Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (1984-1999) (opracował: Eugeniusz Rajnik) 1984 Monografie Piotrowski BernardDownload 215.7 Kb.
bet1/4
Sana02.05.2017
Hajmi215.7 Kb.
  1   2   3   4
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY SKANDYNAWISTYKI UAM (1984-1999)

(opracował: Eugeniusz Rajnik)

1984

1. Monografie
Piotrowski Bernard, W służbie rasizmu i bezprawia. ‘Uniwersytet Rzeszy’ w Poznaniu 1941-1945, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1984, ss. 174.
2. Artykuły
Awedyk Sława, Phonemic interpretation of loan-words from North Germanic languages in Polish, Studia Germanica Posnaniensia XIII (1984), s. 125-128

Gussmann Edmund, Abstract Phonology and Contrastive Analysis, w: J. Fisiak (red.), Contrastive Linguistics: Prospects and Problems, The Hague: Mouton, 1984, s. 171-186.

— Język, języki, perspektywy dwujęzyczności. Wisełka 1984.

— Naturalness, Morphonology, and the Icelandic Velar Palatalisation. The Nordic Journal of Linguistics, 7, 1984, s. 145-163.

— Contrastive Analysis, Substantive Evidence and the Abstractness Issue, w: S. Eliasson (red.), Theoretical Issues in Contrastive Phonology, Groos, Heidelberg, 1984, s. 27-36Lange Tadeusz Wojciech, Jak to było naprawdę z Wangiem, Spotkania z Zabytkami nr 2 (16) 1984, s. 47-48.

— Joannici (kawalerowie maltańscy) i ich związki z Poznaniem, Nurt 4/1984, s. 1, 6-7.

— Komandoria i komandorowie, Nurt 5/1986, s. 8-11.

Maciejewski Witold, Femtonhundratalet - den polska kulturens gyllene ålder, w: A. Rosen (red.), The History of the Polska II, Uppsala-Stockholm 1984 (tekst również w jęz. ang. i niem.), s.

Mrozewicz Bolesław, Edith Södergran - prekursorka fińskiego modernizmu, Nurt 2/1984, s. 27-30

Niewiarowska Ewa, Sandro Key-Åberg, Rozmowa ósma, Nurt 8/1984, s. 31

Piotrowski Bernard, Mniejszość niemiecka w północnym Szlezwiku i belgijskim Eupen-Malmedy w polityce Niemiec 1918-1940, w: Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918-1945. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego, Poznań 1984, 213-242.

— Rzesza Niemiecka a Niemcy z tzw. Baltikum. Uwagi dyskusyjne, w: Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918-1945. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego, Poznań 1984, 301-310.

— Die Rolle der ’Reichsuniversitäten’ in der Politik und Wissenschaft des hitlerfaschistischen Deutschlands, w: Universities during World War II. (Materials of the International Symposium held at the Jagiellonian University on the 40 Anniversary of `Sonderaktion Krakau`, Cracow, October 22-24.1979). Ed. by Józef Buszko and Irena Paczyńska, Warszawa - Kraków 1984, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DCXLIII. Prace Historyczne, z. 72, 467-486.

— Zdzisław Grot (1903-1984) - życie dla narodu i nauki historycznej, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XIII, 1984, 307-313

— W kręgu powstańczej tradycji. 80-lecie urodzin prof. dr hab. Zdzisława Grota, w: Czyn zbrojny Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. (Materiały z V Ogólnopolskiego seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kościan, 3 kwietnia 1984). Red. naukowa: Bogusław Polak, Kościan 1984, 8-14

— Badania nad Polską na Uniwersytecie Królewieckim w III Rzeszy, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 36-37, 1984/1985, 53-76

— Propaganda i nauka niemiecka w III Rzeszy o Polsce i Europie Wschodniej na przykładzie berlińskiej Publikationsstelle, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XIII, 1984 (wydane w 1986 r.), 129-162

Rajnik Eugeniusz, 'Falsche Freunde' unter den dänischen und polnischen Personenbezeichnungen, w: K. Ringgaard & V. Sørensen (eds. ): The Nordic Languages and Modern Linguistics, Århus 1984, s. 355-360

— Semantische Differenzen zwischen den dänischen und polnischen formengleichen Personenbezeichnungen, w: Ole Togeby (ed.): Papers from the Eighth Skandinavian Conference of Linguistics I, Copenhagen 30/8 - 1/9.1984, Københavns Universitet 1984, s. 178-188Skommer Grzegorz, Norsk og polsk - språklige forbindelser, Polsk Kultur'7/1984, s.

— Some Terminological Inconsistencies in Norwegian Syntax, Studia Germanica PosnaniensiaXIII (1984), s. 129-132Wasilewski Andrzej, Skandynawskie spotkania, Nurt 12/1984, s. 38.
3. Recenzje
Fisiak Jadwiga, Rec. W. Littiewood: Foreign and Second Language Learning CUP, Cambridge 1984, Studia Anglica Posnaniensia vol. IV (l 984), s. 170-171

Piotrowski Bernard, Rec. Nordiska Samarbetsorgan 1981-82. Stockholm 1981, pp. XVIII + 243, Zapiski Historyczne, z. 3, 1984, s. 167-168

Dzieje literatur europejskich. Pod red. Władysława Floryana, t. II. Część druga, Warszawa: PWN 1982, pp. 559, Nurt, nr 4/1984, 38

— Antoni Czubiński: Postępowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze tradycje Wielkopolski, Poznań 1983, Koszalińskie Studia i Materiały, nr 1, 1984, 162-165

— Klaus Schiller: Geschichte der Sorben. Bd. IV: Von 1945 bis zur Gegenwart. Bautzen 1979, pp. 322, Slavia Occidentalis, t. 41, 1984, 145-147

— Zdzisław Boras: Książęta piastowscy Wielkopolski, Poznań 1983, Przegląd Zachodni, nr 5/6, 1984, 154.

— Bernd Faulenbach: Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, München 1980, pp. 516, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XIII, 1984 (wydano w 1986), 263-265Wojciechowska Elżbieta, Rec. Podróż Kolbego (Å. Rønning: Kolbes reise), Polska 8/1984, s.
4. Prace edytorskie
Gussmann Edmund (red.), Phono-Morphology. Studies in the Interaction of Phonology and Morphology, KUL, Lublin, 1985, ss. 229
5. Tłumaczenia
Krysztofiak Maria, Tłum. Klaus Rifbjerg: Miłośnik opery. Czytelnik, Warszawa 1984, ss. 229.

Mrozewicz Bolesław, Tłum. Edith Södergran (Wiersze): Dzień chłodnieje; Vierge moderne; Ostatni kwiat jesieni; Ma dusza; Jesień; Gwiazdy; Słowa; Wiosna Północy; Obce kraje; Brzask; Odkrycie. Przekład z języka fińskiego. Nurt 2/222 (1984), s. 27-28

Niewiarowska Ewa, Tłum. Märta Tikkanen, Tak strasznie, W stanie, Zatrzymaj róże, Każdego dnia, Dopiero, Nurt 8/1984, s. 32
1985

1. Monografie, skrypty
Krysztofiak Maria, Die Thematisierung der Okkupationszeit im dänischen Gegenwartsroman, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985, ss. 202. (Seria Filologia Skandynawska nr 5).

Krysztofiak Maria, Stefan H. Kaszyński, Dzieje literatury duńskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985, ss. 300.

Maciejewski Witold, Religia w Szwecji, Katedra Skandynawistyki UAM. Poznań 1985, ss. 34.
2. Artykuły
Awedyk Sława, Some problems of nasalisation, Lingua Posnaniensia XXVIII (1985), s. 151-157

Gussmann Edmund, The Morphology of a Phonological Rule. Icelandic Vowel Length, w: E. Gussmann (red.), Phono-Morphology. Studies in the Interaction of Phonology and Morphology, KUL, Lublin 1985, s. 75-94.

— Uwagi o opozycji palatalny-welarny w fonologii współczesnego języka irlandzkiego, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, 27.2, 1985, s. 37-43.Krysztofiak Maria, Zur Thematisierung des Widerstandskampfs im dänischen Roman, w: Wissenschaftliche Beiträge der Ernst-Moritz-Arndt-Universität zur Nordeuropa-Forschung, Greifswald 1985, s. 11-14.

— Sprache als Weltbild betrachtet. Zur semantischen Vielfältigkeit der dargestellten Welt der Romane von Klaus Rifbjerg, w: Arbeiten zur Skandinavistik. Hrsg. von Heinrich Beck. Bd.11. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main/Bern 1985, s. 93-104.Piotrowski Bernard, Polska myśl zachodnia w szeregach wielkopolskich powstańców ostatnich lat II Rzeczypospolitej, Prace Instytutu Nauk Społecznych, z. V, Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie 1985, s. 50-65

— La pensée occidentale a l`université de Poznań (1919-1939), Polish Western Affairs - La Pologne et les Affaires Occidentales nr 1, 1985, s. 105-131.

— Die Westidee an der Posnaner Universität, Polnische Weststudien, Bd. IV, H. 1, 1985, s. 117-145

— V Ogólnopolskie seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego, Prace Instytutu Nauk Społecznych, z. V, WSI w Koszalinie 1985, s. 274-279

— V Ogólnopolskie seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego, Wojskowy Przegląd Historyczny, R. XXX, z. 4, 1985, s. 261-263

— Rola Uniwersytetu Poznańskiego w naukowym zagospodarowaniu ziem odzyskanych (1945-1949), Przegląd Zachodni, nr 3, 1985, s. 76-86

— Kultura fizyczna i sport w III Rzeszy. Cele, założenia ideowe, praktyczna realizacja, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Technicznych, nr 10. (Materiały z I Konferencji Naukowej ‘Udział Sportowców i Działaczy Kultury Fizycznej w Wojnie Wyzwoleńczej Narodu Polskiego 1939-1945’), 1985, s. 7-18

— Fińskiego reżysera teatralnego E. A. Kalimy związki z Polską, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Skandinavica, nr 8, 1985, s. 73-88

— Wizja Polski rdzennej Eugeniusza Romera, Przegląd Zachodni, nr 2, 1985, s. 140-169

— Wolnomularskie przygody generała Władysława Sikorskiego, Nurt 7/1985, s. 15-18, 42

— Niektóre problemy i dylematy rozwoju skandynawistyki w Republice Federalnej Niemiec, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Scandinavica, nr 9, 1985, s. 57-66.

— Zachodnia granica Polski w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. (Sesja naukowa Instytutu Zachodniego w Poznaniu 11-12 X 1986), Studia Historica Slavo-Germanica, t. XIV, 1985 (wydano w 1987), s. 546-549Wojciechowska Elżbieta, Czy literacka posucha? Literatura norweska lat siedemdziesiątych, Nurt 8/1985, s. 38-41

— Dom lalki Ibsena - antyspołeczny dramat społeczny, Nurt 10/1985, s. 22-23

— Die Bedrohung des Menschen durch die Zivilisation in den Werken von T. Vesaas, Wissenschaftliche Beiträge der E. -M. -Arndt-Universität Greifswald. Zur Nordeuropa-Forschung , Greifswald 1985, s. 22-26
3. Recenzje
Fisiak Jadwiga, Rec. P. Hubbard, H Jones, B Thornton, R. Wheeler: A Training Course for TEFL, Oxford: Oksford University Press 1983, Glottodidactica vol. XVII (1985), s. 143-145

Niewiarowska Ewa, Państwo dobrobytu, Rec. P. Ch. Jersild: Dom Babel, Wydawnictwo Poznańskie 1984, Przegląd Tygodniowy nr 14 (158), 1985, s. 6

Piotrowski Bernard, Istorija Norwiegii. Pod red. Aleksandra S. Kana, Moskwa 1980, Zapiski Historyczne t. 40, z. 1, 1985, 115-119

— Hans-Jürgen Lutzhöft: Deutsche Militärpolitik und schwedische Neutralität 1939-1942. Neumünster 1981, pp. 255, Zapiski Historyczne, t. 40, z. 2, 1985, 137-139

Rudolf Urban: Die sorbische Volksgruppe in der Lausitz 1949-1977. Ein dokumentarischer Bericht. I. G. Herder Institut, Marburg Lahn 1980, pp. 348, Slavia Occidentalis, t. 42, 1985, 188-190

— Władysław Drobny: Walka bez oręża. Polskie obozy jenieckie dla internowanych w Szwajcarii w latach 1940-1946, Warszawa - Poznań 1985, Nurt, nr 11/1985, 31

Der Nahe Osten. (Otto Oberholzer zum 65. Geburtstag. Eine Festschrift). Hrsg. von Wolfgang Butt und Bernhard Glienke, Frankfurt am Main - Bern - New York - Nancy, pp. XIX + 333, Studia Scandinavica, nr 9, 1985, 74-75

Wojciechowska Elżbieta, Rec. Dziennik intymny profesora Francka (K. Rifbjerg: Miłośnik opery), Nurt, 3/1985, s. 22
4. Tłumaczenia
Krysztofiak Maria, Klaus Rifbjerg: Sobowtór, Czytelnik, Warszawa 1985, ss.152.

— Hans Christian Andersen: Brzydkie kaczątko, Wyd. Śląsk, Katowice 1985, ss. 32.


5. Wywiady
Niewiarowska Ewa, Spotkanie z P. Ch. Jersildem - autorem Domu Babel, Nurt 4/1985, s. 31-32

Piotrowski Bernard, Brunatny Uniwersytet (wywiad), Wprost, nr 3, 1985, s. 19-22
6. Varia
Maciejewski Witold, Józef Trypućko (1910-1983), Slavia Occidentalis 42, 1985, s. 196-199 (nekrolog naukowy).

— Svenskundervisningen vid Adam Mickiewicz-universitet i Poznań, Svensk-Polsk Revy 3-4, Stockholm 1985, s. 8-9.Rajnik Eugeniusz, Alina Wójcik, Mini-rozmówki duńskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, ss. 96
7. Prace doktorskie nie publikowane
Mrozewicz Bolesław, Obraz stosunków społecznych w powieści fińskiej okresu międzywojennego, UAM Poznań 1985, ss. 292.
1986

1. Artykuły
Gussmann Edmund, The Unnatural Phonology of Icelandic and Polish Velar Palatalisations, SAP 18, 1986, s. 37-57.

— Autosegments, Linked Matrices, and the Irish Lenition, w: D. Kastovsky & A. Szwedek (red.), Linguistics Across Historical and Geographic Boundaries. In Honour of Jacek Fisiak, vol. 2: Descriptive, Contrastive and Applied Studies, De Gruyter, Berlin, 1986, s. 891-907.

— In Search of a Phonology Textbook, Studium Linguistik, 20, 1986, s. 81-85.

Kobylański Mieczysław, P. C. Jersilds Das Haus zu Babel - eine literarische Sensation, w: Nordische Tangenten, hrsg. v. Maria Krysztofiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986, s. 180-190

Krysztofiak Maria, Das neue Geschichtsbewußtsein in der dänischen Prosa der siebziger und achtziger Jahre, w: Nordische Tangenten. Hrsg. von Maria Krysztofiak. Wyd. Naukowe UAM. Poznań 1986, s. 29-46.

— Der dänische Widerstandsroman, w: Skandinavsztikai Füzetek 1986. Budapest Nr 2, s. 49-60.Mrozewicz Bolesław, Der realistische Hintergrund der Gestalt von J. Käkriäinen in J. Lehtonens Roman 'Putkinotko', w: Nordische Tangenten, hrsg. v. M. Krysztofiak, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1986, s. 147-163

Niewiarowska Ewa, Schwedische Dokumentarliteratur in den 60er und 70er Jahren, w: Nordische Tangenten, hrsg. v. Maria Krysztofiak, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1986, s. 101-120

Piotrowski Bernard, Kształtowanie się legendy pruskiej w republice weimarskiej. Casus Hansa Rothfelsa, w: Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich. Pod red. Stanisława Sierpowskiego, Poznań 1986, s. 301-317

— Prof. dr hab. Zdzisław Grot (1903-1984). Życie w służbie nauki i narodu (refleksje i wspomnienia), w: Biografistyka Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. (Materiały z VI Ogólnopolskiego seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919), Kościan, 19 IV 1985 r. Redakcja naukowa: Bogusław Polak, Koszalin 1986, s. 11-22

— Pod zaborem, w: Zarys dziejów Nowego Tomyśla, Nowy Tomyśl 1986, s. 39-69, 224-227

— Przewrót majowy w opinii niemieckiej, Życie i Myśl, nr 5/6, 1986, s. 70-76

— Zdzisław Grot (1903-1984) - życie dla narodu i nauki historycznej, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XIII, 1986, s. 307-316

— Polskie duchowieństwo w ocenie historiografii i publicystyki III Rzeszy, Życie i Myśl, nr 11-12, 1986, s. 18-35

— 'Legenda legionowa' w historiografii II Rzeczypospolitej (na przykładzie działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego), w: Wojsko Polskie 1914-1922. Pod red. naukową Bogusława Polaka, Koszalin 1986, t. II, s. 180-201

— U źródeł polskiej myśli zachodniej w historiografii. IV krajowy zjazd historyków polskich w Poznaniu (grudzień 1925), Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Społecznych. Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, t. 6 (1986), 118-141

— Od idei międzynarodowego porozumienia do faszystowskiej propagandy. Działalność berlińskiej 'Deutsche Hochschule für Politik' w latach 1920-1939, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XV (1986), 91-126

Wasilewski Andrzej, Die neue Literatur „von unten“ in Schweden, w: Nordische Tangenten. Hrsg. von Maria Krysztofiak. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1986, s. 191-198.

Wojciechowska Elżbieta, Neue Tendenzen in der norwegischen Prosa Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre - Dag Solstads Auseinandersetzung mit der AKP-Bewegung und der dogmatischen Literaturauffassung, w: Nordische Tangenten, hrsg. von Maria Krysztofiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986, s. 136-143
2. Recenzje
Krysztofiak Maria, Synteza literatur skandynawskich. (Fritz Paul /Hrsg./: Grundzüge der neueren skandinavischen Literatur), Studia Scandinavica 1986. Nr 8. S. 111-116.

Niewiarowska Ewa, Rec. Zenon Ciesielski, Od Fredry do Różewicza. Dramat i teatr polski w Szwecji w latach 1835-1976, Wydawnictwo Morskie 1986, Nurt 6/1988, s. 38

Piotrowski Bernard, Rec. Wojciech Wrzesiński (red.): Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Warszawa 1984, pp. 454, Przegląd Zachodni, nr 3, 1986, 271-28.

Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego. Wybór materiałów źródłowych, Poznań, 1985, pp. 548, Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Społecznych. Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, t. 6 (1986), 384-388

— Jan Wąsicki: Związek Niemiecki i państwa niemieckie 1815-1848, Poznań 1986, pp. 407, Nurt, nr 11/1986, 39

Wojciechowska Elżbieta, Rec. Zarys nowszej literatury skandynawskiej (W. P. Nieustrojew: Litieratura skandinavskich stran 1870-1970), Studia Scandinavica 8, Gdańsk 1986, s. 116-119

— Rec. Literatura duńska od run po dzień dzisiejszy (M. Krysztofiak, S. H. Kaszyński: Dzieje literatury duńskiej), Nurt 8/1986, s. 26-27


3. Prace edytorskie
Krysztofiak Maria (Hrsg.), Nordische Tangenten. Überlegungen zur neueren Prosa skandinavischer Autoren. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986, ss. 198. (Seria Filologia Skandynawska nr 6).
4. Wstępy, posłowia

Krysztofiak Maria, Wstęp do tomu Nordische Tangenten, Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1986, s. 5-7.
1987


  1. Monografie


Piotrowski Bernard, O Polskę nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia i badania niemcoznawcze Uniwersytetu Poznańskiego 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987, ss. 438.

Rajnik Eugeniusz, Tautonyme Personenbezeichnungen im Dänischen und Polnischen. Eine kontrastive Studie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987, ss. 139
2. Podręczniki
Kobylański Mieczysław, The English Way IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987, ss. 126
3. Artykuły
Gussmann Edmund, The Lexicon of English De-Adjectival Verbs, w: E. Gussmann (red.), Rules and the Lexicon. Studies in Word Formation, KUL, Lublin, 1987, s. 79-102.

Krysztofiak Maria, Völkische Ideologeme in Johannes V. Jensens Himmerlandsgeschichten, w: Traditionen und Traditionssuche des deutschen Faschismus. Hrsg. von Günter Hartung und Hubert Orłowski. Martin Luther Universität Halle(Saale). Halle 1987, s. 157-165.

Piotrowski Bernard, Zachodnia granica Polski w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Sesja naukowa Instytutu Zachodniego w Poznaniu 11-12. X 1986, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XIV, 1987, s. 546-549

— Badania demograficzne i rasowe na Uniwersytecie Królewieckim 1933-1939), w: Polacy i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa. (Studia ofiarowane profesorowi Januszowi Pajewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin). Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego, Warszawa 1987, s. 354-370

— Stereotypy i legendy o Powstaniu Wielkopolskim w niemieckiej historiografii i publicystyce (1919-1939), w: Prawdy i fikcje Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. (Materiały z VII Ogólnopolskiego seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego. Kościan 25 IV 1986 r.). Redakcja naukowa: Bogusław Polak, Koszalin 1987, s. 85-109

— Ks. Stanisław Kozierowski - duchowny, uczony, patriota, Życie i Myśl, nr 3-4, 1987, s. 148-159

— Łucjan Kamieński (1885-1964). Badacz folkloru muzycznego Polski Zachodniej, w: Gniezno. Studia i materiały historyczne. t. II, Warszawa - Poznań 1987, s. 209-222

— Poznańskie nauki filologiczne dla potrzeb praktycznych regionu wielkopolskiego i kraju, Kronika Wielkopolski, nr 2/3 (1987), s. 215-230

— Kazimierz Tymieniecki. W stulecie urodzin wielkiego uczonego, Życie i Myśl, nr 1-2, 1987, s. 28-41

Rajnik Eugeniusz, Tautonyme Personenbezeichnungen als Problem der deutschen Übersetzung von Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld, w: Arbeiten zur Skandinavistik. Frankfurt/M/ Bern/ New York 1987, s. 273-280
4. Recenzje
Antoniewicz-Durczak Daria, Rec. Obraz Polski w oczach Szwedów, w: Andrzej Nils Uggla, Den svenska polenbliden och polsk prosa i Sverige 1939-1960, Nurt ,nr 4/1987, s. 31

Piotrowski Bernard, Rec. Tadeusz Kotłowski: Niemcy 1919-1923. Organizacje robotnicze w walce o ustrój społeczno-polityczny państwa, Poznań 1986, pp. 402, Życie i Myśl, nr 1-2, 1987, 85-87

— Antoni Czubiński, Jerzy Strzelczyk: Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II wojnie światowej, Poznań 1986, pp. 430, Nurt, nr 7/1987, 24-25

Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Część druga: Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej. Red. Jerzy Krasuski, Gerard Labuda, Antoni W. Walczak, Poznań 1984, pp. 475, The Polish Western Affairs - La Pologne et les Affaires Occidentales, vol. XXVIII (1987), 115-120

— Tadeusz Seweryn Wróblewski: Ewolucja 'Ostforschung' w Republice Federalnej Niemiec 1969-1982, Poznań 1986, pp. 293, Polish Western Affairs - La Pologne et les Affaires Occidentales, vol. XXVIII (1987), nr 1, 283-287

— Tadeusz Seweryn Wróblewski: Ewolucja 'Ostforschung' w Republice Federalnej Niemiec 1969-1982, Poznań 1986, pp. 293, Polnische Weststudien, nr 2, 1987, 299-303

— Tadeusz Seweryn Wróblewski: Ewolucja 'Ostforschung' w Republice Federalnej Niemiec 1969-1982, Poznań 1986, pp. 293, Przegląd Zachodni, nr 2, 1987, 180-183

Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Część druga: Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej. Red. J. Krasuski, G. Labuda, A. W. Walczak, Poznań 1984, pp. 475, Polnische Weststudien, nr 1, 1987, 125-131

— Kalervo Hovi: Interressensphären im Baltikum. Finnland in Rahmen der Ostpolitik Polens 1919-1922, Helsinki 1984, pp. 180, Lituano-Slavica Posnaniensia, Historica, t. II, 1987, 273-277


5. Tłumaczenia
Mrozewicz Bolesław, Pentti Haanpää: Pomysł gubernatora. Powieść. Przekład z języka fińskiego, Wyd. Poznańskie, Poznań 1987, ss. 108.
6. Prace edytorskie
Gussmann Edmund (red.), Rules and the Lexicon. Studies in Word Formation, KUL, Lublin, 1987, ss. 230
7. Prace doktorskie nie publikowane
Wasilewski Andrzej, Polityka kulturalna współczesnej Szwecji, UAM Poznań 1987, ss.
1988

1. Artykuły
Krysztofiak Maria, Vom präfaschistischen zum nationalsozialistischen Roman in Dänemark, w: Traditionen und Traditionssuche des deutschen Faschichsmus. Hrsg von Hubert Orłowski und Günter Hartung. Protokollband 2. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1988, s. 265-276.

— Romantycy skandynawscy o Polsce. Nurt 1988. Nr 8, s. 30.

— Kulturgeschichtliche Nähe, österreichische Literatur in Polen. W: Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985. Hrsg. von Heinz Kneip und Hubert Orłowski. Deutsches Polen-Institut. Darmstadt 1988, s. 373-386Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa