If. •f с ж ж Салимов КимёВий технодогиянинг асосий караёнАари Во урилмоАпри I зл' ПзDownload 10,86 Mb.
Pdf ko'rish
bet151/275
Sana07.04.2022
Hajmi10,86 Mb.
#535152
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   275
Bog'liq
Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. Z.Salimov. 1994
Hujjat (3), jasurbek, 108219, diplom-353171101688 (1), 8-MAVZU
3
— ф л а н е ц л а р ;
б
— 
т р у б а л и к у р и л м а ; 1 — т еш и к л а р и б у л г а н т р у б а ;
2
— г о в а к с и м о н м а т е р и а л ;
3
— м е м б р а н а .
а) 
фильтрловчи элемент говакли 
материал 
(2 )
нинг икки 
томонидан урин олган м е м б р а н а л а р ( / ) дан т аш к и л топган. 
Фильтрловчи э ле мен тл арн ин г пакети иккита ф л а н е ц л а р (5) ёрда- 
мида сик,илиб, б олт ла р билан м а х к а м л а н г а н . Ажр а т и л и ши лозим 
булган эритма кетма-кет ха м ма фильтрловчи э л е м ен тл ар д ан утиб, 
к онцентрация си купайган хо ла т д а к у р и л м а д а н чик,иб кетади. 
М е м б р а н а д а н утган ф и ль т р ат гов акл и ма те ри а л к а т л а м и о р ка л и
йиггичга юборилади.
Труб ал и фильтрловчи элемент (7.24- раем, б) м е м б р а на (ши кл ар и булга н труба ( / ) ва говакли м а те р иа л
(2)
да н тузилган.
Бунда й э ле м е нт л а р цилиндрсимон кобикнинг ичига жой л ашт и ри - 
лади.
У л ь т р а ф и л ь т р л а ш ва тес кари осмос усул л ари истикболли 
хисобла нади, чунки бир катор а ф з а л л и к л а р г а эга. М е м б р а н а л и
к у р и л м а л а р н и н г тузилиши оддий. Ф и л ьт р л аш ж а р а ё н и оддий 
т е м п е р а т у р ад а олиб борилади. Иктисодий ж и х а т д а н анча те- 
жа мл и.
М е м б р а н а л а р ё р д ам ид а а ж р а т и ш ж а р а ё н и ф а з а в и й узга- 
р и шл ар си з олиб борилади, шу с а б а б д а н энергия асосан э ритмани 
ме мбра на орк,али босим билан утк а зи ш г а са рфл ан ад и. М е м б р а н а ­
ли ф и л ь т р л а ш г а кетган энергия с а рфи а ж р а т и шн и н г бошк,а 
усу л ла р и га нисбатан анча кам. М а с а л а н , денгиз сувини тескари 
осмос усули б ил а н ч у ку р ла шт и ри ш учун тах мин ан 7 кВт. с о а т / м

энергия кетса, бундай сувни х а й д а ш усули билан чучук- 
л а ш т и р и л г а н д а
тахминан 
80 
к в т - с о а т / м
энергия с а р ф л а ­
нади).
Якин к е л а ж а к д а у л ь т р аф и ль тр л аш ва тескари осмос усуллари- 
д ан кенг ф о й да ла н иш суюк ли к а р а л а ш м а л а р и н и а ж р а т и ш ,
к,уюк,лаштириш ва т оз а л а ш х а м д а табиий сув х а в з а л а р и н и
мухофа за килиш муа ммол ар ини хал э тишда мухим а х а м и я г а эга 
булиши мумкин.
188


7.1. 
Т у р л и ж и н с л и с и с т е м а л а р н и н г т у р л а р и . Т е х н и к а д а б у н д а й с и с т е м а л а р н и
к а н д а й у с у л л а р ё р д а м и д а а ж р а т и ш м у м к и н ?
7.2. Л а м и н а р ва ту р бу л ен т р е ж и м л а р д а катти' к з а р р а ч а н и н г э р к и н чукиш тез- 
лиг и ка й с и т е н г л а м а л а р ё р д а м и д а а н и к л а н а д и ?
7.3. Эркин ва с икилг а н х о л а т д а г и чукиш урт а с и д а к а н д а й ф а р к бор? Си к и л г а н
х о л а т д а г и з а р р а ч а н и н г тез лигини кай еи усул б и ла н а н и к л а ш мумкин?
7.4. С а н о а т д а чуктирувчи к у р и л м а л а р н и н г и шл а т и л и ши . Ч у к т и р и ш к у р и л ма -
л а р и н и х ис о б л а ш кайси т а р г и б д а олиб борилади?
7.5. Ф и л ь т р л а ш ж а р а ё н и н и н г х а р а к а т л а н т и р у в ч и кучи н и м а д а н иб орат ? Фильтр-
л а ш н и н г асосий т е н г л а ма с и . До и м и й к о э фф и ц и е н т л а р н и к а н д а й килиб 
а н и к л а ш мумкин?
7.6. Фи л ь т р - п р ес с н и н г туз илиши. Б у н д а й к у р и л м а л а р н и н г а ф з а л л и г и ва кам-
чилиги н и м а л а р д а н иборат?
7.7 А в т о м а т л а ш т и р и л г а н к а м е р а л и фи л ь тр- п рес сн инг туз илиши. К у р и л м а н и н г
и ш л а ш т а р т и б и к а н д а й ?
7.8. 
Б а р а б а н л и в а к у у м - ф и л ь т р н и н г и ш л а ш п р и н ц и п и . У н и н г а ф з а л л и г и ни- 
м а д а ?
7.9. Фил ь т р ло в ч и к у р и л м а л а р н и х и с о б л а шн и н г асосий пр и н ц и п ла р и .
7.10. М а р к а з д а н кочма куч м а й д о н и д а чукишнинг асосий мохияти. А ж р а т и ш
к оэ ффицие нт ини нг физ ик маънос и н и ма д а н иборат?
7.11. Ги д р о ц и к л о н л а р н и н г т уз илиши. Б у н д а й к у р и л м а л а р н и н г иш унумдорлиги-
ни к ай си т е н г л а м а о р к а л и х и с о б л а ш мумкин?
7.12. Гидроциклон, му л ь т иг ид р о ци к ло н ва ц е н т р и ц и к л о н л а р у р т а с и д а к а н д а й
ф а р к бор? У л а р н и н г умумий т о мо н л а р и н и м а л а р д а н иборат?
7.13. Ц е н т р и ф у г а л а р н и н г т у р л а р и . Чукт ирув чи ва фил ь тр л о в ч и це нт р и фу г а н и н г
и ш л а ш принципига к а н д а й ф а р к бор?
7.14. Н О Г Ш т ипид аг и ва т р у б а л и це нт р и фу г а н и н г т уз илиши. Б у н д а й к у р и л м а ­
л а р н и н г а ф з а л л и г и ва к а м ч и л и к л а р и .
7.15. 
Т а р е л к а л и с е п е р а т о р н и н г т у з и л и ш и . Б у н д а й с е п а р а т о р л а р и ш л а ш п р и н ­
ц и п и г а к у р а к а й с и т у р д а г и ц е н т р и ф у г а л а р г а у х ш а й д и ?
7.16. 
П у л ь с а ц и я л и п о р ш е н и б у л г а н ц е н т р и ф у г а н и н г с х е м а с и . Б у н д а й к у р и л м а ­
л а р н и н г и ш у н у м д о р л и г и к а й с и ч е г а р а л а р д й у з г а р и ш и м у м к и н ?
7.17 Ц е н т р и ф у г а л а р д а хосил б у л а д и г а н м а р к а з д а н к очма куч ва босимнинг
к и й м а т л а р и н и кай си т е н г л а м а л а р ё р д а м и д а х ис обла ш мумкин?
7.18. Д а в р и й и шл а й д и г а н ц е н т р и ф у г а л а р н и ишга т у ши р и ш п а й т и д а с а р ф
б у л а д и г а н кувват ни к а н д а й к и л и б а н и к л а с а б у л а д и ?
7.19. У л ь т р а ф и л ь т р л а ш ж а р а ё н и н и н г мохияти н и ма д а н иб орат ? М е м б р а н а
г о в а к л а р и н и н г у л ч а мини а н и к л а ш мумкинми?
7.20. . Иембранали филь трловчи элемент ла рнинг ишлаш. принциплари. Ул ь т р а ­
ф и л ь т р л а ш усулининг истикболи н и м а л а р д а н иборат?
7.21. С у ю к л и к т урли жи н с л и с и с т е м а л а р н и а ж р а т и ш ж а р а ё н л а р и н и к а н д а й
к и л и б т е з л а шт и р и ш мумкин?
Т А К Р О Р Л А Ш ВА М У С Т А К И Л И Ш Л А Ш У Ч У Н С А В О Л Л А Р
8
- б о б. Г А З Л А Р Н И Ч А Н Г Д А Н Т О З А Л А Ш
8. 1-§. У М У М И Й Т У Ш У Н Ч А Л А Р
Кимё са ноа т ида бир к,атор газсимон турли жинсли си ст е ма л ар
(ч ан гл ар , тутунлар, т у м а н л а р ) х,осил булади. Д о на до р матери- 
а л л а р н и янчиш, а р а л а ш т и р и ш , узатиш, к,уритиш ж а р а ё н л а р и д а
з а р р а ч а л а р н и н г улчами 3 ^ - 7 0 мкм атрофида булг ан чангла р 
пайдо булади. Ёк,илгини ёкиш пайтида тутун, бугни конденслашда 
эса т ума н хосил булади. Тутун ва т у ма н л а р тарк иб ида г и каттик, ва 
с уюк лик ш а кл ид аг и з а р р а ч а л а р н и н г улчами 0 , 3 4 - 5 мкм га тенг 
булади.
189


Технология ж а р а ё н л а р и н и тугри а м а л г а ошириш учун с а но аг
г а з л ар и ва хаво чангдан т оз а л а н и ши зарур . А р а ла ш т и р г и ч л а р ,
дис пе ргаторлар, купчилик модда а л ма ш и н и ш к у р и лм а ла р и , ка тор
кимёвий к у р и л м а л а р газ т о з а л а ш н и н г э ффе кт и в с х ема л ар ис и з 
яхши ишл ай олмайди. Ш у н д ай к,илиб, кимё саноати корхоналари- 
д а н ч ик аётг а н газ а р а л а ш м а л а р и н и т о з а л а ш технология жи ха т и-
дан мухим ва к а т та а х а м и я т г а эга.
Г азл ар: 1) газ а р а л а ш м а л а р и д а н к и м м а т ба х о ма х с у л от л ар ни
а ж р а т и б олиш; 
2
) ж а р а ё н кетиши п ай тид а унга са лбий та ъ си р
килувчи ва к у р и л м а бузилишини т ез л ашт и ру в ч и мо дд ал ар н и газ 
а р а л а ш м а л а р и д а н чик,ариб т а ш л а ш ва 3) атроф- мухит хавосининг 
ифлосланишини к а м а й ти ри ш учун т о з а л ан а ди .
С а н оа т да и ш л а б чик,арилган газ а р а л а ш м а л а р и н и т о з а л а ш
учун куйидаги у су л л ар д ан фо й д а л а н ил а д и :
1
) огирлик кучи 
та ъ си р ид а чуктириш; 
2
) м а р к а з д а н к,очма, электр ва б ошка к уч л а р 
майдонида чуктириш; 3) ф и ль т р ла ш ; 4) г а з л а р н и ювиш.
Г а з л ар н и ч ангдан т о з а л а ш учун чуктириш к а м е р а л а р и ,
ц ик лонлар, у ю р м а л и чанг у ш л а г и ч ла р , ск ру бб ер ла р , Вентури 
трубаси, фи л ьт р л а р , ротацион к, урилмалар, электр ф и л ь т р л ар
ишл атил ади.
А м а л д а газ а р а л а ш м а л а р и д а г и ма й д а з а р р а ч а л а р н и биргина 
тозала ш к у р и л ма л а р ид а бутунлай а ж р а т и ш мумкин эмас. Шунинг 
учун купинча икки ва куп боскичли т о з а л а ш к у р и л м а л а р и
и шл ат и ла д и, яъни ав ва л к а тта з а р р а ч а л а р чанг чуктириш 
к а м е р а л а р и д а , сунгра ма йд а з а р р а ч а л а р электр ф и л ь т р л а р д а
чуктирилади.
Х,ар бир к у р и л м а н и н г с а м а р а д о р л и г и газ а р а л а ш м а л а р и н и н г
т оз а л а н и ш д а р а ж а с и билан а н и к л ан а д и:
бу ерда 
ва б г — т о з а л а н м а г а н ва т о з а л а н г а н газ а р а л а ш м а л а ­
ридаги каттик, з а р р а ч а л а р микдори; 
У\,
У
2
— д а с т л а б к и ва 
т оз а л а н г а н г аз а р а л а ш м а л а р и н и н г х а ж м и ;

Download 10,86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   275
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti