A etilen b propan c propen d buten e butanDownload 19,34 Kb.
Sana16.04.2022
Hajmi19,34 Kb.
#557644
Bog'liq
alkan test


1.Tarkibi 10 ml noma'Ium uglevodorod va kisloroddan iborat 110 ml gazlar aralashmasi yondirilgan, reaksiyada xosil bo'lgan suv kondensatlangan keyin qolgan gazlar aralashmasi 80 ml bo’lgan. Shu aralashmaga mul miqdordagi kaliy gidroksid bilan ishlov berilganda. gazlar xajmi 50 ml gacha kamaygan. Noma'Ium uglevodorodni toping.
A) etilen B) propan C) propen D) buten E) butan
2.Etan va kislorod aralashmasining 1100 ml miqdori yondirildi. Suv bug'lari kondensatsiyalangandan so’ng, mahsulot hajmi 600 ml gacha kamaydi (hajmlar bir xil sharoitda o'lchangan). Boshlang'ich aralashmadagi etanning hajmiy ulushini (%) hisoblang.
A) 44.8 B) 46.2 Q18.2 D)45.6 E) 36,5
3.AIkanning 18 litr miqdorini yondirish uchun 125 litr kislorod ishtirok etganda. Uning 8 litr miqdori ortib qolgan bo'Isa. alkan formulasida nechta uglerod atomi mavjud bo'ladi?
A) 7 B)6 C)5 D) 4 E) 3
4. 33.6litr (n.sh.) metan 1000°C da qizdirilganda 11.2 litr ga ortdi. Undagi gazlarning hajmiy ulushini hisoblang.
A) 0.4; 0.2; 0.4 B) 0.3: 0.3:0.4 C) 0.4; 0.6 D) 0,5; 0,5
5. 22.4 litr (n.sh.) 500°C da CH4 parchalanganda hajmi 33,6 litr bo'lgan gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Undagi gazlarning hajmiy ulushini (%) toping.
A) 50: 25; 25 B) 50: 50 C) 33.3; 66.7 D) 44.4: 55.6
6. 33.6litr (n.sh.) etan yuqori temperaturada qizdirilganda 56 litr gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Undagi parafinning mol ulushini(%)hisoblang.
A) 30% B) 20 % 0 40% D) 10 %
7. 11.2 litr (n.sh.) metan 1500°C gacha qizdirilganda hajm ikki barobarga ortdi. Hosil bo'lgan aralashmadagi oddiy gazning hajmiy ulushini (%)toping.
A) 75 B) 50 0 25 D) 100
8.16.8 litr CH3CH2CH3 degidrogenlanganda (alkengacha) hajm 5.6 litrga ortdi. Alkenning necha foizi degidrogenlanganligini hisoblang.
A) 66.67 B) 33,33 0 50 D) 44.5
9. 30.8 litr (n.sh.) etan yuqori temperaturada qizdirilganda tarkibida hajm bo'yicha 50 % etan bo'lgan gazlar aralashmasi olindi. Aralashma tarkibida qolgan gazlarning hajmiy ulushlarini (%)toping.
A) 20; 30 B) 15; 35 C) 25: 25 D)10;40
10. 8.4 litr (n.sh.) CH4 500°C da qizdirilganda tarkibida hajm bo'yicha 40 % oddiy gaz saqlangan aralashma olindi. Uning tarkibidagi yangi gazning hajmiy ulushini (%) toping.
A) 10 B) 20 0 30 D) 40
11. Etan va kislorod aralashmasining 1100 ml miqdori yondirildi. Suv bug'lari kondensatlangandan so'ng, mahsulot hajmi 600 ml gacha kamaydi. (Hajmlar bir xil sharoitda o'lchangan). Boshlang'ich aralashmadagi etanning hajmiy ulushini (%) hisoblang. A) 44.8B) 46.2 C) 18,2 D) 45.6 E) 36.5
12. Hajmi 2.1 litr bo'lgan idishdagi propan va kislorod aralashmasi portlatildi. Reaksiya tugagandan keyin. suv bug'lari kondensatlandi. mahsulot hajmi 1.2 litr gacha kamaydi. (Hajmlar bir xil sharoitda o'lchangan). Boshlang'ich aralashmadagi propanning hajmiy ulushini (%)hisoblang.
A) 31,2 B) 28,7 C) 23,4 D) 14,3 E) 15,5
13. Metan va kisloroddan iborat 1100 ml gazlar aralashmasi yondirildi. Reaksiyadan so'ng, suv bug'lari kondensatlandi mahsulot hajmi 200 ml ga kamaydi. (Hajmlar bie xil sharoitda o'lchangan). Boshlang'ich aralashmadagi metanning hajmiy ulushini (%) toping.
14. 144 g pentanni yoqish uchun tarkibida massa uluslii 10 % ozon bo'lgan kislorod- ozon aralashmasining hajmini (litr) aniqlang.
A) 364.8 B) 358.4 C)341.3 D) 382.2 E) 398.8
15. 42 litr propanni yondirish uchun tarkibida 10 % ozon bo'lgan kislorod-ozon aralashmasidan qanday hajmda (I. n.sh.) kcrak bo'lishini hisoblang.
A) 200 B) 50 C) 100 D) 150 E) 175
16. 4 litr propanni yoqish uchun tarkibida 22.22 % (hajm) ozon bo'lgan kislorod-ozon aralashmasidan qanday hajmda (1, n.sh.) kcrak bo'lishini hisoblang.
A) 20.2 B) 19,0 C) 16,4 D) 19,8 E) 18,0
17. 3 g etannni to'la yoqish uchun tarkibida kislorod va ozon bo'lgan 6,53 litr (n.sh.) aralashma sarllandi. Sarflangan aralashma tarkibidagi ozonning hajmiy ulushini (c/c) hisoblang.
A) 20 B)30 C) 40 D) 10
18. 20 litr propan - butan aralashmasi yondirish uchun 124 litr (n.sh) kislorod sarllandi. Aralashmaning foiz tarkibini aniqlang.
A) 50 va 50 B) 30 va 70 C) 70 va 30 D) 20 va 80 E) 40 va 60
19. 4 litr propanni yoqish uchun tarkibida 22.22 % (hajm) ozon bo'lgan kislorod-ozon aralashmasidan qanday hajmda (1, n.sh.) kcrak bo'lishini hisoblang.
A) 20,2 B) 19,0 C) 16,4 D) 19,8 E) 18,0
20. 144 gr pentanni yoqish uchun tarkibida hajmiy ulushi 10 % ozon bo'lgan kislorod-ozon aralashmasidan qanday hajmda (1, n.sh.) kerak bo'lishini hisoblang.
A) 364.8 B) 358,4 C) 341.3 D) 382,2 E) 398,8
21. 1 ml uglevodorod va 8 ml kislorod aralashmasi yondirilgandan so’ng suv bug’i kondensatsiyalanganda gazlar aralashmasi harni 7 ml ni tashkil ctdi. Ushbu gazlar ishqor critmasidan o’tkazilganda csa ularning hajmi 5 ml ni tashkil qildi. Uglevodorodning molckulyar massasini aniqlang.
A) 28 B) 26 C)24 D) 30
22. .35 ml alkan va 200 ml kislorod aralashmasi yondirilgandan so'ng suv bug'lari kondensatlandi va hajm 130 ml ga teng bo'ldi. Bu gazlar aralashmasi ishqor critmasidan o'tkazilganda 105 ml gaz yutildi. Uglevodorodni aniqlang.
A) metan B) etanC) propan D) butan
23. 30 ml uglevodorod va 120 ml kislorod aralashmasi yondirilgandan so'ng suv bug'i kondensatlanganda gazlar aralashmasi hajmi 75 ml ni tashkil ctdi. Bu gazlar ishqor eritmasidan o'tkazilganda 15 ml gaz yutilmay qoldi. Uglevodorodni aniqlang.
A) etan B) butan C) metan D)propan
24.Hajmi 22.4 litr bo'lgan metanning quyosh nuri ishtirokida xlorlanishidan hosil bo'lgan aralashmani neytrallash uchun 320ml(p= 1,25g/ml) 42% li kaliy gidroksid eritmasi sarflandi.
Xlor bilan almashinmagan vodorod atomlari sonini aniqlang.
A) 6.02-1023 B) 12.04-I023
C) 18.06-1023 D) 24.08-1023
25. Alkanlaming ozon ishtirokida yonishining umumiy formulas ida ozon oldidagi koeffitsiycnt qiymatini aniqlang.
A) l,5n+0,5 " B) n+l/3 C)n+1 D) l,5n+l,5
26. Agar alkan tarkibidagi uglerod-uglerod bog`lar soni uglerod-vodorod bog`lar sonidan 9 taga ko’p bo`lsa, alkanni toping.
A) butan B) geksan C) oktan D) geptan
27. Agar alkan tarkibidagi uglerod-uglerod bog`lar soni uglerod-vodorod bog`lar sonidan beshtaga kam bo`lsa alkanni toping.
A) CH4 B) C2H6 C) C3H8 D) C2H4
28. Agar alkan tarkibidagi C – C bog`lar soni umumiy bog`larning 23 % ini tashkil etsa alkanni toping.
A) C2H6 B) C3H8 C) C4H10 D) C5H12
29. Agar alkan tarkibidagi uglerod-uglerod bog`lar soni uglerod-vodorod bog`lar soni to’rttaga ko`p bo`lsa, alkanni toping.
A) metan B) etan C) propan D) pentan
30. Agar alkan tarkibidagi uglerod-uglerod bog`lar soni uglerod-vodorod bog`lar soni ettitaga ko`p bo`lsa alkanni toping.
A) butan B) pentan C) geksan D) geptan
31. Alkanning 10 litr miqdorini yondirish uchun 61 litr kislorod ishtirok etganda uning 6 litr miqdori ortib qolgan bo`lsa, alkan formulasida nechta uglerod atomi bo`ladi?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 3
32. Alkanning 6 litr miqdorini yondirish uchun 60 litr kislorod ishtirok etganda uning 3 litr miqdori ortib qolgan bo`lsa, alkan formulasida nechta uglerod atomi mavjud bo`ladi?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 6
33. Alkanning 4 litr miqdorini yondirish uchun 60 litr kislorod ishtirok etganda uning 10 litr miqdori ortib qolgan bo`lsa, alkan formulasida nechta uglerod atomi bor?
A) 8 B) 9 C) 11 D) 10 E) 7
34. Alkanning 10 litr miqdorini yondirish uchun 145 litr kislorod ishtirok etganda uning 5 litr miqdori ortib qolgan bo`lsa, alkan formulasida nechta uglerod atomi bo`lgan?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 7 E) 6
35. Alkanning 7 litr miqdorini yondirish uchun 114 litr kislorod ishtirok etganda uning 5,5 litr ortib qolgan bo`lsa, alkanda nechta uglerod atomi mavjud bo`ladi?
A) 10 B) 11 C) 14 D) 9 E) 12
36. Propanning yonish reaksiyasida 3.36l CO2 olingan bo'lsa sarflangan havoning hajmini toping.(w-20%)
A) 18 B) 24 C) 14 D) 28 E) 12
37. Pentanning yonish reaksiyasida 17.6gr CO2 olingan bo'lsa sarflangan havoning hajmini toping.(w-20%)
A) 16.8 B) 22.4 C) 13.34 D) 28 E) 14.34
38. Etanning yonish reaksiyasida 22gr CO2 olingan bo'lsa sarflangan O2 ning hajmini toping.Reaksiya unumi-70%
A) 16.8 B) 22.4 C) 19.6 D) 28 E) 11.2
39. Butanning yonish reaksiyasida 6.02*1022 ta O atomi saqlagan CO2 olingan bo'lsa sarflangan O2 ning massasini toping.Reaksiya unumi-75%
A) 6.8 B) 2.4 C) 2.6 D) 2.8 E) 3.46
40. Metanning yonish reaksiyasida 18.06*1023 ta O atomi saqlagan CO2 olingan bo'lsa sarflangan O2 ning massasini toping.Reaksiya unumi-80%
A) 6.8 B) 80 C) 50 D) 160 E) 120
Download 19,34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish