Acta de sessió del ple extraordinari de 28 de setembre de 2015 de l’ajuntament de sant martí de centelles identificació de la sessióDownload 33,83 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi33,83 Kb.
#12964
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE 28 DE SETEMBRE DE 2015 DE L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES
Identificació de la sessió:
Sessió núm.: 10/2015

Dia: 28 de setembre de 2015

Caràcter: Extraordinari

Lloc: Sala d’actes

Hora: 20:00-20:45
Hi assisteixen:
Sr. Josep A. Grau i Aregall , alcalde que presideix la sessió

Sra. Núria Roca i Carrasco, primer tinent d’alcalde

Sr. Jaume Roca i Carrasco, segon tinent d’alcalde

Sr. David Pujol i Sala, tercer tinent d’alcalde

Sra, Maria Sena i Sicart

Sr. Xavier Serrat i Sellabona

Sra. Maria Luz Haro Carmona

Sr. Pere Sans i Tantiñà

Sr. Federico Nicolás Serna

Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària de la Corporació


Excusen assistència:


ORDRE DEL DIA


 1. Aprovació acta anterior (9/15)

 2. Aprovació Projecte tècnic “Repavimentació i millora del clavegueram I les voreres del carrer Nou de Sant Martí de Centelles”

 3. Sol·licitud canvi de destinació subvenció PUOSC 2012

 4. Retorn al personal ajuntament de la quarta part paga extraordinària desembre 2012

 5. Modificació de pressupost per suplement de crèdit núm. 2/2015

 6. Mocions


1.APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (9/15): es aprovada per unanimitat

2. APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC “REPAVIMENTACIÓ I MILLORA DEL CLAVEGUERAM I LES VORERES DEL CARRER NOU DE SANT MARTÍ DE CENTELLES”

L’ alcalde, sr. Grau, comenta que els punts 2 i 3 de l’ ordre del dia van lligats. Informa que en el PUOSC 2012 l’ ajuntament tenia concedida una subvencio de 155.000 € pel projecte “ Reurbanització del c/ Nou” amb un pressupost de 546.931,23 €.Es tracta d’ un projecte molt ambició, peró la situació económica general i de l’ ajuntament en particular, així com la casuística, no es la mateixa l’ any 2007 , que es va cursar la petició de subvenció que enguany. A més de la obligació de cumplir amb la regla de la despesa imposada pel Ministeri d’ Hisenda, que fa molt difícil la realització d’ inversions , la situació económica de l’ ajuntament fa imposssible empendre una inversió d’ aquesta envergadura. Per això s’ ha pensat en fer una inversió més modesta , acorde amb la subvenció atorgada per la Generalitat i arranjar les infraestructures que están mes malmeses del carrer Nou, bàsicament la pavimentació , les voreres i el clavagueram.

El sr. Nicolas s’ interessa per la pavimentació i el sr. Sans per el clavagueram.El sr. Grau contesta dient que el problema de Sant Martí es que no hi ha xarxa d’ aigües separatives i comenta que per solucionar els problemes de que , quan plou ,saltin tapes ,està previs fer tres sobrexidors. El sr. Sans manifesta que cal arreglar l’ últim tram de clavagueram, del l final del carrer fins a la depuradora i conectar-lo amb la xarxa general. Considera que seria una obra per tota la vida.

El sr. Grau li contesta que si es fes aquesta inversió al final del carrer Nou potser no es podría arranjar la pavimentació que es molt necessària.

El sr. Sans insisteix que s’ ha d’ arreglar el clavagueram perque no vagi la porquería al riu, considera que es podría fer el clavagueram i les voreres i deixar l’ asfaltat per mes endevant.

El sr. Grau li contesta que l’ ajut que te concedit l’ auntament es per vies urbanes i a més li sembla que l’ àmbit del que parla el sr. Sans es troba fora del sòl urbà i del projecte aprovat.

El sr. Grau manifesta que es un carrer complicat per actuar-hi degut, entre altres consideracions, a la seva densitat edificatoria i poblacional.

El sr. Serrat manifesta que no anirà mai en contra d’ arreglar un carrer del poble i espera que es vetlli perque les obres de rehabilitació es facin bé.

El sr. Sans sugereix que quan l’ ajuntament faci les invitacions a les empreses per licitar es tingui en compte que les emprese del Vallès treballen mes barato que les empreses de més amunt.

Finalitzades les intervencions es procedeix a votar la proposta d’ acord.

Vist el projecte d’ obra titulat “Repavimentació i millora del clavegueram i les voreres del carrer nou de Sant Martí de Centelles” redactat per l’ enginyier Sr. Josep Colomer Oferil.
Atès l’ informe dels serveis tècnics municipals.
Atès que el pressupost per contracte del projecte esmentat posat en relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal determina que l’ òrgan competent per a la seva aprovació és el ple municipal, d’ acord amb el que disposa la Disposició addicional segona del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i l’ article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que el procediment d’ aprovació dels projectes d’ obres locals requereix, segons l’ article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’ aprovació definitiva.
El Ple per unanimitat ACORDÀ :

Primer: Aprovar inicialment el projecte d’ obra “Repavimentació i millora del clavegueram i les voreres del carrer nou de Sant Martí de Centelles” redactat per l’ enginyer sr. Josep Colomer i Oferil, amb un pressupost de 181.645,66 € (IVA inclòs).


Segon: Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’ anunci corresponent al BOPB, al tauler d’ anuncis de l’ ajuntament i al web municipal a efectes de presentació d’ al·legacions i/o suggeriments.
Tercer: Transcorregut aquest termini sense que s’ hagin presentat al·legacions el projecte s’ entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.


3.SOL·LICITUD CANVI DE DESTINACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC 2012

L’ Ajuntament de Sant Martí de Centelles té inclosa en el PUOSC 2012 l’ actuació “Reurbanització del carrer Nou” amb un pressupost de 546.931,23 € i una subvenció de 155.000,00 €.


Des de que es va demanar aquesta actuació ha passat bastant temps i mentrestant han variat les condicions econòmiques-financeres de l’ ajuntament fent inviable una despesa de fons propis tan important tenint en compte que es tracta d’ un petit municipi amb recursos limitats.


No obstant , el c/ Nou, que es un carrer d’ una gran densitat poblacional on hi viu gairebé la quarta part dels veïns, requereix amb urgència, donat el mal estat de conservació de la calçada, les voreres i xarxa de recollida d’ aigües existent, obres de rehabilitació de les esmentades infraestructures.

Ateses les circumstàncies esmentades l’ ajuntament, respectant l’ objecte de l’ actuació subvencionada que es el mateix, el c/ Nou, te la voluntat d’ adequar les obres previstes en el projecte inicial a les actuacions mes urgents i necessàries , disminuint el volum de l’ actuació a realitzar i conseqüentment , el preu.


És per això que l’ ajuntament per executar aquestes obres, de vital importància, considera necessari demanar el canvi de destinació de la subvenció atorgada per el Departament de Governació i Relacions Institucionals en el PUOSC 2012.
El Ple per unanimitat ACORDÀ :
Primer: Demanar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat el canvi de destinació de la subvenció atorgada a l’ ajuntament en el PUOSC 2012, d’ import 155.000,00 € per l’ actuació “Reurbanització del carrer Nou” a favor de l’ actuació “Repavimentació i millora del clavegueram i les voreres del carrer nou de Sant Martí de Centelles” amb un pressupost de 181.645,66 € (IVA inclós ).
Segon: Trametre el present acord i la documentació necessària al Departament de Governació pel seu coneixement i efectes
4.RETORN AL PERSONAL AJUNTAMENT DE LA QUARTA PART PAGA EXTRAORDINARIA DESEMBRE 2012

Vist el Reial Decret-llei 10/2015, d’ 11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’ estat i s’ adopten altres mesures en matèria d’ ocupació pública i d’ estímul a la economia.


Atès que en l’ article 1 de l’ esmentat decret llei es disposa que les distintes administracions abonaran dintre de l’ exercici 2015, i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari d’ import equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al desembre 2012, per aplicació del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’ estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
El Ple per unanimitat ACORDÀ :
Primer: Abonar al personal de l’ ajuntament una retribució de caràcter extraordinari d’ import equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012, dins de l’ exercici 2015, si la situació econòmica-financera de l’ ajuntament ho permet o, sinó a l’ exercici següent.
Segon: Notificar el present acord als interessats i als serveis econòmics de l’ ajuntament.
5.MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2015.

Pel Decret de l’Alcaldia, de data 23 de desembre de 2015, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit, de l’aplicació pressupostària 011 91300.

L’ajuntament de Sant Martí de Centelles va assolir un romanent de tresoreria per a despesa general positiu, en la liquidació del pressupost de 2014.

La Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 2/2012, de 27 d’abril, estableix que el destí del superàvit serà la reducció de l’endeutament.

En aquest sentit es proposa l’aprovació de la modificació del pressupost següent:

PRESSUPOST DE DESPESAÀrea Desp.

Cl. Econ.

Descripció

Crèdit inicial

Modificació proposada

Crèdit definitiu

011

91300

Préstecs

78.654,55

40.000,00

118.654,55

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Concepte

Descripció

Prev. inicial

Modificació proposada

Prev. Definitiva
87000

Romanent Tresoreria DG

0,00

40.000,00

40.000,00

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i als articles 36 a 38 del Reial decret 500/1990.

2. Segons la normativa d’Hisendes locals i el RD 500/90, els suplements de crèdit són les modificacions del pressupost de despeses en les que s’atorga crèdit per a la realització d’una despesa específica i determinada, que no es pot ajornar fins l’exercici següent i per a la qual el crèdit existent resulta insuficient i no es pot ampliar. Entre els recursos amb els quals es pot finançar s’hi explicita el romanent líquid de tresoreria.

3. Segons els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local, i l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, l’aprovació de la modificació del pressupost proposada es competència del Ple de la corporació.

46. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.

El Ple per unanimitat, ACORDÀ :Primer. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 2/2015, en concepte de suplement de crèdit, per un import de 40.000,00 €, per tal de reduir l’endeutament públic.
Segon. Exposar al públic per un termini de quinze dies hàbils mitjançant un edicte al Butlletí Oficial de la Província al tauler d’anuncis de l’ajuntament i al web municipal.
Tercer. En cas que no presentin reclamacions l’acord serà ferm sense necessitat de nou acord.
6.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ RFEFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Siria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuïtat treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
-Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
-Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
-Atès que la Convenció de Ginebra de 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
-Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d’una Xarxa de Municipis Acollidors.
-Atès que pel principi de subisidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
-Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d’asil i només 28 places d’acollida.
-Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels balcans i que compten amb u8n teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
-Atesa la demanada de la societat civil catalana als respectius municipis per a què donin resposta a la situació de refugiats.
Per tot això, des de l’ajuntament de Sant Martí de Centelles , es proposa l’adopció dels acords següents :
Primer: Instar al Govern espanyol a :

 • Demanar un major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.

 • Augmentar el nombre de places d’asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l’atenció a aquest col·lectiu.

 • Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les persones sol·licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.

 • Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.
 • Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants.

 • Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.

 • Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el que no n’hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d’acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l’asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.

Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants.

Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.


Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són :


 • Assistència en les rutes de fugida

 • Suport als municipis de la ruta

 • Planificació i gestió de l’acollida

 • Acollida a Catalunya

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
Aquest moció és aprovada per unanimitat.

I, no havent més assumptes a tractar l’alcalde aixeca la sessió a les 20,45 hores.En dono fe.


L’ alcalde La secretària
Download 33,83 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish