Samarqand iqtisodiyot va servis institutiDownload 1.8 Mb.
bet1/24
Sana11.01.2017
Hajmi1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI
«Xalqaro turizm va turizm servisi» kafedrasi

I.S.Tuxliyev

«T U R I Z M A S O S L A R I»

fanidan o‘quv qo‘llanma


O‘quv qo‘llanma Davlat granti OT-7F-130 «Turizm xizmatlar bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmini modernizatsiyalash» nomli fundamental loyihaning ish rejasi asosida qayta ishlangan va to‘ldirilgan, uchinchi nashri.

SAMARQAND – 2010

UDK 338.48(075.8)
I.S. Tuxliyev, R.Hayitboyev, N.E.Ibodullayev, R.S.Amriddinova

Turizm asoslari: O‘quv qo‘llanma – S.: SamISI, 2010- 247 b.


O‘quv qo‘llanmada turizmga oid fanlarni o‘qitishda va amaliyotda zarur bo‘lgan tushuncha va atamalar hamda turizmning iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy va ijtimoiy ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek o‘quv qo‘llanmada turizm xizmatlarining tasniflanishi, turlari, turizm industriyasi va resurslari, turizm xizmatlari va mahsulotlari hamda O‘zbekistonda turizm to‘g‘risidagi Davlat siyosati, xalqaro turizmning rivojlanishi va turizm sohasini rejalashtirish kabi murakkab mavzular ravon tilda ifodalangan.

O‘quv qo‘llanma Institut o‘quv-uslubiy kengashda tasdiqlangan bo‘lib, oliy o‘quv yurtlarining turizm operatorlik xizmatini tashkillashtirish, turizm menejmenti, marketingi, va turizm servis sohasi yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalarga va magistr, aspirantlarga mo‘ljallangan. Undan turizm kasb-hunar kollejlari o‘qituvchilari va turizm sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassislar ham foydalanishi mumkin.
Taqrizchilar: i.f.d., professor M.Q. Pardayev

i.f.n., dotsent O.X. HamidovKompyuterda sahifalovchi Abdunazarova N.


 • Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2010 yil.


MUNDARIJA

Kirish ……………………………………………………..........

7


I. BOB. «Turizm asoslari» kursining maqsad va vazifalari..................

8
1.1. «Turizm asoslari» kursining maqsad va vazifalari…………

8
1.2.O‘zbekistonda turizmning mohiyati…………………….......

9
1.3. Kursning boshqa bilimlar tizimida tutgan o‘rni……………

15


II. BOB Sayohat va sayohatchi, turist haqidagi tushunchalar………….

20
2.1.Ilk sayohatchilar va sayohatlar tarixi……………….............

20
2.2. Markaziy Osiyo mintaqasi sayohatchilari …………………

22
2.3.Turizm tushunchasi va uning shakllanish tarixi…................

24
2.4.Sayohatlarning moddiy ta’minlash jihatlari………………...

25


III. BOB Turizm xizmatlarining tasniflanishi va xususiyatlari…………

29
3.1. Turizm sohasining tasniflanishi…………………................

29
3.2. Turistlik xizmatlarning xususiyatlari………………………

35
3.3. Turistlik xizmatlarning «To‘rtta S» bilan ifodalanishi …….

35


IV. BOB Turizm industriyasi…………………………………….............

39
4.1.Turizmni industriyasini tashkil qilish ………………………

39
4.2 Turoperator va turagentliklar……………………………….

40
4.3 Transport va mehmonxona xo‘jaligi………………………..

41
4.4 Ovqatlanish xo‘jaligi………………………………………..

45


V.BOB Turizm turlari va asosiy ko‘rinishlari………..........................

50
5.1.Aktiv va passiv turizm turlarining xususiyatlari....................

50
5.2. Harakatlarning turlariga nisbatan turizm marshrutlarning tasnifi……………………………….....................................

51
5.3. Turizm turlarining ko‘rinishlari…………………................

53
5.4. Qishloq turizmining rivojlanishi…………………………..

56
5.5. Klubli dam olishni egallash tizimi va uning turlari………...

59


VI.BOB Turizmni rivojlantirishda turlarni shakllantirish texnologi-yasi …………………………………………….……………….

62
  1. Turistlik xizmatlarni loyihalashtirish…………....................

62
  1. Xizmat ko‘rsatish dasturini yaratish……………………….

64
6.3. Turmahsulotni hisoblash jarayoni…………………………

65
6.4. Turistlik marshrutini ishlab chiqish bosqichlari……………

68
6.5. Turistlik sayohatning yo‘llanmasi va texnologik haritasini tuzish……………………………………………………....

69
6.6. Turistlik korxonaning yuklama grafigi va marshrutini tuzish ………………………………………........................

71

VII. BOB Turizm resurslari……………………………………….…...

74
7.1. Turizm resurslari tushunchasi……………………………...

74
7.2. Tabiiy turistlik resurslar……………………….………..….

75
7.3. Madaniy – tarixiy resurslar……………………...................

76
7.4. Ijtimoiy – iqtisodiy resurslar……………………………….

77
7.5. Turistlik axborot resurslari…………………………………

78
7.6. Turistlik hududlar va turistlik akvatoriya…………..............

79


VIII. BOB Turizm xizmatlari va mahsulotlari……………………........

84
8.1. Turistlik xizmatlar haqida tushuncha………………............

84
8.2. Turistlik mahsulotlar haqida tushuncha……………………

86
8.3. Jozibador turistlik mahsulot yaratish……………….............

88
8.4. Xizmat ko‘rsatish klasslari va paketi…………………........

90


IX.BOB O‘zbekiston Respublikasining turizm to‘g‘risidagi Davlat siyosati……………………………………………..................

98
9.1. Davlatning turizm sohasidagi siyosati…………………...…

98
9.2. Davlatning turizm siyosatini amalga oshirish mexanizmi…

99
9.3. Turizm faolliyatining davlat tomonidan tartibga solishning asosiy maqsadlari…………………………………………..

101
9.4.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Respublika Vazirlar Mahkamasining turizm sohasiga oid farmon va qarorlari….

103


X BOB O‘zbekistonning tarixiy shaharlari turistlik ob’ektlar sifa-tidagi xususiyatlari ………………………………………….

118
10.1. O‘zbekiston turizmini rivojlatirishda tarixiy shaharlar-ning o‘rni………………..................……………………..

118
10.2. Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari «Sharqning qadimiy obidalari» ……………………………………...................

120
10.3. Shahrisabz, Termez, Farg‘ona va boshqa shaharlarning asosiy tarixiy va arxitektura yodgorliklari………..............

125


XI.BOB O‘zbekistonda xalqaro turizmning rivojlanishi...........……….

129
11.1. Xalqaro turizm rivojlanishining O‘zbekiston iqtisodiyo-tiga ta’siri………………........................…………………

129
11.2. O‘zbekistonda xalqaro turizmning rivojlanish dinamikasi

131
11.3. Xalqaro turizm xizmat bozorida o‘tkazilayotgan islohotlar

132


XII.BOB Ekologiya va turizm……………………………………………..

138
12.1. Ekologik turizm……………………………………...........

138
12.2. Xorijiy ekoturizm bozori………………………………….

139
12.3. O‘zbekistonda ekologik turizmni rviojlantirish..................

140
12.4. O‘zbekiston geografiyasining turistlik jozibadorligi…….

141
12.5. O‘zbekistonning turistlar e’tiboriga molik asosiy tabiiy boyliklari………………………………...………………..

146

XIII.BOB Turizm sohasini rejalashtirishning tashkiliy mexanizmlari

15113.1.Turizmni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqish bosqichlari


15113.2.Turizmni rivojlantirish rejalari va dasturlarini ishlab chiqish, ularning bajarilishini ta’minlash..............................


15313.3.Turizm industriyasining rivojlanishini rejalashtirish mexanizmlari…………………………...………………


155
13.4. O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari va xususiyatlari...................................

158


XIV.BOB Turizm xizmatini litsenziyalashtirish……………………....

163
14.1. Turistlik faoliyatni litsenziyalashtirish rasmiyatchiligi…..

163
14.2. Litsenziya olish uchun davlat tomonidan o‘rnatilgan talablar ..……………………………...…………………..

165
14.3. Turistlik faoliyatga litsenziya berish uchun tegishli hujjatlarni tayyorlash…………………......………………

166
14.4. O‘zbekturizm Milliy kompaniyasining litsenziyalarni tek-shirish jarayonidagi huquqlari…………………………..

170


XV.BOB Turistlarni sug‘urtalash……………………...………..……

173
15.1. Sug‘urtalash turizm faoliyatidagi zaruriy element sifatida

173
15.2. Turizmda sug‘urtalashning turlari…………………..…….

174
15.3. Turizmda sug‘urtalashni rasmiylashtirish………………...

175


XVI.BOB Turizm infratuzilmasi……………………………........……….

179
16.1. Turizm infratuzilmasi haqida tushuncha…………………

179
16.2. Turizm infratuzilmasida transport tuzilmasining hissasi…

181
16.3. Turizm infratuzilmasidagi mehmonxonalar tasnifi……….

183
16.4. O‘zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini rivoj-lantirish chora-tadbirlari ………………............................

184


XVIII. BOB Turizm xizmatlarini sertifikatlashtirish va standartlash-tirish…………………………………………………………

187
17.1. Turizmda sertifikatlashtirishning turlari………………......

187
17.2. Turizm va mehmonxona xizmatlarini sertifikatlash bo‘yi-cha ishlarning kalkulyatsiyasi.............................................

189
17.3. Sertifikatlashtirishda Davlat standartlaridan foydalanish

190
17.4. Turizmda standartlashtirish jarayonining mazmuni va mohiyati ………………………………………….………

192
17.5. Turizmni standartlashtirish jarayonidagi rasmiyatchiliklar

193


XVIII. BOB Turistlik xizmat bozorining xususiyatlari………………...

200
18.1. Turistlik xizmat bozorning funksiyalari va tarkibi ………

200
18.2. Turistlik xizmat bozorni segmentlashtirish……………..

2004
18.3. Turizm xizmat bozoriga ta’sir qiluvchi asosiy omillar…..

210


XIX.BOB Turistlik tashkilotlarda marketing strategiyasini aniqlash

215
19.1. Marketing strategiyasi rejasining bosqichlari…………….

215
19.2. Korxona maqsadini rejalashtirish…………………………

215
19.3. Muqobil strategiyalar ishlab chiqish……………………...

216
19.4. Boston konsalting guruhining matritsasi (BKG)…………

217
19.5. Marketing dasturini ishlab chiqish……………………….

218


XX BOB Turizmga oid rasmiyatchilik va hujjatlar…………………..

219
20.1. Turizmga oid rasmiyatchilik tushunchasi va uning mazmuni ………………………………………………...

219
20.2. Bojxonaga oid turizm rasmiyatchiliklari………………….

222
20.3. O‘zbekiston bojxonasi qoidalari………………………….

224
20.4. Turizmga oid hujjatlar…………………………………….

226
20.5. Turist uchun tibbiy rasmiyatchiliklar tartibi………………

230


XXI BOB

Turizm sohasida xavfsizlikning huquqiy asoslari……….…..

232
  1. Turizmda xavfsizlik tushunchasi…………………….......

232
  1. Xalqaro turizmda turistlarining hayoti xavfsizligini ta’minlashning huquqiy me’yorlari…………………...….

235
  1. O‘zbekiston Respublikasining qonun va qarorlarida turistlarning hayoti xavsizligining ta’minlanganligi…...…

239
  1. Turistlarning hayoti xavsizligiga ta’sir qiluvchi omillar va turistlarning hayoti xavfsizligini ta’minlash tadbirlari..

240


ILOVALAR………………………………………………………………..

246ADABIYOTLAR……………………………………………………………

250


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa