"Drozera" o'simligiga xos hususiyatni ko'rsatingDownload 266 Kb.
bet1/4
Sana15.07.2021
Hajmi266 Kb.
  1   2   3   4

"Drozera" o'simligiga xos hususiyatni ko'rsating?= Hashoratxo'r

"Duragay gibiskus" hayotiy shakli bo'yicha?= ko'p yiilik o't

"Gametalar sofligi" gipotezasiga to'g'ri izoh berilgan qatorni aniqlang?=har bir gametalar juft genlardan faqat 1 tasini o'zida saqlaydi

"Machin o'simligi yashash shakli jihatidan...?= Bir yiilik o't

"Toshkent-1", "Toshkent-2" g'o'za navlarini yaratgan olimlar?=S. Mirahmedov

"Yangi" organlar yaratish texnologiyasi qaysi hujayralarning asosida yaratilgan?= asos

"Yulduz", "Andijon-2" go'za navlarini yaratgan olimlar? Nabijon Nazirov, O. Jalilov

"Maymun odamlar" degan nomi kimlarga xos?= pitekontrop

"Odam daraxtlarda chirmashib yurishdan yerga yurishga o'tgan maymunsimon ajdodlardan kelib chiqqan" degan g'oyani qaysi olim taklif qilgan?= Lamark

…birgalikda urug' hosil qiladi?= murtak bilan endosperm

l) jigar qurti 2)qoramol tasmasimon chuvalchangi 3) askarida 4)exinakok 5) gijja odamga qaysi holatda yuqadi. A) tuxum B) sista C) finna D)kiprikli lichinka.= 1-b. 2-c. 3-a 4-a 5-a

A, B, C gepatit viruslarining yuqish yo'llari?= A-zaralangan taomlar, idish-tovoq, qaynatilmagan ariq suvidan; B va C - sterillanmagan shpris va ignalar orqali

A. Xolrnurodov qaysi fanning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan?= Mikrobiologiya

Abdukarimov yaratgan kartoshka navi?= Samarqand

Achitqi zamburug'laridan oziqbop oqsillar olish uchun ularmi qayerda o'stiriladi?=yog'och qipiqlari, paraffin

Achitqilar tayyorlash texnologiyasini yaratgan olim? =N. Mavloniy

Afrika dashtlarida to'da (a) va gala (b) bo'lib yashovchi organizmlar?= A-arslon; b-tuyaqush

Agar amyobali suvga osh tuzi qo'shilsa nima bo'ladi? A) Soxta oyoqlarini tortib oladi b)Sharsimon shaklga kiradi

Agar evgelena uzoq vaqt qorong'i joyda saqlansa... ?= 1) tayyor organik moddalar bilan oziqlanadi. 3) rangsizlanadi. 5) xlorafil yemiriladi. 8)organik moddalarni tana yuzasi bilan shimib oladi= l,3,5,8

Agar tuproqqa mineral o'g'itlar meyoridan ortiqcha solinsa...? Tuproqning ekologik holati yomonlashadi

Agglyutinogen A va B bo'lgan qonda ?= aglyutininlar umuman bo'lmaydi

Agglyutinin (I), rezus omil (2), aglyutinogen (3) moddalar qonning qaysi qismida bo’ladi?=l) plazma 2) eritrotsit 3) eritrotsit

Aglyutinin modda qayerda bo'ladi ?= plazmada

Ajriq, g'umay, shirinmiya, qamish, kavrak, kuchala kabi o'simliklarni hayotiy shaklini ko'rsating? =Ko'p yillik o'tlar

Aksonni qoplab turgan parda? = mielin

Albinos(a) daltonik (d) va gipertrixozli (b) erkak albinizm va daltonizm bo'yicha geterazigotali, gipertrixozga ega bo'lmagan ayolga uylangan. Bu oilada fenotipi otasiga o'xshash o'g'il tug'ilgan. Ota-onalar va o'g'lining genotipini aniqlang. Albinizm, daltonizm, gipertrixoz nasildan nasilga ressessiv holda irsiylanadi. Lekin albinizm-autosoma bilan, daltonizm jinsiy X xromosoma bilan, gipertrixoz esa jinsiy Y xromasoma bilan bog'liq holda irsiylanishi hisobga olinsa, ushbu oilada tug'ilgan farzandlarda genotip(l) va fenotib (2) bo'yicha qanday ajralish namoyon bo'ladi?= 1-1:1:1:1:1:1:1:1, 2-1:1:1:1:1:1:1:1

Amyobaning ozig'i nima orqali hazm bo'ladi? =hazm shirasi.

Amyobaning soxta oyoqlari qanday vazifani bajaradi?= 1. Oziqni qamrab olish. 2. Harakatlanish.

Ananas kartoshkaning vatani?=Jarasbiy amerika

Ananaviy (1), va zamonaviy (2) biotexnologiyalarga misollarni farqlang? =1) sirka tayyorlash, meva sharbatini tayyorlash, sutdan qatiq olish 2) bakteriyalarga insulin gormonini sintezlovchi genni kiritish, hujayra klonini olish, vektor konstruksiyasini yaratish

Anjir qaysi ari yordamida changlanadi?= Yovvoyi ari

Antitana sintez qiluvchi splinositlar qayerda hosil bo'ladi? =Taloqda

Antitelalar tabiati bo'yicha qaysi modda qatoriga kiradi?=oqsil

Arpaning vatani? =Efiopiya

Arteriya (1), kapilyar (2) va vena (3) lar devori necha qavat hujayralardan tashkil topgan?=l) 3; 2) 1; 3) 3

Arteriya bu?= yurak qorinchasidan chiqadigan tomir

Arteriyadan qon ketishini qanday to'xtatish mumkin? = qovuzloq qo'yiladi, qo'l yoki oyoqni qattiq bukish orqali

Askaridaning lichinkasi o'pkaga borishdan oldin qaysi organlardan o'tadi? Jigar, yurak

Askaridaning qoramol tasmasimon chuvalchangiga o'xshash (a) farqi (b) =1) parazit 2) hazm organlari rivojlangan 5) yopishuv organlari rivojlanmagan 6) tanasi kutikula bilan qoplangan =A-1,6 B-2, 5

Asosiy ovlanadigan baliqlar? =Oq amur, zog'ara, oqcha, humbosh, oq sla, ilonbosh

Atirgul, tok, qoraqat qaysi yo'llar bilan ko’paytiriladi?= parxesh va qalamchalar orqali.

Atmosfera bosimi yuqori bo'lgan sharoitda kuzatiladigan jarayonlar?=bo'gim va belda

Avtoxo'r o'simliklarni belgilang? =yorongul, burchoq

Avtoxo'r qatoriga mansub bo'lmagan o'simliklarni aniqlang?= ituzum, arpa.

Axill payi qaysi muskulga birikib turadi? =boldirning uch boshli muskuliga

Ayirish organi tasmasimon shaklga ega emas organizmlar? =O'troq dengiz chuvalchangi, ko'k kit, tillako'z, nerida, detfin, omar

Aylant va gledichiyaning hayotiy shaklini ko'rsatng?= Daraxt

Ayollarning sut bezlaridan ajarladigan sutning tarkibidagi oqsil, yog', uglevod, mineral tuzlar, suv miqdorini aniqlang?= 1,5%, 4,5%, 6,5%, 0,3%,

87%

Ayrim bakteriyalarda faglar necha minut ichida va qanday haroratda litik siklga kiradi?= 15-60 minut, 37 gradusAyrim organi tasmasimon shaklli bo'lgan organizmlar?= taroqcha, baqa, dreysena, triton, bitiniya

Azotli, fosforli va kaliyli o'g'itlar qaysi o'g'itlar turiga mansub?= mineral

Bakteriya ichidagi virus qanday holatda bo'ladi?= nofaol

Bakteriya irsiyatini qaysi yo'llar bilan o'zgartirish mumkin emas?= Transduksiya jarayonida

Bakteriyalar hujayrasiga ma’lum genlarni kiritish usullarini nima deb ataladi?= Gen muhandisligi

Bakteriyalar irsiy molekulasi tarkibidagi fag qanday nomlanadi? =Profag

Bakteriyalar qaysi birikmalarni o'zi sintezlay oladi (a) va sinezlay olmaydi (b)?= a-amino kislota, vitamin, purin asosi, pirimidin asosi, b- ammoniy sulfat, ammoniy tuzlari, shakar, glitserin Bakteriyalar qo'zg'atuvchi kasalliklar?= sil, dizenteriya, tif, vabo

Bakteriyalarda transformatsiya jarayonini qanday to'xtatish mumkin?= S shtamp bakteriyalari fraksiyalarga ajratilib nukleazalar bilan ishlov berilganda

Bakteriyaning sporasi qachon hosil bo'ladi?= Oziq moddalar yetishmaganda, muhitda moddalar almashinuvi mahsulotlari ko'p to'planganda

Baliq qon aylanish sistemasining qaysi qismida venoz qon bo'ladi? =qorin aortasida, yurak bo'lmachasida, yurak qorinchasida

Baliq (l), uy pashshasi (2) va yashil bronza qo'ng'iz (3) ta'm bilish hujayralari qayerda joylashgan? a) oldingi oyoqlari panjasidagi tukchalarda b) og'iz bo'shlig'ida c) paypaslagichlarda d) halqumda e) tana yuzasida j) yostiqchasimon xartumchada f) mo'ylovda? =1 – b, d, e; 2 – a; 3 – c;

Baliqchilik sanoatida zarar yetkazuvchi organizmlar?= Dengiz likobchasi, baqachanoq, manta, kit akulasi, qilquyruq

Baliqlar keltirilgan javobni aniqlang?= cho'rtan, skat

Baliqlar turi bilan ularnirig nasliga g'amxo’rlik qilish instinktini juftlab baring? =Tilyapiya erkagi tuxumlarini og'zida olib yuradi, tikan baliq erkagi uya yasaydi, amerika som balig'i erkagi tuxumlarini qornida yopishtirib oladi, dengiz otchasi erkagi tuxumlarini xaltasida olib yuradi, treska g'amxo'rlik qilmaydi

Baliqlarning jabralari qaysi qismlardan iborat (l) bo'lib, gaz almashinuvi qaysi qismda (2) sodir bo'ladi? =1) jabra ravoqlari, jabra varaqlari, jabra qilchalari, jabra qopqog'i 2) jabra varaqlaridagi kapillyarlar

Baliqlarning qaysi biriga ichki urug'lanish xos?= akulalar, skatlar

Baliqlarning urug'donida to'plangan "sut" suyuqligining tarkibida bo'ladi?= spermatozoidlar

Baliqning yuragidan qanday qon o'tadi?= venoz

Bangidevonaning qizg'ish poyali (A) qizil mevali (B) xili yashil poyali, qizil mevali bilan chatishtirilganda avlodda 231 ta qizg'ish poyali, sariq mevali va 693 ta qizg'ish poyali, qizil mevalilar hosil bo'lgan. Avlodda olingan duragaylar qanday genotipga ega bo'ladi? =AaBB, AaBb, Aabb

Bangidevonaning qizg'ish poyali A qizil mevali В xili yashil poyali qizil mevali bilan chatishtirilganda avlodda 231 ta qizg'ish poyali sariq mevali va 693 ta qizg'ish poyali qizil mevalilar hosil bo'lgan. Ota onalar genotipini aniqlang?= AABb x aaBb

Baobab hayotiy shakli jihatidan qanday o'simlik?= Daraxt

Baqa umurtqa pog'onasi tuzilishining baliqlarnikidan farqi?=bitta bo'yin umurtqasi mavjud, qovurg'alar rivojlanmagan, dum umurtqalari, dum umurtqalari birlashib bitta uzun dum suyagini hosil qiladi

Baqani skeletiga xos belgilar?= bitta bo'yin umurtqa, qovurg'alari yo'q, dum umurtqalari birlashib bitta uzun dum suyagini hosil qiladi

Baqaning burniga xos bo'lmagan xususiyatlar?= burun bo'shlig'i og'iz bo'shlig'i bilan tutashmagan

Baqaning ko'rish analizatori uchun xos bo'lmagan xususiyat?= tinch hoiatdagi va harakatlanayotgan o'ljani payqaydi

Baqaning quruqlikda (a) va nam sharoitda (b) yashashga moslanish belgilari? =A-yapaloq gavdasi, qovoqlarining rivojlanganligi, o'rta quloq va eshtish suyakchasining rivojalnganligi b-terisining yupqa va nam bo'lishi, terining nafas olishda ishtirok etishi, ko'payishning suvda o'tishi

Baqaning tishchalari qayerda joylashadi va ularning shakli? =Konussimon, yuqori jag'i pastki jag'i, tanglay

Baqaning urug'langan tuxumidan qanday o'zgarishiar sodir bo'ladi?= qobig'i bo'rtib, tiniq shilimshiq parda hosil qiladi

Barcha hujayralarda uchraydigan organoid?= Ribosoma

Barcha tirik organizmlar tuzilish darajasiga ko'ra ... ajratiladi? Bir va ko'p hujayralilar

Barg bandiga ega bo'lgan (I) va o'troq bargli (II) o'simliklarni aniqlang. 1) o'rik 2) anjir 3) gulsafsar 4) lola 5) qovun 6) makkajo'xori = I – 1,2,5; II – 3,4,6

Barg tomirining nay-tolali boylamlarini nimalar hosil qiladi? =Elaksimon naychalar, tolalar, o'lik hujayalar

Bargi qor tagida qtshlab, baliorda yana o'sishda davom etadigan o'simliklarni ko'rsating? =Achambiti, qurttana, bug'doy

Barglari ancha barvaqt to'kiladigan o'simlikni belgilang?= aylant, jiyda

Barglari qalami nashtarsimon, ko'p yillik, ildizpoyali o'tni aniqlang? =G'umay

Bargning qaysi qismida plastidalar bo'ladi?= barg eti, barg og'izchalrida.

Barmoqlari orasida parda tortilgan hayvonlar?= churrak, gaga, suqsun, o'rdakburun, gavial

Barmoqlari orasida parda tortilmagan hayvonlar?= laylak, yexidna, pingvin, jayra

Barmoqlarning (1) va qo'l kaftining (2) suyakka aylanishi necha yoshgacha davom etadi?= 1) 16-20; 2) 15-16

Barmoqlarning suyakka aylanishi necha yoshgacha davom etadi? = 16-20

Batatning tugunagidagi ko'zachalarda nima joylashadi? =Kurtaklar

Batatning tugunaklaridagi chuqurchada nima joylashgan?= kurtak

Begona zotlarni chatishtirish nima maqsadda amalga oshiriladi?= bir necha foydali belgilar kombinatsiyasini amalga oshirish

Beluga qaysi turkumga mansub?=suyak tog'ayli

Beshyaproqli partenotsissus ga xos bo'Igan xususiyatlarni belgilang?= poyasi ingichka, guli va mevasi toknikiga o’xshash

Bilirubin moddasining ahamiyati?= o't suyuqligini hosil bo'lishi uchun sarflanadi

Biotehnologiyada mikroorganizmlardan ongli ravishda foydalanishga asos solingan usul?= Pasterizatsiya

Biotexnologiya fanining rivojlanishiga xissa qo'shgan o'zbekiston olimlari?= R.Muhammedov, O.Odilova, J.Hamidov, Sh.Azimova, L-Abdurahmonov

Bir jinsli (1) va ikki jinsli (2) gulga ega bo'Igan o'simliklarni aniqlang= 1)tut, tol, turkiston ismalog'i 2)shaftoli, gladiolus, namatak

Bir kecha kunduzda limfa tomirlaridan necha ml limfa suyuqligi o’tadi va u qayerga quyiladi?= 1200-1500ml, vena qon tomirlariga

Bir kecha kunduzda qancha limfa suyuqligi vena tomirlariga quyiladi?" 1200-1500 ml

Bir kecha-kunduzda hosil bo'Igan limfa suyuqligi qaysi tomirlarga quyiladi? = vena

Bir kecha-kunduzda katta odamda o'rtacha qancha ter ajraladi?= 500ml

Bir necha meva barglarning birikib o'sishidan hosil bo'Igan ko'p urug'li quruq mevali o'simlikni belgilang?= bangidevona, chuchmoma

Bir tur individlari o'rtasidagi tafovutlar organizmning nimasiga bog'liq bo'lishi mumkin?= Genotipning o'zgarishiga

Bir uyli o'simliklarni ko'rsating?= Makkajo'xori,bodring

Bir yilda uch yoshli bola tanasining vazni (I) va bo'yi (II) nechaga ortadi?= (1) 2-2,8kg; (II) 7-8sm

Bir yillik o't o'simliklar keltirilgan qatorni ko'rsating?= Arpa, kungaboqar, zig'ir

Bir yillik o'tlar keltirilgan javobni aniqlang?= Arpa, kungaboqar, zig'ir

Bir yillik o'tlarni aniqlang?= Oq sho'ra, baliqko'z, jag'-jag'

Bir yillik(I), ko'p yillik(Il) va buta(3) larga tegishli o'simliklarni juftlang?= 1)oq sho'ra,baliqko'z 2)shashir,kiyiko't 3)ligusturum,singirtak

Biriktiruvchi to'qimaga xos bo'lmagan xususiyatni toping?= Ichak devorini ichki yuzasini himoya qiladi.

Birlamchi siydik qayerda hosil bo'ladi?= shumlyanskiy kapsulasida

Birlamchi siydikning tarkibi nimaning tarkibiga yaqin bo'ladi?= qon plazmasiga

Bitta hujayrasi 3-4 sm uzunlikka ega bo'Igan o'simlikni toping?= G'o'za

Bitta yopiq qon aylanish doirasiga ega bo'Igan hayvonlar? = lansetnik,o'troq dengiz chuvalchangi

Blastuladagi xujayralar bir biridan nima bilan farq qiladi? =

Bo'g'ma ilonning shaqildoq ilonga o'xshashlik(a) va farq qiluvchi(b)belgilar? =a) issiqni sezuvchi a’zosi mavjud, yahshi eshitmaydi, po'sti yahlit ajraladi b) o'ljasini bo'g'adi, zaharsiz, tirik tug'adi

Bo'lingan hujayralarning ko'p qismi kambiydan...tomonga qarab o'sib...hujayralariga aylanadi?= Ichki, yog'ochlik

Bo'ritaroq turkumi qaysi oila va sinfga mansub?= gulhayridoshlar oilasi, ikki urug' pallilar sinfi

Bo'rtma nematoda gulxayridoshlarning qaysi vakillarida parazitlik qiladi?= kanop va g'o'zada

Bo'rtma nematoda ituzumdoshlarni qaysi vakillarida parazitlik qiladi?= pamidor, kartoshka

Bo'rtma nematoda o'simliklarni qaysi qismida parazitlik qiladi?= yer ostki qismida.

Bo'rtma nematoda qovoqdoshlarning qaysi vakillarida parazitlik qiladi?= qovun, bodiring

Bo'rtma nematoda qaysi oila vakillarida parazitlik qiladi?= ituzumdoshlar,gulxayridoshlar,qovoqdoshlar.

Bo'shliqichlilar dastlab qaysi hayvonlardan kelib chiqqan?= Bir hujayrali xivchinlilardan.

Bo'yi 1 m ga yetadigan bir yillik o'simliklarni aniqlang?= Kanakunjut, kanop, makkajo'xori

Bo'yi 3 metr og'irligi 100 kg gacha bo'Igan qush?= Afrika tuyaqushi

Bo'yi ga va eniga tez (a) va sekin o'suvchi(b) o'simliklar?= a-tol, yong'oq, shotut, b-shamshod, nok, qatrong'i.

Bodiyon o'simligining gullari qanday to'pgulda yig'ilgan?= Murakkab soyabon

Bolalarning qaysi davrida bo'yin (I) va bosh suyagi (2) ning o'sishi tezlashadi?= (l)3yoshgacha,5-7,12-16 (2)3-4,6-8,11-15

Bolalar necha oyda o'tira boshlaydi?= 5 oylik

Bolalar o'ziga yaqinlarini qachon taniy boshlaydi?= 5 oylik

Bosh miya po'slog'ida (1) va orqa miyada (2) joylashgan nerv markazlarining ishi buzulganda qanday o'zgarishlar namoyon boladi?=(1) muskullarning tarangligi ortadi, qo'l-oyoq tarashadek qotib qoladi (2) muskullarning tonusi pasayadi, qo'l-oyoq harakatsizlanib, osilib qoladi

Bosh oyoqli molyuskalarga xos bo'lgan hususiyatlarni belgilang?= oyog'ining oldingi qismi o'zgarib paypaslagichlarni hosil qiladi, tanasi bosh va tana qisimlarga ajraladi, oyoqlari asosida voronkasi joylashgan, tanasi qalin muskulli mantiya bilan o'ralgan, og'iz teshigi atrofida 8 yoki 10 ta paypaslagichlari bo'ladi, paypaslagichlaida juda ko'p so'rg'ichlar joylashgan, bosh miyasi kuchli rivojlangan.

Bosh qutisining qaysi suyaklari bola o'sgan sari chok yordamida birikadi?= peshona, tepa, chakka, ensa.

Bosh suyagining o'sishi va rivojlanishi qachongacha davom etadi?= 20-25

Boshi bo'lmaydigan hayvonlar?= uy pashshasini lichinkasi, baqachanoq.

Boshqalardan qon oluvchi odam?= retsipiyent

Bo'yin muskullarini ajrating ?= to'sh, o'mrov, so'rg'ichsimon muskuli

Bug'doy va javdar chatishtirish natijasida qanday avlod yaratilgan?= Tritikali

Bug'doyning tetraploid turlari qanday gametalar hosil qiladi?= I2+XX; 12+XY

Bulbullar qayerda qishlaydi?= Tropic afrikada

Burun bo'shlig'ining qo'shimcha kovaklari qaysi suyaklar orasida joylashgan? = yuz va peshona

Buta o'simliklar berilgan qatorni ko'rsating?= Uchqat, nastarin, irg'ay, singirtak

Butli o'rgimchak bilan chayonni o'xshash (a) va farqi(b)?=.a- ustki jag'lari, zahar bezlarining mavjudligi, tana bo'limlari, b-oyoqlarini soni, zaxar bezlarining yo'llari, ko'zlarining soni.

Butun umri davomida o'sish qaysi organizmlarda kuzatiladi?= Lentasimon chuvalchanglar, molyuskalar va baliqlar.

Buyrakda siydik hosil bo’lishining birinchi davri qanday nomlanadi?= filtratsiya

Buyrakda siydik hosil bo'lishining filtrasiya davrinig otishi nimaga bog’liq?=kapillyarlardagi bosim yuqori, kapsuladagi bosimning past bo'lishiga

Chanoq suyaklarni va chanoq bo'shlig'ini kattalashuviga sabab? = tik yurish

Chap qovurg’alar ostida joylashgan organ?= taloq

Cherkez o'simligining qaysi qismlaridan tayyorlangan dori qon bosimini pasaytirish uchun ishlatiladi?= Bargi va mevasi

Chigit yuzasidagi tuklar va ildiz tukchalariga xos belgini aniqlang?= Bir hujayradan iborat

Chin qovurg'alar soni?=14

Chinorga xós belgilarni aniqlang?= Tanasi tez yo'g'onlashadi, 800 yilgacha yashaydi, guli ko'rimsiz, quyuq soya beradigan daraxt

Cho'chqa tasmasimon chuvalchangi cho'chqani qaysi organida parazitlik qiladi?=muskulida(go'shtida)

Cho'chqa tasmasimon chuvalchangi qoramol tasmasimon chuvalchangidan nimasi bilan farq qiladi?=boshida ilmoqchasi bo'lishi bilan

Cho’l va sohil qushlarining o'xshash belgilari?= Oyoqlari va bo'yni uzun

Cho'llarda keng tarqalgan yem-xashak o'simligini aniqlang?= Sarsazan

Cho'llarda keng tarqalgan yem-xashak yarim butalarni belgilang?=teresken, sarsazan

Chok yordamida bir-biriga birikmaydigan suyaklar? = o'mrov

Chorva mollari uchun to'yimli ozuqa hisoblanadigan o'simliklar guruhini aniqlang? Saksovul, javdar, izen, keyreuk, yantoq

Chuchuk suv shillig'ini oyog'i qaysi azosidan hosil bo'lgan?=qorin qismini kengayishidan

Chuchuk suvda yashovchi toshbaqaning dengiz toshbaqasidan farqi?= barmoqlári orasida suzgich parda mavjud

Chuchuk suvlarda(a) va dengizlarda (b) yashaydigán hayvonlarni aniqlang?= baqa chanoq, oq planariya, gulmoy, qora baliq, soxta kurak burun, B- foraminaferalar, nursimonlar, aktiniya, nerieda, osminog, keta.

Chug'urchiqqa xos bo'lgan(a)va bo'lmagan(b) belgilang?= A-dushmanini sezganda shovqin soladi, jufti bir yillik, pishiqchilik davrida donlarni va rezovor mevalarni yeb zarar keltiradi, B-tez yuguradi, hasharot, kaltakesak, mayda kemiruvchilar va yer osti tugunaklar bilan oziqlanadi, Qizil kitobga kiritilgan

Chumchuqsimonlar turkumiga kiruvchi(a) ko'chmanchi(B)va uchib ketuvchi(c) qushlarni juftlang?= A-mayna, musicha, chumchuq, chittak: b-go'ng qarg'a, zog'cha, qorayaloq; c-qaldirg'och,bulbul

Churrak, suqsunlar qaysi turkumga mansub?= g'ozsimon

D vitamin yetishmasligidan organizmda tuzlarning almashinuvi buziladi Bu tuzlarning va kelib chiqadigan kasalning nomini belgilang?= Ca,P,raxit

Dag'al junli qo'ylar qanday yo'nalishdagi zotlarga ajratiladi?= Po'stinbop terili,qorako'l terili,go'sht junli va go'sht yog'li, faqat go'sht yog'li

Dag'al junli qo'ylarning juni nimadan iborat?= Dag'al qildan va tivitdan

Dala sichqoni va to'ng'iz uchun umumiy xususiyat?= Urug'laring tarqatishi

Daltonizm kasalligi bu?= qizil va yashil ranglami ajrata olmaslik

Daryo(a) va dengiz (b) suvlarida tarqalgan baliqlarni juftlang?= A-qilquyuruq, tikan baliq, zog'ara baliq, ugor, gulmoy; b-elektr skat, manta,garbusha,lasos,keta

Dastlab to'garak chuvalchanglarda(a), malyuskalarda(b) qaysi organlar rivojlangan?= a-tana bo'shlig'i,anal teshigi,ichak paydo bo'lishi,ayrim jinsli, b-jigar, buyurak, ikki kamerali yurak, so'lak bezlari, ochiq qon aylanish sistemasi, o'pka.

Dastlabki ko'p hujayralilar tanasi necha qavat hujayralardan tashkil topgan?= ikkita

Dastlabki ko'p xujayralilar tanasi ikki qavat xujayralardan iborat bo'lgan ularning tashqi(l) va ichki(2) qavat xujayralari qanday vazifani bajarishga iqtisoslashgan?=l) xarakatlanish oziqa ushlash.2)oziqlarni xazim qilish.

Dastlabki sutemizuvchilarning yirikligi? Kalamushdek

Dastlabki uch qavatli xayvonlar qaysi organizmlarga o'xshash bo'ladi?= sodda tuzilgan kiprikli chuvalchanglarga

Delfinlarga xos bo'lgan xossa?= O'ljani toppish uchun ultratovushdan foydalanadi

Delfinning bo'yin umurtqasi nechta?= 7

Dengiz sutemizuvchilarining qadimgi ajdodi?= Yirtqich sutemizuvchilarga o'xshash tuzilgan quruqlikda yashovchilar

Dengizlarda(a)va chuchuk suvlarda(b)tarqalgan losossimonlarni farqlang?= a)lossos, keta b)garbusha, gulmoy

Diafragma harakatini(1)va qovurg'alararo muskullarning (2) faoliyatini boshqaruvchi nerv markazi qayerda joylashgan?= 1-orqa miyaning bo'yin qismida 2- orqa miya ko'krak qismida

Diafragmaning pastga tushishi qaysi muskullar qisqarishi natijasida sodir bo'ladi? = Diafragma

Diafragmaning yuqoriga ko'tarishda qaysi muskullarni qisqarashi natijasida sodir bo'ladi? = qorin

Digeterozigotali oganizmni beligilang?= AABbCCDd

Digeterozigotali sariq rangli silliq shaklli donga ega 2ta no'xat navlari o'zaro chatishtirilsa avlodda sariq donning soni yashil donga silliq shaklning soni burishgan shaklga nisbatan qanday bo'ladi? har bir belgi bo'yicha 3:1 nisbatda bo'ladi

Dizenteriya kasalligini chaqiruvchi bakteriyaga xos bo'lmagan xususiyatlar?= Qulay sharoitda xar 20 minutda mitoz usulida bo'linib ko'payadi, fogasitoz va pinositoz usulida oziqlanadi, erkin azotni o'zlashtiradi, noqulay sharoitda sistaga aylanadi.

Dizenteriya kasalligini chaqiruvchi bakteriyaga xos bo'lgan xususiyatlar?= qulay sharoitda xar 20 minutda mitoz usulida ko'payadi, fogasitoz va pinositoz usulida oziqlanadi, erkin azotni o'zlashtiradi, noqulay sharoitda sistaga aylanadi.

DNK bo'lagini klonlashda vector sifatida nimadan foydalanish mumkin?= Virus DNK molekulasidan transpozondan gormonlardan

DNK bo'laklarini qaysi usul yordamida ajratiladi?= Elektroforez moslamasida

DNK lari oqsil bilan kompleks hosil qilmaydigan organizmlar? prokariotlar

Dominant belgilarni ajrating?= sochning erta to'kilishi, qo'y ko'z, pakanalik, ko'z shox pardasi degeneratsiyasi.

Donador endoplazmatik to'r qaysi hujayralarda uchraydi?= Leykositlar, jigar hujayralarida

Donli ekinlarga qaysi hasharotlar ziyon keltiradi?= xasva qandalasi, chigirtka

Dorivor gulhayri qismidan tayyorlangan damlama yo'talga qarshi ishlatiladi?= Ildizdan

Dorivor gulxayrini qaysi qismidan tayorlangan damlama yo'talga qarshi ishlatiladi?=ildizidan

Dorivor o'simlikni belgilang?= chakanda

Drozofila meva pashshasida tanasi kulrang qanoti uzun bo'lgan erkak va tanasi qora qanoti kalta urg'ochi chatishtirilganda F1da tanasi kulrangli qanoti uzun formalar olindi. Fl dagi erkak pashshalar qora tanali, kalta qanotli,urg'ochilar bilan chatishtirilganda avlodda qanday ajralish olinadi?= 50% kulrang,uzun qanotli,50% qora, kalta qanotli

Drozofila pashshasida ko'zning oq rangi X-xromosomadagi retetsiv genga bog'liq. Agar oq ko'zli urg'ochi pashsha, qizil ko'zli erkak pashsha bilan chatishtirilsa Fl da olinga duragaylarning qaysi birida ko'zning rangi oq bo'ladi?= faqat erkaklarda

Dukkaklilar, zig'irning vatani?= janubiy -g'arbiy osiyo

Dumli(a)va dumsiz(b) larni farqlang?= a) oq peshona kaputsin, o'rgimchak maymun, triton, salamandra, korsak, b) povituxa, gorilla, shimpanze, orangutan

Dumsiz suvda va quruqlikda yashovchilar nimalardan kelib chiqqan?= Qadimgi dumlilardan

Dunyo o'simlik resurslarini va urug'chilik uchun kolleksiya to'plashga xissasini qo'shgan olim?= Vavilov

Duragay tritikali deb nomlanadigan yem-xashakbop o'simlik qaysi chatishtirishdan olingan?= Bug'doy+javdar

Ekssizya bu?= Profagning bakteriya genomidan chiqib ketish jarayoni.

Elaksimon naychalar orqali moddalar qaysi yo'nalishda harakatlanadi?= Bargdan boshqa organlarga

Elaksimon naychalarlar orqali qanday moddalar o'tadi?= Organik moddalar

Elektroforez moslamasida DNK bo'laklarini zaryadiga binoan ajratish nimaga asoslangan?= DNK neytral muhitga yaqin muhitda manfiy zaryadlanadi

Embrionning rivojlanish jarayonida belglarning ajralishi nima deyiladi?= Embrional dvergensiya.

Embrionning rivojlanishi dastlabki bosqichida o'zgarishlar sodir bo'lsa qanday oqibatga olib keladi?= rivojlanishdan orqada qolishga, nobut bo'lishiga.

Endoplazmatik to'rdan nimalar hosil bo'ladi?= Vakuola, lizasoma, goiji

Eng baland daraxtlarni aniqlang?= Evkalipt, sekvoyadendron

Epidermis ostida joylashgan asosiy to'qima hujayralari nomini beligilang?= ustunsimon

Epidermis ostida joylashgan asosiy to'qima hujayralari nomini belgilang?= ustunsimon

Epiteliy to'qimasiga xos bo'lmagan xususiyat?= nafas olish, ayirish organlarini tashqi yuzasini qoplab turadi

Eritrotsit(1),leykosit(2)larga xos belgilar? = (1) suyakning ko'mik qismida hosil bo 'ladi, yadrosiz, rangli, 120 kun yashaydi, 1mm3 qonda 4-6 mln bo'ladi (2) suyakning ko'mik qismida hosil bo'ladi, taloqda hosil bo'ladi, yadroli, rangsiz, 2-5 kun yashaydi, 1 mm3 qonda 6-8 ming bo'ladi

Eritrositlarda aglyutinogen A va B bo'lgan qon guruhi?= IV

Eritrositarga xos?= suyaklarning ko'mik qismida hosil bo'ladi; yadrosiz; qozil qon tanachalari hujayralari 02 bilan ta'minlaydi

Eritrositlarning hosil bo'lishi va soni normal miqdorda bo'lishi odamning bog'liq? = sog'lig'iga, ovqatianishiga, jismoniy mashqlar b-n shug'ulianishiga, quyoshning ultrabinafsha nurlarini qabul qilishiga

Eritrosit tarkibidagi oqsil ?= aglyutinogen, rezus omil, gemoglobin.

Erkak asalarilarga xos bo'lgan belgilar?=mo'ylovlari va ko'zlari yaxshi rivojlangan, nashtari bo'lmaydi,jinsiy xromasomasi gapioid to'plamga ega.

Erkak asalarilarga xos bo'lmagan belgilar?=ko'zi moylovlari kuchsiz rivojlangan, og'iz apparati kemiruvchi-so'ruvchi tipda, nashtari bo'ladi, jinsiy xromasomasi diploid to'plamga ega.

Erkin qo'l suyaklari suyakka aylanishi necha yoshdan boshlanadi va necha yoshgacha davom etadi? =15-25

Ermon shuvog'i o'simligining gullari qanday to'pgda joylashgan?= savatcha

Eshakqurt va falanganing o'xshash(a) belgilari?= Qon aylanish sistemasi, yashash muhiti,Ko'zlarining soni.

Eshakqurt va kananing o'xshash(a) va farq(b) lari,= a-bo'g'imoyoqlilar tipiga mansub, tanasi ovolsimon, nerv sistemasi (b)yashash tarzi, og'iz apparati, o'simlik qoldiqlari bilan oziqlanadi.

Eshitish organi yaxshi rivojlanmagan (a) va yaxshi rivojlangan (b) organizmlarni juftlang?= A- kapcha ilon, bo'g'ma ilon, chipor ilon, qalqontumshuq ilon; b-sariq ilon, gulmoy, gekkon, urchuqsimon kaltakesak;

Estrogen gormon qayerda hosil bo'ladi?= tuxumdonda

Etiborni muhim masalaga jalb etish kabi qobilyatlarning pasayishi qaysi vitaminning kamayishiga bogliq?= B1

F.griffit tajribalarida olingan natijalarni qaysi olim tushuntirib berdi?= O.Everi

F1 avlodlarda hayotiy xususiyatlar yuqori bo'lishi va kuchli rivojlanish xodisasiga nima deyiladi?= Geterozis

Fagotsitos xodisasini kim kashf etgan?= Mechnikov

Falanga(a),asalari(b),chayon(c),ning ko'zlarining soni nechta va qanday bo'ladi?=a) 2ta oddiy b)3ta oddiy, 2ta murakkab, c)2ta murakkab ,10 ta mayda;

Falanga va eshak qurti uchun umumiy xususiyat?=yashash muhiti o'xshash, bo'g'im oyoqlilar tipiga mansub, tanasi ovalsimon.

Falanga va eshakqurtining farqlari?= oyoq paypaslagichlari yurish oyoqlariga o'xshaydi,yirtqich, yurish oyoqlari,

Falanga va ninachiga xos umumiy xususiyat?= Yirtqich, qon aylanish sistemasi, nerv sistemasi, tanasining tuzulishi.

Faqat chuchuk suvlarda yashovchi baliqlar?= gulmoy, qorabaliq, tikan baiiq

Faqat janubiy yarimsharlarda tarqalgan qush?= pingvin

Faqat sutemizuvchilarga xos belgilar?= Quloq suprasi kuchli rivojlangan, bo'yinda 7ta umurtqa bo'ladi, gavdasi jun bilan qoplangan, tishlari ixtisoslashgan, diafragma rivojlangan,

Faqat sutemizuvchilarga xos belgilar?= quloq suprasining mavjudligi, tishlarini ixtisoslashganligi, katta yarim sharlari postlog'i ko'p burmali

Faqat yaqindan ko'radigan, narsalarning shakli va rangini farq qila oladigan hayvon?= Dengiz otchasi

Faqat yopiq urug'lilarga xos belgini aniqlang?= O'z hayotidavimida gullab meva tugadi

Fassiya pardasi qaysi to'qima turiga oid?= biriktiruvchi

Foydali hashoratlarni belgilang?=go'ngxo'r, o'laksaxo'r, pashshalarning qurtlari

Funksiyasi jihatdàn limfa sistemasiga yaqin turadigan a’zo?= taloq

G’alla ekinlarining zararkunandalariga chidamli,kam suv talab qiladigan navi?= Sanzor, Ulug'bek-600

G’alla navlari keltirilgan qatorni aniqlang?= Ulug'bek-600, Sanzor

G’alla navlariga xos xususiyatlar?= Zararkunandalarga chidamli, kam suv talab qiladi

G'o’ngxo'r, o'laksaxo'r, pashshalarning qurtlari nima bilan oziqlanadi?=Hayvonlarning murdasi va tezigi.

G'o'za kolleksiyasini yaratishda qatnashgan olim?= J. Musayev

G'o'za navlari keltirilgan qatorni aniqlang?= Samarqand-3, Yulduz

G'o'za tolachalari sathida yashovchi bakteriya turi?= Rizosfera

G'o'za va terak uchun umumiy xususiyat?= bargining tuzilishi.

G'o'za, qalampir, kakao daraxtining vatani?= Markaziy amerika

G’o'zaning guli olmaning gulidan nimasi bilan farq qiladi?= yirik tishchali,uchta bargchasi bilan

G'ozlaring qishlov joylari?= Shimoliy afrika, o'rta osiyo suv havzalari, yevropa, janubiy sharqiy osiyo

G'alvirsimon(I) va yassi (2) suyaklarning aniqlang?= (1) peshona, yuqorigi jag', ponasimon; (2) ensa, tepa, kurak

Gasrtrit(1),enterit(2),kolit(3)qaysi organining shilliq pardasining yallig’lanish kasallikiari ?=(1) meda, (2)ingichka ichak, (3)yo'g'on ichak.

Gavda skeleti ? = umurtqa pog'ona, ko'krak qafasi

Gelmintologiya faniga xissa qo'shmagan olimlar?= Zohidov, Bogdanav, Muhammadiyev

Gemoglobin tarkibidagi gem moddasi qaysi moddagacha parchalanadi?= bilirubin

Gen daktiloskopiya usulini tadbiq qilgan olimlar? =R.Muhamedov, A Ikromov

Gen daktiloskopiyasi bu?= Genning DNK izchilligi va genlar spektiriga binoan nomalum shaxsni aniqlash

Gen injeneriyasi qo'llanib qanday transgen o'simliklar yaratilgan?= Ko'sak qurtiga chidamli, g'o'za va kalarodo qo'ng'iziga chidamli kartoshka

Gen kasalliklarini aniqlang?= fenilketonuriya, shizofreniya

Gen muxandisligi asosida olingan viruslar ko'payishini to'xtatuvchi oqsil?=interferon,

Gen muxandisligi asosida qonda glyukozaning miqdorini nazorat qiluvchi qaysi oqsil olingan?=intsulin

Genetic injeneriya usuli bilan olingan transgen o'simlik qanday yo'l bilan ko'paytirilganda yod gen nasldan naslga o'tadi?= vegetativ va jinsiy

Genetic injentriyada ko'proq qaysi restriktazalar qo’llaniladi va

Genlarni klonlash ilk bor qaysi olim amalga oshirgan?= Boyer va Koen

Genlarning chalkashish foizi nimaga bog'liq bo'iadi?= genlar orasidagi masofaga

Genlarning mustaqil xolda irsiylanishi kuzatiladi?= Bir juft allel genlar xar hil gomologik xromosomalarda joylashgan bo'lsa, taxliliy chatishtiish natijasida 1 -bo'g'inda bir xillik kuzatilsa, bu xolda genotipi noaniq bo'lgan organizmlarning genotipi qanday bo'ladi?= dominant gomozigotali

Genning DNK izchiligi va genlar spektiriga binoan nomalum shaxsni aniqlash uchun qaysi usuldan foydalaniladi?= Gen daktiloskopiyasi

Getereologik DNK deb nimaga aytiladi?= Organism uchun yod DNK

Geterozis hodisasida ko'pchilik genlar qaysi holatda bo'ladi?= geterozigota

Gibridoma hujayralar olish biotexnologiyasi nima asosida yaratilgan?= hujayra in’yéksiysi asosida

Gidra tuxum hujayrasining...?= Soxta oyoqlari bo'ladi.

Gidrada a) teri muskul b)otuvchi c)oraliq d)nerv e)xivchinli va bezli xujayralari qanday vazifa bajaradi; l)harakat2)o'ljani falajlash.3) regeneratsiya4) tasirlanish 5) hazim qilish; vazifasini bajaradi?= a-l.b-2.c-3.d-4. c-5

Gipertoniya geni autosomaga bog'liq dominant holda irsiylanadi. Ko'zning optik atrofiyasi esa retsessiv X-xromasomaga brikkan holda irsiylanadi? Agar ko'zi optik atrofiyali ayol gipertoniya bilan kasallangan erkakka (otasi gipertonik, onasi sog’) turmushga chiqsa farzandlarining necha foizi gipertoniya kasalligi bilan tug'ilishi mumkin?=50

Gipoderma nimadan tashkil topgan?= biriktiruvchi to'qima va yog’ moddasidan

Gipoksiyada kuzatiladigan jarayonlar? = kislorod yetishmaydi, nafas olish tezlashadi, bosh og'riydi, ko’z tinadi, yurak urishi tezlashadi, ko'ngil ayniydi, eritrotsitlar soni ko'payadi

Gk5Gt5,Ch$ U1 gul formulasi xos o'simlik?= olxo'ri

GkoG5Ch5U2 gul formulasi qaysi o'simlikka xos?= sachratqi

Glyukozaning kislorodsiz parchalanishi natijasida qaysi birikmalar xosil bo'ladi?= ATF, suv

Go'ng qarg'ani chittakka o'xshashligi(a) va farqi(b)?= a-chumchuqsimonlar turkumiga mansub, jufti 1 mavsum saqlanadi, b- kosasimon uya quradi .ko'chmanchi qush, zohchalar bilan qishda gala hosil qiladi

Go'sht uchun ovlanadigan yovoyi sut emizuvchi?=sayg'oq

Go'sht yo'nalishidagi tovuq zotlar?= kornuel, plyumutrok

Go'shtdor qoramol zotlari?= Gerford, shortgorn

Go'sht uchun ovlanadigan bosh oyoqli molyuskalar?= kalmar, karakatitsa, osminog.

Go'za tolasining uzunligini belgilaydigan va gullashni boshqaradigan genlar oilasini aniqlagan olim?= l.Abdurahmonov

Go'za tomiri tolachalari sathida yashovchi bakteriya turi?= Rizosfera

G'ovak(1),yassi(2), g'alvirsimon(3) suyaklarga mansub bo'lgan suyaklarni aniqlang ?= (1) qovurg'a, utmurtqa, kaft ustki (2) kurak, ensa, chanoq (3) peshona, ponasimon, yuqorigi jag’

G'ovak suyaklar qatoriga kitmaydigan suyaklar? = kurak, peshona, ponasiraon, yuqorigi jag', ensa, chanoq

Gul formulasi orqali nimani bilish mumkin?= Qaysi oilaga mansubligini

Guli va baglarining jozibadorligi bilan ajralib turuvchi manzrali daraxtlar belgilang?= magnoliya, lola daraxti, kashtan, shoyi akatsiya

Guli bir jinsli o'simlikni belgilang?= gazanda

Guli ko'rimsiz, lekin quyuq soya beruvchi daraxtlarni belgilang?= zarang, lipa, chinor, eman

Guli ko'rimsiz, Iekin quyuq soya beruvchi salobatli daraxtlarni belgilang?= chinor, lipa, ko'kterk

Gulning barcha a’zolari joylashgan qismi qanday nomlanadi?= gulo'rin

Gulning qaysi qismi uch qismdan iborat?= Urug'chi

Halqa shaklida yog'ochlik va lub orasida o'rnashgan to'qima qanday nomlanadi?= Yon hosil qiluvchi

Halqumning vazifasi?= ovqatni og'iz bo'shlig'idan qizilo'ngachga o'tqazish;havoni burun bo'shlig'idan hiqildoqqa otqazish;

Har xil antitana aralashmasiga nima deyiladi?= Poliklonal antitana

Harakatni qulaylashtiradigan suyuqliliklar qayerda bo'iadi? = fassiya muskul paylari orasida

Harorati iliq keladigan kuz oylaida ham gullashda davom etadigan yovoyi o'simliklarni belgilang?= zubtururn, qo'ypechak

Harorati iliq kelgan kuz oylarida ham gullashda davom etadigan madaniy o'simliklarni aniqlang?= Kartoshkagul, xrizontema

Hasharotlarning qon aylanish sistemasiga xos bo'lgan, xususiyatlar?=Qoni kislarod tashimaydi.yuragi,naysimon, qon aylanish sistemasi bir muncha soddalashgan.

Hasharotlarning qon ayilanish sistemasiga xos bo'lmagan xususiyat?= Qonì kislorod tashiydi, qon aylanih sistemasi yopiq, yuragi 2 kamerali

Hasharotlarning yuragi qisqarganda qon qayerga boradi(a) va bo'shashganda qayerga quyiladi (b?=a-yurakdan bosh tomonga keyin tana bo'shligiga, b-tana bo'slig'idan yurakning ikki yonidagi teshikchalar orqali yurakka.

Hashaoratlarni kuvachalar yordamida tutadigan o'simlikni aniqlang?=Nepenthes

Havo bosimi pasayganda odam gavdasining ichki bo'shliqlaridagi gazlar bosimi?= kengayadi

Havo ildizlarining epidermasi ostidagi etli qavatda qanday to'qima joylashadi?= Asosiy

Hayvonlarda ko'chib yuruvchi genlarni kashf etgan olim?= Georgiyev

Hayvonlarning an'anaviy oziqasi tarkibiga qaysi aminokislotani qo'shilsa o'nlab tonna hayvonlar oziqasini tejab qolish mumkin?= lizin

Hidni yahshi sezuvchi, o'ljasini taqib qilib tutib oluvchi hayvon?= Korsak

Hidni yaxshi sezmaydigan hayvonlar?= kuyka, ilvirs, ko'rgalak, qizilto'sh, yaguar

Hind karkidonining oyog'ida nechta barmog'i bo'iadi?= 3ta

Hiqildoq (I).kekirdak (2) qayerda joylashgan? = (1) 1V-V1 bo'yin umurtqalari ro'parasida,(2) VI-V1Í bo'yin umurtqalaridan V ko'krak umurtqasigacha

Ho'l mevalar turini aniqlang? Danakli,qovoq

Homila necha vaqt davomida tuxum yo'lida rivojlanadi?= I hafta

Homilani nechanchi haftasida ektoderma, mezoderma va endoderma rivojlanadi?= uchinchi

Hozirgi davrda ovqat hazm qilish organlarining ishini o'rganishda qanday usuldan foydalaniladi?= ultratovush, rentgenoskopiya, zondlash.

Hujayra ichiga moddalar qaysi yo'l bilan kirishi mumkin?=Pora(teshikcha)íar orqali, difuziya, to'g'ridan to'g'ri membrana orqali, pinositoz va fagositoz yo'li bilan

Hujayra membranasiga xos hususiyat?= Yarim o'íkazuvchanlik

Hujayra nazariyasining asosiy qoidalariga kiradi.Noto'g'ri javobni toping?= Xar bir hujayra mustaqil ravishda hayot kechirish hususiyatiga ega emas

Hujayra qobig'idagi yarim o'tkazuvchanlik xususiyati qaysi paytgacha saqlanib turadi?= Nobud bo'lguncha

Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq,?=Vakuol

Hujayra umumiy hajmining o'rtacha 30-50% qismini tashkii qiladigan organoid?= Endopiazmaiik to'r

Hujayraning qaysi qismi yuksak pishiqlikka va elastiklikka ega ?= sitoplazmatik membrana

Hujayraning shakli va to'qimalar tuzilishi organizmlarning qanday fenotipik belgilariga mansub?= gistologik

Hushbo'y no'xotning qaysi belgilarining irsiylanishi naslda mustaqil taqsimlanmasligi isbot etildi?= Changchining shakli, gulining rangi

I-qon guruxli, ruzus manfiyli odamning eritrotsitlarining tarkibida qanday oqsillar boladi?= gemoglabin

I qon guruxli, ruzus musbatli odamning eritrotsitlarining tarkibida qanday oqsillar bo'ladi?= gemoglabin, rezus omili

I.Ohak chig'onoqlilar.II. Kremniy skeletlilarning fazilatlari. 1. Nursimonlar.2.foraminoferalar. a)ohaktosh konlarini hosil qiladi.b)metallami silliqlashda foydalaniladi.c)jilvir qog'oz olishda foydalaniladi.Quyidagilami juftlang?= I.2-A II. l-b-c

Ichagi kloakaga ochiladigan hayvonlar?= Triton,.kuyka, gavialia. yexidna, gekkon

Ichagi kloakaga ochilmaydigan hayvonlar?=kashalot, korsak, sterilyat, kojan,suvsar

Ichak dcvoriga xos bo'lmagan to'qima?= Hosil qiluvchi to'qima

Ichak devoriga xos bo'lgan to'qima? Biriktiruvchi, epiteliy, ncrv, muskul

Ichki nafas olish? = Qon va to'qimalar o'rtasida 02 va C02 almashinuvi

Ichki urug'lanish dastlab qaysi umurtqalilarda paydo bo'lgan?= Tog'ayli baliqlarda

Ichki urug'lanish xos?= ilonga, timsohga, kaptarga

II qon guruhi tarkibida? = agglyutinogen A, agglyutinogen betta

II qon guruxli, ruzus manfiyli odamning eritratsitlarining tarkibida qanday oqsillar bo'iadi? - gemogiabin, aglutinogen A

II qon guruxli, ruzus musbatli odamning eritratsitlarining tarkibida qanday oqsillar bo'iadi? - gemoglabin, rezus omili, aglyutinogen A

Ikkala o'pkada alveolalar soni... va ulaming umumiy sathi? = 750 min, 100m2

Ikki barmoqli qush?= Tuyaqush

Ikki bo'lmali oshqozon qaysi hayvonlarga mos?= Langust. tuvaloq, kaptar

Ikki juft belgi bo'yicha geterozigotali organismni tahliliy chatishtirish natijasida fenotip bo'yicha qanday ajralish nomoyon bo'iadi?= 1:1:1:1

Ikki oylik jo'jalari 1,6 kg(a)va 2,6 kg (b) va undan ortiq keltirilgan zotlar?= A-plimutrok, kornuel; b-moskva, ukraina, pekin

Ikki pallali molyuskalarning qancha turi bor?=30 ming.

Ikki yillik o't o'simliklar keltirilgan qatorni ko'rsating?= Sabzi, piyoz, karam

Ikki yillik o'tlar keltirilgan javobni belgilang? =sabzi,karam,sigirquyruq

Ildiz turlarini aniqlang?= Asosiy,yon,qo'shimcha

lldiz yuzasidagi tuklar va g'oza tolasiga xos umumiy xususiyat?= Bitta hujaradan iborat .

lldizdagi hujayralar qaysi havo bilan nafas oladi?= Po'st hujayralar orasidagi bo'shliqlardagi

Ildizpoyalarda nimalar bo'ladi?= kurtaklar, qo'shimcha ildiz, shakli o'zgargan barglar

Idizpoyalari yordamida ko'payadigan o'simliklarni belgilang?= binafsha, shirinmiya, iloq

Ildizpoyasi orqali ko'paytiriladigan manzarali o'simlikni aniqlang?= xrizantema

III qon guruxli, ruzus manfiyli odamning eritratsitlarining tarkibida qanday oqsillar bo'iadi? = gemogiabin, aglyutinogen B

Ilonlarni uchrash hududì bilan juftlang?= Qalqontumshuq ilon Toshkent, Samarqand viloyati tog' etaklari, mirzacho'l va xorazm cho'llarida, b- charx ilon O'zbekiston janibidagi cho'l va tog' etaklarida; c-qum bo'g'ma iloni Qizilqum, Ustiyurt, Amudaryo qirg'oqlarida; d-ko’lvor ilon Janubiy hududning tog'lari va tog' etaklarida

Ingichka ichak shilliq pardasining yallig'lanish kasalligi?= enterit

Ingichka ichakning butin yuzasida nechta vorsinkalar bor?= 4mln Insoniyat noto'gri foydlanishi tufayli qaysi to'qay o'simliklarining maydoni qisqarib bormoqda?= Shirinmiya, turang'il

Iqlimi issiq mamlakatlarda yashovchi mahalliy aholining asosiy oziq-ovqati hisoblanadigan o'simliklari aniqlang?= Kokos, banan, qovun daraxti, non daraxti

Irg'ay va singirtak qanday o'simliklar?= Buta

Iskana(l) va kurtakdan (2) payvandlash qaysi vaqtda qilinadi?= 1-feral oyining oxiridan aprel oyigacha, 2-avgust oyida

Itbaliqning rivojlanishiga xos bo'lmagan xossa?= Ichki jabralari xalqum devorida joylashgan tashqi jabralar bilan almashadi

Itlar nechtadan bola tug'adi?=3-8ta

IVqon guruxli, ruzus manfiyli odamning erìtratsitlarìning tarkibida qanday oqsillar bo'ladi? = gemoglabin, aglun'nogen A va B

IV qon guruxli, ruzus musbatti odamning erìtratsitlarining tarkibida qanday oqsillar bo'ladi?= gemoglabin, rezus omili, aglyutinogen A va B

Jamgaruvchi to'qima asosan qaysi hujayralardan tashkil topgan?= tirik parienxima

Janubiy Farg'onadagi Selengur g'orida topilgan tosh qurollari qachon topilgan?= 1980y

Jayra qaysi turkumga mansub va u qayerda yashaydi?= Kemiruvchi, tog' etaklarida va cho'llarda

Jigar qonni zaharli moddalardan tozalashdan tashqari yana qanday vazifa bajaradi?= oqsil va uglevodlar almashinuvida qatnashadi

Jigar qurtining qoramoltasmasimon chuvalchangidan farqi?= Hazim qilish organlari rivojlangan.

Jigar sirrozida qanday o'zgarishlar nomoyon bo'ladi?=jigar hujayralari yemiriladì; yemirilgan hujayralar o'rniga biriktiruvchi to'qima hosil bo'ladi, jigar hajmi kattalashadi, jigar ish froliyati buziladi.

Jigarda rak kasalligini chaqiruvchi virus?= NBB, NCB "'

Jigarning funksiyalari?= eritrositlarni parchalaydi, qonni tozalaydi,o’t suyuqligini sintezlaydi; oqsil va uglevodlar modda almashinuvida ishtirok etadi (barchasi)

Jigarning vazifalari?» ot suyuqligini ishlab chiqarishi?=,qonnì tozalash, oqsil va uglevodlar almashinivida ishtirok etish;

Jingalak patli tovuq zotlarida genlarning qanday tasiri kuzatiladi?= Pleotropiya

Jinsiy xujayralarni ko'payishi butun umri davomida davom ctadigan organizmlar?=.tuban umirtqalilar.

Jismoniy ish bajarish natijasida yurak bir minutda 90-95 marta qiqarsa yurakning minutlik hajmi nimaga teng bo'ladi? = 6,3-6,6 L

Jismoniy mehnat va sport bilan shug’ilianganda taloqda limfotsitlar.?= ko'payadi

Jo'ja ochadigan qushlar? =Qirg'ovul bedana

Kaft usti suyaklar?= kalta g'ovak

Kalta naysimon(l), kalta g'ovak(2), yassi(3). g'alvirsimon(4) suyaklar turiga mos suyaklami juftlang?>=l) barmoq, kaft; 2) umurtqa, kafi usti; 3) kurak, ensa; 4) peshona, ponasimon

Kalxat qaerda qishlaydi?= Markaziy Afrika va Janubiy Osiyo

Kalxatga xos bo'lmagan xususiyat?= faqat o'laksalar bilan oziqlanadi

Kamar suyaklar qatoriga kirmaydigan suyaklar? = bilak, tirsak, tizza qopqog,i

Kamar suyaklari aniqlang?= kurak, nomsiz suyak, dumg'aza, dum umurqasi

Kambiyga xos bo'lmagan belgini aniqlang?= Organic moddalarni ildiz tomonga o'tkazadi

Kana (a) va pashsha(b) qanday kassallik kcltirib chiqaradi?.a- terlama, tulyaremiya.ensifalit.b- sarg'ayma, qorin tifi, sil, ichburug', vabo.

Kanaga xos xususiyatlarni belgilan?=.tanasi bo'g'imlarga bo'linmagan, hidni juda yaxshi sezadi, sanchib so'ruvchi xartumchaga ega.

Kanalar xartumi nimaning qo'shilishidan xosil bo'lgan?=jag'oyoq va paypaslagichlari.

Kanop qaysi turkumga mansub o'simlik?= Bo'ri taroq

Kaptar va qisqichbaqa uchun umumiy bo'lgan xususiyat?= Oshqozoni ikki bo'limli

Kaptarga xos bo'lmagan xususiyatlar?= O'ljani havoda tutadi, kaptar va. zohchalar bilan gala hosil qiladi, ko'chmanchi qush

Karam kapalagi(a), tilta qo'ng'iz(b), kalarado qo'ng'iz c)olma mevaho'ri(d) qayerda g'umbakka aylanadi? A-daraxtda, b-chirigan yog'och ichida c-tuproqqa, d-daraxt po'stlog'i ostida

Karam kapalagi(a), tilia qo'ng'iz(b), kalarado qo'ng'tzi(c), pashsha(d) tuxumlarini qayerga qo'yadi?=A-barglarni ostiga, b-chirigan yog'och ichiga, c-barglarni ostiga, d-tuproqqa

Karam kapalagining qurtiga xos bo'lmagan xususiyat? =Karam, bodring. pomidor, turp kabi karamdoshlar oilasiga mansub o'simiiklar bargi bilan oziqlanadi; tuxumlarini o'simliklarni bargini ustiga qo'yadi.

Kardiomiopatiya kasalligini irsiylanish qonuniyatini o'rgangan oIim(lar)=?B. Irisbosv

Karpsimonlarning qaysi vakilida anal suzgichi uzun bo'ladi?= beluga

Kartoshka navlari berilgan qatomi belgilang?=nimrang .Obidov.Samarqand

Kartoshka tugunagida shakar qanday o'zgarishga uchaydi?= Kraxmalga aylanadi

Kartoshkani kechpishar navi?= Obidov (

Kartoshkaning o'rta pishar navi?= Nimrang

Kartoshkaning qaysi navi kech pishar, cho'ziq, qizii rangli, serhosil?= Obidov

Kasatkaning tishi qanday vazifani bajaradi?= Oziqni ushlashga yordam beradi

Katta yoshlì odamda nisbiy tinch holda bir minutda 16 marta nafas olsa, minutlik ventìlyasiya va 1 matta nafas olganda o'ztashtirgan havo miqdori to'g'ri berilgan javobni ko'rsating?= S 1; 500ml

Katta yoshlì odamda bir kecha-kunduzda 12 barmoq ichakka necha ml o't suyuqligi quyiladi?= 700-1200

Katta yoshli odamda bir sutka davomida 12 barmoq ichakka ajraladigan oshqozon osti bezining suyuqligi (I) ot suyuqligi (2) va limfa tomirlaridan venoz qon tomirlariga quyiladigan limfa suyuqligining (3)miqdori?= a)500-800ml; b) 700-200ml; с) 1200-1500; la,2b,3c

Kavsh qaytarmaydigan juft tuyoqlilarga xos bo'lmagan belgilar?= Kurak tishlari kuchii rivojlangan

Kavsh qaylarmaydigan juft tuyoqlilarga xos bo'lmagan xususiyat?= kurak tishi kuchli rivojlangan,oshqozoni bo'limlarga bo'lingan, dumi uzun

Kavsh qaytaruvchilar oshqozonida kletchatkaning hazm bo'lishiga yordam beruvchi organizmlar?= Bakteriya va infuzoriya

Kavsh qaytaruvchilar qatoriga kiravchi hayvonlar?= Xongul, g'izol

Keltiilgan baliqianing qaysi birlarida mo'ylovlari bo'Imaydi?= Qilquyruq, chor'tan

Keltirilgan baliqlaming qaysi birlarida mo'ylovlar bo'ladi?= Laqqa, treska, zog'ara baliq

Keltirilgan hayvonlarning qaysi birlari o'simliklarning yer osti tugunaklari, to'kilgan mevalar, hasharotlar bilan oziqlanadi?= qashqaldoq.qo'ng'ir ayiq, tong'iz

Keltirilgan javoblarni qaysi biri eng yirik?= Chumchuqsimonlarga xos, j ochuvchi va ko'chmanchi qushlar

Keltirilgan moddalar orasidan ferment(1) va gormonlar (2)ajratib bering?= I)amilaza, ptialiti, pepsin, tripsin; Il - timozin, tiroksin, melotonin, laktotrop

Keltirilgan navlarni va o'simliklarni mos ravishda aniqlang=: a)sanzor, b yulduz, c)gultish, d)farhod, f)Obidov; I)g'alla, 2)g'o'za. 3)uzum. 4)shaftoli; 5)kartoshka;?= la, 2b, 3c, 4d, 5f

Keltirilgan qushlarni qishlash joyi bilan jufllang ?= 1) yevropa iaylagi, 2) laylak 3) bulbul, 4) o'rta osiyo Iaylagi, 5) qaldirg'och J; 1-janubiy-sharqi tropic afrika; 2-markaziy amerika, markaziy va janubiy afrika; 3-tropik afrika; 4-shimoliy hindiston; 5-afrika va hindiston

Kemiruvchi turkumiga qaysi hayvonlar kiradi?= Nutriya, sug'ur

Kcta va garbusha uchun xos bo'lgan xususiytat?= Orqa suzgichi 2 ta, ko'payish davrida dengizdan daryoga o'tadi

Kcta, garbusha uchun xos bo'lmagan xususiyat?= Faqat bosh qutusi suyakdan iborat, ko'payish davrida daryodan dengizga o'tadi

Kitlaning ajdotlari quriqlikda yashaganligining dalolati?=orqa ovoqlar redument xolatda bo’lishi.

Klayen felter sindromli o'g'il boia (a), daun sindromli qiz bola (b) fenilkutanuriya bilan kasallangan o'g'il bola(c) gemofilik qiz bola(d) tem shershevskiy sindromli ayol (e) da kariotipning tarkibida nechta autosomli bor?= a-44, b-45, c-44, d-44

Klayen-fclter sindromi bilan kasallangan yigit qoni eritrositlarida autosoma va jinsiy xromosomalar sonini aniqlang?= 0 •

Klimantan va surmmatra orollarida tarqalgan odamsimon maymun?= Orangutan

Ko'chib yuruvchi elementlaning turlari?= Traspazon, retrotranspazon

Ko'chib yuruvchi genlar toifasi qanday ataladi?= Regulyator genlar

Ko'k kitlarga xos bo'lmagan xossa? =O'ljani topish uchun ultratovushda foydalanadi

Ko'k kitlarga xos popukli muguz plastinkalar qayerda joylashgan= Xalqumda

Ko'k sug'urga xos bo'lgan (a) va xos bo'lmagan(b) xususiyatlar?= A-teris yuqori baholanadi, kurak tishlari yirik va o'tkir, tog’li hududlarda uchraydi xalq tabobatida yog'idan foydalaniladi, mo'ynasi qadrlanadi, kural tishlarining orqa qismida emali yo'q b) qoziq tishlarning orqa qismida emali yo'q, qoziq tishlari yirik va o'tkir

Ko'krak qafasi rivojlangan(l) va rivojlanmagan(2) umurtqalilarni aniqlang?= 1) kit, kaltakesak, ko'rgalak 2) beluga, baqa, qurbaqa, keta

Ko'p yillik ildiz poyali, poyasi 50-150 sm barglari qalami nasharsimon bo'lgan o’simlik?= g'umay

Ko'p yillik o'tlar keltirilgan javobni belgilang?= qoqi, ajriq, shashir

Ko'p yillik o'tlar keltirilgan qatorni ko'rsating?= Floks, andiz, lola, nizomgul

Ko'p yillik o'tlarni aniqlang?= Boda, pskom piyozi, andiz

Ko'p yilllik o'tlarga mansub bo'lmagan o'simliklani aniqlang?= Farzitsiya, tobulg'i

Ko'payish davrida dengizdan daryoga va daryodan dengizga o'tmaydigan baliqlar?= Tikan baliq , zog'ora baliq

Ko'paytirilayotgan bakteriyaning biologik xossasiga javob beradigan muhit?= Optima

Ko'pchilik parazid chuvalchanglarning lichinkasi tashqi muhitga chiqqach o'z ho'jaynini topa olmasdan qirilib ketadi. Shuning uchun ularda qanday moslanishlar paydo bo'lgan?= ayrimlari lichinkalik davrida ko'payish xususiyatiga ega, ko'p nasl qoldiradi.

Ko'rish o'tkirligi pasayadi, ayniqsa odam qorong'ida yaxshi ko'ra olmaydi. Qaysi vitamin yetishmaganda bunday belgilar namoyon bo'ladi?= A

Ko'rsak qaysi oilaga kiradi?= Bo'rilar

Ko'zlari qovoq bilan qoplangan organizmlar?= Triton, sariq ilon, salamandra, gekkon, echkemar

Kofe, bananning vatani? =Abissiya

Kojan(l), korsak(2),ondatra(3),norka(4) qaysi turkumga bog'liq?= 1-qo'l qanotlilar, 2-yirtqich, 3-kcminivchi,4-suvsarlar.

Kolit kasalligi bu-?= yo'g'on ichakni yalig'lanishi

Kollenxima (l) va skleronxima (2) hujayralarning farqini ko'rsating?= 1 -tirik; 2-o'lik

Kontur patlar vazifasiga binoan qanday turlarga ajratiladi?= Qoplag'ich, qoqish, boshqarish

Korol polip va meduzalar nimalardan kelib chiqqan?= gidrasimonlardan.

Kox bassilasi qaysi kasallikni qo'zg'atuvchisi?=sil

Kuchala to'pguli qaysi to'pgulga o'xshaydi?= boshoq

Kunduzgi yirtqich qushiar? =Kalxat, tasqara

Kurak oyoqliiar quruqlikka nima uchun chiqadi?= Dam olish va ko'payish

Kurak oyoqlilarga xos bo'lmagan belgilar? =Suvda bolalaydi

Kurak tishlari kushli rivojlangan hayvon?= ondatra, nutriya, tovushqon, yumronqoziq.

Kurka qayerda xonakilashtirilgan?= Amerikada

Kurmak uchun xos bo'lgan xususiyatlar? = mevasi suv o’tkazmaydigan qobiqqa ega, mevasi suv yordamida tarqaladi,

Kurtaklar bo'rtib yangi barg yoki gul chiqqungacha bo'lgan davr nima deyiladi? =Faza

Lansentnikda gaz almashinuvi qayerda sodir bo'ladi? =jabra teshiklaridagi kapillyarlarda

Lansentnikka xos bo'lmagan belgilar? =Bosh miyasi va bosh qutisi bo'ladi, xo'rda faqat lichinka davrida bo'ladi, yuragi bo'ladi

Lansentnikning muskullari? =Uzun tasma shaklida

Lansetnik tanasining qaysi qismi teri burmali bilan qoplanbgan?= Dum suzgichi, jabra teshiklari

Lansetnikning qaysi belgilari xalqali chuvalchanglar bilan qarindoshligini ko’rsatadi?= ayirish sistemasining tuzilishi.

Lardoz (1) va kifoz (2) qayerda kuzatiladi? = (1) bo'y in, bel; (2) ko'krak, dumg'aza

Lavlagi mevasidagi shakarning miqdori qanday genlar ta’sirida irsiylanadi? =Polimeriya

Laylaklarga xos bo'lmagan xususiyatlar?= qishlash uchun g'aibiy osiyo, Janubiy Amerika va Shimoliy Afrikaga uchub ketadi, keen kuzda uchub ketadi, yaxshi suzadi va sho'ng'iydi, teri bezlari rivojlangan

Laylakning qishlov joylari?= Shimoliy Hindiston, Markaziy Amerika, Janubiy sharqiy tropic Afrika, Markaziy va Janubiy Afrika hududiari

Leykositlarni qanday tiplari farqlanadi?= neytrofil, eozinofîl, bazofi, limfosit, monotsit

Leykopeniya bu-? = leykotsitlar sonining kamayishi bilan bog'liq kasallik

Leykositlar qanday guruhlarga bo'linadi?= granulotsit,agranulosit

Leykositlar soni qaysi vaqtda ko'payadi?= yuqumli kasallikla bilan kasallanganda

Leykotsitlar sonining kamayishi bilan bog'iiq kasallikni nomi?= leykopeniya

Leykotsitoz bu?= leykotsitlar sonining ko'payishi

Ligustrum(l), gulsafsar(2), kanakunjut(3) o'simliklari hayotiy shakli jihatidan qaysi guruhlarga mansub.= a) yarim buta, b) buta, c) bir yillik o't d ko'p yillik o't e) daraxt? 1-b, 2-d, 3-c

Limfa aylanishniiig qon aykmishdan farqi?= limfa tomiriari to'qima va organlardan boshlanadi,

Limfosit va rak hujayrasini qo'shilishi natijasida qanday hujayra yaratilgan?= Gibridoma

Litik siklda fagning DNK molekulasi bakteriyada mavjud bo'lgan qaysi brikmalardan foydalanib, replikatsiyalanadi?= Nukleotidtrifosfat

Lizogen bakteriyalarga quydagi xususiyatlar xos?= Fag DNK si bakteriya fermentlari tomonidan parchalanib tashlanadi

Lizotsim qaysi modda tarkibida bo'ladi?= so'lak tarkibida

Lossosimon turkumga oid baliqlar? =Geta, garbusha, lossos

Loviya va sulining urug'ida oziq moddalar qanday xolatda ( shakilda ) saqlanadi?= qattiq donachalar xolatida

Loviyada, no'xatda, jigarda qaysi vitaminlar uchraydi?= tiamin

Lub tolalari orasida joylashgan naychalarni aniqlang? =Elaksimon naylar

Madaniy o'simliklaming 11% ini markazi? =O'rta yer dengizi

Madaniy o'simliklaming 14% ini markazi? =Janubiy g'arbiy osiyo makazi

Madaniy o'simliklaming 20 % ini markazi?= Sharqiy osiyo

Madaniy o'simliklaming 50% ini markazi? =Janubiy osiyo tropic markazi

Madaniy o'simliklaming 50% (1), 14% (2) va 20% (3) qaysi markazlarda tarqalgan.? =a) o'rta yer dengizi, b) janubiy g'arbiy osiyo c) shimoliy amerika d) janubiy osiyo tropic markazi e) sharqiy osiyo? = 1-d, 2-b, 3-e

Madaniy o'simliklaming nechi % janubiy- g'arbiy osiyo markazidan kelib chiqqan?= 14%

Madaniy o'simliklaming nechi % sharqiy osiyo markazidan kelib chiqqan?=20%

Madaniy o'simliklaming nechi foizi Janubiy-osiyo tropic markazidan kelib chiqqan?=50%

Madaniy o'simliklaming xilma xilligi va geografik tarqalishini o'rgangan olim? =N.Vavilov

Magnit bo'roniga sezgir odamlar aholining necha foizini tashkil qiladi? = 17-25

Makkajo'hori ko'chib yuruvchi genlarni aniqlagan olim?= B.Mak Klinton

Makkajo'xori o'simligida nechta brikish gruppalari mavjud?= 10

Makkajo'xorining so'tasida to'planadi?= urug'chi gullari

Makkajo'xorining somatic hujayrasida nechta xromosoma mavjud?= 20
Manzarali butalami belgilang?= budleya, buldenej, tobulg'i
Manzarali lianani belgilang?= tikoma »

Maydalangan ikki xil DNK bo'laklaii uchlarini ligaza fermenti qanday bog'lar yordamida ulaydi?=. Kovalcnt

Mayinjunli qo'ylaning juni nimadan iborat?= Bir xil uzunlikdagi tivitdan

Maymunlargs xos bo'lmagan xususiyat?= Ko'zlari boshining ikki yonida joylashgan

Me'da shilliq psrdasining yallig'lanishi kasalligi?= gastrit

Me'da-ichaklaming yuqumli kasalliklarini aniqlang?= salmonelloz,butulizm, ichburug', qorin tifi, vabo, dizenteriya

Me'da(oshqozon)da oqsilni qaysi ferment parchalaydi?= pepsin

Medaning ichki shilliq pardasi ostida nechta bezlar joylashgan (1), ingichka ichakning butun yuzasida nech vorsinka(2)bo'ladi?=l) 14 million : 2) 4

million

Metallar biotexnologiyasi nimaga asoslangan?= Baktcriyalaming minirailami oksidaish va metal laming eruvchan birikmalarga aylantirish xususiyatiga

Mevasi chatnaydigan o'simlikni aniqlang? =Jag'-jag*

Meyoz jarayonida drozofila erkak pashshasida(l) kaltakesak erkagida(2) necha xil spermatozoidtar xosil bo'ladi?= 1) 2 xil 2) 1 xil

Mikro organizmlarda glyokozaning kislorodsfe parehalan'shi natijasida qanday maxsulotlar hosil bo'lishi mumk?= (1) etil spirit, (2)asctnn, (3) asetat k-ta, (4)suv, (5) korbanat angidirid.

Mikrobiologiya fani rivojlanishiga xissa qo'shgan olim?= M.Mirzayev

Mikrobiologiya fanining rivojlanishiga katta xissa qo'shgan olimlar?=S.Asqarova,A.Xolmurodov

Mikroblar ajratadigan zaharli moddalami parchalab neyrrallovchi modda ?= antitoksin

Mikroorganizmlarda transpozonlami kashf etgan olimlar?= J.Bishop, A.Buxoriy

Milshtcyn va kellerlar qanday hujayra yaratdilar?= Gibridoma

Mitoxondriya (a), yadro(b) ichki membranalari qanday tuzlilishag cga?= A) burmali B) silliq

Mitoxondriya (a), yadro(b) tashqi membranalai qanday tuzilishga ega?= A) silliq B) donador

Mitoxont" 'iya kristalarida nimalar joylashgan?= Fermentlar

Mitoxondriya tashqi(a), ichki (b) membranalari qanday tuzlishga ega?= A) silliq b) burmali

Mo'rj va to'ng'iz uchun umumiy bo'lgan xususiyat?= oziq tishi kuchli rivojlangan

Mo'ynasi uchun ovlanadigan sutemizuvchi ?=ondatra

Moddalar almashinuvi natijasida organizm u-n zararli bo'lgan qanday moddalar hosil bo1adi?= qoldlq azot, mochevina, kreatinin, karbonat angid/id, siydik kislota

Molodilo(a), hlol(b), gumay(c), elodeya(d) nimalar orqali ko'payadi?=. a-ajratuvchi kurtaklar, b-ildizpoyasi, c-Hdizpoyasi,d- novdalari orqali.

Monoclonal antitana nima uchun ishltiladi?= Antigen sintezlash

Monoclonal antitana sintezlash uchun olinadigatngibridoma qaysi hujayralaming qo'shilishidan hosil bo'ladi?= Splinosit+myeloma

Morjning qaysi tishlari qadtianadi?= Qoziq

Motoneyrortiaming markazlari qayerda Joylashgan?= orqa miya, iizunchoq miya, o'rta miya

Murakkab bargli o'simliklami belgilang?= qulupnay, shirinmiya

Murakkab boshoq (1) va murakkab shingil (2) to'pgullar qaysi o'simliklarga xos?= 1) e, d, f. 2) a, b, c

Murakkab uya quradigan qush!ar?= ko'rgalak, vaxmaqush, qizilto'sh, qaldirg'och

Murakkabguldoshlarga mansub dorivor o'simliklami aniqlang?= Bo'znoch, bo'yimadaron

Murtakdagi boshlang'ich ildizdan nima hosil bo'ladi?= asosiy ildiz

Mushuksimonlar oilasining qaysi vakillari O'zbekiston "Qizil kitob" iga kiritilgan?= Ilvirs, silovsin

Musichaning qirg'ovulga o'xshash(a) va farqi,(b)?= o'tiroq qush jish bola ochuvchi.

Muskullaming charchashiga sabab bo'lmaydigan bclgilar?= muskul tolalarida kraxmal moddasi to'planadi va kislorod yctishmaydi

Muskullaming kontrakturasi-bu? = muskul tolalari qisqarib, bo'shasha olmay qolishi

Muskulning dinamik ishi? = yurish, yugirish, sakrash, gapirish

Muskulning static ishi = tik turish, qo'lni oldinga ko'tarish, qo'lni yuqoriga ko'tarish

Mutsistyaga uchragan mikroorganizmiar qanday muhitda o'stiriiadi?= Murakkab

Nafas bilan chiqarilgan havo tarkibida qancha kislorod(l), karbonat angidrid(2), azot(3) bo1adi?= 1) 16.3%; 2) 4%; 3) 79.7%

Nafas olishda (!) va nafas chiqarishda (2) qaysi muskullar qatnashadi? = (1) bo'yin, tashqi qovurg'alararo, diafragma; (2) ichki qovtirg'alararo, qorin Nafas olishning gumaral boshqarilishi qanday modda bilan bog'liq? = C02 Nafas olishning oliy nerv markazi qayerdajoylashgan? = bosh miya yarim sharlari po'stlog'ida

Necha oyli odam embrionida bosh miyasida beshta miya pufagi bo'ladi?= 1 -oy Necha oylik bola tovush chiqqan tomonga qaray bosh!aydi?= 3 oylik Necha yoshdagi bolalar juda harakatchan, tinib-tinchimas bo'ladi?= 2-3

yoshda


Nechanchi hafiadan boshlab homila bachadonda rivojlana bosh!aydi?= ikkinchi

Ncchta qovurg'alar soxta deyiladi?= 6ta

Nefrit qanday kasallik ?=buyratdaming yailig'umishi

Nima hisobiga suv va unda erigan moddalar ildizing pasiki qismidan yuqoriga ko'tariladi?= ildiz bosimi

Nima sababdan bolada gemoltik kasaiiik n-n bo'ladi?=» ona va bolaning rezus ornili mos bolmagailigitóàyii; oimrezusi mamfiy homüa rezusi musbat bolsa

Nima sababdan nomdor qoramol zotini zudlik bilan ko'paytinsh imkoni bo'imaydi?= 1 yilda faqat 1 dona ba’zan 2 dona tuxum hujayra hosil qiladi.

Nima sababdan sudralib yurovchilarda o'pkaning gaz aimashinadigan yuzasi kengaygan?= O'pka devori katakchalarga bo'lingan

Nima sababdan yovvoyi olma, nok, olcha o'simliklardan yangi navlar yaratishda keng foydalaniladi?= Qurg'oqchililc, sovuq va zararkunandalarga chidamliligi tufayti

Nima uchun g'oza shona guli va yetilmagan ko'saklarini to'kib yuboradi?=oziq modda yetishmiy qoladi.

Nima uchun odam jismoniy mas&q baj&rgan vaqtida aafes oiishi tezlashadi? = qonda C02 miqdori ko'paygaoi uchun

Nima uchira parrandalar ozig'iga chuvalchanglar q'shib ber-a ular ko'p tuxum qo'yadi? =Ular tarkibida oqsillar ko'p

Nima uchun po'kak o'zidan suv va gazlarni o'tkazmaydi? =Qobig'iga suberin moddasi shimiiganäigi uchun

Nima yordamida suyaklar harakatsiz birikadi?= choklar

Ninachi va tut ipak qurti uchun umumiy xususiyatni belgilang?=lichinkasi to'rt martta tullaydi.

Noallel gcnlar qanday joylashganda M endein ing III qorumi ishlamnydi?= Noallel genia bitta Mornosomada joy Sgshg» feo'lsa

Nomozshomgul o'simlik guüning rangi qa-day irsiylanadi?= Chala dominaatlik

Nomsiz^sayaklar qaysi suyaklar qatoriga turadi? = oyoq kamariga

Nos chekuvchilar qaysi kasalliklargs duch bo'lishi murnkin?-" og'tz,, qizilo'ngach, me'da raki

Nos zahsrli moddalami til ostidagi qon tomiriariga so'rihb qaysi muhim organlami zaharlaydi?= miya, yurak, jigar '

Novvoychilik, chorvachilik soxalar uchun achitqilar tayyorlash cxnologiyalarini yaratgati olim?= M.Mavloniy

Nozemaning hujayrasida qaysi organoid bo'ladi?= hujayra nembranasi, yadio

O.Odilova qanday transgen formarli yaratgan?= Tupoqni gerbetsit va pestesidlardan tozalovchi bakteriy

O'lkamizda uchraydigan tanasining uzunligi 1,5 m gaste bo'ladigan eng irik qush?= Tasqara

O'q ildiz sistemasi va to'rsinion tomirlangan bargga ega bo'lgan o'similiklarni aniqlang? =Qoqio't, ukrop, lomat

O'q ildiz sistemasi va to'rsimon tomirlangan bargga ega bo'lgan i'simlikni aniqlang? =Qoqio't, ukrop, tonist

O'q skeleti suyaklangan orgänizmlar? Oq amur, oqcha, laqqa baliq O'q skeleti suyaklanmagan orgänizmlar? Steril yat, beluga, qilquyuruq O'rdak burunnine oavsi beleilari uning $ut emizuvchi larga o'xshashijgini ;o'tsatadü?°bolasini, suj, biMm boqishj, tanasjdayung bo'lishi. O'rdakburun qanday ko'payadi? Tuxum qo'yib uni bosib yotadi O'rdakburun qayerga uyasinä quradi?" daryo qirg'oqlariga O'rdakburunmnK qavsi bclgilari sudralib wruvsMtaffia o'xshashlkini :o'rsatadi?-tuxum qo'vishi vaktokasi bo'lishi. O'rdakning qishloy joy!ari?= Shirnoliy Afrika, Osiyoningjanubi, /larkaziy Amerika, o'lkamiz janubidagi suv xovzalari

O'rgimchakning qaysi organlari 2te(a) 4 te (b)6ta(c), Sta(d)bo'iadi?. 1-og'iz organlari, 2-oyoq paypaslagichlari.J- o'rgimchak so'gal!ari,4- yurish oyoqlari. S-ko'zlari. a-2, b-1. c-3, d-4,5.

O'rmalovchi poyali o'simlik? G'ozpanja

O'rta osiyo hududida uchraydigan (1) va uchramaydigan (2) hayvonlar?» ajsoxta kurakburun, b)salamandra, c)ko'k sug'ur, djtriton, e)ingichka barmoqli qo'shoyoq; J: l-a,c,e2-b,d

O'rta osiyo hududida yashaydigan Iaylaklar qayerd» qishlaydilar? Shimoliy hindistonda

O'rta yer dengizi(l), janubiy amerika(2), sharqiy osiyo(3) markazlaridan ketib chiqqan madaniy o'simliklami aniqlang. a) soya b) karam c) kartoshka d) tamaki e) kofe daraxti f) tariqj) beda? 1-bJ; 2-c.d; 3-a,f

O'simlik hujayrasining vakuolasi tarkibida suvning miqdori qancha? 70-95%

O'simlik mevalarining tez pish ib yeülishiga yodam beruvchi o'g'itlarni ko'rsatiag? Fosforti, kaliyii

O'simlik poydevorini aniqlang? Ildiz

O'simliklada mo'S hosil to'planishiga yordam beruvchi o'g'itlarni belgilang? fosfori!, kaliyii

O'simliklartalribidagi vitaminlar miqdoi qaysi genlar ttsirida irsiylanadi? Polimeriya

G'simliSdajA yasmiqchalar nima vazifam bajaradi? Nafas oiish O'simlikUrni urug'dan o'sib chiqib meya berbhigacha bo'lgan barella geniar nechta? 25 ming

O'simliklarning eniga tez va sekin o'sishi qaysi hujayralarning fsoliyatiga bog'liq? Kambiy

O'simliklarning kloni qanday olinadi? I hujayrar.i suniy sbaroitda ko'paytirib qalamchaiardan vegetativ ko'peytirib

O'simliklarning o'sishmi SezlasbtwisMa foydalaniladigan o'g'itni belgilang? azotíi

O'simliklarning o'zagi qanday vazifani bajaredi? organik moddaUr to'playdi

O'troq(a) va ko'chib yuruvchi(b) qushlar ? I-kaklik, 2-zoxcha, Ъ-wmvàsx, 4chittak, 5-msyna, 6-qorayaloq? A-2,6 b-1,3,4,5

O'zak hujayralarida...? Organic moddalar to'puuiadi

O'zbekiston cho'llarida yakka holda juft-juft yoki 30 tagacha hayvondan iboraí poda bo'lib yashagan, rangi qo'ng'ir tusda bo'lgan, faqat qo'riqxonlarda saqlanip qolgan hayyon? G'izol

O'zbekiston o'simlik shunoslik institutida N.Vavilov kolleksiyasining... o'simliklariga tegishli katu qismi saqlanmoqda? Subhiropik

O'zbekistonda boqiladigan go'sht yog* yo'nalishidagi qo'y zoti ? hisor

O'zbekistonda yaratiigan chopqir ot zoti? Qora bayir

Odam bir minutda 18-20 marta nafas elsa, bu holda o'pka ventilyaísiyasi nechaga tcng bo'iadi? 9-10 L

Odam bo'yining uzunligi qaysi suyakiaming o'sishiga bog'liq?3 pog'onasi

Odam burun orqali chuqur nafas olish va chiqarishga odatiansa? = qovurg'alararo muskullar va diafragma yaxshi rivojlanadí

Odam embrioni rivojianishining 18-20 kunlarida qaysi organi paydo bo'Iadi?» jabra yoriqlari

Odam embrioni rivojianishining qaysi davrida xuddi baliqlardagidek jxbra yoriqlari paydo bo'iadi?- 18-20 kunda

Odam gapirmay turganda(l), píchMab so'zlaganda(2}, kuytaganda(3) ovoz
boylamlarining teshigi qanday hotatda bo'iadi?- 1) ochiq holda, 2) ochiq
holda; 3) yopiladi

Odam tanas ida nechta a) sohta qovurg'a, b) yelka kamari va c) yelka suyaklari?= a) 6 ta; b) 4 ta; c) 2 ta. ..

Odam organizmining immurisi xususiyatini ta'minlashda ishtirok ettivchí va taloqda hosil bo'luvchi nredda?» limfotsiüar Odam qancha qon yo'qotganda halok bo'iadi? - 2-2,5 1,

Odam tan asini o'zi odatlangan holda erkin turishí? - qad-qomat Odam tinch holda bir minutda 16 marta nafas olsa uning o'pka vetilyatsiyasi nechaga teng?= 8 1

Odam va barcha issiq qonli hayvonlar uchun qaysi eritma fizologik hisobianadi? - osh tuzming 0,9 % li

Odam va barcha issiq qonli hayvonlar uchun qaysi eritma gipotonik hisobianadi?»

konsentratsiyasi 0,9 % dan past bo'lgan entina ^ Odam va barcha issiqqonli hayvonlar uchun qaysi eritma gipertonik hisobianadi? - konsentratsiyasi 0,9 % dan yuqori bo'lgan eritma • Odamda talassemiya aroxnodaktiliya axondroplaziya kasallilari chala dominant holda irsiylanadi. Gomozigotalar embrional rivojUnsh davrida haiok bo'iadi. axondroplaziya bo'yicha sog'Iom qolgan 2u kasatliklaming yengil formasi bilan kasallangan ayo! tallasemiya bo'yicha^og'tom qolgan 2ta kasallikning yengil formasi bilan kasallangan eikak bita turmush qurgan, bu oilada necha foiz farzandlar halok bo'iadi va tug'ilgan farzandlamútg orasida necha foizi 3 ta kasalfiknir.g yengil formasi bilan kasallangan bo'iadi? 25:16,6

Odamda uchraydigan kalta barmoqliiik kasalligi qanday nomlanadi? Braxidaktiliya

Odamga xos biokimyoviy belgilar qanday tipda irsiylanadi? Chala dominanllik

Odairming chala maynwnlar bilan birgalikda primatiar guraxiga kiritgan oiim?- Unney

Oddiy bargli o'simiiklami belgilang? zarang, majnuntol Oddiy{a) va nmrakkab (b) bargli o'simliklami topmg?» a-tok, tat, g'o'za, b-beda, sebarga, namatak.

Oddiy(I) va murakkab bargli(fl) o'simlikiamt aniqlang I) soxta kashtan 2) imuatak 3) jag'-jag* 4) yeryoeig'oq 5) ituzum 6) tugmaciagwl? 1-3,5,6 II-
Download 266 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим