Acta de la sessió ordinària del ple de la corporació municipal realitzada el dia 2 de març de 2015Download 366.61 Kb.
bet1/5
Sana23.06.2017
Hajmi366.61 Kb.
  1   2   3   4   5
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

REALITZADA EL DIA 2 DE MARÇ DE 2015

Núm.- 01/2015

Expt. Núm.- 54/2015

ASSISTENTS

President

José Manuel Alonso HernándezVocals

Jaume Gorrea Ortiz

Clemente Guimerans Soriano

Maria Mercedes Oso Caballero

Francisco Cirera Calvet

Salustià Monteagudo Hidalgo

Daniel Zorrilla Osorio

Daniel Vallejo Álvarez

José Fernández Peces

Secretari Interventor

Alfonso Suárez Pliego


A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila del municipi de Cabrera d’Anoia, quan són les dinou hores del dia dos de març de l'any dos mil quinze, es reuneixen els senyors a dalt esmentats, per realitzar la sessió ordinària del Ple de la Corporació municipal, la qual ha estat convocada reglamentàriament amb el següent ordre del dia:


PRIMER.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta anterior, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2014.-
SEGON.- Aprovació, si s’escau, per declarar deserta la subhasta pública del bé immoble situat al carrer Sant Martí de Sesgueioles, 227 bis del nucli urbà de Can Ros, propietat d'aquest Ajuntament.-
TERCER.- Informació del Conveni d’expropiació de mutu acord dels terrenys d’equipaments ubicats a la finca del Castell de Cabrera.-
QUART.- Aprovació, si s’escau, del Conveni intermunicipal per a l’execució de les obres d’interès comú de l’eixamplament i arranjament del camí de Can Ros a Sant Pere de Riudebitlles.-
CINQUÈ.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte per a l’execució de les obres “Urbanització del Camí Sant Quintí i carrers del seu entorn fase 1era.”.-
SISÈ.- Aprovació provisional, si s’escau, per a l’exercici de 2015 i següents de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.-
SETÈ.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació núm. 1 de crèdits del Pressupost Municipal per a l’exercici 2015.-
VUITÈ.- Mocions dels regidors.-
NOVÈ.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern.-
DESÈ.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia.-
ONZÈ.- Precs i preguntes.-

Atès que es reuneix el quòrum necessari per a la realització de la sessió, segons els preceptes del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, el President obre la sessió donant la benvinguda, agraint l’assistència dels regidors i veïns presents a la sala i llegint l’ordre del dia que es referendat per tots els regidors que composen la Corporació municipal.


L’Alcalde presenta a l’aprovació del Ple la incorporació d’un nou punt a l’ordre del dia, dins el punt vuitè de Mocions dels regidors; l’aprovació, si s’escau del Reglament/Bases que han de regir la concessió d’ajuts d’urgència social per als exercicis 2015-2016.
Per unanimitat de tots els regidors s’aprova la inclusió d’aprovació, si s’escau del Reglament/Bases que han de regir la concessió d’ajuts d’urgència social per als exercicis 2015-2016, a l’ordre del dia.

PRIMER.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta anterior, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2014.-
Demana la paraula el regidor d’ERC, senyor Jaume Gorrea, per puntualitzar què el que va dir a l’anterior sessió de Ple el regidor Salustià Monteagudo no és correcte, quan va afirmar que el Sr. Gorrea a la campanya electoral, va assegurar que l’obra d’urbanització del Camí Sant Quintí s’hi executaria sense contribucions especials.
El regidor del GMSE, senyor Salustià Monteagudo, insisteix que ser una afirmació en campanya electoral del senyor Gorrea i es compromet a buscar les actes per demostra-ho.
El senyor Alcalde llegeix el paràgraf de l’Acta de la sessió de dia 22 de desembre de 2014, a on el senyor Monteagudo “afirma que el Sr. Gorrea a la campanya electoral, va assegurar que aquesta obra (d’urbanització del Camí Sant Quintí) s’hi executaria sense contribucions especials, els diners en sobraven i què com a prova del que diu al proper Ple en portarà les actes. Recorda que això és el que va dir l’anterior Alcalde, i el GSME van votat a favor, perquè els hi semblava correcte variar el romanent del PUOSC del Local de Can Ros cap a l’obra del camí de Sant Quintí. Finalitza la seva intervenció insistint en què al voltant del 40% del finançament de l’obra es repercuteix als veïns mitjançant contribucions especials.”
El regidor del GMSE, senyor Salustià Monteagudo, diu que ja ho discutiran al punt de precs i preguntes, que és quan pertoca, insisteix però que, en tot cas, se’ls va prometre casa per casa als veïns afectats per l’obra que no es cobrarien contribucions especials.
El regidor d’ERC, senyor Jaume Gorrea, diu que el regidor Monteagudo falta a la veritat, que les seves afirmacions són falses i no aporta la documentació que va dir que aportaria com a prova.
El regidor del GMSE, senyor Salustià Monteagudo, reitera que li sembla que aquest tema no toca discutir-ho en aquest punt, en tot cas el 24 de maig passarà comptes.
El regidor d’ERC, senyor Jaume Gorrea, defensa que ha de salvaguardar el seu honor, i per això repta al regidor socialista a demostrar les seves afirmacions.
Per unanimitat de tots els regidors s’aprova la minuta de la sessió núm. 13, realitzada el dia 22 de desembre de 2014.

SEGON.- Aprovació, si s’escau, per declarar deserta la subhasta pública del bé immoble situat al carrer Sant Martí de Sesgueioles, 227 bis del nucli urbà de Can Ros, propietat d'aquest Ajuntament.- A petició de l’Alcalde, el Secretari llegeix la següent proposta d’acord:
Vist l’acord del Ple de la Corporació, a la seva sessió ordinària de dia 1 de desembre de 2014, aprovant l’inici de l'expedient per a l'alienació per procediment obert mitjançant subhasta de l'immoble urbà situat al carrer Sant Martí de Sesgueioles, 227 bis del nucli urbà de Can Ros; així com el Plec de Clàusules Administratives, el de Prescripcions Tècniques i el tipus de licitació.
Vist que els acords es van publicat al BOP, de dia 29 de desembre de 2014, donant als interessats un termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació, per presentar les seves proposicions.
Atès que exhaurit el termini legal de presentació d’ofertes no s’ha presentat cap, al Ple de la Corporació presento la següent
PROPOSTA D’ACORD:_

 

PRIMER.- Declarar desert, per falta de propostes, l'expedient d'alienació del bé immoble situat al carrer de Sant Martí de Sesgueioles, 227 bis del nucli urbà de Can Ros, propietat de l'Ajuntament, per procediment obert i mitjançant convocatòria de Subhasta Pública._

SEGON.- Aprovar l’expedient de venta de gestió directa del bé immoble situat al carrer de Sant Martí de Sesgueioles, 227 bis del nucli urbà de Can Ros, propietat de l'Ajuntament, amb la mateixa documentació de l'expedient d'alienació per procediment obert mitjançant subhasta, inclosos Plec de Clàusules Administratives Plec de Prescripcions Tècniques i el tipus de licitació.

_

TERCER.- Aprovar la remissió de l'expedient a la Generalitat de Catalunya per tal que tingui coneixement de la venda del bé immoble esmentat.

_

A Cabrera d’Anoia, a 26 de febrer de 2015”.
L’Alcalde explica al Ple de la Corporació que aquest acord és necessari per no haver-se presentat cap proposta dins el termini legal, i que ara pertoca aprovar la declaració de subhasta deserta, restant oberta la venda durant un any mitjançant adjudicació directa.
El regidor del GMSE, senyor Salustià Monteagudo, diu que es pot proposar a la persona que tenia que concursar, que presenti una oferta a menor preu.
Amb la vènia del Sr. Alcalde, el Secretari aclareix que tal adjudicació directa no pot implicar una rebaixa en el preu; abans de la modificació legal si que les ofertes es podien presentar amb una baixa del 10%.

Votació.- Per unanimitat de tots els regidors s’aprova la proposta transcrita.
TERCER.- Informació del Conveni d’expropiació de mutu acord dels terrenys d’equipaments ubicats a la finca del Castell de Cabrera.- El Sr. Alcalde li dóna la paraula al Secretari Interventor, Sr. Alfonso Suárez.
El Secretari informa als membres del Ple del procés que fins ara l’Ajuntament ha portat a terme:

  • Aprovació del Ple de la Corporació de la modificació puntual de les NN.SS. de Planejament, per passar la qualificació urbanística del terreny a expropiar d’Equipament Privat (Ep) a Equipament Públic esportiu (EP).

  • Aprovació definitiva de la modificació puntual de les NN.SS. de Planejament per part de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central.

  • Falta la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central, i que una vegada sigui publicat ja tindrà els efectes legals.

  • L’Ajuntament, dins el Catàleg de Serveis 2014, va sol·licitar la valoració dels terrenys a expropiar a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona; valoració que coincideix pràcticament a la seva totalitat amb l’efectuada pel Tècnic Municipal.

  • I per últim, informa el Secretari que, tots aquest passos l’Ajuntament els ha fet per l’inici d’acord amb la propietat en l’expropiació de mutu acord i en la valoració dels terrenys i forma de pagament.


El regidor del GMSE, senyor Salustià Monteagudo, diu que el seu grup té les seves reserves, perquè consideren que aquesta expropiació pot ser una condonació del deute a l’antiga promotora de la urbanització; de moment s’hi abstenen i recomana a l’Equip de Govern que s’hi assegurin bé legalment.
L’Alcalde diu que aquesta expropiació convé, sobretot, al municipi.
El regidor de CiU, senyor Francisco Cirera, intervé per dir que l’oficina de recaptació podria arribar a una subhasta dels terrenys pel deute acumulat per la promotora, i que a la subhasta es quedessin els terrenys qualsevol altra persona i no pas l’Ajuntament.
El regidor d’ERC, senyor Jaume Gorrea, intervé per dir que és molt respectable la recomanació del regidor socialista de què s’estudiï bé l’expedient, però que l’oportunitat d’aconseguir-ho pel municipi és ara; actualment no hi ha sòl d’equipaments amb destinació d’ús esportiu per la qual cosa la necessitat és clara i justificada.
El regidor del GMSE, senyor Salustià Monteagudo, diu que la proposat ha de quedar condicionada a un ús concret.

QUART.- Aprovació, si s’escau, del Conveni intermunicipal per a l’execució de les obres d’interès comú de l’eixamplament i arranjament del camí de Can Ros a Sant Pere de Riudebitlles.- A petició de l’Alcalde, el Secretari llegeix la següent proposta d’acord:
És notòria la necessitat de fer front al mal estat del ferm de camí públic que va de nucli de Can Ros al de Sant de Pere de Riudebitlles, per la qual cosa hi ha la voluntat de l’ajuntament de Cabrera d’Anoia d’executar-hi les obres de l’eixamplament i arranjament del camí de Can Ros a Sant Pere de Riudebitlles
El comí constitueix l’accés al nucli de població de Can Ros, el qual pertany al municipi de Cabrera d’Anoia. D’altra banda el Pla de prevenció d’incendis forestals confeccionat per la Diputació de Barcelona, preveu que aquesta via sigui la d’evacuació del nucli de població de Can Ros.
Així mateix el camí al seu traçat afecta a tres municipis i dues comarques; pel que fa a la comarca de l’Anoia pel terme de Cabrera d’Anoia, i pel que respecta a la de l’Alt Penedès per l’afecció als municipis de Sant Pere de Riudebitlles i de Torrelavit, sent conjuntament els de Cabrera i Sant Pere els més afectats al tractar-se d’un camí que uneix sengles poblacions dels seus municipis.
Conforme l’art. 26.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de règim local (LBRL) aquesta obra d’accés al nucli de població de Can Ros, es tracta d’un servei obligatori que ha de presentar l’ajuntament.
Els ajuntaments venen habilitats pels articles 57 de la LBRL, 108.3 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 303 i següents del reglament d’obres i serveis Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) per la formalització de convenis per complir finalitats d’utilitat pública i interès comú.
Per últim, els articles 47.2.h) de la LBRL i el 309.2 del ROAS estableixen la competència del Ple i el quòrum de majoria absoluta per l’aprovació de convenis que suposin la transferència de funcions, o de competències, com és el cas.
Amb aquests antecedents es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:.
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració administrativa intermunicipal per l’execució de les obres de l’eixamplament i arranjament del camí de Can Ros a Sant Pere de Riudebitlles, el contingut del qual es transcriu a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES, TORRELAVIT I CABRERA D’ANOIA
A Cabrera d’Anoia, el xxx de xxx de dos mil quinze
REUNITS:
D’una part, l’Il·lm. senyor José Manuel Alonso Hernández, de qui s’omet el detall de les circumstàncies personals, perquè actua en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, i en el seu nom i representació.
D’altra part, l’Il·lm. senyor Sixto Moreno Pascual, de qui s’omet el detall de les circumstàncies personals, perquè actua en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, i en el seu nom i representació.
I d’altra part, l’Il·lm. senyor Ramón Riera Bruch, de qui s’omet el detall de les circumstàncies personals, perquè actua en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Torrelavit, i en el seu nom i representació
Assistits del senyor Alfonso Suárez Pliego, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, de Sra. Celsa Pérez Gil, com a Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i del Sr. Xavier Rodado Honorato, com a Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Torrelavit, en exercici de les seves funcions de fedataris i assessors legals de les respectives Corporacions municipals i del seu President, de conformitat amb allò que disposa la Disposició Addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Bottom of Form 1


Les parts compareixents es reconeixen capacitat per contractar i obligar-se, i
DIUEN:
PRIMER.- L’ajuntament de Cabrera d’Anoia està interessat en dur a terme l’obra anomenada l’eixamplament i arranjament del camí de Can Ros a Sant Pere de Riudebitlles, per la raó que aquest vial constitueix l’accés i l’única via d’evacuació del nucli de Can Ros ubicat al municipi de Cabrera, segons es contempla al Pla de Prevenció d’incendis forestals, redactat per la Diputació de Barcelona. Actualment aquest camí requereix tal com assenyala el Pla una reposició del seu ferm i un eixamplament.

SEGON.- El traçat d’aquest camí des de Can Ros, un dels seus extrems, a la població de Sant Pere, l’altre, compren el pas per tres municipis: Cabrera d’Anoia, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit, pertanyent el primer a la comarca de l’Anoia, i els segons a la de l’Alt Penedès, i tots a la província de Barcelona.

TERCER. La Diputació de Barcelona, apreciant la rellevància per l’interès públic d’aquesta intervenció i de la circumstància de la seva intermunicipalitat i intercomarcalitat, ha atorgat sengles subvencions als municipis més directament afectats de Cabrera d’Anoia amb 52.646,54€, dins del programa en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-15., i a Sant Pere de Riudebitlles amb 45.000€, dins de l’àmbit de Manteniment d’equipaments i infraestructures, exercici 2015
QUART- l’ajuntament de Cabrera d’Anoia disposa d’una memòria tècnica redactada pel seu tècnic assessor municipal, l’arquitecte Sr. Jordi Cufí i Borrell, la qual reuneix la documentació que cal per la contractació de l’obra i fixa un pressupost de contracta per l’execució d’aquesta de 97.244,15.€ amb IVA del 21% inclòs. D’altra banda no s’hi preveuen que calguin expropiacions de bens i drets particulars.

CINQUÈ. Tenint-ne en compte doncs el caràcter d’obra compartida i sota el principi de col·laboració entre les administracions en la prestació de serveis públics de la seva competència i interès comú, provinent dels articles 103 de la Constitució espanyola, 160.1.a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 3 de la Llei 30/92, 31.2.10è. de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’habilitació pel desenvolupament de les competències amb la finalitat de satisfacció d’un interès comú, en establerta als articles 57 de les Llei 7/85 de 2 d’abril de bases de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 303 i següents del reglament d’obres i serveis Decret 179/1995, de 13 de juny, els ajuntaments de Cabrera d’Anoia, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit coincideixen en la formalització d’un conveni interadministratiu que reguli l’actuació d’interès públic per l’execució de l’obra anomenada l’eixamplament i arranjament del camí de Can Ros a Sant Pere de Riudebitlles.

SISÈ.- Per tal d’establir un marc de delegació de competències i de fiançament i contribució econòmica, els ajuntaments respectius, han acordat en els respectius Plens municipals aprovar un Conveni interadministratiu de col·laboració.
Les parts compareixents, en la representació en què actuen, passen a formalitzar aquest Conveni i el porten a efecte amb subjecció als següents PACTES:

Primer.- L’ajuntament de cabrera d’Anoia serà l’administració encarregada de les actuacions de contractació i execució de l’obra per delegació puntual de competència dels ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit.
Segon.- La distribució del finançament és la següent.


  1. El cost de les obres es fixa en la quantitat de: 97.244,15€ IVA al 21% inclòs,

b) Repartiment del cost.  • L’ajuntament de Cabrera d’Anoia participarà amb l’aportació de 52.646,54€ procedents de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-15.

  • L’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles participarà amb l’aportació de 45.000€ provinent de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins de l’àmbit Manteniment d’equipaments i infraestructures, exercici 2015.


Els costos de redacció de projecte, direcció d’obres i coordinació de seguretat i social es sumaran al cost final d’execució d’obra a l’igual que altres que es puguin esdevenir d’aquest caràcter de serveis tècnics vinculats a l’obra s’assumiran directament per l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, sense perjudici de que si hi ha una baixa en l’adjudicació del contracte, l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles haurà de destinar aquest sobrant a finançar aquest tipus de costos fins a arribar a la aportació màxima dels 45.000,00 €. El sobrant es distribuirà proporcionalment en funció de l’aportació inicial dels ajuntaments de Cabrera d’Anoia i Sant Pere de Riudebitlles.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres, motivat per peticions de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a càrrec de l’ajuntament de Cabrera d’Anoia, sense perjudici de que si hi ha una baixa en l’adjudicació del contracte, l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles haurà de destinar aquest sobrant a finançar aquest tipus de costos fins a arribar a la aportació màxima dels 45.000,00 €. El sobrant es distribuirà proporcionalment en funció de l’aportació inicial dels ajuntaments de Cabrera d’Anoia i Sant Pere de Riudebitlles.
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte recaurà proporcionalment sobre les aportacions respectives dels ajuntaments de Cabrera d’Anoia i Sant Pere de Riudebitlles. No obstant això, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, serveixi per a cobrir les possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres, i les altres despeses especificades més amunt.
El pagament es farà directament a l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, que serà l’encarregat de portar a terme la licitació de l’obra i la execució del contracte, tal i com s’estableix al punt primer.
Tercer. -Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.
Quart.- Pagament
El pagament de l’aportació de l’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles es farà efectiu contra la presentació de justificació de despeses: certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista. Aquest pagament es farà efectiu en el termini de quinze dies naturals des de rebuda la certificació.
Cinquè.- Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Sisè.- Documentació tècnica
L’ajuntament de Cabrera proporcionarà una còpia de la documentació tècnica generada als altres ajuntaments.
Setè.- Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.


Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

- Per avinença de les parts signatàries.

- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.


Desè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Onzè.- Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament de Cabrera d’Anoia. Alhora, serà aquest mateix ens l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa