Ў збек и сто н республикаси о ли й ва ўрта махсус таълим вази рл иги о л и й ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълим иниDownload 0,88 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/19
Sana22.12.2022
Hajmi0,88 Mb.
#894420
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Bog'liq
kjhs3oCyAPH6P9lGOmVq

^
A l i s h e r
Navcly |
— — -/< ) 
n o m i d a p i

A j / J r O ’z b c k i s - o n AV f


1. С Ў З 
БО Ш И
1.1. Фан мазмунига қуйиладиган малакавий талаблар
Бакалавр «Иқтисодиёт назарияси» фани бўйича:
Ж ам иятдаги
ик^и соди й
м уносабатлар 
ва 
ҳодисалар, 
и қти сод и й - н азари й б и ли м ларн и ўрганиш да қўлланиладиган 
усуллар ҳақида; - и қсо д и й ҳаётни , ж араён ларн и, воқеа ва 
ҳодисаларн и т а \л и л қи лиш усуллари ҳақида 
т асаввурга эга
бўлиши керак.
— И қгисодиёт назарияси асосларини, бозор муносабатларини;
— м и ллий и к^и со д и ётн и н г амал қи лиш и ва ри вож лани ш и
қо н у н и ятл ар и н и ;
— м акрои қти сод и й царажадаги вазиятларни;
— м о л и я-к р ед и т, соц и ал, и н вести ц и о н , аграр си ёсатларн и нг 
м оҳиятини;
— и нтеграц и он ж араён ларн и
билиши керак.

и қти сод и й
ж араён ларн и
та \п и л
қи лиш
ва 
хулоса 
ч и қ ари ш ;
— и қ ти со д и ё тн и н г асосий ж ори й м уам м оларини мўлжалга 
олиш учун зарур бўлган м аълум от(ахборот)лар тўплаш ва улар- 
д ан ф ой далан и ш ;
- т а д б и р к о р л и к
ф ао л и яти н и
таш ки л 
қи ли ш , 
ри вож лан ти ри ш кўн и км аси
(таж рибаси)га эга бўлиши ва
фойдалана олиши керак.
2. УМУМИЙ ТАВСИФ
2.1. 
“Иқгисодиёт 
назарияси” 
фанининг 
мазкур 
дастури 
Ўзбекистон 
Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонун ва 
Кадрлар тайёрдашнинг миллий дастури ҳамда давлат стандартлари 
бўйича бакалавр даражасидаги малакади иқгисодчи мутахассислар 
тайёрлаш талабларидан келиб чиқиб тузил ган.
Ш у м ақсаддан кели б ч иқиб, ф ан н и ўқитиш да қуйидаги 
вази ф аларн и ҳал қиливл кўзда тугилади:
3


- талабаларни, иқгисодий билимларга қизикувчиларни назарий 
билимлар, 
иқгисодий 
мушоҳада 
қилиш 
усуллари 
билан 
қуроллантириш;
- уларнинг иқгисодиёт қонун-қоидаларини, иқтисодий ҳодиса 
ва ж араёнлар м азм унини янада теран ва чуқур мантиқий 
мушоҳада 
қи лиш
учун зарур бўлган услубий ёндашувларни 
эгаллашига эриш иш да кўмаклашиш;
- талабалар онгига миллий истиқлол ғоясини ва миллий 
мафкуранинг 
асосий 
қоидаларини 
ҳамда 
иқгисодиётни 
эркинлаш тириш ва ислоҳотларни чуқурлаштириш асосида ҳозирги 
замон ривожланган бозор иқгисодиётини вужудга келтиришнинг 
долзарб муоммоларини сингдириш;
- иқгисодиёт ва иқгисодий муносабатлар тўғрисида амалий 
кўникмаларни ҳосил қилиш.
2.2. “ Иқгисодиёт назарияси” фани бўйича талабалар:
- иқгисодий билимларни ўрганиш услубияти, қўлланиладиган 
усуллар 
ва ходисалар
реал 
иқгисодий 
ҳаётни, 
иқтисодий 
жараёнларни, воқеа ва ҳодисаларни таҳпил қилиш усуллари ҳақида 
тассавурларга эга бўлиши;
- иқгисодий қонунларни, илмий тушунчаларни (категорияларни) 
иқгисодий 
муоммолар 
бўйича 
қабул 
қилинган 
қонунлар 
ва 
кдрорларни билиш и ва ҳаётда қўллай олиш и лозим
2.3. “Иқгисодиёт назарияси” фани бўйича талабалар билимига 
кўйиладиган умумий талаблар, дастурга киритилган ҳар бир мавзудаги 
муаммоларни ўзлаштириш ва улар бўйича мустақил фикр юритиш 
даражаси билан белгиланади. Бу дарслик ва ўқув қўлланмалар 
характеридаги адабиётларни ўзлаиггириш билан бирга, Презцдентимиз 
И. Каримов асарларини, Республика Олий Мажлиси томонидан 
қабул қилинган иқгисодиётга тегишли қонунларни ва Вазирлар 
Маҳкамаси чиқарган меъёрий ҳужжатларни ўрганишини ҳам тақозо 
қилади.
2.4. “ Иқгисодиёт назарияси” давлат стандартлари бўйича 
бакалаврлар даражасидаги иқгисодчи мутахассислар тайёрлаш ўқув 
режасига киритилган барча иқтисодий фанлар билан боғлиқ бўлиб, 
уларнинг назарий ва услубий асосини таш кил қилади. Ш у билан 
бирга и ф и со д и ёт назарияси фани ўз ривожида ан и қ йўналишдаги 
иқгисодий ф анлар (молия-кредит, банк и ш и , соли қ ва солиққа 
торги ш, бухгалтерия ҳисоби ва аудит, су гурта ва божхона иши ва 
\.к .) дан хам озуқа олади. Иқгисодиёт назарияси тадқиқот усуллари 
бўйича 
бошқа 
ижтимоий 
(фалсафа, 
тарих, 
ҳуқуқшунослик,
4


социология, сиёсатшукослик) 
фанлари 
билан ҳам мустаҳкам 
боғлиқдир.
2.5. Намунавий дасгур доирасида “ Иқгисодиёт назарияси" ни 
ўқитиш турли техник воситалардан фойдаланиш ни, тарқатма 
материаллар 
тайёрлаш ни 
ва 
ўқув 
жараёнида 
кўргазмали 
қўлланмалар ва қуролларни қўллаш ни тақозо этади.
2.6. “ Иқгисодиёт назарияси” бакалаврлар тайёрлаш даврининг 
биринчи босқичида, дастлабки ўқув йилининг икки семестри 
давомида ўқитилади. Талабаларнинг фанни ўзлаштириш даражаси 
рейтинг тизими орқали жорий оралиқ ва якуний назорат ёрдамида 
баҳоланиб борилади (якуний назорат ёзма иш шаклида амалга 
оширилади). 
Ўқув 
режаси 
бўйича 
талабалар 
ушбу 
курени 
ўқитиш нинг охирги «^местрида танланган мавзу бўйича курс 
иш ларини бажариши ҳ;
1
М ҳисобга олинади.
3. ЎҚУВ М А Т Е Р И А Л Л А Р И Н И Н Г М А ЗМ У Н И
3.1 
“ И қ ти соди ёт н а за р и я с и " ф ан и н и н г н ам ун ави й дастури 
м азм унан 
тўрт 
бўли м дан
иборат. 

бўлим
и қтисодий 
р и в о ж л а н и ш н и н г ум ум ий асосларига бағи ш лан ади. II бўлимга 
б озор иқти содиёти н азар и яси га теги ш ли мавзулар киритилади. 
III бўлимда миллий иқгисодиёт (макроиқгисодиёт)ни н г амал қилиш 
ва ривожланиш қонучиятларини ўрганиш назарда тугилади. IV 
бўлим жаҳон хўж алиги, Ў збеки стон н и н г улар билан алоқалари 
ва таш қи икдисодий ал оқаларн ин г асосий там ойиллари каби 
муоммоларни қамраб олаои.
3.2. Амалий машгулот мавзулари намунавий дастур асосида 
тузиб ч и қ и л и б ҳар б и р м авзу реж асига ки ри тилган саволлар ва 
тавси я қ и л и н гаи а,
1
абиётлар рўйхати билан бирга алоҳида 
услубий қўлланма тиаклида кўпайтирилади. С ем инар мавзуи 
режасидаги саволлар дастур доирасида тузи либ, маърузада баён 
қи лин ад и ган м асалглар билан мазмунан б и р хил бўлса-да, 
ш аклан уларни такрорлам айди.
3.3. К омпью тер хоналаридан ва ўқити ш н ин г бош қа техник 
воситаларидан 
ф ойдаланиб 
ўгказиладиган 
лабаратория 
машғулотларининг мавзуи уларнинг характеридан келиб чиқиб, 
ўқитувчи том онидан мустақил белгаланади.
3.4. Курс и ш л а р и н и н г мавзулари н ам унавий дастур асосида 
ан и қ л ан и б , уларн и б аж ариш бўйича услубий маслаҳатлар ва 
адабиётлар рўй хати ни ҳам ўз ичига олган мустақил услубий 
қўлланма сиф атида тайёрланади.
5


3.5. 
“ И қгисодиёт н азари яси ” ф ан и бўйича намунавий дастур 
талабаларнинг аудиториядан таш қарида мустақил иш лаш ларини 
ҳам ҳисобга олади. Ў қитувчи ҳар бир мавзу га аж ратилган 
соатлар ҳаж м идан 
келиб 
ч и қ и б , 
мустақил 
ўрганиладиган 
м асалаларни талабалар эъти бори га ҳавола қилиб, уларнинг 
б аж арилиш ини ўз назорати остига олади.
3.6 
М устақил 
иш лар 
сем инар 
маш гулотлар 
режасига 
қўш им ча сиф атида киритилган мавзулардан реферат ёзиш ва 
биринчи манбаларни конспект қилиш шаклида амалга.оширилади.
3.7 Дастурга киритилган мавзуларга ўқув соатлари ҳар бир олий 

Download 0,88 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish