Het college van gemeente FerwerderadielDownload 86.5 Kb.
Sana29.01.2017
Hajmi86.5 Kb.
Het college van gemeente Ferwerderadiel;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Ferwerderadiel;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Ferwerderadiel;

besluit:

vast te stellen het volgende
UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 GEMEENTE FERWERDERADIEL
Artikel 1
Begripsomschrijvingen

In dit Uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder: 1. verordening: Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Ferwerderadiel;

 2. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel;

 3. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen be­stemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, ten behoeve van meerdere huishoudens.


Artikel 2
Aanwijzing inzamelende instanties

 1. Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen OMRIN gevestigd te Leeuwarden.

 2. Naast de onder lid 1 genoemde inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen (artikel 2 lid 2 Afvalstoffenverordening 2009).


  1. Bij eerste vaststelling van dit Uitvoeringsbesluit worden aangemerkt, als bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit als inzamelaars van oud papier en karton, te weten:

    • v.v. Blija;

    • brassband “Soli Deo Gloria” te Blije;

    • gbs “De Opbouw” te Blije;

    • cbs “De Welle” te Burdaard;

    • brassband “Excelsior” te Ferwert;

    • obs “Op ‘e Trije” te Ferwert;

    • kaatsvereniging “Hallum” te Hallum;

    • v.v. Marrum;

    • ver. dorpsbelangen Wânswert;

    • cbs “De Flieterpen” te Reitsum;

    • prot. Gem. “Mariëngaarde” te Hallum.

 1. Bij eerste vaststelling van dit Uitvoeringsbesluit worden aangemerkt, als bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit als inzamelaar van textiel, te weten:

 • Leger des Heils (ReShare).

  1. Bij eerste vaststelling van dit Uitvoeringsbesluit worden aangemerkt, als bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit als inzamelaar (op verzoek) van kringloopgoederen, te weten:

- Kringloopbedrijf “De Wissel” te Dokkum.

Uitvoeringsbesluit uitwerking artikel 2 lid 2


 1. De gemeente Ferwerderadiel voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en op de gemeentewerf of bij het afvalbrengpunt.

 2. Kerken, scholen, verenigingen kunnen oud papier (en karton) inzamelen dat afkomstig is uit huishoudens indien deze daartoe zijn aangewezen door het college.

 3. De onder b genoemde instanties dienen aan de volgende voorwaarden en bepalingen te voldoen:

 1. de inzameling mag uitsluitend plaatsvinden in de daartoe aangewezen dorp(en);

 2. de inzamelaars dienen ook in het buitengebied rondom genoemd dorp oud papier en karton in te zamelen; indien meer inzamelaars in een dorp actief zijn, spreken de inzamelaars onderling af welk deel van het buitengebied ieder van hen bij de inzameling betrekt;

 3. de inzameling dient minstens (frequentie) op vaste dagen te geschieden; indien er voor het betreffende dorp slechts één inzamelende instantie is, dient er in dat dorp minimaal 1 keer per maand te worden ingezameld;

 4. de inzamelaars dienen zoveel mogelijk door middel van een rondgang (huis – aan – huis) oud papier en karton in te zamelen;

 5. de inzameling dient bij voorkeur op zaterdag plaats te vinden; de inzamelaars dienen in onderling overleg de inzameltijden te bepalen en op elkaar af te stemmen;

 6. de inzamelaar dient de inzamelacties op duidelijke wijze van te voren bij de burgers bekend te maken;

 7. de inzamelaars dienen erop toe te zien dat het papier en karton op doelmatige en op milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt ingezameld;

 8. opslagmiddelen, zoals containers e.d. dienen zo geplaatst te worden dat deze geen gevaar of hinder voor het verkeer of omwonenden opleveren;

 9. de inzamelaars zijn verplicht het papier af te voeren naar OMRIN, of bedrijven die ten behoeve van de inzameling door OMRIN worden ingeschakeld;

 10. geen oud papier en/of karton mag worden ingezameld bij bedrijven met meer dan 5 werknemers in dienst; burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen van dit verbod ontheffing verlenen.

 1. charitatieve instellingen voor de inzameling van textiel uit huishoudens mits zij daartoe zijn aangewezen door het college.

 2. de onder d genoemde instellingen dienen aan de volgende voorwaarden en bepalingen te voldoen:

  1. om als inzamelaar te worden aangewezen door het college dient aangegeven te worden in welk dorp of gebied er ingezameld gaat worden en wat de vaste data van inzameling zijn;

 1. maximaal 2 charitatieve instellingen komen, eens in de twee jaar, in aanmerking om door het college te worden aangewezen als inzamelaar als bedoeld in artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit;

 2. de inzamelaar dient een instelling of organisatie te zijn die beschikt over het CBF- keurmerk;

 1. bij elk perceel wordt in beginsel vier keer per jaar textiel huis-aan-huis ingezameld;

 2. er mag geen textiel ingezameld worden tussen 21.00 uur en 08.00 uur van de daarop volgende dag.Artikel 3
Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld: 1. groente -, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 2. klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA -lijst van het ministerie van VROM;

 3. glas: eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL -lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken; 1. oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 2. textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 3. elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 4. bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 5. verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 6. grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft -afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout, stobben en

stammen, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 1. asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 2. grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 3. huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 4. groenafval en stobben: zie grof tuinafval;

 5. takken: zie grof tuinafval.Artikel 4
Inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen: 1. voor de gebruiker bij elk perceel, ten behoeve van de inzameling van groente, fruit, tuinafval en huishoudelijk restafval wordt een minicontainer beschikbaar gesteld.

  1. Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;  1. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  2. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  3. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  4. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  5. de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft -afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  6. ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

  7. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

 1. klein chemisch afval dient ingeleverd te worden bij de detaillisten en op het gemeentelijk opslagterrein te Ferwert;

 2. glazen en potten en flessen dienen ingeleverd te worden in de daarvoor bestemde glascontainers;

3a. vensterglas kan ingeleverd worden in de daarvoor bestemde vlakglascontainer op

het gemeentelijk opslagterrein; 1. oud papier (en karton) wordt tijdens de oud-papier acties ingezameld door daartoe aangewezen instellingen door het college, als bedoeld onder artikel 2 lid 2 van de Uitvoeringsovereenkomst;.

 2. textiel wordt ingezameld in de inzamelweken door de instellingen die als zodanig zijn aangewezen door het college, als bedoeld onder artikel 2 lid 2 van de Uitvoeringsovereenkomst.

  1. Textiel kan tevens worden ingeleverd in de daartoe bestemde kledingcontainers;

 3. elektrische en elektronische apparatuur kan ingeleverd worden op het gemeentelijk opslagterrein;

 4. bouw - en sloopafval kan tegen betaling gestort worden op het gemeentelijke opslagterrein.

  1. De maximale hoeveelheid van bouw- en sloopafval is 2 m3;

 5. verduurzaamd hout kan worden ingeleverd op het gemeentelijk opslagterrein;

 6. asbestproducten uit afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten kunnen ingeleverd worden op het gemeentelijke opslagterrein.

  1. De producten dienen luchtdicht verpakt te zijn in dik plastic folie waarop is aangegeven dat het asbest betreft;

 7. grof huishoudelijk afval kan ingeleverd worden op het gemeentelijke opslagterrein.

  1. Voor het inleveren van grof huishoudelijk afval is het noodzakelijk een afspraak te maken;

 8. groenafval en stobben kunnen ingeleverd worden op het gemeentelijk opslagterrein;

 9. takken worden maandelijks door de gemeente versnipperd:

 1. de donderdag voorafgaande aan de week die op de afvalkalender staat dient telefonisch melding te worden gemaakt;

 2. op de laatste vrijdagmiddag van de maand (afvalkalender) kunnen takken worden ingeleverd op het gemeentelijk opslagterrein.

 1. kringloopgoederen kunnen worden ingeleverd bij Kringloopbedrijf “De Wissel”, Betterwird 10e te Dokkum.Artikel 5
Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamel-middel

Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college nadere regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen: 1. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij OMRIN gevestigd te Leeuwarden;

 2. de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

 3. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 4. de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van OMRIN te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

 5. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden.Artikel 6
Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening: 1. de minicontainers dienen te worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven vanaf 07.00 uur;

 2. inzamelmiddelen anders dan de minicontainers dienen op de daarvoor aangegeven tijdstippen (afvalkalender) aan de weg te zijn geplaatst;

 3. inzamelmiddelen dienen zo spoedig mogelijk, doch voor het einde van de dag, verwijderd te zijn.


Artikel 7
Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente Ferwerderadiel voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.Artikel 8
Inzameling bedrijfsafvalstoffen

Voor de inzameling van bedrijfsafval dienen bedrijven een contract te sluiten met een erkende afvalinzamelaar.Artikel 9
Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit Uitvoeringsbesluit gestelde regels.Artikel 10
Inwerkingtreding

Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking op de derde dag na de bekendmaking.Artikel 11
Citeerbepaling

Dit Uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen-verordening 2009 gemeente Ferwerderadiel”.

ALDUS vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009.

,voorzitter

,secretaris.


Download 86.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
navoiy nomidagi
samarqand davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
rivojlantirish vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
o’rta ta’lim
таълим вазирлиги
fanining predmeti
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
haqida umumiy
fizika matematika
Toshkent axborot
vazirligi muhammad
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati
Navoiy davlat