5-sinf i-chorak Til qanday hodisa hisoblanadi? A tabiiy b ijtimoiy c oddiy d iqtisodiy 2Download 436 Kb.
bet1/7
Sana09.09.2017
Hajmi436 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
5-SINF
I-chorak
1 .Til qanday hodisa hisoblanadi?

A) Tabiiy B) Ijtimoiy C) Oddiy D) Iqtisodiy2.O`zbekistonda ta’lim-tarbiya ishlari, majlislar, ish qog`ozlari asosan qaysi tilda yuritiladi?

A) Rus B) Ingliz C) O`zbek D) Har xil.3.Uch bug`inli so`zni aniqlang.

A) butun B) shovullamoq C) supurmoq D) qiziq.4.Qaysi so`z noto`g`ri yozilgan?

A) Hushyor B) Saxiy C) Hayol D) Taxt.5.Qaysi qo`shma so`z noto`g`ri yozilgan?

– O`zbekistonda Zarafshon, amudaryo, Sirdaryo kabi daryolar, Chotqol, Qurama, Chimyon singari tog`lar bor.

A) Chotqol B) Qurama C) amudaryo D) Sirdaryo

6.Ushbu gapda qo`llangan qaysi so`z bir tovush bilan farqlanadi?

A) Uy tila B) Tilla, tila C) talab qildi D) tilla baliq7. Berilgan so`zlardan qaysi biri iste’dodli so`zning ma’nodoshi bo`lishi mumkin?

A) Aqlli B) Zakovatli C) Qobilyatli D) Ilgo`r8. Qaysi gapda shakldosh so`zlar ishtirok etgan?

A) Ko`p o`yla, oz so`zla B) Tayyoriga ayyor bo`lma

C) Hisobli do`st ayrilmas D) Yoz o`tmoqda soz

9.“G`anim” so`zining zid ma’noli juftini aniqlang.

A) To`g`ri B) do`st C) Yov D) Yaxshi

10. Qo`shma so`z berilgan qatorni aniqlang.

A) Ma’naviyatli B) Bolajon C) Uch-to`rt D) Mehnatsevar11. Ma’nodosh juft so`zlar qaysi qatorda berilgan?

A) Do`st-dushman B) Ko`cha-ko`y C) Baxt-saodat D) Egri-bugri12. Berilgan gaplardan qaysi biri so`roq gap hisoblanadi?

A) Yalpiz terib kelinglar B) Feruza yalpizni ko`rmagan edi

C) Yalpiz ham gulmi? D) Yalpiz o`t-da

13.Qaysi qatorda gap berilgan?

A) Ma’naviyat, qalb, quyosh B) Vatanimizning ertasi

C) Kuch-Adolatda. D) Yuksak kelajak.

14.Qaysi qatordagi so`zlar tobe bog`langan?

A) Olma va o`rik B) Gul va Qir C) Qovunning shirini D) Alisher Navoiy.15.Berilgan so`zlardan qaysi biri “Mamlakakitimizning” tobe so`ziga hokim so`z bo`la oladi?

A) Fermer B) Zotlar C) Chiqmoq D) Shuhrati16. Gaplar ifoda maqsadiga ko`ra necha xil bo`ladi?

A) 3 xil B) 4 xil C) 5 xil D) 2 xil17. Qaysi so`roq gapni darak gapda aylantirib bo`lmaydi?

A) Dunyoda onadan ulug`roq zot bormi?

B) Yaxshilik yerda qoladimi?

C) Kimning o`gli yaxshi?

D) Do`st xiyonat qilsachi?

18. So`roq yuklamalari orqali ifodalangan so`roq gaplar qaysi qatorda berilgan?

A) Siz qachon kelasiz? B) Aybim nima?

C) Yaxshilik yerda qolmas. D) Do`st xiyonat qilsachi

19.“Yer yuzida barcha xalqlar tinch va totuv yashasa” – Mazkur gap ifodalanashiga ko`ra qanday gap turiga kiradi?

A) Buyruq gap B) His-hayajon gap C) Istak gap D) Darak gap20.His-hayajon gaplarda qanday so`zlar ishtirok etadi?

A) Undov so`zlar B) –sa qo`shimchali so`zlar

C) So`roq olmoshi D) Fe’lning buyruq shakli

21.Boshqa bo`laklarsiz ham gap bo`lagi bo`la oladigan gap bo`lagi qaysi gap bo`lagi hisoblanadi?

A) To`ldiruvchi B) Aniqlovchi C) Hol D) kesim22.Bolali uyda sir yotmas. Ushbu gapda kesim vazifasidagi so`zni aniqlang.

A) Bolali B) uyda C) sir D) yotmas23.Egadan keyin qaysi holatlarda tire qo`yiladi?

A) Kesim buyruq shaklida bo`lsa B) Fe`l-kesim bo`lsa

C) Ot-kesim tarkibida shaxs-son qo`shimchalari qo`llanilsa

D) Ot-kesim tarkibida shaxs-son qo`shimchalari qo`llanilmasa.24. Qaysi gap yig`iq gap hisoblanadi?

A) Men uni ko`rdim B) Kuz C) Kim keldi? D) Mayli, men o`qiyman25. Qachon? so`rog`iga javob bo`lgan hol ishtirok etgan gapni aniqlang.

A) Shaharda baland binolar ko`p B) Ayiq o`rmonga qarab keldi

C) Biz yozda sayohatga bormoqchimiz D) Bolalarim tirishqoq bo`lishini istayman.
II-chorak
1.To`ldiruvchi qatnashgan gap qaysi qatorda berilgan?

A) O`rtog`im kecha keldi B) Bu kimnig kitobi?

C) Inson – koinot gultoji D) Yolg`onchilikdan ehtiyot bo`lmoq lozim

2. Sifatlovchi- aniqlovchi javob bo`ladigan so`roqni aniqlang.

A) Nega? B) Qayerga? C) Qanday? D) Nimaning?3.Qanday so`zlar undalma hisoblanadi?

A) Sanash ohangi bilan aytilgan so`zlar.

B) Sanalayotgan bo`laklar ma’nosini jamlab ifodalagan so`zlar?

C) So`zlovchining fikri qaratilgan so`zlar.

D) So`zlochining fikriga ma’no qo`shiladigan so`zlar.

4.Ishonch ma’nosini bildirgan kirish so`zni aniqlang.

A) Ehtimol B) To`g`ri C) Albatta D) Demak5. Muallif gapi ko`chirma gap ichida kelganda qanday tinish belgilaridan foydalaniladi?

A) Undov B) vergul va tire C) ikki nuqta D) Nuqtali vergul6.Dialogni tashkil etgan gap qanday ishora bilan boshlanadi?

A) Ikki nuqta B) tire C) hech qanday tinish belgisisiz D) qo`shtirnoq.7. Atash ma’nosini bildirmaydigan so`zlar qanday so`zlar hisoblanadi?

A) Ot so`z turkumi B) Sifat so`z turkumi

C) Ravish so`z turkumi D) Yordamchi so`z turkumi

8. O`rin-joy otlari berilgan qatorni aniqlang.

A) Tadbirkor B) daraxt C) Qishloq D) Mehnat

9.Qanday nomlar qo`shtirnoq ichiga olinadi?

A) Kitob, gazeta B) Narsa-buyum C) Shahar D) kinoteatr10. Rang bildiruvchi sifatlar qaysi gapda ishlatilgan?

A) Bu gullar xushbo`y B) Shaharda ko`rkam binolar ko`p

C) Yigitning tim qora oti bor edi. D) Uzoqdan baland daraxtlar ko`rinar edi.

11.Son gapda otga bog`lansa, qanday gap bo`lagi vazifasini bajaradi?

A) Ega B) To`ldiruvchi C) Hol. D) Aniqlovchi12.Qaysi kishilik olmoshlariga qaratqich va tushum kelishigi qo`shimchalari qo`shilsa, bir n undoshi tushib qoladi?

A) U, siz B) Ular, siz C) Biz, ular D) men, sen13.O`tgan zamon fe’llari ishtirok etgan gap qaysi qatorda berilgan?

A) U xursand bo`ldi B) Siz kelajakda kim bo`lmoqchisiz?

C) Bolalar olmalarni terib qo`yishibdi D) Maktab binosi qurilishi davom etyapti.

14. Mazkur so`zlar qaysi so`z turkumiga tegishli? – To`satdan, avval, ancha.

A) Olmosh B) Son C) Ravish D) Fe’l15. Qaysi qatorda yordamchi so`zlar berilgan?

A) Dadam, shug`ullanadi, buni B) Bug`doy, dehqon, ekadi

C) Va, bilan, chunki D) Vatan sajdagoh, biz

16. Bog`lovchi qanday gap bo`lagi bo`lib keladi. – Xonada quvnoq va sho`x musiqa yangradi?

A) Ega B) Kesim C) Aniqlovchi D) Gap bo`lagi bo`lib kelmaydi.17. Ko`makchilar otlarni qo`shimcha qaysi so`z turkumiga bog`lab keladi?

A) Sifat B) Fe’l C) Son D) Ravish18. Qaysi qo`shimcha yuklama chiziqcha bilan ajratib yoziladi?

A) –chi, oq, (oq), -mi B) –di(-yu), -a(-ya), -da

C) –i, -chi, -oq D) –gina, faqat, -da.

19.Undov so`zlar berilgan qatorni aniqlang.

A) taq-tuq, ura, bay-bay B) oh, obbo, hoq,

C) ey, yalt-yult, voy D) shivir-shivir, ofarin

20. Xalqimizning tinchligi, totuvligiga ko`z tegmasin. – Mazkur gapda qaysi so`zni qo`llash mumkin?

A) va B) hamda C) bilan D) uchun21. O`xshatish ma’nosidagi ko`makchi qaysi qatorda berilgan?

A) tomon B) so`ng C) kabi D) sari22. Men erta nahorda uyg`onib ketdim. – Ushbu gapdagi ravish qanday gap bo`lagi bo`lib kelyapti?

A) to`ldirivchi B) hol C) ega D) sari23. Mazkur gapda qaysi yordamchi so`z ishtirok etgan?

Bu savolga faqat men javob berishim kerak ekan.

A) ko`makchi B) Yordamchi C) Yuklama D) Undov so`z24.Fe’lda anglashilgan ish-harakatning bajarilish paytini bildirgan so`zni toping,

A) Sekin B) Hali C) Ataylab D) Ko`p25.Belgini bildiruvchi so`z turkumini aniqlang.

A) Olmosh B) Son C) Ot D) Sifat.III-chorak
1.Ikki va undan otriq o`zaklardan tashkil topgan so`zlar qanday so`zlar hisoblanadi?

A. Juft so`z B. qisqartma so`z C. Takroriy so`z D. Qo`shma so`z2. Qanday qo`shma so`zlar ajratib yoziladi?

A. Qo`shma fe’l va sonlar B. Barcha qo`shma so`zlar

C. Bir, har, hech olmoshlari bo`lgan qo`shma so`zlar

D. Qo`shma fe’l, son va belgilash, bo`lishsizlik olmoshlari3. Agar juft so`zlar –u, -yu yuklamalari bilan bog`lansa, qanday yasaladi?

A. – Chiziqcha qo`yilmaydi B. Birinchi so`zdan chiziqcha bilan ajratib yoziladi

C. Qo`shib yoziladi D. Yuklamdan keyin chiziqcha qo`yilmaydi.

4. Qaysi qatordagi so`zlar takroriy so`zlar hisoblanadi?

A. uzun-qisqa, ko`p-ko`p, bir-bir B. Qattiq-qattiq, shu-shu, sekin-sekin.

C. Duv-duv, birin-ketin, asta-sekin D. Omon-omon, chars-churs, qand-pand.

5. Xivadagi ajoyib qal'alar, muhtasham binolar va ko‘kka bo‘y cho‘zgun minoralar dunyoning boshqa yerida. – Mazkur gapda ot so‘z turkumiga kiruvchi nechta so‘z ishtirok ctgan?

A. 8 ta. B. 6 ta C.7 ta. D. 9 ta.6. Uzoq safaruan o‘z yurtingga qaytish qanday yaxshi. -Mazkur gapdagi
olmoshlar nechta?

A. 1 ta B. 3 ta C. 2 ta D. 4 ta7. Yozma nutqning harflar tizimi qaysi bo‘limda o‘rganiladi?

A. Fonetika B) Grafika C) Leksikologiya D. Sintaksis.8. So‘zlash va yozish orqali ma'lum fikr bayon qilish niina hisoblanadi?

A. Gap. B. So‘z C. Nutq. D. Sintaksis.9. Harflar ketma-ketligi asosida bayon qilingan nutq qanday nutqturiga kiradi?

A Og‘zaki nutq. B. Yozma nutq. C) So‘z. D. Gap.10. O‘pkadan chiqayotgan havo og‘iz bo‘shlig‘ida hech qanday to‘siqqa
uchramay chiqishi natijasida hosil bo‘ladigan tovushlar ifodalangan
tovushlar qatorini toping.

11. Lab-tish undoshlari qatnashgan so‘zlar qaysi qatorda berilgan?

A Sumka. B. Puxta. C. Naf. D. Qish.12. Chuqur til orqa undoshlari ishtirok etgan qatorni toping.

A. So‘z, qo‘rqoq. B. Yurt, hashar. C. Toqat, sog‘lom. D. Tut, ong.13. Berilgan tovushlarning qaysi biri burun tovushlari hisoblanadi?

A. z, k, ng B. t, d, s. C. ch, у, х D. m, n, ng.14. 8-asrdan 1929 yilgacha o‘zbek xalqi qaysi yozuvni ishlatgan?

A. Arab yozuvi B. Kirill yozuvi. C. Lotin yozuvi. D. Uyg‘ur yozuvi.15. Qaysi qatordagi barcha so‘zlar xato yozilgan?

A. Tabiyat, uzun, tiatr. B. Sanooti, yuldiz, tug‘ulgan.

C. Inshoot, mudofao, taqdimot. D. Mo‘tadil, obod, taassurot.

16. Q undoshi bilan tugagan o‘zakka qaysi qo‘shimchalar qo‘shilganda
q undoshi g‘ ga aylanadi?

A. Shaxs-son qo‘shirnchalari B. So‘z yasovchi qo‘shimchalar

C. Egalik qo‘shimchalar D. Shakl hosil qiluvchi qo‘shimchalar.

17. Shakldosh so‘zlar qaysi qatorda berilgan?

A. ko‘cha, gilam, paypoq. B. guidon, raqs, bayroq

C. qizil, yo‘l, oila. D. Tut, olma, mol.

18. Qarama-qarshi ma'noga ega so‘zlar qatorini belgilang.

A. Avra-astar, uy-joy. B. ko‘p-ko‘p, yig‘i-sig‘i.

C. keldi-ketdi, bog‘-rog‘. D. asal-zahar, Do‘st-dushman.

19. Mazkur gapdagi ko‘p ma'noli so‘zni aniqlang. -Ko‘chaning boshida u bilan uchrashdik.

A. Ko‘cha B. Bosh C. Bilan. D. Uchrashdik.20.Ko‘chma ma'nodagi so‘z qaysi qatorda mavjud?

A Zinapoya B. Kuldon C. Oltin. D. Yaproq.21.Ma'nodosh so‘zlar qaysi gap tarkibida qo‘llangan?

A. Uning yuzlari o‘t bo‘lib yonardi. B. Men buni o‘z qo‘lim bilan yozdim.

C. Yaxshini yaxshi deyishadi-da. D. Bu kitobni o‘qib chiqdingmi?

22. Tarvuzi qo‘ltig‘idan tushib ketdi iborasi qaysi so‘z bilan ifodalangan?

A. Yig‘ladi B. Afsuslandi. C. Hafsalasi pir bo‘ldi. D. Tushkunlikka tushdi.23. Ushbu gapdagi fe'l qaysi zamon shaklida qo‘llangan? Chavondozlar otlarini egarlashdi.

A. O‘tgan zamon. B. Hozirgi zamon C. Kelasi zamon D. Hozirgi zamon davom fe'li.24. Mazkur gapda ishtirok etgan ravishlarni toping.

Ertalab hammadan awal turishim kerak.

A. Hammadan awal B. Ertalab, awal C. Kerak, awal D. Turishim kerak.

25. Olmosh qaysi gap bo‘lagi bo‘lib keladi?

A. Ega B. To‘ldimvchi C. Ega, to‘ldiruvchi, aniqlovchi, kesim. D. Kesim.


IV-chorak
1. Qaysi mustaqil so‘z turkumi atash ma'nosiga ega emas?

A. Ot. B. Son. C. O1mosh. D. Ravish.2. O‘z ma'nosida qo‘llangan so‘z birikmasinl aniqlang.

A Qattiq ovoz. B. Qattiq sovuq. C. Qattiq yer. D. Qattiq uyqu.3. Ko‘chma ma'nodagi so‘z birikmasi qaysi qatorda berilgan?

A. Dala malikasi B. Go‘dak kulgusi C. Do‘stining ovozi D. Supurilgan uy4. Bitta mazmuniy guruhga mansub bo‘lgan so‘zlar qatorini aniqlang.
A. G‘o‘za, tola, paxta. B. Hayvon, osmon, gazmol.

C. Texnika, buzoq, dazmol. D. Chorva, maktab, yer.5. Talaffuzi yaqin, ammo ma'nosi farqlanuvchi so‘zlar qatorini toping.
A. Daha-daho, bob-bop, sada-sado. B. Yuz-bet, kul-gul, bahor-shahar.

C. Kerak-terak, shivirlamoq-gapirmoq, ko‘p-oz.

D. Salqin-talqin, urush-tinchlik, tub-tup.

6. Til qanday yo‘llar tilan boyiydi?

A Yangi so‘z yasash. B. Boshqa tillardan so‘z olish.

C. Shevalardan so‘z olish. D. A. B. S javoblar to‘g‘ri.

7. Tarixiy eskirgan so‘zlar qaysi javobda berilgan?

A. Qozi, xon. B. Riyoziyot, falakiyot. C. Aqcha, rayon. D. Internet, monitor.8. Maqtamoq so‘zi ma'nosini qaysi ibora ifodalaydi?

A. Belni bog‘lamoq B. Og‘zidan bol tommoq

C. Ko‘kka ko‘tnrmoq. D. Tisnining kovagida saqlamoq.

9. Berilgan so‘zlarning qaysi biri narsa va hodisalarning ikkinchl nomini
ifodalaydi?

A. Samo lochini. B. Arxeolog. C. Paxtakor. D. Ulug‘ alloma.10. Botanikaga oid atamalar qaysi qatorda berilgan?

A. Milod, kalendar, hujayra B. Kesma, arxeologiya, masal

C. Urug‘chilik, o‘q ildiz, kurtak. D. Bahor, drama, teatr.

11. Adabiy til uchun faqat bittasi me'yor sanalib, qabul qilingan so‘zlar
qanday so‘zlar hisoblanadi?

A. Kasbiy atamalar B. Ilmiy atamalar. C. Olinma so‘zlar D. Shevaga xos so‘zlar.12. Leksikografiya qanday fan?

A. Tilshunoslik B. Lug‘atshunoslik C. To‘g‘ri yozish. D. So‘zlar boyligi.13. Qaysi lug‘at so‘zlarning to‘g‘ri yozilishini ko‘rsatadi?

A Izohli lug‘at. B. Tarjimalug‘at. C. So‘z lug‘at. D. Imlo lug‘at.14. Qo‘rqmas archasini yasatib, eng uchiga katta yulduzchani ildi. — Qaysi so‘zlar to‘ldiruvchi vazifasida kelgan?

A. Qo‘rqmas, yasatib. B. Eng, katta. C. Archasini, ildi. D. Yulduzchani, archasini.15. Qaysi qatordagi so‘zlarda unlilar qator kelgan?

A. Inson, tugun, quruq B. Tabiat, muomala, muallim.

C. Faol, oltin, yorqin. D. Duo, mehribon, bilan.

16. Atalganlik, sabab ifodalovchi, bir ochiq, bir yopiq bo‘g‘indan
iborat ko‘makchi qaysi qatorda berilgan?

A. Bilan. B. Uchun. C. Kabi. D. Singari.17. Darak gapni so‘roq gapga aylantirib qo‘yuvchi qo‘sbimcha shaklidagi
yuklama qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

A.-chi. B.-da C.-mi. D.-ku.18. lkki shaxs, tushuncha yoki narsa-buyumni bir-biridan ayirib
ko‘rsatish uchun qanday teng bog‘lovchi ishlatiladi?

A. Hamda. B. Bilan. C. Ammo. D. Goh-goh.19. Q undoshi x tarzida talaffuz qilinadigan so‘zlar qatorini toping.
A. To‘q, taroq, xushchaqchaqfij B. Taqsimlamoq , to‘qson, maqtov.

C. Saqlanish, so‘roq, yutuq. D. Yantoq, buzoq, taqsir.20. Belgini darajalab ko‘rsatuvchi so‘z turkumi qaysi gapda ishtirok
etgan?

A Atrof oppoq qorga burkangan. B. Atrof jim-jit.

C. Akmal aka ikkalamiz qoldik. D. Kutilmaganda opam kirib keldi.

21. Istak gap qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

A. Har ish qilsang, el bilan kengash.

B. Inson mehnati bilan ko‘rkam bo‘lishini bilasizmi?

C. Ta'til kunlari boshlandi. D. Topshiriqni bugunoq bajar.22. Issiq so‘zining ma'nodoshi qaysi qatorda berilgan?

A Quruq. B. Iliq. C. Yoz D.Oftob.23. Qaysi qo‘shimchalar yangi so‘z yasaydi?

A. Shaxs-son qo‘shimchalari. B. Egalik qo‘shimchalari.

C. Kelishik qo‘shrnichalari D. So‘z yasovchi qo‘shimchalar.

24. Qaysi olmoshlarga kelishik qo‘shimchalari qo‘shilganda fonetik
hodisa yuz beradi?

A. Biz, siz, ular B. Men, sen, bu. C. Ana, mana, kim. D. Qanday, hamma, nima.25. Faqat ochiq bo‘g‘inli so‘zlar qaysi qatorda berilgan?

A. Havo, ozoda. gazeta. B. Qizaloq, piyola, aqlli.

C. O‘rtoq, binokor, yoqimli. D. Terak, istak, nuqta.

6-Sinf uchun test savollari

I-chorak
1. O‘zbek tiliga qarindosh bo‘lgan til qaysi qatorda berilgan?

A. Rus. B. Tojik. C. Qirg‘iz. D. Arab.


2. Yopiq bo‘g‘inli so‘zlar qatorini aniqlang.

A. Vatan, tuyg‘u. B. Bo‘lmoq, fidoiy. C. Farzand, fuqaro. D. Inson, gullar.


3. Qaysi gapda so‘zlar faqat o‘z ma'nosida qo‘llanilgan?

A. U daryo yoqasiga kelib qolgan edi.

B .Bog‘dagi gullar anvoyi hidlar taratadi.

C. Cho‘lpon she'riyat osmonida bir yulduz edi.

D. Mohira ko‘ngli ochiq va mehribon qiz.
4. Eshitmoq so‘zining ma'nodoshi bo‘lgan so‘z birikmasi berilgan qatorni belgilang.

A. kattalar gapiga quloq solishi odobdan emas.

B. Eshitgan quloq nima deydi?

C. O‘qituvchi bu so‘zni hammaga eshittirib aytdi.

D. Tesliik quloq eshitmay qolmas.
5. Tarkibi asos va yasovchi qo‘shimchalarga bo‘Iinmaydigan so‘zlar qatorini aniqlang.

A. Dor, maydon, bozorlik B. Arqon, bola, yil.

C. Ohangdor, mayiz, baliq. D. Choyxona, guidon, tinimsiz.
6. Lug‘aviy shakl yasovchi qo‘shimchalar qaysi qatorda berilgan?

A. -Dan, -ga, -ni. B. -Lar, -choq, -xon.


C. -Cha, -chi, -ga. D. -Gan, chilik, -dan.

7. Qo‘shimchalarning qaysi turi asosga birinchi bo‘lib qo‘shiladi?

A. So‘z yasovchi. B. Lug‘aviy shakl yasovchi.


C. Sintaktik shakl yasovchi. D. So‘z o‘zgartiruvchi qo‘shimcha.
8. Egalik qo‘shimchalari qaysi qo‘shimcha turiga kiradi?

A. Shakl yasovchi qo‘shimcha. B. So‘z yasovchi qo‘shimcha.


C. Lug‘aviy shakl yasovchi. D. Sintaktik shakl yasovchi.
9. Qaysi qatorda faqat so‘z yasovchi qo‘shimcha mavjud?

A. -ingiz, -ning, -roq. B. –gani, -dan, -lab


C. -choq, -loq, -dor. D. -dek, -(i)mtir, -chi.
10. Faqat mustaqil so‘zlar turkumiga mansub so‘zlar qatorini aniqlang.

A. Kerak, dushman, bilan. B. Son-sanoqsiz, ekmoq.


C. Sherik, ham, kenja. D. Hamrna, uchun, mangu.
11. Holat ye'llari qaysi javobda berilgan?

A. Qimirlamoq, o`ylamoq. B. Yiqilmoq, boshlamoq.


C. Sarg‘aymoq, silkinmoq. D. Yotmoq, yig‘lamoq.
12. Berilgan qo‘shimchalarning qaysi qatordagisi faqat nisbat
qo‘shimchalariga xos?

A. -Gach, -t, -guncha. B. -Il, -tir, -gaz.


C. -Uv, -n, -iz. D. -Giz, -la, -chi.
13. Bajaruvchisi noma'lum bo‘lgan harakatni ifodalagan fe'l shakli ishtirok etgan gapni aniqlang.

A. Qoryog‘ibturibdi. B. Atrofda tirik jon ko‘zga tashlanmaydi.

C. Bobom belbog‘ini yerga tashlab, ko‘rpachaga cho‘zildi.

D. Dasturxonda ikkita non qo‘yilgan.


14. Orttirma nisbat shakllari berilgan qatorni aniqlang.

A. Bitirmoq, aytmoq. B. Anglamoq, asramoq.


C. O‘tkazmoq, topmoq. D. Ishlatmoq, kirgizmoq.
15. Qaysi gapda birgalik nisbati shaklidagi fe'l ishtirok etgan?

A. Bobur she'r yoza boshladi. B. Yangi-yangi binolar qurildi.

C. Odamlar guruh-guruh bo‘lib kela boshlashdi.

D. Qizaloq bir zumda idish-tovoqlarni yuvib qo‘ydi.


16. Fe'llarning sifatdosh shakli berilgan qatorni aniqlang.
A Sanash. B. Ko‘rgan. C. Oqar. D. Ko‘rindi.

17. O‘timli fe'llar qaysi kelishik qo‘shimchasini olgan so‘zlar bilan
bog‘lanadi?

A Chiqish. B. Tushum. C. Jo‘nalish. D. Qaratqich.


18. Mazkur gapda harakat nomi qanday gap bo‘lagi yazifasida kelgan?
Bolakay uch yoshida sanashni o‘rganib olgan ekan.

A. Aniqlovchi. B. Ega. C. Kesim. D. To‘ldiruvchi.


19. Qaysi qatorda o‘tgan zamon shakllari qo‘shimchalari berilgan?

A. -yap, -yotib. B. -di, -gan. C. -a, -(a)r. D. -di, -y.


20. Harakatning paytini bildirgan ravishdosh yasovchi qo‘shimcha qaysi
qatorda berilgan?

A -ib. B. -gani. C. -guncha. D. gancha.


21. Ot yasovchi qo‘shimchalar qaysi qatorda berilgan?

A. -chi, -lik, -don B. -larcha, -paz, -da C. -ilia, -ona, -aki D. -iy, an, -sira


22. Holat fe'llari berilgan qatorni aniqlang.

A Fikrlamoq, o‘lchamoq. B. Aniqlamoq, yengillashtirmoq.

C. Ayirmoq, ekmoq D. Sevmoq, chizmoq.

23.Lug‘aviy shakl yasovchi qo‘shimchalar qaysi qatorda berilgan?

A. -ish, -lar B. -guncha, -larcha C. -chi, -don D. -soz, -roq.


24. Kelishik qo‘shimchasini olgan so‘zni toping.

A. uchta B. noni C. uchi D. insonning.


25.Qaysi so‘zga egalik qo‘shimchasi qo‘shilganda imlo xatoga yo‘lqo‘yilgan?

A. Singlisi B. Ko‘zoynagi C. Bulog‘i D. Buruni.


II-chorak
1. Quyida berilgan atamalaming qaysi biri fe'l turlarini ifodaiamaydi?

A. sifatdosh turi B. Kesimlik turi C. egalik turi D. ravishdosh turi.


2. «Olish» so‘zi qaysi qatorda kesimlik vazifasini bajaryapti?

A. Chuqur nafas olish juda foydali. B. Burun bilan nafas olish kerak.

C. Odam toza havoda chuqur nafas olishdan yayraydi.

D. Men do‘kondan non olishga bordim.


3. Qo‘shimchadosh harakat nomlari qaysi qatorda berilgan?

A. o‘qimoq, o‘qish, o‘quv B. ko‘rish, ko‘ruv, ko‘rmaslik

C. bichuv, tikuv, to‘quv D. saylov, so‘roq, saylash.
4. Harakat nomi ega bo‘lib kelgan gapni aniqlang.

A. Tortinchoqlik-qo‘rquvning bir turidir.

B. Qo‘rquvni yengish- irodalilikdir.
C. Irodali odam qo‘rquvni bilmaydi.

D. Iroda hamisha qiyinchilikni yengadi.


5. Bo‘lishsiz ma'noli harakat nomi bilan kelgan gapni belgilang.

A. Ko‘chada to‘xtagan mashinaning orqasidan o‘tish mumkin.

B. Sport bilan shug‘ullanmaslik odamni bo‘shashtirib yuboradi.
C. Bilim o‘rganish uchun qiyinchilikni yengish zarur.

D. Milliy tilni yo‘qotmoq millatning ruhini yo‘qotmoqdir.


6. Qo‘shimchadosh sifatdoshlar qo‘Uangan gapni belgilang.

A. Ko‘rgan- bilganlarim aytayin senga.

B. Bizga o‘qigan, ishlaydigan odamlar kerak.

C. Zalga kirganlardan chiqib ketayotganlar ko‘p.

D Bilmaganni so‘rab o‘rganmoq kerak.
7. Aniqlovchisi sifatdosh bilan ifodalangan gapni toping.

A. Samixon biz bilan kinoga bordi. B. Biz yangi filmni tomosha qildik.


C. Ko‘rgan filmimiz hammaga yoqdi.

D. Bu film barcha kino-teatrlarda namoyish qilinayotir.8. O‘tgan zamon sifatdoshi qo`llangan gapni aniqlang.

A. Kechikayotgan poyezd yo‘lovchilarni bezovta qildi.

B. Kecha yoqqan qor tezda eridi.

C. O‘qituvchimiz beradigan kitob menga kerak edi.

D. Sen o‘qiydigan kitobingni oldingmi?


Katalog: attachments -> article
article -> Axloqning kеlib chiqishi, unda ixtiyor erkinligining ahamiyati va axloq tuzilmasi
article -> Podsho Rossiyasi tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi sabablari va bosqichlari
article -> Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
article -> Mehnat sohasida ijtimoiy kafolatlar tizimi. Reja: Ijtimoiy himoya qilish tushunchasi va uning asosiy yo’nalishlari
article -> Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
article -> O’zbek Adabiyoti tarixi: Eng qadimgi adabiy yodgorliklar
article -> Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi
article -> Davlatning tuzilishi
article -> Reja: Geografik o‘rni va chegeralari
article -> Yer resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish Reja: Tuproq, uning tabiat va odam hayotidagi ahamiyati. Dunyo yer resurslari va ulardan foydalanish

Download 436 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik