Surxondaryo viloyati Termiz tumani xtb ga qarashli o‘rta ta’lim maktabi boshlang’ich sinf o’qituvchisi Jo’lliyeva SojidaningDownload 455,82 Kb.
bet1/3
Sana16.12.2019
Hajmi455,82 Kb.
#30554
  1   2   3
Bog'liq
Jo'lliyeva Sojida ona tili
123456789, Термиз давлат университети Педагогика факультети 1 курс - копия, lug'at (matematik), 3.Allamurodova Shohista Abdurahmon qizi (5), 5-tajriba, Dilshoda1, Rtsyknsteatrky, Doc1, yuqori darajali tenglamalar sistemasini yechishda ikki ozgaruvchili simmetrik kophadlardan foydalanish, science, zakovat uchun maxsus, zakovat uchun maxsus, zakovat uchun maxsus, Interfaol ta, Interfaol ta

Jo’lliyeva SojidaSurxondaryo viloyati

Termiz tumani XTB ga qarashli

- o‘rta ta’lim maktabi

boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Jo’lliyeva Sojidaning

2-sinf uchun


DARS ISHLANMASI
ona tili fanidan 15 soatlik

2-sinflar uchun dars ishlanma

Sana:17.12.19-yil
2-dars

Mavzu: Nutqning gaplardan tuzilishi.5-6-7-mashqlar

Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Gap, so’z.

Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: So’z, gap, gapning turlari haqida ma’lumot berish.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.


Darsning maqsadi

Maqsadlar:

Talimiy: O'z fikrini aytish birlig isifatida gap haqidagit asavvurni umumlashtirish, gapni so'zlarga bo'lish, so'zlardan gap tuzish va uni yozish ko'nikmasini o'stirish

Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ona tili faniga muhabbat uyg‘otish, oila va uning a’zolariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishga o‘rgatish;

Rivojlantiruvchi maqsad: o‘quvchilarning so‘z boyligini o‘stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o‘rgatish.

Tayanch kompetensiyalar:

Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:O’quvchilarni har bir darsda kitob bilan ishlashga, bajarilayotgan mashqning maqsadini tushunishga o’rganadi.

Fanga oid kompetensiyalar:Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi, o’zbek tilida nutq tovushlarini to’g’ri qo’llay oladi, talaffuz me’yorlariga rioya qila oladi, bo’g’in ko’chirish qoidalariga rioya qila oladi.Darsning texnologik xaritasi


T|r

Dars bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni darsga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10 daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Gap va so’z

Ko’rgazmalilik.

20 daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Yozuv daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10 daqiqa

5

Darsni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2 daqiqa


I.Tashkiliy qism:Salomlashish, yo’qlamaqilish, o’quvchilarni darsga tayyorgarliklarini tekshirish.

II.O’tilgan mavzuni takrorlash:

1. O'quvchilar daftari ko'rib chiqiladi.

2. Suhbat yordamida uy vazifasi qanday bajarilganligi aniqlanadi.
III.Yangi mavzu bayoni:


  1. mashq. O‘qing.


Yurt tinchligi — ulkan boylik. O‘zbekisto- nimizda tinchlik barqarordir. Biz uning qadriga yetaylik.  1. mashq. O‘qing.

Gulzoda ozodalikni yoqtiradi. Orasta kiyi- nadi. Maktabga ham kechikmay boradi. Har xil telefon o‘yinlariga behuda vaqt sarflamaydi. Darslarini o‘z vaqtida qiladi. Bo‘sh vaqtlarida kitob o‘qiydi.

So‘zlab bering. Siz nimalar haqida so‘zladingiz? U qanday nutq? Ikkita gapni yozing.

IV. Darsni mustahkamlash.

  1. mashq. Quyidagi savollarga javob yozing:

  1. Maktabga soat nechada borasiz?

  2. Sinfdoshlaringiz bilan qanday munosabatdasiz?

  3. Soat nechada maktabdan qaytasiz?

  4. Bo‘sh vaqtingizdan qanday foydalanasiz? Yozgan- laringiz qanday nutq bo‘ladi?

V.Dars yakuni:

Dars umumlashtiriladi, o’quvchilar baholanadi.VI. Uyga vazifa: 8- mashq. (Mashq sharti tushuntirib beriladi.)

Ko’rildi: O’IBDO’

(O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rin bosari)Sana:


3-dars

Mavzu: Gap va so‘z. 9-11-mashqlar

Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Gap, so’z.

Soatlar soni: 1 soatMavzuningqisqachata’rifi: So’z, gap, gapningturlarihaqidama’lumotberish.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun.

Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.
Darsning maqsadi

Maqsadlar:

Talimiy: O'zfikriniaytishbirligisifatidagaphaqidagitasavvurniumumlashtirish, gapniso'zlargabo'lish, so'zlardangaptuzishvauniyozishko'nikmasinio'stirish

Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilar qalbida tabiatga bo’lgan muhabbat tuyg’ularini uyg’otish.

Rivojlantiruvchi maqsad: o‘quvchilarning so‘z boyligini o‘stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o‘rgatish.

Tayanch kompetensiyalar:

Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:O’quvchilarni har bir darsda kitob bilan ishlashga, bajarilayotgan mashqning maqsadini tushunishga o’rganadi.

Fanga oid kompetensiyalar:Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi, o’zbek tilida nutq tovushlarini to’g’ri qo’llay oladi, talaffuz me’yorlariga rioya qila oladi, bo’g’in ko’chirish qoidalariga rioya qila oladi.
Darsning texnologik xaritasi


T|r

Dars bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni darsga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10 daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Gap haqidagi o'quvchilar bilimini umumlashtirish.

Ko’rgazmalilik.

20 daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Yozuv daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10 daqiqa

5

Darsni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2 daqiqa


I.Tashkiliy qism: Salomlashish, yo’qlama qilish, o’quvchilarni darsga tayyorgarliklarini tekshirish.

II.O’tilgan mavzuni takrorlash:

1. O'quvchilar daftari ko'rib chiqiladi.

2. Suhbat yordamida uy vazifasi qanday bajarilganligi aniqlanadi.

Nechta gap yozdingiz? Birinchi gapni o'qing. Oxiriga qanday

tinish belgisi qo'ydingiz?

- Ikkinchi gapda nechta so'z bor? Gap nima haqida ekan? Nima uchun shunday deymiz?

-Yozuvda bir gap boshqasidan qanday ajratilar ekan.

III.Yangi mavzu bayoni:

9- mashqqa qarang. Shartini o'qiymiz. (O'qing. Matnda nechta gap bor?) O'qituvchi har bir gapni bir-biridan aniq ajratgan holda o'qiydi. (Bir o'quvchi xattaxtaga har bir gapni son bilan belgilab turadi.)

- Demak, matnda nechta gap bor ekan? (Uchta.)

- Nima uchun yozuvda bir gapni boshqasidan ajratish zarur? (Yozilgan matnni gaplarga ajratmasak, uning mazmunini tushunish qiyin.)

- Gapning oxiriga qanday tinish belgisi qo'yar edik? (Nuqta.) Bu mashqda nuqta qo'yilibdimi? (Yo'q.) (Mashq uch o'quvchiga o'qitiladi.)

- Matnni ko'chirib yozamiz. Har bir gapning birinchi so'zini bosh harf bilan boshlab yozamiz. Gapning oxiriga nuqta qo'yamiz. (Mashq bajariladi.)


IV. Darsni mustahkamlash.

- Darslikda berilgan qoidani o'qing. Qoidada necha qism bor? (Ikki qism.) Birinchi qismni aytib bering. (Gapni bosh harf bilan boshlab yozamiz.) Ikkinchi qismni ayting. (Gapning oxiriga nuqta, so'roq yoki undov belgisi qo'yiladi.) Misollarni o'qing. Gaplar oxiriga qaysi tinish belgilari qo'yilgan? (Nuqta, so'roq, undov belgisi qo'yilgan.)

— Demak, gapning birinchi so'zi qanday harf bilan boshlanar ekan?

— Gapning oxiriga qanday tinish belgilar qo'yar ekanmiz?

Gapni ifodali o 'qish va oxiriga tinish belgilari qo 'yishni bilib olish mashqi.

10-mashq. Ifodali o‘qishga tayyorlaning.

Turna ko‘zli buloqcha Qaynab yotar biqirlab.

Qaynar-u toshib ketmas,

Kulgan bo‘lar qiqirlab.

Habib Rahmat

She’rdan ikkita gapni yozing. Yozganingizni tekshiring.

11- mashqni bajarish.

Bu mashq sharti ham yuqoridagi mashqdagi kabi gaplar to'liq tahlil qilinib, so'ng bajariladi.

V.Dars yakuni:

Dars umumlashtiriladi, o’quvchilar baholanadi.VI. Uyga vazifa:12 mashq. (Mashq sharti tushuntirib beriladi.)

Ko’rildi: O’IBDO’

Sana


4-dars

Mavzu: Gaplarning chegarasini aniqlash 13-14-mashqlar

Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Gap, so’z.

Soatlar soni: 1 soatMavzuningqisqachata’rifi: So’z, gap, gapningturlarihaqidama’lumotberish.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun.

Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.
Darsning maqsadi

Maqsadlar:

Talimiy: O'zfikriniaytishbirligisifatidagaphaqidagitasavvurniumumlashtirish, gapniso'zlargabo'lish, so'zlardangaptuzishvauniyozishko'nikmasinio'stirish

Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilar qalbida tabiatga bo’lgan muhabbat tuyg’ularini uyg’otish.

Rivojlantiruvchi maqsad: o‘quvchilarning so‘z boyligini o‘stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o‘rgatish.

Tayanch kompetensiyalar:

Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:O’quvchilarni har bir darsda kitob bilan ishlashga, bajarilayotgan mashqning maqsadini tushunishga o’rganadi.

Fanga oid kompetensiyalar:Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi, o’zbek tilida nutq tovushlarini to’g’ri qo’llay oladi, talaffuz me’yorlariga rioya qila oladi, bo’g’in ko’chirish qoidalariga rioya qila oladi.
Darsning texnologik xaritasi


T|r

Dars bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni darsga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10 daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Gap haqidagi o'quvchilar bilimini umumlashtirish.

Ko’rgazmalilik.

20 daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Yozuv daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10 daqiqa

5

Darsni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2 daqiqa


I.Tashkiliy qism: Salomlashish, yo’qlama qilish, o’quvchilarni darsga tayyorgarliklarini tekshirish.

II.O’tilgan mavzuni takrorlash:

1. O'quvchilar daftari ko'rib chiqiladi.

2. Suhbat yordamida uy vazifasi qanday bajarilganligi aniqlanadi.

Nechta gap yozdingiz? Birinchi gapni o'qing. Oxiriga qanday

tinish belgisi qo'ydingiz?

- Ikkinchi gapda nechta so'z bor? Gap nima haqida ekan? Nima uchun shunday deymiz?

-Yozuvda bir gap boshqasidan qanday ajratilar ekan.

IV. Darsni mustahkamlash.

13-mashq. 0‘qing.

Men maktabga har kuni mana shu katta yo‘l bilan boraman. Yo‘lning chetida bir oyoq so‘qmoq bor. O‘ng tomonidan katta kanal oqadi. Kanalning ikki tomonida qator mirzateraklar...

14-mashq. O‘qing. Eslab qolishga harakat qiling.
Ziroat opa ishdan qaytganda qizchasi Odila eshik oldida o‘ynab yurgan edi. U yugurib borib, onasini quchoqladi. Ona Odilaning peshonasidan o‘pdi.

Nechta gap o‘qidingiz? Gaplarni husnixat qoidalariga amal qilib yozing.

Nosir Fozilov

V.Dars yakuni:

Dars umumlashtiriladi, o’quvchilar baholanadi.VI. Uyga vazifa:15- mashq. (Mashq sharti tushuntirib beriladi.)

Ko’rildi: O’IBDO’

Sana
5-darsMavzu: Bosh harf bilan yoziladigan sozlar 16-17-mashqlar

Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Ism, familiya, bosh harf.

Soatlar soni: 1 soatMavzuningqisqachata’rifi: Kishilarningismi, familiyasi, hayvonlargaqo'yilgannomniboshharfbilanyozishhaqidama’lumotberish.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.


Darsning maqsadi

Maqsadlar:

Talimiy: Kishilarningism-familiyasi. hayvonlargaqo'yilgannomniboshharfbilanboshlabyozishhaqidagiko'nikmalarnimustahkamlash.

Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarda insonlarga bo’lgan hurmat tuyg’ularini uyg’otish.

Rivojlantiruvchi maqsad: Kishilarning ism-familiyasi. hayvonlarga qo'yilgan nomni bosh harf bilan boshlab yozish haqidagi ko'nikmalarni rivojlantirish.

Tayanch kompetensiyalar:

Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:O’quvchilarni har bir darsda kitob bilan ishlashga, bajarilayotgan mashqning maqsadini tushunishga o’rganadi.

Fanga oid kompetensiyalar:Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi, tinish belgilarini to’g’ri qo’llay oladi.


Darsning texnologik xaritasi


T|r

Dars bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni darsga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10 daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kishilarning ismi, familiyasi, hayvonlarga qo'yilgan nomni bosh harf bilan yozish..

Ko’rgazmalilik.

20 daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Yozuv daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10 daqiqa

5

Darsni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2 daqiqa


I.Tashkiliyqism:Salomlashish, yo’qlamaqilish, o’quvchilarnidarsgatayyorgarliklarinitekshirish.

II.O’tilganmavzunitakrorlash:

1. O'quvchilar daftari ko'rib chiqiladi.

2. Suhbat yordamida uy vazifasi qanday bajarilganligi aniqlanadi.

O'qituvchi topishmoqning javobi nima ekanligini so'raydi. O'quvchilar sabzi ekanligini aytadilar. Daftarlar tekshirish uchun yig'ib olinadi, ikkinchisi tarqatiladi. Tartibli, chiroyli yozilgan daftar egalari rag'batlantirilib, kamchiliklar ko'rsatib o'tiladi.III.Yangi mavzu bayoni:

1. O'qituvchi xattaxtaga o, a, h, k harflarini yozadi, shu harflar bilan boshlanadigan kishi ismlarini aytishni tavsiya qiladi. O'quvchilar aytgan ismlarni o'qituvchi (yoki bir o'quvchi) xattaxtaga, o'quvchilar daftarlariga bosh harf bilan boshlab yozadilar (Omon, Aziz, Halima, Kamola kabi). Yozilgan so'zlar bo'g'inlab o'qib tekshiriladi.

— Biz hozir o'rganilgan qaysi qoidani takrorladik?

2. Og'zaki mashq.

— Siz qanday uy hayvonlarini bilasiz?

-O'qituvchi mushuk, ot, it rasmlarini ko'rsatib, shu uy hayvonlariga nom qo'yish vazifasini topshiradi. O'qituvchi bolalar qo'ygan nomni xattaxtaga yozishi mumkin. (Momiq, Boychibor, Ziyrak.)

— Kishilar nima uchun (nima maqsadda) hayvonlarga nom qo'yadilar? Siz qanday uy hayvonlarini boqasiz? Ularga qanday nom qo'ygansiz?

O'qituvchi savollarga o'quvchilar berganjavoblarni xulosalab, hayvonlarga qo'yilgan nomni ham bosh harf bilan boshlab yozilishini aytadi.IV. Darsni mustahkamlash.

16- mashq.

Bu mashqni o'quvchilar ikki xil usulda bajarishlari mumkin.

1 - usul: darslik oxirida berilgan 1 - esdalikdan foydalanib ko'chiradilar va tekshiradilar.

2- usul: gaplarni izohlab ko'chiradilar: «Shavkat kuchukcha boqdi». Shavkat— gapning birinchi so'zi, kishi ismi, bosh harf bilan boshlab yozaman. «U kuchukchaga Ziyrak deb nom qo'ydi». U— gapning birinchi so'zi, bosh harf bilan yozaman; Ziyrak— kuchukchaga qo'yilgan nom, bosh harf bilan boshlab yozaman.
17- mashq.

Mashq topshiriqlari tartibida bajariladi. Mashqni tekshirib, savollariga javob bergach, o'quvchilarga darslikdan qoidani o'qish topshiriladi. Kishilarning ismi, familiyasi va hayvonlarga qo'yilgan nomlar bosh harf bilan boshlanadi.


V.Dars yakuni:

Dars umumlashtiriladi, o’quvchilar baholanadi.VI. Uyga vazifa:18- mashq. (Mashq sharti tushuntirib beriladi.)


Ko’rildi: O’IBDO’

Sana
6-darsMavzu: Bosh harf bilan yoziladigan so‘zlar . 19-20-mashqlar

Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Ism, familiya, bosh harf.

Soatlar soni: 1 soatMavzuningqisqachata’rifi: Kishilarningismi, familiyasi, hayvonlargaqo'yilgannomniboshharfbilanyozishhaqidama’lumotberish.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.


Darsning maqsadi

Maqsadlar:

Talimiy: Kishilarningism-familiyasi. hayvonlargaqo'yilgannomniboshharfbilanboshlabyozishhaqidagiko'nikmalarnimustahkamlash.

Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarda insonlarga bo’lgan hurmat tuyg’ularini uyg’otish.

Rivojlantiruvchi maqsad: Kishilarning ism-familiyasi. hayvonlarga qo'yilgan nomni bosh harf bilan boshlab yozish haqidagi ko'nikmalarni rivojlantirish.

Tayanch kompetensiyalar:

Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:O’quvchilarni har bir darsda kitob bilan ishlashga, bajarilayotgan mashqning maqsadini tushunishga o’rganadi.

Fanga oid kompetensiyalar:Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi, tinish belgilarini to’g’ri qo’llay oladi.


Darsning texnologik xaritasi


T|r

Dars bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni darsga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10 daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kishilarning ismi, familiyasi, hayvonlarga qo'yilgan nomni bosh harf bilan yozish..

Ko’rgazmalilik.

20 daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Yozuv daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10 daqiqa

5

Darsni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2 daqiqa


I.Tashkiliyqism:Salomlashish, yo’qlamaqilish, o’quvchilarnidarsgatayyorgarliklarinitekshirish.

II.O’tilganmavzunitakrorlash:

1. O'quvchilar daftari ko'rib chiqiladi.

2. Suhbat yordamida uy vazifasi qanday bajarilganligi aniqlanadi.

O'qituvchi topishmoqning javobi nima ekanligini so'raydi. O'quvchilar sabzi ekanligini aytadilar. Daftarlar tekshirish uchun yig'ib olinadi, ikkinchisi tarqatiladi. Tartibli, chiroyli yozilgan daftar egalari rag'batlantirilib, kamchiliklar ko'rsatib o'tiladi.III.Yangi mavzu bayoni:


19-mashq. O‘qing.
Daraxtlarga Qara, Nodir.Nega

bargin — To‘kayapti?Bu eskisi,
Bahor unga
Yangi ko‘ylak —
Tikayapti!


Orif To‘xtash

\

Bahor unga
Yangi ko‘ylak —
Tikayapti!


Orif To‘xtash\
Yozing. Bosh harf bilan yozilgan so‘zlarga e’tibor bering. Gapning oxiriga qo‘yilgan belgilarni izohlab bering.


IV. Darsni mustahkamlash.  1. mashq. Rasmga qarang. Bolalarga ism, hayvonlarga nom qo‘ying.

Rasm asosida gaplar tuzing va
yozing.

V.Dars yakuni:

Dars umumlashtiriladi, o’quvchilar baholanadi.VI. Uyga vazifa:

Ko’rildi: O’IBDO’

Sana

7-dars

Mavzu: Tovushlar va harflar. 22-24-mashqlar

Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Tovush, harf.

Soatlar soni: 1 soatMavzuning qisqacha ta’rifi: Tovushlar va harflar haqidama’lumotberish.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.


Darsning maqsadiMaqsadlar:

Ta’limiy: O'quvchilarda tovush va harfni aniqlash ko'nikmasini o'stirish; tovushning so'z ma'nosini farqlashdagi ahamiyati haqidagi boshlang'ich tasawurni shakllantirish, so'zlarni taqqoslay olishga o'rgatish.

Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarga estetik tarbiya berish.

Rivojlantiruvchi maqsad: O'quvchilarda tovush va harfni aniqlash ko'nikmasini rivojlantirish.

Tayanch kompetensiyalar:

Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:O’quvchilarni har bir darsda kitob bilan ishlashga, bajarilayotgan mashqning maqsadini tushunishga o’rganadi.

Fanga oid kompetensiyalar:Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi, o’zbek tilida nutq tovushlarini to’g’ri qo’llay oladi, talaffuz me’yorlariga rioya qila oladi, bo’g’in ko’chirish qoidalariga rioya qila oladi, o’zlashtirgan leksik birliklarni matnda qo’llay oladi, tinish belgilarini to’g’ri qo’llay oladi.
Darsning texnologik xaritasi


T|r

Dars bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni darsga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10 daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Tovushlar va harflar

Ko’rgazmalilik.

20 daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Yozuv daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10 daqiqa

5

Darsni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2 daqiqaI.Tashkiliyqism:Salomlashish, yo’qlamaqilish, o’quvchilarning darsga tayyorgarliklarini tekshirish.

II.O’tilgan mavzuni takrorlash:

1. O'quvchilar daftari ko'rib chiqiladi.

2. Suhbat yordamida uy vazifasi qanday bajarilganligi aniqlanadi.

1-sinfda o‘rgangan qaysi mavzular yodingizga tushdi?— Nechta gap yozdingiz? O'qing. Har bir gap oxirida to'xtam (pauza) qiling. (O'quvchilar vazifani bajaradilar.)

— Gapni to'g'ri yozish uchun qaysi qoidani bilish zarur? (Bu haqdagi qoidani darslikdan o'qish mumkin.)Download 455,82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti