Algebradan yozma ish-1Download 304 Kb.
Sana03.03.2017
Hajmi304 Kb.
9-sinflar

Algebradan yozma ish-1

1-variant

1. Y=x2+2x+3 funksiya grafigini yasang va uning eng kichik qiymatini toping. 2. Parabolaning kordinata o`qlari bilan kesishish nuqtalarining koordinatalarini toping.---------------- 3. y=x2-4x parabola uchining koordinatalarini toping. 4. y=2x2 funksiya qanday oraliqda o`sadi ?, kamayadi ?, shu funksiyaning qrafigini yasang.

2-variant

1. y=-x2+2x+3 funksiya grafigini yasang va eng katta qiymatini toping. 2. Parabolaning koordinata o`qlari bilan kesishish nuqtalarining koordinatalarini toping.------------------ 3. y=-x2+2x parabola uchining koordinatalarini toping. 4. y=-2x2 funksiya qanday oraliqda o`sadi ?, kamayadi ?, shu funksiyaning grafiklarini yasang.

Algebradan yozma ish-2 1-variant 1.Tengsizliklarni yeching. 1) x2-3x-4<0 2) 3x2-4x+8≥0 3) x2+20x+100≤0 2.Tengsizliklarni intervallar usuli bilan yeching. x(x-1)(x+2)≥0

2-variant

1. Tengsizliklarni yeching. 1) 3x2-5x-2 <0 2) –x2+3x-5>0 3)4x2-4x+1≥0 2. Tengsizliklarni intervallar usuli bilan yeching. x(x+3)(x-2)≤0

Algebradan yozma ish-3 1-variant

1. Hisoblang. 3-5:3-7-2-2∙24+(()-1) 2. Sonlarni taqqoslang . 1) 5-7/5 va 4-7/5 2)(0,78)2/3 va (0,67)2/3 3. Ifodani soddalashtiring. 3x-9∙3x5 x-4 x-4 4. Tenglamani yeching. 162x-1-83x-2=0 5. a=0,04 bo`lganda  ifodaning qiymatini toping.

2-variant

1. Hisoblang. 251,5∙25-1+(53)2/3:53-482/3:62/3 2. Sonlarni taqqoslang. 1)7-7/3 va 6-7/3 2)(3,07)2/3 va (3,17)2/3 3. Ifodani soddalashtiring. 2x14∙8x-5 x-4 4x8 4. Tenglamani yeching. 9x-1-272x-2=0 5. a=125 bo`lganda  ifodaning qiymatini toping.

9-sinflar

Geometriyadan yozma ish-1 1-variant

1. ABC uchburchakning AC tomoniga parallel to`g`ri chizing AB va BC tomonlarini mos ravishda N va P nuqtalarda kesadi. Agar AN=4sm NB=3sm BP=3,6sm bo`lsa BC ni toping. 2. Ikkita o`xshash uchburchakning yuzi 50dm2 va 32dm2 ularning perimetrlari tig`indisi 117dm bo`lsa, haar bir uchburchakning perimetrini toping. 3. ABCD trapetsiya ma`lumotlari asosida x ni toping.

2-variant

1. ABC uchburchakning AC tomoniga parallel to`g`ri chizing AB va BC tomonlarini mos ravishda K va L nuqtalarda kesadi. Agar KB=2sm AK=3sm AC=4sm bo`lsa KL ni toping. 2. ∆ABC  ∆A1B1C1 mos tomonlari nisbati 7:5 ga teng. ABC uchburchak yuzi A1B1C1 uchburchak yuzida 36sm2 ga ortiq bo`lsa bu uchburchaklar yuzlarini toping. 3. ABCD trapetsiya ma`lumotlari asosida x ni toping.

Geometriyadan yozma ish-2 1-variant 1.Agar cosα=-8/17 va 90˚<α<180˚ bo`lsa, sinα, tgα, ctgα nimaga teng. 2. To`g`ri burchakli uchburchakning bir burchagi 60˚, kaeti esa 6ga teng. Uning kichik kateti va gipotenuzasini toping. 3.Radiusi 5sm bo`lgan aylanaga teng yonli trapetsiya tashqi chizilgan. Agar trapetsiyaning o`tkir burchagi 30˚ bo`lsa, uning yon tomonini toping.

2-variant1.Agar sinα=2/3 va 90˚<α<180˚ bo`lsa, cosα, tgα, ctgα nimaga teng. 2. To`g`ri burchakli uchburchakningbir burchagi 30˚, gipotenuzasiga tushirilgan balandligi 6sm, uchburchak tomonlarini toping. 3. To`g`ri burchakning 12sm gat eng. Dioganali bir tomoni bilan 30˚ga burchak hosil qiladi. To`g`ri to`rttburchak yuzini toping.Matematika 9 sinf

Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 9-sinf o`quvchilari uchun matematika fanidan tеst tоpshiriqlarining mavzular bo`yicha taqsimоti.Mavzular

Mavzuni qamrab оlish fоizi

Murakkablik darajasi


1,2

Kvadrat funksiyalar

40%

O`rtacha

3,4,5

Kvadrat tеngsizliklar

80%

O`rtacha

6,7

Ratsiоnal ko`rsatkich darajasi

50%

O`rtacha

8,9

Darajali funksiya

60%

O`rtacha

10,11

Trigоnоmеtriya elеmеntlari

55%

O`rtacha

12,13

Arifmеtik prоgrеssiya

50%

O`rtacha

14,15

Gеоmеtrik prоgrеssiya

40%

O`rtacha

16.

Chеksiz kamayuvchi gеоmеtrik prоgrеssiya

25%

O`rtacha

17,18

Uchburchaklar o`хshashligi

50%

O`rtacha

19,20

Uchburchakning burchaklari va tоmоnlari оrasidagi munоsabatlar

50%

O`rtacha

21,22

Aylana uzunligi va dоiraning yuzi

55%

O`rtacha

23,24

Uchburchak va aylanadagi mеtrik munоsabatlar

60%


O`rtacha

25.

Uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalar

20%

O`rtacha

25 ta testdagi 5,7,14-topshiriqlarning murakkablik darajasi umumiy testlar soninidan 12 % ni tashkil qiladi.Matematika 9 sinf I variant

1. Ushbu y=x2-4x+3 porabolaning uchi koordinatalari tekisligining qayerida joylashgan.

A. I B. II V.III G. IV

2.Ushbu y=-3x2 +8x-3 funksiyaning grafigi qaysi choraklarda joylashgan.

A.I,II,III B.III, IV V. III,IV G. II, III, IV

3.Tengsizlikni yeching. (x-1) (x+2)>0

A.(- :-2) (1:+) B. (- :+) V. (- :-1) G.(-2: 1)

4. Tengsizlikni yeching.

A. B. V.(-:1) G. ( 1:2)

5.Funksiyaning aniqlanish sohasini toping.y=

A. B. V. G.

6.Hisoblang.

A. 45 B. 15 V. 5 G.3

7. Hisoblang.

A. B. V. G.

8. f(x) = funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

A.

9. y = funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

10. 2400 ning ragian o`lchovini toping11. radian necha gradus bo`ladi.

A.220 B. 225 V. 230 G. 235

12. Arifmetik progressiyada a2 – a1 = 6 bo`lsa a8 – a6 ni toping.A. 10 B. 11 V. 12 G. 18

13. Arifmetik progressiyada a3 + a5 = 12 bo`lsa S7 = ?

A. 42 B. 18 V. 36 G. 48.

14. Geometrik progressiyada b2b3b4 =216 bo`lsa b3 = ?

A. 10 B. 12 V. 4 G. 6.

15. 64; 32; 16 geometrik progressiyaning to`qqizinchi hadi oltinchi haddan nechta kam.

A. 1,025 B. 1,5 V. 1,25 G.1,75

16. ni hisoblang.17. 2 ta o`zshash uchburchaklarning yuzalari 6 va 24, ulardan birining perimetri ikkinchisinikidan 6 ga ortiq. Katta uchburchakning p=?

A. 18 B.12 V.20 G.8

18. ABllCD , CA va DB to`g`ri chiziqlar 0 nuqtada kesishadi. OA= 5sm

OB=4 sm, OD=9 sm , OC =?

A. 10,8 B. 10,5 V. 11,25 G. 11,3

19. ABC uchburchakka AD mediana AB va AC tomonlar bilan mos ravishda 300 va 600 li burcak hosil qiligan. Agar AB ga teng bo’lmasa , AC ni toping.

A. B.1 V. G. 1

20. To`g`ri burchakli uchburchakning burchaklaridan biri 600 ga, gipotenuzaga tushirilgan medianasi 15 ga teng. Kichik katetining uzunligini toping.

A. 7,5 B. 10,5 V. 15 G. 12

21. Radiusi 5 sm bo`lgan doiradagi 8 smli vatar doira markazidan necha sm uzoqlikda bo`ladi?

A. 4 B. 5 V. 3 G. 2,8

22. Radiusi 8 ga teng aylananing radianga teng bo`lgan yoyning uzunligini aniqlang.?

A. B. V. 2 G. 4

23. To`g`ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.

A. r= B. V. G.

24.Muntazam uchburchakning balandligi 9 sm.. Uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusini toping.

A.6 B. 4,5 V. 2,5 G. 3

25.Tomonlari 8, 15 va 17 sm bo`lgan uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini toping.

A.8 B. 9 V. 9,5 G. 8,5Matematika 9 sinf II variant

1. Ushbu y=x2 +4x - 2 porabolaning uchi koordinatalari tekisligining qayerida joylashgan.

A.I B.II V.III G. IV

2.Ushbu y=-2x2 +4x-8 funksiyaning grafigi qaysi choraklarda joylashgan.

A.I B.I, II V. I, II,III G. I,II, III, IV

3.Tengsizlikni yeching. (x+2) (x-3)>0

A.(-; ) B. (-;3) (2;+ ) V. (- :-2)(3; ) G.(0; )

4. Tengsizlikni yeching.5.Funksiyaning aniqlanish sohasini toping.y=

6. Hisoblang.

A.15 B.20 V. 60 G.30

7. Hisoblang.

A.

8. . f(x) = funksiyaning aniqlanish sohasini toping9. y = funksiyaning aniqlanish sohasini toping10. 2160 ning ragian o`lchovini toping11. radian necha gradusga teng.

A. 220 B. 240 V. 230 G. 210

12. Arifmetik progressiyada va bo`lsaA. 779 B. -773 V.41 G) -41

13. Arifmetik progressiyada bo`lsa

A.30 B.35 V. 45 G) 40

14. Geometrik progressiyada bo`lsa

A.6 B.8 V.7 G.12

15. Geometrik progressiyada bo`lsa, 4- hadini toping.

A. 10 B.12 V. 4 G. 6

16. Hisoblang.17. ABllCD CA va DB to`g`ri chiziqlar 0 nuqtada kesishadi. OA= 6sm

BD=2,4 sm, AC=2 sm bo`lsa, OA ni toping.

A. 5,5 B. 5,2 V. 4,8 G. 5

18. 2 ta o`zshash uchburchaklarning perimetrlari 18 va 36 ga, yuzalarining yig`indisi 30 ga teng. Katta uchburchakning yuzini toping.

A.20 B. 24 V. 26 G. 32

19. To`g`ri burchakli uchburchakning kateti 2ga, bu katet qarshisidagi burchak 600 ga teng. Uchburchakning gipotenuzasini toping.

A. 4 B. V. 2 G.

20. Uchburchakkaning burchaklari qiymatlari 1:2:3 kabi nisbatda, katta tomoni

4 ga teng. Uchburchakning perimetrini toping.

A.8+3 B. 3(2+) V.11 G. 6+6

21. Aylananaing uzunligi 18π ga teng.Aylanadagi AB vatar 900 li yoyni tortib turadi. Vatarning uzunligini toping.

A.18 B.8 V.16 G. 8,5

22. Radiusi 32 ga teng bo`lgan aylananing radianga teng bo`lgan yoyning uzunligini aniqlang.?

A.0,5 B. V. 2 G. 4

23. Uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi formulasini ko`rsating.

A. B. V. G.

24. Katetlari 40 va 30 ga teng bo`lgan to`g`ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusini toping.

A.7 B.10 V. 6,5 G.8

25.Aylananing radiusi 6ga teng. Aylanaga ichki chizilgan muntazam uchburchakning yuzini toping.

A.27 B. 27 V. 27 G. 18

Matematika 9-sinf

|1

Shunday natural sonni topingki, uni 25% teskarisiga teng bo'lsin.a) 2 b) ½ s) 4 d) 5 e)1/5
|2 4/5; 30/17; 18/85 sonlarga bo'linadigan eng kichik natural sonni toping.

a) 45 b) 90 s)85 d) 180 e) 360

3 (х-1)(x-2)(x-3)(x-4)+10 ifodaning eng kichik qiymatini toping.

a) 10 b) 9 s)8 d)6 e)4

4 Agar a<0, b<0, c<0 va ab=2/3, bc=3/4, ca=4/5 bo'lsa, a,b,c sonlarni o'sish tartibida joylashtiring.

a) b<а<с b)а

5 Quyidagi funksiyaning aniqlanish sohasiga kiruvchi eng kichik butun sonni toping:

________


у=√5+4x-x 2

a) -1 b)0 s) 1 d)2 e) -2

6 Agar х 41  0va х 42  0sonlar х 52 0+2x-1=0 tenglamaning ildizlari bo'lsa,

х 41 54 0+x 42 54 0 ni hisoblang.

#1

34

#236

#3

-2#4

0

#54

7 f(x)=(┌3x+2-2x)/x funksiyaning aniqlanish sohasiga nechta butun son kiradi?

#1

1

#22

#3

3#4

4

#5cheksiz ko'p

8 x 52-│ 05x+6│>0 tengsizlikning eng katta butun manfiy va eng kichik butun musbat yechimlari ko'paytmasini toping.

#1

-7

#2-18

#3

-28#4

-12


#5

-14


|9 To'g'ri burchakli uchburchakning yuzini gipotenuzaga tushirilgan balandlik h va o'tkir burchagi ╒ orqali ifodalang.

#1

h 52 0/sin╒cos╒#2

h 52 0sin2╒

#3

h 52 0/sin2╒#4

h 52 0sin 52 0╒

#5

h 52 0cos 52 0╒|10 Trapetsiyaning asoslari 17 metr va 7 metr. Trapetsiyaning asoslarga parallel va uni ikkita teng qismga bo'luvchi kesmaning uzunligini toping.

#1

12#2

8,5


#3

15

#414

#5

13|11Agar ichki burchagi 150^ bo'lgan muntazam ko'pyoqning diagonallari sonini toping.

#1

44#2

54

#365

#4

35#5

27

|12 To'g'ri burchakli uchburchakning medianalarining kvadrati yig'indisi gipotenuza kvadratining necha foizini tashkil etadi?#1

120%


#2

150%


#3

175%


#4

to'g'ri javob yo'q

#5

125%


|13 а(4;3); b(1;-2) vektorlar berilgan. -2a+3b vektorning uzunligini toping.

#1

12#2

10

#313

#4

10+3┌5#5

17

|14 а soni b sonidan 25% ga ortiq. b soni a sonining nechafoiziga kichik?

#1

25#2

80

#375

#4

20#5

to'g'ri javob yo'q

|15 у=x 52 0-2│x-2│ funksiyaning eng kichik qiymatini toping.

#1

-5#2

-4

#3-3

#4

0#5

1

|16 х 41 52 4+ 0x 41 52  0ifodaning eng kichik qiymatini toping, bu yerda х 41 0 va x 42 0 larx 52 0+(m+2)x+3m-4=0 tenglamaning ildizlari.

#1

9#2

10

#311

#4

12#5

13

|17 m ning qanday qiymatlarida x 52 0+(m+2)x+8m+1>0 tengsizlik x ning har qanday haqiqiy qiymatlarida o'rinli?#1

(0;28)


#2

[0;28]


#3

(1;28)


#4

[1;28)


#5

(1;28]


|18 Natural sonlar 1234567891011...kabi ketma-ket yozilgan. 2005 o'rinda qanday raqam turibdi?

#1

0#2

3

#35

#4

7#5

8

|19To'g'ri burchakli trapetsiyada diagonal yon tomonga perpendikulyar,

o'tkir burchagi 45^ ga teng. Trapetsiya asoslari nisbatini toping.

#1

1:2


#2

1:┌2


#3

1:┌3


#4

2:3


#5

1:3


|20

ABC uchburchakda bissektrisalar kesishish nuqtasi tomonlarining biridan

1,5 sm uzoqlikda yotibdi. Uchburchakning perimetri 16 sm. Uchburchak yuzini

toping.


#1

12

#210

#3

8#4

15

#518

|21


x ning qanday qiymatida у=-x 52 0+10x-17 funksiya eng katta qiymatiga erishadi?

#1

4#2

5

#36

#4

8#5

7

|22cos134^, ctg286^, tg(-171^), sin108^ larni ishorasini toping.

Ishoralarni to'g'ri joylashishini toping.

#1

+--+


#2

--++


#3

-+-+


#4

-+--


#5

++--


|23

cos╒ =4/5; 270^<╒<360^ bo'lsa, sin╒-ctg╒ ifodani qiymatini toping.

#1

-11/15


#2

29/15


#3

11/15


#4

-29/15


#5

14/15


|24

x 5-3/4 0=8 va (2/3) 5x 0=1,5 tenglamalar yechimlari yig'indisini toping.

#1

-15/16


#2

17/16


#3

17

#415

#5

15/16|25

3x 52 0+bх+4=0 tenglama yechimlaridan biri 1, ikkinchisi 2х-3=m tenglama

yechimiga teng. m ni toping.

#1

-1/3#2

1/3


#3

-2/3


#4

2/3


#5

-1
|26

Kub qirrasi uzunligi 2 birlikka teng. M, N va P nuqtalar kubning bir

uchidan chiqqan qirralarning o'rtasi bo'lsin. Shu qirradan MNP uchburchak

joylashgan tekislikkacha bo'lgan masofani toping.

#1

┌2/2#2

┌2/3


#3

3

#42

#5

3/227

____ ___


M to'plam  53 0┌24+x + ┌12-x=6 va x+sin 54 0x+sin 52 02x/2+cos 54 0x=2 tenglamalar

ildizlari to'plami birlashmasi bo'lsin. M to'plamning eng katta sonini

eng kichik soniga nisbatini toping.

#1

-3/88#2

1/8


#3

-1

#41/3

#5

to'g'ri javob yo'q|28

┌log 413 07 ┌log 413 0┌log 47 05

x 52 0+(5 - 7 )x-log 42 0256=0. Tenglamaning ildizlaridan

eng kichigini toping.

#1

log 42 07#2

log 42 05

#3

4┌2


#4

2┌2


#5

to'g'ri javob yo'q

|29

Bo'sh idishga har sekundda o'z hajmini ikki marta orttira oladigan moddabo'lagi solindi. Idish 1 soatdan keyin to'ldi. Idishga modda bo'lagi

solingandan keyin qancha vaqtdan keyin idishning yarmi to'lgan?

#1

29 min


#2

30 min


#3

59 min 59 sek

#4

32 min


#5

to'g'ri javob yo'q

30

Agar tg╒=1/2 va sin╓=1/┌10 bo'lsa, ╒+╓ nimaga teng?#1

П/3


#2

П/4


#3

П/2


#4

П

#5arcsin(1/7)

|31


Ikkinchi korxonaning daromadi birinchi birinchi korxona daromadining 116%ini,

uchinchi korxona daromadining 80%ini tashkil etadi. Uchinchi korxona daromadi

birinchi korxona daromadining necha foizini tashkil etadi?

#1

105%#2

111%


#3

133%


#4

150%


#5

145%


|32

sin103^;cos162^;cos196^;sin314^;sin20^ sonlardan eng kichigini toping.

#1

sin103^


#2

cos162^


#3

cos196^


#4

sin314^


#5

sin20^


33

ABC teng yonli uchburchakning A burchagi bissektrisasi BC tomonni

D nuqtada kesib o'tadi. ADB burchak 30^ bo'lsa, B burchakni toping.

#1

150^#2

140^


#3

100^


#4

130^


#5

to'g'ri javob yo'q

|34

Tengsizlikni yeching: x 52 0╖-x 55 0 .#1

(-oo; -1] U { 0 }

#2

(oo; 1)


#3

(oo; 1]


#4

(oo; 1] U [0; oo)

#5

bo'sh to'plam|35

1; 2sinx; 6cosx ketma-ketlik geometrik progressiya tashkil etadigan

x ning [180^;360^] oraliqdagi barcha qiymatlarini toping.

#1

300^#2

180^


#3

270^


#4

120^;240^

#5

x ning bunday qiymatlari yo'q|36

Idishda 40%i tuz bo'lgan 1500 gramm aralashma bor. 70%li aralashma

hosil qilish uchun idishga necha gramm tuz solish kerak?

#1

1000#2

450


#3

15

#4150

#5

1500|37

Funksiyaning aniqlanish sohasini toping: f(x)=log 41/2 0(6-┌(3x-15)) .

#1

(-oo;17)


#2

[5;17)


#3

(-oo;5]


#4

(-oo;5]U(17;oo)

#5

[5;oo)


|38

ABC uchburchakda AD va CF bissektrisalar orasidagi o'tkir burchak 26^ ga

teng. B uchdagi burchak topilsin.

#1

128^#2

132^


#3

100^


#4

90^


#5

144^


|39

ABCD to'rtburchakning, mos ravishda 3 va 4 ga teng bo'lgan, AC va BD

diagonallari 30^ li burchak ostida kesishadi. Uchlari AB, BC va CD

tomonlarning o'rtasida bo'lgan uchburchakning yuzini toping.

#1

1/4


#2

3/4


#3

3/2


#4

1

#53┌2/2

|40


Katetlarining son qiymati ┌5x 52 0-23x+25=0 tenglamaning ildizlariga teng

bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning yuzini toping.

#1

5┌5


#2

11,5┌5


#3

23

#425

#5

2,5┌541

│x 52 0-19│=-18x tenglama ildizlari yig'indisi quyidagilardan qaysi biri?

#1

-20


#2

20

#3-18

#4

18#5

0

42Uchburchakning ikkita tomonining uzunligi mos ravishda 8 va 17 sm.

Uchinchi tomon uzunligi butun sondir. Bu shartlarni qanoatlantiradigan

nechta har xil o'tmas burchakli uchburchak mavjud?

#1

11#2

2

#312

#4

10#5

7

|43Berilgan uchburchakni yuzalari teng ikki qismga bo'luvchi nechta

to'g'ri chiziq mavjud?

#1

bitta


#2

ikkita


#3

uchta


#4

oltita


#5

cheksiz ko'p

|44

Piramidaning balandligi 1 ga teng. Piramidani bir xil hajmdagi ikkiqismga ajratuvchi va asosiga parallel bo'lgan tekislikni uning uchidan qanday

masofada o'tkazish kerak?

#1

1/2


#2

┌(1/2)


#3

 53 0┌(1/2)

#4

2/3


#5

javob piramidaning ko'rinishiga bog'liq

|45

a ning qanday qiymatlarida x 52 0+3x+a+0,75=0 tenglamaning ikkalaildizi manfiy?

#1

0,5

#2

-0,75

#3

0,6

#4

0,8

#5

0,9

|46

Beshta sonning o'rta arifmetigi 13 ga teng. O'rta arifmetigi 19 bo'lishi

uchun bu sonlarga qanday sonni qo'shish kerak?

#1

49#2

40

#346

#4

54#5

38

47Qanday eng kichik butun son quyidagi tengsizlikni qanoatlantiradi:

2 54x-2 0/8>(┌2) 510

#1

2

#21

#3

3#4

4

#55

|48


Piramidaning asosi diagonali 6ga teng kvadratdir. Yon qirralaridan

biri asosiga perpendikulyar. Katta yon qirrasi asosiga 45^ burchak

ostida og'gan. Piramida hajmi nechaga teng?

#1

32#2

34

#338

#4

40#5

49

|24y=4+(16arcsin(3x-2))/П funksiyaning eng kichik qiymatini toping.

#1

-4#2

4

#3-2

#4

0#5

-6

5030 kishidan iborat turistlar guruhidan 20 tasi ingliz tilini, 15 tasi

fransuz tilini biladi. Guruhdagi necha kishi ikkala tilni biladi?

#1

5

#210

#3

15#4

5 tadan 10 tagacha#5

5 tadan 15 tagacha
савол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

жавоб

1

4

2

4

2

1

2

3

3

5

2

5

3
савол

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

жавоб

4

1

3

1

4

1

1

5

2

4

1

1савол

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

37

38

39

жавоб

2

1

4

3

2

5

3

2

1

1

5

2

1
савол

40

41

42

43

44

45

46

47

48

39

50
жавоб

2

1

1

1

5

3

2

1

3

5

1

1

Katalog: files
files -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
files -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
files -> O‘zbekistonda Oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari
files -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
files -> O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati
files -> Valyutani tartibga solish to'G'risida o'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 13 apreldagi 206-son qarori bilan tasdiqlangan
files -> Garov to'G'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Ipoteka to'G'risida qonunchilik palatasi tomonidan 2006 yil 28 iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2006 yil 25 avgustda ma'qullangan

Download 304 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat