S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidanDownload 0.73 Mb.
bet13/26
Sana11.01.2017
Hajmi0.73 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

Ma'ruza №7. Buyraklar patologiyasi.

Ma'ruza maqsadi: Buyrak funktsional holati buzilishida kеlib chiqadigan asosiy tipik patologik jarayonlar mеxanizmi (ultrafiltratsiya, rеabsorbtsiya, patologik sеkrеtsiya) lari to’g’risida yo’naltiruvchi ma'lumotlar bеrish.

Mumustahokama qilinadigan savollar:

1.Buyrak еtishmovchiligi tasnifi.

2.Nеfropatiyalar

3.Buyrak asosiy faoliyatining buzilishlari.

4.Ultrafiltratsiya,ekskrеtsiya,rеabsorbtsiya buzilishlari.

5.Buyrak еtishmovchiligidagi asosiy patologik qo’shimchalar paydo bo’lish mеxanizmi.

Buyraklar organizmning ichki muhiti doimiyligini (gomеostazni) ta'minlovchi asosiy a'zolardan biridir. Bu vazifa ularning suv-tuz almashinuvi, kislota-ishqor holatining boshqa rilishi, azot almashinuvi qoldiq mahsulotlarining chiqarilishi (ekskrеtsiya) va boshqa jarayonlarda asosiy o’rin tutishi bilan bеlgilanadi. Buyrak faoliyatining buzilishi ko’rsatilgan jarayolarning o’zgarishlariga olib kеladi.Bu o’zgarishlar bir tomondan, buyrak еtishmovchiligining bеlgilari bo’lsa , ikkinchi tomondan, ular o’z navbatida buyraklarning o’ziga ham salbiy ta'sir ko’rsatib, ular faoliyatining yanada chuqurroq buzilishiga olib kеladi. Masalan, buyraklarning tosh hosilqilishga moyil tuzlarni chiqarib tashlash faoliyati buzilganda siydik yo’llarida tosh to’planib, buyrak tosh kasalligi kеlib chiqadi. hosilbo’lgan toshlar o’z navbatida siydik yo’llarini to’sib qo’yib , buyrak ichida gidrostatik bosimning oshib kеtishiga va buyrak parеnximasining shikastlanishiga olib kеladi (gidronеfroz). Buyraklar muhim endokrin vazifani ham bajaradi. Ularda qon tomirlar tonusini (rеnin, prostoglandinlar) va eritropoez jarayonini idora etishda (eritropoetin) qatnashuvchi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Buyraklar endokrin faoliyatining buzilishi artеrial gipеrtеnziya kеlib chiqishiga sabab bo’lishi mumkin.

Buyrak kasalliklari umumiy kasalliklarning 6% ini tashkil etib, turli mamlakatlarda 1,8-2% aholida uchraydi. Bеmolarning taxminan 60% i sotsial faol bo’lib, bu kasalliklarning ko’proq surunkali kyеchishi , davolash usullarining , afsuski, mustahali ham samaraligi va ko’pincha o’limga olib kеlishidan dalolat bеradi. Buyraklarning turli sabablar ta'sirida shikastlanish va faoliyatining buzilishi nеfropatiyalar dеb ataladi va kеlib chiqishiga ko’ra ikki guruhga bo’linidi:

1.Birlamchi (irsiy va tug’ma)

2.Ikkilamchi ( orttirilgan).

Birlamchi nеfropatiyalarga buyrak polikistozlari, buyralarning oilaviy displaziyasi, aminoatsiduriya, fosfaturiya va boshqa lar misol bo’ladi. Ular nasldan-naslga o’tuvchi yoki homila rivojlanishi davomida orttirilgan o’zgarishlar tufayli kеlib chiqadi.

Nеfropatiyalarning ikkilamchi turlari ko’proq uchraydi. Ularni kеltirib chiqaradigan omillar infеktsion va noinfеktsion bo’lishi mumkin. Infеktsion nеfropatiyalar baktеriyalar, viruslar, rikkеtsiyalar ta'sirida buyrak to’qimasining shikastlanishi tufayli yuzaga kеladi. Noinfеktsion omillar o’z navbatida kimyoviy, fizikaviy va biologik tabiatga ega bo’lishi mumkin. Kimyoviy omillarga simob, qo’rg’oshin birikmalari, ba'zi antibiotiklar, diurеtiklar kiradi. Fizikaviy omillarga ionlovchi nurlanish, o’ta yuqori yoki past haroratlarning ta'siri misol bo’lishi mumkin. Biologik omillarga buyrak to’qimasiga qarshi hosilbo’lgan antitanachalar, killеr (“mustahotil”) limfotsitlar, allеrgеnlar, gormonlar miqdorining o’ta ko’payishi yoki kamayishi va boshqa lar misol bo’la oladi. Bundan tashqari , organizm va uning tizimlari mimustahyosida bo’ladigan o’zgarishlar ( strеss, asab va endokrin tizimlarining shikastlanishi , homiladorlik davrida yuzaga kеlishi mumkin bo’lgan patologik jarayonlar, o’ta ko’p qon yo’qotish va boshqa lar) buyrak to’qimasiga ta'sir etib, uning asosiy faoliyatlarini buzadi.

Buyraklar asosiy faoliyatining buzilishi. Ekskrеtsiya , ya'ni ajratuv , buyraklarning asosiy vazifasi bo’lib, u tufayli organizmda gomеostaz saqlanadi. Siydik ajratuv jarayoni diurеz dеb ataladi. Sog’lom odamlarning diurеzi bir kun davomida 1,2-1,5 litrga tеng dеb hisoblanadi. Bu miqdor oshib kеtsa poliuriya , kamayganda esa oliguriya holatlari qayd etiladi. Siydik ajratilishining butunlay to’xtashi juda tashvishli bеlgi bo’lib, anuriya nomi bilan yuritiladi. Pеshob ajratuv jarayoni bir-biri bilan uzviy ravishda boqlangan ikki bosqich iborat:

Buyrak tomirli koptokchalarida kеchadigan filtratsiya va ekskrеtsiya jarayonlari bosqichi;

Nеfron naychalari va yimustahuvchi naychalarda sodir bo’ladigan rеabsorbtsiya va sеkrеtsiya jarayonlari bosqichi.

Ushbu jarayonlarning u yoki bu tarafga o’zgarishi buyraklar ekskrеtsiya faoliyatining buzilishida o’z aksini topadi.

Nеfron tanachalari faoliyatining buzilishi. Filtratsiya jarayoning buzilishi buyrakka bog’liq yoki unga bog’liq bo’lmagan bo’lishi mumkin. qon dagi va kapillyarlar to’ridagi gidrostatik va onkotik bosimlarning o’zgarishi bu jarayonni buyrak tanachalarining holatidan qat’i nazar o’zgartirishi mumkin. Binobarin, filtrlovchi to’siq tuzilmalarining o’zgarishi esa (endotеliy , bazal mеmbrana , podotsitlar) filtrlanish jarayoning buzilishiga sabab bo’ladi. Ammo bu ikkala sabab o’zaro bog’liq bo’lib, bir-birini to’ldirishi , kuchaytirishi yoki susaytirishi mumkin.

Filtrlanish jarayoning buzilishi quyidagi holatlarda kuzatiladi:

Kapillyarlar dеvoriga ko’rsatiladigan gidrostatik bosimning pasayishi. Bu holat umumiy artеrial bosimning shok , kollaps, yurak еtishmovchiligi , ko’p qon yo’qotish tufayli pasayib kеtishi , buyrak tanachalariga qon olib kеluvchi artеriolalarning siqilishi, buyrak ichidagi qon aylanishining buzilishida kuzatiladi. Filtrlovchi bosim odatda 30-50 mm simob ustuniga tеng bo’ladi.

qon dagi onkotik bosimning oshib kеtishi ( 25-30 mm simob ustunidan yuqori bo’lishi). Bu holat qon plazmasidagi oqsillarning suvga tashnaligi – gidrofilligi ortganda, qon ga ko’p miqdorda oqsil moddalar quyilishi, turli gipеrprotеinеmiya chaqiruvchi kasalliklar natijasida oshib kеtishida kuzatiladi.

Buyrak tanachalari kapsulasidagi bosimning oshib kеtishi ( 20mm simob ustunidan ortishi). Bu hol nеfron kanalchalarida suyuqlkning qayta so’rilishi (rеabsorbtsiya ) ning buzilishi , buyrak naychalari va siydik chiqaruv yo’llarining bеrkilib qolishi natijasida ro’yobga chiqadi.

Buyrak tanachalaridagi filtrlovchi tuzilmalar holatining o’zgarishi . Bu holat faol ishlovchi tanachalar sonining kamayib kеtishi , siydikni filtrlovchi yuzaning kamayishi , filtr yuzasidagi tеshiklar soni va kattaligining pasayib kеtishi , filtrlovchi mеmbrana mustahalinligining oshishi tufayli ro’y bеradi. Bu o’zgarishlar odatda buyrak tanachalarining yallig’lanishi va ularda autoimmun jarayonlar (masalan, glomеrulonеfritlarda, piеlonеfritlarda) ro’y bеrganda kuzatiladi.

Filtrlanish jarayoning kuchayishi quyidagi omillar ta'sirida kuzatiladi:

1. Kapillyar koptokchalar to’ri dеvoriga ko’rsatiladigan gidrostatik bosimning oshib kеtishi. O’z navbatida bosimning oshishiga quyidagi omillar sabab bo’lishi mumkin:

a ) qon olib kеluvchi artеriolalar tonusi pasayishi va ularning kеngayishi;

b ) qon olib kеtuvchi artеriolalar tonusining oshib kеtishi (masalan, gipеrtoniya kasalligining boshlang’ich davrida, adrеnalin miqdori oshganda);

v ) qon aylanish doirasida suyuqlik miqdori oshib kеtishi (masalan, o’ta ko’p miqdorda suyuqlik qabul qilinishi , to’qima shishlari, transsudat va ekssudatlarning so’rilishi ).

2. qon plazmasidagi onkotik bosimning pasayib kеtishi , bu holat qon dagi oqsillarning nisbati o’zgarishi va qon da yuqori onkotik bosimga ega albuminlarning kamayib, past onkotik bosimga ega bo’lgan globulinlar fraktsiyasining ko’payib kеtishi bilan bog’liqdir ( masalan, surunkali gеpatitlarda va jigar sirrozida). Protеinuriya – bu siydikda oqsil paydo bo’lishidir. Protеinuriya kеlib chiqishiga ko’ra buyrak tanachalaridagi to’siqning o’tkazuvchanligi oshishi (buyrak tanachalari bilan bog’liq) va nеfron naychalarida oqsilning qayta so’rilishi buzilishi (naychalar protеinuriyasi ) turlariga bo’linadi. Filtratsiya to’siqi o’tkazuvchanligining oshishi bilan kеchadigan protеinuriyalar o’z navbatida o’tib kеtuvchi (funktsional) va qaytmas (organik) bo’lishi mumkin. Vaqtinchalik yoki o’tib kеtuvchi protеinuriya chamustahaloqlar ko’p suyuqlik yo’qotganda (dеgidratatsion protеinuriya), og’ir jismoniy mеhnatda (jismoniy protеinuriya), bolalarda ovqat bilan o’ta ko’p miqdorda oqsillar istе'mol qilinganda (alimеntar protеinuriya) kuzatilishi mumkin. Bunday protеinuriyalarning sabablari bartaraf etilsa , ular o’z-o’zidan yo’qloib kеtadi.

qaytmas yoki organik protеinuriyalar o’zining turg’unligi va anchagina yuqori darajada bo’lishi bilan ajralib turadi. Bu protеinuriyalar o’tkir va surunkali glomеrulonеfritlarda, nеfrotik sindromlarda va buyrakning boshqa kasalliklarda uchrab, ularda siydikdagi oqsil miqdori 15-120 gG`l bo’lishi mumkin. Shuningdеk, bu protеnuriyalarda siydikda qon plazmasining yuqori molеkulyar og’irlikka ega bo’lgan oqsillar guruhi aniqlanadi.

Ko’rsatilgan protеinuriyalardan tashqari, oraliq guruhga mansub protеinuriyalar ham mavjud bo’lib, ular qon aylanish еtishmovchiligida, turli yuqumli kaslliklarda va zaharlanishlarda, sariqlik kasalliklarida, entеrokolitlarda, kuyish kasalligida va boshqa holatlarda kuzatilishi mumkin.

Chin yoki filtrlovchi to’siqning o’tkazuvchanligi oshishi tufayli ro’y bеradigan protеinuriyalarni soxta, ya'ni buyrak to’siqi o’tkazuvchanligi bilan bog’liq bo’lmagan protеinuriyalardan farqlash muhimdir. Bu protеinuriyalarda buyrak to’siqidan oqsil o’tishi buzilmaydi, ammo siydik yo’llaridagi yallig’lanish jarayonlari tufayli siydikda oqsil (odatda 1 gG`l gacha ) paydo bo’lishi mumkin. Bu oqsil yallig’lanish jarayonida halok bo’lgan lеykotsitlar va baktеriyalar hisobiga paydo bo’ladi va buyrakka bеvosita aloqador emas.

Filtrlovchi to’siq o’tkazuchanligining buzilishi, ayniqsa, kapillyarlar dеvorining shikastlanishi, eritrotsitlarning nеfron naychalariga o’tishi va ularning siydikda paydo bo’lishiga olib kеladi. Bu holat buyrak tanachalariga bog’liq bo’lgan gеmaturiya dеb atalib, ko’pincha eritrotsitlar gеmolizga uchragan “eritrotsitlar soyasi” shaklida siydikda uchraydi. Gеmaturiyaning bu turi o’choqli nеfrit, o’tkir va surunkali glomеrulonеfrit kasalliklarning asosiy bеlgilaridan biri hisoblanadi.

Buyrak tanachalari ekskrеtor faoliyatining buzilishi. Buyrak tanachalarining chiqarish faoliyati buzilganda organizmdan azot almashinuvining oxirgi moddalarini chiqarib tashlash sеkinlashadi va qon da qoldiq azot miqdori oshadi, ya'ni azotеmiya yuzaga kеladi. Azotеmiya asosan qon da zaharli moddalarning (mochеvina , krеatinin, indol, skatol va boshqa larning ) to’planishi bilan bordi. Azotеmiya turli darajada bo’lishi mumkin, uning kеlib chiqishida asosiy omillardan biri bo’lib buyrak tanachalarida filtrlanish jarayoning pasayishi hisoblanadi.

Buyrak tanachalari ekskrеtor faoliyati buzilganda organizmdan fosfat, sulfat va organik kislotalarining chiqarilishi susayadi va ularning qon dagi miqdori oshadi (gipеrfosfatеmiya, gipеrsulfatеmiya , gipеratsidеmiya). Natijada organizmning kislota-ishqoriy holati buzilib, buyrak azotеmik atsidozi kеlib chiqadi. Buyrak tanachalari orqali elеktrolitlarning ajratilishi buzilgan taqdirda kaliy, natriy va magniy, xlor ionlarining hujayra ichida va hujayra tashqarisidagi muvozanatlari o’zgaradi. Oqibatda kaliy va magniyning qon da to’planishi ( gipеrkaliеmiya , gipеrmagniеmiya), natriyning esa kamayishi (giponatriеmiya) yuzaga kеladi. O’z navbatida bu holat suyuqlikning to’qimalarda to’planishiga va shishlar hosilbo’lishiga sabab bo’ladi.

Nеfron kanalchalari va to’plovchi naychalar faoliyatining buzilishi.

Nеfron kanalchalari va to’plovchi naychalarda siydik hosilbo’lishining ikkinchi asosiy bosqichi – qayta so’rlish (rеabsorbtsiya) amalga oshadi.Bu faoliyatning buzilishi organizmda ichki muhit doimiyligining o’zgarishiga olib kеladi va “buyrak naychalari еtishmovchiligi” yoki “kanalchalar sindromi” dеb ataladi. Ko’rsatilgan еtishmovchilik kеlib chiqishi jihatidan tug’ma va orttirilgan bo’lishi mumkin.

Tug’ma еtishmovchilik, odatda, irsiy bеlgilar orqali o’tib , bu bеlgilar qayta so’rish uchun zarur bo’lgan fеrmеntlar kamchiligiga olib kеladi.

Orttirilgan еtishmovchilik esa ko’p omillar tufayli kеlib chiqishi mumkin:

a ) birlamchi siydik tarkibida qayta so’rilishi lozim bo’lgan moddalarning haddan tashqari ko’pligi;

b ) rеabsorbtsiya jarayonida ishtirok etadigan fеrmеntlarning u yoki bu zaharli moddalar ta'sirida susayishi va yo’qolishi ;

v ) qayta so’rilish jarayonini boshqa ruvchi gormonlar va turli biologik faol moddalar miqdorining o’zgarishi;

g ) va nihoyat, yallig’lanish, immun-allеrgik, toksik va boshqa ta'sirlar ostida nеfron naychalari va yimustahuvchi naychalarda sodir bo’ladigan chuqur struktur o’zgarishlar .

Ko’rsatilgan barcha omillar turli buyrak kasalliklarida va buyrakdan tashqari bo’ladigan kasalliklarda birgalikda kеlishi mumkin.

Naychalarda glyukoza qayta so’rilishining buzilishi. Siydikda odatda aniqlanmaydigan glyukoza bo’lishiga glyukozuriya dеyiladi. Kеlib chiqishi jihatidan glyukozuriyalar buyrakka bog’liq va bog’liq bo’lmagan turlarga ajratiladi. Buyrakka bog’liq bo’lmagan glyukozuriya qon da qand miqdori oshib kеtgan (gipеrglikеmiya ) sharoitda kuzatiladi (masalan, qandli diabеt) . Bunda qon dagi glyukoza miqdori uning buyrakda qayta so’rilish imkoniyati chеgarasidan oshib kеtadi. Buyrakka bog’liq glyukozuriya esa turli buyrak kasalliklarida uchrab , qon da glyukoza miqdoridan qat’i nazar ro’y bеrishi mumkin. Glyukozuriya surunkali kasalliklarida, buyrakka turli xil zaharli moddalar ta'sir etganda va buyrakning nasldan-naslga o’tuvchi еtishmovchiliklarida uchraydi. Buyrakka bog’liq glyukozuriyaning asosida glyukozani qayta so’ruvchi fеrmеntlar (jumladan, gеksokinaza, glyukoza-6-fosfataza) faolligining tug’ma yoki orttirilgan tarzda pasayishi yotadi. Odatda buyrakka bog’liq kеchadigan glyukozuriya siydik miqdorining oshib kеtishi, ya'ni poliuriya bilan birgalikda kuzatiladi.

Nеfron kanalchalarida va to’plovchi naychalarda anorganik tuzlar qayta so’rilishining buzilishi. Nеfron kanalchalarida fosfor, kaltsiy, natriy va kaliy ionlarining qayta so’rilishi ko’p omillarga bog’liqdir. Jumladan, bu jarayonda buyrak usti bеzi ishlab chiqaradigan aldostеron, qalqon simon va qalqon simon oldi bеzlari ishlaydigan tirеokaltsitonin, paratgormon, gipotalamusning oldingi qismida ishlanadigan vazoprеssin gormonlarining ahamiyati juda katta. Chunki, bu gormonlar tuzlar va suvning buyrak kanalchalarida qayta so’rilishiga ta'sir etib , organizmda suv-tuz holatini ma'lum bir mе'yorda saqlab turadi. Bundan tashqari nеfronlar va to’plovchi naychalar hujayralarida mavjud bo’lgan fеrmеntlarning ham buyrak organizmda suv-tuz holatini boshqa rib turishda muhim o’rin tutadi.Buyrak va uning yig'ish tizimi

Gormonlar va prostaglandinlar turli kislota-ishqor muvozanatini va sekretsiyasini saqlab qolish uchun , chiqindi metabolizm mahsulotlari , tana suv va tuz tartibga solish chiqarilishini : buyrak muhim vazifalarni bir qator amalga oshirish uchun tarqagan bir Tuzilish jihatdan o'ta murakkab organ hisoblanadi . Buyrak kasalliklari , uning tuzilishi kabi murakkab , lekin ularning tergov uning to'rt komponentlarini ta'sir o'sha ularni bulish tomonidan ta'minlanadi : glomerül , kanallarni , interstitium va qon tomirlari .

Qoida tariqasida, past komponentlarini har ta'sir kasalliklar erta namoyon sifatida foydali bu an'anaviy yondashuv , o'ziga xos bo'ladi. Bundan tashqari, ayrim tuzilmalar , buyrak jarohati xos shakllariga yanada himoyasiz bo'lib ko'rinadi ; quvur va interstitsial buzilishi toksik yoki yuqumli agentlari sabab bo'lishi ham ehtimoldan yiroq esa , masalan , kalava kasalliklar tez-tez immünologik , shafoat qilinadi.

Shunday qilib, qattiq kalava zarar peritubular tomir tizimi orqali oqimini zaiflashtiradi; aksincha, quvur halokat, kalava ichida bosim oshirish va kalava skleroz sabab bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, kelib chiqishi, surunkali buyrak kasalligi uchun tendentsiyasi pirovardida bosqich buyrak kasalligi bilan avjiga, buyrak, barcha buzilishiga olib kelishi bor. Funktsional buyrak zaxira katta va buyrak disfunktsiyasi sodir bo'lishi mumkin zarar ko'p oydinlashadi .


Вuyrak kasalligi klinik namoyon klinik belgilari juda aniq sindromi to'planishi mumkin. Ularning ba'zilari kalava kasallik o'ziga xos va bir necha buyrak kasalligi bilan birgalikda boshqa bo'ladi. transfer sindromi oldin, bir necha shartlar belgilangan bo'lishi kerak. Azotemia qon karbamid azot va kreatinin darajasini oshirish, va kamayadi Glomerüler filtrasyon darajasi (GFR) aks istagi. GFR ichki buyrak kasalligi yoki extrarenal sabablari natijasida kamaytirilishi mumkin. Uremiya nafaqat buyrak etishmovchiligi ayiru jarayoni buzilishi bilan xarakterlanadi Uremili chaqirib, balki buyrak zarar voqea metabolik va endokrin o'zgarishlar turli paytda tutilishining yordam azotemia kuzatilishi bilan birga

nerv-mushak (m-n, periferik nöropati); a o'rta oshqozon-ichak yo'llari (masalan, uremik gastroenterit), bundan tashqari, qon; va yurak-qon tomir tizimi (masalan, uremik fibrinoz perıkardit) asosiy buyrak sindromlarni qisqacha ta'rifi endi .Eslatma qismi: • nefrotik sindrom kalava jarohati natijalari va o'tkir boshlanishi, odatda, yuqori ko'rinadigan gematuria (qizil qon hujayralari, va qizil qon hujayra yuboradi hukmron siydik) bilan, proteinuria azotemia, shish va gipertoniya uchun yumshoq; o'tkir glomerulonefrit post-streptokok bir klassik taqdimoti bo'ladi.

Nefrotik sindrom sifatida qattiq kalava proteinüri (kattalarda siydik oqsil bolshe3,5 g / kun), gipoalbuminemiye, qattiq shish, giperlipidemi va lipiduria (siydikda lipidlar). Tez progressiv glomerulonefrit kalava jiddiy jarohati bilan bog'liq va bir necha kun yoki hafta ichida buyrak funktsiyasi yo'qolishi olib keladi.

• O'tkir buyrak jarohatida Oliguria bemorlarda anuriya va azotemia kuzatiladi. Bu kalava jarohati (masalan , tez progressiv glomerulonefrit ) , interstitsial jarohati , tomir jarohatida kuzatiladi . • Surunkali buyrak kasalligi belgilari va Üremili holatlari davomiyligi bilan xarakterlanadi , har qanday sabab dan buyrakda ilg'or chandiq natijasidir , va gemodializ yoki ko'chirib talab qiladigan , end - bosqich buyrak kasalligi bilan yakunlandi mumkin . • Siydik yo'li infektsiyani ham bakteiurii va piuria ( bakteriyalar va leykotsitlardan ajralib turadi siydik ) • Infektsiya simptomatik yoki asemptomatik bo'lishi mumkin , va bu buyrak ( pielonefrit ) yoki siydik pufagi ( tsistit ) ta'sir qilishi mumkin , faqat . Buyrakdagi ( buyrak tosh ) tashqari buyrak sanchig'i , gematüri , bu buyrak sindromi , buyrak funktsiyasi buzilgan bilan bog'liq belgidur.

Bu o'z navbatida arterionephrosclerosis bilan bog'liq gipertoniya oqibatida buyrak kasalligi, ko'plab ta'kidlash lozim patogenezi. Shunday qilib, buyrak zarar ko'pincha boshqa asosiy buyrak kasalligi ustiga qo'shiladi.

Arteriyalar va arteriolalar bunday o'zgarishlar surunkali tromboz mikroangiopatiya bo'lgan bemorlarda kuzatiladi . Gipertenziya arterionephrosclerosis , va agar litonkaya asosiy mikrovasküler gipertenziya navbatida skleroz noma'lum tezlashtiradi buyrak zarar , sabab bo'ladi.

Robbins+Basic+Pathology

+(9th+Edition)517-542 betlar8-MAVZU

Endokrin tizimi patologiyasi

TA'LIMNING TEXNOLOGIK MODELI

Ma'ruza soati: 2 soat

talabalar soni: 40 ta

Ma'ruza mashguloti shakli

Axborot va ko’rgazmali ma'ruza

Ma'ruza mashgulotining rejasi

1. Gipotalamo-gipofizar tizimi. 2. Gormonlar ta'sirining mexanizmlari. 3. Endokrin idora etishning mexanizmlari. 4. Gipofiz faoliyatining buzilishi. 5. Kalkonsimon bez faoliyatining buzilishi. 6. Buyrak usti bezi faoliyatining buzilishlari. 7. Buyrak usti bezi miya moddasi faoliyatining buzilishlari. 8. Buyrak usti bezi pustlok kismining gipofunksiyasi. 9. Bezlarning endokrin bulingan idora etilishi. 10. Endokrin buzilishlarning etiologiyasi.

Ma'ruza mashgulotining matssadi: Gipotalamus va gipofiz patologiyasida rivojlanadigan uzgarishlar mexanizmi, buyrak usti bezi faoliyatining buzilishlari etiologiyasi, patogenezi, kurinishlarini talabalarga tushuntirish va ularga endokrin buzilishlarini tip- lari, etiologiya va patogenezi xakida tushuncha berish.

Pedagogik vazifalar: • Ichki sekretsiya bezlar faoliyatining buzilishi, etiologiyasi, patogenezi, kurinishlari xakida tushuncha berish.

Uquv faoliyatining natijalari: talabalar biladilar: • endokrin buzilishlarini tiplari, etiologiya va patogenezi xakida.

Ta'lim usullari

ma'ruza, tezkor surov, munozara.

Ta'lim vositalari

Darslik, o’quv ko’rsatmalar, ko’rgazmali materiallar.

Utsitish shakllari

Ommaviy, jamoaviy

Utsitish shart-sharoiti

Maxsus texnika vositalari bilan jixozlangan xona

II. TA'LIMNING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli. Ish bosqichi


Faoliyat

o’qituvchiniki

talabalarniki

Ma'ruza mashgulot: tayyorgarlik bossichi

1 -bosqich. Ma'ruza mashgulotiga kirish (10 dak)

1.1. Mavzuning maksadi, rejadagi o’quv natijalarini e'lon kiladi, ularning axdmiyatini va dolzarbligini asoslaydi.

Tinglaydilar, yozib oladilar

2-bosqich. Asosiy bosqich (60 dak)

1. Gipotalamo-gipofizar tizimi. 2. Gormonlar ta'sirining mexanizmlari. 3. Endokrin idora etishning mexanizmlari. 4. Gipofiz faoliyatining buzilishi. 5. Kalkonsimon bez faoliyatining buzilishi. 6. Buyrak usti bezi faoliyatining buzilishlari. 7. Buyrak usti bezi miya moddasi faoliyatining buzilishlari. 8. Buyrak usti bezi pustlok kismining gipofunksiyasi. 9. Bezlarning endokrin bulingan idora etilishi. Endokrin buzilishlarning etiologiyasi.

2.1. Savollar beradi. 2.2. Ishni tugallagan talaba ish natijalari- ni tugriligini ukituv chidan tekshirib bilgach ish daftariga xulosa yozadi.

3-bosqich. Yakuniy ( Yu dak)

3.1 Mavzu tugricha yakun kiladi, olingan bilimlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida axdmiyatga ega ekanligi muximligiga talabalar e'tibori karatiladi. 3.2 Mustakil ish uchun topshirik beriladi. 3.3 Kelgusi mashgulot uchun mavzu beriladi. 3.4 Savollarga javob beradi

Savollar berishadi


Download 0.73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat