B en w-nummer 15. 0868Download 4.59 Mb.
bet1/3
Sana29.01.2017
Hajmi4.59 Mb.
  1   2   3

B en W-nummer

15.0868;

besluit d.d.

13-10-2015
Onderwerp

Beantwoording Schriftelijke vragen van de raadsleden Gijs Holla (PvdA) en Juliette Gilissen (VVD) inzake “Aanscherpen regels aanbieden bedrijfsafval” (ingekomen 9 september 2015)


Besluiten:

  1. de beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden Gijs Holla (PvdA) en Juliette Gilissen (VVD) d.d. 9 september 2015 inzake “Aanscherpen regels aanbieden bedrijfsafval” vast te stellen;

  2. dit besluit te zenden aan de vragenstellers en de overige leden van de gemeenteraad.


Perssamenvatting: (Hier moet een samenvatting worden gegeven van de inhoud van het besluit. Let op: deze tekst wordt integraal overgenomen in het BIS. Neem contact op met de communicatieadviseur voor advies.)

Het college heeft de schriftelijke vragen beantwoord van de raadsleden Gijs Holla en Juliette Gilissen inzake “Aanscherpen regels aanbieden bedrijfsafval”


Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de raadsleden Gijs Holla (PvdA) en Juliette Gilissen (VVD) inzake “Aanscherpen regels aanbieden bedrijfsafval” (ingekomen 9 september 2015)

Antwoord van Burgemeester en Wethouders (ingezonden 13-10-2015):

Grote delen van de stad zijn inmiddels overgestapt op de ondergrondse containers voor het grijze afval. Nadat er aanvankelijk enkele aanloopproblemen waren, constateren wij dat het steeds beter gaat. Een direct gevolg is dat wij minder zwerfafval op straat zien liggen.

Een ander gevolg is dat enkele problemen die eerst niet zichtbaar waren toen er nog met de grijze zakken werd gewerkt, zichtbaar zijn geworden. Denk dan aan het onjuist en onzorgvuldig aanbieden van bedrijfsafval, de rommel die de verschillende warenmarkten achterlaten en onjuist gestalde containers voor bedrijfsafval.

Om deze zichtbaar geworden problemen aan te pakken, stellen wij de volgende vragen op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde aan het college:1. Is het college het met ons eens dat nu de ondergrondsecontainers hun effect hebben in de (binnen)stad, overlast van bedrijfsafval opvalt en aangepakt dient te worden?
Antwoord: Ja, het positieve effect van de ondergrondse containers maakt het illegaal aanbod van bedrijfsafval meer zichtbaar. Sinds de zomer is er vanuit Handhaving extra aandacht voor verkeerd aangeboden vuilniszakken en worden overtreders, ook bedrijven, waar mogelijk geverbaliseerd.
2. De afvalstoffenverordening schrijft een aantal zaken voor, wij stellen de volgende aanvullende maatregelen/aanscherpingen voor. Is het college bereid om deze aanpassingen over te nemen? Het gaat om de volgende zaken:

  1. Dat het verboden is om bedrijfsafval (m.u.v. papier, karton) op straat aan te bieden via plastic zakken of kartonnen dozen. Dat bedrijfsafval dus verplicht in (rol)containers moeten worden aangeboden. Alleen bij gebruik van de ondergrondse containers mogen (moeten!) nog plastic zakken worden gebruikt;


Antwoord: Aan de Afvalstoffenverordening (Rv. nr. 08.0060) is een uitvoeringsbesluit gekoppeld (B&W-nr. 13.0083) dat hier nadere regels over geeft. Zie de bijlage, met name paragraaf 4 inzake bedrijfsafvalstoffen. In de laatste actualisatie uit 2013 is al rekening gehouden met de invoering van ondergrondse containers maar hierin wordt niet expliciet aangegeven dat het aanbieden bedrijfsafval in losse vuilniszakken op straat, na de invoering van de ondergrondse containers, is verboden. Rekening houdend met de benodigde doorloopprocedure zal het uitvoeringsbesluit nog dit jaar op dit punt worden verscherpt.


  1. Dat het verboden is om bedrijfsafval aan te bieden in containers waarvan de deksel niet gesloten is (op foto 1 ziet u een voorbeeld dat wij onwenselijk vinden). Het is niet onze bedoeling dat de deksel afgesloten is met een slot;


Antwoord: In het uitvoeringsbesluit is opgenomen dat rolcontainers (oude benaming ‘laadkist’) met dichte deksel moeten worden aangeboden (par. 3, besluitnr. X, punt 5) . Dit geldt ook voor bedrijfsafval. In de herziening van het uitvoeringsbesluit zal expliciet worden aangegeven dat dit ook geldt voor bedrijfsafval.  1. Dat het verboden is om naast de rolcontainer nog bijplaatsingen te doen indien de container te klein of vol is.


Antwoord: In het uitvoeringsbesluit (par. 3, besluitnr. X, punt 5) is eveneens opgenomen dat er geen afvalstoffen buiten de laadkist mogen achterblijven. In de herziening zal expliciet worden opgenomen dat er geen afvalstoffen naast de rolcontainer mogen worden aangeboden.


  1. Dat het verboden is om containers voor bedrijfsafval op de openbare weg te hebben staan, behalve om deze aan te bieden voor de inzameling?


Antwoord: In het uitvoeringsbesluit par. 4, besluit XX, punt 4 wordt het volgende gesteld: ‘Bedrijfsafvalstoffen die niet gelijktijdig met huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling worden aangeboden, dienen te worden aangeboden vanaf 07.00 uur op de dag van inzameling tot het moment van inzameling. Na lediging dienen de inzamelmiddelen onmiddellijk van de openbare weg te worden verwijderd.’
3. Mocht het college hiertoe niet bereid zijn, waarom niet?
Antwoord: Niet van toepassing.
4. Wanneer het college wel bereid is tot deze aanpassingen, kan een geactualiseerde afvalstoffenverordening uiterlijk in november worden vastgesteld?
Antwoord: Het uitvoeringsbesluit behorende bij de afvalstoffenverordening zal nog dit jaar worden aangepast.

5. Is het college bereid om de bedrijfsafvalcontainer die altijd op de Rijnsburgerbrug staat (zie foto 2) te gaan handhaven nadat de afvalstoffenverordening is aangepast?


Antwoord: De foto met container geeft niet het door ons gewenste straatbeeld weer. Bij ons is bekend dat afgebeelde container viermaal per week wordt geleegd en op dat moment legaal in de openbare ruimte staat. We zullen de mogelijkheden, waaronder handhaving, verder onderzoeken om wel tot het gewenste beeld te komen.
Wij zijn zeer te spreken over de kwaliteit van onze markten. Wij zouden echter graag zien dat er meer gebeurt aan de rommel na afloop van een warenmarkt, hoewel wij zien dat er al veel gebeurt om de hoeveelheid rommel te beperken. Zo zien wij nog te vaak dat er zakken of dozen (met etensresten) achterblijven. Een mooi hapje voor de meeuwen.
6. Is het college bereid om in overleg met de marktkooplui een zo goed als waterdicht systeem te verzinnen waardoor de hoeveelheid rommel op straat na afloop van de warenmarkten afneemt? Wij denken bv aan enkele aangewezen containers (al dan niet ondergronds) waar de marktkooplui hun afval in dienen te deponeren.
Antwoord: De marktkooplui zijn, net als elke andere ondernemer, zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van hun eigen afval. De gemeente heeft hier geen zorgplicht in maar handhaaft wel. In de afgelopen twee maanden zijn op woensdag en zaterdag na afloop van de markt door Handhaving en Beheer enkele speerpuntacties geweest waarbij marktkooplui op hun verantwoordelijkheid zijn aangesproken. Onze indruk is dat dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. Ook in de komende periode zullen Handhaving en Beheer extra aandacht geven aan de markt en waar nodig optreden.
7. Is het college voorts bereid om te onderzoeken of er naast de ondergrondse containers ook speciaal containers voor ondernemers geplaatst kunnen worden? Of in de toekomst mogelijk te maken dat ondernemers ook van de ondergrondse containers voor bewoners gebruik kunnen maken tegen betaling.
Antwoord: Het college heeft, mede met het oog op de duurzaamheidsdoelstellingen, al eerder voor deze optie gekozen omdat dit bijdraagt aan de reductie van het aantal verkeersbewegingen in de stad. Op dit moment maken 385 ondernemers tegen betaling gebruik van de ondergrondse containers. Omdat het systeem van ondergrondse containers primair bedoeld is voor afval van particulieren, en om te voorkomen dat het systeem overbelast raakt, kunnen niet op alle locaties onbeperkt ondernemers worden aangesloten. In de komende periode zullen we onderzoeken wat de behoefte en mogelijkheden zijn om het systeem van ondergrondse containers verder uit te breiden ten behoeve van de inzameling van bedrijfsafval.Foto 1 – behorend bij vraag 2b.
U ziet hier een container met bedrijfsafval van een ondernemer uit de Pieterskerk-Choorsteeg. Doordat de container te vol is was het niet mogelijk om de deksel goed te sluiten. Hierdoor hebben meeuwen verschillende zakken kapot kunnen scheuren met als gevolg dat er veel afval op straat is beland. Door verplicht te stellen dat de deksel dicht moet zijn bij het aanbieden van de container, in combinatie met een goede handhaving, zal dit veel vaker voorkomen kunnen worden.


Foto 2 – behorend bij vraag 5

U zit hier de Rijnsburgerbrug. Links op de foto ziet u een bedrijfsafvalcontainer van een ondernemer uit de buurt. Deze container staat altijd op die plek. Dus niet alleen als deze wordt aangeboden voor het ophalen van het afval. Maar altijd. Dit komt de ruimtelijke kwaliteit van onze binnenstad niet ten goede. Sterker nog, op vele foto’s van Molen de Valk zal deze container prominent staan.

Door te verbieden dat ondernemers hun afvalcontainers in de openbare ruimte mogen stallen als deze niet worden aangeboden, voorkom je de aantasting van de kwaliteit van onze openbare ruimte. Ondernemers worden op deze manier verplicht om voor een goede opbergvoorziening voor hun bedrijfsafvalcontainer te zorgen..Bijlage 1: Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening


B en W. nr. 13.0083 d.d. 5-2-2013


Onderwerp

Actualisatie Verzameluitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening 2008Besluiten: advies van de commissie

  1. het geactualiseerde Verzameluitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening 2008 vast te stellen (de aanvullingen/wijzigingen zijn in blauw weergegeven);

  2. het huidige Verzameluitvoeringsbesluit (RIS no. 08.0524) in te trekken;

  3. de toegestane hoeveelheid gratis af te voeren bouw- en sloopafval op de Milieustraat met ingang van 1 april 2013 terug te brengen van 1.000 kg naar 500 kg.


Perssamenvatting:
Door de plaatsing van ondergrondse containers in de binnenstad moet een aantal uitvoeringsbesluiten worden geactualiseerd. Tegelijkertijd is een aantal noodzakelijke/praktische wijzigingen doorgevoerd. Het betreft onder andere de inzameling van kunststofverpakkingen en het afschaffen van de inzameling van KCA in de wijk met de chemokar. Daarnaast is het aantal gratis af te voeren kg. bouw- en sloopafval via de Milieustraat teruggebracht van 1.000 kg. naar 500. kg. Hierdoor blijft het voor de burgers mogelijk om bouw- en sloopafval gratis af te voeren maar wordt misbruik door bedrijven om zich via deze regeling van bedrijfsmatig bouw- en sloopafval te ontdoen ontmoedigd.

§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Er zijn geen aparte uitvoeringsbesluiten op basis van deze paragraaf opgenomen.
§ 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN
Besluit I Uitvoeringsbesluit krachten artikel 7 lid 1, Afvalstoffenverordening 2008

Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars:


1. Het college wijst de inzameldienst aan die is belast met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
2. De door het college aangewezen inzamelaars die zijn belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijk afval zijn opgenomen in Bijlage 1.
3. Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen verbinden.
Besluit II Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 7 lid 2, Afvalstoffenverordening 2008

De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden afzonderlijk ingezameld:

a groente-, fruit- en tuinafval;

b oud papier en karton;

c verpakkingsglas;

d textiel;

e kunststofverpakkingen;

f Klein Chemisch Afval (KCA);

g wit- en bruingoed;

h asbest;

i grof tuinafval;

j grof huishoudelijk afval;

k metalen;

l autobanden;

m bouw- en sloopafval;

n puin.


Besluit III Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 8 lid 2, Afvalstoffenverordening 2008,

waarin vastgesteld wordt wat onder de diverse categorieën huishoudelijk afval verstaan dient te worden:


• groente-, fruit- en tuinafval (gft)


Onder gft valt WEL:

Onder gft valt NIET:

Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen

Bagger uit goot of sloot

(Gekookte en rauwe) etensresten

Asresten van de open haard of barbecue

Brood

Asbakinhoud

Kaaskorsten

Hout en dikke takken

Plantaardige olie en gestold vet

Slachtafval

Koffiefilter en koffiedik

Kadavers

Theebladeren en theezakjes

Haren van mensen en dieren

Pinda- en notendoppen eierschalen

Vogelkooizand

Vlees- en visresten

(ook kleine botjes, schelpen en graten)Mest

Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren

Zand of (pot)grond

Snijbloemen en kamerplanten

Stofzuigerzakken (en inhoud)

Mest van kleine huisdieren met stro

Schelpen

Kattenbakkorrels mét milieukeur

Kerstbomen

Biologisch afbreekbare plastics (herkenbaar aan het kiemplant logo)

Luiers

Zaagsel

Overige kattenbakkorrels

Turfmolm

Oasis (steekschuim)

• Klein Chemisch Afval (KCA)


Onder klein chemisch afval wordt WEL verstaan:

Onder klein chemisch afval wordt NIET verstaan:

Huishoudelijk

Vlooienbanden

Batterijen

Lege verfblikken

Spaarlampen / energiezuinige lampen

Lege flessen van bijvoorbeeld wasbenzine

TL-buizen

Lege spuitbussen

Vloeibare gootsteenontstopper

Gasflessen met inhoud

Lampenolie
Petroleum
Bestrijdingsmiddelen / insecticiden


Medicijnkastje
Medicijnen
Kwikthermometers
Injectienaalden


Doe-het-zelf
Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen
Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine
Kwikschakelaars (zoals niet ‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten)


Hobby
Fotofixeer
Foto-ontwikkelaar
Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur
Zoutzuur


Vervoer
Accu’s
Benzine
Motorolie / afgewerkte olie / remolie
Oliefilters• glasOnder glas valt WEL:

Onder glas valt NIET:

Lege eenmalige glasverpakkingen, zoals:

• (kleine en grote) flessen

• (kleine en grote) potten

lege glazen verpakkingen van

geneesmiddelen

• glasverpakkingen van cosmetische

Artikelen


materiaal dat geen verpakkingsglas en geen glasgebonden vervuiling is.

• nog (gedeeltelijk) volle glazen verpak-

kingen met medicijnen worden als Klein

Chemisch Afval (KCA) beschouwd.Gebroken glazen servies

Flessendoppen, deksels
Kurken
Gloeilampen
Spaarlampen (wordt als KCA beschouwd)
TL-lampen (wordt als KCA beschouwd)
Porselein
Kristal
Stenen kruiken
Kunststof flessen (worden als kunststofverpakkingen beschouwd)
Keramiek
Vlakglas (vensterglas, spiegels, keramische ovenplaten, ovenschalen)

• oud papier en karton
Onder oud papier en karton valt WEL:

Onder oud papier en karton valt NIET:

Kranten

niet-papiervezelmateriaal, dat tijdens het gebruik of in de afvalfase wordt toegevoegd.

Tijdschriften

Ordners en ringbanden

Boeken

Geplastificeerd papier

Reclamedrukwerk (zonder plastic folie)

Hygiënisch en sanitairpapier

(papieren zakdoekjes, luiers, toiletpapier)Telefoongidsen en gouden gidsen e.d.

Behang

Schrijfpapier en tekenpapier

Drankkartons voor zuivel, frisdranken en wasmiddelen

Computervellen

Doorslagpapier

Fax- en kopieerpapier

Foto’s

Enveloppen

Verontreinigd papier

(bijv. pizza- en taartdozen, papier tussen vleeswaren, koffiefilters)Papiersnippers

(bijv. ook goed versnipperde persoonlijke papieren, zoals bankafschriften e.d.)


Cadeaupapier
Papieren zakken
Eierdozen en eierrekjes
Golfkarton
Kartonnen dozen
Kartonnen en papieren verpakkingen

(bijv. van audio, hagelslag, koekjes, soep, pastaproducten, rijst, sigarendoosjes, wasmiddelen, etc.)

• kunststofverpakkingen
Onder kunststofverpakkingen vallen WEL:

Onder kunststofverpakkingen vallen NIET:

Flessen voor frisdrank, water, zuivel, olie, azijn

Verpakkingen met inhoud

Plastic tassen en plastic verpakkingen van etenswaren en gebruiksvoorwerpen

Verpakkingen van chemisch afval zoals make-up verpakkingen, terpentineflessen en kitkokers

Folies om tijdschriften en folders

Piepschuim

Flacons voor was- en schoonmaakmiddelen, shampoo, douchegel, badschuim en zeep

Chips- en soepzakken

Plantenpotten

Kartonnen melk- en sappakken

Tubes voor bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en tandpasta

Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen zoals tuinstoelen, speelgoed etc.

• textiel
Onder textiel valt WEL:

Onder textiel valt NIET:

Kleding

(ook zaken als sokken, ondergoed e.d.)Vervuild textiel (bijvoorbeeld met verf en olie)

Lakens

Vloerbedekking en tapijt

Dekens

Matrassen, dekbedden en kussens

Lappen stoffenGordijnen
Handdoeken
Schoenen, laarzen, gympen en sandalen (per paar gebonden)Vaststelling van uitvoeringsbesluit III brengt met zich mee dat afval dat valt onder één van bovengenoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk aan de inzameldienst dient te worden aangeboden.


Besluit IV Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 9 lid 2, Afvalstoffenverordening 2008,

waarin het inzamelmiddel of –voorziening van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstof ten behoeve van een gebruiker van een perceel wordt aangewezen:

1. Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval):

a gft-afval kan aangeboden worden in de daartoe, door het college ter beschikking gestelde minicontainer. Dit geldt voor gebruikers van percelen waar van gemeentewege een minicontainer is verstrekt;

b gft-afval kan aangeboden worden in de daarvoor bestemde container op de Milieustraat voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen.

2. Klein Chemisch Afval (KCA):

a KCA kan aangeboden worden op de Milieustraat;

b KCA kan aangeboden worden bij de detailhandel waar voorzieningen zijn getroffen om het KCA te bewaren;

c in de Milieuwijzer c.q de Wegwijzer voor Leiden zijn de detaillisten opgenomen waar bepaalde soorten KCA kunnen worden aangeboden.

3. Verpakkingsglas:

a verpakkingsglas kan aangeboden worden in een van gemeentewege geplaatste glasbak;

b verpakkingsglas kan aangeboden worden in de daarvoor bestemde container op de Milieustraat.

4. Vlakglas:

vlakglas (ook spiegels), dient aangeboden te worden aan het Regionaal overslagstation aan de W. Barentszstraat 12 te Leiden.

5. Oud papier en karton:

a oud papier en karton kan aangeboden worden in een van gemeentewege geplaatste papierbak;

b oud papier en karton kan aangeboden worden aan de inzameldienst op de vastgestelde inzameldag. Dit geldt voor het in Bijlage 4 aangegeven gebied binnen de singels en andere, door het college aangegeven gebieden. Het oud papier en karton moet wel gebundeld worden aangeboden;

c oud papier en karton kan aangeboden worden aan geregistreerde verenigingen en scholen in het kader van de Subsidieverordening oud papier;

d oud papier en karton kan aangeboden worden in de daarvoor bestemde container op de Milieustraat.

6. Kunststofverpakkingen:

a. kunststofverpakkingen kunnen aangeboden worden in een van gemeentewege geplaatste container voor de inzameling van kunststofverpakkingen;

b. kunststofverpakkingen kunnen worden aangeboden in de daarvoor bestemde container op de Milieustraat voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen.

7. Textiel:

a textiel kan aangeboden worden in een van gemeentewege geplaatste textielbak;

b textiel kan aangeboden worden in de daarvoor bestemde container op de Milieustraat voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen;

c textiel kan aangeboden worden aan de instellingen die een vergunning hebben in het kader van de Afvalstoffenverordening 2008.

8. Wit- en bruingoed:

a wit- en bruingoed kan op basis van een afspraak aan Kringloopbedrijf ‘Het Warenhuis’ ter inzameling worden aangeboden;

b wit- en bruingoed kan worden afgeleverd bij Kringloopbedrijf ‘Het Warenhuis’ aan de Willem Barentzstraat 11;

c wit- en bruingoed moet bij aanschaf van een nieuw gelijksoortig product in het kader van de “oud voor nieuw” regeling als bedoeld in het Besluit verwijdering wit- en bruingoed van 21 april 1998 worden aangeboden bij de detailhandelaar waar het nieuwe product gekocht wordt.

9. Grof tuinafval kan alleen aan de aangewezen inzameldienst worden aangeboden op basis van een afspraak met de gemeente;

a het grof tuinafval kan aan de aangewezen inzameldienst worden aangeboden in zogenaamde ‘Green Bags’ na een afspraak met de gemeente;

b het grof tuinafval kan aangeboden worden in de daarvoor bestemde containers op de Milieustraat.

10. Asbest:

a asbest kan op basis van een afspraak met de gemeente op de inzameldag worden aangeboden bij de asbestinzamelwagen;

b asbest kan aangeboden worden in de daarvoor bestemde container op de Milieustraat.

11. Grof huishoudelijk restafval:

a het grof huishoudelijk restafval kan alleen aan de aangewezen inzameldienst worden aangeboden op basis van een afspraak met de gemeente;

b het grof huishoudelijk restafval kan aangeboden worden in de daarvoor bestemde container op de Milieustraat.

12. Huishoudelijk restafval:

a huishoudelijk restafval kan aangeboden worden in de daartoe, door het college ter beschikking gestelde minicontainer. Dit geldt voor gebruikers van percelen waar van gemeentewege een minicontainer is verstrekt;

b huishoudelijk restafval kan aangeboden worden in een (ondergrondse) wijkcontainer of in een laadkist. Dit geldt voor gebruikers van percelen waar een inzamelvoorziening voor een groep percelen is getroffen;

c huishoudelijk restafval kan aangeboden worden op een andere, door het college vastgestelde wijze;

d indien 2a, 2b, en 2c niet van toepassing zijn kan huishoudelijk restafval aangeboden worden in huisvuilzakken. Dit geldt voor gebruikers van percelen in de binnenstad waar geen inzamelmiddel van gemeentewege is verstrekt of geen inzamelvoorziening is getroffen om het restafval aan te bieden;

e huishoudelijk restafval kan aangeboden worden in de daarvoor bestemde container op de Milieustraat.
Besluit V Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 10, lid 6, Afvalstoffenverordening 2008,

waarin de bevoegdheid van het college is vastgelegd om de inzamelfrequentie van huishoudelijk restafval en van gft aan te passen met het oog op doelmatige inzameling:

de directeur van de aangewezen inzameldienst krachtens artikel 10 lid 7, Afvalstoffenverordening 2008,te machtigen om met inachtneming van de wettelijke minimale inzamelfrequentie van artikel 10.21, eerste lid, Wet milieubeheer de inzamelfrequentie voor het huishoudelijke restafval en groente-, fruit- en tuinafval aan te passen indien dat nodig is met oog op een doelmatige inzameling.


Katalog: fileadmin
fileadmin -> Landesrat Wilfing macht sich ein Bild vom Waldviertler Radiologie-Projekt
fileadmin -> Adventausflug der Gemeindegruppe Allentsteig
fileadmin -> Horn-allentsteig. Chirurgie, Geburtshilfe und Neurologie errangen die ersten Plätze bei der letztjährigen Patientenbefragung. Das gesamte Klinikum Horn wurde als bestes aller NÖ Kliniken über 300 Betten ausgezeichnet
fileadmin -> Mit 78,7 retournierten Fragebögen
fileadmin -> Ski Basar der Skiabteilung des tsv altusried 2015 Artikelliste
fileadmin -> Staatliches Schulamt im Landkreis Oberallgäu Staatliches Schulamt im Landkreis Lindau (Bodensee)
fileadmin -> Rathausplatz 1 87452 Altusried
fileadmin -> Sakarya – 54 – merkez adapazari belediyesi Arsa m2 Mahalle Değeri akincilar mahallesi
fileadmin -> Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Heemstede 2016
fileadmin -> Bühnenprogramm nachmittags 13: 15 Uhr Posaunenchor Erdmannsdorf unter der Leitung von Klaus Hiller Offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister 14: 00 Uhr Schüler

Download 4.59 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat