Acta de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament de malla celebrada el dia 29 de setembre 2015 (núm. 11/2015) Identificació de la sessióDownload 118.86 Kb.
Sana09.09.2017
Hajmi118.86 Kb.


MALLA

AJUNTAMENT de
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MALLA CELEBRADA EL DIA 29 de SETEMBRE 2015 (núm. 11/2015)
Identificació de la sessió

Núm. 11/2015 – Caràcter ORDINARI.Primera convocatòria

Data: 29 de setembre de 2015

Hora: 20:00 hores

Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament


Assistents:

Alcalde: Eudald Sentmartí i Castañé

Regidors: - Sílvia Sabata


 • Dolors Riesco

 • Maite Muntal

 • Rosa Mª Bover

 • Josep Font

 • Xavier Redorta


Secretària-interventora: Laura Goula i Colomer
Ordre del dia:


 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

 2. Control i coneixement de les resolucions d’alcaldia.

 3. Pressa de possessió del càrrec de secretària-interventora per la Sra. Laura Goula.

 4. Nomenar com a secretària del Registre Civil la secretària de la corporació.

 5. Aprovar les certificacions núm. 1,2 i 3 de les obre de rehabilitació estructural de la coberta casa pairal Mas Pratdesaba.

 6. Nomenar un representant de la corporació pel Consorci Osona Turisme.

 7. Precs i preguntes.Desenvolupament de la sessió:
A Malla, essent les vint hores i vint minuts del dia indicat a l’encapçalament, en la Sala de Plens de la Corporació, sota la Presidència de l’Alcalde, l’assistència dels Srs. Regidors assenyalats més amunt; els assistents, doncs, que són set i per tant, es compleix el quòrum legal necessari del mínim d’un terç del nombre legal de membres que formen la corporació, assistits per la que sotasigna, secretària-interventora interina d’aquest Ajuntament, Laura Goula i Colomer, es procedeix a la realització de la sessió ordinària plenària, prèvia convocatòria pel dia d’avui a les 20:00 hores.
Per l’Alcaldia s’obre la sessió donant la benvinguda a tots els assistents.
Tot seguit, l’alcalde proposà als assistents la incorporació d’un nou punt de l’ordre del dia a la present sessió, sobre l’aprovació de les Bases de cohesió social, atesa la proposta presentada per les regidores de l’Àrea de Servies Socials i la urgència que corre publicar aquests ajuts per tal que hi hagi el major termini possible per presentar les sol·licituds. La proposta prosperà amb el vot favorable de tots els assistents, per la qual cosa, quedà incorporat com a nou punt 7è de l’Ordre del dia.

Dit això, s’obrí la discussió sobre cada un dels successius assumptes compresos a l’Ordre del Dia, dels quals hom deliberà i acordà de la següent manera:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior.

L’Alcalde inicià la sessió preguntant als senyors regidors assistents si havien de fer cap observació a l’acta de la darrera sessió repartida juntament amb la convocatòria; el mateix alcalde fa l’observació de modificar l’adreça de l’ajuntament que consta en el punt 4t de l’acta, com a Plaça de l’Ajuntament. Es constata però, que el nou carrerer no ha estat aprovat en ple municipal i, per tant, l’adreça no està actualment modificada. Dit això i, sense més esmenes que la comentada, l’acta fou aprovada per unanimitat dels assistents.2. Control i coneixement de les resolucions d’Alcaldia:


 • Decret d’alcaldia de 31-8-2015, d’aspirants admesos i exclosos al procés de selecció de personal de manteniment per a l’Ajuntament de Malla.

 • Decret d’alcaldia de 31-8-2015, d’aspirants admesos i exclosos al procés de selecció de personal dinamitzador per a l’Ajuntament de Malla.

 • Decret de 3-8-2015, relatiu a la liquidació de les taxes a la F. Blasco.

 • Decret d’alcaldia de delegació de les competències de l’alcalde a la 1a Tinent d’Alcalde, per absència.

 • Decret d’alcaldia de 5-8-2015 d’acceptació de la Renúncia presentada pel Sr. Ramon Figueras a la Comissió de Serveis amb Collsuspina.

 • Decret d’alcaldia de 2-9-2015, d’atorgament de llicència urbanística.

 • Decret d’alcaldia de 3-9-2015, relatiu a la liquidació de les taxes a la F. Blasco.

 • Decret d’alcaldia de 23 de setembre de 2015, pel qual es resol atorgar permís per caçar amb arma al Sr. Camps.

Tot seguit, la Regidora d’Hisenda, Sra. Sílvia Sabata, dóna lectura dels decrets d’execució del pressupost, així com l’estat dels ordinals bancaris i els ingressos corresponents als mesos anteriors.3. Pressa de possessió del càrrec de secretària-interventora per la Sra. Laura Goula.
Vista la Resolució de la Directora General d’Administració Local, de data 15 de setembre de 2015, en virtut de la qual es resol nomenar la senyora Laura Goula i Colomer com a funcionària interina per ocupar el lloc de treball de secretaria intervenció a l’Ajuntament de Malla.
Vista renúncia efectuada pel Sr. Ramon Figueras Nadal a la comissió de serveis efectuada amb l’Ajuntament de Collsuspina, en virtut de la qual, desenvolupava les esmentades funcions a l’Ajuntament de Malla. Aquesta renúncia fou acceptada per decret d’alcaldia de data 5 d’agost de 2015.
Davant del Ple de l’Ajuntament la Sra. Laura Goula i Colomer manifesta que “promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”, d’acord amb el que disposa el Decret 359/1986, de 4 de desembre.

Fet això, l’alcalde juntament amb tots els regidors donaren la benvinguda a la nova secretària, i ordenà remetre les còpies corresponents de l’acta, a la Direcció General d’ Administració Local, per la seva constància i coneixement.4. Nomenar com a secretària del Registre Civil la secretària de la corporació.
Atesa la renúncia efectuada pel Sr. Ramon Figueras Nadal a la comissió de serveis efectuada amb l’Ajuntament de Collsuspina, en virtut de la qual, desenvolupava les esmentades funcions a l’Ajuntament de Malla, i que aquesta renúncia fou acceptada per decret d’alcaldia de data 5 d’agost de 2015.
Atès que les funcions de secretari/ària del Registre Civil de la Corporació les han vingut ostentant els mateixos secretaris que han ocupat el càrrec, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar com a secretària del Registre Civil la secretària de la corporació, la qual ha pres possessió la mateixa sessió plenària.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Subdirecció General de Suport Judicial del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Sotmès a votació l’acord fou aprovat per unanimitat dels assistents.

5. Aprovar les certificacions núm. 1,2 i 3 de les obre de rehabilitació estructural de la coberta casa pairal Mas Pratdesaba.

Vista la Certificacions d’Obres núm. 1, 2 i 3, corresponents als mesos de juliol i setembre de 2015, presentades per l’Institut Català del Sòl (en endavant INCASOL), relatives a les obres de rehabilitació estructural de la coberta de la casa pairal Mas Pratdesaba. L’import de les certificacions és de: 805,93 euros la primera; 4.068,83 euros la segona; i 3.177,33 euros la tercera.

Vist el “Conveni de col·laboració signat entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Malla per a les Obres de rehabilitació estructural de la coberta de la casa pairal Mas Pratdesaba, en aplicació del programa reviure les Velles Ciutats”, de data 5 d’agost de 2014.

Atès que les obres estan finançades en un 50% per l’Ajuntament, dels quals, una part provés dels fons propis de l’entitat (8.500 euros) i 76.500 euros a través del programa PUOSC-2011; i l’altre 50%, l’assumeix l’INCASÔL.

Atès que l’Ajuntament de Malla va delegar el cobrament de la subvenció a l’INCASÒL, i pel restant finançament, provinent dels fons propis, s’aniria pagant a mesura que s’executessin les obres (en forma de certificacions).

Vista la conformitat prestada pel coordinador del projecte, el gestor del projecte i el tècnic del projecte; així com la de l’arquitecte del mateix, en relació a totes i cada una de les certificacions que se sotmeten a aprovació.

Tenint en compte que la secretària de la corporació assenyala que és competència de l’alcalde aprovar les certificacions, d’acord amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Text refós de la llei de contractes del Sector Públic, aprovat per la Llei 3/2011, de 14 de novembre; i de conformitat amb el que disposen els articles 232 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic i concordants del seu reglament.

L’Alcalde juntament amb la regidora d’urbanisme i infraestructures, proposen al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:Primer.- Aprovar les certificacions d’obra núm. 1, 2 i 3 de les obres de rehabilitació de la coberta de la casa pairal Mas Pratdesaba, per un import total de 8.500 euros.

Segon.- Fer efectiva la despesa amb càrrec a la partida de despeses del pressupost vigent codi 920.622.

Sotmès a votació, aquest acord fou adoptat per unanimitat dels assistents.6. Nomenar un representant de la corporació pel Consorci Osona Turisme.
Atès que l’Ajuntament de Malla forma part del Consorci Osona Turisme integrat dins el Consell Comarcal d’Osona.
Vist que és necessari designar un membre de l’Ajuntament de Malla per assistir a les reunions i canalitzar les relacions amb l’esmentat Consorci, el qual està dedicat a impulsar l’activitat turística dels municipis que en formen part.
Atesa la delegació de competències de l’Alcalde als seus regidors efectuada en el Decret d’alcaldia de Cartipàs General i, tenint en compte que aquesta designació no hi consta.
L’alcalde proposà al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Designar com a representant titular de l’Ajuntament de Malla al Consorci Osona Turisme al senyor regidor Josep Font, i com a representant suplent la senyora regidora Rosa Mª Bover.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci Osona Turisme, pel seu coneixement i efectes.
Sotmès a votació, aquest acord fou aprovar per unanimitat dels assistents.
Aprovat l’acord, la Sra. regidora R.M Bover explicà la reunió informativa que va anar respecte a dit consorci relativa a les propostes de turisme pel municipi de Malla. Hom deliberar sobre diferents propostes de potenciar activitats com la dels segadors, fer exposicions a Pratdesaba, alternatives de museu rural, etc. Finalitzà la deliberació quedant l’Alcalde, que aquesta és una nova vessant que cal aprofundir més detingudament i que les propostes o idees es poden madurar. 1. Aprovació, si s’escau, de les Bases d’Ajuts de Cohesió Social.

Vist l’Acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 12 de març de 2015, pel qual es resol aprovar el Programa complementari de garantia de la cohesió social, i del seu règim de concessió i concertació.


Atès que, d’acord amb l’esmentada resolució, s’assigna en el si d’aquests ajuts una quantitat total de 10.409,03 euros a destinar a finalitats socials.
Atès que des de la Mancomunitat La Plana, s’ha acordat que aquest Programa complementari sigui executat particularment per a cada ajuntament.
Vista la proposta de Bases presentades per les regidores de l’Àrea de Serveis Socials, les senyores Maite Muntal i Rosa Mª Bover (Annex I).
Des de l’Àrea de Serveis Socials, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter universal, de suport a la infància i família.
Segon.- Publicar les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer.- Obrir la seva convocatòria per a presentació de les sol·licituds i publicar-la a la pàgina web i taulell d’edictes municipal.
Hom deliberà sobre si seria més convenient posar un sostre per a cada tipologia d’ajuts. La Sra. regidora M. Muntal defensa que ha calibrat de forma molt aproximada els ajuts en funció de les necessitats socials existents d’entre la població de Malla i que la diferència no serà molta.
Per la qual cosa, un cop sotmès a votació, aquests acords foren aprovats per unanimitat dels assistents.
Les Sres. regidores afegeixen que, per tal de dotar de més concurrència la convocatòria, és de la seva voluntat informar de l’existència d’aquests ajuts de manera individual a cada un dels habitants o família del municipi, la qual cosa es farà enviant una carta d’informació al respecte. Mesura aquesta, que fou ben rebuda per els restants regidors.

8. Precs i preguntes.
L’Alcalde exposa que ha mantingut converses i una reunió amb l’arquitecte del cementiri municipal, el Sr. Pere Riera, per unes propostes de divulgació de l’obra que s’aniran concretant més endavant.
En la present sessió, no es presenten mocions i, en no haver-hi més assumptes a tractar, essent les vint-i-una hores, l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.

L'Alcalde, La secretària-interventora,

Eudald Sentmartí i Castañé Laura Goula i Colomer

ANNEX I

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER UNIVERSAL, DE SUPORT A LA INFÀNCIA I FAMÍLIA.Primera. Objecte i finalitat
L'Ajuntament de Malla, mitjançant la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del “Programa complementari de garantia social”, vol ajudar a les famílies del municipi de Malla, amb la concessió d'un ajut econòmic, de caràcter universal, destinat a cobrir part de les despeses que ha d'assumir la família en l'etapa d'escolarització dels seus fills i filles, així com d'altres despeses derivades de l’estat de salut dels membres de les famílies del municipi.

Segona. Marc normatiu i règim jurídic
Aquesta convocatòria d’ajuts es regula de conformitat amb aquestes bases. En tot allò que no estigui previst en les presents Bases, seran d’aplicació els preceptes de la Llei 38/2003, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament.
Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Estan subjectes a limitació pressupostària, al compliment de la finalitat, i tenen caràcter no devolutiu.

Tercera. Crèdits Pressupostaris

Els crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció seran els corresponents a l’anualitat en que s’executi la despesa, i la quantia total màxima de què està dotat aquest programa de subvencions convocades és de 10.409,03 euros.Quarta. Conceptes subvencionables
Seran subvencionables els següents conceptes sempre que no hagin estat subvencionats per una altra administració pública:


 1. Ajuts econòmics per llibres de text i material escolar i/o activitats extraescolars durant l’etapa d’escolarització (de 3 a 16 anys).
 1. Ajuts econòmics per tractaments terapèutics de caràcter psicològic, de logopèdia i de tipus psicomotriu realitzats per facultatius degudament col·legiats.
 1. Ajuts econòmics per bolquers i compreses per persones adultes que pateixin d’incontinència.
 1. Ajuts econòmics per les despeses de personal dedicat a l’atenció a persones grans i/o amb discapacitat.Cinquena.- Beneficiaris
Els ajuts tindran caràcter universal i per tant no es tindran en compte els ingressos familiars.
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones físiques empadronades al municipi de Malla i que compleixin els requisits següents per a cada tipus d’ajut:


 1. Pels ajuts per llibres de text i material escolar i/o activitats extraescolars: Alumnes de P3 a quart d’ESO.
 1. Pels ajuts econòmics per tractaments terapèutics de caràcter psicològic, de logopèdia i de tipus psicomotriu: Persones amb discapacitat i/o prescripció o derivació de tractament per part d’un facultatiu col·legiat.
 1. Pels ajuts econòmics per bolquers i compreses per persones adultes que pateixin d’incontinència: Persones majors de divuit anys que acreditin que pateixin d’incontinència i no tinguin cobertes aquestes despeses a través del sistema nacional de salut pública.
 1. Pels ajuts econòmics per les despeses de personal dedicat a l’atenció a persones grans i/o amb discapacitat: Persones grans i/o amb discapacitat que rebin els serveis d’un cuidador professional en contractació directa o indirecte.Sisena.- Quantia dels ajuts, justificació i pagament de l’ajut


 1. Els imports màxims subvencionables per a cada tipus d’ajut són els següents:
 • Pels ajuts per llibres de text i material escolar i/o activitats extraescolars: 80€/pers.
 • Pels ajuts econòmics per tractaments terapèutics de caràcter psicològic, de logopèdia i de tipus psicomotriu: 300€/pers.
 • Pels ajuts econòmics per bolquers i compreses per persones adultes que pateixin d’incontinència: 100€/pers.
 • Pels ajuts econòmics per les despeses de personal dedicat a l’atenció a persones grans i/o amb discapacitat empadronades a Malla: 500€/pers.
 1. L’import màxim d’ajuts acumulable per persona és de 500 euros.

3. Es podrà justificar despesa compresa entre l’1/01/15 i 31/12/15.
Setena. Pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció es farà en un sol pagament, mitjançant transferència bancària, en el compte indicat en la sol·licitud, a partir de la notificació de la resolució d’atorgament.

Vuitena. Condicions i requisits
Estar empadronat al municipi de Malla i aportar la documentació sol·licitada per cada ajut sol·licitat.

Novena. Documentació de sol·licitud
Per optar als ajuts caldrà presentar, per Registre d’entrada de l’Ajuntament de Malla, una sol·licitud de subvenció mitjançant model d’instància normalitzat, que haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:


 • Document acreditatiu d’estar empadronat a Malla.

 • NIF/NIE del sol·licitant, o document equivalent.

 • Compte corrent on fer la transferència bancària i document acreditatiu de la titularitat del mateix.

 • Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

 • Document acreditatiu de la despesa realitzada per a cada tipus d’ajut (factura o certificat de despesa).Desena. Esmena de sol·licituds
Una vegada rebuda la sol·licitud i examinada per comprovar possibles defectes o omissions, l’Ajuntament de Malla requerirà a les persones interessades perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmenin les sol·licituds o adjuntin els documents necessaris que s’hagin omès.
Si la sol·licitud no s’esmenés o la documentació requerida no s’aportés, l’Ajuntament de Malla tindrà per desistit al sol·licitant de la seva petició, de conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 42 de la referida Llei.

Onzena. Tramitació i resolució
La tramitació de la concessió d’aquestes subvencions es farà a través de l’Àrea Social de l’Ajuntament de Malla. L’atorgament de les subvencions es farà un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds.
Una vegada que la sol·licitud reuneixi tots els requisits relacionats en aquestes bases, l’òrgan d’instrucció emetrà informe motivat, i formularà la proposta de resolució.

L’alcalde és l’òrgan competent per atorgar les subvencions que regulen aquestes bases. La resolució definitiva es notificarà a les persones beneficiàries.


El termini de resolució serà d’un (1) mes comptador des de la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds, sempre i quan la sol·licitud s’hagi formulat de manera correcta i s’hagi adjuntat tota la documentació precisa segons aquestes bases. El silenci s’entendrà desestimatori.
Aquestes subvencions es podran denegar bé per no complir els requisits establerts en les presents bases o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.

Dotzena. Termini per a la presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de les sol·licituds compren des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’aquestes bases fins el dia 30 de desembre de 2015.

Tretzena. Obligacions dels beneficiaris.
Atorgada la subvenció, els beneficiaris estan obligats a:


 • Acceptar la subvenció amb la finalitat de complir les condicions fixades per al seu atorgament.

 • Acceptar i complir la normativa en matèria de subvencions.

 • Facilitar la comprovació i verificació del compliment de les condicions exigides en l’acord de concessió, i sotmetre’s a les mesures de control financer que s’escaiguin.

L’incompliment d’aquests requisits serà motiu de la pèrdua de la subvenció.Catorzena. Revisió de les subvencions
La resolució d’atorgament de la subvenció objecte d’aquestes bases pot ser modificada per l’Ajuntament de Malla, amb la concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, quan s’acrediti la falsedat de les dades facilitades pel sol·licitant o la manca d’aportació total o parcial d’aquelles que havien de ser tingudes en compte per determinar la condició de beneficiari de la subvenció, en especial el requisit de permanència de 12 mesos de l’habitatge en la Borsa.

Quinzena. Renúncia
El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de manera que perd el dret a exigir-lo. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació al Registre general de l’Ajuntament de l’escrit corresponent, signat pel beneficiari.

Setzena. Revocació i reintegrament de les subvencions
La revocació i el reintegrament de les subvencions es regularan de conformitat amb el previst a la Llei 38/2003, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament.
L’atorgament de la subvenció restarà condicionat al pagament efectiu de la totalitat de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’habitatge i l’anualitat, de forma que si no es fes es podrà revocar la totalitat de la subvenció atorgada.

Dissetena. Règim sancionador
Els beneficiaris queden sotmesos al règim sancionador recollit a la Llei 38/2003, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament.

Divuitena. Publicitat
Aquestes bases/convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.”
Download 118.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat