Acta sessio ordinaria 27 D’abril de 2011Download 71,5 Kb.
Sana06.02.2017
Hajmi71,5 Kb.
#1962
ACTA SESSIO ORDINARIA 27 D’ABRIL DE 2011

A Corbins a vint-i-set d’abril de dos mil onze , i sent les 13,00 hores i sota la Presidència del Sr. Alcalde Gonçal Serrate Cunill assistit per l'infrascrit Secretari, Josep Lluís Prat i Pascual, van concórrer prèvia citació en forma, els Regidors següents:

Josep Mª Capdevila i Martínez, Adoració Solans i Paüls,Santiago Lesan i Paija, Esther Garcia Garcia, Ramon Pujol Lesan, Francisco Bullich Solans i Enric Camats Jove, amb objecte de celebrar sessió extraordinària de 1ª convocatòria.

Va excusar la seva assistència el Regidor, Roger De Santiago Bullich1.-LECTURA I APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS..- Preguntats els Srs. Regidors si tenien alguna objecció a l’acta que se’ls ha passat junt amb la convocatòria d’aquest Ple.

Manifesten que no, quedant aprovada per unanimitat.2.-APROVACIO CONCESSIO ADMINISTRATIVA DE SOLAR PER CONSTRUCCIO DE SALA DE VETLLES.

Vist l’expedient de contractació relatiu a l’adjudicació de la concessió administrativa del servei públic de serveis funeraris, i la construcció en el solar de domini públic situat al carrer Benavent,28 d’un solar destinat a la construcció d’un Sala de vetlles i, el plec de clàusules d’explotació del servei que ha de regir el concurs d’adjudicació.


Vista les actes de la Mesa de Contractació d’obertura de pliques i la resolució motivada relativa a l’adjudicació de la concessió administrativa d’explotació dels serveis funeraris i la construcció d’una Sala de vetlles en el solar qualificat de bé de domini públic, situat al carrer Benavent 28 de dates 5-4-2011 i 14-4-2011
Vist que no s’han presentat al·legacions ni reclamacions en el període d’informació pública del plec de clàusules d’explotació del servei.
L’article 188.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals permet la gestió indirecta dels serveis públics de competència municipals i, l’article 91.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions públiques, estableix que al tractar-se de la concessió d’un contracte administratiu per a l’explotació d’un servei públic, en el present cas de serveis funeraris, mitjançant la construcció d’un edifici dedicat a Sala de vetlles sobre un solar de domini públic municipal, la concessió que habiliti la futura ocupació del domini públic per a l’execució del contracte es considerarà accessòria d’aquell. I per tant no serà necessari obtenir la concessió d’ocupació del domini públic municipal sempre que el contracte principal habiliti l’ocupació dels béns de domini públic.
Vist el dictamen de l’arquitecte Municipal.

Vist que d’acord amb la base 5 del plec de Clàusules .

L’empresa La Leridana SL. ha aconseguit 80,6 punts

I l’empresa Gestió i Serveis Funeraris SL. Ha obtingut 60,23 punts


Atès que el Ple municipal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb el que disposen els articles 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals, en relació amb l’article 246 del Decret 179/1995, de 13 de juny, reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i amb l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, modificada por la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, és l’òrgan competent per a les contractacions i concessions administratives quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, i en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com el contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, si s’escau, quan sigui superior a la quantia assenyalada.
ACORD
Primer: ADJUDICAR a l’empresa La Leridana SL. , mitjançant concurs públic, la concessió administrativa d’explotació dels serveis funeraris, així com el contracte per a la construcció d’una Sala de vetlles i la seva explotació en el solar de domini públic de titularitat municipal situat al carrer Benavent 28 de conformitat amb les clàusules mínimes establertes a l’article 232 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i, 62 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament de patrimoni dels ens locals.
Segon: REQUERIR l’adjudicatari perquè comparegui en aquest ajuntament el dia.5-5-2011. per a la formalització del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 113 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, 18 d’abril , trrl, havent de dipositar prèviament a la Caixa de l’Ajuntament la corresponent fiança, corresponent al 4% de l’import d’adjudicació.
Tercer: FACULTAR el Sr. Alcalde per a que, en nom i representació de l’Ajuntament, pugui signar tots els documents que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Quart: NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.
Cinquè: PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.

Posat a votació dona el següent resultat:

Aprovat per unanimitat pels 7 regidors presents dels 9 de fet.

3.-APROVACIO ACCIO FORMATIVA PLA LOCAL D’OCUPACIO INSTITUT SALVADOR SEGUÍ.

El sr. Alcalde proposa a la resta d’assistents l’adopció del següent acord:

1er. Encomanar a l’Institut Municipal d’ocupació Salvador Segui les accions formatives en relació al Pla extra Local:

Manteniment i reparació d’edificis Públics (Exp. 2010Y7X200151/01del treballador Francisco javier Diaz Chica.

2.-Facultar al Sr. Alcalde per dur a terme l’anterior acord.

Posat a votació dona el següent resultat:

Aprovat per unanimitat pels 7 regidors presents dels 9 de fet.

4.- APROVACIO PROPOSTA DELIMITACIO DE TERME ENTRE VILANOVA DEL SEGRIA I CORBINS.-

Atès Que les operacions de delimitació s’han dut a terme per les comissions nomenades pe cada Ajuntament amb la intervenció dels representants de la Generalitat i de l’Institut Cartogràfic.

Atès que les comissions d’ambdós municipis i els tècnics en representació de la Generalitat van aixecar acta de les operacions de delimitació el dia 18 de maig de 2010.

Atès que l’ajuntament de Corbins en sessió ordinària de data 05/08/2010 va aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre vilanova del Segria i Corbins.

Aran de les operacions de delimitació entre Vilanova i Benavent s’ha constat una incoherència en la descripció de la fita primera comuna als tremes municipals de Vilanova del Segrià , Corbins i de Benavent de Segrià, continguda en l’acta de les operacions de delimitació de data 18-5-2010 entre els termes de Vilanova i Corbins
Atès el que preveu l’article 31.3 del R.D. 244/2007 de6 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de constitució i demarcació dels Municipis , l’article 114.2 del DL 20/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

1er.- Aprovar la rectificació de la descripció de la fita primera comuna als termes municipals de Vilanova del Segrià, Benavent de Segrià i Corbins continguda en l’acta de les operacions de delimitació de 18-5-2010 entre els termes municipals abans descrits que ha de quedar descrita de la següent manera.

Fita 1: se situa al Fondo del Bovar, a la intersecció dels eixos de la sèquia del Molí de l’Alendir amb la sèquia de la Botera a uns quatre-cents metres al nord-est de la Granja del Lluis..

Aquesta fita també es comuna amb el terme municipal de Benavent de Segrià . Les coordenades UTM ED50 31T son : X: 304534.2 i Y: 4620154.

2.- Notificar el present acord als Ajuntaments interessats i a la Direcció General d’administració Local de la Generalitat de Catalunya.

3er. Facultar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui per dur a terme l’anterior acord.

Posat a votació dona el següent resultat:

Aprovat per unanimitat pels 7 regidors presents dels 9 de fet.5.-DONAR COMPTE DEL CONVENI ENTRE EL SR. ISIDRE ARQUE I L’AJUNTAMENT DE CORBINS

En el poble de Corbins a 12 d’abril de dos mil onze

Es reuneixen d'una banda el Sr. Isidre Arqué Godia amb DNI núm.40765026 X , major d'edat, veí de Corbins i domiciliat al C/ Calvari, núm. 49 .

I d’altra banda el Sr. Gonçal Serrate Cunill, amb DNI núm. 40843681 M, Alcalde-President de l'Ajuntament de Corbins.


Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per atorgar i manifesten que:

  1. 1er.- El Sr. Isidre Arqué és propietari d’un habitatge situat al c/ calvari núm. 49 del municipi de Corbins.

  2. Que l’habitatge del Sr. Arqué llinda amb una pas, deixat des de fa molt de temps, entre el seu habitatge i el del Sr. Juan Vendrell per on es dona curs a una barrancada d’aigües pluvials.

  3. Que el Sr. Arqué creu que el pas de l’aigua per l’esmentada barrancada li ha causat uns perjudicis que ha tingut que arranjar en les darreres obres de reforma que ha fet al seu habitatge.

  4. Que s’està plantejant la possibilitat de demanar responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament pels mals causats pel pas de l’aigua per l’esmentada barrancada.

L’Ajuntament de Corbins desprès de varies negociacions i per tal d’evitar una possible causa judicial que comporta les despeses que ocasiona qualsevol procés, proposà al Sr. Arqué arribar a l’acord següent:


1.- L’Ajuntament satisfà al Sr. Isidre Arqué la quantitat de 750.,-€ i es compromet que en el moment més adient , econòmicament, farà una solera amb formigó per evacuar millor les aigües pluvials de la barrancada.

2.- El Sr. Isidre Arqué es dona per satisfet i es compromet a no reclamar res més pel que fa a l’assumpte relacionat amb la barrancada dels fets succeïts fins a la data de la signatura.

3.- D’aquest acord se’n donarà compte al proper Ple.

Així ho pacten i signen en el lloc i data més amunt assenyalats.

Posat a votació dona el següent resultat:

Aprovat per unanimitat pels 7 regidors presents dels 9 de fet.6.-SORTEIG MESA ELECTORAL ELECCIONS MUNICIPALS.-

Efectuat el sorteig del membres de la mesa electoral mitjançant el programa Conoce de l’Institut Nacional D’estadística, dona el següent resulta:President: David Alfaro Garriga

1er suplent : Jaume Bernaus Mases

2on suplent: Íngrid Teixido Dominguez

1er. Vocal:Jaume Vendrell Camarasa

1er suplent : Marina Solsona Codorniu

2on suplent:Júlia Pareja Nadal

2on. Vocal: Gerard Pujol Verdu

1er suplent :Sebastia Terrado Akhroub

2on suplent Montserrat Solsona Cortada

7.-CORRESPONDENICA I ASSUMPTES QUE PUGUIN PRODUIR ACORD.-

El Sr. Alcalde proposa a tots els assistents que s’incloguin dintre de l’acta i es tractin els assumptes sobrevinguts sorgits arran d’una visita al Departament d’economia i Coneixement sobre la refinanciació dels deute del Municipi , posat a votació s’acorda per unanimitat incloure dins l’ordre del dia els següents punts:7.1.-APROVACIÓ OPERACIÓ FINANCERA DESTINADA AL REFINANÇAMENT DELS PRESTECS PREEXISTENTS –

Atès el que disposa l’art. 53 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril sobre tutela financera dels ens locals.

Vista la nota informativa sobre tutela financera dels ens locals de data 12-04-2011 de la Direcció General de Política financera i Assegurances.

El Sr. Alcalde proposa a la resta del Consistori l’aprovació de la sol·licitud de les operacions financeres preexistents que te concertades aquest Ajuntament i que son:
PRESTECS VIGENTS AJUNTAMENT DE COBRINS

TIPUS

CAPITAL INICIAL

CAPITAL PENDENT

LA CAIXA

HIPOTECA

800.000,00 €

710.918,00 €

LA CAIXA

PRESTEC

375.000,00 €

293.800,07 €

BBAVA

PRESTEC

980.000,00 €

966.388,89 €

BBVA

PRESTEC

75.000,00 €

75.000,00 €

TOTAL PRESTECS AJUNTAMENT
2.230.000,00 €

2.046.106,96 €

Es negociarà amb cada entitat Bancària la novació dels terminis que pasaran a ser de 25 anys (23 i 2 de carència) .

El Sr. Alcalde proposa els següent acord:

1er.- Aprovar la Sol·licitud al Departament d’economia i Coneixement la aprovació de les operacions refinanciades.

2on.- Facultar al Sr. Alcalde per dur a terme l'anterior acord, la negociació amb les entitats bancàries i així com la signatura dels contractes pertinents.

Posat a votació dona el següent resultat:

Aprovat per unanimitat pels 7 regidors presents dels 9 de fet.

7.2.-APROVACIÓ OPERACIÓ FINANCERA DESTINADA A PRESTEC PONT PER AVANÇAR PAGAMENT OBRA PUOSC REFORMA XARXES D’AIGUA I CLAVEGUERAN I NOVA XARX DE GAS.

Atès el que disposa l’art. 53 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril sobre tutela financera dels ens locals.

Vista la nota informativa sobre tutela financera dels ens locals de data 12-04-2011 de la Direcció General de Política financera i Assegurances.

Atès Que el termini per pagament de les factures durant l’any 2011 ha d’esser de 50 dies.

Degut que l’obra mes amunt esmentada esta finançada al 95 % pel Puosc any 2011.

Degut que el Pressupost de la Generalitat a data d’ara encara no esta aprovat, per tant es preu un retard en el cobrament de la subvenció de l’obra.

Ates que la distribució de l’obra , aprovada pel Ple de l’ajuntament de data 24-3-2011 es la següent:

Total Pressupost : 855.448,13

Subvenció del PUOSC: 804.348,39.
El Sr. Alcalde proposa a la resta del Consistori l’aprovació de la sol·licitud del Préstec Pont per un valor de 300.000,- €

El Sr. Alcalde proposa els següent acord:

1er.- Aprovar la Sol·licitud al Departament d’economia i Coneixement la aprovació del Préstec Pont per un import de 300.000,00 € .

2on.- Facultar al Sr. Alcalde per dur a terme l'anterior acord, la negociació amb les entitats bancàries i així com la signatura dels contractes pertinents.

Posat a votació dona el següent resultat:

Aprovat per unanimitat pels 7 regidors presents dels 9 de fet.7.3.-APROVACIO ESCENARI PRESSUPOSTARI/PLA ECONÒMIC I FINANCER PRÉSTEC.-

Aquest Ajuntament esta tramitant un pla de substitució d’operacions existents pel qual es precisa l’aprovació del Departament d’economia i Finances, i per continuar amb la seva tramitació hem de prorrogar el model PR-1.0 de Previsió d’ingressos i despeses anomenat Escenari Pressupostari., aprovat pel Ple de L’Ajuntament de data 1-12-2008

Vist l’esmentat model PR 1-0 el Sr. Alcalde proposa l’adopció del següent acord:

1er.-Aprovar el model PR-1.0 Escenari Econòmic Pressupostari de previsions d’ingressos i despeses.

2.-Facultar al Sr. Alcalde per dur a terme l’anterior acord.

Aprovat per unanimitat pels 7 regidors presents dels 9 de fet.7.4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS.

"Seguidament es dóna compte de l’expedient de suplement de crèdit fent aplicació de, nous ingressos, que afecta el pressupost de 2011 proposat per l’alcaldia.

Vist l'informe favorable d’intervenció.

Es proposen els següents acords:

1r. Aprovar el present expedient de Suplement de crèdit fent aplicació de nous ingressos, que s' exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils. Durant aquest termini s' admetran reclamacions davant la Corporació, el Ple de la qual disposarà per a resoldre-les d' un termini de trenta dies.

2n. Cas de no presentar-se reclamacions en el termini establert, s’entendrà definitivament aprovat l’expedient de Suplement de Crèdit sense necessitat d’ulterior acord per part de la Corporació.

HABILITACIÓ DE CRÈDIT GENERATS PER L’APLICACIÓ DE NOUS INGRESSOS.

Classificació Pressupost

Explicació

Pessetes

913-011

Devolució Préstec Pont -Obres gas

300.000,00


 

TOTAL

300.000,00

 

NOUS INGRESSOS

 

913

Préstec -pont obres gas

300.000,00

 

TOTAL

300.000,00

Posat a votació dona el següent resultat:

Aprovat per unanimitat pels 7 regidors presents dels 9 de fet.7.5.-CONVENI SERVEI DE RECOLLIDA OLI VEGETAL USAT.-

El Sr. Alcalde dona compte de les negociacions amb l’empresa EXOADESO empresa gestora de residus per tal de que l’esmentada empresa faci el servei de recollida de l’oli vegetal usat, desprès d’estudiar l’assumpte tots els assistents acordes per unanimitat donar conformitat al Conveni pel servei de Recollida de l’oli vegetal.7.6 APROVACIO CONVENI AMB GAS NATURAL.

El Sr, Alcalde explica que s’arrivat a un compromís amb la empres Gas natural i que aprofitant que el municipi realitza les obres de renovació d’aigua i clavegueram i la nova xarxa de gas al municipi, l’esmentada companyia posarà al seu càrrec la canonada de gas ,per tant i donat el benefici que això representa pel municipi s’acorda per unanimitat de tots els assistents de donar la conformitat al Conveni de Col·laboració entre l’ajuntament de Corbins i l’empresa Gas natural.

Facultant també al sr. Alcalde per dur a terme l’anterior acord.

8.-PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Alcalde posa en manifesta al tots els assistents que s’ha començat el tràmit per la concessió de domi públic de una part del Parc del Riu per activitats lúdics esportius.Preguntat si hi ha mes precs i preguntes es contesta que no.

I no havent altres assumptes a tractar el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió a les 13,45 hores de la qual s’estén aquesta acta que signen el Sr. Alcalde i el Secretari que certifica.
Download 71,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish