Testlar “milliy g„oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanining predmeti,maqsadi va vazifalariDownload 0.69 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/6
Sana13.04.2020
Hajmi0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6

TESTLAR 

 

“MILLIY G„OYA: ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLAR” FANINING 

PREDMETI,MAQSADI VA VAZIFALARI 

1.  «Milliy    g„oya:    asosiy  tushuncha  va  tamoyillar»    fani  qachon  ta‟lim  tizimiga  joriy 

qilindi? 

A. 18 yanvar 2001 yil  

B. 16 fevral 1999 yil 

C. 31 avgust 1991 yil 

D . 1 oktyabr 1992 yil 

2.  «Milliy    g„oya:  asosiy  tushuncha  va  tamoyillar»  risolasining  nazariy  –  amaliy yo„nalishlari kim tomonidan asoslab berildi? 

A. Xalqimiz;  

V .Millatimiz; 

S. Jamiyatimiz; 

D. Islom Karimov. 

3. «Milliy  g„oya: asosiy tushuncha va tamoyillar» kontseptsiyasining yaratilish sabablarini 

ko„rsating  

A.O„zbekiston  Respublikasi mustaqilligining 10 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko„rish 

munosabati bilan; 

V. .O„zbekiston  Respublikasi tarixida XXI asr boshlanishi munosabati bilan 

S.  O„zbekiston    Respublikasi  Oliy  Majlis  tomonidan  «Terrorizmga  qarshi  kurash  to„g„risida»gi 

Qonunning qabul qilinishi munosabati bilan; 

D.  Kelajakda  buyuk  davlat  qurish  maqsadida  xalqni,  jamiyatni  birlashtiruvchi,  odil  yo„lga 

boshlovchi bayroqning kerakligi natijasida. 4. O„zbekistonda g„oyaviy bo„shliq qachon namoyon bo„ldi? 

A. 1989 yil boshlarida. 

V. 1990 yil boshlarida. 

S. 1991 yil boshlarida. 

D. 1992 yil boshlarida. 

5. G„oyaviy bo„shliq nima? 

A)Eski mafkuraning inkirozga uchrashi, ilgor mafkuraning xali shakllanmagan xolati. 

V) Mafkurasizlik davri. 

S) Mafkuraning  inson ongiga singdirilmagan xolati. 

D) Xumkron mafkuraning  o„tmishga aylanishi. 

6. «Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e‟tikodi va buyuk kelajakka ishonchdir» I.A.Karimov 

maqolasi kaysi gazeta muxbiri bilan savol javob vositasida tayyorlangan va chop etilgan? 

A)    «Xalq  suzi»  gazetasi  muxbiri  savollariga  javoblar.  «O„zbekiston»  nashriyoti    tomonidan  

2000 yilda chop etilgan. 

V)    «Ma‟rifat»  gazetasi  muxbiri  savollariga  javoblar.  «O„zbekiston»  nashriyoti        tomonidan  

2000 yilda chop etilgan.  

S)  «YOsh kuch»  gazetasi  muxbiri savollariga  javoblar. «O„zbekiston» nashriyoti  tomonidan 

1999 yilda chop etilgan. 


D)  «Fidokor»  gazetasi    savollariga  javoblar.  «O„zbekiston»  nashriyoti  tomonidan  2000    yilda 

chop etilgan. 

 7.  Qanday  xollarda  mafkura  maydonida  O„zbekiston  uchun  yot  g„oyalar  paydo  bo„lishi 

mumkin? 

A) Mafkura maydonida rivojlanish bulmasa 

V) Mafkura maydonida sustkashlik bulsa. 

S) Mafkura tashki olamda jiddiy o„rganib chikilsa.  

D) Mafkura maydonida bushlik paydo bulsa. 

8. Milliy g„oya nima?  

A. Milliy g„oya biron bir millat yoki xalqning o„tmishini aks ettiruvchi qarashlar yig„indisidir. 

V.  Milliy  g„oya  biron-bir  millat  yoki  xalqning  kelajagi  uchun  xizmat  qiluvchi  qarashlar 

yig„indisidir.  

S.  Milliy  g„oya  biron-bir  millat  yoki  xalqning  manfaatlarini  aks  ettiruvchi,  uning  maqsad-

muddaolari uchun xizmat qiluvchi qarashlar yig„indisidir. 

D. Milliy g„oya millat tafakkurining mahsulidir. 

9. Diniy g„oya – bu ...?  

A.  Diniy g„oya  - bu  muayyan diniy ta‟limot yoki oqimning, diniy iymon-e‟tiqodning asosi va 

negizini tashkil etadigan qarashlar yig„indisidir.  

V.    Diniy  g„oya  –  bu  faqat  dindorlar  ongida  shakllanadigan  va  ular  uchun  xizmat  qiladigan 

qarashlar yig„indisidir. 

S.   Diniy  g„oya –  bu  yaratuvchi  kuch – xudo  tomonidan  yuboriladigan  va  bandalarning  ongiga 

singdiriladigan qarashlar yig„indisidir. 

D.    Diniy  g„oya  –  bu  payg„ambarlar  tomonidan  ishlab  chiqilib,  kishilar  ongiga  singdiriladigan 

qarashlar yig„indisidir. 

10. Badiiy g„oyalar nima? 

A.  Badiiy  g„oyalar  –  adabiyot  va  san‟at  asarining  asosiy  mazmunini  ifodalaydigan,  undan 

ko„zlangan maqsadga erishish uchun xizmat qiladigan qarashlar yig„indisidir.  

V. Badiiy g„oyalar – real hayotni aks ettiradigan qarashlar yig„indisidir.  

S.  Badiiy  g„oyalar  –  o„quvchini  chuqur  o„ylashga,  fikr  yuritish  va  mushohada  qilishga 

undaydigan qarashlar yig„indisidir. 

D. Badiiy g„oyalar – she‟riyatning ta‟siri natijasida paydo bo„ladigan poetik-tuyg„u, kayfiyatlar 

va qarashlar yig„indisidir. 11. Bunyodkor g„oyalar ... 

A.  Insonni  ulug„laydi,  uning  ravnaq  topib  rivojlanishga,  o„zaro  hamkorlik  va  taraqqiyotga 

undaydi. 

V.  Kishilar orasidan chiqadigan ulug„ zotlar, buyuk shaxslar, qahramonlar uchun xizmat qiladi, 

xolos. 

S. Faqat olimlar, ulamolar va davlat arboblari uchun xizmat qiladi. D. A va V.  

12. Buzg„unchi g„oyalar ... 

A. Milliy taraqqiyot, progress, rivojlanish uchun xizmat qiladi.  

V. Xalqlar va davlatlarning ravnaq topishi, mustahkamlanishi va istiqboli uchun xizmat qiladi. 

S. Xalqlar va davlatlarning tanazzuli, milliy tarqoqlik, vayronakorlik tomon etaklaydi. 

D. A va V. 

13. «G„oyalar dunyosi va soyalar dunyosi» asarining muallifi kim? 

A) Aflotun. V) Zardusht 

S) Konfutsiy. 

D) Kant. 

14. Bunyodkor g„oyalar keltirilgan qatorni toping? 

A)  Shovinizm, fanatizm. 

V)  Renessans, gumanizm. 

S)  Fanatizm, ekstremizm. 

D)  Ateizm, anarxizm  

15.  Muayyan  ijtimoiy  gurux,  millat,  xalqning  extiyojlari,  maqsad  muddaolari, 

manfaatlarini mujassam etadigan g„oyalar tizimi bo„lmish milliy mafkuraning bosh g„oyasi 

qaysi? 

A) Ozod va obod Vatan, erkin va faravon xayot barpo etish.  

V) Yurt tinchligi  

S) Vatan ravnaqi. 

D) Xalq faravonligi. 

16.  «G„oyaga  qarshi  –  g„oya,  fikrga  qarshi  –  fikr,  jaxolatga  qarshi  nima  bilan  kurashish 

mumkin? 

A) Adolat 

V) Siyosat 

S) Kuch-kudrat 

D) Ma‟rifat 

17.«Kuchli davlatdan – kuchli jamiyat sari» kontseptsiyasining  moxiyatini aniqlang. 

A)  Davlatchilik  rivojlangan  sari,  u  uzining  funktsiyalarini,  maxalliy  o„zini  -o„zi  boshqarish 

organlariga berib borishi. 

V) Maxalalarning nufuzi va mavqeining oshishi, ularga  ko„proq xuquqlar berishi. 

S) Partiyalar xuquqining oshishi. 

D) Davlatning boshqaruvchilik rolini oshirish. 

 18. Mustaqillik g„oyasi nima? 

A.  Inson  erkinligini  ifodalaydigan,  uni  ijtimoiy  tazyiqlardan  xalos  etadigan,  o„z  salohiyati  va 

imkoniyatlarini to„liq ro„yobga chiqarish uchun xizmat qiladigan qarashlar yig„indisidir.  

V. Insonning tabiat va tabiat kuchlari ustidan hukmronligini taominlash uchun xizmat qiladigan 

qarashlar yig„indisidir.  

S. Insonni ma‟naviy erkin va ozod bo„lishini ifodalaydigan qarashlar yig„indisidir. 

D. Insonni ezgulikka etaklaydigan qarashlar yig„indisidir. 

19. Milliy  g„oyasining mazmuni nima? 

A. O„zbekiston mustaqiligini mustahkamlash to„g„risidagi qarashlar yig„indisidir. 

V. O„zbekistonni buyuk davlatga aylantirish haqidagi siyosiy, huquqiy, axloqiy, estetik, falsafiy, 

ilmiy, ekologik, diniy, demografik tarixiy qarashlar yig„indisidir. 

S. O„zbekiston xalqining uzoq va boy o„tmishi, ulkan ma‟naviy merosi, ajdodlarimizning bebaho 

ilmiy-madaniy boyliklari to„g„risidagi, ulardan faxrlanish haqidagi qarashlar yig„indisidir. 

D. Barcha javoblar to„g„ri. 

20. Milliy g„oya asosiy tushuncha va tamoyillar fanining predmetini ko„rsating 

A) G„oyalar tizimi 

V Mafkuralar strukturasi 

S) Ijtimoiy tabaqalanish D)  Milliy  madaniy  meros  va  umuminsoniy  qadriyatlarning  o„zaro  munosabati,  g„oya  va 

mafkuralar  ularning xalqlar, millatlar taqdiriga tasirini o„rganish 21. Mustaqillik nima  

A) Tarixiy taraqqiyot 

V) komunistik mafkura 

S) tatalitar tuzum 

D) To„g„ri javob yo„q  

22. Milliy g„oya xalqinig tartib jarayoni asosi 

A)  Axolinig barcha qatlamlari 

V) Yurt tinchligi g„oyasi  

S) Milliy mafkurani rivojlantirish 

D) Mafkuraviy targ„ibot  

23. Milliy g„oya  va mafkuraning rivojlanish omillari  

A)  Ijtimoiy – siyosiy 

V) Manaviy –xuquqiy  

S) A,B javoblar to„gri 

D) Jamiyatdagi qarama qarshilik  

24. Yangi g„oyalarning takomillashuvi 

A) G„oyaviy mafkuraviy jarayonlarni inson parvarlashtirish 

V) Soliq siyosatini amalga oshirish 

S) G„oyaviy taxdidlarga barxam berish 

D) Barcha javoblar to„g„ri 

25. Insonparvarlik g„oyalari nimalarda o„z aksini topgan? 

  A) Xalq og„zaki ijodiyotida, adabiyotda, diniy va falsafiy ta‟limotlarda; 

  V) Diniy va dunyoviy ta‟limotlarda; 

  S) Ilmiy va siyosiy adabiyotlarda; 

  D) Xalq og„zaki ijodida;  

26.  Insonparvarlik g„oyalari nimalarda o„z aksini topgan? 

 A) Xalq og„zaki ijodiyotida, adabiyotda, diniy va falsafiy ta‟limotlarda; 

  V) Diniy va dunyoviy ta‟limotlarda; 

  S) Ilmiy va siyosiy adabiyotlarda; 

  D) Xalq og„zaki ijodida;  

27. Milliy  g„oyasining mazmuni nima? 

A. O„zbekiston mustaqiligini mustahkamlash to„g„risidagi qarashlar yig„indisidir. 

V. O„zbekistonni buyuk davlatga aylantirish haqidagi siyosiy, huquqiy, axloqiy, estetik, falsafiy, 

ilmiy, ekologik, diniy, demografik tarixiy qarashlar yig„indisidir. 

S. O„zbekiston xalqining uzoq va boy o„tmishi, ulkan ma‟naviy merosi, ajdodlarimizning bebaho 

ilmiy-madaniy boyliklari to„g„risidagi, ulardan faxrlanish haqidagi qarashlar yig„indisidir. 

D. Barcha javoblar to„g„ri. 

28. Millatlararo totuvlik g„oyasi qanday qadriyat hisoblanadi? 

A. Umumbashariy qadriyatdir. 

V. Diniy qadriyatdir. 

S. Milliy qadriyatdir. 

D. Qadriyatlar tizimiga aloqasi yo„q. 

 “MILLIY G„OYA: ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLAR” FANINING TARIXIY 

ILDIZLARI, SHAKLLANISH BOSQICHLARI 


29.  «Avesto» so„zining lug„aviy ma‟nosi – 

A.  Pandnoma; 

V . Nasixatnoma; 

S. Qa‟tiy qonunlar asosi; 

D. .Afsona – rivoyatlar 

30. Konfutsiy komil inson timsolini yaratdi. Uning fikricha komil inson necha fazilatga ega 

bo„lishi kerak

A. 1 


V. 2 

S. 3 


D. 4 

31. Demokritning fikricha kishilarni  

nima  birlashtiradi 

A. Ishonch 

V. Xoxish 

S. Extiyoj 

D. Muxabbat 

32.«Yaxshilarga yaxshilik qildim, yomonlarni esa yomonliklariga topshirdim. Kim menga 

do„stlik qilgan bo„lsa, dstlik qadrini unutmadim va unga muruvvat, exson izzatu ikrom 

ko„rsatdim». Bu so„zlar qaysi kitobdan olingan?  

A. Alisher Navoiy «Xayrat – ul abror»; 

V .Amir Temur «Temur tuzuklari»; 

S. Sa‟diy «Guliston»; 

D. Abu Nasr Forobiy «Fozil odamlar shaxri». 

33. Ibtidoiy mafkuralarning nomini ko„rsating 

A. Monizm, dualizm; 

V . Idealizm, materializm; 

S. Totemizm, animizm; 

D. Idealizm, sintoizm 

34. «Tarbiya biz uchun yo xayot- yo momot, yo najot- yo xalokat, yo saodat- yo falokat 

masalasidir»-degan sO„zlar qaysi ma‟rifatparvar alim qalamiga mansub? 

A. .Abdurauf Fitrat; 

V . Usmon Nosir; 

S. Maxmudxo„ja Bexbudiy; 

D. .Abdulla Avloniy. 

35. «Qobusnoma»ning muallifi kim? 

A) Konfutsiy.    

V) Kaykovus. 

S) Abdulkosim Firdavsiy. 

D) Muxammad Xorazmiy. 

36. «Fozil odamlar shaxri» falsafiy asari kimning qalamiga mansub? 

A)  Xusayin Voiz Koshifiy. 

V)  Abu Nasr Farobiy. 

S)  Abu Rayxon Beruniy. 

D)  Ibn Sino. 

37. Zardushtiylik dinining muqaddas kitobini aniqlang? 

A) Qur‟oni Karim. V) Tavrot. 

S) Avesto. 

D) Injil. 

38. «Diling Olloxda, qo„ling mexnatda bo„lsin» xikmatining muallifi kim? 

A) Alisher Navoiy  

V) Baxovuddin Naqshband 

S) Axmad Yassaviy 

D) Iso at-Termiziy. 

39. G„arbda inkvizitsiya qurboni bo„lgan buyuk olimning  nomini zikr eting? 

A) Immanuil Kant. 

V) Jordano Bruno. 

S) Tomas Gobbs. 

D) Frensis Bekon. 

40.  Olam  va  odamning  yaratilishi,  borliqning  yashash  va  rivojlanish    xususiyatlari 

masalalarida  bir-biriga  qarama  –  qarshi  bo„lgan  oqimlarning  nomi  qaysi  qatorda  to„g„ri 

ko„rsatilgan? 

A) Monizm-dualizm. 

V) Materializm – idealizm. 

S) Animizm – fetishizm. 

D) Ateizm – teizm. 

41. Kubroviya, Naqshbandiya, Yassaviya qaysi ta‟limotning yo„nalishlari xisoblanadi? 

A) Buddaviylik  

V) Zardushtiylik. 

S) Nasroniylik. 

D) Tasavvuf. 

42..Turkiy tillarni tadqiq qilgan alloma, tarixiy shaxs kim? 

A) Axmad Yassaviy 

V) Bexbudiy 

S) Fuzuliy 

D) Alisher Navoiy 

43. Ibtidoiy mafkura sanalgan mafkura nomini kursating? 

A) Monizm,  dualizm. 

V) Idealizm, materializm. 

S) Totemizm, animizm. 

D) Idealizm, sintoizm. 

44.  «Kimki  bir  ko„ngli buzuqning  xotirin  shod  aylagay  oncha borki, Ka‟ba  vayron  bulsa 

obod aylagay». 

A)  Alisher Navoiy. 

V)  Zaxriddin Muxammad Bobur. 

S)  Sa‟diy Sheroziy. 

D)  Abdulla Avloniy 

45. «Qur‟on» suzining ma‟nosi nima? 

A) Qiroatli o„qish 

V) Yozish 

S) Chizish 

D) Anglash  46. Zardushtiylikda ezgulik xudosining nomi? 

A) Axura Mazda  

V) Axrimana 

S) Zevs 


D) Yaxve 

47. Shark Arastusi deb nom olgan buyuk olimni ko„rsating. 

A) Al – Xorazmiy. 

V) Ibn Sino. 

S) Beruniy. 

D) Abu nasr Farobiy. 

48. «Ezgu fikr, ezgu so„z, ezgu amal qilish» qaysi  ta‟limotning bosh g„oyasi xisoblanadi? 

A) Nasroniylik. 

V) Vaxxobiylik. 

S) Buddaviylik. 

D) Zardushtiylik. 

49.  Ezgu  fikr,  ezgu  so„z  va  ezgu  ishlarni  yoqlash  to„g„risidagi  g„oyalar  qaysi  asarda  o„z 

aksini topgan? 

A) «Temur tuzuklari» 

V) «Xayrat – ul Abror» 

S) «Fozil odamlar shaxri» 

D) «Avesto»  

50.  «Paternalizm»,  «Jamoaga  sadokat»,  «Modernizatsiya»,  «Fukarolik  burchi»  kaysi 

davlat taraqqiyot modelining bosh g„oyalari bo„lgan? 

A)  Amerika. 

V)  Yaponiya. 

S)  Germaniya. 

D)  Janubiy Koreya. 

51. «Dilim – Olloxda, qo„lim – mehnatda bo„lsin» degan xikmat qaysi buyuk ajdodimizga 

qarashli? 

A. Navoiy. 

V. Bobur.  

S. Bahovuddin Naqshbandiy. 

D. Amir Temur. 

52. “Avesto”da inson axloqi-odobi, ma‟naviyati qaysi uchlikda ifodalangan. 

A) Gumata, Gugta, Gvarshta, 

V) Ho„rda, Avesto, Kichik Avesto. 

S) Yasht, Yasna, ho„rda. 

D) Vendidod, Yasna, Yasht 

53.  XX  asr  Turkiston  ma‟rifatparvarlik  harakatining  dasturi  bo„lgan  "Ilm  insonlarning 

madori, hayoti, rahbari, najotidir", degan g„oya kimga tegishli? 

  A) Maxmudxo„ja Behbudiy; 

  V) Munavvar hori Abdurashidxon o„g„li; 

  S) Abdurauf Fitrat; 

  D) Abdulla Avloniy;  

54. Ilm so„zi “qur‟on”da necha marotaba uchraydi. 

A) 1-marotaba V) 700-marotaba 

S) 750-marotaba 

D) 1001-marotaba 

55.  “Biz  islom  dini  ota-bobolarimiz  dini  ekani  u  biz  uchun  ham  iymon,  ham  ahloq,  ham 

diyonat, ham ma‟rifat ekanini doimo yuksak qadrlaymiz” Ushbu fikr muallifi kim. 

A) Abdulla Avloniy 

V) Xo„ja Ahror Valiy 

S) Amir Temur 

D) Imom al Buxriy  

56.  Adolat  va  ozodlik  dasturingiz,  rahbaringiz  bo„lsin.  Keltirgan  fikr  qaysi  sarkardaga 

taaluqli. 

A) Aleksandr Makedonskiyga 

V) Xusayn Bayqaroga 

S) A.Temurga 

D) Z.M Boburga 

57.“Bilgilki  komil  inson  deb  shariat,    ta‟riqat  va  haqiqatga  etishib  bo„lgan  odamga 

aytiladi”. 

A) A.Nasafiy 

V) at-Termiziy 

S) B.Naqshbandiy 

D) A.Navoiy. 

58. XX asr Turkiston ma‟rifatparvarlarining vakillarini ko„rsating. 

A) Hamid Olimjon, Komil Yashin, P.Kodirov; 

V) Amir Temur, Mirzo Ulug„bek, Shayboniy;  

S) Maxmudxo„ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxon o„g„li, Ashurali Zohiriy; 

D) al-Farobiy, al-Xorazmiy, al-Beruniy, Ibn Sino;  

59.  Musulmon  Sharqi  xalqlari  madaniyatiga  o„zining  beqiyos  xissasini  qo„shgan  buyuk 

olimlardan  biri  Yusuf  Xos  Xojib  o„zining  "qutadg„u  bilig"  asari  bilan  butun  dunyoga 

ma‟lumdir. Uning bu asari o„zida...? 

A)  Ta‟lim  va  tarbiya,  ma‟naviy  kamolotning  yo‟l-yo‟riqlarini,  usullarini,  chora-tadbirlarini 

mujassamlashtirgan; 

 V) Islom dinining qonun-qoidalari, axloq odob me‟yorlarini mujassamlashtirgan; 

 S) Kadimgi turkiy til asoslarini mujassamlashtirgan; 

 D) Zardushtiylik dini g„oyasini o„zida mujassamlashtirgan;  60. Sho„rolar davrida yaratilib, uning siyosatini targ„ib etgan, endilikda o„z umrini yashab 

bo„lgan asarlar biz uchun nima? 

 A) Meros, lekin madaniy meros emas; 

 V) Tarixiy ahamiyatga ega; 

 S) Milliy qadriyat; 

 D) Tarixiy meros;  

61.  Maxmudxo„ja  Behbudiy  faoliyati  va  unga  bog„liq  dunyoqarashida  uch  qoidani  olg„a 

surdi. SHu uch qoidani aniqlang. 

1.Zamon talablaridan kelib chiqib ish ko„rish 

2.Jamiyat hayoti turli sohalarining, moddiy va ma‟naviy faoliyatini shakllantirish 

3.Millat taqdiri va itsiqbolini belgilovchi milliy kadrlarni yetishtirish 

4.Davr talablariga javob beradigan an‟analarni rivojlantirish 


5.Milliy biqiqlikdan chiqib, dunyo miqyosida fikrlay oladigan, chet ellar bilan siyosiy, iqtisodiy, 

madaniy va ma‟naviy munosabatlar va muloqotlarda jahon andozalari darajasida ish yuritadigan 

millatga aylanish. 

                   A) 2,3,4;         V) 3,4,5;        S) 1,2,3;             D) 1,3,5.  62. Amir Temur ma‟naviyatini belgilovchi bosh mezon .... 

  A) "Agar dushmaning bosh urib panoxingga kelsa, rahim qilib, yaxshilik va muruvvat ko„rsat"; 

  V) Kechirimlilik; 

  S) "Kuch - adolatda"; 

  D) Kambag„alparvarlik;  

63.  Komil  insonni  tarbiyalash,  voyaga  etkazish  haqida  Musulmon  Sharqi  axloqi  tarixida 

inson  hayoti  uchun  dasturilamal  vazifasini  o„tagan  ko„p  pandnomalar,  xalq  kitoblari 

mavjud bo„lgan quyidagilardan qaysi birida to„\ri javob berilgan

  A) "Kutadg„u bilig", "Hamsa", "Al -jabr val-muqobala"; 

  V) "Tib qonunlari", "Kitob ul-musiqa al-kabir", "Kitob al-Burxon"; 

  S) "Qobusnoma", "Guliston", "Bo„ston", "Maxbub ul-hulub"; 

  D) "Al-jome‟ as-Sahix", "Ash-shamoilan-Nabaviya", "Devonu lug„otit turk";  

64.  Markaziy  Osiyo  xalqlarining  madaniy-ma‟naviy  taraqqiyotining  keskin  o„zgarish, 

yuksalish davrini ko„rsating. 

 A) IX-XII; 

 V) XIV-XVII

 S) XII-XV; 

 D) XII-XVII;  

65.O„z asarlarida inson erkinligini, uning qadr-qimmatini, insonparvarlik g„oyalarini olg„a 

surgan Markaziy Osiyo mutafakkirlari qaysi javobda to„g„ri ko„rsatilgan? 

  A) Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Siino; 

  V) Mirzo Ulug„bek, Alisher Navoiy, Muqimiy, Furqat; 

  S) Avaz O„tar, Behbudiy, Munavvar hori, Fitrat;  

  D) Hamma javoblar to„g„ri. 

66. Jamiyat va odamlarni, turli guruh va qatlamlar,  millat va davlatlarni taraqqiyot  sari 

etaklovchi,  xalqni  ezgu  maqsad  yo„lida  birgalikda  harakat  qilishga  undovchi  g„oyani 

ko„rsating. 

  A) Bunyodkor g„oya; 

  V) Vayronkor g„oya; 

  S) Insonparvarlik; 

  D) Vatanparvarlik;  

67. XX asr Turkiston ma‟rifatparvarlarining vakillarini ko„rsating. 

A) Hamid Olimjon, Komil Yashin, P.Kodirov; 

V) Amir Temur, Mirzo Ulug„bek, SHayboniy;  

S) Maxmudxo„ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxon o„g„li, Ashurali Zohiriy; 

 D) Al-Farobiy, al-Xorazmiy, al-Beruniy, Ibn Sino;  

68.  Musulmon  Sharqi  xalqlari  madaniyatiga  o„zining  beqiyos  xissasini  qo„shgan  buyuk 

olimlardan  biri  YUsuf  Xos  Xojib  o„zining  "qutadg„u  bilig"  asari  bilan  butun  dunyoga 

ma‟lumdir. Uning bu asari o„zida...? 

A)  Ta‟lim  va  tarbiya,  ma‟naviy  kamolotning  yo‟l-yo‟riqlarini,  usullarini,  chora-tadbirlarini 

mujassamlashtirgan; 

 V) Islom dinining qonun-qoidalari, axloq odob me‟yorlarini mujassamlashtirgan;  S) Qadimgi turkiy til asoslarini mujassamlashtirgan; 

 D) Zardushtiylik dini g„oyasini o„zida mujassamlashtirgan;  69. Amir Temur ma‟naviyatini belgilovchi bosh mezon .... 

  A) "Agar dushmaning bosh urib panoxingga kelsa, rahim qilib, yaxshilik va muruvvat ko„rsat"; 

  V) Kechirimlilik; 

  S) "Kuch - adolatda"; 

  D) Kambag„alparvarlik;  

70.  XIX  asr  oxiri  va  XX  asrning  birinchi  choragida  turkiy-musulmon  o„lkalarida 

shakllanib  kelayotgan  milliy  burjuaziya  muhitida  vujudga  kelgan  harakat  nomini 

ko„rsating? 

 A) YOsh buxoroliklar; 

 V) YOsh xivaliklar; 

 S) Istiqlolchilik; 

D) Jadidchilik; 

71. Jadidchilikning asosiy g„oya va maqsadlarini ko„rsating. 

  A)  Turkistonni  o„rta  asrchilik,  feodal  qoloqlik,  xurofotlardan  ozod  qilish  hamda  “Usuli 

qadim”ni inkor etgan holda o„lkani, xalqni, millatni zamonaviy mutaraqqiy yo‟lga olib chiqish; 

  V)  Milliy  davlat  bunyod  etish,  kontsitutsion,  parlament  va    Idora  usulidagi  ozod  va  farovon 

jamiyat qurish; 

  S) Turkiy tillarga davlat tili maqomini berish, milliy pul birligi va milliy qo„shin tuzish; 

D) Hamma javoblar to„g„ri. 


Download 0.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat