O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fani bo’yicha o’rgatuvchi dasturDownload 89 Kb.
Sana08.05.2017
Hajmi89 Kb.
O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi

va amaliyoti fani bo’yicha o’rgatuvchi dastur.


1. Mazkur fanning 3 asosiy nazariy manbasi:

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi;

2. demokratik davlatlar Konstitutsiyalari;

3. xalqimizning ma'naviy – tarixiy qadriyatlari;

2. Kursni o’rganishning 2 asosiy manbasi:

1. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qabul qilgan qonunlar va qarorlar;

2. O’zbekiston Prezidenti I.A.Karimov asarlari;

3. Kursni o’rganishning 2 asosiy manbasi:

1. O’zbekiston Prezidentining farmonlari;

2. O’zbekiston hukumatining qaror va farmonlari;

4. Fanning tashkil qiluvchi 2 omil:

1. jahon tsivilizatsiyasining tarixiy tajribasi;

2. O’zbekistonning o’ziga xos xususiyatlari;

5. Mazkur fanning 2 asosiy vazifasi:

1.respublikada kechayotgan tub o’zgarishlarning nazariy asoslarini, amaliy uslublarini tushunib olish;

2.O’zbekistondagi jarayonlarni ilmiy tahlil qilib, mantiqiy asoslash;

6. Mazkur fanning boshqa ijtimoiy fanlar bilan munosabatining 3 shakli:

1. boshqa ijtimoiy fanlar o’rganadigan qonun va xulosalarga tayanish;

2. bu qonuniyatlarning O’zbekiston sharoitida amalga oshishi shakllarini tushuntirish;

7. Mazkur fanning barcha boshqa fanlarga ta'sirining 2 shakli:

1. barcha fanlarning O’zbekiston taraqqiyotidagi o’rnini belgilash;

2. ular yo’nalishlariga ta'sir qilib, oldiga dolzarb muammolar qo’yish;

8. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fani muammolarining 2 asosiy yo’nalishi:

1. O’zbekiston mustaqilligi va uning tarixiy ahamiyati;

2. O’zbekistonda bozor munosabatlari shakllanishining o’ziga xos yo’li;

9. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fani muammolarining 2 asosiy yo’nalishi:

1. yangi jamiyat qurish va ma'naviyat;

2. O’zbekiston va jahon hamjamiyati;

10. Mustaqillikni ulug’lovchi eng qadimgi xalqimizning 2 afsonasi:

1. To’maris;

2. Shiroq;

11. Xalqimizning qadimgi tarixida tarqalgan 2 din:

1. otashparastlik;

2. buddizm;

12. Miloddan avvalgi xalqimiz mustaqilligiga xavf solgan 2 asosiy bosqin:

1. Milloddan av. A. Makedonskiy bosqini;

2. Milloddan av. 104-101 yilda Xitoy istilosi.

13. Arablar bosqini davrida bo’lgan qo’zg’olonning rahbari:

1. Muqanna;

14. Mug’ullarga qarshi mustaqillik uchun kurashgan 2 qahramon:

1. Jalolliddin;

2. Temir Malik;

15. Xalqimiz davlatchiligi tajribasi tarixida muhim o’rin tutuvchi 2 tarixiy davr:

1. otashparastlik dini rivojlangan davr;

2. buyuk turk xoqonligi davri;

16. Xalqimiz davlatchiligi tajribasi tarixida muhim o’rin tutuvchi 2 tarixiy davr:

1. ilk feodal mustaqil davlatlar shakllanishi davri;

2. Temuriylar davri;

17. Turkistonning Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishining 2 asosiy sababi:

1. Turkiston xalqlarining tarqoqligi;

2. Turkistonning harbiy – texnik qoloqligi;

18. Rus mustamlakachilariga qarshi harakatlarning 3 asosiy shakli:

1. qarshilik ko’rsatish;

2. isyon;

3. qurolli qo’zg’olon;

19. Chor Rossiyasi bosqiniga qarshi uzoq yillar kurashgan 3 milliy qahramonimiz:

1. Sulton Sodiq;

2. Abdumalik To’ra;

3. Jo’rabek;

20. Turkistonda jadidchilik harakatining dastlabki 2 yirik rahbari:

1. Behbudiy;

2. Munavvar qori;

21. Jadidchilik zaminida shakllangan 4 siyosiy partiya:

1. «Jadidlar»;

2. «Yosh buxoroliklar»;

3. «Yosh xivaliklar»;

4. «Erk»;

22. Sovet imperiyasi davrida milliy ozodlik harakati kuchayishining 2 sababi:

1. bolsheviklar zulmining kuchayishi;

2. milliy qadriyatlari saqlashga urinish;

23. Sovet imperiyasi davrida mustaqillik uchun kurashning 3 asosiy vositasi:

1. milliy davlat arboblarining yuqori minbarlardan foydalanishi;

2. ommaviy axborot vositalaridan, adabiyot va san'atdan foydalanish;

3. vaziyatga xolis baho berib, jahon afkor ommasiga bildirish;

24. O’zbekistonda milliy mustaqillik uchun kurashning yangi bosqichiga xos 2 muhim sharoit:

1. SSSRning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy tang axvolga tushgan bosqichida boshlandi;

2. xalq inqirozidan qutulish yo’lini mustaqillikda ko’rdi;

25. 1984 yilda boshlangan «o’zbeklar ishi» kompaniyasidan ko’zlangan 2 asosiy maqsad:

1. rus bo’lmagan xalqlarni qo’rqitib qo’yish;

2. tizimni saqlab qolishga urinish;

26. SSSR parchalanish arafasida bo’lgan qonli voqealarning 2 asosiy sababi:

1. shovinistlarning xalqlar mustaqillikka intilishini ko’rolmasligi;

2. xalqlar o’rtasida hal qilinmagan muammolarning mavjudligi;

27. O’zbekiston milliy tiklanishi yangi bosqichida sodir bo’lgan 2 muhim voqea:

1. I. Karimovning 1989 yilda respublika rahbarligiga kelishi;

2. 1990 yilda O’zbekistonda Prezidentlik institutining joriy qilinishi;

28. O’zbekiston tiklanishi yangi bosqichida sodir bo’lgan 2 muhim voqea:

1. Mustaqillik deklaratsiyaisining qabul qilinishi;

2. «O’zbekiston Respublikasi Davlat tili haqida qonun»ning qabul qilinishi;

29. 1990 yildagi 20 iyunda qabul qilingan «Mustaqillik Deklaratsiyasi»ning ahamiyati (2):

1. O’zbekiston shaklan Ittifoqqa kirsa ham, mazmunan mustaqil bo’lganini bildiradi;

2. mustaqillikning siyosiy asoslari yaratildi;

30. 80-yillarning 2 yarmida O’zbekistonda xalq harakatlariga turtki bo’lgan dolzar b 2 muammo:

1. paxta yakkaxokimligi;

2. ekologiya;

31. 80 – yillarning 2 yarmida O’zbekistonda xalq qarakatlariga turtki bo’lgan dolzarb 2 muammo:

1. milliy til;

2. oilani rivojlantirish;

32. SSSR parchalanish arafasida o’zaro kurashgan 2 oqim:

1. imperiyani saqlab qolish qarakati;

2. imperiyani ag’darib tashlash uchun harakat;

33. 1991 yil 31 avgustda O’zbekiston davlat mustaqilligi e'lon qilinishining ahamiyati (2):

1. O’zbekiston xalqi o’z taqdirini o’zi belgilashi imkoniyatiga ega bo’ldi;

2. Markaziy Osiyo respublikalari mustaqillikni qo’lga kiritishida tashabbuskor bo’ldi;

34. Mustaqillik bizga iqtisodiy sohada bergan 2 imkoniyat:

1. o’z tabiiy boyliklariga egalik qilish;

2. Mustaqil iqtisodiy siyosat yuritish;

35. Mustaqillik madaniy – ma'naviy sohada bergan 2 imkoniyat:

1. milliy qadriyatlarni tiklash;

2. o’zligimizni anglab, milliy g’ur urini yuksaltirish;

36. Mustaqillik xalqaro sohada bizga bergan 2 imkoniyat:

1. xalqaro munosabatlarning sub'ekti bo’lish;

2. jahon hamjamiyatidan munosib o’rin egallash;

37. Mustaqillik bizga siyosiy sohada ber gan 3 imkoniyat:

1. taraqqiyot yo’lini o’zimiz belgilashimiz;

2. mustaqil ichki va tashqi siyosat yuritish;

3. davlat hokimiyati manbai xalq bo’lish;

38. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning siyosiy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. siyosiy jihatdan mutelik;

2. o’z taqdirini o’zi belgilay olmasligi;

39. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning siyosiy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. milliy davlatchilikning inkor etilishi;

2. o’lkaning boshqa hukumron mamlakatning tarkibiy qismiga aylanishi;

40. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning siyosiy sohada qaramligining 3 ko’rinishi:

1. hokimiyat va boshqaruv idora organlarining markaziy hokimiyatga tobeligi;

2. kadrlarni tanlashda markaziy hokimiyatning hukumronligi;

3. xalq saylaydigan davlat boshlig’ining yo’qligi;

41. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning iqtisodiy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. o’z tabiiy va boshqa resurslarga egalik qiolomasligi, iqtisodiy qaramligi;

2. hududidagi korxonalarning markazga bo’ysunishi, markaz manfaatining ustunligi;

42. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning iqtisodiy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. iqtisodiy taraqqiyot yo’lini o’zi belgilay olmaslik, o’z ixtiyori bilan korxona qurolmaslik;

2. Iqtisodiy siyosatning markaz tasarrufida bo’lishi;

43. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning iqtisodiy sohada qaramligining 3 ko’rinishi:

1. ishlab chiqarish natijalaridan bexabarlik;

2. xalqning o’z mehnati samarasidan baxramand emasligi;

3. moliya – kredit, bank siyosatini yuritishda qaramlik;

44. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning madaniy - ma'naviy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. ma'naviy merosga bepisandlik, milliy qadriyatlarning oyoq osti qilinishi;

2. ona tilinin qadrsizlanishi;

45. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning madaniy - ma'naviy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. xalqimiz tarixining soxtalashtirilishi;

2. islom qadriyatlari toptalishi;

46. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning madaniy - ma'naviy sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. siyosiy qatag’onlik hukumronligi;

2. kommunistik mafkura hukumronligi;

47. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning xalqaro sohada qaramligining 2 ko’rinishi:

1. jahon hamjamiyatidan ajralib qolish;

2. xalqaro doiralarda huquqsizlik;

48. Sobiq SSSR davrida O’zbekistonning xalqaro sohada qaramligining 3 ko’rinishi:

1. xalqaro tashkilotlarda vakolatning yo’qligi;

2. mustaqil tashqi siyosat yurita olmaslik;

3. xorijiy mamlakatlar bilan diplomatik aloqalarning shartnoma va bitimlarning yo’qligi;

49. Mustaqil O’zbekiston hududining 2 belgisi:

1. Amudaryo va Sirdaryo oralig’ida joylashgan;

2. xududi 447,4 kv.km.

50. O’zbekiston chegaralarining 2 chekka nuqtasi:

1. Shimolda Ustyurt past tekisligi (plato);

2. /arb – Orol dengizi qirg’oqlari;

51. O’zbekiston chegaralarining 2 chekka nuqtasi:

1. Sharqda – Farg’ona vodiysi;

2. Janubda – Termiz;

52. O’zbekiston Respublikasining 2 asosiy ma'muriy-hududiy qismi:

1. viloyatlar;

2. tumanlar;

53. O’zbekiston Respublikasining 2 asosiy ma'muriy-hududiy qismi:

1. shaharlar;

2. shaharlardagi tumanlar;

54. O’zbekiston Respublikasining 2 asosiy ma'muriy-hududiy qismi:

1. qoraqalpog’iston Respublikasi;

2. qishloqlar;

55. O’zbekiston Respublikasining asosiy ma'muriy-hududiy qismlarining soni (3):

1. avtonom respublika;

2. 12 viloyat;

3. 163 tuman;

56. O’zbekiston Respublikasining 4 davlat ramzi:

1. davlat bayrog’i;

2. davlat tamg’asi;

3. davlat madhiyasi;

4. milliy valyutasi;

57. O’zbekiston davlat tamg’asining o’ziga xos 3 belgisi:

1. markazda xumo qushi tasvirlanganligi;

2. yuqorida 8 qirrali yulduz tasviri;

3. yon tomonda bo shoqlar, paxta chig’anoqlari tasviri;

58. O’zbekiston Respublikasi davlat bayrog’idagi ranglar:

1. havo rang;

2. oq rang;

3. yashil rang;

4. qizil yo’llar;

59. O’zbekiston aholisini demografik tuzilishining 2 o’ziga xosligi:

1. bolalar va o’smirlar aholi 41%ni tashkil qilishi;

2. yoshlarning aholi tarkibida 28%dan ko’pligi;

60. O’zbekiston aholisining milliy tarkibida miqdori ko’p bo’lgan 2 millat vakillari:

1. o’zbeklar;

2. ruslar;

61. O’zbekiston aholisining milliy tarkibida miqdori ko’p bo’lgan 2 millat vakillari:

1. tojiklar;

2. qozoqlar;

62. O’zbekistonning 2 qulay tabiiy sharoiti:

1. er osti boyliklari;

2. dehqonchilikka mos iqlim;

63. O’zbekistonning 2 noqulay tabiiy sharoiti:

1. suv resurslari chekoanganligi;

2. dengizdan uzoqligi;

64. O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2 asosiy xususiyati va sharoiti:

1. milliy an'analar, fikrlash tarzi;

2. islom dini;

65. O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2 asosiy xususiyati va sharoiti:

1. o’ziga xos demografik vaziyat;

2. ko’p millatlilik;

66. O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2 asosiy xususiyati va sharoiti:

1. huquqiy davlat qurishga asos bo’lish;

2. davlat va jamiyatning siyosiy qurilishini tuzilishini belgilang;

67. O’zbekiston Respublikasi 2 asosiy xususiyati va sharoiti:

1. er osti va er usti boyliklari;

2. sho’rolar davrida shakllangan ijtimoiy ong;

68. O’zbekiston davlat madhiyasining 2 ijodkori:

1. Abdulla Oripov;

2. Mutal Burxonov;

69. O’zbekiston foydali qazilmalarining 2 asosiy xususiyati:

1. Yirik konlarda tuplanganligi, komp leks qayta ishlash imkoniyati;

2. Katta miqdorda yo’ldosh elementlarga egaligi;

70. O’zbekiston foydali qazilmalarining 3 asosiy xususiyati:

1. Ochiq usulda ishlash mumkinligi, texnologiyasi oddiyligi;

2. Ishchi kuchlari va qulay qo’llar mavjudligi;

3. Mutaxassislar tayyorlovchi o’quv yurtlari mavjudligi;

71. I.A.Karimovning O’zbekistonning o’z taraqqiyot yo’li asoslab bergan 2 dastlabki asosiy asari:

1. O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li;

2. O’zbekiston – bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’li;

72. O’zbekiston taraqqiyotining I.A.Karimov asoslab bergan 2 tamoyili:

1. Iqtisodiyotning mafkuradan xoli bo’lishi;

2. Davlatning bosh islohotchi ekanligi;

73. O’zbekiston taraqqiyotining I.A.Karimov asoslab bergan 3 tamoyili:

1. qonun ustuvorligi;

2. kuchli ijtimoiy siyosat;

3. bozor iqtisodiyotiga bosqichma – bosqich o’tish;

74. Ijtimoiy – milliy taraqqiyotning 2 bosh yo’nalishi:

1. Demokratiya;

2. Tadrijiylik;

75. Ijtimoiy – milliy taraqqiyotning 2 bosh yo’nalishi:

1. millat va jahon madaniyati yutuqlarini egallash:

2. xalqaro xamkorlikni rivojlantirish;

76. Taraqqiyotning mavjud 2 usuli:

1. inqilobiy;

2. evolyutsion;

77. O’zbekistonda huquqiy davlat barpo etishning I.A.Karimov ko’rsatgan 2 asosiy yo’li:

1. tenglikni ta'minlovchi tizimga asoslangan qonunlar qabul qilish;

2. davlat idoralari faoliyatining huquqiy asosini yaratish;

78. O’zbekistonda huquqiy davlat barpo etishning I.A.Karimov ko’rsatgan 2 asosiy yo’li:

1. davlat xizmatchilarining maqomi to’g’risida qonun qabul qilish;

2. huquq organlari qonunning negizini mustahkamlash;

79. O’zbekistonda huquqiy davlat barpo etishning I.A.Karimov ko’rsatgan 2 asosiy yo’li:

1. fuqarolarning davlat boshqarishda boshqaruvini ta'minlaydigan huquqiy asoslarini yaratish;

2. davlatning

80. O’zbekiston Konstitutsiyasining eng muhim 3 vazifasi.

1. huquqiy davlat qurishga asos bo’lish;

2. davlat va jamiyatning siyosiy qurilishini tuzilishini belgilash;

3. davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamiyat va fuqarolar oldidagi ma'suliyatini qonunlashtirish.

81. O’zbekiston Konstitutsiyasi yaratilishining 2 muhim bosqichi.

1. 1990 yilda I.A.Karimov raisligida 64 kishidan iborat komissiya tuzilishi;

2. 1992 yilda Konstitutsiya loyihasining matbuotda e'lon qilinib, 3 oy muhokama qilinishi;

82. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1 bo’limida ta'kidlangan asosiy 2 pritsip:

1. Konstitutsiya va qonunning ustunligi;

2. Tashqi siyosat;

83. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 2 bo’limning nomlanishi:

1. asosiy printsiplar;

2. inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari;

84. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 2 bo’limning nomlanishi:

1. jamiyat va shaxs;

2. ma'muriy – xududiy va davlat tizimi;

85. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 2 bo’limning nomlanishi:

1. davlat xokimiyatining tashkil etilishi:

2. Konstitutsiyaga o’zgarish kirish tartibi;

86. O’zbekiston xalqi nomidan ish olib boradigan organ va lavozim(2):

1. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi;

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti;

87. O’zbekistonda huquqiy demokratik davlat barpo etilishining 2 asosiy sharti:

1. jahon tsivilizatsiyasining ijobiy tajribalariga asoslanish;

2. ilmiy – ma'naviy merosimizga tayanish;

88. O’zbekistonda hokimiyat tizimining 3 tarkibiy qismi:

1. Oliy Majlis;

2. Vazirlar Maxkamasi;

3. Sud hokimiyati;

89. O’zbekistonda saylov tizimi uchun asos bo’lgan 2 qonun:

1. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovlar to’g’risida;

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentiga saylovlar to’g’risida;

90. O’zbekistonda saylov tizimi uchun asos bo’lgan 2 qonun:

1. viloyat, tuman va shahar xalq deputatlari kengashiga saylovlar to’g’risida ( 1994 yil 5.05);

2. fuqarolarning saylov huquqlarini kafolatlari to’g’risda (1994 yil 5.05);

91. Fuqarolik jamiyati sharoitida davlatning 2 muhim vazifasi:

1. mudofaa;

2. tashqi siyosat;

92. Fuqarolik jamiyati sharoitida huquqlarning kafolatlari to’g’risida (1994 yil 5.05);

1. pul – moliya va soliq tizimining shakllanishi;

2. rivojlanish strategiyasini belgilash;

93. Demokratiya darajasining ko’rsatuvchi I.A.Karimov ta'kidlagan 3 mezon:

1. xalqning qarorlar qabul qilishi jarayonlaridan xabardorligi;

2. xukumat qarorlari xalq tomonidan qanchalik nazorat qilinishi;

3. oddiy fuqarolar davlatni boshqarishda qanchalik ishtirok etishi;

94. Maxalliy o’z – o’zini boshqarish tizimining 2 tarkibiy qismi:

1. xalq deputatlari maxalliy kengashlari;

2. xududning o’z – o’zini boshqarish idoralari;

95. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2 asosiy vakolati:

1. ijro hokimiyati devonini tuzish;

2. viloyatlar hokimlarini tayinlash;

96. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2 asosiy vakolati:

1. O’zbekiston Respublikasi qonunlarini imzolash;

2. Favqulodda xolat joriy etish;

97. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2 muxim vakolati:

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qilish;

2. O’zbekiston Respublikasi xokimiyat tizimi vakolatlarini belgilash;

98. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 3 muxim vakolati:

1. Markaziy saylov komissiyasini tuzish;

2. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudini saylash;

3. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlarini tasdiqlash;

99. Fuqarolarning o’z – o’zini boshqarish organlariga saylanadigan 2 lavozim:

1. rais;

2. maslahatchi;

100. Mahalla o’z ichiga oladigan 2 asosiy tuzilma:

1. xalq deputatlari mahalliy kengashlari;

2. xududiy o’z-o’zini boshqarish idoralari;

101. Mahalla raisining 2 vazifasi:

1. Respublika qonunlarini amalga oshirish bo’yicha ish olib borish;

2. turli tashkilotlar bilan muloqotda fuqarolar manfaatini himoya qilish;

102. Xalqning bevosita irodasini ifodalovchi 2 jarayon:

1. saylov;

2. referendum;

103. Saylov xarakterini ko’rsatuvchi 2 qoida:

1. umumiy;

2. teng;


104. Saylov xarakterini ko’rsatuvchi 2 qoida:

1. bevosita;

2. yashirin ovoz berish;

105. Mahalliy xokimiyat tizimiga kiruvchi 2 muassasa:

1. viloyat hokimiyati;

2. tuman hokimiyati;

106. Mahalliy xokimiyat tizimiga kiruvchi 2 muassasa:

1. shahar hokimiyati;

2. qishloq hokimiyati muassasasi.

107. Nodavlat tashkilotning 2 asosiy turi:

1. 2 asosiy partiyalar;

2. jamiyat tashkilotlari;

108. O’zbekiston xalq demokratik partiyaning 3 nashri:

1. «O’zbekiston ovozi» gazetasi;

2. «Golos Uzbekistana» gazetasi;

3. «Muloqot» jurnali

109. «Milliy tiklanish» partiyasi faoliyati yo’nalishining 2 tamoyili:

1. kuchli demokratik davlat;

2. milliy qadriyat;

110. «Milliy tiklanish» partiyasi faoliyati yo’nalishining 2 tamoyili:

1. millatlarning ma'naviy birligi;

2. Turkiston – yagona oila;

111. «Milliy tiklanish» partiyasi faoliyati yo’nalishining 3 tamoyili:

1. ilmiy – texnikaviy taraqqiyot va umumjahoniy intergatsiya;

2. zamon kishisi;

3. milliy istiqlol;

112. Muxolifat oldidagi qo’yiladigan 3 talab (I.A.Karimovning «O’zbekiston XXI bo’sag’asida» asari bo’yicha):

1. tashkiliy rasmiylashgan bo’lishi;

2. tegishli maqomga ega bo’lishi;

3. Konstitutsiya va qonun normalarini hurmat qilish;

113. Muxolifat oldidagi qo’yiladigan 2 talab (I.A.Karimovning «O’zbekiston XXI bo’sag’asida» asari bo’yicha):

1. mamlakatning barqaror holati uchun ma'sul bo’lish;

2. davlat qurilishining muqobil loyixalariga ega bo’lishi;

114. Demokratiyaning mazmuniga kiruvchi I.A.Karimov ta'kidlagan 3 mulohaza:

1. xalqning o’z erkinligi va mustaqilligiga qarashlari;

2. fuqarolarning o’z-o’zini boshqarish shakli;

115. O’zbekistonda siyosiy partiyalar uchun taqiqlanadigan 2 faoliyat yo’nalishi:

1. konstitutsion tuzumga qarshi faoliyat;

2. mustaqillikka, xavfsizlikka, fuqaro erkinlik va huquqlariga qarshi faoliyat;

116. O’zbekistonda partiyalar uchun taqiqlanadigan 2 faoliyat yo’nalishi:

1. urushni, milliy, diniy, irqiy dushmanlikni targ’ib qiluvchi faoliyat;

2. xalq salomatligi va axloqiga zararli faoliyat;

117. O’zbekistonda siyosiy partiyaga a'zo bo’la olmaydigan kishilarning 2 guruhi:

1. prokur orlar, prokuratura ter govchilari;

2. ichki ishlar vazirligi va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari;

118. O’zbekistonda siyosiy partiyaga a'zo bo’la olmaydigan kishilarning 2 guruhi:

1. harbiy xizmatchilar;

2. chet el fuqarolari va fuqarosiz shaxslar;

119. O’zbekistondagi ijtimoiy tashkilotlarning 2 muhim turi:

1. siyosiy partiyalar;

2. kasaba uyushmalari;

120. O’zbekistondagi ijtimoiy tashkilotlarning 2 muhim turi:

1. «Kamolot»;

2. ayollar kengashi;

121. O’zbekistondagi ijtimoiy tashkilotlarning 2 muhim turi:

1. turli jamg’armalar;

2. «Xalq birligi» harakati;

122. Iqtisodiy taraqqiyotda bozor munosabatlarining namoyon bo’lgan 2 shakli:

1. tartibsiz, stixiyali faoliyat yurituvchi;

2. boshqariladigan;

123. Boshqariladigan bozor munosabatlarining 2 xususiyati:

1. tovar ishlab chiqaruvchilarning iqtisodiy erkinligi;

2. kishilar o’zi ishlab chiqargan mahsulotning egasi bo’lishi;

124. Boshqariladigan bozor munosabatlarining 2 xususiyati:

1. sotuvchi va xaridorning erkin, ixtiyoriy munosabati;

2. tovar ishlab chiqaruvchilarning erkin raqobati;

125. Boshqariladigan bozor munosabatlarining 2 xususiyati:

1. iste'molchi o’z shartini qo’yishi;

2. jamiyat a'zolarining tabaqalanishi;

126. O’zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o’tishga 2 asosiy sabab:

1. insonning erkin bo’lishi zaruriyati;

2. mehnat unumdorligi yuqori bo’lishi;

127. O’zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o’tishga 2 asosiy sabab:

1. demokratik jamiyat qurish;

2. xalq farovonligiga erishish;

128. O’zbekistonning bozor munosabatlariga o’tishida 2 asos:

1. jahon tajribasi;

2. milliy xususiyatlar;

129. Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotining 2 belgisi:

1. kuchli ijtimoiy kafolat;

2. keng aholi turmushining yuqori darajasi;

130. O’zbekistonni rivojlantirishning 2 o’ziga xos sharti:

1. milliy o’ziga xoslik;

2. islomning xayotimizdagi o’rni;

131. O’zbekistonni rivojlantirishning 2 o’ziga xos sharoiti:

1. aholining demografik xususiyatlari;

2. ko’pmillatlilik;

132. O’zbekistonni rivojlantirishning 2 o’ziga xos sharoiti:

1. o’ziga xos geosiyosiy mavze;

2. suv resurslari cheklanganligi;

133. O’zbekistonni rivojlantirishning 2 o’ziga xos sharoiti:

1. er osti va usti boyliklari;

2. sho’rolar davrida shakllangan ijtimoiy ong;

134. Iqtisodni isloh etishni I.A .Karimov tomonidan ishlab chiqilgan 2 tamoyili:

1. iqtisodni ma fkuradan xoli qilish;

2. davlat – bosh islohotchi;

135. Iqtisodni isloh etishni I.A .Karimov tomonidan ishlab chiqilgan 3 tamoyili:

1. qonun ustuvorligi;

2. bozor munosabatlarini bosqichma-bosqich shakllantirish;

136. O’zbekistonni iqtisodiy islohotlarning 2 strategik maqsadi:

1. kuchli rivojlanuvchi iqtisodiy tizim yaratish;

2. ko’p ukladli iqtisodni shakllantirish;

137. Iqtisodni isloh etishni I.A .Karimov tomonidan ishlab chiqilgan 3 tamoyili:

1. korxonalar va fuqarolarga keng iqtisodiy erkinliklar berish;

2. resurslardan unumli foydalanish;

3. «er osti boyliklari to’g’risida»;

138. Mustaqillik va iqtisodiy erkinlik huquqiy asoslari yaratish doirasida qabul qilingan 2 qonun:

1. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi to’g’risida;

2. Mahalliy davlat hokimiyati to’g’risida;

139. Yangi mulkchilik munosabatlariga huquqiy asos yaratish bo’yicha qabul qilingan 2 qonun;

1. mulk to’g’risida;

2. er haqida;

140. Yangi mulkchilik munosabatlariga huquqiy asos yaratish bo’yicha qaul qilingan 2 qonun:

1. mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to’g’risida;

2. ijara haqida;

141. Iqtisodiy islohotlar huquqiy asoslarini yaratishning 3 yo’nalishi:

1. xo’jalik yuritishning yangi mexanizmlariga sharoit yaratish;

2. O’zbekistonning xalqaro munosabatlarida teng huquqli sub'ekt ekanligini belgilaydigan huquqiy me'yorlar yaratish;

3. aholining huquqiy va ijtimoiy kafolatini ta'minlaydigan qonunchilikni shakllantirish;

142. Xo’jalik yuritishning yangi mexanizmlariga sharoit yaratgan 2 qonun:

1. korxonalar haqida;

2. kooperatsiya haqida;

143. Xo’jalik yuritishning yangi mexanizmlariga sharoit yaratgan 2 qonun:

1. dehqon xo’jaligi haqida;

2. xo’jalik uyushmalari va shirkatlar haqida;

144. O’zbekistonning xalqaro munosabatlarda teng huquqli sub'ekt ekanligini belgilaydigan 2 qonun:

1. tashqi iqtisodiy faoliyat haqida;

2. O’zbekiston Respublikasining etakchi xalqaro tashkilotlarda a'zoligi to’g’risida;

145. O’zbekistonning xalqaro munosabatlarda teng huquqli sub'ekt ekanligini belgilaydigan 2 qonun:

1. valyutani tartibga solish to’g’risida;

2. erkin iqtisodiy mintaqalar to’g’risida;

146. Aholining huquqiy va ijtimoiy kafolatini ta'minlaydigan 2 qonun:

1. aholini ish bilan ta'minlash to’g’risida;

2. nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to’g’risida;

147. Aholining huquqiy va ijtimoiy kafolatini ta'minlaydigan 3 qonun:

1. fuqarolarni davlat nafaqalari bilan ta'minlash haqida;

2. ta'lim to’g’risida;

3. vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risida;

148. Respublikada ko’p ukladli iqtisodiyotni shakllantirishning 3 yo’li:

1. davlat tasarrufidan chiqarish va davlat mulkini xususiylashtirish;

2. davlatga qarshi bo’lmagan yuridik shaxslarni tashkil qilish;

3. xususiy tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish;

149. Xususiylashtirishning 2 shakli:

1. tanlov;

2. kim oshdi savdosi;

150. Kichik xususiylashtirish o’z ichiga olgan 2 soha:

1. uy – joy fondi;

2. savdo korxonalari;

151. Kichik xususiylashtirish o’z ichiga olgan 2 soha:

1. xizmat ko’rsatish;

2. mahalliy sanoat korxonalari;

152. 1994 yilda davlat buyumlari saqlangan 2 mahsulot turi:

1. paxta;

2. don;


153. Mulkchilikning 2 asosiy shakli:

1. davlat;

2. nodavlat;

154. Nodavlat mulkning 2 shakli:

1. xususiy;

2. jamoa;

155. Nodavlat mulkning 2 shakli:

1. boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlarga qarashli yuridik va jismoniy shaxslar mulki;

2. mulkchilikning aralash shakli;

156. O’zbekiston Respublikasi tasarrufidagi mulklarning 2 turi:

1. er va er osti boyliklari;

2. davlat boshqaruvi va hokimiyat organlari mulklari;

157. O’zbekiston Respublikasi tasarrufidagi mulklarning 3 turi:

1. respublika xalqlarining madaniy – tarixiy qadriyatlari;

2. byudjet vositalari sug’urta, zahira va boshqa davlat jamg’armalari;

3. davlat ahamiyatiga molik korxonalar;

158. Tadbirkorlikni rivojlantirishning z asosiy tamoyili:

1. qonun doirasida erkin faoliyat;

2. barcha xo’jalik faoliyatining teng huquqligi;

3. soliq idoralariga hisobotning deklorativ shaklidaligi;

159. Tadbirkorlikning 3 asosiy shakli:

1. xususiy tadbirkorlik;

2. yonlanma mehnatga asoslangan tadbirkorlik;

3. jamoa va qo’shma tadbirkorlik;

160. Ijtimoiy himoyaning 3 asosiy yo’nalishi:

1. daromadning kam va o’rtacha darajasini oshirish;

2. ichki iste'mol bozorini himoya qilish;

3. kam ta'minlangan tabaqalarga yordam;

161. Sho’rolar davrida ma'naviy merosga munosabatning 2 tamoyili:

1. sinfiylik;

2. shovinistik;

162. Sho’rolar davrida ma'naviy merosga munosabatning 2 xususiyati:

1. liberalistik va idealistik qarashlarga ajratish;

2. bir tomonlama yondoshuv;

163. Ma'naviy merosimizni o’rganishdagi 2 qiyinchilik:

1. Sho’rolar davrida katta qismning o’rganilmaganligi;

2. Mutaxassislarimiz kamligi;

164. Ma'naviy boyliklarimizning 2 asosi:

1. o’tmish merosi;

2. Zamonaviy ma'naviy yutuqlar;

165. Xalqimiz tarixini o’rganishning 2 ahamiyati:

1. Milliy o’zligimizni anglatadi;

2. Milliy g’ururni yuksaltiradi;

166. Ma'naviy merosimizning 3 asosiy turi:

1. turli g’oyalar va qarashlar;

2. axloq-odob me'yorlari va an'analari;

3. ilm va badiiy ijod yutuqlari;

167. Mustaqillik davrida nomi tiklangan ajdodlarimizning 2 guruhi:

1. diniy arboblar;

2. siyosiy arboblar;

168. Demokratik jamiyat va xalq ma'naviyati chambarchas bog’liqligining 2 sababi:

1. demokratiyaning konkret ma'naviyat asosida shakllanishi;

2. demokratiyaning yagona tayyor andozasi bo’lmasligi;

169. Ma'naviyat rivoji maqsadida tashkil qilingan 2 tashkilot:

1. «Ma'naviyat va ma'rifat» jamoatchilik markazi;

2. «Oltin meros» xalqaro xayriya jamg’armasi;

170. Mustaqillik tufayli tiklangan 2 bayram:

1. Navro’z;

2. qurbon ro’za Xayitlari;

171. Mustaqillik tufayli tiklangan xalq ijodining 2 namunasi:

1. Alpomish;

2. qissasi Mashrab;

172. Davlatchiligimiz tarixini o’rganishda 2 muxim yozma manba:

1. Avesto;

2. Temur tuzuklari;

173. Ma'naviy merosimizni o’rganish tufayli yuksaladigan 2 insoniy xislat:

1. Vatanparvarlik;

2. Milliy taraqqiyotga intilish;

174. Ma'naviy merosimizni o’rganish tufayli yuksaladigan 2 insoniy xislat:

1. Mehnatsevarlik;

2. Mustahkam e'tiqodga bo’lish;

175. Ma'naviy merosimizni 2 muxim xususiyati:

1. Din bilan bog’liqlik;

2. Sharqona ma'naviyat shakli ekanligi;

176. hozirgi davr jamiyat taraqqiyotining 2 muhim yo’nalishi:

1. Diniy;

2. Dunyoviy;

177. Zardo’shtiylik ta'limoti bo’yicha o’zaro kurashuvchi 2 kuch:

1. qorong’ulik kuchlari;

2. Yorug’lik kuchlari;

178. Zardo’shtiylikka ko’ra yorug’lik uchlarining engishiga yordam beruvchi kishilardagi 3 fazilat:

1. yaxshi fikr;

2. yaxshi so’z;

3. yaxshi amal;

179. Islomning siyosiy faollashuviga olib kelgan 2 sabab:

1. ijtimoiy – iqtisodiy ahvol;

2. /a rb madaniyatini zo’rlik bilan singdirish siyosatining barbod bo’lishi;

180. Islomning siyosiy faollashuviga 2 sabab:

1. ijtimoiy xarakteriga din ta'sirining kuchayishi;

2. ayrim siyosiy kuchlarning «Islom olami»dan foydalanishga urinish;

181. Dinning jamiyatda 2 muhim roli:

1. Odamlarning baxamjihat yashashiga ko’maylashishi;

2. Odamlarda ishonch hissini mustahkamlash va ma'naviy qadriyatlarni avloddan – avlodga etkazish;

182. O’zbekistonda davlat va din o’rtasidagi munosabatlarning 2 tamoyili:

1. dindorlarning diniy tuyg’ularini himoya qilish;

2. diniy e'tiqodni xususiy ish deb tan olish;

183. O’zbekistonda davlat va din o’rtasidagi munosabatlarning 2 tamoyili:

1. dindor va dinsizlar huquqlari tengligi;

2. ma'naviy tiklanish ishida diniy uyushmalar bilan muloqot qilish;

184. O’zbekistonda davlat va din o’rtasidagi munosabatlarning 2 tamoyili:

1. dindan buzg’unchilik maqsadlarida foydalanishga yo’l qo’ymaslik;

2. diniy davlatlar bilan xokimiyat uchun kurashga yo’l qo’ymaslik;

185. O’zbekistonda diniy ekstremizm va fundamentalizm tahdidining 2 shakli:

1. barqarorlik va milliy totuvlikni buzishga urinish;

2. yoshlar aqli va taqdiriga hukumron bo’lishiga urinishi;

186. O’zbekistonda diniy ekstremizm va fundamentalizm tahdidining 2 shakli:

1. «haqiqiy» va «soxta» dindorlik belgilari bo’yicha millatlarni parchalashga urinish;

2. Jangarilarning yangi avlodlarini vujudga keltirish;

187. O’zbekistonda diniy ekstremizm va fundamentalizm tahdidining 3 shakli:

1. O’zbekiston haqida noto’g’ri tasavvurlar tug’dirish;

2. Islom va boshqa tsivilizatsiyalar o’rtasida ziddiyat chiqarishga urinish;

3. Din barcha muammolarni hal qilish vositasi deb ishontirish;

188. O’zbekistonda diniy tashkilot tuzishda 2 talab:

1. A'zolari 18 yoshga to’lgan bo’lishi;

2. A'zolari 100 nafardan kam bo’lmasligi;

189. O’zbekiston fuqarolariga dinga munosabatga 2 ta'qib:

1. Voyaga etmagan bolalarni diniy tashkilotlarga jalb etish;

2. Jamoat joylarida ibodat liboslarida yurish;

190. Xalqimiz tarixida o’z davrida amal qilingan 3 din:

1. Buddaviylik;

2. Zardo’shtiylik;

3. Islom;

191. Mehnat salohiyatining 2 muhim xususiyati:

1. yosh tarkibi;

2. kasb tarkibi;

192. Mustaqillik davrida fanni rivojlantirish sohasida 3 vazifamiz:

1. yangi metoldologiyadan voz kechish;

2. diniy siyosiylanishidan voz kechish;

3. fanning mafkuraviylashidan voz kechish;

193. O’zbekistonda jahon darajasida tadqiqot olib borayotgan 2 ilmiy maktab;

1. matematik fanlar;

2. geologik jarayonlarni o’rganish bilan bog’liq tadqiqotlar;

194. O’zbekistonda jahon darajasida tadqiqot olib borayotgan 3 ilmiy maktab;

1. molekulyar genetika, gen xujayra injeneriyasi biotexnologiya sohasidagi tadqiqotlar;

2. moddalarning kompleks fizik – kimyoviy xossalarini tadqiq qilish;

3. tarix bilan bog’liq tadqiqotlar;

195. O’zbekistonda ta'lim siyosatining 2 asosiy printsipi:

1. insonparvar, demokratik xarakteri;

2. uzluksizligi va izchilligi;

196. O’zbekistonda ta'lim siyosatining 2 asosiy printsipi:

1. o’rta, maxsus, kasb – xunar ta'limi majburligi;

2. ta'lim tizimining dunyoviy xarakteri;

197. O’zbekistonda ta'lim siyosatining 2 asosiy printsipi:

1. ta'lim olishning ochiqligi;

2. dasturlarga yagona va tabaqalashgan yondoshuv;

198. O’zbekistonda ta'lim siyosatining 2 asosiy printsipi:

1. bilimli bo’lishi va iste'dodni rag’batlantirish;

2. ta'lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvini uyg’unlashtirish;

199. Pedagogik faoliyat huquqi uchun 2 talab:

1. Tegishli ma'lumot;

2. Yuksak axloqiy fazilat;

200. o’rta umumiy ta'limning 2 bosqichi;

1. Boshlang’ich;

2. Umumiy o’rta;

201. Oliy ta'limning 2 bosqichi;

1. Bakalavriat;

2. Magistratura;

202. Ta'limni moliyalashning 2 shakli:

1. Byudjet mablag’lari;

2. Byudjetdan tashqari mablag’lar;

203. Milliy ta'lim dasturini ro’yobga chiqarishning 3 bosqichi:

1. 1997-2001 yillar;

2. 2001 – 2005 yillar;

3. 2005 va undan keyin;

204. Kadrlar tayyorlash milliy modelining 2 tarkibiy qismi:

1. shaxs;

2. davlat va jamiyat;

205. Kadrlar tayyorlash milliy modelining 3 tarkibiy qismi:

1. uzluksiz ta'lim;

2. fan;


3. ishlab chiqarish;

206. O’zbekistonning qulay 2 geosiyosiy imkoniyati:

1. Evropa va Osiyoni bog’laydigan yo’lda joylashganligi;

2. Mintaqada barqarorlik va hamkorlik ta'minlash imkoniyati;

207. O’zbekistonning qulay 2 geosiyosiy imkoniyati:

1. o’rta Osiyoning transport, energetika, suv tizimi markazida joylashganligi;

2. Tabiiy iqlim sharoiti qulayligi, ishlab chiqarish tarmoqlari mavjudligi;

208. O’zbekistonning noqulay 2 geosiyosiy omili:

1. Kollektiv xavfsizlik tizimi izchil yo’lga qo’yilmagan mintaqada joylashganligi;

2. Uni muammolar yuki ostida qolgan mamlakatlar qurshab turganligi;

209. O’zbekistonning noqulay 2 geosiyosiy omili:

1. Dengizdan uzoqligi;

2. Suv taqchilligi va ekologiya;

210. O’zbekiston tashqi siyosatining 2 qoidasi:

1. davlatlarning suveren tengligi;

2. kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid qilmaslik;

211. O’zbekiston tashqi siyosatining 3 qoidasi:

1. Chegaralarni daxlsizligi;

2. Nizolarni tinch yo’l bilan hal etish;

3. Boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik;

212. O’zbekiston a'zo bo’lgan 2 xalqaro tashkilot:

1. BMT;


2. EXXT;

213. O’zbekiston a'zo bo’lgan BMT doirasidagi ixtisoslashgan 2 muassasa:

1. jahon sog’liqni saqlash tashkiloti;

2. xalqaro mehnat tashkiloti;

214. O’zbekiston a'zo bo’lgan BMT doirasidagi ixtisoslashgan 2 muassasa:

1. jaxon intellektual mulk tashkiloti;

2. BMTning bolalar fondi;

215. O’zbekiston hamkorlik qilayotgan 2 mintaqaviy tashkilot:

1. Evropa ittifoqi;

2. NATO;


216. O’zbekiston hamkorlik qilayotgan 2 mintaqaviy tashkilot:

1. Islom konferetntsiyasi tashkiloti;

2. qo’shilmaslik xarakati;

217. qurolli kuchlar harbiy qudratining 2 omili (I.A.Karimov «O’zbekiston XXI asari bo’yicha»):

1. shaxsiy tarkibning miqdori va sifati;

2. xarbiy texnika miqdori va sifati;

218. qurolli kuchlar harbiy qudratining I.A.Karimov ta'kidlagan 2 omili:

1. xarbiy infrastruktura;

2. safarbarbarlik resursini sanoatga moslashtirish;

219. Mudofaa qobiliyatini mustahkamlashning 3 asosiy vazifasi:

1. barcha idoralar faoliyatini uyg’unlashtirish;

2. kompleks reja ishlab chiqish;

3. ajdodlar tajribasi va amaliyotini muntazam o’rganib borish;

220. O’zbekiston mudofaa qobiliyatini mustahkamlashga qaratilgan 2 qonun:1. «Mudofaa to’g’risida»;

2. «Muqobil xizmat to’g’risida»;
Каталог: uum2 -> uum-omh-gumanitar-fanlar -> Демократик%20жамият -> 4-Лотинча -> 3-Назорат%20ва%20таъминот
3-Назорат%20ва%20таъминот -> O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish fanining predmeti
4-Лотинча -> Reja: O’zbekiston jahon hamjamiyatining to’laqonli sub'ektiga aylanishi
4-Лотинча -> Reja: Nodavlat notijorat tashkilotlari tushunchalarining mazmun va mohiyat
4-Лотинча -> O’zbekistonda demokratik jamiyaT qurish nazariyasi va amaliyoTI
4-Лотинча -> Reja: Iqtisodiyot va demokratik jamiyatning o’zaro bog’liqligi
3-Назорат%20ва%20таъминот -> Demokratikjamiyatqurishnazariyasivaamaliyoti” fanidantestlar “Demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanining nazariy asoslarini aniqlang
4-Лотинча -> Reja: Mahalliy o’zini o’zi boshqarishning demokratik tamoyillari
3-Назорат%20ва%20таъминот -> Karimov I. A. O’zbekiston xx1 asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shaotlari va taraqqiyot kafolatlari


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa