaradi?

Buyrak usti bezlari. Qalqonsimon bez oldi bezi

Buyrak usti bezlari.

Timus.


Qalqonsimon bez.
536_____Oshqozon osti bezida ishlab chiqariladigan qaysi gormonlar uglevod almashinuviga ta’sir qiladi?

Insulin, vogotonin

Insulin, glyukogon

Lipokain, vogotonin

Insulin, pentroptein
537_____Oshqozon osti beziningqaysi tip hujayralarda ular ishlab chiqariladi?

Alfa hujayra, beta beta

Alfa hujayra,

Beta hujayra, alfa hujayra.

Beta hujayra,
538____Itlarning qaysinisida me’da sekretsiyasining murakkab reflektor faoliyatini sof xolda kuzatish mumkin?

Me’dachasini Geydengayn bo’-yicha ajratilgan itlarda

Basov fistulasi bor itlarda.

Basov fistulasi bor eazofagoto-mirlangan itlarda

Me’dachasini Pavlov bo’yicha ajratilgan itlarda.
539____Agar itlarda qon arteriya bosimini sun’iy ravishda tushirilsa, u yakka sinokarotid asab tolasidan chiqayotgan afferent impulsasiyaga qanday ta’sir ko’rsatadi?

Impuls chastotasi pasayadi, impuls amplitudasi o’zgarmaydi.

Impuls chastotasi oshadi, impuls amplitudasi o’zgarmaydi.

Impuls chastotasi oshadi, impuls amplitudasi oshadi.

Impuls chastotasi pasayadi, impuls amplitudasi pasayadi.
540____Ichki sekretsiya bezlaridan ajralib chiqadigan suyuqlikka nima deb ataladi?

mediator


gormon

ferment


sekret
541____Ichki sekretsiya bezlari gormoni nima bilan butun organizmga tarqaladi?

limfa bilan

qon bilan

qon va limfa bilan

suv bilan
542____Gormonlar moddalar almashinuvini, ya’ni organlar faoliyatiga qanday ta’sir koqrsatadi?

kuchaytiradi yoki susaytiradi

qoʻzgʻalishni oshiradi

faqat kuchaytiradi

faqat sekinlashtiradi
543____Epifiz bezi qanday gormon ishlab chiqaradi?

intermedin

melatonin

tiroksin


oksitotsin
544___Organizmdagi qaysi ichki sekretsiya bezi oldingi, oraliq va orqa boʻlaklardan tashkil topgan boʻladi?

gipofiz bezi

epifiz bezi

qalqonsimon bezi

oshqozonosti bezi
545___Gipofiz bezidan qancha sondagi gormon ishlab chiqariladi?

6 dan ortiq

15 dan ortiq

22 dan ortiq

3 dan ortiq
546___O‘sish gormoni-somatotrop, jinsiy organlarning rivojlanishini tezlashtiruvchi gormon-gonadotrop, laktotrop yoki prolaktin-sut ajralishini qo‘zg‘atuvchi gormon, qalqonsimon bez sekretsiyasini qo‘zg‘atuvchi gormon, me’da osti bezi sekretsiyasini qo‘zg‘atuvchi kabi gormonlar gipofizning qaysi boʻlagidan ishlab chiqariladi?

oldingi


oraliq

keying


oldingi va oraliq
547___Qaysi bezning gormoni yetishmasa pakanalik va me’yoridan ortib ketsa boʻy uzunligi kelib chiqadi?

epifiz bezi

gipofiz bezi

qalqonsimon bezi

oshqozonosti bezi
548___Agar gipofizning oldingi bo'lagi olib tashlansa, organizmda qanday oʻzgarish kelib chiqadi?

o‘smay qoladi

tez oʻsadi

tez charchaydi

nobud boʻladi
549___Gipofizning o‘rta bo‘lagidan qanday gormon ishlab chiqariladi?

melatonin

tiroksin

intermidin

modulin
550____Gipofizning orqa bo'lagidan qanday gormonlar ajralib chiqadi?

vozoprosin va oksitotsin

melatonin va oksitotsin

tiroksin va intermedin

modulin va oksitotsin
551___Qalqonsimon bez gormonining nomini koʻrsating?

intermidin

tiroksin

melatonin

adrenalin
552___Ayrisimon bezdan qaysi gormon ishlab chiqariladi?

Tiroksin


Oksitotsin

Timozin


Kalsitonin
553____Tiroksin gormoni tarkibida qancha miqdorda yod moddasini saqlaydi?

65,3% gacha

25,3% gacha

40,1% gacha

75,6% gacha
554____Quyida keltirilgan qaysi gormon moddalar almashinuvining kuchli stilmulyatori hisoblanadi, u biokimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi, markaziy nerv sistemasiga va barcha organlarga ta’sir ko‘rsatadi?

tiroksin


intermidin

oksitotsin

adrenalin
555_____Qalqonsimon bez funksiyalarining buzilishi bilan kelib chiqadigan kasalliklar berilgan javobni koʻrsating?

Bazedov, endemik buqoq

Raxit, Bazedov, endemik buqoq

Anemiya, Bazedov, endemik buqoq

barchasi toʻgʻri
557____Qalqonsimon bez oldi bezlaridan ishlab chiqariladigan gormon nomini koʻrsating?

tiroksin


paratiroidin

intermidin

oksitotsin

558____Qalqonsimon bez oldidagi bezchalarning giperfunksiyasida qanday holat yuzaga keladi?

qonda kalsiy miqdori ortib, fosfor kamayib ketadi

qonda kalsiy miqdori kamayib, fosfor ortib ketadi

Rahit kasalligi yuzaga keladi

Bazedov kasalligi yuzaga keladi


559______Buyrak usti bezi mag‘iz qavatning muhim gormoni nomini koʻrsating?

insulin


adrenalin

oksitotsin

modulin
560____Qaysi bezining po‘stloq qismidan 3 ta asosiy gormon: glyukokortikoid gormonlar, mineralokortikoidlar hamda erkak va ayol jinsiy gormonlari ishlab chiqariladi?

buyrak usti bezining

oshqozon osti bezining

qalqonsimon bezning

ayrisimon bezning
561_______Ayrisimon bezda qaysi gormon ishlab chiqariladi?

adrenalin

insulin

timozin


oksitotsin
562_____Qaysi bezning ichki sekretsiya funksiyasi kamayib ketganda, qandli diabet kasalligi kelib chiqadi?

oshqozon osti bezining

qalqonsimon bezning

me’da osti bezining

ayrisimon bezning
563______Me’da osti bezidan qanday gormon ishlab chiqariladi?

adrenalin

insulin

timozin


oksitotsin
564______Qaysi ichki sekresiya bezi to’sh suyagining orqa tomonida joylashgan?

Qalqonsimon bez

Epifiz

Ayrisimon bezGipofiz
565______Buyrak usti bezlarining ustki po’stloq qavatidan hosil bo’ladigan garmonni belgilang.?

Tiroksin


Mineralokortikoidlar

Melatonin

Estrogen
566_______Qaysi ichki sekresiya bezidan tiroksin gormoni ishlab chiqiladi?

Qalqonsimon

Jinsiy

Buyrak ustiGipofiz
567______Erkaklik gormoni qaysi?

Esterogen

Progestron

Testosteron

Tiroksin
568______Ayollarga hos gormonni ko`rsating?

Testosteron

Esterogen

Oksitotsin

Noradrenalin
569_____Umumiy vazni 10-12 mg ni tashkil etadigan bezni aniqlang?

Qalqonsimon

Gipofiz

Qalqon oldi

Oshqozon osti
570____Ichki sekretsiya bezlarining faoliyatini boshqaruvchi dirijor bezni ko`rsating?

Qalqon oldi

Qalqonsimon

Gipofiz


Oshqozon osti
Download 96,65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish