Hisob va audit fakulteti “buxgalteriya hisobi ” kafedrasi


Ikkinchi bobni yoritishda quyidagi xulosaga keldikDownload 0.81 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/5
Sana21.09.2019
Hajmi0.81 Mb.
1   2   3   4   5

Ikkinchi bobni yoritishda quyidagi xulosaga keldik: 

O z          R  p            z     q                                          

ayrim                                 q,                         z          z  , 

hisobotning  ichki  va  tashqi  foydalanuvchilarini  va  bozor  iqtisodiyoti  sharoitida 

buxgalteriya  hisobi  prinsiplariga,  shu  jumladan  balans  va  moliyaviy  natijalar 

                                   talablariga  javob  beradigan  yangi  soddalashtirilgan 

moliyaviy hisobot shakllarini ishlab chiqish lozim. 

Moliyaviy  hisobotni  tuzishda  moliyaviy  natijalarning  yuzaga  chiqishi  va 

                               q                   -                             

bel         z  . M                                                                 

f q                                           z  . U          z       q          

                                                                                       

berilishi lozim. 

Moliyaviy  natijalarni  shakllantirish  va  sof  foydani  oshirishda  iqtisodiy 

tahlilning  ahamiyati,  bugungi  kundagi  naqadar  zarurligi  yoritib  berildi.  Tahlil 

                                 z               z f           q                  z   

asosida tasniflab beril  . S                z f                  f               z    

ketma-ketlikda  amalga  oshirish  tahlil  ishlarini  soddalashtirishda  va  ishonchli 

natijalarga erishishda xizmat qiladi. 

 

  

 

  

48 

 

III  BOB  KORXANALARDA  MOLIYAVIY  NATIJALAR  VA ULARGA  TA’SIR  ETUVCHI  OMILLAR  TAHLILINI  RIVOJLANTIRISH 

YO’NALISHLARI   

3.1.  Asosiy  faoliyat  moliyaviy  natijalarining  shakllanishi  va  unga  ta’sir 

etuvchi omillar tahlili   

Mamlakatimizda  iqtisodiyotni  modernizatsiya  qilishni  amalga  oshirishda 

investitsiyalarni  jalb  etish,  avvalo,  ichki  manbalarni  safarbar  etish  hisobidan 

iqtisodiyotimizning  muhim  tarmoqlarini  jadal  modernizatsiya  qilish,  texnik  va 

texnologik  qayta  jihozlash,  transport  kommunikatsiyalarini  yanada  rivojlatirish  va 

            f    z                        p               q                              

aylandi. Hozirda dolzarb vazifalarimizdan biri qulay investitsion muhit yaratish va 

bunda  iqtisodiyotning  real  sektori  -  f             p                                

yanada  oshirish  hisoblanadi.  Investorlarni  jalb  etadigan  eng  muhim  omillar  bu 

                                                                                q       

koeffitsientlarning  ijobiy  va  istiqbolli  darajada  bo                                 . 

Y q                           ff                q   f                               

                                                ,                               

   ff                                    ,                                sabablarini 

                             .U                                                        

  q                     . O                f           p               f   z        

     z                                 .  Z   ,              q   f                       

   q                                p                                            , 

firma  va  kompaniyalar  uchun  bu  darajaga  qanday  erishish  mumkinligi  muhim 

hisoblanadi va bu omilli tahlil asosida amalga oshiriladi.  

O            ,      ,                        ini aniqlash iqtisodiy tahlilning 2 ta 

usuli orqali amalga oshiriladi: 

·  oddiy-                 ; 


49 

 

·  iqtisodiy-matematik usullar;   Oddiy-                                                                     

xulosalarni bersa, iqtisodiy-matematik usullar har bir omilning aniq summalardagi 

     f  z                     q         z    q     . 

Asosiy  faoliyatning  boshqa  jarayonlaridan  daromad  va  xarajatlar  tahlilida 

asosiy ishlab chiqarish faoliyatining mahsulot ish va xizmatlarni sotishdan  tashqari 

faoliyatlardan ol                                                   . A       f            

    q                                                         p        p         

daromadlar  va  xarajatlar  deb  ham  aytiladi.  Operatsion  xarajatlar  va  daromadlar 

qatoriga  boshqa  sotishlardan  olingan                                       q         

kiradi. 


Korxonaning  boshqa  operatsion  xarajatlariga  quyidagilar  kiradi:  kadrlar 

tayyorlash va ularni qayta tayyorlash xarajatlari, loyiha va qurilish-montaj ishlarida 

chalalikni  bartaraf  etish  xarajatlari,  maslah                   z            q         , 

              z                         ,                    f z   q                      

           q                             q                        q                 

olishlarni tashkil etish tadbirlari xarajatlari, shahar obodonchilik ishlari va qishloq 

                                          q            ,     p              

                                              q                                          

                         ,       ,                ,        q      q                 , 

qariyalar  va  nogironlar  uylari,  bolalar  maktabgacha  tarbiya  muassasalari, 

                            ,                  p                                       , 

  q                   q                     q       q                                q     

xarajatlari, ba     z                    ,                              ,          , 

                 ,           ,     q         ,                                    

                        ,                                ,      q                       


50 

 

                q                 ga  ajratmalar,  zararlar,  jarimalar,  penyalar  va boshqa xarajatlardan iboratdir. 

Asosiy  ishlab  chiqarish  faoliyatidan  olingan  boshqa  daromadlarga 

quyidagilar kiradi: 

·                  q  z                    f q                     p       ; 

·  hisobot yilid     q                             f    ; 

·              z                      q                        ; 

·  asosiy  vositalar,  nomoddiy  aktivlar  va  boshqa  mol-mulklarni  sotishdan 

olingan daromadlar; 

·                                                  p      qarzlarni hisobdan 

chiqarishdan olingan daromadlar; 

·  tovar-                   q                                      ; 

·  davlat subsidiyalaridan daromadlar; 

·  xolisona moliyaviy yordam

·  boshqa operatsion daromadlar. 

1-                                    ,   Oltin  Jun                       

f        f                              17                     . A      f        

f                                                f                z       ,           

                    z       ,                      z       ,                         

  z                 q    p                                         z                   

q     . Q                           q     z: 

1. S f               .   z           ,          q              z          

      q         z            . N      z                                  f         

             q        ,    q       z                                     q      

  z                q        . 

O       2 12                    z      f                    7  %                   . 

I f                           olatda        q                      : 51 

 

2,

95631


074

,

19

,

102707 

T                           z       :  1 27 7,  - 95631,2 = 7076,7 T            q               z       :   6 1,2 - 109183,2 = -13552 

1-jadval 

“Oltin Jun” korxonasining 2014 yildagi asosiy faoliyat foydasi va unga 

ta’sir etuvchi omillar tahlili

4

 

K              

Satr 

raqami 


Haqiqatda 

Farqi 


Sof tushumdagi 

ulushi, % 

Ffarqi 

O          Hisobot yili 

O      


yil 

Hisobot 


yili 

Mahsulot 

sotishdan 

sof 


tushum 

010 


229848 

218898 


-10950 

100 


100 

Sotilgan mahsulot 

tannarxi 

020 

90397 


78279 

-12118 


39,3 

35,7 


-3,6 

Yalpi foyda 

030 

139451 


140619 

1168 


60,7 

64,3 


3,6 

Sotish 


xarajatlari 

050 


M        

xarajatlar 

060 

87894 


95275 

7381 


38,3 

43,6 


5,3 

Boshqa 


operatsion 

daromad 


va 

xarajatlar 

070-090 

38038 


38455 

417 


16,6 

17,6 


1,0 

Asosiy  faoliyat 

foydasi(030-

050-060-


070+090) 

100 


13519 

6889 


-6630 

5,9 


3,2 

-2,7 


 

 

 T                 f        f                      q     z: 

A) tushumning narx h          z                   : 

37

,

587100

3

,8

*

7,

7076
нарх

Т

 

                                                           4

  O     J                               asosida muallif ishlanmasi 52 

 

B) tushumning miqd              z               : 8

,

1124100

3

,8

*

13552микдорТ

 

2. M                            f        f                      q     z: 3

,

6573100

4

,6

)

(*

9

,102707

Таннарх

 

 . S                      f                    q     z: 37

,

1417100

38

,1

*

9,

102707
Сх

 

 . M                       f                    q     z: 5

,

133100

13

,0

*

9,

102707
Мх

 

 .    q   p                        f                    q     z: 78

,

30100

029


,

0

)(

*

9,

102707


Бд

 

U               q                 ,                                z                f         f           87, 7                        ,                q    

            z         f        112 ,8                           ,           

                                   f      6 7 ,                       ,         

                   z                     f      1 17, 7                        , 

                            z                   f      1  ,                          

       q   p                          z                 f       ,78             

      .  J                                 f         f          1 ,78  ( 87,37-

1124,8+6573,3-1417,37-1  , +  ,78)                   . 

A                f         f              q                q                       

                          .L                                         f         

                                                    kichlardan  biri  rentabellik 

                            .  X                     q                       z   53 

 

                                          q                                        q      hisoblanadigan  sof  foydaga  nisbatan  aniqlanadi.  Tahlil  davomida  rentabellik 

                             -                 q                 f         f  f               

                                  .  

 

3.2. Sof foydaning shakllanishi va unga ta’sir etuvchi omillar tahlili 

S f  f       q                       f                     f  alaydigan  muhim 

 q                                          .   z                                    

                       z  f                        f  f                       z     .  S   

                f  f        q                                                      a  baho 

berish  korxona  samaradorligini  oshirishga  olib  keladi.  Korxona  ixtiyorida 

q                               f      f       f f             . U                 

    q             q               f                  f      (       )         q     

boshqa  soliqlar  va  ajratmalar  summasini  chegirish  asosida  aniqlanadi.  Sof  foyda 

                               ,           ,           z                             

           z                      . M                                        q      

barcha ichki va tashqi a          f                                               . 

                        f f             z                                   

quyidagi guruhlarga ajratish mumkin: 

·         ,          z                            z       ; 

· mahsulot, ish va xizm                   z       ; 

·         ,          z                 q                        z       ; 

·                        z       ; 

·           f                      f        z              z       ; 

· f  q       f        z          z       ; 

· f                         q             q                     z            

hakozolar. 54 

 

T                                      f  f        z                  q  q             q      . U          z                           q              f                 

yuzasidan ichki                                         ( -rasm). 

Foyda miqdorini tahlil etishda gorizontal va vertikal tahlil metodlari muhim 

            .  

Gorizontal tahlil natijalari asosidagi hulosalar: 

                           ( ,  )                              (0,92) ga           p                                                             ,                  

pasayishiga olib kelgan;  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

4-rasm.  Sof  foydaning  shakllanishi  omilli  tahlilining  strukturaviy-

mantiqiy modeli.

5

 

                                                           

5

 B.Xasanov . Boshqaruv hisobi. Darslik 2011 y Mahsulot (ish, xizmatlar) 

sotihsdan foyda 

Daromad solig`I to`lagunga qadar foyda 

Daromad solig`I to`lagunga qadar foydada sof 

foyda ulushi 

 

To`langan foizlar Investitsion va moliyaviy 

faoliyatdan foizlar shalidagi 

daromadlar 

Favqulodda faoliyatlardan moliyaviy natijalar

 

Sof foyda Foydadan soliq 

Boshqa soliqlar 55 

  

  f  f      (1  )  ,     p   f      (1 8)                                     q    

                       q                       z                          f        ;  

  sotishdan kelgan tushumning (0,95)                       p  f     (1 8)                 q                                    q                                       

olib kelgan; 

  sotishdan  kelgan  tushumning  davr  xarajatlariga  nisbatan  yuqori                                                 q          ,1    .     ( 72, -435,9. 

1,440) olib kelgan.  

 

V                 q    f                                        z            baho beriladi. 

2-jadval    

“Oltin Jun” korxonasining 2014 yildagi sof foydasining gorizontal 

tahlili

6

 

K             

 

O      


yil

 

Hisobot yili 

Hisobot yili -        

yilga nisbatan, %

 

Maxsulot  (tovar,  ish  va  xizmat)larni  sotishdan  sof tushum

 

229848 218898 

0,95 


Sotilgan  maxsulot  (tovar,  ish  va 

xizmat) tannarxi

 

90397 


78279 

87 


Yalpi foyda (1 satr-2 satr)

 

139451 140619 

108 


Balans aktivi

 

109827 101639 

92 


Davr xarajatlari

 

87894 95275 

108 


Sof foyda

 

6425 6769 

105 


                                                           

6

  O     J                               asosida muallif ishlanmasi 56 

 F                           q      f                     p   f    ,       

           ,          f                 q                                     ,         

f             f      ,             f                                          , 

              f                f      ,  favqulodda  foyda  va  zararlarning  tutgan 

                                             qq                            q       .  

3-                                    ,                             f         

                                                                erishgan.  Mahsulot  (ish, 

  z   )                                  p   f                               1         

                .  L                         12 ,8  (2   .1  :  1682, )  f  z            

etgan.  


3-jadval  

“Oltin Jun” korxonasida 2014 yildagi sof foydaning shakllanishi va unga 

ta’sir etuvchi omillar tahlili

7

 

 № 

Ko`rsatkiclar  

O`tgan yil 

 

Hisobot yili  

O`zgarishi 

mln 

Soliq 


to`lagun

ga qadar 

foydaga 

nisbatan


,% 

mln 


Soliq 

to`lagun


ga qadar 

foydaga 


nisbatan,

Mln so`m 

O`tgan yilgi 

soliq 

to`lagunga qadar 

foydaga 


nisbatan,% 

 Mahsulot (tovar, ish va 

xizmat)larni  sotishdan 

             p  f    

 

1682,3 


700,7 

2099,9 


476,1 

+417,6 


+173,9 

Davr xarajatlari va asosiy faoliyatning boshqa 

-691,8 


-288,1 

792,2 


-179,6 

-100,4 


-41,8 

                                                           

7

  O     J                               asosida muallif ishlanmasi 57 

 

jarayonlaridan daromadlar

 Asosiy faoliyatning 

foydasi (1satr 2 satr)

 

990,5 


412,6 

1307,7 


296,5 

+317,2 


+132,1 

Moliyaviy faoliyat                  (+)    

harajatlar (-)

 

-752 


-313,3 

-866,7 


196,5 

-114,7 


-47,7 

U            faoliyatining foydasi (3 

satr+4 satr)

 

238,5 


99,3 

441 


100 

+202,5 


+84,4 

Favqulodda foyda (+) yoki zarar (-)

 

+1,6 +0,7 -1,6 

-0,7 


D       (f    )         

           q     f     (  

satr 6 satr)

 

240,1 


100 

441 


100 

+200,9 


+83,7 

Foydadan soliq va boshqa ajratmalar

 

208 86,6 

328,4 


74,5 

+120,4 


+50,1 

Sof foyda (7 satr - 8 satr) 

32,1 


13,4 

112,6 


25,5 

+80,5 


+33,6 

 

S                                 f                       f        q      1  7,7    .                       ,                                            1 2,   f  z    q     

           .  Korxonada  foydani  yanada  oshirish  imkoniyatlari  mavjud.  Masalan, 

D                ,          f                 q                                      

(       )                             z                  1  ,      .                  ,1 

foizga ortgan. Moliyaviy faoliyatd             z                 7 2,     .        

                                  866,7    .        q                ,                  

1 1,2  f  z                  .  S   q              q      f        q                    

         2  ,     .      8 ,6 f  z)      gan holda, foydadan soliq  va ajratmalar 58 

 

12 ,     .            7,8 f  z               ,   f f       8 ,     .                           . S f f         z                    q         -jadvalga joylashtiramiz. 


Download 0.81 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik