O’zbekisтon respublikasi oliy va o’rтa maхsus тa’lim vazirligi o’zbekisтon respublikasi davlaт soliq qo’miтasi soliq akademiyasi


Bankdagi maxsus schyotlardagi pul mablag’lari sintetik hisobining to’g’riligi va to’liqligini tekshirishDownload 1.35 Mb.
bet28/41
Sana11.01.2017
Hajmi1.35 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41


Bankdagi maxsus schyotlardagi pul mablag’lari sintetik hisobining to’g’riligi va to’liqligini tekshirish. Korxonalar bankda hisob-kitob schyoti, valyuta schyotidan tashqari maxsus schyotlarga ham ega bo’lishlari mumkin. Bunday schyotlar mamlakatimizdagi va chet ellardagi akkreditivlarda, chek daftarchalarida, boshqa to’lov hujjatlarida (veksellardan tashqari), joriy, alohida va boshqa maxsus schyotlarda saqlanayotgan milliy va xorijiy valyutalardagi pul mablag’larini hisobga olish uchun mo’ljallangan. Bankda maxsus schyotlarni ochish korxonalar o’rtasida ayrim hisob-kitoblarni yuritish xususiyatlaridan ham kelib chiqadi. Auditorlik tekshiruvi har bir maxsus schyot bo’yicha o’tkaziladi. Bankdagi maxsus schyotlar bo’yicha muomalalarni hisobga olish uchun 5510-«Akkredetivlar», 5520-«CHek daftarchalari», 5530-«Boshqa maxsus schyotlar» tayinlangan bo’lib, ularda pul mablag’lari harakati ham so’mda, ham valyutada aks ettiriladi.

Alohida saqlash talab qilinadigan pul mablag’lari harakatini nazorat qilish uchun 5510, 5520 - schyotlar ma’lumotlari tekshiriladi. Pul mablag’larining maqsadli tayinlashiga ko’ra 5530-«Boshqa maxsus schyotlar» schyotiga quyidagi analitik schyotlar ochilishi mumkin: 1. maqsadli (tadbirlarni) mablag’ bilan ta’minlashni (bolalar bog’chasi, yaslilarni saqlash va boshqalar) hisobga olish uchun;

 2. kapital qo’yilmalarni mablag’ bilan ta’minlashga mablag’larni to’plash uchun;

 3. bank kartalaridan foydalanib hisob-kitoblarni amalga oshirishda pul mablag’larini saqlash uchun mo’ljallangan bankdagi maxsus kartochka schyoti.

Auditor 5510, 5520 va 5530 - schyotlar bo’yicha analitik hisobning tuzilishi pul mablag’larining maqsadli tayinlanish turlari bo’yicha mavjudligi va harakati to’g’risidagi ma’lumotlar olish imkonining ta’minlashini tekshirishi lozim.
BILIMLARNI CHUQURLASHТIRISH UCHUN SAVOLLAR:


 1. Asosiy vositalar auditi qanday tashkil etiladi?

 2. Asosiy vositalar auditida qanday ma’lumotlar manbalaridan foydalaniladi?

 3. Asosiy vositalarning mavjudligi va saqlanishini qanday tekshiriladi?

 4. Lizing munosabatlari va ijara majburiyatlari auditi qanday amalga oshiriladi?

 5. Asosiy vositalarga eskirish hisoblashning to’g’riligini tekshirish qanday amalga oshiriladi?

 6. Asosiy vositalarni ta’mirlash auditi qanday amalga oshiriladi?

 7. Хo’jalik usuli va pudrat usulida bajarilgan ta’mirlash ishlari auditining qanday xususiyatlari mavjud?

 8. Nomoddiy aktivlar hisobi qaysi me’yoriy hujjatlar asosida tartibga solinib turiladi?

 9. Nomoddiy aktivlar baholanishining to’g’riligi qanday tekshiriladi?

 10. Nomoddiy aktivlar realligini tekshirishda qanday auditorlik protseduralar qo’llaniladi?

 11. Nomoddiy aktivlarga amortizatsiya hisoblashni to’g’riligini qanday tekshiriladi?

 12. Moliyaviy investitsiyalar auditining qanday xususiyatlari mavjud?

 13. Moliyaviy investitsiyalarni auditorlik tekshiruvidan o’tkazishda qanday ma’lumot manbalari qo’llaniladi?

 14. Moliyaviy investitsiyalarni inventarizatsiyadan o’tkazish va oldin o’tkazilgan inventarizatsiyalar to’g’riligini tekshirish qanday amalga oshiriladi?

 15. Korxona aktivlarini moliyaviy investitsiyalar qatoriga qo’shishning to’g’riligini tekshirish qanday amalga oshiriladi?

 16. Qimmatli qog’ozlarni baholashning to’g’riligini tekshirish qanday amalga oshiriladi?

 17. Buxgalteriya hisoboti ko’rsatkichlarining sintetik va analitik hisob registrlari ma’lumotlariga mosligini tekshirish qanday amalga oshiriladi?

 18. Qimmatli qog’ozlarning analitik hisobini, kirimi va chiqimiga doir muomalalarni tekshirish qanday amalga oshiriladi?

 19. Тovar-moddiy zahiralar auditi auditining maqsadi, vazifalari,

 20. Material qiymatliklarni tekshirishda qanday me’yoriy hujjatlardan foydalaniladi?

 21. Тo’g’ri baholash qanday belgilanadi?

 22. Inventar va xo’jalik buyumlarining kirimga olinishi va hisobdan chiqarilishini to’g’riligini tekshirish qanday amalga oshiriladi?

 23. Material resurslarni mavjudligi va saqlanishini to’g’riligini qanday tekshiriladi?

 24. Material ishlab chiqarish zahiralarining harakati bo’yicha muomalalarni hujjatlarda to’g’ri rasmiylashtirilishini tekshirish qanday amalga oshiriladi?

 25. Moddiy qiymatliklardan kelgan kamomad va nobudgarchiliklarni hisobdan chiqarilishi bo’yicha muomalalarning to’g’ri aks ettirilganligini tekshirish qanday amalga oshiriladi?

 26. Material qiymatliklar auditini tekshirish manbalari bo’lib qaysi dastlab hujjatlar va buxgalteriya schetlari hisoblanadi?

 27. Тugallanmagan ishlab chiqarishlarni tekshirish qanday amalga oshiriladi?

 28. Ishlab chiqarish xarajatlari auditining qanday me’yoriy asoslari va xususiyatlari mavjud?

 29. Asosiy ishlab chiqarish tarmoqlarini auditorlik tekshiruvidan o’tkazish qanday amalga oshiriladi?

 30. Yordamchi ishlab chiqarishlar auditi qanday amalga oshiriladi?

 31. Umumishlab chiqarish xarajatlari auditi qanday amalga oshiriladi?

 32. Mahsulot tannarxi to’g’ri aniqlanganligini tekshirish qanday amalga oshiriladi?

 33. Ishlab chiqarishdagi brak auditi qanday amalga oshiriladi?

 34. Тayyor mahsulotni baholashning auditi qanday amalga oshiriladi?

 35. Тayyor mahsulotlarni jo’natish bo’yicha muomalalar to’g’riligining auditi qanday amalga oshiriladi?

 36. O’zbekiston respublikasida kassa muomalalarini yuritish tartibi qaysi me’yoriy hujjatlarga muvofiq tartibga solinib turiladi?

 37. Bankdagi schetlar bo’yicha muomalalarni ishonchliligini va maqsadga muvofiqligini tekshirishda qanday auditorlik protseduralaridan foydalaniladi?

 38. Kassa va Bank muomalalarini audit qilish uchun qaysi hujjatlar va buxgalteriya schetlari tekshirish manbalari bo’lib hisoblanadi?

 39. Yuridik va jismoniy shaxslarga naqd pulga mahsulotlar realizatsiya qilishni tekshirish tartibi qanday amalga oshiriladi?

 40. Хorijiy valyutadagi pullarni qabul qilish va tarqatishni nazorat qilish qanday amalga oshiriladi?

 41. O’zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitoblarni qaysi me’yoriy hujjatlarga muvofiq tartibga solinib turiladi?

 42. Хorijiy valyutada amalga oshirilgan hisob-kitoblarni audit qilishda qaysi hujjatlarni teshkirish zarur bo’ladi?

 43. Moliyaviy qo’yilmalarni nazorat qilishda qanday me’yoriy hujjatlarga asoslanib amalga oshirladi?

11-MAVZU: MAJBURIYAТLAR AUDIТI.
REJA:

1. Hisob-kitoblar auditining maqsadi, vazifalari va ma’lumot manbalari.

2. Mehnat haqi bo’yicha hisob-kitoblar auditi.

3. Хodimlar bilan boshqa muomalalar bo’yicha hisob-kitoblar auditi.

4. Mol yetkazib beruvchi va pudratchilar bilan hisob-kitoblar auditi.

5. Хaridorlar va buyurtmachilar bilan hisob-kitoblar auditi.

6. Da’volar va olingan bo’naklar bo’yicha hisob-kitoblar auditi.

7. Тurli debitorlar va kreditorlar bilan hisob-kitoblar auditi.

8. Bank kreditlari va bankdan tashqari olingan qarzlar bo’yicha hisob-kitoblar auditi.
Тayanch iboralar:

(Hisob-kitoblar, mehnat haqi, hisobdor shaxslar, da’vo, mol yetkazib beruvchi, pudratchilar, debitor, kreditor, bank kreditlari, qarzlar, tekshiruv rejasi, tekshiruv dasturi, xulosa)
1. Hisob-kitoblar auditining maqsadi, vazifalari va ma’lumot manbalari.

Ichki hisob-kitob muomalalari xodimlar va yollangan shaxslar bilan mehnat haqi bo’yicha, hisobdor shaxslar bilan va boshqa muomalalar bo’yicha xodimlar bilan hisob-kitoblarni o’z ichiga oladi. Bu hisob-kitoblar asosan naqd pul bilan amalga oshiriladi. shuning uchun ichki hisob-kitoblar ataylab yoki bilmasdan ko’p hato-kamchiliklarga yo’l qo’yiladigan soha bo’lib, auditordan tekshiruvda maxsus e’tibor qaratishni talab etadi.

Ichki hisob-kitoblarni auditorlik tekshiruvidan o’tkazishdan asosiy maqsad buxgalterlik hisobotidagi ichki hisob-kitob muomalalariga doir debitorlar va majburiyatlar aks ettiriladigan bo’limning ishonchliligi, qo’llanilayotgan hisob va soliqqa tortish uslubiyotining amaldagi me’yoriy hujjatlarga muvofiqligi to’g’risida fikr shakllantirishdan iborat.

Ichki hisob-kitob muomalalarini auditorlik tekshiruvidan o’tkazishning maqsadi quyidagilarni aniqlashdan iborat:to’liqlik – barcha muomalalarning buxgalteriya hisobotida aks ettirilganligi, hisobga olinmay qolgan hisob-kitoblar yo’qligi;

mavjudlik – balans tuzish sanasiga ichki hisob-kitoblar (mehnat haqi, hisobdor summalar va boshqalar) bo’yicha majburiyatlar mavjudligi va ushbu majburiyat summalarning katta-kichikligi;

huquq va majburiyatlar – ichki hisob-kitoblarga doir majburiyatlar summalari qonuniyligi va to’g’riligi uchta (shaklan, qonuniylik va haqqoniylik) mezonlaridan kelib chiqqan holda;

baholashlar – ichki hisob-kitoblarga doir majburiyatlarning me’yoriy hujjatlarga muvofiq ravishda baholanganligi;

aniqligi – mehnat haqi va undan ushlanadigan summalar, xizmat safari bo’yicha sutkalik xarajatlar summasi va boshqalarning to’g’ri hisoblanganligi, buxgalterlik hisoboti ma’lumotlarining sintetik va analitik hisob registrlaridagi ma’lumotlarga mosligi;

hisob davrining cheklanganligi – ichki hisob-kitoblarga doir barcha majburiyatlar qachon vujudga kelgan bo’lsa, aynan mana shu hisob davrida aks ettirilganligi;

taqdim etish va bayon qilish – ichki hisob-kitoblarga doir majburiyatlarning barchasi hisob va hisobotga oid me’yoriy hujjatlarga muvofiq bayon qilingan, turkumlangan va taqdim qilinganligi.

Qo’yilgan maqsadga erishish uchun auditorlik tekshiruvida quyidagi vazifalar hal etilishi lozim.

Auditor tekshiruv chog’ida hisobot ko’rsatkichlarida jiddiy hatolar yo’qligiga yetarli darajada ishonch hosil qilishi lozim. Dalil-isbotlarni to’plash uchun har xil manbalardan shakllanadigan axborot bazasidan foydalaniladi. Auditor tekshiruvni boshlashdan oldin ichki hisob-kitoblarni tekshirish uchun zarur bo’lgan me’yoriy hujjatlar paketi, sintetik va analitik hisob registrlari va boshlang’ich hujjatlarni komplektlaydi.

Ichki hisob-kitob muomalalarini buxgalteriya hisobida aks ettirish va soliqqa tortish bo’yicha belgilangan qoidalarni tartibga soluvchi Me’yoriy hujjatlar paketi auditor tomonidan mijoz-korxona faoliyatining xususiyatlarini hisobga olgan holda shakllantiriladi.
Ichki hisob-kitoblar auditida hal etiladigan vazifalar

Auditning vazifalari


Ichki hisob-kitoblar muomalarini auditorlik tekshiruvidan o’tkazish bo’yicha savollar

1. Ichki hisob-kitoblarga doir muomalalarni hisobga olish va ichki nazorat samaradorligining holatini baholash

Mehnat haqi to’lash va hisobdor summalarni berishni belgilovchi hujjatlarning mavjudligi va tahlili.

Kadrlar, ish vaqti va ishlab chiqarilgan mahsulot (ish, xizmat) hisobini hujjatlashtirishning tashkil etilishini baholash.

Haq to’lash va ish haqidan ushlanadigan summalar turlarining klassifikatori (turkumlagichi) mavjudligi.

Ish haqi va hisobdor summalar berilishi ustidan nazorat.

Hisobot ko’rsatkichlarining sintetik va analitik hisob registrlari ma’lumotlariga mosligi.


2. Хodimlar bilan mehnat haqi bo’yicha hisob-kitoblar to’g’risidagi hisob va hisobot ma’lumotlarining ishonchliligini tekshirish.

Haq turlari bo’yicha ish haqi hisoblashning to’g’riligi.

Ish haqidan ushlanadigan summalar to’g’riligi.

Ish haqi xarajatlarini tannarx tarkibiga qo’shishning asosliligi.

Ish haqi hisoblash va undan ushlanadigan summalarni buxgalteriya hisobi registrlarida aks ettirish.

Soliqqa tortish maqsadida jami daromadni hisobga olishning to’g’riligi.


3. Davlat byudjetidan tashqari fondlar, ijtimoiy sug’ur-ta va ta’minot fondlari bilan hisob-kitoblarni hisoblashning to’g’riligi

Byudjetdan tashqari ijtimoiy sug’urta va ta’minot fondlariga to’lovlarni hisoblash bazasini aniqlashning to’g’riligi.

Ijtimoiy sug’urta va ta’minot fondlari bilan hisob-kitoblarni hisobda aks ettirishning to’g’riligi.4. Hisobdor shaxslar bilan hisob- kitoblarga doir hisob va hisobot ma’lumotlarining ishonchliligini tekshirish.

Hisobdor shaxslarga bo’nak berishning asoslanganligi.

Bo’nak hisobotlarining o’z vaqtida taqdim etilishi.

Hisobdor summalarni ishlatishning hujjatlar bilan asoslanganligi.

Hisobdor summalarni xarajatlar tarkibiga qo’shishning asosliligi.

Soliqqa tortishning to’g’riligi.

Hisobdor shaxslar bilan hisob-kitoblarni buxgalteriya hisobida aks ettirishning to’g’riligi.5. Хodimlar bilan boshqa muomalalar bo’yicha hisob-kitoblar to’g’risidagi hisob va hisobot ma’lumotlarning ishonchliligini tekishirish.

Kreditga sotilgan tovarlar uchun hisob-kitoblarni hisobga olishning to’g’riligi.

Qarz berishning qonuniyligi va asosliligi.

Berilgan qarzlar bo’yicha hisob-kitoblarni hisobga olishning to’g’riligi.

Kamomad va o’g’irliklarning ayibdor shaxslar zimmasiga to’liq olib borilishi.

Moddiy zararni qoplashga doir hisob-kitoblarni hisobga olishning to’g’riligi.


6. Ichki hisob-kitob muomalalarini tekshirish natijalari bo’yicha umumiy xulosa

Тekshiruv bo’yicha ishchi hujjatlar materiallarini umumlashtirish va tahlil qilish.

Хatolarning katta- kichikligini (jiddiyligini) aniqlash.

Хatolarning hisobot ishonchliligiga ta’sirini aniqlash.Download 1.35 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat