Fənn sillabusu Kafedra: Riyaziyyat-informatika Fənnin adı: FizikaDownload 90.14 Kb.
Sana26.04.2017
Hajmi90.14 Kb.
Fənn sillabusu
Kafedra: Riyaziyyat-informatika

Fənnin adı: Fizika


  1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu:


Semestr: VI

Fakultə: Təbiyyat

Tədris yükü (saat): 120 saat

AKTS üzrə kredit:

Auditoriya N: 410

Saat: III gün 1-2 V 2

  1. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, soyadı, dərəcəsi:Bəşirov Mirnamik, Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

Kafedranın ünvanı: Lənkəran Dövlət Universiteti, tədris korpusu İV mərtəbə

Məsləhət saatı: V gün 14-00

E-mail ünvanı: mbashirov@mail.ru

URL ünvan: www.phys-for-you.narod.ru


  1. Tövsiyyə olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri:

1. Ümumi fizika kursu A.Mehrabov 2002

2. Qocayev N.M. Ümumi fizika kursu Mexanika 1978

3. Qocayev N.M. Ümumi fizika kursu Optika 1983

4. T.Əzizov Fizikadan mühazirə kursu (4 hissə) 2003-2006

5. Əmiraslanov A. Fizikadan laboratoriya praktikumu 19896. Xudaquliyev Fizikadan praktikum işləri


  1. Fənnin təsviri və məqsədi: tələbələrə fizikanın əsas prinsip və qanunları, onların riyazi ifadələri haqqqında məlumat vermək, əsas fiziki hadisələr, onların müşahidə və tədqiqatmetodları ilə tanış etmək, fiziki ideyalarıdüzgün ifadə etməyi, fizikiməsələləri həll etməyi, fiziki kəmiyyətlərin tətbiqini qiymətləndirməyi,öyrənmək, tələbələrə fiziki model və nəzəriyyələrintətbiq hüdudları haqqında aydın təsəvvür vermək:

  • tələbələrə müyyən eksperimental ( təcrübi) iş vərdişlərini aşılamaq, onları fiziki kəmiyyətlərin dəqiq ölçü üsulları ilə, əsas fiziki cihazlar və təcrübi nəticələrin sadə işlənməsi metodları ilə tanış etmək, laborator işlərinin aparılmasında nəticələrin qiymətləndirilməsi, xətaların hesablanması, qiymətləndirilməsi kimi bacarıqların aşılanması

  • elmi texniki tərəqqinin inkişafında fizikanın rolu haqqında düzgün təsəvvür yaratmaq, tələbələrdə elmi texniki və digər tətbiqi məsələlərin həllinə maraq oyatmaq, habelə müəyyən bacarıq vəvərdişlərin aşılayaraq inkişaf etdirmək.  1. Davamiyyətə verilən tələblər: kredit sistemi ilə 10 bal  1. Qiymətləndirmə:

1. gündəlik sorğu

2. kollokvium

3. imtahan.

  1. Davranış qaydalarının pozulması: Dərs məşğələlərinə 5 dəq –dən artıq gecikən tələbələr q/b alır. Tələbələr Universitetin təyin etdiyi daxili intizam qaydalarının gözlənilməli, dərsə məsuliyyətlə yanaşmalı, qrup yoldaşının fikirlərinə diqqətlil olmalı, dinləməli, öz münasibtətini müasir tələb olunan formada bildirməlidir.


8. Təqvim planı:


NN

Keçirilən mühazirə, seminar, laboratoriya və sərbəst mövzuların məzmunu

seminar mövzuları

saat

tarix

1

Giriş. Mexanika. Əsas anlayışlar. Maddi nöqtənin kinematikası

2
2

Dinamika. Ətalət sistemləri. Qüvvə. Nyutonun I və II qanunu

2
3

İmpuls. İmpulsun saxlanması qanunu. Nyutonun III qanunu

2
4

Mexaniki iş və güc. Müxtəlif qüvvələrin işi

2
5

Kinetik və potensial enerji.

2
6

Qapalı sistemdə mexanikanın saxlanması qanunları

2
7

Impuls momenti. Ətalət momenti. Fırlanan bərk cismin dinamikası

2
8

Mexaniki rəqslər. Harmonik rəqslər. Riyazi və yaylı rəqqas

2
9

Məcburi və sərbəst rəqslər. Rezonans Rəqslərin interferensiyası

2
10

Mexaniki dalğalar. Dalğanın yayılma sürəti, xassələri

2
11

Hidrostatika, İtələyici qüvvə, cisimlərin üzmə şərti. Hidrodinamika. Kəsilməzlik tənliyi Bernulli qanunu

2
12

MKN əsasları. İdeal qaz. İzoproseslər. Hal tənliyi

2
13

Molekulların sürətə və enerjiyə görə paylanması. Maksvell və Bolsman paylanması

2
14

Termodinamika. Daxili enerji, ideal qazın termodinamikası Istilik miqdarı. İstilik tutumları. Ərimə və bixarlanma

2
15

Mayenin xassələri. Doymuş buxar. Rütubət

2
16

Real qazlar. Van der Vaals tənliyi

2
17

Elektrostatika elementləri, Kulon qanunu. İntensivlik və potensial

2
18

Kondensator. Onların birləşməsi Elektrik sahəsinin enerjisi və enerji sıxlığı

2
19

Sabit elektrik cərəyani. Müqavimət. Om qanunu Kirxhof qanunları

2
20

Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı metallarda elektrik cərəyanı. Videman Frans qanunu

2
21

Qazlarda, yarımkeçiricilərdə, elektrolitlərdə elektrik cərəyanı

2
22

Maqnit sahəsi Sahə induksiyası Bio Laplas Savar qanunu

2
23

Elektromaqnit induksiya Dəyiçən elektrik cərəyanı

2
24

Həndəsi optika İşığın qayıtma sınma qanunları. Tam daxilə qayıtma.

2
25

Linza. Optik cihazlar. Xəyalların qurulması

2
26

Dalğa optikası İnterferensiya,difraksiya,

2
27

Polyarizasiya,dispersiya

2
28

Işığın maddə ilə qarçılıqlı təsiri Işığın kvant xassələri

2
29

Atom modeli, enerji səviyyələri

2
30

Radioaktiv parçalanma

2

NN

Keçirilən mühazirə, seminar-məşğələ, laboratoriya və sərbəst mövzuların məzmunu seminar – məşğələ mövzuları

saat

tarix

tarix

1

kinematika bölməsinə aid məsələ həlli

22

dinamika bölməsinə aid məsələ həlli

23

Fırlanma hərəkətinə aid məsələ həlli

24

Saxlanma qanunları mövzusunda məsələ həlli

25

rəqslər mövzusunda məsələ həlli

26

Molekulyar fizika bölməsinə aid məsələ həlli

27

Termodinamika bölməsinə aid məsələ həlli

28

Elektrik sahəsinin xassələri mövzusunda məsələ həlli

29

Elektrodinamika bölməsin aid məsələ həlli

210

maqnit sahəsinə bölməsin aid məsələ həlli

211

Həndəsi optika bölməsin aid məsələ həlli

212

dalğa optikası bölməsin aid məsələ həlli

213

İşığın maddə ilə qarşılıqlı təsirinə aid məsələ həlli

214

Atom fizikası bölməsinə aid məsələ həlli

215

nüvə fizikası mövzusuna iad məsələ həlli

2

NN

Keçirilən mühazirə, seminar, laboratoriya və sərbəst mövzuların məzmunu

seminar mövzuları

saat

tarix

tarix

1

Riyazi rəqqas vasitəsi ilə ağırlıq qüvvəsinin təcilinin təyini

22

Yaylı rəqqas vasitəsi ilə statik və dinamik üsulla sərtlik əmsalının təyini,

23

Maddənin sıxlığının təyini

24

Üfiqi atılmış cismin sürətinin təyini

25

Sürtünmə əmsalının təyini

26

Materialın elastiklik əmsalının təyini

27

Mayenin özlülük əmsalının təyini

28

Suyun səthi gərilmə əmsalının təyini

29

Uitson körpüsü vasitəsi ilə naqilin müqavimətinin təyini

210

Mənbənin EHQ və daxili müqavimətinin təyini

211

Yerin maqnit sahə intehsivliyinin təyini

212

İki elektrodlu elektron lampasının öyrənilməsi

213

Şüşənin sındırma əmsalının təyini

214

Difraksiya qəfəsi vasitəsi ilə dalğa uzunluğunun təyini

215

Zərrəciklərin izinə görə yükünün və kütləsinin təyini

2
9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar: Tələbələr dərsə verilən tapşırıqları hər gün həm mühazirəyə, həm seminara həmdə laborator mə.ğələyə hazır gəlməli, dərslərdə fəal iştirak etməli, seminarda müstəqil həll etmək üçün verilən məsələləri həll etməli, tapşırılan laboratoriya işlərini yazmalı, nəzəri olaraq hazırlaşmalı, işin gedişini və ardıcıllığını bilməli, təyin edəcəkləri və hesablayacaqları kəmiyyətlərin dusturunu, ifadənin çıxarılışını və xətaları cıxarmağı bacarmalıdırlar. Onlar fənnin tədrisinin sonunda fiziki nəzəriyyələr, qanunlar və qanunauyğunluqlar haqqında biliklərə malik olmalı, qanunları ifadı edən riyazi münasibətəri, sadə təcrübər aparmağı, nəticələri hesablamağı, xətaları hesablanma metodlarını bilməlidir. Fiziki qanunları məsələ həllinə tətbiq etməyi bacarmalıdırlar.

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi:

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa