Узбекистон рDownload 1.78 Mb.
bet5/7
Sana09.10.2019
Hajmi1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

15-мавзу. Обьектларни эксплуатацияга топшириш тартиби

Барча технологик иш режимларида АРТнинг тургунлигини текшириш.


Обьектни эксплуатацияга топшириш тартиби, топшириш хужатларини расмийлаштириш. Ишга тушириш - созлаш ишларида хавфсизлик техникаси талаблари.

4-модул. НУА ва А техник хизмати ва таъмирлашини технологияси ва
ташкил килиш

16авзу. Автоматлаштириш тизимлари эксплуатацияси

Сув хужалиги обьектларида назорат-улчаш асбоблари (НУА) ва А гурухи


(хизмати) инженер техник ходимларининг хукуклари ва мажбуриятлари. Хужаликларнинг НУА ва А гурухининг ишлаб чикариш базаси ва техник таъминоти. НУА ва А хизматида техник хужжатлар, уларни расмийлаштириш юргизиш ва саклаш.

17мавзу. НУА ва А техник хизмати ва таъмирлашини технологияси ва
ташкил килиш

НУА ва А воситаларининг функциялари буйича фойдаланилади.


Профилактик тадбирлар - техник хизмат ва таъмирлашнинг ахамияти. Техник эксплуатация тадбирларининг даврийлиги ва вакт меъёрлари. Оператив техник курикдаги ишларининг хажми ва таркиби. НУА ва А воситаларига хизмат курсатувчи ходимларга малакавий талаблар.

5-модул. Автоматлаштириш воситалари ва электр курилмалари
диагностикаси

18-мавзу. Автоматлаштириш воситалари ва электр курилмалари
диагностикаси

Автоматлаштириш системаларида реле контактли ва контактсиз


элементларнинг носозликларини топиш усуллари. Диагностикада зарур асбоблар ва синов текширув воситалари. Эксплуатация даврида НУА ва А воситаларининг носозликларини аниклаш ва тиклаш. Контакт системалар диагностикаси. Изоляция диагностикаси. Механик кисмлари диагностикаси.

7
19-мавзу. НУА ва А воситаларини ишончлашни ташкил килиш ва
утказиш

Асбобларнинг метрологик курсаткичларини паспорт курсаткичларига


мослигини аниклаш жараёни - ишончлаш. Улчовларнинг ягона давлат тизими, унга риоя килиш. Давлат метрология хизматининг вазифалари ва уларни жойларда ташкил килиш. Тармок метрологик назорати унинг масалалари.

Ишончлаш турлари: дастлабки, даврий, навбатдан ташкари, назорат-
текширув. Давлат ишончлаш утказиш тартиби ва мудцатлари.Тармок ишончлашини утказиш, ташкил килиш. Амперметер, вольтметр, счетчик, манометр, термометр ва бошка НУА ни ишончлаш. Метрологик лабораторияларни жихозлаш. Ишончлаш стендлари ва уларни текшириш. Синов ва текширишда хужжатларни расмийлаштириш тартиби. НУА ва АВ ишончлаш текширишларида хавсизлик техникаси коидапари.

20-мавзу. Автоматлаштириш воситаларини ишга туширишга тайёрлаш,
созлаш ва ишга тушириш

Автоматиканинг техник воситалари ва назорат улчов асбобларини созлаш


ва ишга тайёрлаш. Датчикларни созлаш. Кучайтиргичларни созлаш.

Назорат улчов ва реле химояси воситаларини созлаш. Автомат ростлаш


системаси элементларини созлаш.

21-мавзу. Автоматлаштириш воситалари ва электр курилмалар
эксплуатацияси

Сув хужалиги обьектларида НУА ва А хизматини ташкил килиш. Хизмат
структураси ва таркиби. Техник таьминоти НУА ва А воситаларининг техник хизматини ташкил килиш. НУА ва А техник диагностикаси. НУА ва А воситаларини таъмирлаши ва ишончлаш. Сув хужалигида НУА ва АВ нинг ишончлиги. Узгармас ва узгарувчан ток электр моторлари эксплуатацияси. Электр тармоклар эксплуатацияси.

IV. Амалий машгулотлар буйича курсатма ва тавсиялар

Амалий машгулотлар учун куйидаги мавзулар тавсия этилади:1. Автоматлаштирилган обьектларнинг ишлаб чикариш ва техник

характеристикалари.

2. Назорат улчаш асбоблари ва автоматика хизматининг ахамияти ва

вазифалари.3. Хизмат категориясини аниклаш. Автоматика воситаларининг

спецификациясини тузиш.8

4. НУА ва А хизмати структураси ва таркибини аниклаш. Хизматни


ташкил килиш НУА ва А воситаларида режали ТХ ва таъмирлаш ишларини утказиш.

5. Таъмирлаш ишларини утказиш. НУА ва А воситаларини ишончлаш.
Ишлаб чикариини автоматлаштиришни кенгайтириш.

6. Автоматлаштириш воситалари ва электр курилмаларни техник


эксплуатациясини режалаштириш ва ташкил килиш. Ишлаб чикариш програмасини ишлаб чикиш.

7. Автоматлаштириш воситалари ва электр курилмаларни техник хизмат


курсатиш ва ремонт графигини ишлаб чикиш.Мехнат микдорини аниклаш. Электро энергетика хизмати структураси ва ходимлар сонини аниклаш.

8. Электротехник хизмат фаолиятини тахлил килиш.Амалий машгулотларни олиб бориш буйича кафедра профессор-

укитувчилари томонидан услубий курсатмалар ишлаб чикилган. Унда талабалар маъруза дарсларида олган билим ва куникмаларини мисол ва масалалар ечиш оркали янада бойитадилар. Шунингдек, дарслик ва укув кулланмалар, масалалар тупламларини, тестлар асосида талабалар билимларини мустахкамлашга эришиш, таркатма материаллардан фойдаланиш, илмий маколалар ва тезисларни чоп этиш оркали талабалар билимини ошириш, масалалар ечиш, мавзулар буйича кургазмали куроллар тайёрлаш в а боцщалар тавсия этилади.V. Лаборатория машгулотлар буйича курсатма ва тавсиялар

Лаборатория ишларининг тавсия этиладиган мавзулари:1. ПТР-2 иссиклик регуляторини созлаш.

2.Ярим утказгичли хароратни ростлаш воситасини ишлашини урганиш.3. Пирометрик типли логометрни созлаш ва унинг эксплуатацияси.

4. Узи ёзар электрон куприкни урганиш.5. Автомат электрон потенциометрни урганиш.

6. Ярим утказгичли кучайтиргични созлаш.

7. Фоторелени Урнатиш ва созлаш.

8. Технологик жараёнларни автоматлаштириш схемаларини созлаш,

урнатиш ва техник хизмат к5фсатиш.9. УВТЗ химоя воситасини урганиш.

10. Автомат ажратгичнинг химоя характеристикаларини олиш
текшириш.

Лаборатория ишларида талабаларга сув хужалиги объектларида


куланиладиган автоматлаштириш воситалари ва электр курилмаларининг тузилиш асосий характеристикалари тажриба стендларида урганилади. Амалий куникма ва малака хосил килинади.

VI. Муста кил таълим ва мустакил ишлар

Тавсия этилаётган мустакил ишларнинг мавзулари
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa