Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi


Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qitiladigan fanlar bo‘yicha talabalar bilimini nazorat qilish va baholashDownload 1.01 Mb.
bet13/13
Sana05.02.2020
Hajmi1.01 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qitiladigan fanlar bo‘yicha talabalar bilimini nazorat qilish va baholashM E Z O N IToshkent - 2018

Ushbu Mezon Toshkent farmatsevtika institutida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to‘g‘risidagi NIZOM asosida 2018 yil «___» _________ ishlab chiqildi va ijtimoiy fanlar kafedrasining 2018 yil «___» _________ ___- sonli yig‘ilishida muhokama qilindi va tasdiqlandi.I. Umumiy qoidalar

1. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 y., 9-son, 225-modda) va«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida»gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 y., 11-12-son, 295-modda) qonunlariga hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 16 avgustdagi 343-son «Oliy ta’limning davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi qaroriga (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2001 y., 15-16-son, 104-modda) muvofiq Toshkent farmatsevtika institutida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimini tartibga soladi.Ijtimoiy fanlar kafedrasida talabalar bilimini nazorat qilish va reyting tizimi orqali baholashdan maqsad ta’lim sifatini boshqarish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish, talabalarning fanlarni o‘zlashtirishida bo‘shliqlar hosil bo‘lishini oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etishdan iborat.

2. Reyting tizimining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

a) talabalarda Davlat ta’lim standartlariga muvofiq tegishli bilim, ko‘nikma va malakalar shakllanganligi darajasini nazorat qilish va tahlil qilib borish;

b) talabalar bilimi, ko‘nikma va malakalarini baholashning asosiy tamoyillari: Davlat ta’lim standartlariga asoslanganlik, aniqlik, haqqoniylik, ishonchlilik va qulay shaklda baholashni ta’minlash;

v) fanlarning talabalar tomonidan tizimli tarzda va belgilangan muddatlarda o‘zlashtirilishini tashkil etish va tahlil qilish;

g) talabalarda mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish, axborot resurslari manbalaridan samarali foydalanishni tashkil etish;

d) talabalar bilimini xolis va adolatli baholash hamda uning natijalarini vaqtida ma’lum qilish;

e) talabalarning fanlar bo‘yicha kompleks hamda uzluksiz tayyorgarligini ta’minlash;

j) o‘quv jarayonining tashkiliy ishlarini kompyuterlashtirishga sharoit yaratish.

3. Fanlar bo‘yicha talabalar bilimini semestrda baholab borish reyting nazorati jadvallari va baholash mezonlari asosida amalga oshiriladi.II. Nazorat turlari va uni amalga oshirish tartibi

4. Nazorat turlari, uni o‘tkazish tartibi va mezonlari kafedra mudiri tavsiyasi bilan oliy ta’lim muassasasining (fakultet) o‘quv-uslubiy kengashida muhokama qilinadi va tasdiqlanadi hamda har bir fanning ishchi o‘quv dasturida mashg‘ulot turlari bilan birgalikda ko‘rsatiladi.

5. Reyting nazorati jadvallari, nazorat turi, shakli, soni hamda har bir nazoratga ajratilgan maksimal ball, shuningdek joriy va oraliq nazoratlarning saralash ballari haqidagi ma’lumotlar fan bo‘yicha birinchi mashg‘ulotda talabalarga e’lon qilinadi.

6. Talabalarning bilim saviyasi va o‘zlashtirish darajasining Davlat ta’lim standartlariga muvofiqligini ta’minlash uchun quyidagi nazorat turlarini o‘tkazish nazarda tutiladi:

joriy nazorat — talabaning fan mavzulari bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Joriy nazorat fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda, seminar, laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarida og‘zaki so‘rov, test o‘tkazish, suhbat, nazorat ishi, kollokvium, uy vazifalarini tekshirish va shu kabi boshqa shakllarda o‘tkazilishi mumkin;

oraliq nazorat — semestr davomida o‘quv dasturining tegishli (fanning bir necha mavzularini o‘z ichiga olgan) bo‘limi tugallangandan keyin talabaning bilim va amaliy ko‘nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Oraliq nazoratining soni (bir semestrda ikki martadan ko‘p o‘tkazilmasligi lozim) va shakli (yozma, og‘zaki, test va hokazo) o‘quv faniga ajratilgan umumiy soatlar hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi;

yakuniy nazorat — semestr yakunida muayyan fan bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni talabalar tomonidan o‘zlashtirish darajasini baholash usuli. YAkuniy nazorat asosan tayanch tushuncha va iboralarga asoslangan «YOzma ish» shaklida o‘tkaziladi.

Ta’lim yo‘nalishi va mutaxassisliklari ayrim fanlarining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda fakultet Ilmiy kengashi yoki institut kengashi qarori asosida ko‘pi bilan 40% fanlardan yakuniy nazoratlar boshqa shakllarda (og‘zaki, test va hokazo) o‘tkazilishi mumkin.

61. Nazorat turlarini o‘tkazishda xolislikni ta’minlash maqsadida talabalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar ularning nazorat ishlariga oliy ta’lim muassasasi tomonidan identifikatsiya kodi berish orqali shifrlanadi.

7. Oraliq nazoratni o‘tkazish jarayoni kafedra mudiri tomonidan tuzilgan komissiya ishtirokida davriy ravishda o‘rganib boriladi va uni o‘tkazish tartiblari buzilgan hollarda, oraliq nazorat natijalari bekor qilinadi hamda oraliq nazorat qayta o‘tkaziladi.

8. Institut rektorining buyrug‘i bilan ichki nazorat va monitoring bo‘limi yoki o‘quv-uslubiy bo‘lim rahbarligida tuzilgan komissiya ishtirokida yakuniy nazoratni o‘tkazish jarayoni davriy ravishda o‘rganib boriladi va uni o‘tkazish tartiblari buzilgan hollarda, yakuniy nazorat natijalari bekor qilinadi hamda yakuniy nazorat qayta o‘tkaziladi.

III. Baholash tartibi va mezonlari

10. Talabalarning bilim saviyasi, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi asosida talabaning har bir fan bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.

11. Har bir fan bo‘yicha talabaning semestr davomidagi o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 100 ballik tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

Ushbu 100 ball nazorat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlanadi:

joriy nazoratga — 45 ball;talaba mustaqil ishi — 5 ball;

oraliq nazoratga — 20 ball;

yakuniy nazoratga — 30 ball.

Semestr boshlangandan talaba ikkinchi mashg‘ulotdan oxirgi mashg‘ulotga qadar har bir mashg‘ulotda 100 ballik tizimda joriy baholanadi, so‘ngra ushbu ballar yig‘indisidan o‘rtacha ball chiqarilib, 0,45 koeffitsientga ko‘paytiriladi.

13. Talabaning reyting daftarchasi yoki talabalar reytingini hisobga olish elektron tizimiga alohida qayd qilinadigan pedagogik amaliyot, “O‘zbekiston tarixi” fanidan yakuniy davlat attestatsiyasi bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi — 100 ballik tizimda baholanadi.

14. Talabaning fan bo‘yicha o‘zlashtirish ko‘rsatkichini nazorat qilishda quyidagi namunaviy mezonlar (keyingi o‘rinlarda namunaviy mezonlar deb yuritiladi) tavsiya etiladi:

a) 86 — 100 ball uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

xulosa va qaror qabul qilish;

ijodiy fikrlay olish;

mustaqil mushohada yurita olish;

olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish;

mohiyatini tushunish;

bilish, aytib berish;

tasavvurga ega bo‘lish.

b) 71 — 85 ball uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:mustaqil mushohada yurita olish;

olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish;

mohiyatini tushunish;

bilish, aytib berish;

tasavvurga ega bo‘lish.

v) 55 — 70 ball uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

mohiyatini tushunish;

bilish, aytib berish;

tasavvurga ega bo‘lish.

g) quyidagi hollarda talabaning bilim darajasi 0 — 54 ball bilan baholanishi mumkin:

aniq tasavvurga ega bo‘lmaslik;

bilmaslik.

15. Talabalarning o‘quv fani bo‘yicha mustaqil ishi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar jarayonida tegishli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan kelib chiqqan holda baholanadi.

16. Talabaning fan bo‘yicha bir semestrdagi reytingi quyidagicha aniqlanadi:

Rf = V x OI , bu erda: 


100

V — semestrda fanga ajratilgan umumiy o‘quv yuklamasi (soatlarda);

OI — fan bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi (ballarda).

17. Fan bo‘yicha joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarning har biriga ajratilgan ballning 55 foizi saralash ball etib belgilanadi va bunda joriy va oraliq nazoratlarning har biriga ajratilgan ballning 55 va undan yuqori foizidagi ballni to‘plagan talabalar ushbu fan bo‘yicha yakuniy nazoratga kiritiladi.

18. Talabaning semestr davomida fan bo‘yicha to‘plagan umumiy bali har bir nazorat turidan belgilangan qoidalarga muvofiq to‘plagan ballari yig‘indisiga teng

IV. Nazorat turlarini o‘tkazish muddati

19. Oraliq va yakuniy nazorat turlari kalendar tematik rejaga muvofiq dekanat tomonidan tuzilgan reyting nazorat jadvallari asosida o‘tkaziladi. YAkuniy nazorat semestrning oxirgi 2 haftasi mobaynida o‘tkaziladi.

21. Joriy va oraliq nazoratlarda saralash balidan kam ball to‘plagan va uzrli sabablarga ko‘ra nazoratlarda qatnasha olmagan talabaga qayta topshirish uchun navbatdagi shu nazorat turigacha, so‘nggi joriy va oraliq nazoratlar uchun yakuniy nazoratgacha bo‘lgan muddat beriladi.

Kasalligi sababli darslarga qatnashmagan hamda belgilangan muddatlarda joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarni topshira olmagan talabalarga o‘quv ishlari bo‘yicha prorektorning farmoyishi asosida, o‘qishni boshlaganidan so‘ng ikki hafta muddatda qayta topshirishga ruxsat beriladi.

22. Semestr yakunida fan bo‘yicha joriy, oraliq yoki yakuniy nazorat turlarining har biri bo‘yicha saralash balli(55 ball)dan kam ball to‘plagan talaba akademik qarzdor hisoblanadi.

Akademik qarzdor talabalarga: kuzgi semestr yakunlari bo‘yicha semestr tugagan kundan boshlab bir oy muddatda; bahorgi semestr natijalari bo‘yicha esa, talabalarning yozgi ta’tili hamda professor-o‘qituvchilarning mehnat ta’tilidan so‘ng 26 sentyabrgacha qayta topshiriladi. SHu muddat davomida fanni o‘zlashtira olmagan talaba fakultet dekani tavsiyasiga ko‘ra belgilangan tartibda rektorning buyrug‘i bilan talabalar safidan chetlashtiriladi.

23. Talaba nazorat natijalaridan norozi bo‘lsa, fan bo‘yicha nazorat turi natijalari e’lon qilingan vaqtdan boshlab bir kun mobaynida fakultet dekaniga ariza bilan murojaat etishi mumkin. Bunday holda fakultet dekanining taqdimnomasiga ko‘ra rektor buyrug‘i bilan 3 (uch) a’zodan kam bo‘lmagan tarkibda apellyasiya komissiyasi tashkil etiladi.

Apellyasiya komissiyasi talabalarning arizalarini ko‘rib chiqib, shu kunning o‘zida xulosasini bildiradi.

24. Baholashning o‘rnatilgan talablar asosida belgilangan muddatlarda o‘tkazilishi hamda rasmiylashtirilishi fakultet dekani, kafedra mudiri, o‘quv bo‘limi hamda ichki nazorat va monitoring bo‘limi tomonidan nazorat qilinadi.

V. Reyting natijalarini qayd qilish va tahlil etish tartibi

25. Talabaning fan bo‘yicha nazorat turlarida to‘plagan ballari semestr yakunida reyting qaydnomasiga butun sonlar bilan qayd qilinadi. Reyting daftarchasi yoki talabalar reytingini hisobga olish elektron tizimining «O‘quv rejasida ajratilgan soat» ustuniga semestr uchun fanga ajratilgan umumiy o‘quv yuklama soatlari, «Fandan olingan baho» ustuniga esa 100 ballik tizimdagi o‘zlashtirishi qo‘yiladi.

Talabaning saralash balidan past bo‘lgan o‘zlashtirishi reyting daftarchasiga qayd etilmaydi.

26. Har bir fan bo‘yicha o‘tkaziladigan nazorat turlarining natijalari guruh jurnali hamda qaydnomada qayd etiladi va shu kunning o‘zida (nazorat turi yozma ish shaklida o‘tkazilgan bo‘lsa, 2 (ikki) kun muddat ichida) talabalar e’tiboriga etkaziladi.

27. YAkuniy nazorat natijalariga ko‘ra fan o‘qituvchisi talabalarning fan bo‘yicha reytingini aniqlaydi hamda reyting daftarcha va qaydnomaning tegishli qismini to‘ldiradi.

Talabalar reytingini hisobga olish elektron tizimi joriy etilgan holatda talabalarning fan bo‘yicha reytingi reyting qaydnomasi va ushbu tizimga qayd etiladi.

28. Talabaning reytingi uning bilimi, ko‘nikmasi va malakalari darajasini belgilaydi. Talabaning semestr (kurs) bo‘yicha umumiy reytingi barcha fanlardan to‘plangan reyting ballari yig‘indisi orqali aniqlanadi.

29. Talabalar umumiy reytingi har bir semestr va o‘quv yili yakunlangandan so‘ng e’lon qilinadi.

30. Diplom ilovasi yoki akademik ma’lumotnomani dekanat tomonidan rasmiylashtirishda fan bir necha semestr davom etgan bo‘lsa, reytinglar yig‘indisi olinadi.

Talabaga imtiyozli diplom belgilashda uning har bir semestr yakunidagi fanlar bo‘yicha o‘zlashtirish ko‘rsatkichi hisobga olinadi.

31. Talabalarning nazorat turlari bo‘yicha erishgan natijalari kafedralar, dekanatlar va o‘quv-uslubiy bo‘limda kompyuter xotirasiga kiritilib, muntazam ravishda tahlil qilib boriladi.

32. Joriy, oraliq va yakuniy nazorat natijalari kafedra yig‘ilishlari, fakultet va oliy ta’lim muassasasi Ilmiy kengashlarida muntazam ravishda muhokama etib boriladi va tegishli qarorlar qabul qilinadi.

VI. YAkuniy qoidalar

33. Ushbu Nizomda belgilangan masalalar bo‘yicha kelib chiqqan nizolar qonun hujjatlari asosida hal qilinadi.FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

Rahbariy adabiyotlar:
1.Shavkat Mirziyoev “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birkalikda barpo etamiz.” Toshkent “O‘zbekiston” 2016 yil. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi

 1. Shavkat Mirziyoev “Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini Ta’minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi” 2016 yil 7 dekabr

 2. Toshkent, “O‘zbekiston” 2017 yil.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qiliganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza, 2016 yil 7 dekabr.

 3. Shavkat Mirziyoev “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga ko‘ramiz” Toshkent “O‘zbekiston” 2017 y.
 1. 1.Karimov I.A. Asarlar to‘plami. 1-19 jildlar. – Toshkent, “O‘zbekiston”, 1996-2011.

 2. 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning BMT Mingyillik rivojlanish maqsadlariga bag‘ishlangan Sammiti yalpi majlisidagi nutqi // Xalq so‘zi, 2010 yil 22 sentyabr.

 3. 3.Karimov I.A. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruza // Xalq so‘zi, 2010 yil 13 noyabr

 4. 4.Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – T.: “O‘zbekiston”, 2011. – 440 b.


Normativ-huquqiy hujjatlar:
1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T. O‘zbekiston. 2015

2. O‘zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik konsepsiyasi. – T.: 1997

3. Uzbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» 1997.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Milliy istiqdol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar" fani bo‘yicha ta’lim dasturlarini yaratish va respublika ta’lim tizimiga joriy etish to‘g‘risida 1 yanvar 2001 yil Farmoni

5. Davlat tili haqida (yangi tahriri). O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. – T.: O‘zbekiston, 1997. – 22 b.
Asosiy adabiyotlar:

1.Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. –T.: O‘zbekiston, 2001.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

1. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushunchalar va tamoyillar T.:YAngi asr avlodi, 2001.

2. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushunchalar, tamoyillar va atamalar (qisqacha izohli tajribaviy lug‘at).. T.:YAngi asr avlodi, 2002.

3. Milliy istiqlol g‘oyasi. –T.: Akademiya, 2005.

4. Milliy g‘oya nazariy manbalar. Xrestomatiya. T.: «Akademiya», 2007.

5. Milliy g‘oya targ‘ibot texnologiyalari va atamalar lug‘ati. T.: «Akademiya», 2007

6. Millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik – taraqqiyot omili. T.: Fan va texnologialar, 2003.

7. Musaev F. Demokratik davlat qurishning falsafiy-huquqiy asoslari.T.: O‘zbekiston 2007

8.Mustaqillik mafkurasi va O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurishning iqtisodiy, ijtimoiy va ma’naviy negizlari. –T. : Universitet, 2001.

9. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug‘at. –T.: SHarq nashriyot- matbaa kompaniyasi, 2006.

10.Nazarov Q.. G‘oyalar falsafasi. T., Akademiya, 2011.

11. Ortiqov N. Ma’naviyat: Milliy va umuminsoniy qadriyatlar.- T.: Fan. 1994

12.Ochildiev A. Milliy g‘oya va millatlararo munosabatlar.-T.: O‘zbekiston, 2004.

13.Ochildiev A. Globallashuv va mafkuraviy jarayonlar. T.: Muharrir, 2009.

14.To‘raev B., Ramatov J. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy xususiyatlari, falsafiy va tarixiy ildizlari. T. , «Ijod dunyosi», 2002.

15. To‘raev SH. Demokratik jarayonlar va milliy g‘oya. T.: Ma’naviyat, 2008.

16.Falsafa qomusiy lug‘at. T. : O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati. SHarq. 2004.

17.Qahharova SH. Global ma’naviyat – globallashuvning g‘oyaviy asosi.T., Tafakkur, 2009.

18.G‘oya va mafkura. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi, 2002 yil.

19.Diniy ekstremizm va fundamentalizm: tarixi, moxiyati, bugungi xavfi. – T., G‘ofur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1999 yil.

20.Taraqqiyotning o‘zbek modeli. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi. 2002 yil.

21.Bunyodkor g‘oyalar. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi, 2002 yil.

22.Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi, 2002 yil.

23Tarix, mustaqillik, milliy g‘oya.-T., “Akademiya, 2001 y”

24.Muxammadieva O.YOshlarning ijtimoiy-ma’naviy qiyofasini shakllantiruvchi omillar. Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari. // Jurnal. №4. B.130-137.2008 yil

25. Mamashokirov S., Tog‘aev SH. Erkin va farovon hayot qurilishining g‘oyaviy-mafkuraviy masalalari. –T.: Ma’naviyat, 2007.


Ingliz tilidagi adabiyotlar

 1. Smith A.D. National Identity. Reno, Las Vegas. 1991.

 2. Smith, Antothony D. Nationalism : Theory, Ideology, History. Cambridge. 2001.

 3. Smith, Anthony. National Identity. Reno, Las Vegas. University of Nevada Press. 1991.

 4. Snyder L. The Encyclopedia of Nationalism. London. 1993.

 5. B.Rassell. Lectures on Logical Antonism, in his Logic and Knowledge. London. 1988.

 6. J.Hick. Philosopy of Religion. London. 1990.

 7. D.M.Armstrong. Belief, Truth and Knowledge. Cambridge. 1973.

 8. T.W.Adorno. Problems of Modernity. London. 1989.

 9. Muhammad Said al-Ashmawy. Islam and the Political Order Washington. 1994.

 10. The knowledge of values : a methodological introduction. Boston 1989.

 11. Democracy and Good Government. Lima. 2001.

 12. Popper K.R. The Lesson of the Century. London and New York. 1997.Rus tilidagi adabiyotlar

1. Dugin A. Osnovы geopolitiki. Geopoliticheskoe buduщee Rossii. M. 1997 1. Gumilev L.N.Konets i vnov nachalo: Populyarnыe leksii po narodovedeniyu. M. 2002. –384s.

3. M.Veber. Protestantskaya etika i dux kapitalizma. – Izb. proizv. M.1990.

4. F.Fukuyama. Silnoe gosudarstvo: Upravlenie i mirovoy poryadok v XXI veke. M.2010.

5.Obщenatsionalnaya ideya Kazaxstana: opыt filosofsko-politologicheskogo analiza. Almatы. 2006.

6. Pugachev V.P., Solovev A.I. Vvedenie v politologiyu. M. 1999.7. Ilin V.V. Politologiya. M. 1999.

 1. Gegel G.V. Filosofiya prava. Moskva., «Mыsl», 1997 g.

 2. Toynbi A. Postijenie istorii. Moskva, «Nauki», 1992 g.

 3. SHopengauer A. Svoboda voli i nravstvennost. Moskva., 1991 g.

 4. YAspers K. Smыsli naznachenie istorii Moskva, 1991 g.

 5. Freyd Z. Vvedenie v psixoanaliz. Moskva., 1991 g.

 6. Tulmin S. CHelovecheskie ponimanie. Moskva, 1996 g.

 7. Popper K. Logika nauchnogo issledovaniya. – Moskva., 1996 g.

 8. Veber M. Protestantskaya etika i dux kapitalizma. Izbrannыe trudы. M.: 1990.

 9. Veber M. Politika kak professiya. Izbrannыe trudы. M.: 1990.

 10. Dyurkgeym E. O razdelenii obщestvennogo truda. M.: 1991.

 11. Rassel B. CHelovecheskoe poznanie. M.: 1957.

 12. From Erix. Anatomiya chelovecheskoy destruktivnosti. M.: 1994.

 13. From Erix. Begstvo ot svobodы. M.: 1990.

 14. Obщenatsionalnaya ideya Kazaxstana: opыt filosofsko-politologicheskogo analiza. Almatы. 2006.

 15. Reale Dj., Antiseri D. Zapadnaya filosofiya ot istokov do nashix dney. Antichnost.SPb.: Petropolis.1994. T.1.

 16. Reale Dj., Antiseri D. Zapadnaya filosofiya ot istokov do nashix dney. Srednevekove.SPb.: Petropolis.1994. T.2.

 17. Reale Dj., Antiseri D. Zapadnaya filosofiya ot istokov do nashix dney. Novoe vremya.SPb.: Petropolis.1996. T.3.

 18. Fuko M. Arxeologiya znaniya. Kiev: Nika-Sentr. 1996.

 19. YAspers K. Smыsl i naznachenie istorii.M.: Politizdat. 1991.

 20. Mir filosofii. M. 1991.

 21. Mamardashvili M. Kak ya ponimayu filosofiyu. M. 1990.

 22. Nыsanbaev A. CHelovek i otkrыtoe obщestvo. Almatы. 1998.

 23. Nыsanbaev A. Globalizatsiya i ustoychivoe razvitie Kazaxstana. Almatы. 2002.

 24. Xantington S. Stolknovenie sivilizatsiy? \\ Polis. 1994, №1.

 25. Arifdjanova N.R. Natsionalnaya ideya tadjikskogo naroda kak predmet sotsialno-filosofskogo analiza. Dushanbe.2004.

 26. Toynbi A. Postijenie istorii. M.: Mыsl. 1991.

 27. Gumilev L.N. Ritmы Evrazii. Epoxi i sivilizatsii. M. 1993.

 28. Vityuk V.V. Stanovlenie idei grajdanskogo obщestva i e istoricheskaya evolyusiya. M. 1995.

 29. Denken J.-M. Politicheskaya nauka. M. 1993.

 30. Dyurkgeym E. O razdelenii obщestvennogo truda. M.1995.

 31. Dyurkgeym E. Samoubiystvo. Sotsiologicheskiy etyud. M.1994.

 32. Panarin A.S. Politologiya. M. 1997.

 33. Xabermas YU. Demokratiya. Razum. Nravstvennost. Moskovskie leksii i intervyu. M. 1995.

 34. Musulmanskie liderы: sotsialnaya rol i avtoritet. Dushanbe. 2003.


Elektron ta’lim resurslari:


 1. www.mfa.uz.

 2. www.press-servise.uz.

 3. www.literature.uz.

 4. www. Ziyo net.uz.

 5. www.gov.uz

 6. www.press.uz

 7. www.bilim.uz.

 8. www.philosophy.ru.

 9. www.history.ru1 Каримов И.А. Ўзбекистоннинг сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий истиқболининг асосий тамойиллари. Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-шсининг биринчи сессиясидаги маъруза. 1995 йил, 23 февраль.

2 Каримов И.А. Мақсалимиз – тинчлик, барқарорлик, ҳамкорлик. Ўзбекрстон тслевидениеси мухбириниш саволларига жавоблар. 1995 йил, 27 октябрь.

3 Каримов И.А. Бич қуриш, яратш! йўлидан бораверамич. Ўзбскистон Реснубликаси Олий Мажлисиниш учинчи ссссиясида сўзланган иутқ. 1995 йил 30 август. 4-жилд. 13-бет.

11 Каримов И.А. Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида. III жилд, Т.: “Ўзбекистон”, 1996, 274 - бет.

11 Қурбонов Т. Ёшларда миллий ғурурнинг шаклланишида маданий мероснинг роли. Т.: фалсафа фанлари номзодини олиш учун дисс. 2006, 47-бет.

11 Каримов И.А. Миллий истиқлол мафкураси – халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир -Т.: «Ўзбекистон», 2000, 6-бет.

11 Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йЎлида. Т.: 6. - Т.: «Ўзбекистон», 1998, 240-241 - бетлар.

11 Каримов И.А. Империя даврида бизни иккинчи даражали одамлар, деб ќисоблашар эди. - Т.: «Ўзбекистон», 2005. - 64 б.

11 Узоқов Ќ. Пантуркизм - большевизмнинг ашаддий душмани. «Халқ таълими». 1998, №3, 57-62- бетлар.

4 Каримов И.А. Ўзбек халқи ќеч қачон, ќеч кимга қарам бЎлмайди. -Т.: Ўзбекистон, 2005. 53-бет.

5 Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси: Ўзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босқичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 106-113-бет.

11 Хотин - қизлар қЎмиталари аёллар манфаатини ќақиқий ифодачиси ва ќимоячисига айланиши керак. «Халқ сЎзи», 2004 йил 23 июнь.

6 Ибрагимов А., Султонов Х., ЖЎраев Н. Ватан туйғуси. – Т.: Ўзбекистон, 1996. –27–29-бетларидан фойдаланилди.

11 Каримов И.А. Ўзбек халқи ќеч қачон ќеч кимга қарам бЎлмайди. – Т.: Ўзбекистон, 2005, 153- бет.

7 Назаров Қ., Очилдиев А. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. – Т.: Янги аср авлоди, 2002, 125 – 126- бетлар.

11 Каримов И.А. Биз танлаган йЎл – демократик тараққиёт ва маърифий дуне билан ќамкорлик йЎли. – Т.: 11-Т. Ўзбекистон, 2003, 23-27- бетлар.

8 Каримов И.А. Ўзбек халқи ќеч қачон, ќеч кимга қарам бЎлмайди. – Т.: Ўзбекистон, 2005 – 160 б.

9 Эргашев И. ва бошқалар. Миллий истиқлол ғояси: Ўзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босқичи учун дарслик. – Т.: Академия, 2005, 305 – 310 – бетлар.

10 Каримов И.А. Бизнинг бош мақсадимиз - жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоќ этишдир. -Т.: Ўзбекистон, 2005. 52-бет.

11 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ќаёт – пировард мақсадимиз. Т.8. -Т.: «Ўзбекистон», 2000, 24, 491-492–бетлар.

2.2 Ўша жойда 27-28-бетлар

11 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ќаёт – пировард мақсадимиз. 8- том. Т.: «Ўзбекистон», 2000, 24, 503 – бет.

12 Кара-Мурза С.Г. Краткий курс манипуляции сознанием. (Серия:Тропў практического разема) –М.: Алгоритм., 2002. -288 с. С 15.

13 Ғаниев А. Ғарб оламидаги ахлоқий муаммолар. Т., Ворис, 2007, 26-бет.

14 Каримов И. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т.: Ўзбекистон. 1999. 658-659 –бетлар.

15 Абдулҳаким. Эркаев: Глобаллашув: ахборот хуружи ва оммавий маданият. Тафаккур// 2008. №4. –Б.12.

11 Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. –Т.:Ўзбекистон, 2001. –Б. 23.

16 Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч.. -Т.: Ўзбекистон, 2008.–Б. 112.

11 Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. –Т.:Ўзбекистон, 2001. –Б. 39.

17 Каримов И. Ижодий ишимизни охирига етказайлик. Т.: Ўзбекистон.1004. 5-бет.

18 Қаранг. Каримов И. Озод ва обод ватан, эркин ва фаровон щаёт-пировард мақсадимиз. 8 жилд. Т.: Ўзбекистон. 2000. 491-бет.

19 И. Каримов. Миллий истиылол мафкураси - халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. Fidokor” газетаси мухбири саволарига жавоблар. Озод ва ободвВатан, эркин ва фаровон ҳаёт- пировард мақсадимиз. Т, Ўзбекистон,2000, 494 бет.

20 Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. -Т.:Ўзбекистон, 2000. –Б. 20.

21 Каримов И. Ўзбекистон иқтисодий ислоҳатларни чуқурлаштириш йўлида. –Т.:Ўзбекистон, 1995. –Б. 247.

22 Каримов И. Жамиятимиз мафкураси халқни – халқ, миллатни – миллат қилишга хизмат этсин. -Т. , Ўзбекистон, 1998. –Б. 10.

23 Каримов И. Миллий истиқлол ғояси – халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. –Т. :Ўзбекистон, 2000. –Б. 12.

11 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси –Т.: Ўзбекистон, 1998. 3-бет

11 «Халқ сўзи», 2002 йил, 5 апрель.

11 Каримов И. Донишманд халқимнинг мустаҳкам иродасига ишонаман. «Фидокор», 2000 йил 8 июн.

11Каримов И. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. -Т.:Ўзбекистон, -Б.43.

11 «Халқ сўзи», 1999 йил, 26 январь.

24 Ислом Каримов. «Озод ва обод Ватан, эркин фаровон µаёт – пировард маісадимиз». Тошкент, «Ўзбекистон», 2000 й., 7-бет.

Download 1.01 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar