Узбекистон рDownload 1.78 Mb.
bet7/7
Sana09.10.2019
Hajmi1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Фан буйича курс иши. Автоматик тизимларни монтажи, созлаш ва
эксплуатацияси” фанидан курс иши муаяйн мавзу буйича умумий яхлитликка эга илмий-амалий фикрларни акс эттирувчи лойихавий иш хисобланади. Курс иши кишлок ва сув хужалиги тизимларидаги ишлаб чикариш жараёнларида кулланиладиган воситалари ва элементларини танлаш ва хисоблаш, уларнинг статик хархарактеристикаларини тузиш хамда пухталигини аниклаш усулларини урганишга дойр масалаларни акс эттиришга мос келиши талаб этилади.

Курс ишларининг намунавий мавзулари:1. Сув хужалиги комплексида НУА ва А сига хизмат курсатиш

пунктини ишлаб чикиш.

2. Хужаликларнинг НУА ва А воситаларига ТХК ва таъмирлашишларини бажариш ва ташкил килиш лойихаси.

3. Ишга тушириш - созлаш ишларини утказиш лойихаси.

4. Автоматлаштирилган объектга ишлаб чикариш-техник
характеристика берилади.

5. Объектдаги мавжуд воситалар спецификацияси тузилади.

6. Монтаж, созлаш ва эксплуатация учун хизматга анжомлар,

асбоблар ва техник воситалар хамда эхтиёт кисмлар зарурати аникланади.

7. НУА ва А хизматининг йиллик мехнат калами ва хизматчилар сони

аникланади.108. Техник хизмат курсатиш пунктлари ва базани планировкаси
майдонларини аниклаш.

9. Монтаж, созлаш, эксплуатация ишларида хавфеизлик техникаси
масалалари ишлаб чикиладиобъектда монтаж ишларини ташкил килиш.

10. Автоматика ва электр воситаларини созлаш ва ундан фойдаланиш.
11. Объектда огггик толали утказгичлардан фойдаланиб монтаж

ишларини бажариш.12. Монтаж килинган ишларни синаш ва топшириш.

13. Насос станциясида электродвигателлар химоя воситалари монтажи
ва синаш ишлари.

14. Электр курилмалар ищончлилигини текшириш ва жорий
таъмирлаш ишларини бажариш.

15. Техник хизмат курсатиш, жорий ват капитал таъмирларни амалга
ошириш.

VII. Асосий ва купшмча укув адабиётлар хайда ахборот манбаалари

Асосий адабиётлар

1. Исмоилов.М.И. Рахматов А.Д. Автоматика тизимлари ва электр
жихозларини монтаж, созлаш ва эксплуатацияси. Т. ТИИМ. 2010. 250 б.

2. Каминский М.Л Каминский В.М. Монтаж приборов и систем


автоматизации.- М.: Высшая школа, 2005.-320 б.

Кушимча адабиётлар

3. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Узбекистон давлатини
биргаликда барпо этамиз. Тошкент, Узбекистон, 2016.-56 б.

4. Мирзиёев Ш.М. Танкидий тахдилий, катьий таритиб- интизом ва
шахсий жавобгарлик - хар бир рахбар фаолиятининг кундалик коидаси булиши керак. Тошкент, Узбекистон, 2017. -104 б.

5. Мирзиёев Ш.М. Крнун устиворлиги ва инсон манфатларини
таъминлаш - юрт тараккиёти ва халк фарповонлигини гарови. Тошкент, Узбекистон, 2017. -486.

6. Мирзиёев Ш.М. Узбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор
йуналиши буйича Хдракатлар стратегияси. Т., Узбекистон, 2017. «Газета, uz».

7. Мартыненко И.И. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем
автоматики. -Москва: Агропромиздат, 1990. - 223 с.Глазов В.В., Фейгедом М.С. Монтаж контрольно- измерительных приборов и средств автоматизации,- Москва: Агропромиздат, 1987.-235с.

8. Глазов В.В., Фейгедом М.С. Монтаж контрольно-измерительных
приборов и средств автоматизации.- Москва: Агропромиздат, 1987.-235с.

119. Пястолов А.А., Ерошенко Т.П. Эксплуатация электрооборудования.-
Москва:Агропромиздат, 1990.-36.

10. Нуралиев А.К., Бозоров Э.О. Автоматик тизимларнинг ва электр
курилмаларнинг монтажи, созлаш ва эксплуатацияси фанидан лаборатория ишларини бажариш буйича методик курсатма. Т. ТИМИ 2012 й.

11. Нуралиев А.К. Автоматик тизимларнинг ва электр курилмаларнинг
монтажи, созлаш ва эксплуатацияси фанидан курс ишини бажариш буйича методик курсатма. Т. ТИМИ 2015 й.

12. Клюева А. С. Наладка автоматических систем и устройств управления
технологическими процессами, справоч. -М.: Энергоатомиздат, 1990. -245 б.

Интернет сайтлари

13. www.informika.ru- Информика-ГосНИИ информационных технологий. 14. www.iitp.ru - Институт проблемы передачи информации РАН

15. www.iae.nsk.su- Институт автоматики и электрометрии СО РАН

16. www.zivonet.uz:

17. www.lex.uz;

18. www.gaap.ru:

19. www.bilim.uz:

20. www.gov.uz:

12


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa