CH. fizikaviy kimyodan laboratoriya ishlari uchun uslubiy qo‘llanma qarshi «Nasaf» nashriyotiDownload 0,9 Mb.
bet1/7
Sana22.06.2017
Hajmi0,9 Mb.
#11741
  1   2   3   4   5   6   7

Aim.uz

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
Kamolov L.S, Hakimova Z.M, Shodiyev G‘.CH.

FIZIKAVIY KIMYODAN LABORATORIYA ISHLARI UCHUN USLUBIY QO‘LLANMA


Qarshi

«Nasaf» nashriyoti

2007
Ushbu uslubiy qo‘llanmada fizikaviy kimyoning asosiy va zamonaviy laboratoriya ishlari keltirilgan bo‘lib, kimyo yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlarni tayyorlovchi oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun mo‘ljallangan.


Mualliflar: Kamolov Luqmon, kimyo fanlari nomzodi.

Hakimova Zuhra, QDU kimyo kafedrasi

katta o‘qituvchisi.Shodiyev G‘olib, QDU kimyo kafedrasi

o‘qituvchisi.Taqrizchilar: Naxatov Inat, Qarshi Davlat universiteti

“Kimyo” kafedrasining mudiri, kimyo

fanlari nomzodi, dotsent.

Rahmatov Xudoyor, Qarshi Muhandislik

Iqtisodiyot instituti “Kimyo” kafedrasining

mudiri, kimyo fanlari nomzodi, dotsent.


T

470262020201

9-2007

Kamolov L. S,

2007 yil.

376(03)2007

Hakimova Z. M


Shodiev G`. Ch

ISBN 5-7323-0515-0Ustozimiz, dotsent N.Raupovning o‘lmas va yorqin xotirasiga bag‘ishlaymiz.
So‘z boshi
Ushbu uslubiy qo‘llanma Qarshi Davlat universiteti Kimyo kafedrasi professor-o‘qituvchilarining laboratoriya tajribalari va fikr-mulohazalarini hisobga olgan holda tuzilgan.

Uslubiy qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti tomonidan tuzilgan 5440400 - kimyo bakalavr ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha namunaviy o‘quv dasturi asosida yozilgan.

Mazkur o‘quv qo‘llanmada fizikaviy kimyo fani bo‘yicha termokimyo, eritmalar, elektrokimyo, refrakto-metriya va sirt tarangligi bo‘limlariga xos bo‘lgan laboratoriya ishlari yoritilgan hamda shu ishlarda qo‘llaniladigan asboblar bilan ishlash uslublari ko‘rsatilgan.

Fizikaviy kimyo fanidan laboratoriya ishlarini baja-rishdan asosiy maqsad fizikaviy kimyoning nazariy qonun-laridan turli masalalarni hal qilishda uddaburonlik bilan foydalanish qobiliyatini rivojlantirish, kimyoviy reaksiyalar mahsuldorligini aniq hisoblash, turli hisoblash ishlarida ma‘lumotlardan unumli foydalana olishdir.I bob. TERMOKIMYO
Fizik kimyo fanining ximiyaviy protsesslar issiqlik effektini va uning turli faktorlar bilan qay darajada bog‘langanligini o‘rganadigan qismini termoximiya fani deyiladi.

Termoximiya fanining asosiy qonuni G.I.Gess tomonidan yaratilgan bo‘lib, u quyidagicha ta‘riflanadi: dastlabki moddalardan oxirgi moddalar turli yo‘l bilan olinishi mumkin bo‘lsa, bu yo‘llarda qanday oraliq reaksiyalar bo‘lishidan qat‘iy nazar, umumiy issiqlik effekti har bir yo‘l uchun bir xil qiymatga ega va oraliq reaksiyalar issiqlik effektlarining yig‘indisiga teng bo‘ladi yoki ximiyaviy reaksiyalarining issiqlik effekti dastlabki va oxirgi moddalar xolati va tarkibiga bog‘liq bo‘lib, reaksiya olib borilgan yo‘lga bog‘liq emas.

Bu holni biz quyidagi misolda ko‘rib chiqaylik: masalan, A moddasidan V moddasini olish kerak bo‘lsin. Reaksiyani uch xil yo‘l bilan olib borish mumkin (2-rasm). Birinchi yo‘l A moddasidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri V moddasi olinsin:

Bunda issiqlik effekti bo‘lsin, ikkinchi yo‘l bo‘yicha, dastlab oraliq C moddasi, so‘ngra C moddasidan B moddasi hosil bo‘lsin deylik. Bu reaksiyalar issiqlik effektlarini vabilan belgilaydi. Uchinchi yo‘l orqali dastlab E, so‘ngra D va nihoyat В moddalari hosil bo‘lsin, bundagi issiqlik effektlarini va lar orqali belgilaylik, Gess qonuniga binoan bo‘ladi. Masalan, ugrelod va vodoroddan metan olish reaksiyasini ko‘rib chiqaylik:

Bu reaksiyaning issiqlik effektini kalorimetr yordamida aniqlab bo‘lmaydi. Chunki, bu reaksiya faqat yuqori haroratda sodir bo‘lib, bilan birga qo‘shimcha moddalar sifatida va boshqalar hosil bo‘ladi. Shuniing uchun metan, uglerod va vodorodlarning yonish issiqliklaridan foydanilgan holda boshlang‘ich va oxirgi holatlar qonuniyatidan foydalanib, metanning hosil bo‘lish issiqligini hisoblab topishimiz mumkin:

Boshlang‘ich holat:

Oxirgi holat:

1.2.Natijada: Х= -94 -137 + 213=18 kkal.

Endi Gess qonunini termodinamik ifodalar bilan bog‘lanishini ko‘rib chiqamiz.


Termoximiyaviy protsesslarni o‘rganish asosini termodinamikaning birinchi qonuni tashkil etadi.

(2)

bunda - sistemaga berilgan issiqlik;- ichki energiyaning o‘zgarishi;

- sistema tomonidan bajarilgan ish.

Ko‘p hollarda sistema orqali bajarilgan ish, bu tashqi bosimga qarshi bajarilgan ishdir:(3)

bunda va - sistemaning boshlang‘ich va oxirgi hajmi.

Protsess doimiy hajmda (izoxorik protsess) olib borilayotgan bo‘lsa, ya`ni bo‘lsa, u holda

(4)

bo‘ladi. Demak, sistemaga berilgan issiqlik ichki energiyaning oshishiga olib keladi. Protsess doimiy bosimda (izobarik protsess) olib borilayotgan bo‘lsa (3), tenglamani quyidagicha yozish mumkin:


yokiAgarda biz deb belgilasak, u holda

(5)

bo‘ladi.


funksiyasi entalpiya deb ataladi. Yuqoridagi tenglamadan ko‘rinib turibdiki, sistemaga berilgan issiqlik uning entalpiyasi oshishiga teng bo‘ladi.
Ximiyaviy reaksiya doimiy bosimda yoki doimiy hajmda ro‘y berayotgan bo‘lsa, (4) va (5) tenglamalardan ko‘rinib turibdiki, uning issiqlik effekti sistemaning boshlang‘ich va oxirgi holatlariga bog‘liq bo‘lib, bosib o‘tilgan yo‘lga bog‘liq emas.

1-laboratoriya ishi
ANORGANIK BIRIKMALARNING ERISH ISSIQLIGINI ANIQLASH
Protsesslarning issiqlik effektlarini maxsus kalori-metrlarda o‘lchanadi. Kalorimetrning eng sodda ko‘rinishi 3-rasmda berilgan. Bu turdagi kalorimetrlar: 1- izotermik qobiqdan; 2- termometrdan; 3- o‘lchash idishidan; 4- qopqoq; 5- aralashtirgich; 6- o‘lchanayotgan modda solinadigan idishcha- oson sinadigan ampuladan va 7- shisha tayoqchadan (ampulani sindirish uchun) iboratdir.

Harorat o‘zgarishini odatda, Bekman termometrii orqali o‘lchanadi.

Ishni bajarish uchun 3 o‘lchash idishiga 400-500 sm3 erituvchi suyuqlik qo‘yiladi. Suyuqlikning og‘irlik miqdori bo‘sh idish va suyuqlik solingan idish og‘irligini aniqlikda tortib olish orqali aniqlanadi. Suyuqlik harorati 1 izotermik qobiq haroratiga yaqin bo‘lishi kerak. So‘ngra ampulaga sinalayotgan modda solinadi. Moddaning og‘irligini bo‘sh ampulaning og‘irligi va modda bilan birgalikdagi og‘irligi farqini 0,0002 aniqlikda aniqlanadi.

Suyuqlik solingan 3 idishni 1 izotermik qobiq ichiga solib, 4 qopqoq berkitiladi va maxsus teshikcha orqali modda solingan ampulani tushiriladi.

Kalorimetrik o‘lchash ishini quyidagi tartibda olib boriladi:

Bekman termometri o‘rnatiladi; kalorimetr doimiysi aniqlanadi; protsessning issiqlik effekti o‘lchanadi.Kalorimetr doimiysini aniqlash
O‘rganilayotgan protsessning issiqlik effektini quyidagi tenglama orqali topish mumkin:

(6)

bunda - protsess issiqlik effekti;

К - kalorimetr doimiysi;

- harorat o‘zgarishi.

Ma‘nosi jihatidan kalorimetr doimiysi K kalorimetr issiqlik sig‘imi bo‘lib, miqdori jihatidan kalorimetr barcha qismlari haroratini bir daraja ko‘tarish uchun sarf bo‘ladigan issiqlik miqdorini ko‘rsatadi. Kalorimetr doimiysini, asosan, ikki uslub: amaliy uslub va nazariy uslub orqali aniqlash mumkin.

Amaliy uslub bo‘yicha kalorimetr doimiysini, ko‘p hollarda, maxsus elektr isitgich yordamida kalorimetr suyuqligining harorati o‘zgarishini aniqlash orqali topiladi. Elektr manbai sifatida akkumulyatorlardan yoki doimiy tok to‘g‘rilagichlaridan foydalaniladi. Harorat o‘zgarishini Bekman termometri yordamida 0,002-0,003 daraja aniqligida o‘lchanadi. Isitilish vaqti sekundomerlarda o‘lchanadi.

Jaul-Lens qonuni bo‘yicha(7)

bunda Н - berilgan issiqlik;- ampermetr ko‘rsatkichi;

- voltmetr ko‘rsatkichi;

- tok o‘tkazilgan vaqt.
(6) va (7) tenglamalaridan foydalanib, K ning qiymatini topish mumkin. Kalorimetr haroratning o‘zgarishi ni aniqlash uchun dastlab kalorimetr harorati bir minut oralig‘ida 0,01 darajaga o‘zgaradigan holatga, ya‘ni harorat o‘zgarishi doimiyligiga erishish kerak. Bunga iqror bo‘lgandan so‘ng, 10 ta dastlabki o‘lchash ishini bajarish kerak. Har bir haroratni o‘lchash oralig‘i 0,5-1,5 minutni tashkil qilishi lozim. So‘ngra ma‘lum vaqt oralig‘ida isitgichdan tok o‘tkaziladi. Tok o‘tkazilishi to‘xtatilgandan so‘ng harorat o‘zgarishi yana 10 marotaba o‘lchanadi. Olingan natijalar millimetrli qog‘ozga chizma ko‘rinishida tushiriladi. (4-rasm).

Harorat o‘zgarishi ni topish uchun boshlang‘ich va oxirgi muvozanat nuqtalari to‘g‘ri chiziq orqali birlashtiriladi, (AC va BD chiziqlar va punktir chizig‘i orqali C va B nuqtalaridan so‘ng ozgina davom ettiriladi. So‘ngra СВ egrisining o‘rta qismi topib olinib, shu nuqta orqali ordinata o‘qiga parallel chizig‘i o‘tkaziladi. В va Е nuqtalariga mos keladigan t1 va t2 harorat qiymatlari farqini beradi (). ni bilgan holda (6) tenglamasidan foyda-lanib, K ning qiymatini topamiz.

Kalorimetr doimiysini topishning ikkinchi usuli nazariy usul bo‘lib, bu usul bo‘yicha Kning qiymati kalorimetr suyuqligi va u bilan ta‘sirda bo‘lgan kalorimetr qismlarining issiqlik sig‘imlari yig‘indisini olish orqali topiladi. Buni biz quyidagi tenglama orqali ifodalaymiz:

(8)
va - kalorimetr qismlarining issiqlik sig‘imi (j/gK) va og‘irlik miqdori (g). Kalorimetr qismlariga o‘lchash idishi, termometr aralashtirgich, ampula, shisha tayoqcha va kalorimetr suyuqliklari kiradi. Bu usul bilan topilgan kalorimetr doimiysi nisbatan xatolikka ega bo‘lishi mumkin. Bu xatolikni kalorimetr suyuqligi bilan ta‘sirda bo‘lgan kalorimetr qismlari og‘irliklarini aniq belgilash orqali kamaytirish mumkin.
1-ish. Tuzning erish issiqligini topish
O‘lchov idishiga tortib olingan distillangan suv qo‘yiladi (400-500), o‘lchov ampulasiga avvaldan yaxshilab maydalangan 5-10g quruq tuz solinadi va ampulaga sindirish tayoqchasini solib, uni asta o‘lchash idishiga tushiriladi. Shunga e‘tibor berish kerakki, suyuqlik yuzasi ampulaning tuzli qismidan nisbatan yuqoriroq turishi lozim, Tuz suyuqlik haroratini egallashi uchun 10-15 minut kutish kerak, so‘ngra harorat o‘zgarishi kuzatila boshlanadi. 10 ta qiymat olingandan keyin tayoqcha yordamida tuzli ampula extiyotlik bilan sindiriladi va o‘lchash davom etiladi.

Harorat o‘zgarishini yuqorida qayd qilingani kabi, chizma yordamida topiladi. Erish issiqligi quyidagi tenglama orqali hisoblanadi:(9)

bunda М - tuzning molekulyar og‘irligi;-tuzning og‘irligi.

Tajribani ikki-uch marotaba qaytariladi va natijalarning o‘rtacha qiymati olinib, J/mol birligi orqali ifodalanadi.


2- ish. Tuzning gidratlanish issiqligini topish
Gidratlanish issiqligi deb, suvsiz quruq tuzdan bir mol qattiq kristallogidrat hosil bo‘lish protsessining issiqlik effektiga aytiladi. Odatda bu issiqlik effektini tajriba usuli bilan aniqlab bo‘lmaydi. Bu masalani kalorimetr yordamida suvsiz toza tuzni va shu tuz krisstallogidratini ko‘p miqdordagi suvda erish issiqligini aniqlash va Gess qonunidan foydalanilgan holda hal qilish mumkin.

Masalan, mis sulfatning gidratlanishini olaylik. Boshlang‘ich holatda 1 mol kristallik mis sulfatiga va п mol suvga egamiz.;

Oxirgi holda: - ya‘ni ning п mol suvdagi eritmasi hosil bo‘ladi.

Boshlang‘ich holatdan oxirgi holatga o‘tishni ikki yo‘l bilan olib borish mumkin.

1-yo‘l:

2-yo‘l:

Gess qonuniga binoan quyidagini yozish mumkin:(10)

Bu degan so‘z, birinchi yo‘l bilan olib borilgan protsessning issiqlik effekti ikkinchi yo‘l bilan olib borilgan protsesslar issiqlik effektlarining yig‘indisidan iborat. Natijada (10) danekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Ishni bajarish uchun tuzini yaxshilab maydalab, ikki marotaba 10 g dan tortib olinadi. Birinchi tortib olingan tuz kristallogidratni erish issiqligini aniqlashga ishlatilinadi. Ikkinchi tortib olingan tuzni chinni idishda to ko‘k rang yo‘qolguncha qizdiriladi. Bunda kristallogidrat tarkibidagi suv chiqib ketadi va suvsiz mis sulfat tuzi qoladi. Suvsiz ni eritish uchun 400g suv olsak, ni eritish uchun 396,4 g suv olamiz (3,6 g farq 10 g kristallogidrat tarkibidagi suv miqdori).

Ishni bajarish 1- ishda ko‘rsatilganidek amalga oshiriladi.


3 - ish. Neytrallanish issiqligini o‘lchash.
Neytrallanish issiqligi deb, 1 mol kuchli kislotani 1 mol kuchli asos bilan ta‘sirlanishi natijasida ajralib chiqadigan issiqlikka aytiladi. Neytrallanish protsessini quyidagicha ionli tenglama orqali ifoda qilsa bo‘ladi:

Tenglamadan ko‘rinib turibdiki, har qanday kuchli kislotani kuchli asos bilan neytrallaganda bir xil miqdorda issiriq ajralib chiqar ekan. Masalan, natriy gidroksid eritmasini xlorid kislota eritmasi bilan neytrallash issiqlik effekti shu gidroksid eritmasini sulfat kislotasi eritmasi bilan neytrallash issiqlik effektiga teng.

NaOH eritmasini НСl eritmasi bilan neytrallanish issiqlik effektiniy o‘lchash uchun 3 o‘lchash idishiga taxminan 400ml 0,15 n NaOH eritmasi quyiladi, eritmaning aniq og‘irligini bo‘sh idish va eritmali idish og‘irliklarini o‘lchash orqali aiiqlanadi. Ishqorni 5 n lik HCl eritmasi bilan neytrallaniladi. ( ~10ml). Kislotani ampulaga solinib ampula va kislotali ampula og‘irliklarining farqi orqali kislotaning aniq og‘irligi topiladi. Ampulaga 7 shisha tayoqcha asta solinib, o‘lchov idishiga tushiriladi, qopqoqni yopiladi.

Neytrallanish issiqligidan tashqari, ishqor eritmasiga kislota eritmasini qo‘yilganda kislotani ishqor eritmasida suyultirilish issiqliklari chiqadi. Ishqor eritmasining hajmi kislota eritmasining hajmiga nisbatan ancha kattaligini nazarda tutsak, ishqorni kislotada suyultirilish issiqligini hisobga olmasak ham bo‘ladi. Chunki bu issiqlik juda kichik miqdorni tashkil etadi. Lekin, kislota eritmasini ishqor eritmasida suyultirilish issiqligi ancha katta qiymatni tashkil etadi. Shu sababli, neytrallanish issiqligini o‘lchanayotganda, bu issiqlikni hisobga olishimiz kerak.

Solishtirma neytrallanish issiqligi quyidagi tenglama
orqali topiladi:

bunda - aralashish issiqlik effekti;- suyultirish issiqlik effekti;

- kislota eritmasi og‘irligi.

I mol kislotaning neytrallanish issiqligi quyidagiga teng:bunda М - kislotaning molekulyar og‘irligi;а- kislotaning protsent kontsentratsiyasi.

Yuqoridagi keltirilgan tenglamalarga asosan quyidagini keltirib chiqaramiz:bunda V va с kislotaning hajmi va molyar kontsentratsiyasi.


Bajarilgan ish xatosini aniqlash
Kalorimetr doimiysini aniqlayotganda qilingan xatoni hisoblash uchun quyidagi tenglamadan foydalaniladi:va - suyuqlikning izobarik solishtirma issiqlik sig‘imi va absolyut chetlashish qiymati;

va - kalorimetr doimiysi va uning absolyut chetlashish qiymati;

va - kalorimetrning suyuqliksiz issiqlik sig‘imi va uning absolyut chetlashish qiymati.

Erish issiqligini va neytrallanish issiqligini aniqlanganda qilingan xatoni hisoblash uchun quyidagi tenglamadan foydalaniladi:bunda


-termometr shkalasining aniqligi;

-o‘lchanayotgan modda og‘irligi aniqligi.

Idish doimiysini aniqlanayotgandagi xato taxminan 3%ni tashkil qilsa, issiqlik effektini aniqlanayotganda ham shuncha miqdorda xatoga yo‘l qo‘yish mumkin. Natijada umumiy xato ~ 6%ni tashkil etadi. Idish doimiysini nazariy yo‘l bilan hisoblanganda xato yana ham katta bo‘lishi mumkin.II bob. ERITMALAR
Fizik kimyo qonunlariga asosan, eritmalar muzlash haroratini toza erituvchi muzlash haroratidan farqini, eritma kontsentratsiyasiga bog‘liqligini Shredr-Le-SHotele tenglamasi orqali ifodalanadi:

(1)

Bunda


-erituvchi muzlash haroratining pasayishi;

N -erituvchi molyar qismi;

То va Т-erituvchi va eritmaning suyuqlanish harorati;-erituvchining molyar suyuqlanish issiqligi;

-universal gaz doimiysi;

Т→ То bo‘lganda (suyultirilgan eritmalar) yuqoridagi tenglamani boshqacha ko‘rinishda yozish mumkin:

bunda


n -erigan modda molyarlar soni;

-erituvchining solishtirma suyuqlanish issiqligi;

К -1000g erituvchida bir mol modda erigan eritma muzlash haroratining molyar pasayishi (krioskopik doimiysi).

Krioskopik doimiy K erituvchining tabiatiga borliq bo‘lib, boshqa faktorlarga borliq emas.

Agarda g modda g erituvchida erigan bo‘lsa, eritma muzlash haroratining pasayishi quyidagicha topiladi: eritmaning molyar kontsentratsiyasi M/1000 bo‘lganda (M-erigan iodda molekulyar massasi) muzlash haroratining pasayishi K bo‘lsa, kontsentratsiya а/b bo‘lganda muzlash haroratining pasayishi bo‘lada, yani

М/1000--------------- К

а/b ---------------

Bundan


yoki


Yuqorida berilgan tenglama eritmada ionlarga va boshqa mayda molekulalarga ajralmaydigan, hamda assotsialanmaydigan moddalarning suyultirilgan eritmalari uchun qo‘llaniladi.

Elektrolit moddalar eritmalari uchun tenglamaga Vant-Goffning
i-izotonik koeffitsienti kiritiladi. Kuchsiz elektrolitlarning
dissotsialanish darajasi  bilan i o‘rtasida quyidagi bog‘lanish
mavjud


bunda -erigan modda molekulasining nechta ionga ajralishini ko‘rsatuvchi kattalik.


Download 0,9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish