O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fani bo’yicha o’rgatuvchi dasturDownload 89 Kb.
Sana08.05.2017
Hajmi89 Kb.
O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi

va amaliyoti fani bo’yicha o’rgatuvchi dastur.


1. Mazkur fanning 3 asosiy nazariy manbasi:

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi;

2. demokratik davlatlar Konstitutsiyalari;

3. xalqimizning ma'naviy – tarixiy qadriyatlari;

2. Kursni o’rganishning 2 asosiy manbasi:

1. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qabul qilgan qonunlar va qarorlar;

2. O’zbekiston Prezidenti I.A.Karimov asarlari;

3. Kursni o’rganishning 2 asosiy manbasi:

1. O’zbekiston Prezidentining farmonlari;

2. O’zbekiston hukumatining qaror va farmonlari;

4. Fanning tashkil qiluvchi 2 omil:

1. jahon tsivilizatsiyasining tarixiy tajribasi;

2. O’zbekistonning o’ziga xos xususiyatlari;

5. Mazkur fanning 2 asosiy vazifasi:

1.respublikada kechayotgan tub o’zgarishlarning nazariy asoslarini, amaliy uslublarini tushunib olish;

2.O’zbekistondagi jarayonlarni ilmiy tahlil qilib, mantiqiy asoslash;

6. Mazkur fanning boshqa ijtimoiy fanlar bilan munosabatining 3 shakli:

1. boshqa ijtimoiy fanlar o’rganadigan qonun va xulosalarga tayanish;

2. bu qonuniyatlarning O’zbekiston sharoitida amalga oshishi shakllarini tushuntirish;

7. Mazkur fanning barcha boshqa fanlarga ta'sirining 2 shakli:

1. barcha fanlarning O’zbekiston taraqqiyotidagi o’rnini belgilash;

2. ular yo’nalishlariga ta'sir qilib, oldiga dolzarb muammolar qo’yish;

8. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fani muammolarining 2 asosiy yo’nalishi:

1. O’zbekiston mustaqilligi va uning tarixiy ahamiyati;

2. O’zbekistonda bozor munosabatlari shakllanishining o’ziga xos yo’li;

9. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fani muammolarining 2 asosiy yo’nalishi:

1. yangi jamiyat qurish va ma'naviyat;

2. O’zbekiston va jahon hamjamiyati;

10. Mustaqillikni ulug’lovchi eng qadimgi xalqimizning 2 afsonasi:

1. To’maris;

2. Shiroq;

11. Xalqimizning qadimgi tarixida tarqalgan 2 din:

1. otashparastlik;

2. buddizm;

12. Miloddan avvalgi xalqimiz mustaqilligiga xavf solgan 2 asosiy bosqin:

1. Milloddan av. A. Makedonskiy bosqini;

2. Milloddan av. 104-101 yilda Xitoy istilosi.

13. Arablar bosqini davrida bo’lgan qo’zg’olonning rahbari:

1. Muqanna;

14. Mug’ullarga qarshi mustaqillik uchun kurashgan 2 qahramon:

1. Jalolliddin;

2. Temir Malik;

15. Xalqimiz davlatchiligi tajribasi tarixida muhim o’rin tutuvchi 2 tarixiy davr:

1. otashparastlik dini rivojlangan davr;

2. buyuk turk xoqonligi davri;

16. Xalqimiz davlatchiligi tajribasi tarixida muhim o’rin tutuvchi 2 tarixiy davr:

1. ilk feodal mustaqil davlatlar shakllanishi davri;

2. Temuriylar davri;

17. Turkistonning Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishining 2 asosiy sababi:

1. Turkiston xalqlarining tarqoqligi;

2. Turkistonning harbiy – texnik qoloqligi;

18. Rus mustamlakachilariga qarshi harakatlarning 3 asosiy shakli:

1. qarshilik ko’rsatish;

2. isyon;

3. qurolli qo’zg’olon;

19. Chor Rossiyasi bosqiniga qarshi uzoq yillar kurashgan 3 milliy qahramonimiz:

1. Sulton Sodiq;

2. Abdumalik To’ra;

3. Jo’rabek;

20. Turkistonda jadidchilik harakatining dastlabki 2 yirik rahbari:

1. Behbudiy;

2. Munavvar qori;

21. Jadidchilik zaminida shakllangan 4 siyosiy partiya:

1. «Jadidlar»;

2. «Yosh buxoroliklar»;

3. «Yosh xivaliklar»;

4. «Erk»;

22. Sovet imperiyasi davrida milliy ozodlik harakati kuchayishining 2 sababi:

1. bolsheviklar zulmining kuchayishi;

2. milliy qadriyatlari saqlashga urinish;

23. Sovet imperiyasi davrida mustaqillik uchun kurashning 3 asosiy vositasi:

1. milliy davlat arboblarining yuqori minbarlardan foydalanishi;

2. ommaviy axborot vositalaridan, adabiyot va san'atdan foydalanish;

3. vaziyatga xolis baho berib, jahon afkor ommasiga bildirish;

24. O’zbekistonda milliy mustaqillik uchun kurashning yangi bosqichiga xos 2 muhim sharoit:

1. SSSRning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy tang axvolga tushgan bosqichida boshlandi;

2. xalq inqirozidan qutulish yo’lini mustaqillikda ko’rdi;

25. 1984 yilda boshlangan «o’zbeklar ishi» kompaniyasidan ko’zlangan 2 asosiy maqsad:

1. rus bo’lmagan xalqlarni qo’rqitib qo’yish;

2. tizimni saqlab qolishga urinish;

26. SSSR parchalanish arafasida bo’lgan qonli voqealarning 2 asosiy sababi:

1. shovinistlarning xalqlar mustaqillikka intilishini ko’rolmasligi;

2. xalqlar o’rtasida hal qilinmagan muammolarning mavjudligi;

27. O’zbekiston milliy tiklanishi yangi bosqichida sodir bo’lgan 2 muhim voqea:

1. I. Karimovning 1989 yilda respublika rahbarligiga kelishi;

2. 1990 yilda O’zbekistonda Prezidentlik institutining joriy qilinishi;

28. O’zbekiston tiklanishi yangi bosqichida sodir bo’lgan 2 muhim voqea:

1. Mustaqillik deklaratsiyaisining qabul qilinishi;

2. «O’zbekiston Respublikasi Davlat tili haqida qonun»ning qabul qilinishi;

29. 1990 yildagi 20 iyunda qabul qilingan «Mustaqillik Deklaratsiyasi»ning ahamiyati (2):

1. O’zbekiston shaklan Ittifoqqa kirsa ham, mazmunan mustaqil bo’lganini bildiradi;

2. mustaqillikning siyosiy asoslari yaratildi;

30. 80-yillarning 2 yarmida O’zbekistonda xalq harakatlariga turtki bo’lgan dolzar b 2 muammo:

1. paxta yakkaxokimligi;

2. ekologiya;

31. 80 – yillarning 2 yarmida O’zbekistonda xalq qarakatlariga turtki bo’lgan dolzarb 2 muammo:

1. milliy til;

2. oilani rivojlantirish;

32. SSSR parchalanish arafasida o’zaro kurashgan 2 oqim:

1. imperiyani saqlab qolish qarakati;

2. imperiyani ag’darib tashlash uchun harakat;

33. 1991 yil 31 avgustda O’zbekiston davlat mustaqilligi e'lon qilinishining ahamiyati (2):

1. O’zbekiston xalqi o’z taqdirini o’zi belgilashi imkoniyatiga ega bo’ldi;

2. Markaziy Osiyo respublikalari mustaqillikni qo’lga kiritishida tashabbuskor bo’ldi;

34. Mustaqillik bizga iqtisodiy sohada bergan 2 imkoniyat:

1. o’z tabiiy boyliklariga egalik qilish;

2. Mustaqil iqtisodiy siyosat yuritish;

35. Mustaqillik madaniy – ma'naviy sohada bergan 2 imkoniyat:

1. milliy qadriyatlarni tiklash;

2. o’zligimizni anglab, milliy g’ur urini yuksaltirish;

36. Mustaqillik xalqaro sohada bizga bergan 2 imkoniyat:

1. xalqaro munosabatlarning sub'ekti bo’lish;

2. jahon hamjamiyatidan munosib o’rin egallash;

37. Mustaqillik bizga siyosiy sohada ber gan 3 imkoniyat:

1. taraqqiyot yo’lini o’zimiz belgilashimiz;

2. mustaqil ichki va tashqi siyosat yuritish;

3. davlat hokimiyati manbai xalq bo’lish;

38. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning siyosiy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. siyosiy jihatdan mutelik;

2. o’z taqdirini o’zi belgilay olmasligi;

39. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning siyosiy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. milliy davlatchilikning inkor etilishi;

2. o’lkaning boshqa hukumron mamlakatning tarkibiy qismiga aylanishi;

40. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning siyosiy sohada qaramligining 3 ko’rinishi:

1. hokimiyat va boshqaruv idora organlarining markaziy hokimiyatga tobeligi;

2. kadrlarni tanlashda markaziy hokimiyatning hukumronligi;

3. xalq saylaydigan davlat boshlig’ining yo’qligi;

41. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning iqtisodiy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. o’z tabiiy va boshqa resurslarga egalik qiolomasligi, iqtisodiy qaramligi;

2. hududidagi korxonalarning markazga bo’ysunishi, markaz manfaatining ustunligi;

42. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning iqtisodiy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. iqtisodiy taraqqiyot yo’lini o’zi belgilay olmaslik, o’z ixtiyori bilan korxona qurolmaslik;

2. Iqtisodiy siyosatning markaz tasarrufida bo’lishi;

43. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning iqtisodiy sohada qaramligining 3 ko’rinishi:

1. ishlab chiqarish natijalaridan bexabarlik;

2. xalqning o’z mehnati samarasidan baxramand emasligi;

3. moliya – kredit, bank siyosatini yuritishda qaramlik;

44. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning madaniy - ma'naviy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. ma'naviy merosga bepisandlik, milliy qadriyatlarning oyoq osti qilinishi;

2. ona tilinin qadrsizlanishi;

45. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning madaniy - ma'naviy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. xalqimiz tarixining soxtalashtirilishi;

2. islom qadriyatlari toptalishi;

46. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning madaniy - ma'naviy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. siyosiy qatag’onlik hukumronligi;

2. kommunistik mafkura hukumronligi;

47. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning xalqaro sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. jahon hamjamiyatidan ajralib qolish;

2. xalqaro doiralarda huquqsizlik;

48. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning xalqaro sohada qaramligining 3 ko’rinishi:

1. xalqaro tashkilotlarda vakolatning yo’qligi;

2. mustaqil tashqi siyosat yurita olmaslik;

3. xorijiy mamlakatlar bilan diplomatik aloqalarning shartnoma va bitimlarning yo’qligi;

49. Mustaqil O’zbekiston hududining 2 belgisi:

1. Amudaryo va Sirdaryo oralig’ida joylashgan;

2. xududi 447,4 kv.km.

50. O’zbekiston chegaralarining 2 chekka nuqtasi:

1. Shimolda Ustyurt past tekisligi (plato);

2. /arb – Orol dengizi qirg’oqlari;

51. O’zbekiston chegaralarining 2 chekka nuqtasi:

1. Sharqda – Farg’ona vodiysi;

2. Janubda – Termiz;

52. O’zbekiston Respublikasining 2 asosiy ma'muriy-hududiy qismi:

1. viloyatlar;

2. tumanlar;

53. O’zbekiston Respublikasining 2 asosiy ma'muriy-hududiy qismi:

1. shaharlar;

2. shaharlardagi tumanlar;

54. O’zbekiston Respublikasining 2 asosiy ma'muriy-hududiy qismi:

1. qoraqalpog’iston Respublikasi;

2. qishloqlar;

55. O’zbekiston Respublikasining asosiy ma'muriy-hududiy qismlarining soni (3):

1. avtonom respublika;

2. 12 viloyat;

3. 163 tuman;

56. O’zbekiston Respublikasining 4 davlat ramzi:

1. davlat bayrog’i;

2. davlat tamg’asi;

3. davlat madhiyasi;

4. milliy valyutasi;

57. O’zbekiston davlat tamg’asining o’ziga xos 3 belgisi:

1. markazda xumo qushi tasvirlanganligi;

2. yuqorida 8 qirrali yulduz tasviri;

3. yon tomonda bo shoqlar, paxta chig’anoqlari tasviri;

58. O’zbekiston Respublikasi davlat bayrog’idagi ranglar:

1. havo rang;

2. oq rang;

3. yashil rang;

4. qizil yo’llar;

59. O’zbekiston aholisini demografik tuzilishining 2 o’ziga xosligi:

1. bolalar va o’smirlar aholi 41%ni tashkil qilishi;

2. yoshlarning aholi tarkibida 28%dan ko’pligi;

60. O’zbekiston aholisining milliy tarkibida miqdori ko’p bo’lgan 2 millat vakillari:

1. o’zbeklar;

2. ruslar;

61. O’zbekiston aholisining milliy tarkibida miqdori ko’p bo’lgan 2 millat vakillari:

1. tojiklar;

2. qozoqlar;

62. O’zbekistonning 2 qulay tabiiy sharoiti:

1. er osti boyliklari;

2. dehqonchilikka mos iqlim;

63. O’zbekistonning 2 noqulay tabiiy sharoiti:

1. suv resurslari chekoanganligi;

2. dengizdan uzoqligi;

64. O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2 asosiy xususiyati va sharoiti:

1. milliy an'analar, fikrlash tarzi;

2. islom dini;

65. O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2 asosiy xususiyati va sharoiti:

1. o’ziga xos demografik vaziyat;

2. ko’p millatlilik;

66. O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2 asosiy xususiyati va sharoiti:

1. huquqiy davlat qurishga asos bo’lish;

2. davlat va jamiyatning siyosiy qurilishini tuzilishini belgilang;

67. O’zbekiston Respublikasi 2 asosiy xususiyati va sharoiti:

1. er osti va er usti boyliklari;

2. sho’rolar davrida shakllangan ijtimoiy ong;

68. O’zbekiston davlat madhiyasining 2 ijodkori:

1. Abdulla Oripov;

2. Mutal Burxonov;

69. O’zbekiston foydali qazilmalarining 2 asosiy xususiyati:

1. Yirik konlarda tuplanganligi, komp leks qayta ishlash imkoniyati;

2. Katta miqdorda yo’ldosh elementlarga egaligi;

70. O’zbekiston foydali qazilmalarining 3 asosiy xususiyati:

1. Ochiq usulda ishlash mumkinligi, texnologiyasi oddiyligi;

2. Ishchi kuchlari va qulay qo’llar mavjudligi;

3. Mutaxassislar tayyorlovchi o’quv yurtlari mavjudligi;

71. I.A.Karimovning O’zbekistonning o’z taraqqiyot yo’li asoslab bergan 2 dastlabki asosiy asari:

1. O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li;

2. O’zbekiston – bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’li;

72. O’zbekiston taraqqiyotining I.A.Karimov asoslab bergan 2 tamoyili:

1. Iqtisodiyotning mafkuradan xoli bo’lishi;

2. Davlatning bosh islohotchi ekanligi;

73. O’zbekiston taraqqiyotining I.A.Karimov asoslab bergan 3 tamoyili:

1. qonun ustuvorligi;

2. kuchli ijtimoiy siyosat;

3. bozor iqtisodiyotiga bosqichma – bosqich o’tish;

74. Ijtimoiy – milliy taraqqiyotning 2 bosh yo’nalishi:

1. Demokratiya;

2. Tadrijiylik;

75. Ijtimoiy – milliy taraqqiyotning 2 bosh yo’nalishi:

1. millat va jahon madaniyati yutuqlarini egallash:

2. xalqaro xamkorlikni rivojlantirish;

76. Taraqqiyotning mavjud 2 usuli:

1. inqilobiy;

2. evolyutsion;

77. O’zbekistonda huquqiy davlat barpo etishning I.A.Karimov ko’rsatgan 2 asosiy yo’li:

1. tenglikni ta'minlovchi tizimga asoslangan qonunlar qabul qilish;

2. davlat idoralari faoliyatining huquqiy asosini yaratish;

78. O’zbekistonda huquqiy davlat barpo etishning I.A.Karimov ko’rsatgan 2 asosiy yo’li:

1. davlat xizmatchilarining maqomi to’g’risida qonun qabul qilish;

2. huquq organlari qonunning negizini mustahkamlash;

79. O’zbekistonda huquqiy davlat barpo etishning I.A.Karimov ko’rsatgan 2 asosiy yo’li:

1. fuqarolarning davlat boshqarishda boshqaruvini ta'minlaydigan huquqiy asoslarini yaratish;

2. davlatning

80. O’zbekiston Konstitutsiyasining eng muhim 3 vazifasi.

1. huquqiy davlat qurishga asos bo’lish;

2. davlat va jamiyatning siyosiy qurilishini tuzilishini belgilash;

3. davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamiyat va fuqarolar oldidagi ma'suliyatini qonunlashtirish.

81. O’zbekiston Konstitutsiyasi yaratilishining 2 muhim bosqichi.

1. 1990 yilda I.A.Karimov raisligida 64 kishidan iborat komissiya tuzilishi;

2. 1992 yilda Konstitutsiya loyihasining matbuotda e'lon qilinib, 3 oy muhokama qilinishi;

82. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1 bo’limida ta'kidlangan asosiy 2 pritsip:

1. Konstitutsiya va qonunning ustunligi;

2. Tashqi siyosat;

83. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 2 bo’limning nomlanishi:

1. asosiy printsiplar;

2. inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari;

84. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 2 bo’limning nomlanishi:

1. jamiyat va shaxs;

2. ma'muriy – xududiy va davlat tizimi;

85. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 2 bo’limning nomlanishi:

1. davlat xokimiyatining tashkil etilishi:

2. Konstitutsiyaga o’zgarish kirish tartibi;

86. O’zbekiston xalqi nomidan ish olib boradigan organ va lavozim(2):

1. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi;

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti;

87. O’zbekistonda huquqiy demokratik davlat barpo etilishining 2 asosiy sharti:

1. jahon tsivilizatsiyasining ijobiy tajribalariga asoslanish;

2. ilmiy – ma'naviy merosimizga tayanish;

88. O’zbekistonda hokimiyat tizimining 3 tarkibiy qismi:

1. Oliy Majlis;

2. Vazirlar Maxkamasi;

3. Sud hokimiyati;

89. O’zbekistonda saylov tizimi uchun asos bo’lgan 2 qonun:

1. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovlar to’g’risida;

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentiga saylovlar to’g’risida;

90. O’zbekistonda saylov tizimi uchun asos bo’lgan 2 qonun:

1. viloyat, tuman va shahar xalq deputatlari kengashiga saylovlar to’g’risida ( 1994 yil 5.05);

2. fuqarolarning saylov huquqlarini kafolatlari to’g’risda (1994 yil 5.05);

91. Fuqarolik jamiyati sharoitida davlatning 2 muhim vazifasi:

1. mudofaa;

2. tashqi siyosat;

92. Fuqarolik jamiyati sharoitida huquqlarning kafolatlari to’g’risida (1994 yil 5.05);

1. pul – moliya va soliq tizimining shakllanishi;

2. rivojlanish strategiyasini belgilash;

93. Demokratiya darajasining ko’rsatuvchi I.A.Karimov ta'kidlagan 3 mezon:

1. xalqning qarorlar qabul qilishi jarayonlaridan xabardorligi;

2. xukumat qarorlari xalq tomonidan qanchalik nazorat qilinishi;

3. oddiy fuqarolar davlatni boshqarishda qanchalik ishtirok etishi;

94. Maxalliy o’z – o’zini boshqarish tizimining 2 tarkibiy qismi:

1. xalq deputatlari maxalliy kengashlari;

2. xududning o’z – o’zini boshqarish idoralari;

95. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2 asosiy vakolati:

1. ijro hokimiyati devonini tuzish;

2. viloyatlar hokimlarini tayinlash;

96. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2 asosiy vakolati:

1. O’zbekiston Respublikasi qonunlarini imzolash;

2. Favqulodda xolat joriy etish;

97. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2 muxim vakolati:

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qilish;

2. O’zbekiston Respublikasi xokimiyat tizimi vakolatlarini belgilash;

98. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 3 muxim vakolati:

1. Markaziy saylov komissiyasini tuzish;

2. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudini saylash;

3. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlarini tasdiqlash;

99. Fuqarolarning o’z – o’zini boshqarish organlariga saylanadigan 2 lavozim:

1. rais;

2. maslahatchi;

100. Mahalla o’z ichiga oladigan 2 asosiy tuzilma:

1. xalq deputatlari mahalliy kengashlari;

2. xududiy o’z-o’zini boshqarish idoralari;

101. Mahalla raisining 2 vazifasi:

1. Respublika qonunlarini amalga oshirish bo’yicha ish olib borish;

2. turli tashkilotlar bilan muloqotda fuqarolar manfaatini himoya qilish;

102. Xalqning bevosita irodasini ifodalovchi 2 jarayon:

1. saylov;

2. referendum;

103. Saylov xarakterini ko’rsatuvchi 2 qoida:

1. umumiy;

2. teng;


104. Saylov xarakterini ko’rsatuvchi 2 qoida:

1. bevosita;

2. yashirin ovoz berish;

105. Mahalliy xokimiyat tizimiga kiruvchi 2 muassasa:

1. viloyat hokimiyati;

2. tuman hokimiyati;

106. Mahalliy xokimiyat tizimiga kiruvchi 2 muassasa:

1. shahar hokimiyati;

2. qishloq hokimiyati muassasasi.

107. Nodavlat tashkilotning 2 asosiy turi:

1. 2 asosiy partiyalar;

2. jamiyat tashkilotlari;

108. O’zbekiston xalq demokratik partiyaning 3 nashri:

1. «O’zbekiston ovozi» gazetasi;

2. «Golos Uzbekistana» gazetasi;

3. «Muloqot» jurnali

109. «Milliy tiklanish» partiyasi faoliyati yo’nalishining 2 tamoyili:

1. kuchli demokratik davlat;

2. milliy qadriyat;

110. «Milliy tiklanish» partiyasi faoliyati yo’nalishining 2 tamoyili:

1. millatlarning ma'naviy birligi;

2. Turkiston – yagona oila;

111. «Milliy tiklanish» partiyasi faoliyati yo’nalishining 3 tamoyili:

1. ilmiy – texnikaviy taraqqiyot va umumjahoniy intergatsiya;

2. zamon kishisi;

3. milliy istiqlol;

112. Muxolifat oldidagi qo’yiladigan 3 talab (I.A.Karimovning «O’zbekiston XXI bo’sag’asida» asari bo’yicha):

1. tashkiliy rasmiylashgan bo’lishi;

2. tegishli maqomga ega bo’lishi;

3. Konstitutsiya va qonun normalarini hurmat qilish;

113. Muxolifat oldidagi qo’yiladigan 2 talab (I.A.Karimovning «O’zbekiston XXI bo’sag’asida» asari bo’yicha):

1. mamlakatning barqaror holati uchun ma'sul bo’lish;

2. davlat qurilishining muqobil loyixalariga ega bo’lishi;

114. Demokratiyaning mazmuniga kiruvchi I.A.Karimov ta'kidlagan 3 mulohaza:

1. xalqning o’z erkinligi va mustaqilligiga qarashlari;

2. fuqarolarning o’z-o’zini boshqarish shakli;

115. O’zbekistonda siyosiy partiyalar uchun taqiqlanadigan 2 faoliyat yo’nalishi:

1. konstitutsion tuzumga qarshi faoliyat;

2. mustaqillikka, xavfsizlikka, fuqaro erkinlik va huquqlariga qarshi faoliyat;

116. O’zbekistonda partiyalar uchun taqiqlanadigan 2 faoliyat yo’nalishi:

1. urushni, milliy, diniy, irqiy dushmanlikni targ’ib qiluvchi faoliyat;

2. xalq salomatligi va axloqiga zararli faoliyat;

117. O’zbekistonda siyosiy partiyaga a'zo bo’la olmaydigan kishilarning 2 guruhi:

1. prokur orlar, prokuratura ter govchilari;

2. ichki ishlar vazirligi va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari;

118. O’zbekistonda siyosiy partiyaga a'zo bo’la olmaydigan kishilarning 2 guruhi:

1. harbiy xizmatchilar;

2. chet el fuqarolari va fuqarosiz shaxslar;

119. O’zbekistondagi ijtimoiy tashkilotlarning 2 muhim turi:

1. siyosiy partiyalar;

2. kasaba uyushmalari;

120. O’zbekistondagi ijtimoiy tashkilotlarning 2 muhim turi:

1. «Kamolot»;

2. ayollar kengashi;

121. O’zbekistondagi ijtimoiy tashkilotlarning 2 muhim turi:

1. turli jamg’armalar;

2. «Xalq birligi» harakati;

122. Iqtisodiy taraqqiyotda bozor munosabatlarining namoyon bo’lgan 2 shakli:

1. tartibsiz, stixiyali faoliyat yurituvchi;

2. boshqariladigan;

123. Boshqariladigan bozor munosabatlarining 2 xususiyati:

1. tovar ishlab chiqaruvchilarning iqtisodiy erkinligi;

2. kishilar o’zi ishlab chiqargan mahsulotning egasi bo’lishi;

124. Boshqariladigan bozor munosabatlarining 2 xususiyati:

1. sotuvchi va xaridorning erkin, ixtiyoriy munosabati;

2. tovar ishlab chiqaruvchilarning erkin raqobati;

125. Boshqariladigan bozor munosabatlarining 2 xususiyati:

1. iste'molchi o’z shartini qo’yishi;

2. jamiyat a'zolarining tabaqalanishi;

126. O’zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o’tishga 2 asosiy sabab:

1. insonning erkin bo’lishi zaruriyati;

2. mehnat unumdorligi yuqori bo’lishi;

127. O’zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o’tishga 2 asosiy sabab:

1. demokratik jamiyat qurish;

2. xalq farovonligiga erishish;

128. O’zbekistonning bozor munosabatlariga o’tishida 2 asos:

1. jahon tajribasi;

2. milliy xususiyatlar;

129. Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotining 2 belgisi:

1. kuchli ijtimoiy kafolat;

2. keng aholi turmushining yuqori darajasi;

130. O’zbekistonni rivojlantirishning 2 o’ziga xos sharti:

1. milliy o’ziga xoslik;

2. islomning xayotimizdagi o’rni;

131. O’zbekistonni rivojlantirishning 2 o’ziga xos sharoiti:

1. aholining demografik xususiyatlari;

2. ko’pmillatlilik;

132. O’zbekistonni rivojlantirishning 2 o’ziga xos sharoiti:

1. o’ziga xos geosiyosiy mavze;

2. suv resurslari cheklanganligi;

133. O’zbekistonni rivojlantirishning 2 o’ziga xos sharoiti:

1. er osti va usti boyliklari;

2. sho’rolar davrida shakllangan ijtimoiy ong;

134. Iqtisodni isloh etishni I.A .Karimov tomonidan ishlab chiqilgan 2 tamoyili:

1. iqtisodni ma fkuradan xoli qilish;

2. davlat – bosh islohotchi;

135. Iqtisodni isloh etishni I.A .Karimov tomonidan ishlab chiqilgan 3 tamoyili:

1. qonun ustuvorligi;

2. bozor munosabatlarini bosqichma-bosqich shakllantirish;

136. O’zbekistonni iqtisodiy islohotlarning 2 strategik maqsadi:

1. kuchli rivojlanuvchi iqtisodiy tizim yaratish;

2. ko’p ukladli iqtisodni shakllantirish;

137. Iqtisodni isloh etishni I.A .Karimov tomonidan ishlab chiqilgan 3 tamoyili:

1. korxonalar va fuqarolarga keng iqtisodiy erkinliklar berish;

2. resurslardan unumli foydalanish;

3. «er osti boyliklari to’g’risida»;

138. Mustaqillik va iqtisodiy erkinlik huquqiy asoslari yaratish doirasida qabul qilingan 2 qonun:

1. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi to’g’risida;

2. Mahalliy davlat hokimiyati to’g’risida;

139. Yangi mulkchilik munosabatlariga huquqiy asos yaratish bo’yicha qabul qilingan 2 qonun;

1. mulk to’g’risida;

2. er haqida;

140. Yangi mulkchilik munosabatlariga huquqiy asos yaratish bo’yicha qaul qilingan 2 qonun:

1. mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to’g’risida;

2. ijara haqida;

141. Iqtisodiy islohotlar huquqiy asoslarini yaratishning 3 yo’nalishi:

1. xo’jalik yuritishning yangi mexanizmlariga sharoit yaratish;

2. O’zbekistonning xalqaro munosabatlarida teng huquqli sub'ekt ekanligini belgilaydigan huquqiy me'yorlar yaratish;

3. aholining huquqiy va ijtimoiy kafolatini ta'minlaydigan qonunchilikni shakllantirish;

142. Xo’jalik yuritishning yangi mexanizmlariga sharoit yaratgan 2 qonun:

1. korxonalar haqida;

2. kooperatsiya haqida;

143. Xo’jalik yuritishning yangi mexanizmlariga sharoit yaratgan 2 qonun:

1. dehqon xo’jaligi haqida;

2. xo’jalik uyushmalari va shirkatlar haqida;

144. O’zbekistonning xalqaro munosabatlarda teng huquqli sub'ekt ekanligini belgilaydigan 2 qonun:

1. tashqi iqtisodiy faoliyat haqida;

2. O’zbekiston Respublikasining etakchi xalqaro tashkilotlarda a'zoligi to’g’risida;

145. O’zbekistonning xalqaro munosabatlarda teng huquqli sub'ekt ekanligini belgilaydigan 2 qonun:

1. valyutani tartibga solish to’g’risida;

2. erkin iqtisodiy mintaqalar to’g’risida;

146. Aholining huquqiy va ijtimoiy kafolatini ta'minlaydigan 2 qonun:

1. aholini ish bilan ta'minlash to’g’risida;

2. nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to’g’risida;

147. Aholining huquqiy va ijtimoiy kafolatini ta'minlaydigan 3 qonun:

1. fuqarolarni davlat nafaqalari bilan ta'minlash haqida;

2. ta'lim to’g’risida;

3. vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risida;

148. Respublikada ko’p ukladli iqtisodiyotni shakllantirishning 3 yo’li:

1. davlat tasarrufidan chiqarish va davlat mulkini xususiylashtirish;

2. davlatga qarshi bo’lmagan yuridik shaxslarni tashkil qilish;

3. xususiy tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish;

149. Xususiylashtirishning 2 shakli:

1. tanlov;

2. kim oshdi savdosi;

150. Kichik xususiylashtirish o’z ichiga olgan 2 soha:

1. uy – joy fondi;

2. savdo korxonalari;

151. Kichik xususiylashtirish o’z ichiga olgan 2 soha:

1. xizmat ko’rsatish;

2. mahalliy sanoat korxonalari;

152. 1994 yilda davlat buyumlari saqlangan 2 mahsulot turi:

1. paxta;

2. don;


153. Mulkchilikning 2 asosiy shakli:

1. davlat;

2. nodavlat;

154. Nodavlat mulkning 2 shakli:

1. xususiy;

2. jamoa;

155. Nodavlat mulkning 2 shakli:

1. boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlarga qarashli yuridik va jismoniy shaxslar mulki;

2. mulkchilikning aralash shakli;

156. O’zbekiston Respublikasi tasarrufidagi mulklarning 2 turi:

1. er va er osti boyliklari;

2. davlat boshqaruvi va hokimiyat organlari mulklari;

157. O’zbekiston Respublikasi tasarrufidagi mulklarning 3 turi:

1. respublika xalqlarining madaniy – tarixiy qadriyatlari;

2. byudjet vositalari sug’urta, zahira va boshqa davlat jamg’armalari;

3. davlat ahamiyatiga molik korxonalar;

158. Tadbirkorlikni rivojlantirishning z asosiy tamoyili:

1. qonun doirasida erkin faoliyat;

2. barcha xo’jalik faoliyatining teng huquqligi;

3. soliq idoralariga hisobotning deklorativ shaklidaligi;

159. Tadbirkorlikning 3 asosiy shakli:

1. xususiy tadbirkorlik;

2. yonlanma mehnatga asoslangan tadbirkorlik;

3. jamoa va qo’shma tadbirkorlik;

160. Ijtimoiy himoyaning 3 asosiy yo’nalishi:

1. daromadning kam va o’rtacha darajasini oshirish;

2. ichki iste'mol bozorini himoya qilish;

3. kam ta'minlangan tabaqalarga yordam;

161. Sho’rolar davrida ma'naviy merosga munosabatning 2 tamoyili:

1. sinfiylik;

2. shovinistik;

162. Sho’rolar davrida ma'naviy merosga munosabatning 2 xususiyati:

1. liberalistik va idealistik qarashlarga ajratish;

2. bir tomonlama yondoshuv;

163. Ma'naviy merosimizni o’rganishdagi 2 qiyinchilik:

1. Sho’rolar davrida katta qismning o’rganilmaganligi;

2. Mutaxassislarimiz kamligi;

164. Ma'naviy boyliklarimizning 2 asosi:

1. o’tmish merosi;

2. Zamonaviy ma'naviy yutuqlar;

165. Xalqimiz tarixini o’rganishning 2 ahamiyati:

1. Milliy o’zligimizni anglatadi;

2. Milliy g’ururni yuksaltiradi;

166. Ma'naviy merosimizning 3 asosiy turi:

1. turli g’oyalar va qarashlar;

2. axloq-odob me'yorlari va an'analari;

3. ilm va badiiy ijod yutuqlari;

167. Mustaqillik davrida nomi tiklangan ajdodlarimizning 2 guruhi:

1. diniy arboblar;

2. siyosiy arboblar;

168. Demokratik jamiyat va xalq ma'naviyati chambarchas bog’liqligining 2 sababi:

1. demokratiyaning konkret ma'naviyat asosida shakllanishi;

2. demokratiyaning yagona tayyor andozasi bo’lmasligi;

169. Ma'naviyat rivoji maqsadida tashkil qilingan 2 tashkilot:

1. «Ma'naviyat va ma'rifat» jamoatchilik markazi;

2. «Oltin meros» xalqaro xayriya jamg’armasi;

170. Mustaqillik tufayli tiklangan 2 bayram:

1. Navro’z;

2. qurbon ro’za Xayitlari;

171. Mustaqillik tufayli tiklangan xalq ijodining 2 namunasi:

1. Alpomish;

2. qissasi Mashrab;

172. Davlatchiligimiz tarixini o’rganishda 2 muxim yozma manba:

1. Avesto;

2. Temur tuzuklari;

173. Ma'naviy merosimizni o’rganish tufayli yuksaladigan 2 insoniy xislat:

1. Vatanparvarlik;

2. Milliy taraqqiyotga intilish;

174. Ma'naviy merosimizni o’rganish tufayli yuksaladigan 2 insoniy xislat:

1. Mehnatsevarlik;

2. Mustahkam e'tiqodga bo’lish;

175. Ma'naviy merosimizni 2 muxim xususiyati:

1. Din bilan bog’liqlik;

2. Sharqona ma'naviyat shakli ekanligi;

176. hozirgi davr jamiyat taraqqiyotining 2 muhim yo’nalishi:

1. Diniy;

2. Dunyoviy;

177. Zardo’shtiylik ta'limoti bo’yicha o’zaro kurashuvchi 2 kuch:

1. qorong’ulik kuchlari;

2. Yorug’lik kuchlari;

178. Zardo’shtiylikka ko’ra yorug’lik uchlarining engishiga yordam beruvchi kishilardagi 3 fazilat:

1. yaxshi fikr;

2. yaxshi so’z;

3. yaxshi amal;

179. Islomning siyosiy faollashuviga olib kelgan 2 sabab:

1. ijtimoiy – iqtisodiy ahvol;

2. /a rb madaniyatini zo’rlik bilan singdirish siyosatining barbod bo’lishi;

180. Islomning siyosiy faollashuviga 2 sabab:

1. ijtimoiy xarakteriga din ta'sirining kuchayishi;

2. ayrim siyosiy kuchlarning «Islom olami»dan foydalanishga urinish;

181. Dinning jamiyatda 2 muhim roli:

1. Odamlarning baxamjihat yashashiga ko’maylashishi;

2. Odamlarda ishonch hissini mustahkamlash va ma'naviy qadriyatlarni avloddan – avlodga etkazish;

182. O’zbekistonda davlat va din o’rtasidagi munosabatlarning 2 tamoyili:

1. dindorlarning diniy tuyg’ularini himoya qilish;

2. diniy e'tiqodni xususiy ish deb tan olish;

183. O’zbekistonda davlat va din o’rtasidagi munosabatlarning 2 tamoyili:

1. dindor va dinsizlar huquqlari tengligi;

2. ma'naviy tiklanish ishida diniy uyushmalar bilan muloqot qilish;

184. O’zbekistonda davlat va din o’rtasidagi munosabatlarning 2 tamoyili:

1. dindan buzg’unchilik maqsadlarida foydalanishga yo’l qo’ymaslik;

2. diniy davlatlar bilan xokimiyat uchun kurashga yo’l qo’ymaslik;

185. O’zbekistonda diniy ekstremizm va fundamentalizm tahdidining 2 shakli:

1. barqarorlik va milliy totuvlikni buzishga urinish;

2. yoshlar aqli va taqdiriga hukumron bo’lishiga urinishi;

186. O’zbekistonda diniy ekstremizm va fundamentalizm tahdidining 2 shakli:

1. «haqiqiy» va «soxta» dindorlik belgilari bo’yicha millatlarni parchalashga urinish;

2. Jangarilarning yangi avlodlarini vujudga keltirish;

187. O’zbekistonda diniy ekstremizm va fundamentalizm tahdidining 3 shakli:

1. O’zbekiston haqida noto’g’ri tasavvurlar tug’dirish;

2. Islom va boshqa tsivilizatsiyalar o’rtasida ziddiyat chiqarishga urinish;

3. Din barcha muammolarni hal qilish vositasi deb ishontirish;

188. O’zbekistonda diniy tashkilot tuzishda 2 talab:

1. A'zolari 18 yoshga to’lgan bo’lishi;

2. A'zolari 100 nafardan kam bo’lmasligi;

189. O’zbekiston fuqarolariga dinga munosabatga 2 ta'qib:

1. Voyaga etmagan bolalarni diniy tashkilotlarga jalb etish;

2. Jamoat joylarida ibodat liboslarida yurish;

190. Xalqimiz tarixida o’z davrida amal qilingan 3 din:

1. Buddaviylik;

2. Zardo’shtiylik;

3. Islom;

191. Mehnat salohiyatining 2 muhim xususiyati:

1. yosh tarkibi;

2. kasb tarkibi;

192. Mustaqillik davrida fanni rivojlantirish sohasida 3 vazifamiz:

1. yangi metoldologiyadan voz kechish;

2. diniy siyosiylanishidan voz kechish;

3. fanning mafkuraviylashidan voz kechish;

193. O’zbekistonda jahon darajasida tadqiqot olib borayotgan 2 ilmiy maktab;

1. matematik fanlar;

2. geologik jarayonlarni o’rganish bilan bog’liq tadqiqotlar;

194. O’zbekistonda jahon darajasida tadqiqot olib borayotgan 3 ilmiy maktab;

1. molekulyar genetika, gen xujayra injeneriyasi biotexnologiya sohasidagi tadqiqotlar;

2. moddalarning kompleks fizik – kimyoviy xossalarini tadqiq qilish;

3. tarix bilan bog’liq tadqiqotlar;

195. O’zbekistonda ta'lim siyosatining 2 asosiy printsipi:

1. insonparvar, demokratik xarakteri;

2. uzluksizligi va izchilligi;

196. O’zbekistonda ta'lim siyosatining 2 asosiy printsipi:

1. o’rta, maxsus, kasb – xunar ta'limi majburligi;

2. ta'lim tizimining dunyoviy xarakteri;

197. O’zbekistonda ta'lim siyosatining 2 asosiy printsipi:

1. ta'lim olishning ochiqligi;

2. dasturlarga yagona va tabaqalashgan yondoshuv;

198. O’zbekistonda ta'lim siyosatining 2 asosiy printsipi:

1. bilimli bo’lishi va iste'dodni rag’batlantirish;

2. ta'lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvini uyg’unlashtirish;

199. Pedagogik faoliyat huquqi uchun 2 talab:

1. Tegishli ma'lumot;

2. Yuksak axloqiy fazilat;

200. o’rta umumiy ta'limning 2 bosqichi;

1. Boshlang’ich;

2. Umumiy o’rta;

201. Oliy ta'limning 2 bosqichi;

1. Bakalavriat;

2. Magistratura;

202. Ta'limni moliyalashning 2 shakli:

1. Byudjet mablag’lari;

2. Byudjetdan tashqari mablag’lar;

203. Milliy ta'lim dasturini ro’yobga chiqarishning 3 bosqichi:

1. 1997-2001 yillar;

2. 2001 – 2005 yillar;

3. 2005 va undan keyin;

204. Kadrlar tayyorlash milliy modelining 2 tarkibiy qismi:

1. shaxs;

2. davlat va jamiyat;

205. Kadrlar tayyorlash milliy modelining 3 tarkibiy qismi:

1. uzluksiz ta'lim;

2. fan;


3. ishlab chiqarish;

206. O’zbekistonning qulay 2 geosiyosiy imkoniyati:

1. Evropa va Osiyoni bog’laydigan yo’lda joylashganligi;

2. Mintaqada barqarorlik va hamkorlik ta'minlash imkoniyati;

207. O’zbekistonning qulay 2 geosiyosiy imkoniyati:

1. o’rta Osiyoning transport, energetika, suv tizimi markazida joylashganligi;

2. Tabiiy iqlim sharoiti qulayligi, ishlab chiqarish tarmoqlari mavjudligi;

208. O’zbekistonning noqulay 2 geosiyosiy omili:

1. Kollektiv xavfsizlik tizimi izchil yo’lga qo’yilmagan mintaqada joylashganligi;

2. Uni muammolar yuki ostida qolgan mamlakatlar qurshab turganligi;

209. O’zbekistonning noqulay 2 geosiyosiy omili:

1. Dengizdan uzoqligi;

2. Suv taqchilligi va ekologiya;

210. O’zbekiston tashqi siyosatining 2 qoidasi:

1. davlatlarning suveren tengligi;

2. kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid qilmaslik;

211. O’zbekiston tashqi siyosatining 3 qoidasi:

1. Chegaralarni daxlsizligi;

2. Nizolarni tinch yo’l bilan hal etish;

3. Boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik;

212. O’zbekiston a'zo bo’lgan 2 xalqaro tashkilot:

1. BMT;


2. EXXT;

213. O’zbekiston a'zo bo’lgan BMT doirasidagi ixtisoslashgan 2 muassasa:

1. jahon sog’liqni saqlash tashkiloti;

2. xalqaro mehnat tashkiloti;

214. O’zbekiston a'zo bo’lgan BMT doirasidagi ixtisoslashgan 2 muassasa:

1. jaxon intellektual mulk tashkiloti;

2. BMTning bolalar fondi;

215. O’zbekiston hamkorlik qilayotgan 2 mintaqaviy tashkilot:

1. Evropa ittifoqi;

2. NATO;


216. O’zbekiston hamkorlik qilayotgan 2 mintaqaviy tashkilot:

1. Islom konferetntsiyasi tashkiloti;

2. qo’shilmaslik xarakati;

217. qurolli kuchlar harbiy qudratining 2 omili (I.A.Karimov «O’zbekiston XXI asari bo’yicha»):

1. shaxsiy tarkibning miqdori va sifati;

2. xarbiy texnika miqdori va sifati;

218. qurolli kuchlar harbiy qudratining I.A.Karimov ta'kidlagan 2 omili:

1. xarbiy infrastruktura;

2. safarbarbarlik resursini sanoatga moslashtirish;

219. Mudofaa qobiliyatini mustahkamlashning 3 asosiy vazifasi:

1. barcha idoralar faoliyatini uyg’unlashtirish;

2. kompleks reja ishlab chiqish;

3. ajdodlar tajribasi va amaliyotini muntazam o’rganib borish;

220. O’zbekiston mudofaa qobiliyatini mustahkamlashga qaratilgan 2 qonun:1. «Mudofaa to’g’risida»;

2. «Muqobil xizmat to’g’risida»;
Katalog: uum2 -> uum-omh-gumanitar-fanlar -> Демократик%20жамият -> 4-Лотинча -> 3-Назорат%20ва%20таъминот
3-Назорат%20ва%20таъминот -> O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish fanining predmeti
4-Лотинча -> Reja: O’zbekiston jahon hamjamiyatining to’laqonli sub'ektiga aylanishi
4-Лотинча -> Reja: Nodavlat notijorat tashkilotlari tushunchalarining mazmun va mohiyat
4-Лотинча -> O’zbekistonda demokratik jamiyaT qurish nazariyasi va amaliyoTI
4-Лотинча -> Reja: Iqtisodiyot va demokratik jamiyatning o’zaro bog’liqligi
3-Назорат%20ва%20таъминот -> Demokratikjamiyatqurishnazariyasivaamaliyoti” fanidantestlar “Demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanining nazariy asoslarini aniqlang
4-Лотинча -> Reja: Mahalliy o’zini o’zi boshqarishning demokratik tamoyillari
3-Назорат%20ва%20таъминот -> Karimov I. A. O’zbekiston xx1 asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shaotlari va taraqqiyot kafolatlari

Download 89 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat