Acta de la sessió ordinària de l’ajuntament ple de data 06-04-2011Download 53,5 Kb.
Sana25.06.2017
Hajmi53,5 Kb.
#15209
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA

06-04-2011

A Sunyer, essent el dia 6 d’abril de 2011, a les tretze hores, sota la presidència del Sr. Alcalde SALVADOR HUGUET BESÓ, assistit de la Secretària de la Corporació MARGARITA FLIX DALMAU, es reuneixen, prèvia citació en forma els següents regidors: DAVID GORT PRUNERA, JOSEP MARIA CABAU GORT, JOSEP HUGUET DUAIGÜES, MARÍN CAMPANERA ORONICH, JAUME GORT CALDERÓ I JOSEP CALDERÓ GORT i, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària pública i en primera convocatòria.


Ordre del dia
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Arqueigs de fons a data 31 de març de 2011.

3.- Sol·licitud llicències d’obres menors: Josep Ramon Gort Farré, Marc Ros Rué (2), Jaume Gort Calderó (2), Elisabet Freixenet Esteve, SAT Els Cuadros-Ponent (10), Aureli Besó Duaigües, Humbert Lafont Calderó, Amacal, SCP, Guiu Casals Fruits, SCCL i Jaume Gort Quilez.

4.- Sol·licitud llicències d’obres majors: Alejandro Beà Oronich, Sergi Palau Ribes, Ruben Huguet Mateu i Jaume Huguet Baqué.

5.- Aprovació bonificació IVTM, del 50 % als vehicles de més de 25 anys d’antiguitat.

6.- Aprovació contractació a temps parcial d’un agutzil a l’Ajuntament de Sunyer.

7.- Aprovació venda o arrendament de les parcel·les de l’Ajuntament.

8.- Nova resolució en el Procediment d’Execució de títols judicials 1338/2009.

9.- Autoritzacions per creuar els camins amb canonades de reg.

10.- Aprovació dels Plans de Seguretat de les obres “Restauració de la capella gòtica de l’Església de Sunyer” i “Ampliació del Tanatori Municipal de Sunyer”.

11.- Decrets i Resolucions d’Alcaldia.

12.- Mocions

13.- Precs i preguntes.
Declarada oberta la sessió per ordre del Sr. Alcalde es passa a l’examen dels punts que integren l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Un cop llegits els acords s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 2 de febrer de 2011 i l’acta de la sessió extraordinària de 28 de febrer de 2011.
2.- ARQUEIG DE FONS A DATA 31 DE MARÇ DE 2011.- Acte seguit es dóna compte dels saldos bancaris en data 31 de març de 2011.
3.- SOL·LICITUDS LLICÈNCIA OBRES MENORS.- Vistes les sol·licituds presentades en aquesta Corporació i un cop examinats els expedients i realitzats els tràmits corresponents, s’acorda concedir les següents llicències:


 • Josep Ramon Gort Farré, fer una caseta de reg al polígon 501, parcel·la 58.

 • Marc Ros Rué, fer una caseta de reg al polígon 501, parcel·la 56.

 • Marc Ros Rué, fer una caseta de reg al polígon 502, parcel·la 31.

 • Jaume Gort Calderó, construir una vorera de formigó a l’interior del patí del seu habitatge.

 • Jaume Gort Calderó, ampliar 3 forats a la paret de la seva granja.

 • Elisabet Freixenet Esteve, fer una tanca davant de la seva casa i fer el revestiment a les parets laterals.

 • SAT Els Cuadros-Ponent, fer una caseta de reg al polígon 502, parcel·la 2.

 • SAT Els Cuadros-Ponent, fer una caseta de reg al polígon 502, parcel·la 9.

 • SAT Els Cuadros-Ponent, fer una caseta de reg al polígon 503, parcel·la 19.

 • SAT Els Cuadros-Ponent, fer una caseta de reg al polígon 504, parcel·la 13.

 • SAT Els Cuadros-Ponent, fer una caseta de reg al polígon 505, parcel·la 46.

 • SAT Els Cuadros-Ponent, fer una caseta de reg al polígon 505, parcel·la 59.

 • SAT Els Cuadros-Ponent, fer una caseta de reg al polígon 503, parcel·la 43.

 • SAT Els Cuadros-Ponent, fer una caseta de reg al polígon 503, parcel·la 14.

 • SAT Els Cuadros-Ponent, fer una caseta de reg al polígon 505, parcel·la 38.

 • SAT Els Cuadros-Ponent, fer una caseta de reg al polígon 505, parcel·la 55.

 • Aureli Besó Duaigües, reformar la cuina.

 • Humbert Lafont Calderó, arreglar el ràfec de la façana del seu habitatge.

 • Amacal, SCP, canviar les portes i l’aïllament d’una sala de la seva granja.

 • Guiu Casals Fruits, SCCL., travessar un camí municipal per col·locar una canonada de pvc per l’aigua de reg.

 • Jaume Gort Quilez, fer una caseta de reg al polígon 505, parcel·la 66.4.- SOL·LICITUDS LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS.- Vistes les sol·licituds presentades en aquesta Corporació i un cop examinats els expedients i realitzats els tràmits corresponents, previ informe favorable del tècnic municipal, s’acorda concedir les següents llicències d’obres majors:


 • Alejandro Beà Oronich, reforma parcial en interior del seu habitatge.

 • Sergi Palau Ribes, construcció magatzem agrícola al polígon 503, parcel·la 53.

 • Ruben Huguet Mateu, construcció de magatzem aïllat sense ús determinat, al polígon 504, parcel·la 18.

 • Jaume Huguet Baqué, col·locació d’un dipòsit de poliester, al polígon 4, parcel·la 355.5.- APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM, DEL 50 % ALS VEHICLES DE MÉS DE 25 ANYS D’ANTIGUITAT.- S’aprova per unanimitat la modificació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per al exercici 2011 i següents, en els articles següents:
Article 4. Exempcions i bonificacions

2. S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica a favor dels titulars de vehicles de caràcter històric, o els que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscal i reduccions

1. La sol·licitud de bonificacions establertes en els articles 4.1.e) i g) i el 4.2 són de caràcter pregat.


6.- APROVACIÓ CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL D’UN AGUTZIL A L’AJUNTAMENT DE SUNYER. Atès que la persona encarregada de les tasques de Bedell ha causat baixa en data 28 de febrer de 2010, i que aquest Ajuntament té necessitat de cobrir aquesta baixa i, a més, també té necessitat de tenir una persona que desenvolupi les tasques d’agutzil, s’aprova per unanimitat contractar una persona a temps parcial , 4 hores diàries de dilluns a divendres i que pugui fer les dos tasques, també s’acorda informa a tots els veïns del municipi per si hi ha alguna persona interessada.

7.- APROVACIÓ VENDA O ARRENDAMENT DE LES PARCEL·LES DE L’AJUNTAMENT. Atès que aquest Ajuntament va demanar el dret de connexió a la xarxa de regadiu d’ unes 46 ha. de parcel·les cultivables i per finançar el cost del dret de connexió a la xarxa de distribució de regadiu del sistema Segarra-Garrigues va concertar una operació de crèdit, per tal d’amortitzar el més aviat possible l’operació de crèdit, s’acorda per unanimitat posar a la venda les parcel·les que tinguin una superfície de 1,5 Ha. o inferiors, el preu es fixa segon la classificació del terreny de la següent manera:
Terra de 4a categoria............ 11.000 €. Ha.

Terra de 3a categoria............ 12.000 €. Ha.

Terra de 2a categoria ........... 13.000 €. Ha.
La resta de parcel·les s’acorda el seu arrendament per l’import inicial anual de 750 € Ha..
Tant les parcel·les que s’alienaran com les que s’arrendaran tindran preferència per adquirir-les o arrendar-les els veïns que limiten amb la parcel·la objecte d’alienació o arrendament, si hagués més d’un veí interessat i que tinguin la mateixa preferència s’adjudicarà per sorteig.
Les parcel·les 9 i 10 del polígon 505 que tenen una superfície inferior a 1,5 Ha.. però estan situades mol prop del poble s’acorda no vendre-les però si es podran arrendar.
També s’acorda que quedin excloses d’arrendament i de venda les parcel·les 73, 76 i 77 del polígon 501, part de la 100 del polígon 504 la resta d’aquesta parcel·la es podrà arrendar, i la parcel·la 62, 87 i part de la 86 del polígon 505, la resta de la parcel·la 86 es podrà arrendar.
8.- NOVA RESOLUCIÓ EN EL PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ DE TÍTOLS JUDICIALS 1338/2009. En el procediment execució de títols judicials 1338/2009 com a part executant Sr. Isidoro Beà Campanera i part executada Ajuntament de Sunyer, desprès de l’escrit per la part executada interposant recurs de revisió contra el Decret de data 11 de novembre de 2010, notificat aquest recurs a la part executant, el va impugnar, sol·licitant la conformació de la resolució recurrida, I en data 10 de març de 2011, la Jutgessa del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Lleida,

va dicta una nova resolució, de la qual se’n dona compte dels fets, dels raonament jurídics i la part dispositiva es transcriu a continuació:


“ PARTE DISPOSITIVA

No ha lugar a recurso de revisión presentado por la procuradora Sra. Moll contra el Decreto de fecha 11 de noviembre de 2010, que se confirma en todos sus extremos.

Las costas derivadas del recurso son de imponer al recurrente.

Contra la presente resolución podrá interponerse en este juzgado recurso de apelación en el término de cinco días a contar desde su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 454 bis.3 de la LEC.

Así por este Auto, lo manda y firma la Sra. Dña. Maria Carmen Bernat Álvarez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Lleida.”
9.- AUTORITZACIONS PER CREUAR ELS CAMINS AMB CANONADES DE REG. Atès que en aquest Ajuntament s’han rebut varies peticions per autoritzar l’encreuament de camins municipals per passar una canonada de regadiu d’una parcel·la a l’altra i separades per un camí municipal, s’acorda concedir aquestes autoritzacions, prèvia sol·licitud de llicència d’obres, sempre i quant es posi un passatubs i amb les condicions assenyalades per tècnic municipal, per tal de preveure possibles d’anys al camí. Aquesta proposta exclou passar canonades al llarg dels camins municipals.
10.- APROVACIÓ DELS PLANS DE SEGURETAT DE LES OBRES “RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA GÒTICA DE L’ESGLÉSIA DE SUNYER” I “AMPLIACIÓ DEL TANATORI MUNICIPAL DE SUNYER”. Es dóna compte dels Plans de Seguretat i Salut , atès l’informe favorable del coordinador de seguretat i per tal de seguir amb els tràmits de la contractació de les obres “Restauració de la capella gòtica de l’Església de Sunyer” iAmpliació del Tanatori Municipal de Sunyer” , els quals s’aproven per unanimitat dels assistents.
11.- DECRETS I RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D’ALCALDIA
DECRET DE L'ALCALDIA
Atès que el treballador de l’Ajuntament, el Sr. Jaume Freixenet Trilla fa temps que per motius personals i de malaltia, te dificultat per realitzar les tasques encomanades i imprescindibles del seu lloc de treball.
RESOLC:
Procedir a l’acomiadament del Sr. Jaume Freixenet Trilla, amb efecte del 28 de febrer del 2011, segons l’article 54.E de l’Estatut dels Treballadors.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde a Sunyer a 11 de febrer de 2011.

RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que amb data 22 de novembre de 2010, la secretària-interventora va formular memòria acreditativa de la necessitat de contractar l’execució de l’obra Ampliació del Tanatori Municipal de Sunyer, i que procedeix adjudicar l’obra a través d’un contracte d’obres menors.
Atès que segons Decret d’Alcaldia de data 24 de novembre de 2010, es va acreditar la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra de Ampliació del Tanatori Municipal de Sunyer amb un preu de 38.610,17 euros, i 6.949,83 euros d’IVA.

Examinada tota la documentació, atès la memòria de la secretària-interventora, i de conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic.


RESOLC:PRIMER. Dur a terme les obres relatives a Ampliació del Tanatori Municipal de Sunyer, mitjançant el procediment de contracte menor, amb el contractista Construccions Tresánchez, S.L. amb N.I.F. núm. B25347725, per un import de 38.610,17 euros, i 6.949,83 euros d’IVA.
SEGON. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris.
TERCER. Notificar a l’empresa Construccions Tresánchez, S.L., adjudicatària del contracte, la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte.
QUART. Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió plenària.
Així ho mana i signa l’alcalde davant meu, la secretària, que en dono fe.
Sunyer, 16 de març de 2011.
Tots els assistents ratifiquen aquesta Resolució d’Alcaldia.
RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que amb data 21 de gener de 2011, la secretària-interventora va formular memòria acreditativa de la necessitat de contractar l’execució de l’obra Restauració de la capella gòtica de l’Església de Sunyer, i que procedeix adjudicar l’obra a través d’un contracte d’obres menors.
Atès que segons Decret d’Alcaldia de data 28 de gener de 2011, es va acreditar la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra de Restauració de la capella gòtica de l’Església de Sunyer amb un preu de 23.559,33 euros, y 4.240,68 euros de IVA.

Examinada tota la documentació, atès la memòria de la secretària-interventora, i de conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic.


RESOLC:PRIMER. Dur a terme les obres relatives a Restauració de la capella gòtica de l’Església de Sunyer, mitjançant el procediment de contracte menor, amb el contractista Future Technology in Building, S.L , amb NIF B-83890916, per un import de 23.559,33 euros y 4.240,68 euros d’IVA.
SEGON. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris.
TERCER.. Notificar a l’empresa Future Technology in Building, S.L, adjudicatària del contracte, la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte
QUART. Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió plenària.
Així ho mana i signa l’alcalde davant meu, la secretària, que en dono fe.
Sunyer, 16 de març de 2011
Tots els assistents ratifiquen aquesta Resolució d’Alcaldia.
13.- PRECS I PREGUNTES.
Desprès de notifica la nova resolució que consta en el punt 8 d’aquest acta sobre el tema del Sr. Isidoro Beà Campanera, el Sr. Alcalde diu que la declaració que van fer els testimonis que va aportar al judici el Sr. Beà, creu que aquesta declaració va fer molt mal a l’Ajuntament.

El Sr. Josep Calderó manifesta que això ja ho va dir a l’últim Ple i ell li va preguntar si sabia el que havien declarat.

El Sr. Alcalde li contesta que si que ha vist i sentit la declaració i que el Sr. Calderó que hi va declarar com a testimoni del Sr. Beà, va dir que l’Ajuntament li va agafar al Sr. Beà uns 5 metres, i seguidament es mostra als assistents la declaració del Sr. Calderó, i el Sr. Alcalde li diu que tal i com s’ha comprovat vas dir 4 o 5 metres, si això fos veritat, pregunta, quants metres li falta encara?. I comenta que essent regidor no troba correcte que declares en contra de l’Ajuntament.

El Sr. Jaume Gort afegeix que l’Ajuntament tenim un problema amb el Sr. Beà, que potser ells es van equivocar en la manera de fer-ho, però que ell personalment havia insistit al Sr. Beà que abans de tirar endavant amb el Judici ho penses bé.

El Sr. Josep Mº Cabau, li contesta que el seu grup mai li han fet costat al Sr. Beà, al contrari han defensat el que es del poble.

A continuació el Sr. Jaume Gort Calderó, llegeix el següent escrit:Aprofitem l’últim torn de Precs i preguntes, si ens ho permeteu, per, en primer lloc, expressar de forma pública que, al llarg dels quatre anys, hem volgut exercir la nostra responsabilitat com a regidors amb la màxima honestedat de què hem estat capaços, que hem volgut servir i ser útils a l’Ajuntament i al poble, així com restar oberts a les crítiques que se’ns hagués volgut adreçar des de dins i des de fora del Consistori. Ho hem fet el millor que hem pogut i hem sabut, i esperem que la nostra tasca pugui ser jutjada de col·laboradora i de constructiva. Som conscients de què no sempre l’hem encertat i també de què la nostra activitat, les nostres paraules (orals i escrites) han pogut provocar allò que de cap manera desitjàvem. Per sobre de tot, si algunes d’elles han fet mal a algunes persones, els expressem el nostre reconeixement de què no hem sabut explicar-nos prou bé i la nostra humil disculpa i, per descomptat, la nostra disposició a rectificar i a reparar, si cal, en la mesura que en sapiguem. 

En segon lloc, volem aprofitar aquesta última avinentesa per a fer un ràpid balanç, des del nostre punt de vista, del que ha estat la legislatura en sentit polític.

 Pel que fa a les nostres crítiques, i més que crítiques, observacions, en cap cas retrets,

 1- que no se’ns hagués donat un marge de confiança, al començament, oferint-nos alguna regidoria: no perquè tinguem en massa la nostra vàlua personal, sinó com a estratègia per a buscar, per a afavorir la unió de les dues candidatures i, per extensió, dels dos grups d’electors.

 2- que en l’assumpte de l’aigua, no s’hagués fet tant d’enrenou en el seu dia ni tant de mutisme a la fi.

 3- que, a pesar que s’hagi pogut interpretar que vam recolzar al Nivel, que sapigueu que un cop vam ser coneixedors de la sentència que li fou favorable, li vam demanar que no fes ús del seu dret a fer aixecar el carrer.

I que ens hauria agradat que, tot i la dificultat que us podia representar el fet d’entrevistar-vos amb ell per a intentar arribar a una entesa digna, doncs que ho haguéssiu fet, tal i com us ho vam demanar. El no ja el teníem.

 Però, igual com vam creure que ens tocava i que era la nostra responsabilitat, començar la legislatura amb cordialitat i el més lluny possible de tota crispació (i per això, el primer Ple us vam felicitar per haver guanyat les eleccions i us vam desitjar el màxim d’encerts), doncs també ara la volem acabar expressant-vos la nostra felicitació per, entre altres coses,

             1-haver dotat el poble d’un tanatori, tot i que nosaltres, com us vam dir aleshores, hauríem

preferit emplaçar-lo en un altre lloc.

            2-haver renovat i millorat la xarxa d’aigua potable.

 3-haver fet l’esforç d’impulsar el Pla Urbanístic, tot i la dificultat que comporta.

 4-el treball de posar el valor afegit de l’aigua de rec als terrenys propietat municipal.

 5-haver millorat notablement l’enllumenat públic...

 Per tot això i més coses us estem reconeguts, i avui, dia de l’últim Ple, us desitgem sort política i sort personal, tant si decidiu seguir servint al poble  concorrent a les eleccions del 22 de maig com si decidiu servir-lo (com estem segurs que ho fareu) des  de fora de l’Ajuntament. Per la nostra part, fer constar el nostre reconeixement pel tracte professional i humà que  la Secretària i el personal administratiu ens han dispensat, i fer saber a aquest Consistori que mantenim viva la il·lusió per Sunyer i que estem intentant de confeccionar de nou una candidatura.
El Sr. Alcalde contesta que està molt bé, però que ell es bassa en fets i no en paraules, que si continues, evitarà prometre i farà el que es pugui demanant el màxim ajudes possibles.
També volia comentar sobre el tema de l’arranjament de la Pista de Torres a Castelldans, que ha trucat a la Diputació i que els ha comentat que seria millor que arreglessin els clos existents, ja que com a mínim tardaran uns 2 o 3 mesos en executar el projecte, la persona que va parlar li ha dit que hi passa sovint i que ja ha vist que s’ha de fer alguna cosa i que ho intentaran.
Seguidament, acomplert l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent les catorze trenta hores, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.

Download 53,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
respublikasi axborot
toshkent davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Ishdan maqsad
Toshkent davlat
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
haqida umumiy
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
covid vaccination
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
o’rta ta’lim
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
ishlab chiqarish
fanlar fakulteti
moliya instituti
fanining predmeti