Nasimxon rahmonov o‘zbek mumtoz adaBIyoti tarixi


–енисейские памятники и тюркские эпосы. АДД, Ташкент, 1991. 35–бетDownload 1.01 Mb.
bet18/18
Sana18.01.2017
Hajmi1.01 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
енисейские памятники и тюркские эпосы. АДД, Ташкент, 1991. 35–бет.

44 Лук. – Мифы народов мира. Том 2. М.: 1992, 76-бет.

45 Қаранг: Н.Раҳмон. Турк хоқонлиги. Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993, бет

46 Рахмонов Н.А. Орхоно–енисейские памятники и тюркские эпосы. АДД, Ташкент, 1991. 35–бет.


47 Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари, 1 жилд, Тузувчилар Н.Раҳмонов, Ҳ.Болтабоев. Тошкент, 2003, 252–бет.

11 «Ўғузнома» 98-бет

22 Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Т.; «Чўлпон», 1994, 50-51- бетлар.

11 Ҳофиз Таниш Бухорий. Абдулланома. Т.; 1 жилд, 1966, 72-бет

48 Қаранг: Абу Мансур ас-Саолибий. Йатимат-ад-даҳр. Тошкент. “Фан” нашриёти, 1976, с.3.

49 Қаранг:Булгаков П.Г., Розенфельд Б.А., Ахмедов А.А. Мухаммад ал-Хорезми. Москва. «Наука», 1983, 5-бет.

50 Юқоридаги китоб, 8-бет.

51 Ал-Хорезми. Математические трактаты. Пер. Ю.Х.Копелевич, Б.А.Розенфельда, ТашкентЮ Фан, 1964, 26-бет.

52 Булгаков П.Г., Розенфельд Б.А., Ахмедов А.А. Юқоридаги асар, 204- бет.

53 Форобий. Шоирлар санъати қонунлари ҳақида. – “Аристотель. Поэтика” китобида. Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980, 64-бет.

54 Юқоридаги асар, 70-71-бетлар.

55 Абу Райҳон Беруний. Шу асар, 84-бет.

56 Áåðóíèé. Òàíëàíãàí àñàðëàð. Òîì 1, Òàðæèìîí À.Ðàñóëîâ, Òîøêåíò, 1968, 41- áåò.

57Áåðóíèé. Þқîðèäàãè àñàð, 41- áåò.


58 Áåðóíèé. Þқîðèäàãè àñàð, 105- áåò.

.


59 Áåðóíèé. Þқîðèäàãè àñàð, 40- áåò.

60 Абу Бакр Муҳаммад ас-Сулий (946 йили вафот этган) – машҳур араб тарихчиси.

61 Ҳамза ал-Исфахоний – тарихчи ва филолог (961 ёки 976 йили вафот этган.

62 Ал-Мутаваккил – Аббосийлар халифаси (847-861 йиллар).

63 Убайдуллоҳ ибн Яҳё ибн Хоқон - ал-Мутваккилнинг вазири.

64 Мубад – оташпарастлар ҳукмрони, коҳин, файласуф ва донишманди.

65 Холид ибн Абдуллоҳ ал-Қасрий – уммавийлар халифаси Ҳишом (724-743) даврида халифотнинг кўзга кўринган кишиларидан бири.

66 Яҳъё ибн Холид ибн Бармак – аббосий вазирлари хонадонидан бири. Абу Жаъфар ал-Мансурнинг халифалик даври ва ўз отасининг ҳаётлигида Озарбайжон ҳокоими бўлиб, халифа ал-Маҳдий замонида вазир бўлган. 187\802-803 йили қамоқхонада вафот этган.

67 Беруний. Юқоридаги асар, 67-68-бетлар.

68 Беруний. Юқоридаги асар, 129-бет.

69 Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Тошкент, “Фан”нашриёти, 1972. Нашрга тайёрловчи филология фанлари кандидати Қаюм Каримов, 2-нашри, 8-бет (Бундан кейинги мисоллар шу нашрда олинади)..

70 Юқоридаги асар, 49-бет.

71 Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Тошкент, Фан, 1968, 179 -бет.

72 Бу ҳақда қаранг: Каримов Қ. Юқоридаги асар, 9-11-бетлар.

73 Каримов Қ. Юқоридаги асар, 15-бет.

74 Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар. Тошкент. Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1990, 161–бет

75 Аҳмад Яссавий. Юқоридаги асар. 196–бет.

76 Қаранг: Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент. “Мовароуннаҳр” – “Ўзбекистон”, 2009,26–27– бетлар,

77 Ò¢õëèåâ Á. Þñóô õîñ Ҳîæèá âà òóðêèé қîôèÿ òàðàққè¸òè.Òîøêåíò, 1994.

78 Resid Rahmati Arat. Eski turk siiri: 1991, 8-35-s.

79 Ñòåáëåâà È.Â. Ðàçèòèå òþðêñêèõ ïîýòè÷åñêèõ ôîðì â Õ1 âåêå. Ãëàâíàÿ ðåäàêöèÿ âîñòî÷íîé ëèòåðàòóðû, Ìîñêâà, 1971, 8-бет.

80Қàðàíã: Ðàҳìîíîâ Í. Ê¢ҳíà áèòèãòîøëàð. Ғàôóð Ғóëîì íîìèäàãè íàøðè¸ò-матбаа бирлашмаси.Тошкент, 1991, 14-бет.

81 ¡çáåê ôîëüêëîðèíèíã ýïèê æàíðëàðè. Òîøêåíò, Ôàí, 1981, 88-бет.

82 Áîìáà÷è À. Òþðñêèå ëèòåðàòóðû. Ââåäåíèå â èñòîðèþ ñòèëÿ. “Çàðóáåæíàÿ òþðêîëîãèÿ” ò¢ïëàìè. Ìîñêâà, 1986, 208-бет.

83 Ðàҳìîíîâ Í. Þқîðèäàãè àñàð, 16-17-бетлар.

84 Òîíè Ýíòîíè. Óêðîùåíèå òèãðà, Ñàíêò-Петербург, 2008, 29-бет.

85 Қàðàíã: Ñòåáëåâà È.Â. Þқîðèäàãè àñàð, 153- 162, 195 -207- áåòëàð.

86 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Ўн еттинчи жилд, Насойим ул-муҳаббат. Тошкент, Фан, 2001, 426-бет.

87 Алишер Навоий. Юқоридаги асар, ўша бет.

88 Алишер Навоий. Юқоридаги асар, 426-427-бетлар.

89 Фитрат. Танланган асарлар. 2-жилд. Нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи филология фанлари доктори, профессор Ҳ.Болтабоев, Маънавият, 2000, 47-бет.


90Фитрат. Юқоридаги асар. 49-бет.

91 Фитрат. Юқоридаги асар, 48-бет.

92 Бу ҳақда қаранг: Хўжанова Г. “Ҳибат ул-ҳақойиқ” ҳақиқатлари. Тошкент. Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 2001. 32-бет

93 Hemit Tomur, Tursun Eyub/ Atebetu l-hekayik. Uygur kilasik Adabiyati, Pekin, Milletler nasriyati – 1980; Ахмед Йугiнеки. Ақиқат сыйы. – Алматы, 1985.

94 «Боб» “эшик” маъносини билдиради. Алишер Навоий «Насойим ул-муҳаббат»да Фарғонада «улуғ машойих»ни «боб» деб айтишларини маълум қилади.

95 Соим – йил бўйи рўза тутувчи киши.

96 Рашидаддин. Собрание летописей. Том 1,Изд. Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1952, 144-бет.

97 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Олтин Ўрда ва унинг қулаши. – Тошкент, 1956, 53-бет.

98 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Юқоридаги асар, 11-бет.

99 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Юқоридаги асар, 139-140-бетлар.

100 ru.wikipedia.org\/wiki/Мамлюкский султанатё

101 Gumilevica kulichki net/HE2/

102 tarihi-tulgalar kz/ru/beibars-sultan.

103. Íàæèï А.Н. Êóëòóðà è òþðêîÿçû÷íàÿ ëèòåðàòóðà ìàìëþêñêîãî Åãèïòà Õ1V âåêà. — Òóðêåñòàí, 2004.


104 Нажип А.Н. Юқоридаги асар, 80-бет.

105 Носируддин Бурҳонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 1 жилд. Тошкент. “Ёзувчи” нашриёти. 1990, 10-бет. (Бундан кейинги мисоллар шу нашрдан олиниб, фақат асар номи ва саҳифаси кўрсатилади.)

11 Усмон Турон. Туркий хал=лар мафкураси.Т.; Чылпон, 1995, 56-бет.

11 Раҳмонов Н. Руҳиятдаги нур муроди. Т.; 2002 й, 80-бет.

106 Давлатшоҳ Самарқандий. Шоирлар бўстони. Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1981, 189-бет.

107 Навоийга армуғон. Тошкент, 1968, 37-бет.

108 Турк адабиёти. 1969, 103-109-бетлар.

109 Nehcul-feradis, II, metin, turk dil kurumi yayinlari: 518, s. 2 (Бундан кейинги мисоллар шу нашрдан олинади. Шу боис асарнинг саҳифаси матн ичида кўрсатилади, холос).

110 Қуловуз – йўл бошловчи.

111 Иқтидо –эргашиш, ияриш.

112 Бертельс Е.Э. Очерк истории персидской литературы. Ленинград, 1928, 36-бет.

113 Қаранг: Жамолова М. Ўзбек адабиётида нома жанри. “Фан” нашриёти, 1992, 4-бет.

114 Қаранг: Микаэл Рафили. Азербайджанская литература (с древнейших времен до ХVI века). Баку, 1962, Б.388.

115 Қаранг: Жамолова С. Юқоридаги асар, Б.4.

116 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Ўн учинчи том, Мажолис ун-нафоис,Тошкент, Фан, 13-бет.

117 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами, 13-жилд 63-бет.

118 Пўлотжон Домулло Қаюмов. Тазкирайи Қайюмий. Тошкент, 1998, 22-бет.

119 Қаранг: Татар адабиёти тарихи (татар тилида), Қозон, «Китап» нашриёти, 1984,196-198-бетлар.

120 Қаранг: Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари. Тузувчи, изоҳ ва шарҳлар муаллифи филология фанлари доктори, профессор Насимхон Раҳмон. Тошкент, Фан, 2007,66 67 бнтлар.

121 Комилов Н. Тасаввуф.”Мовароуннаҳр-Ўзбекистон”, 2009, 150-бет.

122 Комилов Н. Юқоридаги асар, 155-бет.

123 Файзиев Т. Темурийлар шажараси. – Тошкент. “Ёзувчи” нашриёти, 1995, 328-бет.

124 Дж. Фрезер. Золотая ветвь. – выпуск III, Атеист, 1928, 22-30-бетлар.

125 Дж.Фрезер. Юқоридаги асар, 30-31-бет.

126 Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Л.: Наука, 1979, 52-53-бетлар.

127 Жирмунский В.М. Юқоридаги асар, 53-бет.

128 Қаранг: Фитрат. Энг эски турк адабиёти намуналари. Нашрга тайёрловчи Орзигул Ҳамроева, Тошкент, “Мумтоз сўз”, 2008, 20-31-бетлар.

129 1.ВА 170, Т 181-182 – 1 рақами – “Девону луғатит-турк”нинг жилдини, ВА – Басим Аталайни, кейинги рақам – жилднинг саҳифасини, Т – Тошкентни, кейинги рақам – Тошкент нусхасининг саҳифасини англатади.

130 ÄËÒ Ii æèëääà îõèðãè ìèñðà “éàçëèá éàíà éóðêàøóð (òàðàëèá, ê¢ïëèãèäàí ÿíà éèғèëàäè)”.

131 Стеблева И.В. Развитие тюркских поэтических форм в Х1 веке. – Наука.Москва, 1971, 195-207-бетлар

132 Бу ҳақда қаранг: Чайкин К.И. Асади старший и Асади младший. – сб.:”Фердовси”, Л.: 1934, 133-бет.

133Áèëèê –ì¢ғóëëàð õèòîéëàðäàí áèð îäàòíè ¢çëàøòèðãàí ýäèëàð: õèòîéëèêëàðíèíã îäàòëàðèãà ê¢ðà, õîíëàðíèíã ãàï–ñ¢çëàðè ¸çèá îëèíèá, óëàðíèíã ¢ëèìèäàí êåéèí ÷îï ýòèëãàí; õîííèíã íóòқè ñàæúëè íàñðäà ¸çèëãàí. Áó íóòқ òóðêèé÷à “áèëèê” äåá àòàëãàí. ×èíãèçõîííèíã áèëèêëàðè òàúëèì ïðåäìåòè á¢ëãàí ýäè. Õèòîéäà áèð ìàðòà òàõòãà ìåðîñõ¢ðëèê áèëèêíè æóäà ÿõøè áèëãàí äàúâîãàðíèíã ôîéäàñèãà ҳàë á¢ëãàí. ×èíãèçõîííèíã àéðèì áèëèêëàðèíè Ðàøèäèääèí êèòîáíèíã îõèðèäà êåëòèðãàí.

134Ðàøèäàääèí. Ñîáðàíèå ëåòîïèñåé. Òîì II, èçä. ÀÍ ÑÑÑÐ, Ì.: 1960, 8–áåò.

135Áàðòîëüä Â.Â.Ñî÷èíåíèÿ. ÒîìII. Ñòð.33.

136Áàðòîëüä Â.Â. Þқîðèäàãè àñàð, 36–áåò.

11хашр – 1. тўпланиш, катта йиғин. 2. қиёмат куни.

22баҳру бар – денгиз ва қуруқлик.

33хирадманд – ақлли, доно

44баруманд – 1 баҳраманд, фойдаланувчи. 2. ҳосилдор мўл.

137 Ўзбек адабиёти тарихи. 2 том. Тошкент, Фан. 1977, 426-бет.

Katalog: uploads -> books -> 696768
696768 -> Oliy matematika
696768 -> Referat mavzu: Turkistonda mustabid sovet hokimiyatining o’rnatilishi va unga qarshi qurolli harakat Topshirdi: Azatova G
696768 -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi o’zbekiston milliy universiteti
696768 -> Turkistonda ikki hokimiyatchilik va sho’rolar hukmronligining o’rnatilishi”
696768 -> Mirzo ulug‘bek nomli o‘zbekiston milliy universiteti o’zbek filologiyasi fakulteti kurs ishi mavzu
696768 -> O’zbekiston Respublikasi Aloqa, Axborotlashtirish va Telekommunikatsiya Texnologiyalari Davlat Qo`mitasi
696768 -> Mundarija kirish
696768 -> O’. Toshbekov tuproqshunoslik asoslari fanidan o’quv-uslubiy majmua
696768 -> Elektronika va sxemotexnika
696768 -> Zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Download 1.01 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik