Número Acta: 1/2011 Caràcter: Extraordinari LlocDownload 62,14 Kb.
Sana15.03.2017
Hajmi62,14 Kb.
#4608
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL DIA 2 DE MAIG DE 2011

Número Acta: 1/2011

Caràcter: Extraordinari

Lloc: Aula Ambiental de la seu del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Data: 2 de maig de 2011

Objecte: Sessió extraordinària del Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Horari: Inici: Les vuit del vespre (20:00 h)

Acabament: Dos quarts i vuit minuts de nou del vespre (20:37 h)Assistents

Sr. Josep Camprubí Duocastella, president del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Josep Candàliga Freixa, vicepresident del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sra. Alba Alsina Serra, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Domingo Beltran Arnaldo, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Alain Jordà i Pempelonne, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sra. Àngels Mas Pintó, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Ferran Aguilera Puentes, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Joan Costa Plans, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Antoni Julian Ribera, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Valentí Oliveras Calvo, representant de l’Ajuntament de Navarcles

Sr. Antoni López Molgosa, representant de l’Ajuntament de Navàs

Sr. Roger Grandia Borràs, representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Sr. Josep Sans Cuenca, representant de l’Ajuntament de Súria

Sr. Josep Trullàs Soler, representant de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra

Sr. Pere Pla Sociats, representant de l’Ajuntament d’Avinyó

Sr. Roc Carulla Batallé, representant de l’Ajuntament de Balsareny

Sr. Josep Torras Gibert, representant de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Sr. Òscar Aparicio Ledesma, representant de l’Ajuntament de Castellgalí

Sra. M. Jesús Caride Varela, representant de l’Ajuntament de Castellnou de Bages

Sr. Cecilio Rodríguez Martín, representant de l’Ajuntament del Pont de Vilomara

Sr. David Fàbrega Casellas, representant de l’Ajuntament de Fonollosa

Sr. Joan Coll Prat, representant de l’Ajuntament de Gaià

Sr. Raimon Mauri Aurell, representant de l’Ajuntament de L’Estany

Sr. Josep Hom Estrada, representant de l’Ajuntament de Monistrol de Calders

Sr. Joan Miguel Rodríguez, representant de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Sra. Montserrat Camps Alapte, representant de l’Ajuntament de Rajadell

Sr. Pere Ribera Guals, representant de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages

Sr. Jordi Escudé Mampel, representant de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Sr. Martí Madorell Arbolí, representant de l’Agència de Residus de Catalunya

Sr. Ricard Jorba Garcia, gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Josep Alfons Montraveta Torrebadella, secretari interventor del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Absents justificats

Sr. Josep M. Sala Rovira, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Josep Maria Subirana Casas, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Roger Genescà Campí, representant de l’Ajuntament d’Artés

Sr. Raül Serra Ramos, representant de l’Ajuntament de Marganell

Absents no justificats

Sr. Xavier Rubio Cano, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Joan Vinyes Sabata, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Eduard Sánchez Campoy, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Josep Viladrich Homs, representant de l’Ajuntament de Moià

Sr. Jordi Cuadros Ollé, representant de l’Ajuntament de Sallent

Sra. Ana Marcos Carozo, representant de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Sr. Jaume Masats Suriñach, representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Sr. Xavier Codina Casas, representant de l’Ajuntament de Santpedor

Sr. Sergi Pich i Cañisà, representant de l’Ajuntament de Calders

Sr. Sergi Pérez Ibáñez, representant de l’Ajuntament de Callús

Sr. Josep Pelegrín Rocamora, representant de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix

Sr. Martí Perich Singla, representant de l’Ajuntament de Mura

Sr. Josep Ballús Berengueras, representant de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

Sr. Dionís Burdó Valeri, representant de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló

Sr. Ferran Argilés Sas, representant de l’Ajuntament de Talamanca


El senyor Cecilio Rodríguez, representant de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, s’incorpora a la sessió a les 20:22h., en el transcurs del punt 5 de l’ordre del dia.

La senyora Montserrat Camps, representant de l’Ajuntament de Rajadell, s’incorpora a la sessió a les 20:25h. en el transcurs del punt 6 de l’ordre del dia.


El secretari comprova l’existència de quòrum suficient, el president obre la sessió i es passen a tractar els següents punts de l’ordre del dia: 1. Aprovació acta del dia 29 de novembre de 2010

 2. Presa de possessió de nous membres

 3. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2010

 4. Proposta d’aprovació compte general de l’exercici 2010

 5. Proposta d’anul·lació de drets reconeguts d’exercicis anteriors

 6. Proposta de rectificació de l’inventari a 1 de gener de 2011

 7. Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei 15/2010

 8. Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

   1. Donar compte d’acords i resolucions

   2. Precs i preguntes
 1. APROVACIÓ ACTA DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2010

El president demana si hi ha alguna observació a l’acta de la sessió del dia 29 de novembre de 2010. No se’n formula cap.VOTACIÓ

Sotmesa l’acta a votació ordinària, és aprovada per unanimitat.

 1. PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS MEMBRES

Queda pendent de prendre possessió del seu càrrec el representant de l’ajuntament de Castellfollit del Boix, que no ha assistit a aquesta sessió i per tant

el president dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 1. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010

El secretari llegeix la següent


RESOLUCIÓ DEL GERENT 68/2011
ANTECEDENTS


 1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 s’obté, a 31 de desembre de 2010, el resultat següent:
  1. Respecte al pressupost de despeses:

Pressupost inicial de despeses: 8.275.176,46

Modificacions de despeses: 1.972.889,98

Pressupost definitiu de despeses: 10.248.066,44

Obligacions reconegudes: 6.866.414,27

Pagaments ordenats: 4.757.556,82

Obligacions pendents de pagament: 2.108.857,45


  1. Respecte al pressupost d’ingressos:

Pressupost inicial d’ingressos: 8.275.176,46

Modificacions d’ingressos: 1.972.889,98

Pressupost definitiu d’ingressos: 10.248.066,44

Drets reconeguts: 7.511.431,26

Drets anul·lats: 20,00

Devolució d’ingressos: 0,00

Drets reconeguts nets: 7.511.411,26

Recaptació neta: 4.506.077,81

Drets pendents de cobrament: 3.005.333,45
  1. Resultat pressupostari de l’exercici:

+ Drets reconeguts nets 7.511.411,26

– Obligacions reconegudes netes 6.866.414,27

_______________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 644.996,99

– Desviacions positives de finançament 0,00

+ Desviacions negatives de finançament 55.089,54

+ Despeses finançades amb romanents líquids

de tresoreria 1.714.148,03

+ Resultat d’operacions comercials 0,00_______________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 2.414.234,56


  1. Romanents de crèdit:

El total de romanents de crèdit ascendeix a 3.381.652,17 €, dels quals 3.898,94 € són d’incorporació obligatòria (art. 182.3 RDL 2/2004).
  1. Romanent de tresoreria:

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:


+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS

DE L’EXERCICI 5.121.766,94
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL

FINAL DE L’EXERCICI 4.134.348,69

De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs 3.005.333,45

De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 567.499,44

Operacions no pressupostàries 774.817,51

– Operacions no pressupostàries 213.301,71
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL

FINAL DE L’EXERCICI 2.507.741,68

De pressupostos de despeses. Exercici corrent 2.108.857,45

De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 45.733,94

Operacions no pressupostàries 353.150,29

– Operacions no pressupostàries 0,00
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: 6.748.373,95
SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 247.564,62
EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 3.898,94

________________________________________________________________


ROMANENT DE TRESORERIA PER A

DESPESES GENERALS: 6.496.910,39


 1. Estabilitat pressupostària. S’ha assolit l’objectiu d’estabilitat previst a la liquidació de l’exercici 2009 abans de la seva finalització, per la qual cosa el Pla es dóna per finalitzat.
Capacitat generada per l'estalvi corrent

980.220

Necessitat de finançament de les inversions

461.837

Capacitat de finançament del pressupost

518.383
 1. El secretari interventor ha emès el corresponent informe d’acord amb l’article 191.3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.


FONAMENTS DE DRET


 1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
 1. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
 1. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
 • Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre

 • El resultat pressupostari de l’exercici

 • Els romanents de crèdit

 • El romanent de tresoreria
 1. L’article 165.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.

Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
 1. D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de l’alcalde, amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms dependents. En el cas del Consorci, per analogia, i vistes les atribucions establertes als Estatuts del Consorci, l’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al gerent, i se n’haurà informar al Consell plenari en la primera sessió que es realitzi, a més caldrà trametre una còpia de la liquidació, un cop aprovada, a la Comunitat Autònoma i a l’Administració de l’Estat. 1. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.

Per tant,


RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci del Bages per a la gestió de residus corresponent a l’exercici 2010, que figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
Segon.- Informar-ne al Consell plenari en la primera sessió que es convoqui.
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial del Ministeri d’Hisenda.

El president demana si hi ha alguna qüestió sobre la liquidació i, en no haver-n’hi cap, afirma que el plenari es dóna per assabentat.

 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2010

Se sotmet a consideració del Consell plenari la següent


PROPOSTA
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de l’any 2010, cal elaborar el Compte general del Consorci del Bages per a la gestió de residus que haurà de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
FONAMENTS DE DRET
Per a la formació del compte general cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com la instrucció de comptabilitat per a l’administració local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
En aplicació de la normativa anterior els estats i comptes del Consorci han estat rendits pel seu gerent i la secretaria intervenció ha format el Compte general de l’exercici 2010, el qual ha estat informat favorablement per la Comissió especial del comptes del Consorci, en la sessió del dia 30 de març de 2011, i exposat al públic, juntament amb els seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província del dia 1 d’abril de 2011, i al tauler d’anuncis del Consorci. Ha estat exposat al públic durant el termini de quinze dies i cal deixar vuit dies més per presentar reclamacions o observacions. En cas que es produís alguna observació o reclamació la Comissió especial de comptes hauria d’emetre nou informe i sotmetre’l a aprovació del Consell plenari del Consorci, abans del dia 1 d’octubre, en aplicació del l’article 212.4 del Text refós del la Llei reguladora de les hisendes locals i en ús de les atribucions establertes a l’article 8.6 dels Estatuts del Consorci.
És per tot això que proposo al Consell plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de l’exercici 2010 del Consorci del Bages per a la gestió de residus, integrat pels comptes, estats anuals i documentació complementària que consten a l’expedient.
Segon.- Retre el compte general del Consorci, aprovat pel Consell plenari, a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò que disposa l’article 223 del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
VOTACIÓ

Se sotmet la proposta a votació ordinària i és aprovada per unanimitat dels assistents.

 1. PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ DE DRETS RECONEGUTS D’EXERCICIS ANTERIORS

El secretari llegeix la següent


PROPOSTA
ANTECEDENTS


 1. Per tenir la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal determinar si els drets i les obligacions reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de pagament i cobrament responen a drets i obligacions efectivament exigibles actualment.
 1. La providència del gerent de 4 d’abril de 2011 inicia l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, si és el cas, de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament.FONAMENTS DE DRET


 1. Cal tenir en compte els articles 66 a 70 de la Llei general tributària, 59 a 62 del Reglament general de recaptació, 15 de la Llei general pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
 1. Cal tenir en compte l’article 212.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’art. 8.6 dels Estatuts del Consorci, en relació a l’òrgan competent.

Per tant, proposo al Consell plenari l’adopció dels següentsACORDS
Primer.- Aprovar la baixa dels drets liquidats pendents de cobrament integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per un import total de 16.828,88 € el detall dels quals figura a continuació:
Baixes d’ingressos de subvenció per no justificació de la totalitat de l’import concedit:


Operació

Partida

Exercici

Explicació

Import

120090002208

753.00

2009

Subvenció Agència de Residus de Catalunya per a deixalleries i altres equipaments

16.684,74 €

TOTAL

16.684,74 €Baixes d’ingressos d’interessos de demora per error en el càlcul:


Operació

Partida

Exercici

Explicació

Import

120080001545

399.99

2008

Interessos de demora Ajuntament de Moià: gener

39,61 €

120080001717

399.99

2008

Interessos de demora Ajuntament de Moià: juliol

0,49 €

120080002255

399.99

2008

Interessos de demora Ajuntament de Moià: agost

15,14 €

120080002256

399.99

2008

Interessos de demora Ajuntament de Moià: setembre

15,96 €

120080002257

399.99

2008

Interessos de demora Ajuntament de Moià: octubre

16,85 €

120080002535

399.99

2008

Interessos de demora Ajuntament de Moià: novembre

17,80 €

120080002536

399.99

2008

Interessos de demora Ajuntament de Moià: desembre

18,70 €

120090000372

399.99

2009

Interessos de demora Ajuntament de Moià: gener

19,59 €

TOTAL

144,14 €


Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets indicats.
VOTACIÓ

Se sotmet la proposta a votació ordinària i és aprovada per unanimitat.

 1. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI A 1 DE GENER DE 2011

El secretari llegeix la següent


PROPOSTA
L’art. 222 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de ser objecte d’actualització continuada sens perjudici de la seva rectificació anual.
Els art. 100 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya aprovat per decret 336/1988 de 17 d’octubre, disposen l’obligatorietat de portar un inventari general, la seva estructura i característiques.
La rectificació ha de reflectir les incidències de tota mena sobre els béns, drets i obligacions del patrimoni del Consorci del Bages per a la gestió de residus, produïdes durant el període de temps posterior a l’aprovació o anterior rectificació.
En el transcurs de l’exercici 2009, el Consorci va acollir-se a una prova pilot proposada per la Diputació de Barcelona per posar en marxa un nou programa d’inventari lligat a la comptabilitat. Durant l’any 2010 s’ha consolidat aquesta experiència, s’ha fet una revisió completa de cada bé i s’han fet les correccions i les comprovacions oportunes per donar validesa a tot aquest procés. Aquest nou programari de gestió patrimonial s’adapta completament a les exigències de l’inventari de secretaria, per la qual cosa s’ha cregut oportú deixar de portar dos inventaris de forma paral·lela, un de secretaria i un altre d’intervenció, amb els inconvenients que això comporta.
A la memòria del secretari interventor, de data 24 de març de 2011, sobre l’inventari de 2010 es recullen individualment totes les incidències que s’han produït en fer aquesta migració i l’adaptació al nou inventari.
El cap de manteniment del Consorci ha elaborat, en data 15 de desembre de 2010, un informe en què fa una relació dels béns i drets dels quals és titular el Consorci i que cal donar de baixa.
Vist l’informe jurídic del secretari interventor de data 1 d’abril de 2011 i d’acord amb les atribucions establertes a l’article 222.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 8.14 dels Estatuts del Consorci.
Com a president del Consorci del Bages per a la gestió de residus, proposo al Consell plenari l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la rectificació de l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions del Consorci del Bages per a la gestió de residus, amb referència a 1 de gener de 2011, de conformitat amb l’art. 103 del Reglament de Patrimoni dels ens locals aprovat per decret 336/1988 de 17 d’octubre, el resum del qual es transcriu a continuació:

1. BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 7.587.856,20
1.1 béns de domini públic – ús públic 0 €
1.2 béns de domini públic – servei públic 7.587.856,20
1.2.a Immobles 1.468.712,89

Finques rústiques (100102)

Valor inicial 500.432,11 €

Valor altes 0,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 0,00 €Valor actual 500.432,11 €
Infraestructures comunes al centre (110104)

Valor inicial 722.127,49 €

Valor altes 0,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 103.687,46 €

Valor actual 618.440,03 €

Edificis (110101)

Valor inicial 362.207,59 €

Valor altes 0,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 12.366,84 €Valor actual 349.840,75 €
1.2.b Drets reals 0,00
1.2.c Mobles 6.111.123,59 €


 • Equips informàtics 40.401,85 €

Equips de procés d’informació (300101)

Valor inicial 18.558,07 €

Valor altes 6.265,08 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 8.876,66 €Valor actual 15.946,49 €
Electrònica de xarxa (300102)

Valor inicial 32.690,73 €

Valor altes 2.465,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 10.700,37 €

Valor actual 24.455,36 €


 • Vehicles 134.254,40 €

Vehicles (310101)

Valor inicial 168.516,95 €

Valor altes 3.400,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 37.662,55 €Valor actual 134.254,40 € • Maquinària 5.848.530,90 €

Maquinària general (320101)

Valor inicial 346.929,46 €

Valor altes 18.484,00 €

Valor baixes 345,60 €

Valor amortitzacions 73.282,94 €Valor actual 291.784,92 €
Aparells de mesura i laboratori (320102)

Valor inicial 3.481,18 €

Valor altes 3.197,70 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 1.185,00 €

Valor actual 5.493,88 €
Elements de seguretat i comunicació (320103)

Valor inicial 14.356,12 €

Valor altes 13.603,12 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 3.806,31 €

Valor actual 24.153,55 €
Instal·lacions de servei públic (320201)

Valor inicial 6.517.923,73 €

Valor altes 5.286,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 1.000.044,83 €

Valor actual 5.523.164,90 €
Estris i eines (320301)

Valor inicial 5.866,40 €

Valor altes 0,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 1.932,75 €

Valor actual 3.933,65 €


 • Altres 87.936,44 €

Mobiliari general (330101 – 330102)

Valor inicial 32.408,46 €

Valor altes 4.785,25 €

Valor baixes 475,74 €

Valor amortitzacions 5.841,82 €Valor actual 30.876,15 €
Mobiliari urbà (330108 – 330199)

Valor inicial 15.533,95 €

Valor altes 780,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 2.150,46 €

Valor actual 14.163,49 €
Equips d’oficina i fotocopiadores (330201)

Valor inicial 5.579,46 €

Valor altes 436,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 982,60 €

Valor actual 5.032,86 €
Electrodomèstics (330202)

Valor inicial 5.835,13 €

Valor altes 240,51 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 886,60 €

Valor actual 5.189,04 €
Contenidors i galledes d’escombraries (330204)

Valor inicial 60.749,70 €

Valor altes 16.200,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 44.274,80 €

Valor actual 32.674.90 €
1.2.d Drets de propietat immaterial 8.019,72 €


 • Propietat industrial 8.019,72 €

Propietat industrial (400102)

Valor inicial 2.401,00 €

Valor altes 0,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 245,00 €Valor actual 2.156,00 €
Programari informàtic adquirit (600201)

Valor inicial 8.367,80 €

Valor altes 0,00 €

Valor baixes 0,00 €

Valor amortitzacions 2.504,08 €

Valor actual 5.863,72 €


2. BÉNS COMUNALS 0 €
3. BÉNS PATRIMONIALS 0 €
4. BÉNS I DRETS DE TERCERS DIPOSITATS O LLIURATS A L’ENS LOCAL I REVERSIBLES AL SEU FAVOR 0 €

PASSIU
1. EMPRESTITS DEUTE LOCAL 0 €
2. PRÉSTECS PER UN TERMINI SUPERIOR A 1 ANY 0 €
3. DESPESES PLURIANUALS RECONEGUDES PEL CONSELL PLENARI 0 €
4. OBLIGACIONS DE CARÀCTER PERSONAL RECONEGUDES PEL CONSELL PLENARI 0 €


PATRIMONI NET
VALOR TOTAL ACTIU 7.587.856,20
VALOR TOTAL PASSIU 0 €
TOTAL PATRIMONI NET A 02-01-2010 7.587.856,20


Segon.- Trametre una còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzada pel secretari interventor i amb el vistiplau del president, a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat, de conformitat amb el que estableix l’art. 32.1 del Reial decret 1372/1986, de 13 juny.
VOTACIÓ

Se sotmet la proposta a votació ordinària i és aprovada per unanimitat.

 1. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010

El secretari dóna compte dels següents informes d’Intervenció i Tresoreria:


Informe d’Intervenció i Tresoreria a 31 de desembre de 2010
Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions, i d’acord amb la disposició transitòria vuitena de la mateixa Llei.

TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010

Fins al 31 de desembre de 2010 55 dies

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011 50 dies

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 40 dies

A partir de l’1 de gener de 2013 30 dies
Obligacions reconegudes pel Consorci que superen el termini de pagament previst a la Llei 15/2010:


Núm. d’obligacions

Import global

133

566.182,33

Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per part de l’òrgan competent:
Núm. de documents registrats

Import global

4

15.970,34Informe d’Intervenció i Tresoreria a 31 de març de 2011
Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions.


TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010

Fins al 31 de desembre de 2010 55 dies

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011 50 dies

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 40 dies

A partir de l’1 de gener de 2013 30 dies

Obligacions reconegudes pel Consorci que superen el termini de pagament previst a la Llei 15/2010:
Núm. d’obligacions

Import global

121

444.492,58 €

Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per part de l’òrgan competent:
Núm. de documents registrats

Import global

0

0,00 €


 1. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
 1. Donar compte d’acords i resolucions

Es posa de manifest que totes les resolucions del gerent i acords de la Comissió executiva, estan a disposició dels membres del Consell plenari.

 1. Precs i preguntes

El senyor Roger Grandia demana quin és l’estat del pendent de pagament de les liquidacions efectuades als municipis. El secretari informa que a data 28 de març de 2011 els més morosos són l’Ajuntament de Castellgalí, que ha pagat fins al mes de març de 2009 i Moià que ha pagat fins l’abril del 2009, a ambdós ajuntaments se’ls hi liquiden interessos de demora. Després s’indica l’existència d’un altre grup d’ajuntaments que, si bé han endarrerit el pagament de les liquidacions, encara no superen un any d’endarreriment i, per tant, no se’ls liquiden interessos.


El senyor Raimon Mauri demana quin és el deute total dels municipis i el secretari informa que el deute global és de 2.680.000 € aproximadament.

El president destaca, com a reflexió de tancament de mandat, el que segueix:


La morositat d’ara és molt diferent de la de fa 4 anys, però malgrat aquest increment es manté un romanent de tresoreria d’aproximadament 6.500.000,00 €, que equival a un 50% del pressupost. No hi ha cap préstec fet i, per tant, els 7.500.000,00 € de valor del patrimoni, no s’han de minorar. En conseqüència el Consorci té, actualment, una excel·lent situació econòmica, la qual ha de permetre afrontar les importants inversions que hi ha pendents. Tot i així aquests estalvis no són il·limitats i, per tant, no serà possible aguantar un increment important dels deutes dels diferents ajuntaments.
Per al següent mandat caldrà valorar els costos dels diferents serveis, observar si hi ha algun servei que sigui deficitari i fer front a importants inversions.
Finalment, manifesta que, després de tancar aquests quatre anys de mandat, té la sensació d’haver fet bona feina, amb independència de la grandària dels ajuntaments i dels seus colors polítics, tant en l’àmbit del reciclatge com pel que fa a la gestió econòmica. Per tant, conclou, el balanç és positiu.
La senyora Montserrat Camps demana quins són els serveis més deficitaris.
El gerent explica quins són els serveis que tenen dèficit i els motius que l’han provocat. En destaca el servei de recollida selectiva de paper, vidre i envasos, en el que s’han reduït els ingressos d’Ecoembes i, en canvi, s’han efectuat millores importants en el servei; i el servei de deixalleries, en el qual el dèficit inicial és més gran del que s’havia previst. En tot cas, manifesta que l’objectiu que és desitjable i, alhora, necessari, és que cada usuari contribueixi en la mesura que l’equilibri financer de cada servei necessiti.

En no haver-hi més assumptes per tractar, el president ordena que s’aixequi la sessió, al dia i hora indicats a l’encapçalament i, per fer-hi constar el que s’hi ha tractat i els acords presos, signo aquesta acta amb el vistiplau del president. S’estén l’acta en els fulls       del Llibre d’actes del Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus.


Vist i plau

El president
Download 62,14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish