Реферат мавзулари тошкент 2012 " Молия" фанидан реферат мавзулариDownload 63 Kb.
Sana22.03.2022
Hajmi63 Kb.
#505948
TuriРеферат
Bog'liq
Реферат мавзулари


Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таълим вазирлиги
Тошкент Молия институти
Молия” кафедраси
МОЛИЯ”

фанидан
РЕФЕРАТ МАВЗУЛАРИТОШКЕНТ – 2012

Молия” фанидан реферат мавзулари

 1. Ишлаб чиқаришни янгилаш ва модернизациялаш шароитида инвестицион дастурларни молиялаштиришни назарий асослари.

 2. Хўжалик юритувчи субъектларнинг маркетинг стратегиясининг молиявий жиҳатлари.

 3. Хўжалик юритувчи субъектларнинг асосий ва айланма капиталининг доиравий айланишини молиявий аспектлари.

 4. Классик иқтисодий мактаб вакилларининг молияга оид назариялари.

 5. Хўжалик юритувчи субъектлар молияси – давлат молиявий салоҳиятининг асосидир.

 6. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий барқарорлигини баҳолаш кўрсаткичлари.

 7. Молиявий режалаштиришнинг умумдавлат ва ҳудудий даражалари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари.

 8. Хўжалик юритувчи субъектларнинг харажатлари: моҳияти, таркиби, классификацияланиши ва самарадорлигини баҳолаш.

 9. Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий оқимларининг самарадорлиги ва уни аниқлаш тартиби.

 10. Хўжалик юритувчи субъектларнинг ишлаб чиқариш чиқимлари, фойдаси ва рентабеллиги.

 11. Ўзбекистон Республикаси бюджет тизимини ислоҳ қилишнинг долзарб муаммолари

 12. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида бюджет сиёсатининг хусусиятлари ва вазифалари

 13. Ўзбекистонда бюджет тизими ва бюджет муносабатларининг ривожланиш тарихи

 14. Бозор ислоҳотлари шароитида давлат ижтимоий сиёсатининг молиявий муаммолари.

 15. Бозор ислоҳотларининг чуқурлашуви шароитида давлатнинг солиқ сиёсати ва корхоналарнинг бюджет билан муносабатларини мукаммаллаштириш муаммолари.

 16. Уй-жой ва коммунал хўжалиги харажатларини молиялаштиришнинг ҳозирги замон муаммолари

 17. Давлат кредити – давлат бюджети тақчиллигини молиялаштиришнинг муҳим манбаси сифатида

 18. Давлат мулкини самарали бошқариш ва хусусийлаштиришни жадаллаштириш орқали бюджет даромадларини ошириш йўналишлари

 19. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида давлат корхоналари молиясини бошқариш

 20. Давлат молиявий назоратининг моҳияти, шакллари ва улар тараққиётининг ҳозирги замон муаммолари

 21. Уй хўжаликлари молияси тараққиётининг ҳозирги замон муаммолари

 22. Сиёсий партиялар ва улар фаолиятини молиявий таъминлашнинг ўзига ҳос хусусиятлари

 23. Ижтимоий ҳаракатлар ва улар фаолиятини молиявий таъминлашнинг ўзига ҳос хусусиятлари («КАМОЛОТ» ёшлар ижтимоий харакати мисолида)

 24. Давлат мулк қўмитасининг махсус хисобварағи маблағларининг шаклланиши ва ишлатилиши

 25. Ўзбекистон Республикасининг молия тизими.

 26. Молияни бошқаришнинг моҳияти, зарурлиги ва аҳамияти.

 27. Молияни бошқариш органлари, уларнинг асосий вазифалари, функциялари, ҳуқуқ ва ваколатлари.

 28. Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги, унинг молияни бошқаришдаги вазифалари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

 29. Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси, унинг молияни бошқаришдаги вазифалари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари

 30. Молиявий назоратнинг моҳияти, зарурлиги ташкилий шакллари

 31. Молиявий назоратнинг турлари, шакллари ва усуллари.

 32. Ўзбекистон Республикасида давлат молиявий ресурслари, уларнинг манбалари, ишлатиш йўналишлари.

 33. Бозор иқтисодиётини молиявий тартибга солиш ва бошқариш асослари.

 34. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида молиядан фойдаланиш.

 35. Молиявий бозорнинг моҳияти, зарурлиги, асосий вазифалари ва турлари.

 36. Молиявий бозор ва унинг молиявий ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлашдаги аҳамияти.

 37. Қимматли қоғозлар бозори, унинг иқтисодиЁтда тутган ўрни ва ҳозирги замон инфратузилмаси.

 38. Молиявий сиёсат, унинг иқтисодиЁтни эркинлаштиришнинг бугунги босқичидаги асосий йўналишлари.

 39. Молия механизми, унинг таркибий қисмлари, элементлари ва молиявий сиёсатни амалга оширишдаги роли.

 40. Корхоналар молияси - Ўзбекистон Республикаси молия тизимининг асоси.

 41. Тижорат асосида фаолият юритувчи корхоналар ва ташкилотлар молияси.

 42. Нотижорат фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар ва муассасалар молияси.

 43. Иқтисодий ислоҳотларнинг бугунги босқичида ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг барқарорлигини таъминлаш.

 44. Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги йилларида молия соҳасидаги ислоҳотлар.

 45. Мустақиллик йилларида молия ҳақидаги иқтисодий таълимотнинг ривожланиш хусусиятлари.

 46. Молиянинг замонавий концепциялари ва уларнинг ҳозирги замон хусусиятлари.

 47. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида давлат молия сиёсатининг стратегик ва тактик масалалари.

 48. Фискал сиёсат муаммолари.

 49. Ўзбекистон Республикасида давлатнинг фискал ва монетар сиёсати уйғунлигини таъминлаш.

 50. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида солиқ-бюджет сиёсати яхлитлигини таъминлаш

 51. Молиянинг моҳияти, зарурлиги ва ҳозирги замон хусусиятлари.

 52. Молиянинг функциялари, уларнинг хусусиятлари ва намоён бўлиш шакллари.

 53. Молия ҳақида иқтисодий таълимотларнинг шаклланиши ва ривожланиши.

 54. Молия ҳақидаги назариянинг ҳозирги замон хусусиятлари ва асосий йўналишлари

 55. Қўшма корхоналар молисининг ўзига хос хусусиятлари.

 56. Акциядорлик жамиятлари молиясининг ўзига хос хусусиятлари.

 57. Маъсулияти чекланган ва қўшимча маъсулиятли жамиятлар (корхоналар) молияси.

 58. Жамоат ташкилотлари ва бирлашмалари молияси.

 59. Фермер хўжаликлари молиясининг ўзига хос хусусиятлари.

 60. Уй хўжаликлари молиясининг ўзига хос хусусиятлари ва уларнинг молиявий имкониятларини ошириш масалалари.

 61. Корхона фойдаси, унинг шаклланиши, ишлатилиши ва ахамияти.

 62. Корхоналар асосий ва айланма капиталининг шаклланиши ва ишлатилишида молиянинг ахамияти.

 63. Корхоналарда молиявий режалаштириш ва истиқболларни белгилаш.

 64. Иқтисодий ночор корхоналарни молиявий соғломлаштириш.

 65. Ўзбекистон Республикасида молия-саноат гуруҳларини ташкил этишнинг иқтисодий асослари.

 66. Корхоналарнинг оборотдан ташқари маблағлари.

 67. Корхоналар айланма маблағларининг доиравий айланишида молиянинг аҳамияти.

 68. Инновацион фаолликни молиявий рағбатлантириш.

 69. Давлатнинг қонун чиқарувчи ва ижроия органлари, уларнинг молия соҳасидаги функциялари ва ваколатлари.

 70. Давлат молиясининг моҳияти ва инстуционал таркиби.

 71. Давлат бюджетининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти, вазифалари ва ҳозирги замон ривожланиш хусусиятлари.

 72. Ўзбекистон Республикаси солиқ тизими, уни такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари.

 73. Давлат бюджетининг даромадлари тизими.

 74. Давлат бюджети даромадларини мустаҳкамлашнинг зарурлиги, омиллари ва имкониятлари.

 75. Давлат даромадлари ва харажатлари тизими, уларни такомиллаштириш.

 76. Давлат бюджети харажатлари тизими, уларни такомиллаштириш ва мукаммаллаштириш.

 77. Ўзбекистон Республикаси бюджет қурилиши ва бюджет тизими.

 78. Бюджет тизими бўғинларида бюджет жараёнини ташкил этиш.

 79. Давлат ижтимоий сиёсатини амалга оширишда давлат бюджетининг ўрни ва аҳамияти.

 80. Маҳаллий молиянинг ижтимоий-иқтисодий моҳияти ва аҳамияти.

 81. Маҳаллий бюджетлар, маҳаллий ҳокимият органлари функцияларини бажаришда уларнинг аҳамияти.

 82. Маҳаллий бюджетларнинг барқарорлигини таъминлаш усуллари ва воситалари.

 83. Маҳаллий бюджетларнинг даромад ва харажатлари тизими.

 84. Ўзбекистон Республикаси бюджет тизимида бюджетлараро муносабатлар.

 85. Суғуртанинг моҳияти, зарурлиги, бозор иқтисодиёти шароитидаги аҳамияти.

 86. Ўзбекистон Републикасида суғурта бозорининг шаклланиши ва ривожланиши.

 87. Ижтимоий суғуртанинг мазмуни, аҳамияти ва ҳозирги замон муаммолари.

 88. Ўзбекистон Республикасида мулкий ва шахсий суғурта бозори.

 89. Ўзбекистон Республикасида аҳоли солиқлари, уларнинг аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишдаги аҳамияти.

 90. Давлатнинг бюджетдан ташқари фондлари, уларнинг бозор иқтисодиётидаги ижтимоий-иқтисодий аҳамияти.

 91. Ўзбекистон Республикаси Пенсия жамғармаси, унинг шаклланиши, ишлатилиши ва бозор иқтисодиётидаги аҳамияти.

 92. Ўзбекистон Республикаси Аҳоли бандлигига кўмаклашувчи Давлат жамғармаси, унинг шаклланиши, ишлатилиши ва бозор иқтисодиётидаги аҳамияти.

 93. Давлат Йўл фондининг шаклланиши, ишлатилиши ва аҳамияти.

 94. Нодавлат, нотижорат жамғармалар, уларнинг вазифалари, шаклланиши ва ишлатилиши.

 95. Иқтисодиётни бошқариш ва тартибга солишда молиядан фойдаланиш.

 96. Ижтимоий муаммоларни ҳал қилишда молиядан фойдаланиш.

 97. Экологик масалаларни ҳал қилишда молиянинг аҳмияти.

 98. Иқтисодиётда инвестициялардан фойдаланишнинг аҳамияти, шакллари ва улар самарадорлигини таъминлаш масалалари.

 99. Халқаро молия , жаҳон тараққиётида унинг ўрни ва аҳамияти.

 100. Миллий иқтисодиётнинг ривожланишида хорижий инвестицияларнинг ўрни ва аҳамияти.

 101. Бюджет тақчиллиги, уни тартибга солиш ва бошқариш.

 102. Давлат кредитининг моҳияти, шакллари ва давлат молияси таркибидаги аҳамияти.

 103. Давлатнинг ички ва ташқи қарзлари, уларни бошқаришнинг мазмуни ва ҳозирги замон вазифалари.

 104. Инфляция, ҳисоб-китоб тизими ҳолатининг давлат молиясига таъсири ва уларни бошқариш масалалари.

 105. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда молиянинг ўрни ва аҳамияти.

 106. Корхоналарнинг молия-банк тизими билан ўзаро муносабатлари, уларни такомиллаштириш.

 107. Корхоналарда молиявий менежмент – корхона молиявий ресурслари ҳаракатини бошқариш тизими сифатида.

 108. Молия тизими ҳақида тушунча, унинг таркиби ва тузилиши хусусидаги иқтисодчиларнинг қарашлари.

 109. Жамланма (консолидациялашган) бюджет тушунчаси, унинг таркиби, тузилиши ва аҳамияти.

 110. Маҳаллий молия ва ҳудудий иқтисодий сиёсатни амалга оширишда унинг аҳамияти.

 111. Солиқ ва солиққа тортишнинг назарий, ҳуқуқий ва ташкилий асослари.

 112. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида давлат буюртмалари, заҳиралари ва эҳтиёжларини молиялаштириш хусусиятлари

 113. Корхоналарнинг молиявий ресурсларини шакллантириш ва бошқариш йўллари

 114. Турли ташкилий-ҳуҳуқий шакллардаги корхоналар молиясининг хусусиятлари

 115. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида акциядорлик жамиятлари молиясининг хусусиятлари

 116. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида молия-саноат гуруҳларининг тутган ўрни ва роли

 117. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида корхоналарни молиялаштириш ва кредитлаш

 118. Корхона пул маблағлари оқимини бошқариш

 119. Молиявий таҳлил ва корхонанинг молиявий стратегияси

 120. Ҳозирги шароитда молиявий сиёсатнинг асосий йўналишлари.

Download 63 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish