Mazkur xujjatni to’liq holda olish uchun +998902295952 telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega bo’lingDownload 23.8 Kb.
Sana11.01.2017
Hajmi23.8 Kb.Mazkur xujjatni to’liq holda olish uchun +998902295952 telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega bo’ling!

Xujjatni e-mailingizga yoki telegram orqali olishingiz mumkin.

P.S. Sizning to’lovingiz

www.entt.uz loyihasi rivoji uchun sarflanadi.

Narxi: 10000 sum

9-sinf geografiyasi Sana ____________

Mavzu: Kirish. Jahon iqtisodiy – ijtimoiy geografiyasining maqsad va vazifalari

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad:O`quvchilarga Jahon iqtisodiy – ijtimoiy geografiyasining maqsad va vazifalari haqida ma`lumot beriladi

Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarga iqtisodiy tarbiya berish, Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.

Dars o`tish metodi: Aqliy hujum, aralash, interfaol.

Dars jihozi: Globus, Dunyo siyosiy kartasi,O`zbekiston siyosiy kartasi, 9-sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar,

Texnik jixozlar:Kompyuter, multimedia, slaydlar.

I. Tashkiliy qism. 1.O`qituvchining kirish so`zi. Davomatni aniqlash. O`quvchilarni darsga hozirlash

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar.

III. Yangi mavzu bayoni: Jahonning iqtisodiy va ijtimoiy geograftyasi jamiyat bilan tabiatning o’zaro nmnosabatlari natijasida kelib chiqqan iqtisodiy-ijtimoiy tizimlarining jahon bo’yicha, shuningdek, uning ayrim regionlari va manilakatlari bo’yiclia shaldlanishi

rivojianishiga xos xususiyatlar va qonuniyatlarni o’rganadi.

Shunday ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar qatoriga jahon xo’jaligi, ayrim mamlakat yoki regionlar iqtisodiyoti. aholisining hududiy joylashishi va shaharlari, transport tizimlari va boshqalar kiradi.

Tarixiy, hududiy, tizirnli va tipologlic yondashuviar hamda tamoyillar otquv fanining metodologik poydevorthi tashkil etadi.

(clahonning iqtisodiy va ijtirnoiy geograflyasin fanida asosiy e’tibor quyidagi vazifalarning yechimini topishga cjaratilgan: 1. Jahon siyosiy kartasining shakilanishi va uning o’zgarishlarini ifodalovchi qonuniyatlarni tavsiflash.

2. Jahon tabiiy resursiarining hududiy taqsimlanishiga xos xususiyatlarni aniqiash, ulardan foydalanishning hozirgi holatini tahlil etish va xulosalash.

3. Jahon aholisining soni, dinamikasi, joylashishi va tarkibiga old qonunlyatlarni tatqiq etish.

4. Fan-tcxnilca inqiobining jahon xo’jaligiga ko’rsatgan ta’sirini tavsfflash.

5. Jahon xo’jaligini tarmoqiar tarkibining shakilanishi va o’zgarishiga xos jihatlarini aniqiash.

6. Yevropa, Osiyo regionlari va daviatlarining, shu jumladan, O’zbekiston Respublikasiga qo’shni daviatlarning jahon iqtisodiy va siyosiy hainjamiyatida egallagan o’rinlarini iqtisodiy-geografilc nuqtayi nazardan baholash.7. Afrika regionlari tabiiy resursiari, aholisi va xo’jaligiga xos xususiyatlarni aniqiash.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: 8. “Aplikatsiya” usuli. (7 daqiqa)

V. O`quvchilarni baholash va uyga vazifa.Mavzuni o`qish , xarita bilan ishlash

9-sinf geografiyasi Sana ____________

Mavzu: Dunyoning siyosiy xaritasi

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad: O`quvchilarga Yalpi niilliy daroniad, siyosiy karta, iqtisodiy rivojiangan davlat, rivojlanayotgan davlat, iqtisodiy jihatdan past darajada rivojiangan .namlakat kabi tushunchalarni o`rgatish

Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarga iqtisodiy tarbiya berish, Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.

Dars o`tish metodi: Aqliy hujum, aralash, interfaol.

Dars jihozi: Globus, Dunyo siyosiy kartasi,O`zbekiston siyosiy kartasi, 9-sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar,

Texnik jixozlar:Kompyuter, multimedia, slaydlar.

I. Tashkiliy qism. 1.O`qituvchining kirish so`zi. Davomatni aniqlash. O`quvchilarni darsga hozirlash

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar.

III. Yangi mavzu bayoni: Jahon siyosiy kartasi global miqyosdagi bir nccha siyosiy jarayorilar ta’sirida shakilangan. Shularning ichida birinchi va ikkinchi jahon urushlari va ularning bir necha o’nlab mustaqil daviatlarning barpo bo’lishi qo’shilmaslik harakatining rivojianishi va boshqajarayonlar e’tiborga loyiqdir. Jahor siyosiy kartacining shakilanishida 80-yillarning songgi va 9O-yillarning dastlabic davrlarida bo’lib o’tgan siyosiy voqealar: ikki nemis da’vlatining qo’shulib. yagon Oermaniya daviatining tashkil etilishi, Chexoslovakiya o’micla Chexiya va Siovakiya mustaqil respubi I kalari ning barpo bo ‘lishi, Yugoslaviya Sotsial istik Federativ Respublikasi fling parchalanib kel ish i natijasida suvere n Xorvatiya, Slove niya, Makedoniya, Bosniya va Gersogovina respublikalari hamda Serbiya va Chernogoriya respublikalari federatsiyasinin,g shakilanishi, va ayniqsa, sobiq Ittifoqning parchalanib ketishi oqibatida. dastlab Litva. Latviya ‘a Estoniya. keyinchalik esa Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Belarus, Moldova, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog9ston, Qirg’iziston. Tojikiston. Turkinaniston va O’zbekiston respublikalarining nustaqil daviatfar sifatida dunyo siyosiy kartasida o’z o’rinlariga ega bo’lishijuda muhim ahamiyat kasb etdi. Dunyo siyosiy kartasidagi daviatlar i’a mamlakatlar nisbati hamda soniga daistlab (1997- yil, 1- iyulda) Buyuk Britaniya mustamlakasi Gonkong (Syangan)ning, keyinchalik (1999- y’L dekabr oyida) Portugaliya mustamlakasi Makao (Aomin)ning Xitoy Xakj Respublikasi tarkibiga kirishi. 2000- yilda esa BMT tomonidan Indoneziya tarkibida bo’lgfin Sharqiy Timoga alohida maqom berilishi ham ma’Iurn ta’sir ko’rsatdi.

1-hozirgi vaqtda dunyo siyosiy xaritasida 230 mamlakat mavjud bo’lib. ularning

190 dan ortig’i mustaqil daviatlardir (I-jadval).

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: 8. “Aplikatsiya” usuli. (7 daqiqa)

V. O`quvchilarni baholash va uyga vazifa.Mavzuni o`qish , xarita bilan ishlash

9-sinf geografiyasi Sana ____________

Mavzu: Jahon mamlakatlarining davlat tizimi va boshqaruv shakillari

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad: O`quvchilarga davlatni boshqarish shakllarini, xalqaro iqtisodiy va siyosiy tashkilotlarini tushuntirib berish

Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarga iqtisodiy geografik tarbiya berish, Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.

Dars o`tish metodi: Aqliy hujum, aralash, interfaol.

Dars jihozi: Globus, Dunyo siyosiy kartasi,O`zbekiston siyosiy kartasi, 9-sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar,

Texnik jixozlar:Kompyuter, multimedia, slaydlar.

I. Tashkiliy qism. 1.O`qituvchining kirish so`zi. Davomatni aniqlash. O`quvchilarni darsga hozirlash

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar.

III. Yangi mavzu bayoni:

Har qanday mamlakatning davlat tuzumi uni idora qilish shakli bilan ajralib turadi. Idora qilishning ikki asosiy — respublika va monarxiya shakllari keng tarqalgan. Respublika shakli qadimdan ma’lum (Qadimgi Rim) bo’lsa ham, uning keng tarqalishi XX asrning ikkinchi yarmiga to’g’ri keladi.

2004-yilning dastlabki davrida jahonda 152 respublika mavjud edi. Respublika tuzumida qonun chiqaruvchi organ odatda parlamentga, ijro etuvchi organ esa hukumatga qaraydi. Shu vaqtning o’zida, prezidentlik respublikasini parlamentlik respublikasidan farq qilish lozim. Prezidentlik respublikalarida prezident hukumat boshlig’i lavozimidan tashqari juda katta vakolatlar bilan ta’minlangan bo’ladi (AQSh, Rossiya, Lotin Amerikasidagi qator davlatlar), parlamentar respublikalarida prezident katta vakolatlarga ega bo’lmaydi, bosh vazir hukumat boshlig’i hisoblanadi (GFR, Italiya, Avstriya, Hindiston). Mustamlaka tizimining yemirilishi natijasida rivojlanayotgan mamlakatlarning ko’pchiligi, sobiq Ittifoqning parchalanib ketishi natijasida vujudga kelgan mustaqil davlatlarning barchasi idora qilishning respublika shaklini qabul qildi.

Idora qilishning monarxiya shakli ham qadimda vujudga kelgan. (Qadimgi Rim, imperiya davri.) Lekin uning keng tarqalishi o’rta asrlarga va undan keyingi davrga to’g’ri keladi. Jahonda 2004-yilning dastlabki davrida monarxiya shakii mavjud 29 davlat bo’lgan, shuning 13 tasi Osiyoda, 12 tasi Yevropada, 3 tasi Afrikada, 1 tasi Okeaniyada joylashgan.

Monarxiyalarning ko’pchiligi konstitutsiyalik monarxiyalardir, ularda qonun chiqaruvchi organ parlamentga, ijro etuvchi organ esa hukumatga qaraydi. Bunday mamlakatda monarx, I.A.Vitver ta’kidlashicha, «podsholik qiladi, lekin idora qilmaydi». Buyuk Britaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Daniya, Belgiya, Niderlandiya, Ispaniya, Yaponiya  ana shunday davlatlar jumlasidandir .

O’zbekiston o’zining mustaqil davlat sifatida rivojlanishidagi o’tgan qisqa tarixiy davrida eng obroli va nufuzli xalqaro tashkilotlar tarkibiga a’zo bo’ldi, barcha qit’alardagi bir necha o’nlab mamlakatlar bilan do’stona aloqalar o’rnatdi, eng yirik bank va moliya organlari, nodavlat va nohukumat tashkilotlari bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda.IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: 8. “Aplikatsiya” usuli. (7 daqiqa)

V. O`quvchilarni baholash va uyga vazifa.Mavzuni o`qish , xarita bilan ishlash
Download 23.8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
ishlab chiqarish
fizika matematika
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati