Shahar tumani umumiy o’rta ta’lim maktabi Jismoniy tarbiya fani o’qituvchisiDownload 1.86 Mb.
bet1/19
Sana23.01.2020
Hajmi1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
____________(shahar) tumani

__-umumiy o’rta ta’lim maktabi

Jismoniy tarbiya fani o’qituvchisi

____________________________________________ning

umumiy yillik pedagogik

ish yuklamasi asosida yig’ma jildi

“Tasdiqlayman”

Maktabdirektori: ________

___________ (shahar) tumani ___-umumiy o’rta ta’lim


maktabi jismoniy tarbiya fani o’qituvchisi
____________________________________________________ning
taqvim-mavzu rejasi

O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi Respublika

ta’lim markazi. Jismoniy tarbiya fanidan

uzviylashtirilgan o’quv dastur asosida

taqvimiy-mavzuiy ish reja tuzilgan

Taqvimiy-mavzuiy ish reja 2019 yil jismoniy

tarbiya fani avgust kengashi yig’ilishida

muhokama qilindi va maqullandi

2019-2020 o’quv yili

JISmONIY TARBIYa FANI O‘QUV DASTURI

(1-11-sinf)
Ushbu dastur O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining 2018-yil 25 yanvardagi “Umumiyo‘rta, o‘rtamaxsusvakasb-hunarta’limitiziminitubdantakomillashtirishchora-tadbirlarito‘g‘risida” va 2018-yil 5 sentyabrdagi “Xalqta’liminiboshqarishtiziminitakomillashtirishbo‘yichaqo‘shimchachora-tadbirlarto‘g‘risida”gifarmonlari, 2018-yil 14 avgustdagi “Yoshlarnima’naviy-ahloqiyvajismoniybarkamoletibtarbiyalash, ulargata’lim-tarbiyaberishtiziminisifatjihatidanyangibosqichgako‘tarishchora-tadbirlarito‘g‘risida”gihamda 2018 yil 5 sentyabrdagiXalqta’limitizimigaboshqaruvningyangitamoyillarinijoriyetishchora-tadbirlarito‘g‘risida” qarorlari, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187-son “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”giqaroriga muvofiq 2018 yilning 29 oktyabridaXalqta’limivazirligining “Umumiyo‘rtata’limmaktablariuchun 2019-2020-o‘quvyiligamo‘ljallangantayancho‘quvrejavatakomillashtirilgano‘quvdasturlarinitasdiqlashto‘g‘risida” 266-sonlibuyrug‘ibilan tasdiqlangan va umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 1-11 sinflari uchun amaliyotga joriy etiladi.

Tushuntirish xati
Jismoniytarbiyainsonnijismoniykamolotgaerishishgayonaltirilganpedagogikjarayondir.Jismoniytarbiyaoquvchilarniyanadasoglomqilib tarbiyalashda asosiy vositabolibxizmat qiladi.

Umumiy o‘rta talimmuassasalarida jismoniy tarbiya fanini o‘qitishning
maqsadi–oquvchilarnijismonanbaquvvat,epchil,soglomqilibtarbiyalash, insonsalomatligitogrisidagibilimlarinirivojlantirish,

Jismoniytarbiyafanidanegallaganbilimlarinihayotdaqollayolishlayoqatinishakllantirishdaniborat.Umumiy o‘rta talimmuassasalarida jismoniy tarbiya fanini o‘qitishning
vazifalari:Jismoniytarbiyadarslaridaasosanuchtavazifanihalqiladi.Jumladan, talimiy, tarbiyaviy, soglomlashtiruvchi.

Talimiy–vazifaniamalgaoshirishdaoquvchilardajismoniytarbiyava
sporttogrisidaginazariybilimlar,yanisportturlari,sportanjomlarivaulardan foydalanishhamdaxavfsizlikqoidalarigarioyaetganholdayosh-fiziologik xususiyatlarigamosbolganjismoniyyuklamalarnimustaqilravishdabelgilay olishiga o‘rgatish.

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha asosiy tushunchalarni, ularning mohiyatini


hamdadasturdamavjudbolganjismoniytarbiyajarayonidamashqlarni oquvchilargaorgatish;

Tarbiyaviy – jismoniy tarbiya va sport faoliyatining kerakligicha taminlash,
jismoniysifatlarnirivojlantirish,aqliyvaestetiktarbiyalarbilanshakllantirib boriladi.

Sog‘lomlashtiruvchi–oquvchilarningsogliginimustahkamlash,har
tomonlama jismonantarbiyalash;

sog‘lomturmush tarsigaamalqilishvaunikengjamoatchilikortasidatargibetish; jismoniymashqlarniketma-ketlikdatogribajarishorqalijismoniysifatlarnirivojlantirish;


sportasbob-anjomlaridanfoydalanishningxavfsizusullariniorgatish;

jismoniytarbiyavasportfaoliyatinikerakligichata’minlash;soglomlashtiruvchimashqlarnikundalikhayotidaqollayolish;

organizmnichiniqtirish va jismoniyqobiliyatlarnirivojlantirishdaniborat.

JismoniytarbiyafanitarkibigaSalomatlikasoslari”,Soglomavlodasoslari hamda Hayot xavfsizligi asoslari”oquv kurslarini singdirib o‘qitilishilozim.

Jismoniytarbiyavasoglomlashtirishniboshlangichsinflardaoqitish
salomatliknimustahkamlash,jismoniysifatlar(kuch,tezlik,chaqqonlik, chidamlilik,egiluvchanlikvakoordinatsiya)nirivojlantirish,o‘yinlivaziyatlarda oqilonavamurakkabhayotiy-amaliy,shuningdek,sportningharakatliturlarini ozlashtirishga yonaltiriladi.

Yuqorisinflardaushbufannioqitishme’yoriyjismoniyrivojlanishga komaklashish,harakatlanishvaqtidavastatikholatlardagavdanitogritutish malakasinimustahkamlash,gimnastika,yengilatletika,sporto‘yinlari(basketbol, voleybol,qoltopi,futbolvaboshqalar)gaoidmashqlarnibajarishda,texnikava taktika asoslariniorgatishdako‘nikma va malakalarni mustahkamlaydi.

Jismoniytarbiyafanioqituvchisidarsmashgulotlariniboshlashdanoldin mashgulototkaziladiganjoynitanlashi,diqqatbilankozdankechirishi,sport jihozlarining yaroqli ekanligiga ishonch hosil qilishi va mashgulot otkaziladigan joylargaqoyiladigantalablarigakora,sanitariya-gigiyenashartlarining muvofiqligigaishonchhosilqilish,oquvchilarjismoniymashqlarnibajarishda xavfsizlik qoidalariga qatiyan tayanganholdaamalga oshiriladi.

Jismoniymashqlarnibajarishda xavfsizlikchoralariga rioya qilish;

-mashgulototkazishjoyidiqqatbilankozdankechirilibxavfsizlik

choralarini korilishi;

Gimnastika anjomlari (turnik, brus, tortilish arqoni)da mashq bajarishdan oldin foydalanishga yaroqliligini birma-bir tekshirib chiqish lozim.

-akrobatikamashqlarinibajarishdanavvalesamatlarningtaxlanishiga,yer(pol)gatoshalishigaahamiyatberishlozim,chunkiularorasidaboshliqqolib ketib sakrovchi oraliqqa kelibtushushi mumkin.

Oquvchilarning mashgulotga kiygan kiyimlari (futbolka, shorti, sport kiyimi) doimo toza, oziga qulay, poyabzali ham toza, ixcham, tovoni rezinali vayumshoq bolishilozim.

Dasturga«Suzish»bolimikiritilganbolib,bubolimgaalohidasoat ajratilmagan. Agar maktabda suzishga sharoit bolsa, unga birinchi sinfdan boshlab orgatiladi.Suzishgaajratiladigansoatlardasturningasosiyturlari(harakatli o‘yinlar, gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari) hisobidan olib boriladi. Suzish darsigaborayotganoquvchilardasovun,mochalka,sochiq,suzishuchunmaxsus kiyimbolishikerak.Darstugagachoqituvchibarchaoquvchilarningboryoqligini tekshirib chiqishi lozim.

Shuningdek,mashgulot vaqtidavrachyoki hamshira bolishi zarur.Oquvchi favqulodda jarohatlangan taqdirda birinchi tibbiyyordam korsatish uchun Tibbiyyordam qutisi” (aptechka) bolishi zarur.

Suzishboyichabirinchidarslarquruqlikdaotkaziladi.Oquvchilardasuzish boyichakonikmahosilqilgach,suvgatushurib,qirgoqdatopshiriqberib orgatiladi.Suvhavzasiningtozaligi,kiyinishxonalariningozodaligivagigiyenik talablargajavob berishi oqituvchi(trener)va tibbiyot xodimlarining nazorat qilib turishlarigabogliq.Suvhavzasimuntazamravishdaxloraralashmasivamis kuporosibilantozalanib,uningsuvibir-ikkihaftadaalmashtirilibturilishizarur. Tibbiyotxodimlaritumansanitariya-epidemologiyastansiyasixodimlaribilan hamkorlikdasuvhavzasigainfeksiyatushmasligiuchunbelgilanganmiqdorda,muntazamravishdasuvnitekshiribturishlarilozim.Maktabma’muriyatiesabu masalada suv havzasi xodimlarigahar tomonlama yordam korsatishlarikerak.

Umumiyortatalimmaktablaridaoquvchilarnijismoniyrivojlantirishda samarali usullardan foydalanish;

- umumiy orta talimmaktablarida ommaviy soglomlashtirish hamda sinfdan tashqari ishlarni rejalashtirish vaotkazishnitashkil qila bilish;

-oquvchilarningengmuhimkorsatkichlarisifati,jismoniyrivojlanishi, jismoniy tayyorgarligi manitoringtadqiqotiniotkazish;

-salomatlikniyaxshilashningasosiyvositalarinitadbiqqilishvanoananaviy usullardan foydalanish yollari;

- umumiy orta talimmakablarda soglomlashtirish mashgulotlarida interfaol metodlardan samarali foydalanish;

Jismoniytarbiyao‘quvdasturiasosidafanoqituvchisiyilliktaqvim


mavzuiyrejaishlabchiqadivatalimmuassasalariningoquvishlaribo‘yicha directororinbosaritomonidantasdiqlanadi.Taqvimmavzuiyrejatuzishdaoraliq va yakuniy nazorat ishlarining togri taqsimlanishi, nazariy bilim berish va amaliy mashgulotlarning ketma-ketligiga etiborqaratish lozim.

Ushbuoquvdasturdaboblarkesimidaumumiysoatlarajratilganbolib,


boblarhajmikeltirilganmavzularnitaqsimlanishioqituvchitomonidanijodiyyondashganholdaamalgaoshiriladi.Jumladan,taqvimmavzuiyrejanituzishda oquvdasturidaboblargaajratilgan(mavzulargaberilgan)umumiysoathajmi, mazmunvamohiyatidanchiqmaganholdataqsimlanishizarur.Taqvimmavzuiy rejatuzishdaoqituvchibobichidaberilganmavzularnisinflarkesimidataqsimot qilishvaqtidaoquvchilarniozlashtirishdarajasiniinobatgaolganholda, namunadaberilgansoatlarnikopaytirsa,(*)belgisiniqoyishihamdadastur soatlarini taqsimotiga kiritilgan ozgarishlar yuzasidan maktab pedagogik kengash yigilishida muhokama etib,qaror qismi bilan hujjatlashtirishi lozim.

Shunigdek,oquvchilarningDavlattalimstandartiozlashtirishyuzasidan


otkazilganmanitoringnatijalarigakoraoquvchilarbilimidaaniqlangan boshliqlarnitoldirishmaqsadidamavzulargaajratilgansoathajmi15%gacha ozgartirish va metodik kengash yigilishida kelishilgan holda maktab pedagogika kengashidamuhokamaqilinibtasdiqlanishimaqsadgamuvofiq.Mazkurdasturda tavsiyaetilayotganadabiyotlarro‘yxatidanfanoqituvchilariijodiyyondashgan holda mavzularni kengaytiriboqitishda foydalanishlari mumkin.

Oquvdasturningboshidaharbirsinfoquvchilariningoquvfaoliyati


natijalarigaqoyiladigantalablarkeltirilgan.Buozornidaoquvyili boshlanishidapedagoglarningharakat strategiyasini belgilab beradi.

OzbekistonRespublikasiXalqtalimiVazirining2018yil5oktabrdagi249-sonlibuyrugigako‘raoquvchilarsoni25nafarvaundanziyodbolganumumiy ortatalimmuassasalariningVIII-XIsinflardaJismoniytarbiya”fani2guruhga boliboqitiladi.VIII-XIsinflardabolinmasdanoqitilgandadarsmashgulotlari integratsiyalashgan oquv dastur asosida olib boriladi. Respublikamizning urf-odati vamilliyananalarigakora,yoshxususiyatlarinihisobgaolganholda, oquvchilarning jinsiga qarab sinfni ikki guruhga bolishda qiz bolalar bilan (8-11 sinflarda) darsni ayol o‘qituvchiolib borishi maqul debtopildi.

Mazkur o‘quv dastur darsliklarning davriylik nashr etilishi asosida amaliyotga joriy etiladi.

1-4 sinflar

JISMONIY TARBIYA FANIDAN TAQVIM-MAVZUIY REJA
Mazkur buyruq ijrosini ta’minlash maqsadida, Jismoniy tarbiya o’quv dasturiga ba'zi o’zgartirishlar kiritilgan holda, taqvim mavzuiy rejasi qayta ishlanib, “Hayot xavfsizligi asoslari”, “Salomatlik darslari” va “Sog’lom avlod asoslari” dasturlaridagi integratsiyalangan mavzular fan tarkibiga singdirildi.

Ushbu mavzular nazariy bilim berish orqali, ya’ni fan o’qituvchilari tomonidan darsning tayorlov qismida (2-3 daqiqa) o’qitilib boriladi. Jumladan:

Hayot xavfsizligi asoslari” dasturidagi mavzularni Jismoniy tarbiya fani tarkibiga integratsiyalanishi:

1-sinf.“Suvdagi xavfsizlik qoidalari” - Suvda chiniqish qoidalari; Suzish usullari.

3-sinf.“Cho’milish himoya vositalari haqida tushuncha” - Mavjud sport anjom – uskunalarni avaylab asrash; “Burundan qon ketish sabablari va birinchi yordam ko’rsatish” - Jarohatlanishda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish; “Ko’zga chang tushganda muhofazalanish qoidalari” - Ochiq havoda jismoniy mashqlar bilan shug’ullanishning inson salomatligini rivojlantirishdagi ahamiyati; “G’urra yoki ko’karish bo’lganda birinchi yordam” - Dars vaqtida shikastlanishning oldini olish va unga birinchi yordam; “Tez yurish, yugurish va boshqa holatlarda qorin va biqinda og’riq paydo bo’lganda yordam ko’rsatish” - Yurish va yugurish mashqlarini bajarishda to’g’ri nafas olish.


Download 1.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar