Режа: Тарбиянинг коидалари. Тарбиянинг максадга каратилган коидалариDownload 50,5 Kb.
bet1/2
Sana21.02.2022
Hajmi50,5 Kb.
#74630
  1   2
Bog'liq
Тарбия жараёнининг мохияти


Тарбия жараёнининг мохияти


Режа:


1. Тарбиянинг коидалари. Тарбиянинг максадга каратилган коидалари.
2. Тарбияда инсонпарварлик, демократик, миллий ва умуминсоний кадриятларнинг устунлиги коидаси.
3. Тарбияда изчиллик, тизимлилик, тарбиявий таoсирларнинг уйгунлиги ва узлуксизлиги коидалари.

Тарбия назарияси-педагогика фанининг бир кисми булиб, тарбиявий жараённинг мазмуни, усули ва ташкил этилиши масалаларини урганади. Хаётга янгича иктисодий ва сиёсий нуктаи назардан ёндашиш усиб келаётган ёш авлод тарбияси билан жараённи хам кайтадан куриб чикишни таказо этмокда.


Узбекистон Республикасининг давлат мустакиллигига эришуви таълим ва тарбиянинг миллий шаклларини ривожланишига кенг имкониятлар очиб берди. Тарбия назарияси Марказий Осиё файласуфларининг ва халк педагогикасининг бой тажрибаларига таянади.
Тарбия жараёнида кишининг турли кобилиятлари ривожланади, гоявий, ахлокий, иродавийэстатик хислатлари шаклланади, табиатга, жамиятга илмий карашлар тизими таркиб топади, жисмоний куч-кувватлари мустахкамланади.
Тарбия коидаси-педпгог талим ва тарбия жараёнини яхширок ташкил этиш масаласида фойдаланадиган бошлангич холат, рахбарлик асосидир. Тарбия коидалари укитувчи, тарбияиларга йул-йурик курсатувчи коидалар хисобланади, янги кишини шакллантириш вазифалари билан белгиланади. Тарбия оидалари мустакил характерга эга булиб, тарбиянинг узига хос хусусиятларини ва конуниятларини акс эттиради.
Тарбиянинг мохияти, мазмуни коидалари мамлакатимизда янгича иктисодий муносабат шароитларининг узгарганлиги сабабли кенгайиб бормокда.Тарбия коидаларига куйдагиларни киритиш мумкин: тарбиянинг малум мксадга каратилганлиги, тарбиянинг инсонпарварлик ва демократик коидаси, тарбияни хаёт билан, мехнат билан богликлиги коидаси, тарбияда миллий-маданий ва умуминсоний кадриятларнинг устиворлиги коидаси, тарбияда укувчиларнинг ёш ва шахсий хусусиятларини хисобга олиш коидаси, изчиллик, тизимлилик, тарбиявий тасирларнинг бирлиги ва узлуксизлиги коидаси ва бошкалар.
Тарбиядан кузланган асосий максад, хар томонлама маoнавий ривожланган, аклий ва ахлокий баркамол шахсни шакллантиришдан иборат. Шунга кура тарбиявий фаолиятнинг мазмуни, ташкилий шакллари ва усуллари шу максадга эришини кузда тутади.
Умумий таълим мактабнинг асосий вазифаси-шахснинг аклий, хис-туйгули ва жисмоний ривожланиши, кобилиятларини хар томонлама камол топтириш, имконича борича кулай шароитлар яратишдан иборат.Шунингдек укувчиларда миллий гурур ва миллий ахлок одобни шакллантиришни кузда тутади.
Тарбиянинг маoлум максадга каратилганлик коидаси ёшлар жамоасининг ривожланиш истикболларини кура билишга ёрдам беради. Хар бир тарбиявий тадбир олдиндан пухта уйланган, муайян максадни амалга оширишга буйсундирилган булса, унинг гоявий-сиёсий даражасини оширади, танланган усул ва воситалар максадга мувофик келади, уларнинг тарбиявий таoсири юкори булади.
Ёшларни инсоний фазилатлар рухида тарбиялашда мукаддас китоб Курхони Карим, Хадиси шарифдан фойдаланаш жуда мухим. Махмуд Кошгарийнинг «Девони лугатит турк»,Юсуф Хос Хожибнинг «Кутадгу билик», Ахмад Югнакийнинг «Хибатул хакойик», Кайковуснинг «Кобуснома», Ахмад Яссавийнинг «Хикматлари», Алишер Навоийнинг шох асарлари, хикматлари мухим тарбиявий ахамиятга эга.
Тарбияни демократиялаш-бу тарбияни мамурий эхтиёж ва кизикишлардан юкори куйиш, тарбиячи ва тарбияланувчи уртасидаги узаро ишонач, хамкорлик асосида педагогик муносабатлар мохиятини узгартириш демакдир. Бу тарбияга ишига жамоатчиликни жалб килиш, унинг ривожланишига жамоат омилини киритиш демакдир.
Тарбиявий фаолиятни демократиялаш ва инсонпарварлаштириш унинг мохияти ва мазмунини кайта тафаккур этишни кузда тутади, шахснинг ривожланиш ва узлигини англаш хукукини таминлайди.
Талабаларни Ватанимиз кадриятлари, бой маданияти билан таништириш, маданий ва диний билимларни эгаллашга булган талабларини шакллантириш, малакаларини ошириб, тобора бойитиш, эстетик тушунчаларни шакллантириш жуда мухимдир.
Манавий кадриятлар ва гоялар хар хил миллат талабаларини бирлаштиради, укув ва мехнат фаолиятларини уюштиришда ёрдам беради.
Халкимизнинг куп асрлик кадриятларини, улкан ва бой маданий меросини чукур билмасдан, миллий узликни англаш, миллий гурур туйбусини карор топтириш мумкин эмас.
Узбек халки куп асрлик тарихий тараккиётида катта маданиятни яратди. У яратган бойликлар ёшлар тарбиясида мухим восита булиб хизмат килади. Исмоил Ал-Бухорий, ал-Хоразмий, Беруний, Форобий, Абу Али Ибн Сино Фариддин Аттор, Маргилоний Алишер Навоий, Низомий Ганжавий ва бошка буюк мутуфаккирларнинг асарлари оркали укувчилар гузал ахлок,, бахт, инсоф, поклик, иффат, сабр-матонат, мехр-шафкат, ота-онани хурмат килиш коидалари хакида кенг тасаввурга эга буладилар.
Инсонийлик уз таркибига инсоннинг энг яхши ахлокий хусусиятларини, яoни одамлар уртасида узаро яхши муносабатда булиш, дустлик, ота-онага садокатлик, мехнатсеварлик, диёнатлилик каби фазилатларни камраб олади. Ота-боболаримиз болаларда ёшликдан ана шундай гузал фазилатларни карор топтиришга катта ахамият берганлар.
Тарбияга яхлит тизимли ёндашиш тарбиянинг педагогик харакатнинг пировард натижасига йуналтирилганлик даражасини белгилаб беради. Бунда педагогик максад ва вазифалар, унинг мазмуни тарбиявий жараённинг барча катнашчилари томонидан тан олиниши шарт.
Шунга ахамият бериш лозимки, амалда тарбиявий жараён унумнинг иши ва узлуксиз булсин, барча ёшдагилар шахсларни камраб олсин, тарбиянинг барча томонлари хамоханг булсин, турли ижтимоий, жамоат ва давлат институтлари ва муассасаларни шахс камолотини шакллантириш борасидаги харакатлари мужассамлашсин.
Тарбия ишида изчиллик жуда мухимдир. Тарбиячи аввалига талабалардан бирор нарсани талаб килиб, сунгра узининг бу талабини унитиб куйса ёки узи бу талабга хилоф иш тутса, бу хол тарбияга жуда ёмон таoсир килади.
Укитувчи субутли; уз лафзига собит булмоги керак. Масалан: «Эртага маруза дафтарларингизни текшираман», «Хар бирингиздан дарсни алохида сурайман» деб вахда бердингизми, ижросини унутманг.
Педагог бирор тарбиявий тадбир уюштиришни талабаларга вахда килиб, сал орада вахдасини эсдан чикариб куйса, талабалар бундай укитувчига ишонмай куядилар. Хар бир педагогнинг иши билан сузи бир булиши лозим.
Ёшларга тарбия ва таълим беришда узликсизлик ва тизимлиликка риоя килиш керак.
Хамма тарбиячилар талабаларга булган муносабатларида бир-бирларига зид харакатда булмасликлари, бир хил талаб куйиш муваффакият козонишнинг энг мухим шартларидан биридир. Афсуски, амалда бахзан оила мактабнинг талабларини куллаб-кувватламайдигина эмас, балки талабага тескари таoсир курсатади. Укитувчилар орасида хам талабаларнинг бир хиллиги хамиша тахминланавермайди.
Тарбия узок муддатли, мураккаб жараён булиб, унда ота-она, укитувчи, жамоатчилик ва бошкалар катнашадилар. Шу сабабли уларнинг ишида изчиллик ва давомийлик булишига риоя этиш, талабаларнинг тарбияланганлик даражасини, тарбия усуллари ва шаклларини уз вактида аниклаб олиш жуда мухимдир. Бу коида тарбия ишида тарбияни оширадиган барча бугинларнинг (оила ва мактаб,укувчилар ва шлар ташкилотлари, мактабдан ташари тарбия муассасалари ва ишлаб чикариш корхоналарининг, кенг жамоатчиликнинг) хамжихат ва бамаслахат иш куришни кузда тутади. Чунки тарбиявий таoсирдаги тизимлилик факат ёшларни эмас, балки холининг барча катламини тарбия тизимига жалб килишдаги ранг-баранг шакл ва усуллари ижтмиоий-иктисодий хам педагогик жихатдан, нафакат туб ахоли, балки республикадаги истикомат килаётган бошка миллатлар ва элатларнинг этнопедогогикаси позицияси жихатидан хам тахминланиши керак.


Download 50,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish