O kzbekiston respubl1kasi oliy ya cprta m axsus ta’lim vazirligiDownload 17,15 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/188
Sana16.12.2022
Hajmi17,15 Mb.
#888621
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   188
Bog'liq
Husenov S.Q Baliqchilik

Ahborot-fssurs markazl
zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013


S G ‘ZBO SH I
Tavsiya etiladigan «Baliqchilik» o'quv qo'llanmasi shu kunga qa- 
dar mavjud boigan o'quv qo'Ilanmalar, o'quv-uslubiy qo'llanmalar 
asosida va yangi ma’Iuinotlar bilan boyitilgan holda tayyorlandi. O'quv 
qo'llanmani tayyorlashdan asosiv maqsad Respublika Vazirlar Mah- 
kamasining 2003-yil 13-avgustdagi 350-sonli «Baliqchilik tarmog'ida 
monopoliyadan chiqarish va xususiylashtirishni chuqurlashtirish chora- 
tadbirlari to‘g'risida»gi qarori hamda «Respublika baliqchilik xo'jaligi 
tabiiy suv havzalarini biriktirib qo'yish va ulardan foydalanish tarti- 
bi to'g'risida»gi nizom asosida tayyorlandi. Respublikada baliqchilik 
tarmog'ini rivojlantirish va aholining baliq va baliq mahsulotiga bo'lgan 
talabini qondirish maqsadida, barcha tabiiy suvliklarni (ko'llar, suv om- 
borlari, kollektorlar) hamda mavjud hovuz baliqchilik xo'jaliklari davlat 
tasarrufidan chiqarilib, tender asosida uzoq muddatli ijaraga berildi. 
Natijada yangi MCHJ baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklar va hovuz 
baliqchilik fermer xo'jaliklari shakllandi. Yangi shakllangan baliqchilik 
xo'jaliklari uchun ilmiy asoslangan o'quv qo'llanmaga zaruriyat paydo 
bo'ldi. Shu munosabat bilan Buxoro viloyati hokimligining sa’y-haraka- 
ti va maslahati bilan «Baliqchilik» kitobi o'quv qo'llanma sifatida tay­
yorlandi. Kitob baliqchilikka oid, ayniqsa hovuz baliqchilik xo'jaligini 
tashkil qilish va ish yuritish uchun barcha ma’lumotlar keltirilgan. Ki­
tob II bo'lim, XI bob va adabiyotlar ro'yxatidan iborat.
Shu munosabat bilan «Baliqchilik» darsligi MCHJ baliqchilik 
xo'jaligi rahbarlariga, baliqshunoslarga, ixtiologlarga, gidrobiologlarga 
hamda Oliv va O'rta maxsus ta'lim muassasalari talabalari uchun o'quv 
qo'llanma sifatida tavsiya etiladi.
Mazkur «Baliqchilik» o'quv qo'llanmasi xato va kamchiliklardan 
xoli emas. Shrining uchun ham mualliflar oldindan o'quvchilardan 
u/.r so'raydilar. Albatta bu xatolar o'quvchilar tomonidan beriladigan 
maslahatlari orqali kelgusidagi nashrlarda bartaraf etiladi.
Barcha o'quvchilardan kitobdagi barcha xato va kamchiliklarni qu- 
yitlagi manzilga: Buxoro shahri, Muhammad Iqbol 11, Buxoro Davlat 
Unvcrstitetiga yuborishingizni so'raymiz. Faks: (365) 223-12-54. tel.: 
(365) 223-12-54.
3


KIRISH
Respublikamiz aholisining oqsil moddalariga boigan talabini 
qondirishda baliq va baliq mahsulotlari mu him ahamiyatga ega. Baliq 
insoniyal tomonidan qadim zamonlardan beri iste'mol qilinib kelinadi. 
Respublika sogiiqni saqlash vazirligining tavsiyasiga ko’ra liar bir inson 
organizmi sog’lom rivojlanishi uchun kuniga 33 g yoki yil davomida 
12 kg baliq mahsuloti iste'mol qilishi lozim. Hozirgi kunda baliqchilik 
xo’jaliklarida yetishtirilayotgan, tabiiy suv havzalaridan ovlanayotgan 
baliqlar aholi ehtiyojini to'liq qondira olmaydi.
Respublika miqyosida yet isht i ri layotgan baliqlarning asosiy qismi 
hovuz baliqchilik xo’jaliklariga to’g'ri keladi. 0 ‘tgan asrning 80-yilla- 
rida hovuz baliqchilik xo'jaliklarining bar bir gektar sun’iy hovuzlar- 
dan o’rtacha hosildorligi 24 s ni tashkil qilgan bo'lsa, qishloq va suv 
xo’jaiigi vazirligidan olingan ma’lumotlarga asosan, 2004-yilda ba­
liqchilik xo’jaliklarining o’rtacha hosildorligi bar bir gektar suvlikdan 
4 sentnerni tashkil qilgan. Hovuzlar hosildorligining bunday keskin ka- 
mayishini olimlar quyidagicha talqin qilmoqdalar. Birinchidan, sun’iy 
sharoitda boqiladigan baliqlar talabiga to’la javob beradigan omuxta yem 
ishlab chiqarilmayotgani, ishlab chiqarilayotgan yemlarning sifati past, 
narxi qimmatligi bo’lsa, ikkinchidan, bozor iqtisodiyoti sharoitiga mos- 
lashgan baliq yet isht i rish texnologiyasining yo’qligi, uchinchidan, ba­
liqchilik xo’jaliklarida baliq naslchiligining yangilanishiga e’tiborsiziik, 
baliq zotlarining aynishi va uni oldini olishga sovuqqonlik bilan e’tibor 
bcrilishidir. Tabiiy ko'llarda esa ahvol yanada achinarli, cluinki 2000- 
yillarga kelib baliq hosildorligi bar bir gektar suvlikdan 1,0—2,0 kg ni 
tashkil qilmoqda. Bu bar 10000 m2 suvlikdan 1—2 dona baliq demakdir. 
Bu nihoyatda past ko'rsatkichdir. Viloyat suvliklarning, baliqchilikka ix- 
tisoslashgan tabiiy suvliklarning maydoni 101000/ga ni tashkil qiladi, suv 
hajmi 5—8 milliard/m’. Baliq hosildorligi 2007-yilda 150—160 tonna yoki 
1,5—1,6 kg/ga, bu ko’rsatkichning ham 50—60% ni vobla tashkil qiladi, 
bu ham achinarlidir, 2008-vilda baliq hosildorligi 120 tonnaga tushgan.
Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining asosiy xulosasi shuki, 
aholi salomatligini va hayot davomiyligini hozirgi zamonda 55% hayot 
sifatiga, 25% atrof-muhitning ifloslanishidan, 8—12% mintaqadagi tibbiy 
xizmatning rivojlanishi darajasiga yoki xizmat ko’rsatish sifatiga bog'liq. 
Ammo normal sog’lom hayot sifati 50% ga to’la qimmatli oziqlanishga 
bog’liq, ya’ni oziq mahsulot sifatiga bog’liq, har bir xalqning o’z min- 
taqasida yetishtirilgan va iste’mol qilinadigan mahsulotining sifatiga 
bog’liq. Xuddi shunday biologik qimmatli mahsulot qatoriga baliq ham
4


tegishli. Ammo baliq faqat sut va sut mahsulotlari va tuxumdan ke- 
yingi o'rinda turadi. Sifat jihatdan tovar, mol go'shtidan ancha yuqori. 
Baliq ovqat mahsulotining shunday ajralmas qismiki, tibbiyot xodim- 
lari baliqni minimal normada bo'lsa ham iste’mol qilib turishni tavsiva 
etadi. O'zbekiston uchun bunday norma 12 kg /odam / yil. Dunyo 
miqyosida 2005-yilda aholi o'rtacha 16,6 kg /odam / yil baliq iste'mol 
qilgan. Keyingi villarda 2010-yiIda Respublika aholisi 26 milliondan 
ortiq boiganligi sababli bozor bar yili 200 rning tonnadan ortiq baliq 
qabul qilish kerak. Afsuski, hozirgi kunda respublika aholisi bor-yo‘g‘i 
0,5 kg / odam / yil. Bozor esa 20 ming tonna baliq bilan ta'minlangan. 
Demak, baliq yetishtirishni 10 barobarga oshirish va yiliga 180 ming 
tonnadan ortiq baliq mahsuloti yetishtirish kerak.
Odamning ratsional qon aylanishi uchun oqsil, yog1, uglevod, vita- 
minlar, mineral moddalar (fosfor, temir, kalsiy, yod) nihoyatda zarur. 
Yuqorida nomi aytilgan moddalar baliq mahsulotida bor. Baliq mahsu­
loti ateroskeleroz, diabet, ncrv sistemasi kasalliklari va endokrin siste- 
masi kasalliklarining oldini olishda ahamiyatlidir.
Respublika ichki bozorini baliq mahsuloti bilan ta’minlash tibbiyot 
va sotsial masaladir.
Baliqchilik iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lib, ancha rentabellik ja- 
rayon hisoblanadi. Baliqchilik fermer xo'jaligi o'simlikshunoslik, chor- 
vachilik bilan yonma-yon turadi. Baliqchilik xo'jaligini rivojlantirish 
yangi-yangi ishchi o'rinlar, qishloq xo'jaligi sohasining mustahkam 
tarmog'i hisoblanadi.
2007-yil iyul oyida O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirli- 
gi «Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi xavfsizligi oldini olish maqsadida 
BMT huzuridagi FAO»ga murojaat qiladi. O'zbekistonda baliqchilik 
yoki akvakulturani rivojlantirishda strategik rejalar tuzishda hamkorlik 
qilish bo'yicha qo'llab-quvvatlash yo'li orqali respublikada baliqchilik 
tarmog'ini rivojlantirish. Bulling natijasida, FAO tomonidan qabul qi- 
lingan TER/UZV/3103 (D) «Texnikaviy hamkorlik programmasi loyi- 
hasi asosida O'zbekistonda baliqchilik sohasini rivojlantirish bo'yicha 
strategik rejalar ishlab chiqishni qo'llab-quvvatlashda hamkorlik qilish» 
dasturi tuzilgan.
Loyiha O'zbekistonda Fanlar Akademiyasi Suv muammolari insti- 
tuti, zoologiya institutlari bilan birgalikda O'zbekiston qishloq va suv 
xo'jaligi vazirligi tomonidan tasdiqlangan.
O'zbekiston asosan, dengizlardan ancha uzoq bo'lsa, Orol dengizida 
baliq ovlanmasa, qanday qilib baliq yetishtirilacli.


1. Baliq ovlash: yovvoyi baliqlar to‘dasini ovlash (tabiiy vo'l bilan 
shakllangan to'da) okean, dengiz, ichki suvliklar.
2. Baliqchilik (akvakultura) ichki suvliklarda sun’iy yo‘1 bilan baliq 
ko'paytirish.
Baliq ovlashga nisbatan antropogen ta ’sirlarni kompensatsi- 
yalash, suvliklardan oqilona foydalanish, baliq xilma-xilligini saqlash 
maqsadida keyingi villarda baliqchilik sohasi ancha rivojlanmoqda, 
ayniqsa tabiiy snvliklarni sun’iy yo‘1 bilan baliqlashtirish (ko'l-hovuz 
baliqchilik xo'jaliklari), hovuz baliqchilik xo'jaligi, yaylov baliqchilik 
xo'jaligi, sadoqlarda baliq yetishtirish, basseynlarda jadal baliq boqish 
kabi baliqchilik shakllari jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda.
Bizning respublikamizda vegetatsiya davri ancha uzun (210 kun). 
Baliqlar ikkinchi yozda tovar holatiga keladi. Shuning uchun asosiy 
diqqat-e’tibor baliq ovlash emas, aksincha baliq yetishtirishga, ya’ni ba- 
liqchilikka asoslangan xo'jaliklarni shakllantirish. Oldimizga qo'yilgan 
maqsadga baliqchilikning undagi tarmoqlari orqali — hovuz baliqchiligi, 
sadoqlarda va basseynlarda baliq boqishni tashkil qilish orqali amalga 
oshiramiz. Rivojlangan mamlakatlar basseynlarning bar 1 m3 suvidan 
100—200 kg tovar baliq yetishtirmoqdalar.
Hovuz xo'jaligining hozirgi baliq mahsuldorligi 15—20 s/ga bu esa 
past ko'rsatkichdir. Chuuki ko'pchilik hovuz xo'jaliklari ekstensiv 
usulda, ya’ni tabiiy ozuqaga asoslangan holda ish yuritmoqdalar. Jadal 
usulda baliq boqish faqat sifatli protein 37—50 % bo'lgan omuxta yemga 
asoslangan bo'ladi. Hovuz baliqchilik xo'jaligi katta maydon, katta miq- 
dordagi suv t a lab qiladi. Basseyn usulida baliq boqishda 2x2 m, 2,5x2,5, 
3x3 m hajmdagilar fbydalaniladi. Bunda suv resursining 0,001 
%
dan 
kamrog'i foydalaniladi. Sadoqlaresa tabiiy suvliklarning chuqurligi 3—5 
m dan to 40—50 in bo'lgan ko'l, zovur, kanallarda o'rnatiladi.
Basseynlarda jadal baliq boqishda sifatli omuxta vein ishlatib, yangi 
texnologiyani qo'lkib 40—50 kg/m3 baliq mahsuloti yetishtirish imkoni- 
yati mavjud.
Tavsiya etiladigau «Baliqchilik» o'quv qo'llanmasida o'rtacha kat- 
talikdagi va kichik hajmdagi (1,5—10 ga) baliqchilik hovuzlarini tashkil 
qilish va ish yuritish to'g'risida ma’lumotlar beriladi. Hovuz sharoitida 
ekstensiv ustilni qo'llab 1—2 t/ga baliq yetishtirish mumkin, demak, 
asosan tabiiy ozuqti (fitoplankton, zooplankton, zoobenti va makrofit) 
ga asoslangan holda. Hovuzlarni o'g'itlab, qo'shimcha yem berib, to'liq 
bo'lmagan jadal usulda hosildorlikni 3—5 t/ga, jadal usulni qo'llab faqat 
balanslashgan yuqori sifatli, proteini 37—43 % bo'lgan yem ishlatib 10—
6


15 t/ga baliq mahsulotini olish mumkin. O'quv qoilanm ani yaratishda 
respublika miqyosida tajribalardan olingan natijalar asosida yozilgan 
o'quv qoilanmalardagi amaliv ma’lumotlardan foydalanildi.
Baliqshunoslar o'quv qoMlanmasida keltirilgan hovu/ baliqchiligi, 
sadoq usulida baliq boqish yoki basseynlarda jadal boqisb usulini tanlab 
fermer xo'jaliklarida ish yuritadilar.
Masalan, birgina Buxoro viloyatida zovurlar suvidan hosil bo'lgan 
8 la tabiiy koilar paydo bo'lgan va bitta Sho'rko'l suv ombori mav- 
jud. Bularning barchasida sadoqda baliq boqishni tashkil qilsa bo'ladi. 
Sun’iy hovuzlar maydoni 1350—1500 ga ni tashkil qiladi. Har bir fermer 
xo'jaligida turli xil kattalikda basseynlar qurildi. Intensiv baliq boqish 
keng yo'lga qo'yildi.
O'zbekistonda akvakultura hozirgi kunga qadar faqat baliqchi 1 ikka 
— yerda sun’iy hovuzlar tayyorlab faqat karpsimon baliqlar (karp, oq 
amur, do'ngpeshana) yetishtiriladi. Faqat ckstensiv baliqchilik shakl- 
langan. Aholining o'sishi baliqchilikning yangi sohalari (basseyn va 
sadoq) ni rivojlantirishga majbur qiladi. Chunki sun’iy hovuzlar kat- 
ta miqdordagi suvni talab qiladi. Basseyn esa kam suv talab qiladi. 
ammo mahsuldorlik yuqori. Oroldagi ckologik kriz.is. lining borgan sari 
kichrayib borishi O'zbekistonda baliqchilikni ko'llar, suv omborlariga 
o'tkazishni talab qiladi. Shu munosabat bilan baliqchilik iqtisodiyotida 
yangi soha — sun’iy hovuz baliqchiligi tashkil qilindi (1960—1980) va 
u hozirgi kunda baliq yetishtirishning asosiy manbasi hisoblanadi. Ba­
liqchilik yuqori darajali texnologiya tarmog'i bo'lib savodli mutaxas- 
sis baliqshunoslarni talab qiladi. Qoiingizdagi kitob Respublika sun'iy 
hovuz xo'jaligi rahbarlari uchun yozilgan bo'lib, tnaqsad ularni baliq 
yetishtirish usullari bilan tanishtirishdir.
Shu munosabat bilan ko'l va suv omborining o'ziga xos biologik qo- 
nuniyatlari mavjud. Bu qonuniyatlar ilmiy jihatdan o'rganilishi kerak.
Hammaga ma’lumki, baliqchilik suv havzasi mahsuldorligining po- 
tensialiga asoslangan bo'lishi kerak va ma’lum darajada chegaralangan 
bo'ladi.
Agarda ovlanadigan baliqlar to'dasining reproduktiv mahsuldor- 
ligidan past bo'lsa, bunday baliqchilik baliq zaxirasiga hech qanday 
ziyon keltirmaydi va suv havzasining biologik mahsuldorlidan to'liq 
foydalanish mumkin. Lekin baliq ovlash reproduktivlik mahsuldor- 
ligidan yuqori bo‘lsa, unda ovlanadigan baliq to'dasi va genofondi 
butunlay qirilib ketishiga olib kcladi. Hozirgi kunda insoniyat tomoni- 
dan baliqlar vahshiylarcha ovlanmoqda.
;


Shunday qilib, mavjud suv havzalaridagi ovlanadigan bahq zaxiralari 
holatini ilmiy asoslamay turib, doimiy monitoring o'tkazinasdan turib, 
baliqchilik xo'jaligining biologik asoslari to'g'risida ma'lumotlarga ega 
boMmasdan turib suv havzalarining bioresurslaridan ratsional foydala- 
nish mumkin emas.
Modomiki, tabiiv suv havzalarida baliq mahsuldorligi keskin ka- 
mayib ketishi xavfi borckan, undagi genofondni saqlash va ko'paytirish 
maqsadida hovuz baliqchiligini rivojlantirish, baliq ovlashdan baliq 
o'stirishga o'tish davr talabidir. Konfutsiyning quyidagi fikriga e'tibor 
bering: «Baliq tutgan boy emas, baliqni tushungan, o‘rgangan, havotini 
yaxshi bilgan boydir».
Baliqchilik nuqtayi nazaridan respublika hududidagi barcha tabiiv 
suvliklarni ikki guruhga bolish mumkin.
1. 20 ga yaqin ko‘l va suv omborlari umumiy maydoni 200 ming 
gektardan ortiq Amudaryo deltasida joylashgan. Bu suvliklardan bar 
yili 1500 tonna baliq ovlanadi.
2. Aydar-Arnasoy ko'llar sistemasi Sirdaryoning o'rta oqimida joy­
lashgan bo'lib, baliq mahsuldorligi 1600—2300 tonna yiiiga tashkil qila- 
di. Sun'iy hovuz baliqchilik fernter xo‘jaliklarining maydoni 20 ming 
gektardan ortiq. Baliq mahsuldorligi 20—25 ming tonnadan ortmoqda.
Baliqchilikdagi asosiy nuiammo suv hajmining va suv sathining 
o‘zgarib turishi yillik tabiiv gidrologik rejimga bogliqligi, hamda ir- 
rigatsiya maqsadida daryolar oqimini boshqarish, kanal va zovurlar 
suvining ishlati 1 ishidir. Suvliklardagi suvning mineralizatsiyasining 
3—4 marotaba oqishi suv kam bolgan yillar albatta baliqchilikka o'z 
ta’sirini ko'rsatadi. Chunki baliqchilik tarmog'ini boshqarish niho- 
yatda past darajada. Bulling sababi quyidagicha: a) ovlanadigan baliq 
nihoyatda past; b) baliqchilik resurslari to'liq irrigatsiya tarmog‘i ix- 
tiyorida; d) baliqchilik faoliyatini boshqaradigan mutaxassislarning 
yo'qligi, kvotaga asoslangan baliq ovlanmasligi, baliqlarning reproduk- 
tiv faoliyatiga nisbatan e'tiborsizlik va baliq ko'payishiga nisbatan baliq 
ovlashning yuqori ekanligi asosiy muammo bolib hisoblanadi.
8Download 17,15 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   188
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish