Yili birinchi bo`lib achig`an qatiqtan sut kislotani ajratib olgan?Download 51,02 Kb.
Sana20.03.2020
Hajmi51,02 Kb.
#42659
Bog'liq
KARBON-3
КНИЖКА, КНИЖКА, 1, КНИЖКА, КНИЖКА, СУВНИ УЛЧАЧ ЧИПОЛЕТА-50, СУВНИ УЛЧАЧ ЧИПОЛЕТА-50, Ehtimollar nazariyasi tarixi, 1-Matematikaga fan va o`quv predmeti sifatida tavsif, 2-Matematikaga fan va o`quv predmeti sifatida tavsif, 1-tema, Using a Genetic Algorithm with a Mathematical Prog, Axborot-texnologiyalari-Kadirov, 60-63
1. 1780 yili ….birinchi bo`lib achig`an qatiqtan sut kislotani ajratib olgan?

A)*Sheele B) Vant Goff C)Le-bel D)Lyu-Paster

2. 1874 yili …..va …. Bir-biridan bexabar holda assimetrik uglerod atomi mavjud molekulalarda optic faollik bor ekanligini aniqlagan?

A)Sheele, Vant Goff C)*Le-bel, Vant Goff D)Le-bel ,Lyu-Paster D) Vant Goff,Sharl

3. 1848 yili ….ratsematlarni optic antipodlarga ajratish usullarini ishlab chiqqan?

A)Sheele B) Vant Goff C)Le-bel D)*Lyu-Paster

4.α-oksikarbon kislotalar qizdirilganda qaysi birikma paydo bo`ladi?

A) to`inmagan karbon kislota B)lakton C)*laktid D) suv

5. O`nga buruvchi sut kislotasini … 1832 yili muskul to`qimalaridan ajratib olgan?

A)*Libix B) Vant Goff C)Le-bel D)Lyu-Paster

6.Sut kislotasidagi uglerod atomlari oksidlanish darajalari yig`indisini aniqlang?

A)-1 B)*0 C) -3 D) -2

1. Какой из учёных впервые из кислого молока выделил молочную кислоту?

А)*Шееле В) Вант-Гофф С) Ле-Бель Д) Луи-Пастер

2. 1874 г….. и….. независимо друг от друга обнаружили оптическую активность в молекулах содержащие ассиметрическую атом углерода?

7. Neylon tolasiga mos keluvchi javobni toping? 1)poliefir tolasi, 2)poliamid tolasi 3) geksametilendiamin va adipin kislotadan olinadi 4)polimerizatsiya reaktsiya mahsuloti, 5)polikondentsatsiya reaktsiya mahsuloti , 6) etilenglikol va tereftal kislotadan olinadiA)1,3,5 B)*2,3,5 C)1,2,4 D)1,5,6

8. γ-oksikarbon kislotalar qizdirilganda qaysi birikma paydo bo`ladi?

A) to`inmagan karbon kislota B)*lakton C)laktid D) suv

9. Qaysi kislota rovuch o`simligi bargida uchraydi?A)*oksalat B) malon C)qahrabo D)sirka

10. Ko`p negizli kislotalarni ko`rsating? 1) sirka kislota, 2) benzoy kislota, 3) oksalat kislota, 4)stearin kislota, 5)adipin kislota, 6)olein kislota, 7)kahrabo kislota, 8)akril kislota

A)1,2,4 B)2,5,8 C)*3,5,7 D)2,6,7

11. Limon kislotada kimyoviy bog`lar soni necha?A)22 B)*23 C)24 D)21

12. 70,5 g olein kislota oksidlanishidan necha gramm azelain kislota hosil bo`ladi?

A) 39,5 B)*47 C) 42 D) 37,6

13. 1824 yili Vyoler qanday moddadan oksalat kislotasini olgan?

A)*ditsian B) atsetilen C) vodorod tsianid D) etilen

14.Ikki asosli karbon kislotaning kalsiyli tuzi pirolizga uchratib olingan siklik keton qaytarildi. Bunda dastlaabki tuz tarkibida vodorod atomlari soni olingan sikloalkan tarkibidagi vodorod atomlari sonidan 2/3 marta kata bo`lsa, olingan sikloalkanni toping?

A) siklogeksan B) siklobutan C) siklopentan D)*siklopropan

15. Sut kislota nomalum bir atomli spirt bilan reaktsiyaga kirishishi natijasida olingan mahsulot tarkibidagi sp3-gibrid orbitallar soni 1,75 marta ortgan bo`lsa (kislotaga nisbatan) reaktsiyaga kirishgan spirtni aniqlang.

A) butanol B)methanol C) etanol D)*propanol

16.Sholg`am sharbatida quyidagi qaysi kislota uchraydi?

A) oksalat kislota B) adipin kislota C)*malon kislota D) chumoli kislota

17. Арчада кайси кислота мавжуд?

А)*чумоли кислота В)лимон кислота С) Олма кислота Д) шовул кислота

18. Metan qatori uglevodorodlarning bir vakilidagi vodorodlar soni bilan izomerlar soni teng. Buqaysimodda?А)С9Н20 В)*С8Н18 С)С10Н22 Д)С7Н16

19. Qaysi alkanning izomerlari soni uning tarkibidagi uglerodlar sonidan 2 barobar kam ?А)*С4Н10В)С6Н14 С)С4Н8 Д)С7Н16

20. Qaysi alkanning izomerlari soni uning tarkibidagi vodorodlar soniga nisbati 1,75:1 ga teng? А) С7Н16В)С8Н18 С)*С9Н20 Д)С6Н14

21. Qaysi alkanning izomerlari soni uning tarkibidagi uglerodlar soniga nisbati 3,89:1 yoki izomerlar soniga uning tarkibidagi vodorod atomlari soniga nisbati 1,75:1 bo`lsa moddani toping? А) С10Н22В)С4Н10 С)*С9Н20 Д)С7Н16

22.Qaysi alkanning izomerlari soni 1tаСatoninig massasiga nisbati 1,5:1 teng bo`lsa moddani toping? А) С7Н16В)*С8Н18 С)С9Н20 Д)С6Н14

23. Limon kislotasıda nechinshi uglerod atomı xiral uglerod atomı hisoblanadi?

A) 1 B) 2 C) *3 D) xiral uglerod atomı yoq

24. Izopentandi necha turli karbon kislotalaridan olish mumkin?А)1 В)2 С)3 Д)*4

25. Xiral uglerod atomıga ega birikmani ko`rsating?

A). CH3CH(CH3)CH2CH3 B)* HOOC-CH2-CHOH-COOH

C). CH3CHNH2CH3 D) CH3-CH=CH-COOH

26. Olma kislotasınıng formulasıni ko’rsating?

A)*HOOC-CH2-CHOH-COOH B) HOOC-CHNH2-CHOH-COOH

C) HOOC-CHOH-CHOH-COOH D) HOOC-CH=CH-COOH

27. Sut kislotasi tarkibidagi birinchi uglerod atomining gibridlanishi va oksidlanish darajasi -

А)sp3 ; -3 В)sp2 ; +1 С)*sp2 ; +3 Д)sp2 ; -3

28. 28%li 350 gqaxrabokislotasieritmasinitayyorlashuchunqaxraboangidridiva 20%liqahrabokislotasidannechagrammdanolishkerak?

A)82,57; 267,43 B)28,75; 321,25 C)58,27; 291,73 D)*28,57; 321,43

1. 1780 yili …. Birinchi bo`lib achig`an qatiqtan sut kislotani ajratib olgan?

A)*Sheele B) Vant Goff C)Le-bel D)Lyu-Paster

2. 1874 yili …..va …. Bir-biridan bexabar holda assimetrik uglerod atomi mavjud molekulalarda optic faollik bor ekanligini aniqlagan?

A)Sheele, Vant Goff B)*Le-bel, Vant Goff C)Le-bel ,Lyu-Paster D) Vant Goff,Sharl

3. 1848 yili ….ratsematlarni optic antipodlarga ajratish usullarini ishlab chiqqan?

A)Sheele B) Vant Goff C)Le-bel D)*Lyu-Paster

4.α-oksikarbon kislotalar qizdirilganda qaysi birikma paydo bo`ladi?

A) to`inmagan karbon kislota B)lakton C)*laktid D) suv

5. O`nga buruvchi sut kislotasini … 1832 yili muskul to`qimalaridan ajratib olgan?

A)*Libix B) Vant Goff C)Le-bel D)Lyu-Paster

6.Sut kislotasidagi uglerod atomlari oksidlanish darajalari yig`indisini aniqlang?

A)-1 B)*0 C) -3 D) -2

7. Neylon tolasiga mos keluvchi javobni toping? 1)poliefir tolasi, 2)poliamid tolasi 3) geksametilendiamin va adipin kislotadan olinadi 4)polimerizatsiya reaktsiya mahsuloti, 5)polikondentsatsiya reaktsiya mahsuloti , 6) etilenglik ol va tereftal kislotadan olinadi A)1,3,5 B)*2,3,5 C)1,2,4 D)1,5,6

8. γ-oksikarbon kislotalar qizdirilganda qaysi birikma paydo bo`ladi?

A) to`inmagan karbon kislota B)*lakton C)laktid D) suv

9. Qaysi kislota rovuch o`simligi bargida uchraydi?

A)*oksalat B) malon C)qahrabo D)sirka

10. Ko`p negizli kislotalarni ko`rsating? 1) sirka kislota, 2) benzoy kislota, 3) oksalat kislota, 4)stearin kislota, 5)adipin kislota, 6)olein kislota, 7)kahrabo kislota, 8)akril kislota

A)1,2,4 B)2,5,8 C)*3,5,7 D)2,6,7

11. Limon kislotada kimyoviy bog`lar soni necha? A)22 B)*23 C)24 D)21

12. 70,5 g olein kislota oksidlanishidan necha gramm azelain kislota hosil bo`ladi?

A) 39,5 B)*47 C) 42 D) 37,6

13. 1824 yili Vyoler qanday moddadan oksalat kislotasini olgan?

A)*ditsian B) atsetilen C) vodorod tsianid D) etilen

14. Ikki asosli karbon kislotaning kalsiyli tuzi pirolizga uchratib olingan siklik keton qaytarildi. Bunda dastlaabki tuz tarkibida vodorod atomlari soni olingan sikloalkan tarkibidagi vodorod atomlari sonidan 2/3 marta kata bo`lsa, olingan sikloalkanni toping?

A) siklogeksan B) siklobutan C) siklopentan D)*siklopropan

15. Sut kislota nomalum bir atomli spirt bilan reaktsiyaga kirishishi natijasida olingan mahsulot tarkibidagi sp3-gibrid orbitallar soni 1,75 marta ortgan bo`lsa (kislotaga nisbatan) reaktsiyaga kirishgan spirtni aniqlang.

A) butanol B)methanol C) etanol D)*propanol

16.Sholg`am sharbatida quyidagi qaysi kislota uchraydi?

A) oksalat kislota B) adipin kislota C)*malon kislota D) chumoli kislota

17. Арчада кайси кислота мавжуд?

А)*чумоли кислота В)лимон кислота С) Олма кислота Д) шовул кислота

18. Metan qatori uglevodorodlarning bir vakilidagi vodorodlar soni bilan izomerlar soni teng. Buqaysimodda? А)С9Н20 В)*С8Н18 С)С10Н22 Д)С7Н16

19. Qaysi alkanning izomerlari soni uning tarkibidagi uglerodlar sonidan 2 barobar kam ?А)*С4Н10В)С6Н14 С)С4Н8 Д)С7Н16

20. Qaysi alkanning izomerlari soni uning tarkibidagi vodorodlar soniga nisbati 1,75:1 ga teng? А) С7Н16В)С8Н18 С)*С9Н20 Д)С6Н14

21. Qaysi alkanning izomerlari soni uning tarkibidagi uglerodlar soniga nisbati 3,89:1 yoki izomerlar soniga uning tarkibidagi vodorod atomlari soniga nisbati 1,75:1 bo`lsa moddani toping? А) С10Н22В)С4Н10 С)*С9Н20 Д)С7Н16

22.Qaysi alkanning izomerlari soni 1tаС atoninig massasiga nisbati 1,5:1 teng bo`lsa moddani toping? А) С7Н16В)*С8Н18 С)С9Н20 Д)С6Н14

23. Limon kislotasıda nechinshi uglerod atomı xiral uglerod atomı hisoblanadi?

A) 1 B) 2 C) 3 D)* xiral uglerod atomı yoq

24. Izopentandi necha turli karbon kislotalaridan olish mumkin? А)1 В)2 С)3 Д)*4

25. Xiral uglerod atomıga ega birikmani ko`rsating?

A). CH3CH(CH3)CH2CH3 B)* HOOC-CH2-CHOH-COOH

C). CH3CHNH2CH3 D) CH3-CH=CH-COOH

26. Olma kislotasınıng formulasıni ko’rsating?

A)*HOOC-CH2-CHOH-COOH B) HOOC-CHNH2-CHOH-COOH

C) HOOC-CHOH-CHOH-COOH D) HOOC-CH=CH-COOH

27. Sut kislotasi tarkibidagi birinchi uglerod atomining gibridlanishi va oksidlanish darajasi -

А)sp3 ; -3 В)sp2 ; +1 С)*sp2 ; +3 Д)sp2 ; -3

28. 28%li 350 gqaxrabokislotasieritmasinitayyorlashuchunqaxraboangidridiva 20%liqahrabokislotasidannechagrammdanolishkerak?

A)82,57; 267,43 B)28,75; 321,25 C)58,27; 291,73 D)*28,57; 321,43


1.Tarkibida uglerodning massa ulushi 54,55% bo`lgan bir asosli toyingan karbon kislotaning 52,8 grammidan olinadigan monoxlor hosilasini massasini va undagi uglerod atomlari sonini toping?

A)576; 7,224 ∙1023 B)*73,5; 14,448 ∙1023 C)81,9; 18,06 ∙1023 D)65,1; 10,836 ∙1023

2.Tarkibida vodorodning massa ulushi 9,8% bo`lgan bir asosli toyingan karbon kislota tarkibidagi Cning va unung magniyli tuzi tarkibidagi metallning massa ulushini (%) hisoblang?

A)*58,8; 10,6 B) 31,4; 5,6 C) 29,4; 5,3 D)56,5; 14,6

3.Tarkibida vodorodning massa ulushi 10,77% bo`lgan bir asosli toyingan karbon kislota tarkibidagi C-ning va unung strontsiyli tuzi tarkibidagi metallning massa ulushini (%) hisoblang?

A) 42,6; 25,6 B)*64,62; 25,4 C) 32,31; 26,5 D) 28,6; 52,5

4.Tarkibida vodorodning massa ulushi 4,35% bo`lgan bir asosli toyingan karbon kislota tarkibidagi O-ning massa ulushini (%) va uning 1 mol propil efiridagi C-atomlari sonini toping?

A)22,3; 6,02 ∙1024 B)*69,55; 2,408 ∙1024 C)30,45; 24,08 ∙1024 D)69,55; 2,408 ∙1023

5.Tarkibida vodorodning massa ulushi 9,8% bo`lgan bir asosli toyingan karbon kislota tarkibidagi O-ning massa ulushini (%) va uning 1 mol metil efiridagi C-atomlari sonini toping?

A)68,6; 36,12 ∙1024 B) 31,4; 6,02 ∙1024 C)*31,4; 3,612 ∙1024 D)31,4; 30,4 ∙1023

6. Tarkibida vodorodning massa ulushi 4,35% bo`lgan bir asosli toyingan karbon kislota tarkibidagi C-ning va uning rubidiyli tuzi tarkibidagi metallning massa ulushini (%) hisoblang?

A)13,05; 26,2 B) 46,5; 4,26 C) 24,1; 15,9 D)*26,1; 65,5

7. Tarkibida vodorodning massa ulushi 9,1% bo`lgan bir asosli toyingan karbon kislota tarkibidagi O-ning massa ulushini (%) va uning 1 mol etil efiridagi C-atomlari sonini toping?

A)36,3; 24,08 ∙1023B)63,7; 3,612 ∙1024C)*36,3; 3,612 ∙1024D)63,7; 3,612 ∙1023

8.Tarkibida vodorodning massa ulushi 10,77% bo`lgan bir asosli toyingan karbon kislota tarkibidagi O-ning massa ulushini (%) va uning 1 mol propil efiridagi C-atomlari sonini toping?

A)*24,61; 6,02 ∙1024 B) 75,39; 42,14 ∙1024 C) 75,39; 42,14∙1023 D) 24,61; 6,02 ∙1023

9. Tarkibida vodorodning massa ulushi 8,1% bo`lgan bir asosli toyingan karbon kislota tarkibidagi O-ning massa ulushini (%) va uning 1 mol butil efiridagi C-atomlari sonini toping?

A)43,3; 4,214 ∙1023B) 56,7; 4,214 ∙1024C)*43,3; 4,214 ∙1024D) 56,7; 18,06 ∙1023

10.Tarkibidavodorodningmassaulushi 6,67% bo`lganbirasoslitoyingankarbonkislotatarkibidagiC-ningvaunungkaltsiylituzitarkibidagimetallningmassaulushini (%) hisoblang?

A) 14,2; 6,5 B) 53,31; 5,9 C) 20; 17,5 D)*40; 25,3

11.Tarkibidauglerodningmassaulushi 26 % bo`lganbirasoslitoyingankarbonkislotaningkaliylituzitarkibidagikaliyningmassaulushini (%) hisoblang?

A) 0,279 B) 0,398 C)*0,464 D) 0,348

12. Tarkibida uglerodning massa ulushi 54,55 % bo`lgan bir asosli toyingan karbon kislotaning 35,3 grammidan olinadigan uning bromangidridi massasini va undagi kislorod atomlari sonini toping?

A) 71,6; 3,612 ∙1023 B) 54,8; 2,408 ∙1023 C)*60,4; 2,408 ∙1023 D) 66; 3,6 ∙1023

13. 259 g bir atomli toyingan karbon kislota molekulasi tarkibida 38,5 mol atom bolsa, nomalum karbon kislotani toping?

A)*propan kislota B)pentan kislota C)butan kislota D)etan kislota

14. 69 g bir atomli toyingan karbon kislota molekulasi tarkibida 7,5 mol atom bolsa, nomalum karbon kislotani toping?

A) propan kislota B)pentan kislota C)butan kislota D)*metan kislota

15. 105 g bir atomli toyingan karbon kislota molekulasi tarkibida 14 mol atom bolsa, nomalum karbon kislotani toping?

A) propan kislota B)pentan kislota C)butan kislota D)*etan kislota

16. 185 g bir atomli toyingan karbon kislota molekulasi tarkibida 27,5 mol atom bolsa, nomalum karbon kislotani toping?

A)*propan kislota B)pentan kislota C)butan kislota D)etan kislota

17. 276 g bir atomli toyingan karbon kislota molekulasi tarkibida 30 mol atom bolsa, nomalum karbon kislotani toping?

A) propan kislota B)pentan kislota C)butan kislota D)*metan kislota

18. Massasi 97,5 g bolgan bir atomli toyingan karbon kislota namunasidagi barcha atomlar miqdori 13 mol bolsa, nomalum karbon kislotani toping?

A)propan kislota B)pentan kislota C)butan kislota D)*etan kislota

19. 180 g bir atomli toyingan karbon kislota molekulasi tarkibida 24 mol atom bolsa, nomalum karbon kislotani toping?

A) propan kislota B)pentan kislota C)butan kislota D)*etan kislota

20.0,365∙102 g toyingan dikarbon kislota mol miqdordagi natriy gidroksid eritmasidan o`tkazilganda hosil bo`lgan tuz massasi dastlabki kislota massasidan 1,5g ga ko`p bo`lsa , kislotani toping (ɳ=80%)

A)* adipin kislota B)glutar kislota C)qahrabo kislota D) oksalat kislota

1. Изопропил ацетат молекуласидаги боғларди хосил қилишта нечта орбитал қатнашган?

А)* 34 В)36 С)33 Д)35

4.Ма ссаси 15 гбўлган уксус кислотанинг этил эфири ва пропион кислотанинг метил эфири аралашмасини гидролизини ўтказиш учун 25%ли (зичлиги 1,22 г/мл) калий гидроксид еритмасидан қанча хажм керак бўлади?

А) 32 В)*34 С)30 Д)29

5. Масссаси 40 г бўлган фенол а бир асосли кислотанинг этил эфиридан ташкил топган аралашма билан 65,6 мл 20%ли (зичлиги 1,22 г/мл) натрий гидроксид еритмаси реакцияга киришади. Худди шундай миқдордаги аралашмани мол миқдордаги бромли сув билан қайта ишланганда 33,1 г чукма тушти. Эфирнинг структура формуласини аниқланг.

А) СН3СООСН3 В) СН3СООС2Н5С)С2Н5СООСН3 Д)*С2Н5СООС2Н5

6. 12,76 г қаттиқ ҳайвон ёғи (триглицерин) қиздириш билан тўлиқ 19 мл 25% ли (зичлиги 1,18) калий гидроксид еритмасида еритилди. Ортиқча ишқорни 27,8 мл 5%ли (зичлиги 1,05 г/мл) хлорид кислотада нейтралланди. Охирги мўл миқдорда кислота қўшилганда (нордонлаштирилганда) таркибида масса бўйича 75%ли С бўлган 10,24 г чукма тушти. Ёғнинг формуласини аниқланг.

А) уч қолдиқ ёғ кислотаси В)* икки қолдиқ пальмитин кислота ва бир қолдиқ ёғ кислота С)икки қолдиқ ёғ кислота ва бир қолдиқ пальмитин Д) уч қолдиқ пальмитин кислота

7. Формальдегид ва водород аралашмасининг водородга нисбатан зичлиги 4,5 аралашма 0 0Сгача совутилганда водородга нисбатан зичлиги 3 га тенг бўлди. Реакция унумини аниқланг.

А)70 В)*60 С)50 Д)40

8. 1 мол номаълум органик моддани калий перманганатининг сувли еритмасида оксидланишидан 46г К2СО3, 66,7г КНСО3, 116г MnO2 ва сув хосил бўлди. Оксидланиш учун қандай модда олинган?

А) бутанал В) пропанал С) сирка альдегид Д)*формальдегид

9. 6,36 г номаълум модда ишқорни 22,4г мис(2) сульфат еритмаси билан таъсирлашганда олинган аралашма билан таъсирлаштирилди. Хосил бўлган қолдиқ фильтрланди ва 10,24г бўлганша 150 0С да ушлаб турилди. Номаълум модда формуласини аниқланг.

А) Бензой спирти В)*бензой альдегид С) бензой кислота Д)винилбензол

10. Бир атомли А спиртини оксидлаганда бошлангиш спирт, альдегид, монокарбон кислотадан иборат 32,5г аралашма олинди (мол нисбатлари1:2:3) бу аралашмага ортиқча миқдордаги натрий гидрокарбонатининг сувли еритмасидан таъсир еттирилганда 3,36л газ ажралди. А спиртини оксидлагандаги аралашманинг сифатий ва миқдорий таркибини аниқланг.

А)* 5,1г С5Н11СН2ОН, 10г С5Н11СНО, 17,4 г С5Н11СООН

В) 10г С5Н11СН2ОН, 5г С5Н11СНО, 17,4 г С5Н11СООН

С) 17,4г С5Н11СН2ОН, 10г С5Н11СНО, 5,1 г С5Н11СООН

Д)5,1г С5Н11СН2ОН, 17,4г С5Н11СНО, 10 г С5Н11СООН

11. Массаси 1,82г бўлган уксус ва чумоли кислоталардаги формальдегид еритмаси 18,9 мл 6%ли (зичлиги 1,06 г/мл) натрий гидроксид еритмаси билан тўлиқ таъсирлашиши мумкин. Бунда олинган еритма кумуш оксиднинг сувли аммиактаги еритмаси билан таъсирлашганда 8,64 г чукма тушти. Бошлангиш аралашмадаги моддаларнинг масса улушларини аниқланг.

А) 15% Н2СО, 50% НСООН, 35%СН3СООН В) 25% Н2СО, 25% НСООН, 50%СН3СООН

С) 50% Н2СО, 25% НСООН, 25%СН3СООН Д)*25% Н2СО, 50% НСООН, 25%СН3СООН

12. Нефтьни хайдаш фракциясидан пайдо бўлган петролей эфири нима мақсадта ишлатилади?

А)синтетик бензин учун хомашё В)дизель ёнилги С)*еритувчи Д) ички ёнув двигателига ёнилғи

13. Термик крекинг натижасида хосил бўлган крекинг гази асосан қандай углеводородлардан иборат бўлади?

А) тўйинган В)*тўйинмаган С)халқали Д) ароматик

14. Парафин асосли нефть таркибида асосан қандай углеводородлар учрайди?

А)*суюқ В)қаттиқ С)газ Д) аралаш

15. Асфальт асосли нефть таркибида асосан қандай углеводородлар учрайди?А) суюқ В)газ С)*қаттиқ Д)аралаш

40). Изопентанды неше түрли карбон кислоталарынан алыўға болады.

А)1 В)2 С)3 Д)4

В одноосновной насыщенной карбоновой кислоте соотношение гибридных орбиталей sp3/sp2составляет 2:1. Определите сумму σ- и π-связей в молекуле этой кислоты

А) 18;2 В) 9;2 С) 10; 1D) 8; 1
По условию задачи в одноосновной насыщенной карбоновой кислоте соотношение гибридных орбиталей sp3/sp2составляет 2:1.

sp3 орбиталь имеет 1s и 3p орбиталей и всего 4 атомных орбиталей.

Sp2 орбиталь имеет 1s и 2p орбиталей и всего 3 атомных орбиталей

Соотношение sp3/sp2составляет 4:3.

При 3sp3 и 2sp2 соотношение атомных орбиталей составляет (3∙4=12 и 2∙3=6) 12:6= 2:1

Значит, в составе карбоновой кислоты имеется 3sp3 и 2sp2 гибридизованные атомы.

sp3 sp3sp2sp2sp3

СН3-СН2 -С (=О)- О – Н. В составе пропионовой кислоты имеется 10 σ- и 1 π-связей.
46.103.33.

В одноосновной насыщенной карбоновой кислоте соотношение гибридных орбиталей sp3/sp2составляет 6:1. Определите массовую долю (%) углерода в этой кислоте

А) 61,3 В) 68,3 С) 27,5 D) 76,6
В одноосновной карбоновой кислоте (в карбоксильной группе) имеется две sp2 гибридизованные атомы.

sp2 sp2

R - C (O) – OH

2sp2 гибридизованные орбитали имеет 2∙3 =6атомных орбиталей. Значит соотношение sp3/sp2должны быть 36:6=6:1

36:4 (sp3)=9 атомов sp3 гибридизованы.

6:3 (sp2)=2 атомов sp2 гибридизованы.

Mr(СН3-СН2 -СН2 -СН2 -СН2 -СН2 -СН2 -СН2 –СООН) =158

Нонановая кислота

158 г нонановая кислота -------------- 100%

108 г углерода------------ Х%

Х=10800/158 = 68,3%

47.125.17.

В одноосновной насыщенной карбоновой кислоте соотношение гибридных орбиталей sp3/sp2составляет 6:1. Определите числа σ- и π-связи в молекуле этой кислоты.

А) 24; 1 В) 28; 1 С) 28; 2 D) 20; 1
В одноосновной карбоновой кислоте (в карбоксильной группе) имеется две sp2 гибридизованные атомы.

sp2 sp2

R - C (O) – OH

2sp2 гибридизованные орбитали имеет 2∙3 =6атомных орбиталей. Значит соотношение sp3/sp2должны быть 36:6=6:1

36:4 (sp3)=9 атомов sp3 гибридизованы (8 атомов углерода и один атом кислорода).

6:3 (sp2)=2 атомов sp2 гибридизованы (один атом углерода и один атом кислорода).

В составе нонановой кислоты (СН3-СН2 -СН2 -СН2 -СН2 -СН2 -СН2 -СН2 –СООН) имеется 28 σ- и 1 π-связи.
48.110.32.

В одноосновной насыщенной карбоновой кислоте соотношение гибридных орбиталей sp3/sp2составляет 2:1. Определите сумму степеней окисления углеродов в молекуле этой кислоты.

А) -5 В) 0 С) -2D) -4
По условию задачи в одноосновной насыщенной карбоновой кислоте соотношение гибридных орбиталей sp3/sp2составляет 2:1.

sp3 орбиталь имеет 1s и 3p орбиталей и всего 4 атомных орбиталей.

Sp2 орбиталь имеет 1s и 2p орбиталей и всего 3 атомных орбиталей

Соотношение sp3/sp2составляет 4:3.

При 3sp3 и 2sp2 соотношение атомных орбиталей составляет (3∙4=12 и 2∙3=6) 12:6= 2:1

Значит, в составе карбоновой кислоты имеется 3sp3 и 2sp2 гибридизованные атомы.

sp3 sp3sp2sp2sp3

СН3-СН2 -С (=О)- О – Н. Сумма степеней окисления углерода в молекуле пропионовой кислоты -2.

С-3Н3-2Н2 –С+3ООН (-3-2+3=-2)
49.117.22.

В одноосновной насыщенной карбоновой кислоте соотношение гибридных орбиталей sp3/sp2составляет 4:1. Определите сумму степеней окисления углеродов в молекуле этой кислоты.

А) -10 В) -11 С) -8D) -7
В одноосновной карбоновой кислоте (в карбоксильной группе) имеется две sp2 гибридизованные атомы.

sp2 sp2

R - C (O) – OH

2sp2 гибридизованные орбитали имеет 2∙3 =6атомных орбиталей. Значит соотношение sp3/sp2должны быть 24:6=4:1

24:4 (sp3)=6 атомов sp3 гибридизованы (5 атомов углерода и один атом кислорода).

6:3 (sp2)=2 атомов sp2 гибридизованы (один атом углерода и один атом кислорода).

Сумма степеней окисления углерода в молекуле гексановой кислоты (СН3-СН2 -СН2 -СН2 -СН2 –СООН) -8.
С-3Н3-2Н2 –С-2Н2 –С-2Н2 –С-2Н2 –С+3ООН (-3-2-2-2-2+3=-8)

50.126.5.

В одноосновной насыщенной карбоновой кислоте соотношение гибридных орбиталей sp3/sp2 составляет 4:1. Определите σ и π-связи в молекуле этой кислоты.

А) 22; 2 В) 19; 1 С) 20; 1 D) 18
В одноосновной карбоновой кислоте (в карбоксильной группе) имеется две sp2 гибридизованные атомы.

sp2 sp2

R - C (O) – OH

2sp2 гибридизованные орбитали имеет 2∙3 =6атомных орбиталей. Значит соотношение sp3/sp2должны быть 24:6=4:1

24:4 (sp3)=6 атомов sp3 гибридизованы (5 атомов углерода и один атом кислорода).

6:3 (sp2)=2 атомов sp2 гибридизованы (один атом углерода и один атом кислорода).

В составе гексановой кислоты (СН3-СН2 -СН2 -СН2 -СН2 –СООН) имеется 19 σ- и 1 π-связи.

Найдите массу (г) вещества, образованного при взаимодействии карбоновой кислотой, в одной молекуле которой содержится 8sp3и 12 sp2гибридных орбиталей, с 0,85 моль Na.

А)115,6 В)79,9 С)103,7 D) 91,8

sp3 орбиталей содержит 1+3 =4 атомных орбиталей, у sp2 1+2=3 атомных орбиталей. Значит карбоновая кислота содержит 8:4 =2sp3и 12:3 =4 sp2.

Sp2 sp2 sp3 sp2sp2sp3 0,85моль Х г

2СН2=СН-СН2 –С (=О)-О – Н + 2Na → 2СН2=СН-СН2 –СООNa + H2

2моль 216 г
Х=0,85∙216/2 =91,8

При нагревании 18 г вторичного спирта, при высокой температуре (300 - 400°С), получено 17,4 г кетона с тем же числом углеродных атомов в молекуле, что и у исходного спирта. Сколько видов кислот (по правилу Попова) можно получить из полученного кетона?

А) 4 В) 1 С) 2D) 3


1.
Download 51,02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
covid vaccination
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti