Annotatsiya. «O’zbekiston tarixi» bo’yicha tayyorlagan ma’ruza matnlari fanning barcha ma’lumotlarini o’z ichiga qamrab olgan. O’quvchilarning tarix sohasidagi bilimlarini shakillantirishga qaratilganDownload 1.75 Mb.
bet13/32
Sana11.01.2017
Hajmi1.75 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32

Savol va topshiriqlar

1. Qishloq xo’jaligini jamoalashtirish O’zbekistonda qanday amalga oshirildi?

2. Qishloq xo’jaligini jamoalashtirishning oqibatlari qanday bo’ldi?

3. Og'ir siyosiy va iqtisodiy ahvolga, qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishining 30-yillardagi siljishlariga nima sabab bo’ldi?

4. Quloqlashtirish siyosati O’zbek qishlog'ini qanday ahvolga olib keldi?

5. Siz yashab turgan hududda kimlar quloq qilinganligini aniqlashga harakat qiling.26-§. MADANIY QURILISH: MAORIF VA FAN RIVOJINING ASOSIY Yo’NALISHLARI

VA MUAMMOLARI

20—30-yillardagi juda murakkab ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar respublikaning milliy madaniyatiga har xil tarzda ta'sir o’tkazdi, barcha sohadagi o’zgartirishlarni qarama-qarshi tusga kiritdi va respublika taraqqiyotining asosiy tendensiyalari hamda yo’nalishlarini uzoq yillarga belgilab berdi.

Respublika sharoitlarida madaniy taraqqiyotning zamonaviy rivojlangan darajasiga o’tish haddan tashqari katta qiyinchiliklarni yengish bilan bog’liq bo’lib, keskin mafkuraviy kurash bilan birgalikda davom etib bordi. Shunday bo’lsada, madaniyatni yangidan qurish jara-yonlari tobora ustuvor tus oldi. Buning sabablari, avva-lo, O’zbek xalqining azaldan bilimga intilishi, madaniy merosni qadrlashida ko’rinadi. Bundan tashqari, oktabr to’ntarishidan avval katta madaniy ishlar olib borgan iadid deb atalmish ziyolilar xalqqa yordam berish uchun maorif sohasi, maktablarda ishlab, o’z faoliyatlarini davom ettirdilar. Bu jarayonlar, avvalo, darslar ona tili-da olib boriladigan I (besh yillik ta'lim) va II (to’rt yil-lik ta'lim) bosqich maktablarni ochish va ularni darslik-lar, o’quv qurollari bilan ta'minlash, maorif institutlari, o’qituvchilarni tayyorlash kurslari va boshqalarni tashkil etishdan iborat bo’ldi.

1924/25-o'quv yilida respublika byudjetining 24 foizi xalq maorifi uchun ajratildi. Bu maktab qurilishini tezlashtirishga imkon berdi. I va II bosqichdagi umum-ta'lim maktablarining soni 1928/29-o'quv yiliga kelib deyarli 2,5 mingtaga yetdi.

Shu bilan bir vaqtda katta yoshli aholi o’rtasida savodsizlikni tugatish yuzasidan keng miqyosda kom-paniya avj oldirildi. 1921/22-o'quv yilidayoq respub-likaning ko’pgina shaharlari va qishloq joylarida ming-dan ortiq savod maktablari, savodsizlikni tugatish kurslari va tarmoqlari faoliyat ko’rsatdi, ularda 50 ming kishi xat-savod chiqardi. Savodsizlikni tugatish ishi tik-lash davrining dastlabki yillarida katta qiyinchiliklarga duch keldi: o’qituvchilar, maktab binolari, asbob-jihoz-lar, o’quv qo’llanmalari, pul mablag’lari yetishmas edi. Biroq bu soha, garchi qiyinchilik bilan bo’lsa-da, izga tusha boshladi, katta yoshli kishilarni o’qitish shakl va usullari takomillashtirildi, savod maktablari tarmog’i bir-muncha kengaytirildi, savodsizlikni tugatuvchi mahalliy o’qituvchilar soni oshdi. Bu dastlabki yutuqlar keyingi yillarda savodxonlikni oshirish yuzasidan avj olgan umumxalq harakatining debochasi bo’ldi.

Hamza Hakimzoda Niyoziy, T.Shermuhammedov, T.N.Qori Niyoziy, Ergash Komilov, Abdulqodir Na-bixo’jayev, G’ozi Nazarov, Muharrama Qodirova, Zebuniso Polvonova, P.Qayumov, KAbdurashidov va boshqalar yangi maktab yaratish, uni rivojlantirish uchun faol kurashdilar hamda dastlabki o’qituvchilardan bo’lib qoldilar.

Shu yillarda Markaz siyosiy rahbariyati sovet tuzumiga sodiq bo’lgan pedagog kadrlarni ko’p miqdorda,tezkorlik bilan tayyorlab, ular orqali aholini, ayniqsa, yosh avlodni kommunistik g’oyalar asosida tarbiyalash maqsadida qarorlar va rejalar ishlab chiqdi. Ularni og’ishmay amalga oshirish uchun zarur mablag’larni ayamadi, bor ma'rifatchilarni hamda partiya, sovet, jamoat tashkilotlarining kuch-quvvatini safarbar qildi.

Maktablarning pedagogik kadrlarga bo’lgan ehtiyojlarini qondirish uchun pedagogika o’quv yurtlarining keng tarmog’i yaratildi: texnikumlar, maorif institutlari, o’quv yurtlari ochildi. Ularda jadal sur'atlar bilan ommaviy miqyosda yangi o’qituvchi kadrlar yetishtirib chiqarildi. 20-yillarning oxirlariga kelib ularning soni respublikada deyarli 5,5 mingtaga yetib qoldi. Xalq maorifi rivojlanib bordi.

Xalqning bilimga bo’lgan intilishi kun sayin kuchayib borishi natijasida umumiy savodxonlik o’sdi, bu narsa millatning ma'naviy imkoniyatlari yuksalishiga, ijodiy faoliyati ortib borishiga yordam berdi.

Shunday bo’lsa-da, bu jarayonlar partiyaning ma-daniy sohada zo’rlik ko’rsatishi tufayli mushkulliklarga uchradi. Xalq maoriftda bu narsa avvaliga milliy ta'lim shakllari yoyiladigan sohalarni cheklab qo’yish, keyinchalik esa ularni butunlay yo’q qilib yuborishda o’z aksi-ni topdi. Chunonchi, 20-yillarning boshlarida sovet maktablari bilan birgalikda eski usul maktablari, diniy tashkilotlar tomonidan ta'minlab boriladigan vaqf mak-tablari va madrasalari ham ishlab turar edi. 1925-yilda O’zbekistonda 97 ta vaqf maktablari va 1,5 mingdan ortiq eski maktablar bo’lib, ulardan 250 tasi yashirin holda ish olib borgan. Lekin sovet hokimiyatining insonparvarlikka zid siyosati natijasida ular 1928-yilga kelib o’z faoliyatini amalda tugatdilar.

Xalq ma'rifatining yuksalishi yo’lida hamon katta g’ov bo’lib turgan muammo aholining savodliligini oshirish bo’lib, savodsizlikka barham berish davr talabi edi. Bu maqsadda ko’plab yangi savod maktablari va kurslar ochildi. Minglab aholi savodli bo’ldi. Shuni aytish joizki, 1930-yili umumiy boshlang’ich ta'limning joriy etilishi savodsizlik ko’lamlarini qisqartirishga yor-dam berdi. Ajratilgan katta mablag’lar maktablar maydonini ancha kengaytirishga, ularning moddiy bazasini mustahkamlashga imkon berdi. Umumiy ta'limni amal-ga oshirish uchun o’qituvchilar, talabalar, ilm-fan xodimlari, yoshlar jamoalarining katta armiyasi safarbar etildi. 30-yillarning oxirlarida umumiy yetti yillik ta'limni amalga oshirishga kirishildi.

1940-yili respublikada barcha turdagi 5,5 mingdan ortiq umumtalim maktablari ishlab turdi, ularda 1,3 mln ga yaqin bolalar o’qidi. Biroq bu davrda maktab yoshidagi hamma bolalarni ham, ayniqsa, qishloq joyla-rida o’qishga jalb qilishning imkoni bo’lmadi: maktab binolari, uskuna-jihozlar, o’qituvchilar yetishmas edi va hokazo. Maktab ta'limi turli sohadagi bilimlarni egallab olgan, jamoat hayotiga faol qo’shilib keta oladigan, oliy o’quv yurtlari va texnikumlarga kirib o’qiy oladigan savodxon yoshlarni yetishtirib chiqarishni ko’paytirishga imkon bera oladigan jiddiy islohotga muhtoj edi.

Afsuski, xalq talimiga buyruqbozlik nuqtai nazaridan turib, ekstensiv ravishda yondashish kuchayib bordi. Buning natijasida sifat muammolari chetga surilib, miq-dor ko’rsatkichlari birinchi o’ringa o’tdi. Ahvolni xo’jako’rsinga yaxshilash orqasidan quvish jamiyatning madaniy holatiga yomon ta'sir o’tkazdi hamda oliy va o’rta maktabga sezilarli darajada zarar yetkazdi. Respublika taraqqiyotining manfaatlari xalq xo’jaligi va raadaniyatining turli sohalari uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashni tezlashtirishni talab qilar edi. Tabiiyki, buni markaziy hukumat tushunardi, lekin unga O’zbekistonning xalq xo’jaligi barcha tarmoqlarida sot-sializm, marksizm-leninizm g’oyalari bilan sug’orilgan itoatgo’y yuqori malakali mutaxassis kadrlar kerak edi. Shuning uchun oliy o’quv yurtlarining ta'lim-tarbiya dasturlari, o’quv rejalari, qo’Uanmalari va hokazolari avvalo kommunizm prinsiplariga asoslangan bo’lib, mutaxassislarni 4—5 yil muddat davomida partiya, sovet davlatiga sadoqatli bo’lish bilan birga sinfiylik ruhida tar-biyalashga qaratilgan edi.

20-yillarning ikkinchi yarraida o’rta maxsus va oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlaydigan turli o’quv yurtlari ochildi. Davlat sinfiy tamoyilga amal qilib, bu o’quv yurtlariga ishchi va dehqonlarning kirishi uchun sharoit-larni ta'minlab berdi. Boshqa toifadagi odamlar bu o’quv yurtlariga kira olmas edi. Oliy o’quv yurtlarida o’qish uchun zarur bo’lgan umumiy ma'lumotni qisqa muddat ichida olish maqsadida ishchi fakultetlari tarmog’i yaratildi. Shu tufayli 20-yillarning oxiridayoq respub-likadagi oliy o’quv yurtlarida asosan ishchi va dehqon-lardan iborat 4 ming nafarga yaqin talabalar o’qir edi.

Mutaxassislar tayyorlashda RSFSR va boshqa respublikalar ham O’zbekistonga yordam berdilar. 1927-yili faqatgina Rossiya Federatsiyasidagi oliy va o’rta maxsus o’quv yurtlarida O’zbekistondan kelgan 300ga yaqin talabalar ta'lim oldi.

o’rta Osiyodagi birinchi oliy o’quv yurti — 1918-yili ochilgan Turkiston davlat universiteti — bu vaqtga kelib oliy ta'limning eng yirik markaziga aylandi. Universitet mutaxassislar yetishtirib chiqarish sur'atlarini yildan-yilga oshirib bordi: uni bitirib chiqqan kishilar soni 1928-yilga kelib 5 baravar ko’paydi. Ammo ular orasida mahalliy xalq namoyandalari hamon kam sonni tashkil etardi.

Sanoat korxonalarining ishga tushirilishi, kolxozlar va sovxozlar tuzilishi, yangi-yangi idoralarning paydo bo’lishi tegishli mutaxassislarga bo’lgan talabni ku-chaytirdi. Institutlar va texnikumlarga mutaxassislar yetishtirib chiqarishni miqdor jihatidan ko’paytirish vazifasi yuklandi, buning natijasida o’qish muddatlari ancha qisqartirildi. Mavjud institutlar va texnikumlarning bazalarida yangi o’quv yurtlari, jumladan, paxtachi-lik-irrigatsiya, politexnika, qishloq xo’jaligi, kon qidirish, zooveterinariya, avtomobil yo’llari, to’qimachilik, trans-port, tibbiyot institutlari va boshqa institutlar ochildi. Pedagogik akademiya bazasida 1933-yili Samarqandda O’zbekiston davlat universiteti (hozirgi SamDU) barpo etildi. 30-yillarning oxirlarida respublikada 44 ming talaba o’qiydigan 30 ta oliy o’quv yurtlari va 98 ta texnikumlar ishlab turdi. Institut va texnikumlarni biti-rib chiquvchilarning soni bir necha baravar ko’paydi. Bu yangi mutaxassislar xalq xo’jaligi safiga kelib qo’shildi.

Mutaxassis kadrlar tayyorlashda asosan ularning soni ko’paytirildi, sifatiga esa e'tibor berilmadi. Institut va texnikumlarda mahalliy millat vakillari kam edi. Yuqori naalakali O’zbek professor-o’qituvchilari va O’zbek tilida-gi darsliklarni tayyorlashga harakat qilinmasdi.

20-yillarda respublikada dastlabki ilmiy-tadqiqot muassasalari ochildi. Ular respublika uchun amaliy jihatdan muhim bo’lgan muammolarni, ayniqsa, irrigatsiya, paxtachilik va tibbiyot sohasidagi muammolarni ilmiy jihat-dan ishlab chiqishni avj oldirdilar. 20-yillarning oxirla-riga kelib O’zbekistonda endi o’nlarcha ilmiy-tadqiqot muassasalari ishlar, ularda 1000 dan ortiq ilmiy xodim-lar mehnat qilar edi.

30-yillar ilm-fanning qaror topishida jiddiy yutuqlar qo’lga kiritilgani bilan nishonlandi. Xalq xo’jaligida kattagina ahamiyatga ega bo’lgan muammolarni nazariy va amaliy yo'l bilan hal etish ustida samarali mehnat qil-gan dastlabki milliy oliy mutaxassis, iste'dodli tad-qiqotchilar yetishib chiqdi, keyinroq ulardan yirik olim-lar avlodi shakllandi. Masalan, geolog olimlardan H.M. Abdullayev, G’.A. Mavlonov, N.A, Kenesarin, matema-tiklardan T.N. Qori Niyoziy, T.A. Sarimsoqov, fiziklar-dan U.O. Oripov, biologlardan T.Z. Zohidov, D.K. Saidov, A.M. Muzaffarov, A.T. To’laganov, kimyogar-lardan O.S. Sodiqov, A.S. Sattorov, S.Yu. Yunusov, X.U. Usmonov, K.S. Ahmedov, energetiklardan H.F. Fozilov, G.R. Rahimov, faylasuflardan I.M. Mo’minov, arxeolog Ya.G’. G’ulomov, tarixchi P. Soliyev, M. Saidjonov va boshqa ko’pgina olimlar yangi ilmiy yo’nalishlar hamda ilmiy maktablarning asoschilari bo’lib qoldilar.

O’zbekiston tarix fanining taraqqiyotiga katta hissa qo’shgan professor Po’lat Soliyev (1882—1938) «Buxoro mang’itlar sulolasi davrida», «Buxoro tarixi», «o’rta Osiyo tarixi. I qism», «O'rta Osiyoda islomning tarqa-lishi», «O’zbekiston tarixi. XV—XIX asrning l-yarmi» kabi asarlarini yaratdi.

Ilmiy ishlarni uyg’unlashtirib tartibga solib borish uchun O’zSSR Markaziy Ijroiya Komiteti qoshida 1932-yili Fanlar Komiteti tuzildi. Bu komitet 1940-yili SSSR Fanlar akademiyasining O’zbekiston filialiga aylantirildi. 1941-yili respublikada 75 ta ilmiy muassasa bo’lib, ular-da uch ming nafardan ortiq ilmiy xodimlar mehnat qilar edi. Respublikaning ilmiy salohiyati o’sib, ilmiy kadrlar muammosi hal etilib bordi. Fanning ma'muriy-buyruqbozlik usuli bilan boshqarilishi, ko’pgina ko’zga ko’ringan olimlarimizning qamalishi, qatag’on qilinishi ilmiy ijodkorlik tuyg’usini bo’g’ishga xizmat qildi, fani-mizning umumdunyoviy sivilizatsion yo'l bilan rivojla-nishiga yo'1 qo’ymadi. Natijada fan o’z an'anaviy milliy ildizlaridan ajratildi, u borgan sari siyosiylashib, mafku-raviylashib bordi.Savol va topshiriqlar

1. Respublika xalq ta'limining nvojlanishida qanday qiyinchi-liklar va ziddiyatlar bor edi?

2. Oliy maktabning dastlabki qadamlan to'g'risida so’zlab bering.

3. Respublikada ilm-fan yuksalishi va olimlanmiz haqida hikoya qilib benng.27-§. MILLIY ADABIYOT VA SAN'ATNING RIVOJLANISHIDAGI YUTUQ VA ZIDDIYATLAR

O’zbek adabiyoti.Ijtimoiy hayotda shiddatli ziddiyatlar hukm surgan bu murakkab davrda adabiyot va sarfat milliylik, insonparvarlik, xalqchillik kabi tamoyillarga sodiqligini saqlab qoldi. Bu davr respublika ijodiy hayoti uchun izlanishlar, o’zlarining dunyoqarashlari jihatidan bir-birlaridan farq qiluvchi talaygina yo’nalishlarning g’oyat qattiq to’qnashuvlari bilan toiib-toshgan davr, yutuqlar qo’lga kiritilgan va talafotlar berilgan, yangi-yangi iste'dodlar dunyoga kelgan va fojia bilan tugagan taqdirlar davri bo’ldi.

Bir tomondan, bu davrda 20-yillarning boshlarida Abdurauf Fitrat boshchiligida Toshkentda tuzilgan «Chig’atoy gurungi» uyushmasi yangi O’zbek milliy adabiyoti, tili va madaniyatini yaratish, adabiy-madaniy merosini to’plash va o’rganish, talantlarga har tomonla-ma ko’mak berishga harakat qildi. Ular milliy istiqlol ruhidagi asarlarni nashr etish, tashviq ya targ’ib qilishni yo’lga qo’ya boshladilar. Ikkinchi tomondan, bu davrda sovet hokimiyati va bolsheviklarning g’oyaviy-sinfiy qarashlari ta'sirida yuzaga kelgan turlituman ijodiy tashkilotlar, guruhlar va oqimlar orasida totalitar tuzum-ning mahsuloti bo’lgan yangi oqim sifatida maydonga kelib, o’z oldiga yangi proletar madaniyatini shakllan-tirishni maqsad qilib qo’ygan proletkult tobora balandroq ovozi bilan o’zi haqida ma'lum qila boshladi. Proletkult adabiy-badiiy va madaniy-ma'rifiy tashkilotlarning mam-lakat bo’ylab tarqalib ketgan butun bir tarmog’idan ibo-rat edi. RKP(b) MKning 1925-yil 18-iyunda «Partiya-ning badiiy adabiyot sohasidagi siyosati haqida» degan maxsus rezolyutsiyasi chiqdi. Shundan sal keyinroq, 1926-yil avgustida ushbu rezolyutsiyaning g’oyaviy ta'siri ostida Samarqandda «Qizil qalam» adabiy uyushmasi tuzildi. Bu uyushma 1930-yilga kelib respublikadagi proletariat ruhida ijod qiluvchilarni uyushtirish maqsadida tuzilgan yangi adabiy uyushma — O’zbekiston proletar yozuvchilari uyushmasi (y3AIin)ga qo’shildi. O'zAPP garchi oldingi adabiyotga buyruqbozlik qilish kabi yo’llarni og’izda tanqid qilgan bolsada, amalda dunyo-qarashlarida «sof» proletar madaniyatini yaratishni niyat qilgan avvalgi proletkult uyushmasidan ko’p farq qilmas-di. Ular ham ma'naviy hayotning eng murakkab muammolariga asosan sinfiy nuqtai nazardan yondashib, adabiyot va san'atning o’ziga xosligi, badiiy mahoratning, talantning ahamiyati va rolini deyarli inkor qildilar. Xalqning o’tmish ma'naviy boyligini yangi proletar madaniyatiga qarshi qo’yish, o’tmishdagi insoniyatning madaniy boyliklariga salbiy munosabatda bo’lib, ularni mensimaslik jamiyatga turli tarzda ta'sir o’tkazdi. Madaniyatdagi sinfiy va milliy jihatlarning nisbatiga, umuminsoniy, milliy qadriyatlarning yangi davr madaniyatidagi o’rni va roliga, tarbciy izchilikka aloqador masalalar butun respublika adabiy-badiiy jamoasini o’z doirasiga tortgan g’oyatda keskin bahs va munozalarga sabab bo’ldi.

O’zbek yozuvchi va shoirlari Choipon, Abdulla Qodiriy, Fitrat, Sadriddin Ayniy, G’ulom Zafariy va boshqalar o’z asarlari bilan milliy qadriyatlarni yoqlash va himoya qilishga urindi-lar. Ularning muxoliflari, ayniqsa, yosh adabiyotchilar orasidan chiqqan ayrim yozuvchilar madaniy jara-yonlarda faqat sinfiy yon-dashuvgina birinchi o’rinda turishi mumkin, deb da'vo qildilar. Bolsheviklar partiyasi mafkurasi ta'siri-da yaratilgan bu «sof» sinfiy dunyoqarash tarafdorlari Sharq madaniy merosidan foydalanish uchun kurashishga jur'at etgan ijodkorlarning hammasini Sharq oldida sajda qiluv-chilar deb tanqid qila boshladilar. Shunday bo’lsada, keksa va yosh avlodning badiiy iste'dodlari 20-yillarda O’zbek milliy adabiyotini g’oyaviy-badiiy jihatdan boyitgan talaygina asarlarni yaratdilar. Abdulla Qodiriy, Fitrat, G’ulom Zafariy, Hamza, Cho’lpon va boshqalar O’zbek xalqining tarixiy o’tmishi, ozodlik uchun kurashini, ayollar erkinligini, ijtimoiy o’zgarishlarni mahorat bilan yoritgan bir qancha nazariy, she'riy va dramatik asarlar yaratdilar.

O’zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriy Turkistonning so’nggi xonlaridan Qo’qon xoni Xudo-yorxon davridagi turli tabaqa vakillarining hayoti, intilishlari va axloqini realistik tarzda tasvirlagan «O'tgan kunlar» va «Mehrobdan chayon» kabi ajoyib badiiy-nasriy asarlarni ijod qildi. Har ikki tarixiy romanda qalamga olingan bosh ijobiy qahramonlar — Otabek, Yusufbek Hoji, Kumush, Mirzo Anvar, Ra'no va boshqalar yozuvchining haqiqiy ishqmuhabbat, adolat uchun kurash haqidagi ideallarining yorqin ifodasidir. Har ikki asarda ham ularning his-tuyg’ulari beg’ubor bo’lib, aql-idrok hamda adolatning tantana qilishiga umid bogiagan oddiy insonlarning yuksak badiiy obrazlari xonlikdagi Xudoyorxon, Musulmonqul kabi oliy martabali a'yonlarning shafqatsizligi, ikki-yuzlamachiligi va zulmiga qarshi qo’yilgan. Hamzaning «Maysaraning ishi» nomli komediyasida esa eski davrdagi ayrim amaldorlar, qozilarning nopok axloqi, kulgili xatti-harakatlari xalq donishmandligining asosi bo’lgan folklor motivlari asosida keskin fosh qilinadi. Xalqning og’ir ahvoli va fojiasi Fitratning «Abulfayzxon» asarida zo’r badiiy mahorat va shekspirona ko’lamda

tasvirlanadi. G’ulom Zafariyning «Halima», Cho’lponning «Yorqinoy» va boshqa dramalarida O’zbek xalqi tarixiy o’tmishining boshqa muhim ijtimoiy masalalari, jumladan, xotin-qizlarni qullik psixologiyasidan ozod qilish masalalari o’rtaga tashlanadi.

20-yillarning oxirlari va 30-yillarning boshlariga kelib mustabid tizimning qaror topib borishi, shaxsga sig’inishning kuchayishiga qaramay ijodiy hayot to’xtab qolmadi. Yozuvchi va adiblarning saflari tobora kengayib bordi. Bu davr adabiyot maydoniga G’ofur G’ulom, Oybek, G’ayratiy, Hamid Olimjon, Abdulla Qahhor, Oydin Sobirova, Uyg’un, Komil Yashin, Usmon Nosir, Amin Umariy, Zulfiya kabi bir qancha yosh talantli shoir va nosirlar, dramaturglar qo’shildilar. 1934-yilning mart oyida Toshkentda O’zbekiston yozuvchilari qurul-toyi bo’lib o’tdi, unda respublika Yozuvchilari uyushmasi tuzildi.

O’zbek adabiyotining mavzu doirasi birmuncha o’zgardi. Sotsialistik g’oyalar, sinfiy kurash haqidagi tushunchalarning targ’ib qilinishi va ularning ijtimoiy hayotda hukmron bo’lib borishi bu davrdagi O’zbek adabiyotining g’oyaviy-tematik yo’nalishiga ta'sir etmay qolmadi. Mehnat, sinfiy kurash, kollektivlashtirish mavzulari birinchi o’ringa chiqa boshladi. Shunga qaramay, SAyniyning «Qullar», Oybekning «Qutlug’ qon» romanlari, «Baxtiyor va Sog’indiq», «Temirchi Jo'ra», «Dilbar — davr qizi» dostonlari, C’.G’ulomining «Ko’kan» dostoni, A.Qodiriyning «Obid ketmon» povesti kabi davrning muhim muammolarini tasvirlovchi badiiy jihatdan baquvvat asarlar yaratildi.

30-yillarda sinfiy kurash va xotin-qizlar ozodligi mavzularida K.Yashinning «O'rtoqlar», «Nomus va muhabbat», «Tor-mor», Ziyo Said va N. Safarovlarning «Tarix tilga kirdi», N. Safarovning «Uyg’onish» pyesalari, K. Yashinning «Gulsara», «Bo’ron» opera librettolari va boshqa asarlar maydonga keldi.

Xalqning yuksak insonparvarlik va axloqiy xususiyat-larini, mehmondo’stligi, mehnatsevarligi, vatanparvarligi, shijoatini madh etuvchi xalq shoirlari Fozil shoir, Islom shoir, Ergash Jumanbulbul o’g’li va boshqalarning dostonlari asosan shu davrda keng xalq ommasiga yetkazildi. Bu yillarda ayniqsa, jahon klassikasining mashhur asarlari bo’lgan V. Shekspirning «Gamlet», A.S. Pushkinning «Boris Godunov» nomli tarixiy asar-lari, «Yevgeniy Onegin», «Boqchasaroy favvorasi» kabi dostonlari, I S. Turgenevning «Asya» va «Bahor suvlari» povestlari, N.V. Gogol va A.P. Chexovning hikoya va povestlari, A. Blokning she'rlari, F. Dostoevskiy, L.N. Tolstoy romanlari mahorat bilan tarjima qilindi. Ularni O’zbek tiliga Abdulla Qodiriy, Cho’lpon, Sanjar Siddiq, Oybek, Abdulla Qahhor, Usmon Nosir, Hamid Olimjon va boshqalar mahorat bilan tarjima qildilar. Klassik asarlarning tarjimalari O’zbek xalqining o’z-o’zini anglashini rivojlantirishda va ma'naviy boyligini kengaytirishda muhim rol o’ynaydi.

O’zbek milliy dramaturgiyasi va musiqasi, teatr va kino, tasviriy va amaliy san'ati ham xalqimiz ma'naviy madaniyatining hayotbaxsh manbai bo’lib qoldi va unga xizmat qildi.

Musiqa, teatr va kino sarfatining iste'dodli milliy kadrlari yetishib chiqdi. O’zbek milliy musiqasini rivojlantirishda O’zbek kompozitorlaridan To’xtasin Jalilov, Yunus Rajabiy, Muxtor Ashrafiy, Tolibjon Sodiqov, Mutavakkil Burhonovlar ko’p mehnat qildilar. Ajoyib rejissyorlar va aktyorlar Mannon Uyg’ur, Ma'suma Qonyeva, Abror Hidoyatov, Sora Eshonto’rayeva, Shukur Burhonov, Olim Xo’jayev, Mariya Kuznetsova, Razzoq Hamroyev, Sh. Qayumov,

T. Saidazimova va boshqalar tufayli O’zbek teatr san'ati gullab-yashnadi. Vokal va raqs sarfatida Halima Nosirova, Karim Zokirov, Muhiddin Qori Yoqubov, Boborahim Mirzayev, Lutfixonim Sarimsoqova, Tamaraxonim, Mukarrama Turg’unboyeva va boshqalar yuksak mahoratga erishdilar. O’zbek musiqa va vokal madaniyatining rivojlanishida 1936-yili Toshkentda ochilgan davlat konservatoriyasi muhim rol o’ynaydi. 1939-yili respublika poytaxtida opera va balet

teatri ochildi.

1940-yilga kelib respublikada turli janrlarda 50 ta, jumladan, 47 ta milliy teatr ishlab turdi. O’zbekistonda yashab turgan barcha millatlar o’zlarining teatr madani-yatini rivojlantirish imkoniga ega bo’ldilar.

O’zbek kino sarfati ham faollik bilan shakllanib bordi. Uning iste'dodli boshlovchilari Nabi G’aniyev, Yo’ldosh A'zamov, S.Iskandarov, A.Umarov, Komil Yormatov, Rahim Pirmuhamedov va boshqalar Moskva va Leningrad kinematografchilari bilan birgalikda O’zbek kinostudiyasida «Rovot qashqirlari», «Musulmon ayol», «Qasarn», «Asal» degan dastlabki badiiy filmlarni yaratdilar.

Respublikaning madaniy hayotida tasviriy va amaliy san'at tobora ko’proq sezilarli rol o’ynay boshladi. 1932-yili O’zbekiston rassomlari uyushmasi tuzildi, Iste'dodli O’zbek rassomlari o’. Tansiqboyev («Ozod etilgan ayol»), T. Hamdamiy («To’qimachilik fabrikasi qurilishida), D. Abdullayev («Paxta terimi») ajoyib polotno-suratini yaratdilar. Xalq amaliy va bezatish san'ati yangi maz-mun bilan boyidi. Naqqoshlik, metall zarblash, yog’och va ganch o’ymakorligining ajoyib namunalari, badiiy zardo’zlik va ipakdo’zlik buyumlari yaratildi.

Biroq 30-yillarda tobora kuchliroq qaror topib bora-yotgan ma'muriy-buyruqbozlik tizimi va shaxsga sig’inish mafkurasi respublikaning ijodiy xodimlarini, uning butun ma'naviy hayotini qattiq iskanjaga oldi. ljodiyotni par-tiyaviylik tamoyillariga, mafkuraviy qonun-qoidalarga bo’ysundirish dunyoni badiiy tasvirlashni qo’pol ravishda siyosatlashtirish uchun keng yo'1 ochib berdi, dunyoni bilish imkoniyatlarini toraytirib qo’ydi. Partiyaning yangi turmushni madh etishga qilgan da'vati xalq o’tmishiga salbiy munosabat paydo bo’lishiga, badiiy jarayondagi tarixiy izchillikning unutilishiga olib keldi. Madaniyatda murakkab ijtimoiy muammolarni bezab ko’rsatish, xato va kamchiliklar haqida sukut saqlash holatlari kuchaya boshladi. Hayotiy haqiqatlar buzib ko’rsatildi, san'atning haqiqiy tarbiyaviy kuchi zaiflashdi.

30-yillardagi qatag’onlar davri O’zbek milliy madaniyati uchun dahshatli fojiaga aylandi. Ayniqsa, bu davr-da qonunchilik qo’pol ravishda buzildi va inson qadr-qimmati poymol etildi. Buning oqibatida 1937-yil ikkinchi yarmidan so’ng Abdulla Qodiriy, Cho’lpon, Fitrat, G’ulom Zafariy, Elbek, A'zam Ayub, Usmon Nosir, Muhammad Hasan, Sanjar Siddiq, Otajon Hoshimov va boshqa bir qancha yozuvchi va shoirlar, matbuot va adabiyot xodimlari, tarjimonlar va olimlar nohaq ravishda xalq dushmani sifatida ayblanib, yo’q qilindilar, ular yaratgan asarlar va badiiy tarjimalarni o’qish uzoq vaqtga taqiqlab qo’yildi. Nohaq unutib yuborilgan, ko’pincha esa jismonan yo’q qilingan mazkur xalq farzandlarining asarlari faqat shaxsga sig’i-nish oqibatlari tugatila boshlangan davr — 50-yillar oxir-laridan keyingina xalqqa asta-sekin qaytarildi.

20—30-yillar ateistik harakatning kuchayishi bilan ta'riflanadi. Partiya organlari, ayniqsa, yoshlar orasida dinga qarshi keng miqyosda tashviqot-targ’ibot ishlari olib bordilar. Ateizmga doir maxsus gazeta va jurnallar (1928-yilda «Xudosizlar» nomli jurnal), har xil ommaviy adabiyotlar nashr qilindi, kinofilmlar olindi, dinga qarshi mavzudagi har xil spektakllar qo’yildi. «Xudosizlar uyushmasi» tuzildi, uning joylardagi ko’pdan-ko’p tash-kilotlari zo’r berib ateistik ish olib bordi. Bu siyosat fiiqarolarning din erkinligi huquqiga qilingan oshkora tajovuz bo’lib, u shu yillarda faqat ruhoniylar orasidagi-na emas, xalq orasida ham norozilik tug’dirib, odamlarni esankiratib qo’ydi. Bu davrda musulmon ruhoniylarining roli kamsitilib, yo’qqa chiqarib qo’yildi, lekin shunday shafqatsizlikka qaramay, mahalliy aholining an'anaviy turmushida islom dini asosan saqlanib qoldi. Biroq u sharoit va qonun-qoidalarga muvofiq tarzda tartibga solib borildi.

Dinni, ruhoniylar va dindorlarni siyosiy va jismonan ta'qib qilish xalqning ma'naviy madaniyatiga nihoyat darajada katta zavol yetkazdi. Ijtimoiy hayotda ma'-muriy-buyruqbozlik tartiboti o’rganilishi bilan dinga ilmiy nuqtai nazar inkor etila boshlandi. Din bilan ateizmning dunyoqarash jihatdan bir-biriga qarama-qarshiligi siyosiy qarama-qarshilik bilan almashtirildi. «Sotsializmda dinga o’rin yo’q, unga din begona», degan fanatik qarash, qoida ustun bo’lib qoldi. Shunday qilib dinga nisbatan salbiy munosabat dinga qarshi zo’rlik ko’rsatishga aylanib ketdi. Musulmon masjidlari ham, rus

cherkovlari ham, ularga ixlos qo’ygan barcha dindorlar ham bu davrda o’z tarixlarida kechirmagan og’ir ta'qib va tazyiqlarni boshdan kechirdilar. Buning fojiali oqibatida O’zbekiston ruhoniylarning asosiy qismi 30-yillarda qatag’on qilindi. Masjid va madrasalarning deyarli ham-masi faqat diniy emas, madaniyat, ilm, tarbiya, san'at markazlari bo’lganiga qaramay bekitib qo’yildi.

Biroq shaxsga sig’inish yillarida va undan keyingi ko’pgina yillarda ateizmni zo’rlab tiqishtirish va islomga qarshi zo’rlik o’tkazish dinning yo’q bo’lishiga olib kel-madi. Dindorlar masjid va ruhoniylardan mahrum etil-gan bo’lsalar ham toat-ibodatlarini yashirincha davom ettiraverdilar. Masjid, madrasalarning yopilishi, ruhoniy-larning qatag’on qilinishi aholi orasida umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni, milliy ma'naviyatni targ’ib qilish, qaror toptirish ishiga katta ziyon yetkazdi. Yosh avlod islom dini qoldirgan ulkan ma'naviy merosdan mahrum bo’ldi.

Bu davr respublikaning madaniy hayoti ijobiy o’zga-rishlar bilan: savodxonlikning ortishi, aholi umumiy saviyasining yuksalishi, xalq o’z-o’zini anglashining o’sib borishi bilan ham e'tiborli bo’ldi. Biroq 20-yillarning ikkinchi yarmidayoq mamlakat hayotida ma'muriy-buyruqbozlik tizimi tarkib topa boshladiki, u respublika ijtimoiy-madaniy sohalarining yangidan barpo bo’lishini sekinlashtirib qo’ydi. E'lon qilingan sotsialistik insonpar-varlik, adolat haqidagi g’oyalar bilan haqiqiy voqelik o’rtasida ro’y-rost ziddiyatlar paydo bo’lib qoldi. Ular milliy ma'naviy hayotning asl mohiyatini noto’g’ri tushunish, uni ruslashtirish va ,ko'p asrlik ma'naviy qadriyatlardan voz kechish bilan ifodalandi, bu narsa, ayniqsa, qatog’onlik xatti-harakatlarining ta'siri ostida yanada kuchayib bordi.
Download 1.75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat