Ilk bolalik davrida o’z-o’zini anglashning rivojlanishi va 3 yosh inqiroziDownload 28,43 Kb.
bet1/3
Sana23.07.2022
Hajmi28,43 Kb.
#844123
  1   2   3
Bog'liq
o\'z-o\'zini anglash.pdf


Ilk bolalik davrida o’z-o’zini anglashning rivojlanishi va 3 yosh inqirozi.

Reja;
1.Ilk bolalik davrda o’z-o’zini anglash


2. maktabgacha yoshdagi bolalarda ,,men,, obrazini rivojlantirish
Insonning psixik rivojlanishi, uning shaxs sifatida shakllanishi o‘zini o‘zi anglashining, ya’ni o‘zini jismoniy, ma’naviy hamda ijtimoiy mavjudot sifatida anglashining qaror topishi bilan bog‘liq. 0‘zini-o‘zi anglashning rivojlanishi har bir bolada o‘ziga xos tarzda kechadi. Biroq barcha bolalarda, odatda, hayotning birinchi yili oxiriga kelib, o ‘zini-o‘zi anglashning paydo bo‘lganini tasdiqlovchi belgilar kuzatiladi: bola o‘zini, o‘z tanasini uni o‘rab turgan fazodan ajrata boshlaydi. 0‘zini-o‘zi anglashning keying rivojlanishi bolaning o‘z xohishlari va umuman, faoliyati motivlarini anglashi bilan bogiiq boiadi. 0‘z faoliyatining motivlarini anglash bolaga o‘zini-o‘zi anglashning keyingi bosqichiga o‘tishga, ya’ni o‘z harakatlaridan ajrata olishga yordam beradi. Dastlab bola o‘zini faoliyat sub’ekti sifatida anglamaydi. “Doniyor sakrayapti”, “Sevinch uxlamoqchi”, - ilk bolalik yoshidagi bolalar o‘zi haqida deb aytishadi. Hayotning 3-yili o‘zini-o‘zi anglash rivojidagi muhim bosqich bo‘lib hisoblanadi. Chunki bu davrda bola avvallari predmetga mahkam biriktirib qo‘ygan harakatni asta-sekin undan ajrata boshlaydi. Bu hodisa birdan, o‘z-o‘zidan ro‘yobga chiqmaydi. Uning amalga osliisliiga sabab bolaning avvalgi predmetli harakatini yangi sharoitlaraa bajarishi va uni boshqa predmetlarga ko'chirishidir. “Men o‘ynayapman”, “Men kiyinayapman”, “Men ovqat yeyapman” degan gaplami hamda “o‘zim” degan so‘zni 3 yoshi. bolaning nutqida tez-tez uchratishimiz mumkin. 0 ‘zini uchinchi shaxs olmoshi bilan ifodalashdan “men” olmoshini ishlatishga o‘tishi ilk bolalik davrining eng muhim yutuqlaridan biridir. Ba’zi psixologlar, (L.I.Bojovich), hatto, ilk bolalik davrining oxiriga Kelib paydo bo’luvchi “Men” tizimi va uni yuzaga keltiradigan mustaqil harakai qilish ehtiyoji, o‘z “Men”ini ro‘yobga chiqarishi, namoyon etish ehtiyoji ushbu davrda yuzaga keluvchi eng markaziy yangi tuzulma, deb hisoblashadi. Bu tuzilma ketidan paydo bo’uvchi tuzulmalar orasida o‘ziga-o‘zi baho berishning yuzaga kelishi bolaning shaxs sifatida rivojlanishida o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxs shakllanishining dastlabki bosqichlarida, ya’ni ilk bolalik davrining oxiri va bog‘cha yoshining boshidagi o‘ziga-o‘zi baho berishning genezisida (yuzaga kelishida) bolaning kattalar bilan boigan muloqoti hal qiluvchi ahamiyatga ega boiadi. Bola o‘zining imkoniyatlari haqida adekvat bilimga ega boimaganligi tufayli kattalaming unga bergan bahosini qabul qiladi. Boshqacha aytganda, bola o‘zini kattalar orqali, ularning bola haqidagi fikri orqali baholaydi. Bola bu davrda o‘ziga-o‘zi baho berishda to’lig’icha kattalarning fikriga suyanadi. 0‘zi haqidagi mustaqil tasavvur elementlari esa biroz keyinroq paydo bo’ladi.
Ko’pchilik psixologlar tug’ilgandan voyaga etgunga qadar insonning psixologik rivojlanish yo’lining o’rtasi 3 yosh deb hisoblashadi. Uch yoshli bola o’z-o’ziga xizmat qila oladi, atrofdagi odamlar bilan o’zaro munosabatga kirishishni biladi. Bunda u og’zaki muloqot qilishni biladi, unda xulq-atvorning eng oddiy shakllari shakllanadi. Bola uch yoshda etarlicha faol va atrofdagilarga tushunarlidir. Uning xarakteri va temperamenti xususiyatlari allaqachon namoyon bo’la boshlaydi. L.N.Tolstoy shunday deydi:Bolaning psixik rivojlanishiga to’g’ri Yurishga o’rganish sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Lokomosiya («loko» - joy, «mosiya»-harakat) dasturi hali shakllanmagan, shuning uchun bola doimo muvozanatini yo’qotadi. ²arakatlana olishi qobiliyati tufayli bola tashqi dunyo bilan nisbatan erkinroq va mustahkamroq muloqot qilish davriga kirib keladi. Mushak hissi masofani hisoblash va buyumlarning makondagi joylashuvini aniqlash mezoniga aylanadi. Bolaning psixik rivojlanishiga predmetlar harakati sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Narsalar, predmetlar mohiyati bola tomonidan bolalik davrida egallanadi. Bolalik oxirida (hayotning uchinchi yilida) yangi faoliyat turlari (rasm chizish, kuylash, haykaltaroshlik, loyihalashtirish) Yuzaga kela boshlaydi. Predmetli faoliyatda belgilangan taasssurotlarning to’planishi bola nutqining rivojlanishi uchun asos bo’lib xizmat qiladi. Faqat so’z ortida real dunyo obrazlari turgandagina bu so’zning o’zlashtirilishi muvaffaqiyatli kechadi. Agar bola, ma’lum bir sababga ko’ra, bu yoshda nutq rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitdan mahrum bo’lsa, unda yo’qotilgan imkoniyat o’rnini to’ldirish oxir-oqibat juda murakkab bo’lib qoladi, chunki bu yosh nutq rivojiga nisbatan senzitiv (sezgir)dir: aynan mana shu paytda nutq o’zlashtirilishi ancha samarali kechadi.
Ilk bolalik yoshi – bolada faol nutq shakllanishi davridir. Bir yarim yoshgacha bola 30-40 tadan 100 tagacha so’z o’zlashtiradi, ikkinchi yil oxirida bola 300 tagacha, uchinchi yil oxirida esa
1500 tagacha so’z ishlatadi. Nutq rivojlanishi ona tilining tovush xususiyati va grammatik tuzilishini egallashni taqozo etadi. Dastlab bola nutqni so’zning umumiy ritmik-melodik (tezlik, ohang) tuzilishini ilib olish yo’li bilan qabul qilsa, ikkinchi yil oxiriga kelib u ona tilining barcha tovushlarini fonematik qabul qiladigan bo’ladi va shu asosda lug’at va so’zlarni to’g’ri talaffuz qilishni o’rganadi. Faol nutqning shakllanishi bolaning butun psixik rivojlanishi uchun asos bo’lib xizmat qiladi. Ilk bolalikdagi aqliy rivojlanish. Bolalik avvalida bola atrofidagi predmetlar xususiyatini, predmetlar orasidagi eng oddiy aloqalarni ilg’aydi va ulardan foydalana boshlaydi. Bu predmetli faoliyat, oddiy elementar o’yin shakllari, rasm chizish, nutqni egallash bilan bog’liq ravishda ro’y beruvchi keyingi aqliy rivojlanish uchun asos bo’ladi. Bolalikda aqliy rivojlanish asosini bolada shakllanayotgan idrok etish va fikrlash harakatlarining yangi turlari tashkil etadi. Bu yoshda avtodidaktik, o’zi o’rgatuvchi o’yinchoqlar (matryoshkalar, qutichalar, kubchalar, mozaika va boshqalar) bolani tez rivojlantiradi. Ko’rish bilan birga bolalikda eshitish orqali qabul qilish ham rivojlanadi. Ayniqsa fonematik eshitish jadal rivojlanadi. Odatda, ikkinchi yil so’ngida bolalar ona tilining barcha tovushlarini qabul qiladi. Biroq fonematik eshitishning mukammallashishi keyingi yillarda ham ro’y beradi. Fikrlash rivoji uchun vositali harakatlar juda muhim. Vosita bolaning predmet dunyosiga ta’sir qilishiga xizmat qiladi. Bola eng katta tajribani kattalar bilan nutqiy muloqot natijasida qabul qiladi.
Hayotning uchinchi yilida bola aqliy rivojlanishida muhim siljish sodir bo’ladi – ongning belgili (yoki ramziy) funksiyasi shakllana boshlaydi. U bir ob’ekt o’rnini bosuvchi sifatida boshqa bir ob’ektdan foydalanish imkoniyatidan iborat. Bunda predmetlar bilan emas, balki ularning o’rnini bosuvchilar bilan harakat amalga oshiriladi.
Turli belgilar va ularning tizimidan foydalanish – inson psixikasining o’ziga xos eng xarakterli xususiyati. Belgilarning har qanday turi (til, matematika ramzlari, surat va musiqada mohirona ifodalangan dunyo va h.k.) odamlar orasidagi muloqot uchun xizmat qiladi, predmet hamda hodisalar vazifasini bajaradi va anglatadi. Erta yoshda belgili funksiya dastlab amaliy faoliyat bilan bog’liq ravishda rivojlanadi va faqat keyinchalik so’zlardan foydalanishga o’tiladi. Bola va katta yoshdagi odam. Ontogenezda kattalar bilan muloqot bolalarda birdaniga paydo bo’ladi, ancha keyin esa bolaning tengdoshlari bilan munosabat o’rnatiladi.
O'z-o'zini anglash - insonning atrof-muhitga bo'lgan munosabati, uning "men" tushunchasi, o'ziga bo'lgan munosabati. Psixologiyada o'z-o'zini anglash psixik hodisa, shaxsning o'zini faoliyat sub'ekti sifatida anglashi tushuniladi, buning natijasida shaxsning o'zi haqidagi tasavvurlari aqliy "obraz-men" ga shakllanadi. Bola men kabi o'zini darhol anglamaydi; birinchi yillarda u o'zini tez-tez ism bilan chaqiradi - atrofidagilar uni shunday chaqirishadi; u birinchi navbatda boshqa odamlarga nisbatan mustaqil sub'ekt sifatida emas, balki ular uchun ob'ekt sifatida o'zi uchun mavjuddir. O'z-o'zini anglash insonga xos bo'lgan dastlabki berilgan narsa emas, balki rivojlanish mahsulidir. Biroq, o'ziga xoslik ongining urug'i go'dakda allaqachon paydo bo'ladi, u tashqi jismlar tomonidan paydo bo'lgan hislar va o'z tanasi tomonidan paydo bo'lgan hislar o'rtasidagi farqni ajrata boshlaganida, "men" ongi - uch yoshdan boshlab, bola o'zini namoyon qila boshlaydi. shaxs olmoshlarini to‘g‘ri qo‘llash. O'z aqliy fazilatlarini bilish va o'zini o'zi qadrlash o'smirlik va yoshlik davrida eng katta ahamiyatga ega. Ammo bu komponentlarning barchasi bir-biriga bog'langanligi sababli, ulardan birining boyitishi muqarrar ravishda butun tizimni o'zgartiradi. "Men" ning ochilishi 1 yoshda sodir bo'ladi. 2 yoki 3 yoshga kelib, inson o'z harakatlarining natijasini boshqalarning harakatlaridan ajrata boshlaydi va o'zini bajaruvchi sifatida aniq anglaydi. 7 yoshga kelib o'zini o'zi baholash qobiliyati (o'zini o'zi qadrlash) shakllanadi. O'z-o'zini anglashni shakllantirishga quyidagilar ta'sir qiladi: boshqalarni baholash va tengdoshlar guruhidagi maqom. "I-real" va "I-ideal" nisbati. Ularning faoliyati natijalarini baholash. Wolf Salomonovich Merlinning fikriga ko'ra, o'z-o'zini anglash to'rt komponentni o'z ichiga olgan murakkab psixologik tizimdir: 1) O'zining "men" ni anglashi; 2) O'z shaxsini anglash; 3) Shaxsiy aqliy fazilatlarni anglash; 4) Ijtimoiy va axloqiy o'z-o'zini baholash tizimi. Bu elementlarning barchasi bir-biriga bog'langan, ammo ular bir vaqtning o'zida shakllanmaydi. O'z-o'zini anglash deganda o'z shaxsiyatini, "men" ni jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy mavjudot sifatida anglash jarayoni tushunilishi kerak. O'z-o'zini anglash - bu bilim va shu bilan birga ma'lum bir shaxs sifatida o'ziga bo'lgan munosabat. Shaxsning barcha tomonlari (jismoniy, ma'naviy, ijtimoiy) eng yaqin birlikda bo'lib, ular bir-biriga ta'sir qiladi. Shaxsning bu tomonlarini tushunish jarayoni murakkab yagona jarayondir. O'zini jismoniy mavjudot sifatida anglash, shuningdek, ma'lum bir jismoniy fazilatlarga ega bo'lgan ma'lum bir tirik organizmga nisbatan o'ziga bo'lgan munosabatdir. Ma’naviy mavjudot sifatida o‘z-o‘zini anglash haqida so‘z borar ekan, u holda birinchi o‘ringa o‘z-o‘ziga, biladigan, boshdan kechiruvchi va harakat qiladigan shaxs sifatidagi bilim va munosabat chiqadi. Nihoyat, o‘zini ijtimoiy mavjudot sifatida anglash insonning ijtimoiy rolini, jamoadagi o‘rnini anglashidadir. Bolaning hayotining dastlabki 7 yilida o'zini o'zi anglashning paydo bo'lishi va rivojlanishi boshqalar bilan shaxslararo munosabatlarning rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. O'z-o'zini anglash turli xil istaklar va harakatlarning doimiy manbai sifatida, boshqa odamlardan ajralib, hayotning uchinchi yilining oxiriga kelib, bolaning o'sib borayotgan amaliy mustaqilligi ta'siri ostida yuzaga keladi. Bola ota-onalarning yordamisiz turli xil ob'ektiv harakatlarni bajarishni o'zlashtira boshlaydi, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishning eng oddiy ko'nikmalarini o'rganadi. U tik turish, nutq, ob'ekt-manipulyatsiya faoliyatini egallaydi. Uning o'ziga xos tuyg'ulari bor, ular psixologiyada g'urur tuyg'ulari deb ataladi: mag'rurlik va uyat hissi (o'z-o'zini anglashning hissiy-qiymat komponentining asosiy ko'rinishlari). Bu davr oxirida bola birinchi marta o'zini shaxs sifatida tasdiqlay boshlaydi. U u yoki bu harakatni u tomonidan amalga oshirilishini tushuna boshlaydi. Tashqi tomondan, bu tushuncha bolaning o'zi haqida uchinchi shaxsda emas, balki birinchi shaxsda gapira boshlaganida ifodalanadi: "Men o'zim", "Men", "Men xohlayman", "Menga bering", "Oling". men sen bilan". Kattalar bilan muomala qilishda u o'zini boshqa odamlardan ajratishni o'rganadi. Maktabgacha yoshga kirgan bola, hali o'zi va uning fazilatlari haqida hech narsa bilmasdan, faqat o'zining mavjudligini anglaydi. Voyaga etgan yosh bola kabi bo'lishga urinish ularning haqiqiy imkoniyatlarini hisobga olmaydi. Tez orada bola o'zini kattalar bilan taqqoslay boshlaydi. U kattalar kabi bo'lishni xohlaydi, xuddi shunday harakatlarni amalga oshirishni, bir xil mustaqillik va avtonomiyadan bahramand bo'lishni xohlaydi. Va keyinroq emas (bir kun), lekin hozir, bu erda va darhol. Shuning uchun ham unda irodani ifodalash istagi paydo bo'ladi: u mustaqillikka intiladi, o'z xohish-istaklarini kattalar xohishiga qarshi qo'yadi. Erta yoshdagi inqiroz shunday sodir bo'ladi. Bu davrda kattalar bola bilan munosabatlarda sezilarli qiyinchiliklarga duch kelishadi, ular uning qaysarligi, negativligi bilan duch kelishadi. Kichik maktabgacha tarbiyachi hali o'zi haqida oqilona va to'g'ri fikrga ega emas, u kattalar tomonidan ma'qullangan barcha ijobiy fazilatlarni o'ziga xos qilib qo'yadi, ko'pincha ular nima ekanligini bilmaydi. O'zini ozoda deb da'vo qilgan bir bola bu nimani anglatishini so'rashganda, u: "Men qo'rqmayman", deb javob berdi. Boshqa bolalar ham o'zlarining ozodaligidan faxrlanib, bu savolga javob berishdi: "Bilmayman". O'zini qanday qilib to'g'ri baholashni o'rganish uchun bola birinchi navbatda tashqaridan qarashi mumkin bo'lgan boshqa odamlarni baholashni o'rganishi kerak. Va bu darhol sodir bo'lmaydi. Bu davrda tengdoshlarini baholab, bola shunchaki kattalar tomonidan ular haqida bildirilgan fikrlarni takrorlaydi. Xuddi shu narsa o'z-o'zini hurmat qilish bilan sodir bo'ladi ("Men yaxshiman, chunki onam shunday deydi"). Gender identifikatsiyasi, o'zini o'z jinsi vakillari bilan identifikatsiya qilish, bolaning kelajakdagi erkak yoki ayol sifatida o'zini anglashni o'rganishi jarayonida uch yoshga to'lgan joyda rivojlanadi. “Men yigitman” yoki “men qizman” bolaning bilim va ishonchiga aylanadi. Bu erda o'z "men" ni anglash, albatta, norma va o'z jinsini bilishni o'z ichiga oladi. Yosh va o'rta maktabgacha yoshdagi bolada o'z jinsiga oid tuyg'ular odatda barqaror bo'lib qoladi. O'zini o'g'il yoki qiz sifatida qabul qilishiga ko'ra, bola o'zi uchun o'yin rollarini tanlashni boshlaydi. Shu bilan birga, bolalar ko'pincha jinsiga qarab o'yinlarga bo'linadi. Kichik va o'rta maktabgacha yoshda bir jinsdagi bolalarga nisbatan mehribonlik namoyon bo'ladi, bu o'z-o'zini anglashning rivojlanishini belgilaydi. 3-4 yoshda bolalar nafaqat atrofidagi odamlarning jinsini farqlaydilar, balki jinsiga qarab, odamga turli xil talablar qo'yilishini yaxshi bilishadi: qizlar odatda qo'g'irchoqlar bilan o'ynashadi va ayollar, o'g'il bolalar esa kiyinadilar. avtomobillarni o'ynash yoki, masalan, o't o'chiruvchilarda. 4 - 5 yoshda bolaning boshqa odamlarga, ularning harakatlari va fazilatlariga o'zini o'zi baholashi dastlab uning bu odamlarga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Bu, xususan, hikoya va ertak qahramonlarining harakatlarini baholashda namoyon bo'ladi. Yaxshi, ijobiy qahramonning har qanday harakati yaxshi, yomon - yomon deb baholanadi. Ammo asta-sekin personajlarning xatti-harakati va fazilatlariga baho berish ularga nisbatan umumiy munosabatdan ajralib, vaziyatni tushunish va bu harakat va fazilatlarning ahamiyatiga asoslana boshlaydi. "Teremok" ertakini tinglagandan so'ng, bola savollarga javob beradi: "Ayiq yaxshimi yoki yomonmi?" - "Yomon". "Nega u yomon ish qildi?" - "Chunki u minorani vayron qilgan". - "Ayiq sizga yoqadimi yoki yo'qmi?" - "Yaxshi. Men ayiqlarni yaxshi ko'raman." Ular o'rganganlarida, xatti-harakatlar normalari va qoidalari bola boshqa odamlarni baholashda foydalanadigan standartlarga aylanadi. Ammo bu o'lchovlarni o'ziga nisbatan qo'llash ancha qiyinroq. Bolani ushlaydigan, uni muayyan harakatlarga undaydigan, sodir etilgan harakatlarning haqiqiy ma'nosini undan yashiradigan tajribalar ularga xolis baho berishga imkon bermaydi. Bunday baholash faqat o'z harakatlarini, fazilatlarini boshqa odamlarning imkoniyatlari, harakatlari, fazilatlari bilan taqqoslash asosida mumkin bo'ladi. Guruhdagi eng yaxshi qo'shiqlarni kim kuylaydi, degan savolga Marina shunday dedi: "Galya va men. Xo'sh, Lena qo'shiq aytadi. Va Galya va men biroz orqaga qaytamiz. Men biroz yaxshiman, Galya esa biroz yaxshi. Katta maktabgacha yoshda (6-7 yoshda) o'ziga bo'lgan munosabat yana sezilarli darajada o'zgaradi. Bu yoshga kelib, bolalar nafaqat o'zlarining o'ziga xos harakatlari va fazilatlarini, balki ob'ektiv xususiyatlardan farqli o'laroq, baholash va taqqoslash predmeti bo'lmagan, balki bolaning shaxsiyatini birlashtiradigan va mustahkamlaydigan istaklari, tajribalari, motivlarini ham anglay boshlaydilar. bir butun (men xohlayman, sevaman, intilaman va hokazo) bularning barchasi o'z-o'zini anglashning sub'ektiv komponentining kuchayishi va 6-7 yoshli bolaning boshqa odamlarga bo'lgan munosabatlaridagi o'zgarishlarda namoyon bo'ladi. Bolaning o'ziga xosligi endi o'z fazilatlari va ob'ektiv fazilatlarini baholashda shafqatsiz emas, balki boshqa odamlarga, ularning quvonchlari va muammolariga ochiqdir. Bolaning o'z-o'zini anglashi uning ob'ekt xususiyatlaridan tashqariga chiqadi va boshqalarning tajribasiga ochiqdir. Boshqa bola nafaqat qarama-qarshi mavjudot, nafaqat o'zini-o'zi tasdiqlash vositasi va o'zi bilan taqqoslash ob'ekti, balki qimmatli shaxs, aloqa va o'zining yaxlit "Men" aylanishining sub'ektiga aylanadi. tengdoshlaringiz, ularga hamdard bo'ling va boshqa odamlarning muvaffaqiyatlarini ularning mag'lubiyati sifatida qabul qilmang. Xulq-atvor namoyon bo'lishidagi aniq farqlarga qaramay, shaxslararo munosabatlarning barcha muammoli shakllari yagona psixologik asosga asoslanadi. Umuman olganda, u o'zining ob'ektiv fazilatlariga bog'liqligi yoki o'ziga va boshqalarga baholovchi, ob'ektiv munosabatning ustunligi sifatida ta'riflanishi mumkin. Bunday fiksatsiya o'zini doimiy baholashni, o'zini o'zi tasdiqlashni keltirib chiqaradi. Shunday qilib, o'z-o'zini anglash va boshqalarga munosabat bir-biri bilan chambarchas bog'liq va bir-birini shart qiladi; yosh rivojlanishining barcha bosqichlarida boshqalarga bo'lgan munosabat bolaning o'z-o'zini anglashi va umuman uning shaxsiyatini shakllantirish xususiyatlarini aks ettiradi. O'z xatti-harakatlarini anglash va shaxsiy o'zini o'zi anglashning boshlanishi maktabgacha yoshdagi asosiy neoplazmalardan biridir. Katta yoshli maktabgacha tarbiyachi nima qila olishi va nima qila olmasligini tushunishni boshlaydi, u boshqa odamlar bilan munosabatlar tizimidagi cheklangan o'rnini biladi, u nafaqat o'z harakatlaridan, balki ichki tajribalarini - istaklarini, xohishlarini, kayfiyatini va boshqalarni ham biladi. .

O'z-o'zini anglash muammosi psixologiyadagi eng qiyin muammolardan biridir. Uni o'rganishning eng samarali usuli - bu asosan ikkita asosiy omil - bolaning o'z amaliy faoliyati va uning boshqa odamlar bilan munosabatlari ta'siri ostida shakllanadigan o'z-o'zini anglash genezisini o'rganishdir. Maktabgacha yoshda o'z-o'zini anglashning paydo bo'lishi shaxs rivojlanishidagi eng muhim yutuq hisoblanadi. Shu sababli, o'z-o'zini ongni shakllantirish uchun psixologik shart-sharoitlarni aniqlash va uning rivojlanishidagi istalmagan og'ishlarning asosiy sabablarini aniqlash bolaning kelajakdagi shaxsiyatining asoslarini to'g'ri qurish uchun ayniqsa dolzarb bo'lib qoladi. O'z-o'zini anglash muammosi mahalliy va xorijiy psixologik tadqiqotlar doirasida keng muhokama qilinadi. O'z-o'zini ongning tuzilishini, uning rivojlanish dinamikasini o'rganish nazariy va amaliy jihatdan katta qiziqish uyg'otadi, chunki bu ontogenezda shaxsning shakllanish mexanizmlarini tushunishga yaqinroq bo'lishga imkon beradi. O'z-o'zini anglash muammosi (men-ego, men-tasvir, men-kontseptsiya) hozirgi vaqtda juda dolzarbdir. Bu zamonaviy sharoitda bolaning ahamiyati darajasini, uning o'zini va uning atrofidagi dunyoni o'zgartirish qobiliyatini aniqlash zarurati bilan bog'liq. O'z-o'zini hurmat qilish o'z-o'zidan, o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. U kattalarning fikr-mulohazalari, oiladagi muhit, ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar, bolaning fe'l-atvori va xatti-harakatlari to'g'risidagi fikrlardan iborat. Kattalar bolaning shaxsini shakllantirishga, uning o'zini o'zi qadrlashiga va shaxsiy "men" ni aniqlashga ta'sir qiladi.


  1. Download 28,43 Kb.

    Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish