O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi ro„yхаtgа оlindi bd-5110200 04 2017- yil “ ”Download 0.5 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana04.10.2019
Hajmi0.5 Mb.
1   2   3

Molekulyar fizika 

1.  Termoparalar yasash va uni darajalash.  

2.  Solishtirma (gazlarning) issiqlik sig„imlarining 

v

р

с

с /

 o„rganish. 

3.   Gaz bosimining termik koeffisiyentini aniqlash. 

4.   Havoning ichki ishqalanish koeffisiyenti va molekulalarning erkin   yugurish Yo„lini 

aniqlash. 

5.   Havoning issiqlik o„tkazuvchanlik koeffisiyentini aniqlash. 

6.   Suyuqliklaning hajm kengayish koeffisiyentini aniqlash. 

7.   Suyuqliklarning ichki ishqalanish koeffisiyenti Stoks usulida aniqlash. 

8.   Suyuqliklarning  ichki  ishqalanish  koeffisiyentini  Kaplyar  viskozimetr  Yordamida 

aniqlash. 

9.   Suyuqliklarning  sirt  taranglik  koeffisiyentini  tomchi  tortish  usuli  Yordamida 

aniqlash. 

10.   Sirt taranglik koeffisiyentini xalqani suyuqlikdan uzish Yo„li bilan aniqlash. 

11.   Sirt taranglik koeffisiyentini suyuqlikning kapillyar naylarda ko„tarilish balandligiga 

qarab aniqlash. 

12.   Suyuqliklarning solishtirma bug„lanish issiqligini aniqlash. 

13.   Qattiq jismlarning issiqlikdan kengayish koeffisiyentini aniqlash. 

14.   Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig„imini va real sistemaning  entropiyasining 

o„zgarishini aniqlash. 

15.   Qattiq jismlaning solishtirma erish issiqligini aniqlash.  

16.  To„yingan  suv  bug„i  bosimining  temperaturaga  bog„lanishini  o„rganish  (Klapeyron 

Klauzius tenglamasi) 

 

 


 

 

18 Elektromagnitizm 

1. 


Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni yordamida o„tkazgich qarshiligini aniqlash. 

2. 


Ampermetr va Voltmetr asboblarining o‟lchash chegaralarini orttirish. 

3. 


Kirxgoff qoidalarini o‟rganish. 

4. 


Yer magnit maydoni kuchlanganligining gorizontal tashkil etuvchisini aniqlash. 

5. 


Elektrolitlarning elektr xossalarini o‟rganish 

6. 


O„zgaruvchan tok qonunlarini o‟rganish. 

7. 


 Kondensatorlarning elektr sig„imini aniqlash. 

8. 


 Yarim o„tkazgichlar va yarim o„tkazgichli asboblar bilan ishlashni o‟rganish. 

9. 


 Isitish asboblarining FIK ni aniqlash. 

10. 


Tok manbaining FIK ni aniqlash. 

11. 


 Transformatorning FIK ni aniqlash. 

12. 


 Vaatmetr asbobi shkalasini darajalashni o‟rganish. 

13. 


  Faradey elektromagnit induksiya qonunini o‟rganish. 

 

Optika 

1.  Fotometriya asoslari. Fotometriya qonunlarini o„rganish. 

2.   Elektrofotometr Yordamida Yoritilganlik qonunlarini o„rganish.  

3.  Difraksion panjara Yordamida Yorug„likningto„lqin uzunligini aniqlash. 

4.  Linzaning egrilik radiusini  Nyuton xalqasi Yordamida aniqlash.  

5.  Yorug„likning suyuqlikda yutilishini aniqlash.  

6.  Bug„ va gazlarning nurlanish spektrlarini o„rganish. 

7.  Malyus qonunini o„rganish.  

8.   Shaffof muhitning o„tkazish qobiliyatini o„rganish. 

9.  To„g„nog„ichlar Yordamida shishaning nur sindirish ko„rsatkichini aniqlash.  

10.  To„g„nog„ichlar  Yordamida  uch  Yoqli  prizma  moddasining  nur  sindirish 

ko„rsatkichini aniqlash.   

11.  Shishaning nur sindirish ko„rsatkichini mikroskop vositasida aniqlash.  

12.  Qavariq va botiq linzalarning bosh fokus masofalarini aniqlash.  

13.  Mikroskopning kattalashtirishini aniqlash.  Yorug„likning qaytish qonuni. 

 

Atom, yadro va elementar zarralar fizikasi 

1.  Stefan-Bolsman va Plank doimiylarini aniqlash. 

2.  Ravshanlik 

pirometri 

Yordamida 

nurlanayotgan 

jismlarning 

haqiqiy    

temperaturasini aniqlash. 

3.  Tashqi fotoeffekt hodisasini o„rganish. 

4.  Tashqi fotoeffektga doir kompyuter eksperimenti.  

5.  Yadroning planetar modeliga oid kompyuter eksperimenti. 

6.  Atomlarning spektrlariga doir kompyuter eksperimenti. 

7.  Frank-Gers tajribasini o„rganish. 

8.  Bir va ikki tirqishli to„siqdan elektronlarni o„tishiga oid kompyuter eksperimenti. 

9.  Geliy-neon lazerining o„rganish. 

10.   Yarim o„tkazgichli lazerni o„rganish. 

11.   Lazer nurining suyuqlikda yutilish qonuniyatlarini o„rganish. 

12.   Majburiy nurlanish va lazerlarga oid kompyuter eksperimenti. 

13.   UM-2 tipidagi universal monoxromatorni darajalash.  

14.   β – zarralarning energiyasini aniqlash. γ–nurlanishning energiyasini aniqlash. 


 

 

19  

V. 

Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar 

         Talaba  mustaqil  ishni  tayyorlashda  “Umumiy  fizika”  fanining  xususiyatlarini 

hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi: 

  darslik va o„quv qo„llanmalar bo„yicha fan boblari va mavzularini o„rganish;   tarqatma materiallar bo„yicha ma‟ruzalar qismini o„zlashtirish; 

  avtomatlashtirilgan   o„rgatuvchi   va  nazorat   kiluvchi   tizimlar   bilan ishlash  maxsus  adabiyotlar  bo„yicha  fanlar  bo„limlari  yoki  mavzulari  ustida ishlash; 

  yangi  texnikalarni,  apparaturalarni,  jaraYonlar  va  texnologiyalarni o„rgannsh;   talabaning   o„quv-ilmiy-tadqiqot   ishlarini   bajarish   bilan   bog„liq  bo„lgan fanlar 

bo„limlari va mavzularni chuqur o„rganish; 

  faol va muammoli o„qitish uslubidan foydalaniladigan o„quv  mashg„ulotlari;    masofaviy (distansion) ta‟lim.   

 

Tavsiya etilayotgan mustaqil  ta’lim mavzulari: 

Mexanika 

1. 


Fizika fanining rivojlanish tarixi.  

2. 


Fazo va vaqt. Sanoq sistemasi.  

3. 


Harakatning nisbiyligi.  

4. 


Harakatning grafigi. Tezlik va tezlanish grafiklari. 

5. 


Normal va tangensial tezlanishlar  

6. 


Galileyning nisbiylik prinsipi. 

7. 


Moddiy nuqtalar sistemasining harakati.  

8. 


Meshcherskiy tenglamasi.  

9. 


Elastik va noelastik to„qnashishlar. 

10.  Butun olam tortish qonuni 

11.  Stoks formulasi. 

12.  Guk qonuni. 

13.  Koriolis kuchi. 

14.  Eynshteyn postulotlari. 

15.  Shteyner teoremasi. 

16.  Giroskop. 

17.  Laminar va turbulent oqimlar 

18.  Avtotebranishlar. 

19.  O„zaro tik tebranishlarni qo„shish 

20.  Bir tomonga Yo„nalgan tebranishlarni qo„shish 

21.  To„lqin tenglamasi. 

22.  Umov vektori. 

23.  Akustika 

24.  Ultratovush va infratovush.  

Molekulyar fizika 

1.  Issiqlik mashinalari 

2.  Entropiya 

3.  Broun harakati  

4.  Bernulli tenglamasi 


 

 

20 5.  Fermi – Dirak taqsimoti 

6.  Boze – Eynshteyn taqsimoti 

7.  Ichki ishqalanish koeffisiyenti va harakat miqdori oqimini hisoblash.  

8.  Klauzius tenglamasi 

9.  Diterichi tenglamasi 

10.  Van-Der-Vaal tenglamasi 

11.  Laplas formulasi. 

12.  Dyulong – Pti formulasi         

 Elektromagnitizm 

1. 


Dipollarga tashqi elektr maydonining ta‟siri.  

2. 


Ostrogradskiy – Gauss teoremasi. 

3. 


Ikki muhit chegarasida elektr maydon kuchlanganligining  sinishi. 

4. 


Dielektriklar klassifikatsiyasi. 

5. 


Qutblanish mexanizmi. Qutblanish tiplari. 

6. 


 Pezoelektrk hodisalar.  

7. 


Elektrostriksiya. Elektretlar. 

8. 


Metallarning elektr o„tkazuvchanligi. 

9. 


O„tkazgichlar, dielektriklar va yarim o„tkazgichlar. 

10.  Dielektriklarning qutblanishi. 

11.  O„ta o„tkazuvchanlik. 

12.  Elektron emissiya. 

13.  Yarim o„tkazgichlardagi kontakt hodisalar.  

14.  Gazlardagi elektr toki. 

15.  Toklarning magnit maydoni. Parma qoidasi. 

16.  Magnit maydonining uyurmaviy xarakteri. 

17.  Diamagnit, paramagnit va ferromagnitlar.  

18.  Magnit gisterezisi.  

19.  Faradey elektromagnit induksiya qonuni. 

20.  Uch fazali tokni yulduz va uchburchak usulida ulash.  

21.  Kondensator va induktivlikdagi toklar. 

 

 Optika 

1. 


Yorug„lik to„lqinlarini qayd qiluvchi asboblar.  

2. 


Chiziqli va nochiziqli optika. 

3. 


Fotometrlar. 

4. 


Spektral chiziq kengligi. 

5. 


Refraktometrning tuzilishi va ishlash prinsipi. 

6. 


Qutblantirgichlar. 

7. 


Interferension manzarani hosil qilishda  manba  o„lchamining tasiri.    

8. 


Fraungofer  difraksiyasi.  

9. 


Difraksion  panjara. 

10.  To„lqin optikasidan geometrik optikaga o„tish. 

11.  Linzaning kamchiliklari.  

12.  Proyeksion apparat.  

13.  Fotoapparat.  

14.  Ko„z.  

15.  Ko„rish burchagi. 


 

 

21 16.   Lupa.  

17.  Mikroskop.  

18.  Teleskop. Durbin.  

19.  Dispersiya tenglamasi.  

Atom, yadro va elementar zarralar fizikasi 

1. 


Atomning Tomson modeli. 

2. 


α- zarralarning sochilishi.  

3. 


Rezerford formulasi.  

4. 


Bor postulatlari. 

5. 


Frank-Gers tajribalari.  

6. 


Balmerning umumlashgan formulasi. 

7. 


Ridberg-Rittsning kombinatsion prinsipi.  

8. 


Vodorod atomining Bor nazariyasi.  

9. 


Fazaviy va gruppaviy tezliklar. 

10.  Devison-Jermer tajribasi  

11.  Kvant sonlari. 

12.  Shtern-Gerlax tajribasi.  

13.  Pauli prinsipi.  

14.  Zeeman effekti. 

15.  Atomdagi elektron sathlarining lemb siljishi.  

16.  Yadro massasi va uni o„lchash usullari. 

17.  Veytszekkerning yarim empirik formulasi. 

18.  Geppert-Mayer sxemasi.  

19.  Radioaktiv oilalar. Sun‟iy radioaktivlik.  

20.  Yadroning γ- nurlanishi.  

21.  Elementar zarralarni qayd qiluvchi asboblar.  

22.  Elementar zarralar. Kvarklar 

23.  Glyuonlar. 

24.  Fundamental ta‟sirlashuv turlari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Asosiy va qo‘shimcha adabiyotlar hamda axborot manbalari  

 

Asosiy adabiyotlar: 

1.  Рахматуллаев М.. Физика курси. Механика. Тошкент, “Ўқитувчи”, 1996. 

2.  Исмоилов  М.,  Хабибуллаев  П.,  Халиулин  М..    Физика  курси.  Тошкент, 

“Ўзбекистон”, 2000. 

3.  Детьлаф  А.А.,  Яворский  Б.М..  Курс  физики.  I-III  том.  Mосква,  “Высшая 

школа”, 1994.  

4.  J.A.Toshxonova  va  b.  Fizikadan  praktikum.  Mexanika  va  molekulyar  fizika. 

Toshkent, “O„qituvchi”, 2006.  

5.  Умумий  физика  курсидан  масалалар  тўплами  (М.С.Цедрик  таҳрири  остида). 

Тошкент. “Ўқитувчи”, 1996. 

6.  М.Исмоилов, 

П.Хабибуллаев,  М.Халиулин  “Физика  курси”  Тошкент, 

“Ўзбекистон”, 2000. 

7.  J.Kamolov,  I.Ismoilov,  U.Begimqulov,  S.Avazboyev  “Elektr  va  magnetizm” 

Toshkent: 2007 

8.  B.F.Izbosarov, I.P.Kamolov  “Elektromagnetizm” Toshkent: 2006 

9.  S.Orifjonov. Elektromagnitizm. Toshkent: Noshir. 2011 

10.  Ж.Камолов, И.Исмоилов ва б. Молекуляр  физика ва термодинамика. Тошкент, 

“Ўқитувчи”, 1993. 

11.  M.O„lmasova va boshqalar. Fizika (Elektr, optika, atom va yadro fizikasi) Toshkent, 

“O„qituvchi”, 2000. 

12.  А.Н.Матвеев Оптика. Москва,  “Высшая школа”, 1995. 

13.  С.Бозорова ва бошқалар “физика (оптика, атом физикаси)” Тошкент “алоқачи” 

2007 й 


14.  U.Sh.  Begimqulov,  O.A.Gadoyev,  X.M.  Maxmudova    Fizikadan  praktikum.  Optika 

va kvant fizika. Toshkent, “Musiqa”, 2007.  

15.  А.Н.Матвеев Атомная физика. Москва,  “Высшая школа”, 1996. 

16.  Э.В.Шпольский Атомная физика.В двух томах, Москва,  “Наука”, 1992. 

17.  T.M.Mo„minov,  A.B.Xoliqulov,  Sh.X.Xushmurodov  Atom  yadrosi  va  zarralar 

fizikasi. Toshkent, “O„zbekiston faylasuflar milliy jamiyati”. 2009. 

18.  Р.Б.Бегжонов  Атом ядроси ва зарралар физикаси. Тошкент, “Ўқитувчи”, 1995. 

19.  E.N.Rasulov,  U.Sh.Begimqulov,  Sh.X.Axmadjanova.  Sh.M.Adashboyev      Kvant 

fizikadan masalalar to„plami. Toshkent.: 2005. 

20. 


В.Ф.Яковлев. Курс физики. Теплота и молекулярная физика. Москва. 

Просвещение. 1976. 

21. 

Р.В.Телеснин. Молекулярная физика. Москва. Высшая школа. 1973. 22.  Benjamin Crowell - Electricity and Magnetism 

(http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld  /Diversos/benjamim_crowell/ 

electricity_and_magnetism.pdf) 

23.  Electricity and Magnetism Lecture Notes Dr. Jason Chun Shing Pun Department of 

Physics The University of Hong Kong January 2005 

(file:///E:/EMNotes%20(1).pdf) 

 

Qo‘shimcha adabiyotlar: 

1. 


Мирзиѐев,  Шавкат  Миромонович.  Эркин  ва  фаровон,  демократик 

Ўзбекистон  давлатини  биргаликда  барпо  этамиз. Ўзбекистон  Республикаси 

Президенти  лавозимига  киришиш  тантанали  маросимига  бағишланган  Олий 


 

 

23 Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ /Ш.М.Мирзиѐев.  –  Тошкент.: 

Ўзбекистон, 2017. - 56 б. 

2. 

Мирзиѐев, Шавкат Миромонович. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши 

керак. Мамлакатимизни  2017  йилда  ижтимоий-иқтисодий  ривожлантиришнинг 

асосий  якунлари  ва  2017  йилга  мўлжалланган  иқтисодий  дастурнинг  энг  муҳим 

устувор  йўналишларига  бағишланган  Вазирлар  Маҳкамасининг  кенгайтирилган 

мажлисидаги  маъруза,  2017  йил  14  январ  /  Ш.М.  Мирзиѐев.  –  Тошкент.: 

Ўзбекистон, 2017. – 104 б.               

3. 

Мирзиѐев,  Шавкат  Миромонович.   Қонун  устуворлиги  ва  инсон манфаатларини  таъминлаш  –  юрт  тараққиѐти  ва  халқ  фаровонлигининг  гарови. 

Ўзбекистон  Республикаси  Конституцияси  қабул  қилинганининг  24  йиллигига 

бағишланган  тантанали  маросимдаги  маъруза.   2017  йил  7  декабр 

/Ш.М.Мирзиѐев. – Тошкент.: “Ўзбекистон”, 2017. – 48 б.  

4. 

Мирзиѐев,  Шавкат  Миромонович.  Буюк  келажагимизни  мард  ва  олижаноб халқимиз  билан  бирга  қурамиз.  Мазкур  китобдан  Ўзбекистон  Республикаси 

Президенти  Шавкат  Мирзиѐевнинг  2017  йил  1  ноябрдан  24  ноябрга  қадар 

Қорақалпоғистон  Республикаси,  вилоятлар  ва  Тошкент  шаҳри  сайловчилари 

вакиллари  билан  ўтказилган  сайловолди  учрашувларида  сўзлаган  нутқлари  ўрин 

олган. /Ш.М.Мирзиѐев. – Тошкент.: “Ўзбекистон”, 2017. – 488 б.

 

5.  Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони.  

Ўзбекистон  республикасини  янада  ривожлантириш  бўйича  ҳаракатлар 

стратегияси  тўғрисида.  (Ўзбекистон  Республикаси  қонун  ҳужжатлари  тўплами, 

2017 й., 6-сон, 70-модда) 

6.  Г.С.Ландсберг. Оптика. Тошкент, Ўқитувчи, 1981. 

7.   М.Ўлмасова  ва  б.  Физикадан  практикум.  Механика  ва  молекуляр  физика. 

Тошкент, “Ўқитувчи”, 1996. 

8. С.Турсунов, Ж.Камолов. Электр ва магнетизм. Тошкент, “Ўқитувчи”,      1996. 

9. Ж.А.Тошхонова,  И.Исмоилов  ва  б.    Физикадан  практикум.  Механика  ва 

молекуляр физика. Тошкент, “Ўқитувчи”, 1996. 

10.  Г.Х.Хошимов,  Р.Я.Расулов,  Н.Х.Юлдашев.  Квант  механика  асослари.   

Тошкент.: “Ўқитувчи”, 1995. 

11.  В.С.Волькенштейн.    Сборник  задач  по  общему  курсу  физика.  Mосква, 

"Наука", 1992. 

12.  М.Гершензон  и  др.  Курс  общей  физики.  Оптика  и  атомная  физика.  Москва, 

"Просвещение", 1997 

   


Internet saytlari 

1. www. tdpu.uz 

2. www. pedagog. uz 

3. www. ziyonet. uz 

4. www. edu. Uz 

 

  

 

  

 

24  

Download 0.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar