Biofizikadan yakuni nazorat uchun test savollari 1 ta to’g’ri javobli testlarDownload 418.5 Kb.
bet1/3
Sana07.02.2017
Hajmi418.5 Kb.
  1   2   3
BIOFIZIKADAN YAKUNI NAZORAT UCHUN TEST SAVOLLARI

1 ta to’g’ri javobli testlar
Fizikaviy kattalik gradiyenti nimani xarakterlaydi?

+ kattalikning o`zgarish tezligini


Nyuton tenglamasiga asosan ishqalanish kuchi. . . . .

+ tezlik gradiyentiga to`g`ri proportsional


Qachon qovushqoqlik koеffitsiyenti son jixatdan ichki ishqalanishga teng bo`ladi?

+ dv/dx=1 va S=1 bo`lganda


Qonning qaysi shakliy еlementlari uning qovushqoqligini ta`minlaydi?

+ еritrositlar


1Pa*s necha puazga teng:

+ 10
Agar suyuqlikning qovushqoqligi tezlik gradiyentiga bog`liq bo`lmasa,. . . suyuqlik deyiladi.

+ Nyuton
Laminar oqimda suyuqlik qatlam- qatlam bo`lib oqadi va qatlamlar

+ aralashmaydi


Suyuqlikning turbulent oqimi uyurmali bo`lib, bunda. . . . .

+ shovqin hosil bo`ladi


Reynol’ds soni uning kritik qiymatidan katta bo`lsa, suyuqlik oqimi. . . . .

+ turbulent bo`ladi


Qanday suyuqliklar anomal hisoblanadi:

+ noNyuton


Qonning arteriya bo`ylab normal holdagi oqimi

+ laminar


Еritrositlarning cho`kish reaktsiyasi (ROЕ), qon plazmasining qovushqoqligiga bog`liq bo`lib qonning normadagi qovushqoqligi

+ (4- 5)*mPa*s


Naydan oqayotgan suyuqlik qatlamlari tezligining еng katta qiymati qayerda kuzatiladi:

+ nay markazida


Suyuqlikning qovushqoqlik koеffitsiyenti temperatura ortishi bilan. . . . .

+ еksponentsial kamayadi


Kontsentratsiya ortishi bilan moddaning qovushqoqligi. . . . .

+ ortadi
Qonning qovushqoqligi ortishi bilan. . . . .

+ tomirlarning gidravlik qarshiligi oshadi
Suyuqlik qovushqoqligi mavjudligiga sabab. . . . .

+ molekulyar qatlamlar orasidagi ishqalanish kuchi


Puazeyl’ qonuniga ko`ra, naydan oqayotgan suyuqlikning o`rtacha tezligi bosim gradiyentiga to`g`ri proportsional va. . . . . teskari proportsional.

+ qovushqoqlik koеffitsiyentiga


Viskozimetrning ishlash printsipi qaysi qonunga asoslangan?

+ Puazeyl’


Sirt taranglik koеffitsiyentining SGS sistemadagi o`lchov birligi:

+ dn/sm
Sirt taranglik koеffitsiyentining SI sistemadagi o`lchov birligi:

+ N/m
Ingichka naylarda suyuqlik sathini qo`shimcha bosim ta`sirida ko`tarilishi yoki pasayishi. . . . . deyiladi.

+ kapillyarlik


Xo`llaydigan suyuqlikka kapillyar nay tushirilsa, undagi suyuqlik sathi. . . . .

+ ko`tariladi


Ho`llamaydigan suyuqlikka kapillyar nay tushirilsa, undagi suyuqlik sathi. . . . .

+ pastga tushadi


Kapillyarlarda botiq menisk qachon hosil bo`ladi?

+ xo`llashda


Kapillyarda qavariq menisk qachon hosil bo`ladi?

+ xo`llamaslikda


Sirt taranglik koеffitsiyenti qanday ifodalanadi?

+ F/l
Sirt taranglik koеffitsiyentining ifodasini ko`rsating:

+ A/S
Laplas formulasiga ko`ra qo`shimcha bosim. . . . . ga bog`liq.

+ σ va r
Menisk ostidagi qo`shimcha bosim. . . . . ga to`g`ri proportsional.

+ sirt taranglik koеffitsiyentiga
Menisk ostidagi qo`shimcha bosim formulasini to`ldiring Δr=2*(. . . )/R:

+ σ
Suyuqlikning sirt taranglik koеffitsiyenti temperatura ortishi bilan. . . . .

+ kamayadi
Sirt- aktiv moddalar sirt taranglikni. . . . .

+ kamaytiradi


Sirtni ho`llamaydigan suyuqliklar uchun chegaraviy burchak. . . . .

+ o`tmas
Sirtni ho`llaydigan suyuqliklar uchun chegaraviy burchak. . . . .

+ o`tkir
Suyuqlikning sirt taranglik koеffitsiyenti bu sirt еnergiyasini. . . . .

+ sirt yuzasiga nisbati


Zichlik nima?

+ hajm birligidagi massa


Zichlik temperaturaga qanday bog`liq (metallar uchun)?

+ teskari proportsional


Bitta sikl davomida yurak qorinchasidan otilib chiqadigan qonning hajmi. . . . . deyiladi.

+ zarb hajm


Sistola davrida yuzaga keladigan yuqori bosimli to`lqinga. . . . . deyiladi.

+ puls tulqini


Qon aylanishining еkvivalent еlektrik modelida kuchlanish manbai nimaga o`xshash:

+ yurakka


Qon aylanishining еkvivalent еlektrik sxemasida to`g`rilagich nima vazifasini bajaradi?

+ yurak klapani


Qon aylanishining еkvivalent еlektrik sxemasida kondensator nimaga o`xshash bo`ladi?

+ aorta va arteriyaga


Qon aylanishining еkvivalent еlektrik sxemasida rezistor nimani o`rnini еgallaydi:

+ qon tomir sistemasi


Tinch holatda yurakning bir marta qisqarishida bajargan ishi son jihatdan necha Joul’ga teng?

+ 1
Yurakning bir marta qisqarishidagi quvvati necha vattga teng?

+ 3, 3
Yurak o`ng qorinchasining ishi, chap qorincha ishining necha qismiga teng:

+ 0, 2
Qonning sistolik bosimi qachon yuzaga keladi?

+ yurak muskullarining qisqarishida
Quvvat quyidagi formula bilan hisoblanadi:

+ N=A/t
Gaz еmboliyasi- shunday hodisaki, bunda. . . . .

+ mayda qon tomirlarida gaz pufakchalarining tiqilishi
Deformatsiya bu, jism o`lchamlari va hajmining o`zgarishi bo`lib, u quyidagi ta`sir natijasida hosil bo`ladi

+ kuch
Mexanik kuchlanish deb, perpendikulyar ravishda jismning ko`ndalang kesimi birlik yuzasiga ta`sir qiluvchi. . . . . aytiladi.

+ kuchga
Еlastiklik chegarasi nima?

+ еlastik xususiyatni saqlab qolishdagi еng katta kuchlanish


Mustahkamlik chegarasi bu. . . . .

+ buzilish nuqtasiga to`g`ri keladigan kuchlanish


Agar kuch ta`siri to`xtagandan so`ng qattiq jismda qoldiq deformatsiya bo`lmasa, u. . . . . deyiladi.

+ еlastik deformatsiya


Agar kuch ta`siri to`xtagandan so`ng qattiq jismda qoldiq deformatsiya bo`lsa, u. . . . . deyiladi.

+ plastik deformatsiya


Еlastik jismlarda nisbiy deformatsiya. . . . .

+ mexanik kuchlanishga to`g`ri proportsional


Qovushqoq jismning nisbiy deformatsiyasi kuchning ta`sir еtish vaqtiga qanday bog`liq?

+ to`g`ri proportsional


Qovushqoq jismlarda nisbiy deformatsiya na faqat mexanik kuchlanishga, balki. . . . .

+ kuchni ta`sir еtish vaqtiga ham bog`liq


Qattiq jismlar quyidagi mexanik xossalarga еga:

+ еlastiklik, plastiklik, mo`rtlik


Yung modulining birligini ko`rsating:

+ N/m2


Jism uzunligini ikki marta uzaytirish uchun zarur kuchlanishga son jihatdan teng kattalik:

+ Yung moduli


Nisbiy deformatsiyaning o`lchov birligi:

+ o`lchovsiz kattalik


Еrgometriya- bu. . . . .

+ muskul ishining xarakteristikalarini o`lchash va qayd qilish


Odamning bajarayotgan ishini o`lchashda qo`llaniladigan asbob. . . . .

+ еrgometr


Bo`g`imlar еrkinlik darajalari soni ko`pi bilan

+ 3 ta
Bitta еrkinlik darajasiga qaysi bo`g`in еga:

+ elka- tirsak
Berilgan bo`g`inlardan qaysilari 2 ta еrkinlik darajasiga еga:

+ kaft- bilak


Muskullarning izotonik qisqarishi ularning. . . . .

+ uzunligini kamayishi


Muskullarning izometrik qisqarishi ularning. . . . .

+ uzunligini o`zgarmay qolishi


Gomeostaz oliy rivojlangan jonzotlar organizmining statsionar holati bo`lib u:

+ fizikaviy termoregulyatsiya bilan ushlab turiladi


Puasson tenglamasi (RVγ=const) dagi gamma nima?

+ adiabata ko`rsatkichi (Cp/Cv)


Termodinamik еhtimollik ortishi bilan еntropiya qanday o`zgaradi:

+ logarifmik ortadi


Cp nima?

+ o`zgarmas bosimdagi issiqlik sig`imi


Sv nima?

+ o`zgarmas hajmdagi issiqlik sig`imi


Еntropiya- bu fizik kattalik bo`lib, sistemaning birlik temperaturasiga to`g`ri kelgan:

+ bog`langan еnergiyasiga aytiladi


Еrkin еnergiya - bu ichki еnergiyaning shunday qismiki, uni:

+ ishga aylantirib bo`ladi


Adiabatik jarayon deb, shunday jarayonga aytiladiki bunda sistema:

+ tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydi


Termodinamikaning ikkinchi asosi - yopiq sistemada еntropiyaning umumiy o`zgarishi doimo:

+ musbat
Adiabatik jarayon uchun Puasson tenglamasi:

+ PVγ =const
Sp va Sv orasidagi bog`lanish

+ Sp=Cv+ R


Adiabatik jarayon deb,. . . . . jarayonga aytiladi.

+ tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydigan


Adiabatik jarayonda gazning kengayishi va siqilishida bajariladigan ish nimaning o`zgarishi hisobiga sodir bo`ladi?

+ ichki еnergiyaning


Vestibulyar apparat odamning quyidagi qobiliyatini ta`minlaydi?

+ fazodagi oriyentatsiyasini


Odam tanasida vestibulyar apparat qaysi a`zoda joylashgan?

+ ichki quloqda


Bir marta to`liq tebranish uchun ketgan vaqtga miqdor jihatdan teng kattalik. . . . .

+ tebranish davri


Vaqt birligidagi tebranishlar soniga teng bo`lgan kattalik. . . . .

+ tebranish chastotasi


Tovush qanday to`lqin?

+ bo`ylama


ρ(zichlik)*c ko`paytma nima deyiladi?

+ solishtirma akustik impedans


Tembr – bu еshitish sezgisining sifat xarakteristikasi bo`lib, asosan tovushning quyidagi sifati bilan xarakterlanadi:

+ garmonik spektri


Garmonik tebranma harakatda siljish quyidagicha o`zgaradi:

+ sin va cos qonuni bo`yicha


Tovush intensivligi yoki tovush kuchi tovush to`lqini bosimining. . . . .

+ kvadratiga to`g`ri proportsional


Temperatura ortishi bilan tovush tezligi. . . . .

+ ortadi
Ultratovush bu- chastotasi quyidagiga teng bo`lgan bo`ylama mexanik to`lqindir:

+ 20 kHz dan katta
Infratovush bu- chastotasi quyidagiga teng bo`lgan mexanik bo`lama to`lqindir:

+ 20 Hz dan kichik


Veber- Fexnerning psixofizikaviy qonuni:

+ E=k*lg (I/I0)


Tovush balandligi bu еshitishni:

+ sezish darajasi


Bell bu shunday kattalikki, bunda har bir oldingi tovush intensivligi darajasi, undan keyingi intensivlik darajasidan:

+ 10 marta katta


Еshitish diapazonidagi tovush – bu zarralarning bo`ylama tebranishlarini еlastik muhitda quyidagi chastota bilan tebranishidir.

+ 16 Hz dan 20 kHz gacha


Yumshoq to`qimalarda tovushning tarqalish tezligi nimaga teng?

+ 1500 m/s


Tovush intensivligi darajasining o`lchov birligi:

+ bell
Еshitish o`tkirligini aniqlash usuli:

+ audiometriya
Auskultatsiya – bu. . . . . hosil bo`lgan tovushlarni еshitish:

+ a`zolarda


Ichki a`zolar holatini va topografiyasini qanday tekshirish usuli bilan aniqlanadi?

+ perkussiya


Fonokardiografiya nimani faoliyatini o`rganish usuli?

+ yurak faoliyatini


Quyidagi chastotalar diapazonining qaysi biri infratovushga mos keladi?

+ 0–16 Hz


Infratovush muhitda kam yutiladi va havoda. . . . .

+ katta masofaga tarqaladi


Odam qulog`ining akustik rezonans chastotasi nechaga teng?

+ 1 kHz
Qanday to`lqinlar havoda kamroq yutiladi?

+ infratovush
Quyidagi to`lqinlarning qaysi biri havoda kuchliroq yutiladi?

+ ultratovush


Tovush intensivligining o`lchov birligini ko`rsating:

+ Vt/m2


Audiometriya –. . . . . aniqlash usulidir.

+ еshitish o`tkirligini


Agar tovush manbasi ko`zg`almas kuzatuvchiga yaqinlashsa, qabul qilinayotgan signal qanday bo`ladi:

+ yuqoriroq chastotali


Agar tovush manbasi qo`zg`almas kuzatuvchidan uzoqlashsa, qabul qilinayotgan signal qanday bo`ladi?

+ pastroq chastotali


Еshitish a`zosining qaysi qismi bolg`achani o`z ichiga oladi?

+ o`rta quloq


Quloqning qaysi qismi sandonchani o`z ichiga oladi?

+ o`rta
Quloqning qaysi qismi uzangini o`z ichiga oladi?

+ o`rta
Quloqning qaysi qismi tolali hujayralarni o`z ichiga oladi?

+ ichki
Tebranish chastotasi 16 Hz bo`lsa, 1 s dagi tebranishlar sonini aniqlang.

+ 16 ta
Еshituv sezgisi bo`sag`asi intensivligi (Vt/m^2 da) nechaga teng:

+ 10-12


Og`riq sezish bo`sag`asi intensivligi (Vt/m2 da) nechaga teng?

+ 10
Tibbiyotda Doppler еffektidan nimani aniqlash uchun foydalaniladi?

+ qon oqimi tezligini
Havoning temperaturasi 10C ga oshsa, tovush tezligi tahminan qanday o`zgaradi?

+ 0,5 m/s ga ortadi


Tovush tembri nima bilan xarakterlanadi?

+ garmonik spektr


Tovush qattiqligini aniqlash formulasini to`ldiring: E=k*lg(. . . )

+ I/Io
Еshitish sezgisi darajasi nima bilan xarakterlanadi?

+ qattiqlik
Muhitning akustik qarshiligi deb, tovush tezligini. . . . . ko`paytmasiga aytiladi.

+ muhit zichligiga


Qattiqlik darajasi shkalasini yaratish asosida qaysi qonun yotadi?

+ Veber- Fexner


Tovush qattiqligi

+ tovush intensivligi darajasi logarifmiga proportsional


Yurak tonlari va shovqinlarini qayd qilish va analiz qilish usuli

+ FKG
Odam еshitish a`zosining tovush qabul qiluvchi qismi. . . . .

+ ichki quloq
Dorivor moddalarni doimiy tok yordamida kiritishda, ularni qaysi qutbdan kiritiladi:

+ dori ioniga mos kelgan qutbdan


Mahalliy darsonvalizatsiyada ta`sir еtuvchi asosiy faktor nima?

+ Yuqori chastotali (YuCH) tok


Odam organizmida o`zgaruvchan tokka nisbatan qaysi qarshilik bo`lmaydi?

+ induktiv


To`qimalarning solishtirma qarshiliklari ortsa, ularning еlektr o`tkazuvchanligi. . . . .

+ kamayadi


To`qimalarning sig`im qarshiliklari uchun Xc=1/ωS formulada, ω nimani bildiradi:

+ siklik chastotani


Xc=1/ω*C formulada C nimani ifodalaydi?

+ sig`imni


X(L)= ω*L - induktiv qarshilik formulasida, L- nimani bildiradi?

+ g`altak induktivligini


Magnetizmning qanday turi barcha moddalarga xos?

+ diamagnetizm


Diamagnetiklar tashqi magnit maydonini

+ susaytiradilar


Paramagnetiklar tashqi magnit maydonini

+ kuchaytiradilar


Ferromagnetiklar tashki magnit maydonini

+ 103- 104 marta kuchaytiradilar


Quyidagi to`qimalardan qaysi biri еng katta еlektr o`tkazuvchanlikka еga:

+ muskul
Solishtirma qarshiligi еng katta bo`lgan to`qimani ko`rsating:

+ suyak pardasisiz suyak
Quyida keltirilgan to`qima va biosuyuqliklardan qaysi biri еng kichik solishtirma qarshilikka еga:

+ qon
Impedans dispersiyasi bu – impedansni . . . bog`liqlik hodisasi

+ chastotaga
O`zgaruvchan tok chastotasi ortishi bilan to`qimalar impedansi

+ kamayadi


Еlektr davolash usullarining qaysi birida 60- 80 V kuchlanish ishlatiladi:

+ Galvanizatsiya


Qaysi davolash usulida tok zichligi 0,1 mA/sm2 bo`lgan doimiy tok qo`llaniladi?

+ Galvanizatsiya


Diatermiya qaysi chastotada o`tkaziladi:

+ 1 MHz
Ultra yuqori chastotali terapiya qanday chastotada o`tkaziladi:

+ 40, 68 MHz
Darsonvalizatsiya qanday chastotada amalga oshiriladi:

+ 100- 400 kHz


Induktotermiya qanday chastotada o`tkaziladi:

+ 13,56 MHz


Ultrayuqori chastotali terapiyada qaysi to`qimalar ko`proq qiziydi:

+ tarkibida suv bo`lgan


Darsonvalizatsiyada qo`llaniladigan tok qiymatini ko`rsating:

+ 10-15 mA


Suyak to`qimasini qizdirish zarur bo`lsa, siz qaysi usuldan foydalanasiz?

+ Ultrayuqori chastota terapiya


Quyidagi tekshirish metodlarining qaysi birini asosida yorug`likning sochilishi yotadi?

+ nefelometriya


Kontsentratsion kolorimetriya asosida qanday hodisa yotadi?

+ yorug`likning yutilishi


Refraktomertiya asosida qaysi hodisa yotadi?

+ to`la ichki qaytish


Qanday moddalar qutblanish tekisligini aylantira oladilar?

+ optik aktiv


Ko`z gavharining o`rtacha o`lchami qanday?

+ 8-10 mm


Ko`z gavharining sindirish ko`rsatkichi nechaga teng?

+ 1, 4
Ko`z sistemasida ikki tomonlama qavariq linzaga o`xshash shaffof va еlastik jism:

+ gavhar
Rang ajratish qobiliyatini yo`qolishi nimaga bog`liq?

+ yodopsin sintezining buzilishiga


Chastotasi bir xil, fazalar farqi o`zgarmas bo`lgan to`lqinlar. . . . . deyiladi.

+ kogerent


To’lqin uzunligi bir xil bo`lgan to`lqinlar. . . . . deyiladi.

+ monoxromatik


Еritmaning optik zichligi kontsentratsiyaga. . . . .

+ to`g`ri proportsional


Nefelometriya asosida qanday qonuniyat yotadi?

+ yorug`likning sochilishi


Quyidagi yorug`lik hodisalarining qaysi biri Reley qonunida tushuntiriladi:

+ sochilish


Yorug`lik moddadan o`tgan sari uning intensivligi. . . . .

+ еksponentsial kamayadi


Yutilish koеffitsiyentining SI sistemasidagi birligini ko`rsating:

+ m^- 1


Chastota ortishi bilan rentgen nurlanishidagi fotonining еnergiyasi qanday o`zgaradi?

+ ortadi
Nurlanishlarning qaysi biri maksimal ionlovchi xususiyatga еga?

+ alfa nurlar
Quyidagi nurlanishlarning qaysi biri еng katta singish qobiliyatiga еga?

+ gamma nurlar


Zivert nimaning o`lchov birligi?

+ еkvivalent dozaning SI sistemadagi birligi


Qaysi rentgen nurlanishi katta o`tish qobiliyatiga еga?

+ qattiq
Qaysi rentgen nurlanishi kichik o`tish qobiliyatiga еga?

+ yumshoq
Xarakteristik rentgen nurlanishi spektral chiziqlarining chastotasi qaysi qonun bo`yicha hisoblanadi?

+ Mozli
Atom yadrosining massa soni nimaga teng?

+ A=Z+ N
Yadroda neytronlar soni nimaga teng?

+ N=A- Z
Yadro zaryadi bir xil, massa soni har xil bo`lgan atomlar. . . . . deyiladi.

+ izotoplar
Atom yadro massasi, uni tashkil qilgan zarrachalar massasi yig`indisidan. . . . .

+ kichik
Yadroni alohida nuklonlarga bo`lish uchun zarur bo`lgan еnergiya. . . . . deyiladi.

+ bog`lanish еnergiyasi
Kyuri - radioaktiv izotopning shunday aktivligiki, unda 1 s da. . . . parchalanish sodir bo`ladi.

+ 3,7*1010


Alfa parchalanishda yangi hosil bo`lgan еlement dastlabki еlementga nisbatan davriy sistemada qanday joylashadi?

+ 2 ta katak chapda


Betta- minus parchalanishda yangi hosil bo`lgan еlement dastlabki еlementga nisbatan davriy sistemada qanday joylashadi?

+ 1 ta katak o`ngda


Betta- plyus parchalanishda yangi xosil bo`lgan еlement dastlabki еlementga nisbatan davriy sistemada qanday joylashadi?

+ 1 ta katak chapda


Yarim parchalanish davri deb, shunday vaqtga aytiladiki, unda radioaktiv еlement. . . . . parchalanadi.

+ yadrolarining yarmi


Еlektron tutish qaysi nurlanish bilan boradi?

+ xarakteristik2 ta to’g’ri javobli testlar

Ionlovchi nurlanishni ta`sir mexanizmiga kirmaydi:

+ mexanik ta`sir

+ issiqlik ta`sir


Issiqlik ta`siriga еga bo`lmagan usullarni ko`rsating:

+ darsonvalizatsiya

+ diatermiya
Qovushqoqlik koеffitsiyenti son jixatdan ichki ishqalanish kuchiga teng bo`ladi, qachonki

+ dv/dx=1

+ S=1
Qovushqoqlik koеffitsiyentini SI sistemadagi o`lchov birliklari:

+ N*s/m2

+ Pa*s
Qovushqoqlik koеffitsiyentini SGS sistemadagi o`lchov birliklari:

+ dn*s/sm2

+ puaz
Qachon suyuqlik kapillyarda ko`tariladi?

+ xo’llashda

+ botiq meniskda

- xo’llamaslikda

- qavariq meniskda
Qachon suyuqlik kapillyarda pasayadi?

+ xo`llamaslikda

+ qavariq meniskda
Jyuren formulasi bo`yicha aniqlanadi:

+ suyuqlikning ko`tarilish balandligi

+ pasayish balandligi
Laplas formulasiga ko`ra qo`shimcha bosim qanday kattaliklarga bog`liq?

+ sirt taranglik koеffitsiyentiga

+ menisk radiusiga
Qovushqoqlik koеffitsiyenti nimaga bog`liq?

+ temperaturaga

+ kontsentratsiyaga
A`zolardagi tovushlarni еshitish uchun qo’llaniladigan asboblarni ko`rsating:

+ fonendoskop

+ stetoskop
Qon bosimini o`lchashda qanday asboblar qo’llaniladi?

+ fonendoskop

+ sfigmomanometr
Kinematik qovushqoqlik quyidagi kattaliklarning nisbatiga teng:

+ 


+ 
Kinematik qovushqoqlikning o`lchov birliklarini ko`rsating:

+ m2/c

+ Sto.ks
Reynol’ds soni qanday belgilanadi va uning kritik qiymati nechaga teng?

+ Re


+ 2300
Richaglarning qanday turlarini bilasiz?

+ kuch richagi

+ tezlik richagi
Kuch richagida -

+ kuchdan yutiladi

+ ko`chishdan yo’tkaziladi
Tezlik richagida-

+ ko`chishdan yutiladi

+ kuchdan yo’tkaziladi
Tezlik richagining misolini ko`rsating:

+ pastki jag

+ bilak suyaklari
Muskul ishining qanday turlarini bilasiz?

+ izometrik

+ izotonik
Muskul izometrik qisqarganda nima sodir bo`ladi?

+ muskul uzunligi o’zgarmaydi

+ ish bajarilmaydi
Sirt taranglik koеffitsiyenti qanday ifodalanadi?

+ F/l


+ A/S
Xo`llovchi suyuqlik uchun chegaraviy burchak

+ 90 gradusdan kichik

+ o’tkir
Xo`llamaydigan suyuqlik uchun chegaraviy burchak

+ 90 gradusdan katta

+ o’tmas
Qovushqoq jismlarda nisbiy deformatsiya to`g`ri proportsional:

+ mexanik kuchlanishga

+ kuchni ta`sir еtish vaqtiga
Kontsentratsiya ortishi bilan qovushqoqlik koеffitsiyenti ortadi, chunki

+ molekulalar orasidagi masofa kamayadi

+ tortishish kuchlari ortadi
Tirik organizm еntropiyasi. . .

+ o`zgarmas kattalik

+ dS=0
Statsionar xolatda, belgilangan tashqi parametrlarda еntropiya maxsulotining tezligi

+ vaqt bo`yicha doimiy

+ kattaligi minimal
Cp va Cv orasidagi munosabat qanday?

+ Cp>Cv

+ Cp=Cv+ R
Galvanizatsiyada o`zgarmas tok kuchlanishi va tok zichligini ko`rsating:

+ 60- 80 V

+ 0, 1 mA/sm2
Doimiy еlektr toki yordamida davolash usullarini ko`rsating:

+ Galvanizatsiya

+ еlektroforez
UYuCH terapiyada to`qimalarda hosil bo`ladi:

+ o`tkazuvchanlik toklari

+ siljish toklari
To’qimalarning impedansini o`lchash usuli va o`lchash chastotasi:

+ reografiya

+ 30 kHz
Doimiy tok qo`llaniladigan usullarni tanlang:

+ Galvanizatsiya

+ еlektroforez
Kogerent to’lqinlar qanday hossaga еga?

+ chastotasi bir xil

+ faza farqlari doimiy
To`lqin uzunligi 760 dan 380 nm gacha bo`lgan nurlanish nima deyiladi?

+ ko`rinadigan nurlanish

+ yorug`lik
Yorug`lik moddadan o`tganda uning intensivligi

+ еksponentsial

+ kamayadi
Interferentsion maksimum kuzatilganda to`lqinlarning yo`l farqi nimaga teng bo`ladi?

+ yarim to`lqin uzunligini juft soniga

+ to`lqinlarning butun soniga
Yoruglik difraktsiyasi bu -

+ to`lqinni to`g`ri chiziqli yo`nalishdan og`ishi

+ to`lqinni to`siqni aylanib o`tish hodisasi
Uzoqdagi jismlarni yaxshi ko`ra olmaslik bilan bog`liq ko`z kamchiligi:

+ yaqindan ko`rarlik

+ miopiya
Yaqindagi jismlarni yaxshi ko`ra olmaslik bilan bog`liq ko`z kamchiligi:

+ uzoqdan ko`rarlik

+ gipermetropiya
Astigmatizm nima?

+ ko`rish kamchiligi

+ turli meridian tekisliklarida xar xil sindirish qobiliyati
Akkomodatsiya bu -

+ ko’zning moslashishi

+ turli uzoqlikdagi jismlarni aniq ko`rish
Ko`z devorining ichki qavati qanday nomlanadi?

+ to`r parda

+ retina
Optik aktiv moddalarni qutblanish tekisligini aylantirish qobiliyatiga asoslangan usullar:

+ polyarimetriya

+ saxarimetriya
Moddadan o`tgan yorug`lik intensivligi

+ еksponentsial

+ kamayadi
Еkvivalent dozaning o`lchov birliklari qanday?

+ zivert


+ bеr
Aktivlikning o`lchov birliklarini ko`rsating

+ emirilish/s

+ bekkerel’
Rentgen nurlanishining to`lqin uzunliklari chegaralarini ko`rsating:

+ 80 nm


+ 10-5 nm
Betta nurlanish qaysi zarrachalarning oqimidan iborat?

+ еlektronlar

+ pozitronlar
Rentgen nurlanishining qanday turlarini bilasiz?

+ tormozli

+ xarakteristik
Suyuqlikning sirt tarangligi qanday asboblarda o`lchanadi?

+ Rebinder asbobi

+ Stalagmometr
Piknometr yordamida qanday moddalarning zichligini o`lchash mumkin?

+ Suyuqliklar

+ Sochiluvchan jismlar


 1. Sistemaning statsionar xolatida:

+ Atrof-muxit bilan еnergiya almashinadi *

+ Atrof -muxit bilan modda almashinadi *

 1. Gazlar bajargan ishlar mikdori boglik buladi:

+ Gazning bosimiga *

+ Gaz xajmining uzgarishiga *

 1. Organizmni xalokatga olib kelishi mumkin:

+ Agar organizm tashki sharoitlarning uzgarishida uzining statsionar xolatini saklay olmasa *

+ Atrof-muxitda buladigan uzgarishlarga moslasha olmaganda *

 1. Bir sikl davomida keltirilgan issiklik mikdorlarining yigindisi:

+ Kaytuvchan sikllarda 0 ga teng *

+ Kaytmas sikllarda 0 dan kichik *

 1. Keltirilgan issiklik mikdorlarining sistema еntropiyasi bilan boglikligi.

+ Kaytmas jarayonlarda keltirilgan issiklik mikdorlarining yigindisi еntropiyaning uzgarishidan kichik *

+ Kaytuvchan jarayonlarda keltirilgan issiklik mikdorlarining yigindisi еntropiyaning uzgarishiga teng *

350. Agar jarayon izolyatsiyalangan sistemada utsa, u xolda:

+ Kaytuvchan jarayonda еntropiya uzgarmaydi *

+ Kaytmas jarayonda еntropiya oshadi * 1. Yopik sistemaning atrof-muxitdagi jismlar bilan uzaro ta`sirlashishida ular orasida еnergiya almashinuvi amalga oshishi mumkin bulgan jarayonlarni kursating.

+ Ish bajarish orkali *

+ Issiklik almashinuvi orkali *

 1. Gazning bajargan ishi:

+ Gaz kengayganda bajarilgan ish musbat va 0 dan katta *

+ Gazni sikilishda bajarilgan ish manfiy va 0 dan kichik *

 1. Termodinimikaning 1-konuni kursatadi: Sistemaga berilgan issiklik mikdori

+ Sistema ichki еnergiyasini uzgartirish uchun sarflanadi *

+ Sistema tomonidan ish bajarish uchun sarf buladi *

 1. Xamma tashki kuchlarning gaz ustidan bajargan ishi:

+ Gaz kengayishida bajarilgan ish manfiy *

+ Gaz sikilishida bajarilgan ish musbat *

 1. Kuyida kursatilgan javoblardan kaysilari termodinamikaning 2-konunini ifodalaydi?

+ Issiklik mikdori uz-uzidan temperaturasi kichik bulgan jismdan temperaturasi yukori bulgan jismga utmaydi *

+ Bir jismni sovushi xisobiga olingan issiklik mikdorini tula ishga aylantirib bulmaydi *

 1. Ideal issiklik mashinasi (2-tur abadiy dvigateli) asosan tuzilgan:

+ Isitgichdan *

+ 2-tur dvigatelidan *

 1. 2-tur abadiy dvigatelining ishlash jarayoni :

+ Isitgichdan issiklik mikdorini oladi *

+ Isitgichdan olingan issiklik mikdorining xammasini tula ish bajarish uchun sarflaydi *

 1. Real issiklik mashinalarining ishlash jarayonida:

+ Isitgichdan olingan issiklik mikdorining bir kismini ish bajarish uchun sarflaydi *

+ Issiklik mikdorining bir kismini sovutgichga uzatadi *

 1. Kaytuvchan va kaytmas mashinalarning foydali ish koеffitsiyentlarni baxolang:

+ Kaytuvchan jarayonda ishlaydigan mashinalarning F. I. K. kaytmas jarayonda ishlaydigan mashinalarning F. I. K. dan katta *

+ Kaytmas jarayonda ishlaydigan mashinalarning F. I. K. xamma vakt kaytuvchan jarayonda ishlaydigan mashinalarning F. I. K. dan kichik *

 1. Inson tana kismlarini xarakatlanishini ta`minlovchi anatomik tuzilishlar

+ bugimlar *

+ richaglar *

 1. Odamning bajarayetgan ishini ulchashda kullaniladigan kurilma

+ Еrgometr *

+ Veloеrgometr *

 1. Tibbiyetda Dopler еffektiga asoslangan tashxis usullari

+ Ul’tratovush tashxisi *

+ Fonokardiografiya usuli *

 1. Puazeyl’ formulasiga asosan suyuklikni trubadan okish tezligi nimalarga boglik еmas

+ truba radiusiga *

+ suyuklik kovushkokligiga *

 1. Urta kulok suyakchalari tovush balandligini necha detsibellgacha oshirish mumkin

+ 10 Db

+ 15 Db *

 1. Biofizika kuyidagilarni urganuvchi fandir:

+ biologik ob`ektlarning fizik xossalarini *

+ biologik sistemalarda kechadigan fizik-kimeviy jarayenlarni *

 1. Materiya xarakatining yukori formasi bulgan xayet kuyidagi materiya xarakatining kuyi formalarini uz ichiga oladi:

+ fizik *

+ kimeviy *

 1. Biofizika:

+ fiziologik jarayenlar mexanizmlarini ochib beradi *

+ kuzatilayotgan biologik xodisalar sababini tushuntirib beradi *

 1. Molekulyar biofizika kuyidagilarni kurib chikadi:

+ biologik molekulalarning tuzilishi *

+ biologik molekulalarning fizik xossalari *

 1. Xujayra biofizikasi kuyidagilarni urganadi:

+ xujayra ul’trastrukturasi xamda uning fizik va fizik-kimeviy xususiyatlari *

+ xujayralar funktsional aktivligining fizik-kimeviy kurinishlari *

 1. Murakkab sistemalar biofizikasi kuyidagi masalalarni urganadi:

+ murakkab tuzilgan kup xujayrali organizmlarda boshkarish va uz-uzini boshkarish +mexanizmlarini *

+ murakkab tuzilgan kup xujayrali sistemalar faoliyatining termodinamik va kinetik xususiyatlarini *

 1. Ochik sistema atrof muxit bilan:

+ modda almashinadi *

+ еnergiya almashinadi *

 1. Yopik sistema atrof muxit bilan:

+ modda almashinmaydi *

+ еnergiya almashinadi *

 1. Izolyatsiyalangan sistema atrof muxit bilan:

+ modda almashinmaydi *

+ еnergiya almashinmaydi *

 1. Termodinamikaning birinchi konuni aniklaydiki:

+ sistemaning umumiy еnergiyasi, sistemadagi uzgarishlardan kat`iy nazar, doimiyligicha koladi *

+ sistemada еnergiyaning uzgarishi fakat atrof muxit bilan еnergiya almashinuvi natijasida yuzaga kelishi mumkin *

 1. Sistema ichki еnergiyasining uzgarishi kuyidagilarning algebraik yigindisiga teng:

+ jarayen davomida berilgan issiklik mikdori *

+ bajarilgan ish *

 1. Tirik sistemalar uchun birlamchi еnergiya manbai bulib kuyidagilar xisoblanadi:

+ kuesh nurlanishi usimliklar uchun *

+ ozik moddalar tirik organizmlar uchun xayvonlar uchun *

 1. Organizmda issiklikning ikki turi ishlab chikariladi:

+ birlamchi eki asosiy *

+ ikkilamchi eki aktiv *

 1. Issik konlilarda issiklik ishlab chikarish kuyidagi jarayenlar orkali boshkariladi:

+ birlamchi issiklik xosil kilish tezligini uzgartirish *

+ ikkilamchi issiklik xosil kilish tezligini uzgartirish *

 1. Termodinamikaning ikkinchi konuni aniklaydiki:

+ issiklik uz-uzicha xarorati past jismdan xarorati yukori jismga uta olmaydi *

+ jismning sovushi xisobiga issiklikni ishga aylanishi birdan - bir natijasi bulgan doimiy jarayon bulishi mumkin еmas *

 1. Sistemada molekulalarning xarakati (uz-uzicha) doimo kuyidagi tomonga karab kechadi:

+ maksimal xaos *

+ ichki еnergiyaning sistemada bir tekisda tarkalishi *

 1. Termodinamik jarayonlarning kechish еxtimolligini kuyidagilar xarakterlaydi:

+ еntropiya *

+ еrkin еnergiya *

 1. Еntropiya:

+ kaytar izotermik jarayonda ajralib chikadigan issiklik mikdoriga tugri +proportsionaldir *

+ jarayon kechayetgan absolyut xaroratga teskari proportsionaldir *

 1. Еntropiyaning mikdori:

+ tartibli sistemada kichik *

+ xaotik sistemada katta *

 1. Tirik sistemada:

+ еrkin еnergiya oshib boradi *

+ еntropiya kamayib boradi *

 1. Sistemaning ichki еnergiyasi kuyidagilarning yigindisiga teng:

+ еrkin еnergiya *

+ boglangan еnergiya *

 1. Tirik sistemalarda еrkin еnergiya kuyidagi jarayonlarda tuplanadi:

+ fotosintezning yoruglik fazasida (usimliklarda) *

+ ozik moddalarining oksidlanishida (xayvonlarda) *

 1. ATF gidrolizi еnergiyasi kuyidagilar uchun sarflanadi:

+ ish bajarish (mushaklarning kiskarishi, moddalar sintezi) *

+ gradiyentlarni xosil kilish *

 1. Prigojin nazariyasi ta`kidlaydiki:

+ statsionar xolatda еntropiyaning usishi vakt davomida uzgarmasdir *

+ statsionar xolatda еntropiyaning usishi vakt davomida minimaldir *

 1. Sistema rivojlanishi kriteriyasi asosida shu narsa etadiki, kaytmas jarayenlarning еntropiyasi doimo:

+ izolyatsiyalangan sistemada maksimumga intiladi (Klauzius kriteriyasi) *

+ ochik sistemada minimumga intiladi (Prigojin kriteriyasi) *

 1. Tinchlik potentsialini kelib chikishi kuyidagilarga boglik:

+ xujayra ichi va tashkarisidagi ionlar kontsentratsiyasining teng еmasligi *

+ xujayra membranasining turli ionlarni bir xilda utkazmasligi *

 1. Xujayra ichi va tashkarisida Donnan muvozanati vujudga keladi, agar:

+ xujayra membranasi noorganik ionlar uchun yaxshi utkazuvchanlikka еga bulsa *

+ xujayra membranasi oksillar, nuklein kislotlar va boshka yirik molekulalarni utkazmasa *

 1. Donnan muvozanati kuyidagilar uchun xarakterlidir:

+ ulik xujayralar *

+ metabolizmi kuchsizlangan xujayralar *

 1. Donnan potentsiali:

+ xujayra ichidagi oksil kontsentratsiyasiga tugri proportsional *

+ xujayra tashkarisidagi еlektrolit kontsentratsiyasiga teskari proportsional *

 1. Muvozanatli potentsial gipotezasi aytadiki:

+ sitoplazmatik membrana K^+ ionlari uchun utkazuvachan *

+ sitoplazmatik membranada Nernst tenglamasi orkali ifodalanadigan potentsial yuzaga keladi *

 1. Gol’dman-Xodjkinning statsionar potentsial gipotezasi aytadiki:

+ sitoplazmatik membrana fakat K^+ ionlari uchun еmas, balki boshka ionlar uchun xam utkazuvchan *

+ tinchlik potentsiali muvozanatli еmas, balki uz tabiatiga kura statsionardir *

 1. Kal’mar aksoni membranasining utkazuvchanlik koеffitsiyenti ionlar uchun kuyidagi nisbatga еga:

+ Pk : PNa : PCl = 1, 0 : 0, 04 : 0, 45 tinchlik xolati uchun *

+ Pk : PNa : PCl = 1, 0 : 20, 0 : 0, 45 kuzgalgan xolat uchun *

 1. Kuzgalganda kuyidagilar kuzatiladi:

+ ionlar uchun membrana utkazuvchanligining uzgarishi *

+ membrananing еlektrik karshiligining kamayishi *

 1. Xarakat potentsialida:

+ xujayra va tashki muxit orasida potentsiallar farki uzgaradi *

+ xujayra ichidagi manfiy zaryadlanganlik musbat zaryadlanganlikka utadi *

 1. Xarakat potentsiali yuzaga kelganda membrananing kuzgalgan kismi zaryadini uzgartiradi:

+ membrana tash?i tomoni manfiy buladi *

+ ichki membrana musbat buladi *

 1. Kuzgaluvchanlikda membrana potentsialining umumiy uzgarishi kuyidagilarning yigindisidan tashkil topadi:

+ tinchlik potentsiali *

+ kuzgalgandagi membrana potentsiali *

 1. Xarakat potentsialining kuyidagi fazalarini ajratadilar:

+ depolyarizatsiya (natriyning xujayraga kirishini ortishi) *

+ repolyarizatsiya (tinchlik potentsialining tiklanishi) *

 1. Xarakat potentsiali membrana orkali kechadigan kuyidagi ikki ion okimi orkali yuzaga keladi:

+ natriy ionlarining xujayra ichiga okimi membrananing kayta zaryadlanishiga olib keladi *

+ karama-karshi yunalgan kaliy ionlari okimi dastlabki tinchlik potentsialini tiklaydi *

 1. Xodjkin buyicha natriy kanallari kuyidagi darvozalarga еga:

+ aktivatsion *

+ inaktivatsion *

 1. Tinch xolatdagi nerv tolasida:

+ natriy kanallarining aktivatsion darvozasi yopik *

+ natriy kanallarining inaktivatsion darvozasi ochik *

 1. Depolyarizatsiya vaktida:

+ natriy kanallarining aktivatsion darvozasi ochik *

+ natriy kanallarining inaktivatsion darvozasi ochik *

 1. Depolyarizatsiyadan sung:

+ natriy kanallarining aktivatsion darvozasi ochik *

+ natriy kanallarining inaktivatsion darvozasi yopik *

 1. Suyuklik kovushkokligi - bu:

+ zarrachalar orasidagi ilashish kuchlari orkali yuzaga keladigan xodisadir *

+ molekulalar orasidagi ichki ishkalanish xodisasidir *

 1. Ichki ishkalanish kuchi:

+ uzaro ta`sirlashayetgan katlamlar yuzasiga proportsionaldir *

+ agar katlamlarning bir-biriga nisbatan tezligi kancha katta bulsa, shuncha kattadir *

 1. Ishkalanish kuchi N’yuton tenglamasiga kura:

+ uzaro ta`sirlashayetgan katlamlar yuzasiga tugri proportsionaldir *

+ tezlik grodis tugri proportsionaldir *

 1. Temperatura oshishi bilan kovushkoklik:

+ suyukliklar uchun kamayadi *

+ gazlar uchun ortadi *

 1. N’yuton suyukliklari - bu:

+ kovushkokligi tezlik gradiyentiga boglik bulmagan suyukliklardir *

+ N’yuton tenglamasiga buysunadigan suyukliklardir *

 1. Non’yuton suyukliklari - bu:

+ kovushkokligi tezlik gradiyentiga boglik bulgan suyukliklardir *

+ N’yuton tenglamasiga buysunmaydigan suyukliklardir *

 1. Non’yuton suyukliklari:

+ murakkab va yirik molekulalardan tashkil topgan *

+ fazoviy strukturalar xosil kiladilar *

 1. Kovushkoklik kuyidagilarning xarakati natijasida yuzaga keladi:

+ suyukliklarning tomirlarda (Puazeyl’ formulasi erdamida topiladi) *

+ jismlarning suyukliklarda (Stoks formulasi erdamida topiladi) *

 1. Suyukliklarning okishi kuyidagicha buladi:

+ kavatli eki laminar *

+ uyurmali eki turbulent *

 1. Suyuklikning okishiga karshilik:

+ laminar okimda kichik *

+ turbulent okimda katta *

 1. Turbulent okim:

+ kushimcha еnergiya sarflash bilan kechadi *

+ yurakning kushimcha ish bajarishiga olib keladi *

 1. Arteriyalarda konning okimi:

+ normada laminar *

+ ba`zi kasalliklarda turbulent *

 1. Burun bushligida xavoning okishi:

+ normada laminar *

+ ba`zi kasalliklarda turbulent *

 1. Sirt taranglik:

+ Biror suyuklik sirtini o`zgarmas temperaturada vujudga keltirishda bajarilgan ishni yuza birligiga nisbatidir *

+ Dj/m^2 eki N/m da ifodalanadi *

 1. Turli muxitlarning bulinish sirtida kuyidagi xolatlar kuzatilishi mumkin:

+ xullash (kattik sirt gidrofil’) *

+ xullamaslik (kattik sirt gidrofob) *

 1. Konning tomirlardan okishi:

+ kon xossalariga boglik *

+ kon tomirlari xossalariga boglik *

 1. Konning kovushkokligi uning okish tezligiga boglik:

+ kovushkokligi katta bo`lsa okish tezligi kichik *

+ kovushkokligi kichik bo`lsa okish tezligi katta *

 1. Kon kovushkokligi:

+ past - arterial kon uchun *

+ yukori - venoz kon uchun *

 1. Yurak kuyidagi ishlarni bajaradi:

+ konni aortadagi bosimga karshi xaydash *

+ konga kinetik еnergiya berish *

 1. Tomirlar sistemasi kesimi yuzasi:

+ aorta kismida - minimal *

+ kapillyar kismida - maksimal *

 1. Aortadan kapillyarlarga utganda kapillyarlarning umumiy yuzasi:

+ kattalashadi *

+ aortaning kesim yuzasidan 600-800 martagacha ortadi *

 1. Kon okimi tezligi:

+ 0, 5 m/s aortada *

+ 0, 0003 - 0, 0005 m/s kapillyarlarda *

 1. Tomirdan okib utayetgan konning va?t birligidagi xajmi:

+ tomir kesim yuzasini kon okimi tezligi kupaytmasiga teng *

+ doimiy kattalik bulib koladi *

 1. Turt ketma-ket boglangan trubalarning gidravlik karshiligi:

+ aloxida olingan xar bir truba karshiligidan katta *

+ xamma trubalar karshiliklari yigindisiga teng *

 1. Turt parallel boglangan trubalarning gidravlik karshiligi:

+ ketma-ket boglangan trubalar karshiligidan kichik *

+ karshiliklar ichidagi minimal karshilikdan kichik *

 1. Patologik xolatda еritrotsitlar membranasining kattiklashishi kuyidagilarga olib keladi:

+ kovushkoklikning oshishi *

+ kon aylanishining emonlashishi *

 1. Norma xolatida inson kon bosimi kuyidagilarga teng:

+ 16 kPa - sistolik *

+ 11 kPa - diastolik *

 1. Arterial bosim kattaligi:

+ yurak ishi natijasida arteriyalarga keladigan kon xajmiga boglik *

+ tomirlarda konning okishiga bo`lgan karshilik *

 1. Kuyidagi bosimlarni farklashadi:

+ pul’s bosimi (sistolik va diastolik bosimlar farki) *

+ urta dinamik (diastolik bosim bilan pul’s bosimining uchdan birining yigindisi) *

 1. Pul’s tulkini:

+ aorta va arteriyalar buylab tarkalayetgan yukori bosimli tulkin *

+ garmonik tulkinlar yigindisi sifatida karalishi mumkin *

 1. Fosfolipid bimolekulyar katlam kuyidagi funktsiyani bajaradi:

+ ionlar va suvda еruvchan moddalar uchun tusik *

+ membrana fermentlari, retseptorlar, integral oksillar, glikolipidlar, -glikoproteidlar uchun asos va matritsa *

 1. Kuyidagi membrana oksillarini ajratishadi:

+ periferik *

+ asosiy yoki integral *

 1. Lipid bikatlamiga endosh glikokaliks kuyidagilardan tashkil topgan:

+ glikolipidlar *

+ glikoproteidlar *

 1. Fosfolipid molekulalarnining bir kismi:

+ kutbli *

+ kutbsiz *

 1. Fosfolipid monokatlamlari kuyidagi chegaralarda xosil kilinadi:

+ suv - xavo *

+ suv - moy *

 1. Bikatlam membrana modeli xosil kilinganda, bikatlam ulchamlari kuyidagicha buladi:

+ kalinligi 5-7 nm *

+ diametri taxminan 1 mm *

 1. Bikatlamli membrana modeli erdamida kuyidagilarni urganish mumkin:

+ membrananiing ion utkazuvchanligini *

+ еlektrik potentsiallar generatsiyasini *

 1. Liposomalarni kuyidagicha xosil kilish mumkin:

+ kuruk fosfolipidlarni kattik silkitish *

+ fosfolipid suspenziyasiga ul’tratovush erdamida ishlov berish *

 1. Liposomalar:

+ bir katlamli buladi *

+ kup katlamli buladi *

 1. Lipid bikatlami kuyidagi xolatlarda bulishi mumkin:

+ kattik ikki ulchamli kristall *

+ bimolekulyar suyuk plenka *

 1. Fosfatidilxolin molekulasi bikatlamda kuyidagi yuzani еgallaydi:

+ 0, 46 - 0, 48 nm^2 kattik bikatlamda *

+ 0, 60 - 0, 80 nm^2 suyuk bikatlamda *

 1. Bikatlamning kalinligi:

+ 4, 7 nm kattik bikatlamda *

+ 3, 9 nm suyuk bikatlamda *

 1. Biologik membranalarda kuyidagilar kuzatiladi:

+ lipidlarining lateral diffuziyasi *

+ lipidlarning flip-flopini *

 1. Lipid katlamining kovushkokligi:

+ 30-100 mPa*s *

+ usimlik moyi kovushkokligiga teng *

 1. Membranalarning tabiiy xolatda suyuklilik xususiyatlari kuyidagi usullar erdamida asoslanadi:

+ Еlektron-paramagnit rezonans *

+ YAdro-magnit rezonansi *

 1. Membranalar orkali moddalar transportini kuyidagicha bulishadi:

+ passiv (diffuziya) *

+ aktiv (nasoslar) *

 1. Aktiv transport kuyidagi jarayenlar natijasida yuzaga keladi:

+ ATF gidrolizi *

+ nafas olish zanjirida еlektronning kuchishi *

 1. Na^+ - K^+ -ATF-aza ishi natijasida:

+ 2 ion kaliy ioni xujayra ichiga kiradi *

+ 3 ion natriy ioni xujayradan tashkariga chikadi *

 1. Passiv transport kuyidagilar erdamida amalga oshadi:

+ kontsentratsiya gradiyenti *

+ zaryad gradiyenti *

 1. Diffuziya tezligi:

+ kontsentratsiya gradiyentiga tugri proportsional *

+ diffuziya kechayetgan yuzaga tugri proportsional *

 1. Diffuziya koеffitsiyenti:

+ modda tabiatiga boglik *

+ temperaturaga boglik *

 1. Biologik membranalar orkali kechayetgan diffuziya tezligi kuyidagilarga boglik:

+ diffuziya kechayetgan membrana yuzasiga *

+ diffuziya orkali kechayetgan moddaning membrananing ikki tomonidagi kontsentratsiya farkiga *

 1. Ionlarning membrana orkali kuchishi kuyidagilarga:

+ kontsentratsiya gradiyentiga boglik *

+ еlektrik gradiyentga boglik *

 1. Engillashtirilgan diffuziya kuyidagilar. . . erdamida amalga oshiriladi:

+ xarakatchan tashuvchilar *

+ fiksatsiyalangan tashuvchilar *

 1. Osmos bu:

+ еrituvchi molekulalarining еrigan moddaning kontsentratsion gradiyenti tomoniga +xarakatidir *

+ еrituvchi molekulalarining diffuziyasidir *

 1. Еritmaning osmotik bosimi kuyidagilarga. . . proportsionaldir:

+ еrigan moddaning kontsentratsiyasiga (tugri) *

+ absolyut temperaturaga (tugri) *
Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa