1. Kimyoviy element. Oddiy va Murakkab moddalar. Allotropiya hodisasi. ValentlikDownload 50.45 Kb.
Sana19.09.2019
Hajmi50.45 Kb.


1-mavzu testi.

1. Kimyoviy element. Oddiy va Murakkab moddalar. Allotropiya hodisasi.Valentlik.
1. Uglerod elementining kimyoviy belgisini toping?

A) N B) C C) O D) Ar


2. Azot elementining kimyoviy belgisini toping?

A) N B) U C) O D) Ar


3. Xlor elementining kimyoviy belgisini toping?

A) N B) U C) CI D) F


4. Ftor elementining kimyoviy belgisini toping?

A) Br B) J C) CI D) F


5. Yod elementining kimyoviy belgisini toping?

A) Br B) J C) CI D) Y


6. Quyidagilardan qaysi biri jism?

A) Temir B) Mis C) Pichoq D) Tuz


7. Quyidagilardan qaysi biri modda?

A) Yer B) QuyoshC) Tosh D) Shakar


8. Quyidagilardan qaysi biri jism?

A) Kitob B) Mis C) osh tuzi D) spirt


9. Oddiy moddalar qatorini ko`rsating:

1) Cl2, Cl2O3, NaCl , KCl 2) O2, Cl2, P4, S6

3)N2O, O2 Na2O, NO 4)N2 NH3 NO2 N2O

A) 3 B) 4 C) 1 D) 2


10. Oddiy moddani ko`rsating?

A) CaO B) H2O C) J2 D) NaCl


11. Murakkab moddani ko`rsating?

A) O3 B) N2 C) Fe D) NaCl


12. Murakkab modda bu ……..

A) Bir xil atomlardan tuzilgan modda.

B) Molekulalari har xil atomlardan tuzilgan modda.

C) Molekulalari bir xil atomlardan tuzilgan modda.

D) Har xil molekulalardan tuzilgan modda.
13. Oddiy moddalarni tanlang:

1) vodorod 2) suv 3) ohaktosh 4) grafit 5) xlor

A) 1,4,5 B) 2,4 C) 1,3,5 D) 3,5
14. Keltirilgan moddalar ichidan oddiylarini toping:

1) oq fosfor 2) fosfin 3) kalsiy fosfid 4) qizil fosfor

5) fosfat kislota 6) qora fosfor.

A) 2,4,6 B) 1,4,6 C) 2,3,5 D) 1,2,5


15. Oddiymoddalarnitanlang.

1) muz 2) temir 3) bo’r 4) azot5)ozon 6) fosfin7) karbin8) olmos9) "quruqmuz" 10) bertoletuzi

A) 2,4,5,7,8 B) 1,2,4,5,8 C) 2,4,5,8,10 D) 1,3,5,7,9
16. Allotropiyadebnimagaaytiladi?

A) aynibirelementbirnechaoddiymoddahosil qiladigan hodisagaaytiladi

B) tarkibi, miqdoribirxilbo`lgan, lekintuzilishi bilan farq qiladigan moddalarga aytiladi

C) tarkibi, miqdori bir xil bo`lgan, lekin tuzilishi va kimyoviy xossalari bilan farq qiladigan moddalarga aytiladi

D) bitta element atomlaridan iborat bo`lgan murakkab moddaga aytiladi
17. Allotropiya hodisasining sababi nimada?

A) moddalar tarkibidagi molekulalar soni turlicha ekanligi

B) suyuqlanysh temperaturasidagi farqlar

C) molekulada atomlar soni turlicha ekanligi

D) ikki xil molekulaning o`zaro birikkanligi
18. Allotropiya hodisasining mohiyati nimada?

1. Atomyadrosidagi neytronlar sonining turlicha bo`lishi

2. Molekuladagi atomlar soni turlicha bo`lishi

3. Kristall tuzilishining turlicha bo`lishi

4. molekulada kimyoviy bog`larning turlicha bo`lishi

5. moddaning turli agregat holatlarda bo`lishi

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 4,5
19. Uglerod elementining allotropik shakl o’zgarishlari qaysi javobda berilgan?

A) olmos, grafit, karbin, fulluren B) monoklinik, rombik, plastik C) oq, qora, qizil C) prizmatik, rombik, plastik, monoklinik


20. Allotropik shakl o`zgarishlariga ega bo`lgan elementlar qatorini belgilang.

A) xlor, kislorod, fosfor, selen

B) uglerod, fosfor, azot, odtingugurt

C) selen, uglerod, fosfor, kislorod

D)fosfor, vodorod, azot, kislorod
21. Allotropik shakl o`zgarishni namoyon qiladigan elementlar qatorini ko`rsating.

A) kislorod, azot, brom, simob

B) fosfor, qalay, selen, tellur

C) oltingugurt, ftor, yod, rux

D) oltingugurt, uglerod, vismut, litiy
22. Quyidagi moddalar turidan qaysinisi allotropik shakllarga xos?

A) suv, bug, muz B) suv, tuman, shudring

C) vodorod, xlor, kislorod D) uglerod, karbin, grafit
23. Qaysi qatordagi elementlar allatropik shakllarga ega?

A) Kislorod, azot, uglerod B) Fosfor, kislorod, brom

C) Kislorod, fosfor, xlor D) Kislorod, fosfor, uglerod
24.Allotropik shakl o`zgarishlariga ega bo`lgan beshinchi guruh elementini aniklang.

A) uglerod B) fosfor C) kislorod D) oltingugurt


25. Allotropik shakl o`zgarishlari mavjud elementlar qatorini ko`rsating.

A) kislorod, vodorod, xlor B) kislorod, fosfor, oltingugurt C) xlor, azot, fosfor D) ftor, kaliy, kislorod


26 Qaysi elementlar allotropik shaklga ega?

1. Kislorod 2. Vodorod 3.Ftor 4.Kremniy 5. Uglerod

A) 1 va 5 B) 1 va 2 C) 1 va 3 D) 1 va 4
27. Qaysi moddalarda allotropiya hodisasi kuzatilmaydi?

1) brom 2) kislorod 3) uglerod

4) qalay 5) ftor 6) fosfor

A) 1,3 B) 2,4 C) 3,4 D) 1,5


28. Qaysi elementlar allotropik shakllarga ega emas?

A) H, O, N B) O, C, P C) S, P, OD) F, Cl, Br


29. Allotropiyaxodisasikuzatilmaydiganmoddaniko`rsating.

A) kislorod B) xlor C) oltingugurt D) fosfor


30. Uglerod elementi quyidagi qaysi moddalar tarkibiga kirgan?

1)karbid2) ohaktosh 3) osh tuzi

4)chili selitrasi 5) bertole tuzi 6) ichimlik soda

A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 1,2,5 D) 1,2,6


31. Tarkibida allotropik shakl o’zgarishlariga ega bo`lgan elementli moddalar qatorini belgilang:

1) ammoniy gidroortofosfat2) ammoniy digidrofosfat

3)ammoniy xlorid4) silvinit

5)fosfat kislota 6) ammoniy sulfid

A) 1,2,5,6 B) 1,2,3,4 C) 1,2,3,5 D) 2,3,4,5
32. Tarkibida allotropik shakl o’zgarishli elementlar bo`lgan moddalarni toping.

1) SO2 2) NaCl 3) Al2S3 4) NaF

5) PH3 6) NH3 7) K2Se 8) SnCl2

A) 2,4,5,7 B) 1,3,4,6,8

C) 3,5,6,7,8 D) 1,3,5,7,8
33. Faqat kimyoviy elementlar keltirilgan qatorni aniqlang.

A) ozon, kislorod, olmos, vodorod

B) olmos, ozon, grafit, uglerod

C) uglerod, kislorod, vodorod, azot

D) azot, ozon, vodorod, kislorod
34. Olmos qaysi element atomlaridan tashkil topgan oddiy modda?

A) O B) C C) P D) Au


35. Ozon qaysi element atomlaridan tashkil topgan oddiy modda?

A) O B) C C) P D) Au


36. Grafit qaysi element atomlaridan tashkil topgan oddiy modda?

A) O B) C C) P D) Au


37. Uglerod elementi quyidagi qaysi moddalar tarkibigakirmagan?

1) karbid2) ohaktosh 3) osh tuzi

4) Chili selitrasi5) Bertole tuzi6) ichimlik soda

A) 3,4 B) 1,2,6 C) 3,4,5 D) 1,2,5


38. Valentlik tushunchasi fanga kim tomonidan kiritilgan?

A) Mendeleyev B) Lomonosov

C) Avogadro D) Frankland
39. Valentligi o’zgaruvchan elementlarni tanlang.

1) magniy 2) xlor 3) temir 4) kaliy 5) azot 6) ftor

A) 1,3,5 B) 2,4,6 C) 1,2,5 D) 2,3,5
40. Qaysi elementlar ikki valentli bo’la oladi?

1) temir 2) aluminiy 3) fosfor 4) uglerod 5) berilliy 6) bor

A) 1,3,5 B) 2,4,6 C) 1,2,5 D) 1,4,5
41. Quyidagilardan qaysi biri o’zgaruvchan valentli bo’la oladi?

A) kaliy B) bor C) uglerod D) kislorod


42. Quyidagilardan qaysilari 3 valentli bo’la oladi?

1) temir 2) qalay 3) oltin 4) kalsiy 5) fosfor

A) 1,3,5 B) 1,3 C) 2,4 D) 1,2,3,5
43. Valentligi doimiy bo’lgan elementlarni tanlang.

1) bor 2) oltingugurt 3) temir 4) kalsiy 5) marganes 6) ftor

A) 1,3,5 B) 1,4,6 C) 1,2,5 D) 2,4,5
44. Quyidagilardan qaysilari 2 valentli bo’la oladi?

1) temir 2) qalay 3) oltin 4) kalsiy 5) fosfor

A) 1,3,5 B) 1,3 C) 1,2,4 D) 1,2,3,5
2. Oksidlar

1. Oksid - ………

A) suvda erishidan kislota yoki asos hosil bo’ladigan birikmalar

B) har qanday moddalarning kislorod bilan reaksiyasi mahsuloti

C) biri kisorod bo’lgan ikki elemendan tashkil topgan murakkab modda

D) kislorod qatnashgan har qanday birikma


2. Quyidagi oksidlardan qaysi biri azot (III) oksidi?

A) NO3 B) N2O3 C) NO2 D) N3O2


3. Quyidagi oksidlardan qaysi biri xlor (V) oksidi?

A) Cl5O B) Cl2O7 C) ClO5 D) Cl2O5


4. Quyidagi oksidlardan qaysi biri marga­nes (VII) oksidi?

A) MnO B) Mn2O7 C) MnO2 D) MnO3


5. Quyidagi oksidlardan qaysi biri oltingugurt (VI) oksidi?

A) SO B) SO6 C) SO2 D) SO3


6. Quyidagi oksidlardan qaysi biri marga­nes (IV) oksidi?

A) MnO B) MnO4 C) MnO2 D) MnO3


7. Qaysi oksid mahalliy tilda ohak deb yuritiladi?

A) H2O B) Na2O C) CaO D) MgO


8. H2O ning kimyoviy nomi qanday?

A) suv B) vodorod oksid

C) divodorod monooksid D) kislorod gidrid
9. Berilliy oksidini aniqlang.

A) BeO B) BeO2 C) Be2O3 D) Be2O


10. MnO3 ning nomini aniqlang.

A) marganes oksidi B) marganes(VI)oksid

C) marganes(III)oksid D) marganes(IV)oksid
11. Azot qanday oksid hosil qilmaydi?

A) NO3 B) N2O3 C) NO2 D) N2O5


12. Azot qanday oksid hosil qilmaydi?

A) NO B) N2O C) N2O4 D) N3O2


13. Quyidagi qaysi oksid uchramaydi?

A) CrO B) Cr2O3 C) CrO3 D) CrO4


14. Marganesning qaysi oksidi uchramaydi?

A) MnO B) Mn2O5 C) Mn2O3 D) MnO3


15. Quyidagi oksdlardan qaysi biri noto’g’ri nomlangan?

A) MgO – magniy oksid B) ZnO – rux oksid

C) HgO – simob oksid D) CO – is gazi
16. Quyidagi oksdlardan qaysi biri noto’g’ri nomlangan?

A) CuO – mis(II)oksid B) SnO – qalay(II)oksid

C) PbO – qo’rg’oshin(II)oksid D) SrO – stronsiy(II)oksid
17. Fosforning oksidlari berilgan qatorni ko’rsating.

1) P2O3 2) P2O5 3) P4O6 4) P4O10

A) 1,2 B) 3,4 C) 2,4 D) barchasi tog’ri
18. Quyidagi qaysi oksidlarni metallar hosil qilgan?

1) NO3 2) Al2O3 3) CO2 4) Na2O 5) Cl2O5

6) Mn2O7 7) SeO2 8) V2O5 9) BeO 10) B2O3

A) 1,3,5,7,9 B) 2,4,6,8,10 C) 2,4,9,10 D) 2,4,6,8,9


19. Quyidagi oksidlardan qaysilarini metallmaslar hosil qilgan?

1) MgO 2) CO 3) H2O 4) CuO 5) SiO2

6) PbO2 7) SrO 8) As2O5 9) Ga2O3 10) CrO5

A) 1,3,4,6,7,9 B) 2,3,5,8 C) 1,2,4,6,7,8,10 D) 2,3,5,6,8,9,10


20. Azotning qaysi oksidi “kuldiruvchi gaz” deb ataladi?

A) NO B) N2O C) N2O3 D) NO2


21. Magniy oksidi oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


22. Karbonat angidrid oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


23. Alyuminiy oksidi oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


24. oltingugurt (VI) oksid oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


25. CO – is gazi oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


26. Temir (II)oksidi oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


27. Xrom (III) oksid oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


28. Marganes(VI)oksid oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


29. Azot (V) oksid oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


30. Azot(II) oksid oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


31. Qo’rg’oshin (IV) oksid oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


32. Qalay(II) oksid oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


33. Azot(IV) oksid oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


34. Marganes(II) oksid oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


35. Xlor (V) oksid oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) asosli B) kislotali C) amfoter D) indeferent


36. Fe3O4 qanday oksid?

A) aralash B) qo’sh C) amfoter D) befarq


37. Surik – Pb3O4 oksidlarning qaysi turiga kiradi?

A) aralash B) qo’sh C) amfoter D) indeferent


38. Quyidagilardan qaysi biri peroksid emas?

A) H2O2 B) Na2O2 C) Fe3O4 D) BaO2


39. Quyidagi qaysi birikmada elementning massa ulushi ko’proq?

A) Fe3O4 B) K2O2 C) H2O D) FeO


40. Ikki xil metallning II va III valentli aralash oksidlari – shpinel deyiladi. Quyidagilardan qaysi biri shpinel emas?

A) FeAl2O4 B) ZnAl2O4 C) MgFe2O4 D) KAlO2


41. Quyidagi oksidlardan qaysi biri asosli?

1) azot(I)oksid 2) azot(II)oksid

3) rubidiy oksid 4) azot(IV)oksid

5) uglerod(IV)oksid 6) uglerod(II)oksid

7) fosfor(III)oksid 8) fosfor(V)oksid

9) oltingugurt(VI)oksid 10) oltingugurt(IV)oksid

11) kaliy oksid 12) magniy oksid

13) alyuminiy oksid 14) kremniy(IV)oksid

A) 3,11,12 B) 3,11,12,13 C) 1,4,5,6,7,14 D) 2,8,9,10,14

42. Kislotali oksidlarni aniqlang?

1) azot(I)oksid 2) azot(II)oksid

3) rubidiy oksid 4) azot(IV)oksid

5) uglerod(IV)oksid 6) uglerod(II)oksid

7) fosfor(III)oksid 8) fosfor(V)oksid

9) oltingugurt(VI)oksid 10) oltingugurt(IV)oksid

11) kaliy oksid 12) magniy oksid

13) alyuminiy oksid 14) kremniy(IV)oksid

A) 3,11,12 B) 1,2,6,13 C) 4,5,7,8,9,10,14 D) 2,8,9,10,14


43. Amfoter oksidlarni aniqlang.

1) xrom(II)oksid 2) xrom(III)oksid

3) xrom(VI)oksid 4) marganes(II)oksid

5) marganes(IV)oksid 6) marganes(VI)oksid

7) marganes(III)oksid 8) marganes(VII)oksid

9) temir(II)oksid 10) temir(III)oksid

11) rux oksid 12) berilliy oksid

13) alyuminiy oksid 14) qalay(II)oksid

15) qalay(IV)oksid

A) 3,11,12,13,14 B) 1,11,12,13

C) 2,5,10,11,13,14 D) 2,5,10,11,12,13,14,15

44. Asosli oksidlarni aniqlang.

1) xrom(II)oksid 2) xrom(III)oksid

3) xrom(VI)oksid 4) marganes(II)oksid

5) marganes(IV)oksid 6) marganes(VI)oksid

7) marganes(III)oksid 8) marganes(VII)oksid

9) temir(II)oksid 10) temir(III)oksid

A) 1,4,7,9 B) 2,3,5,10 C) 1,2,4,8,9 D) 3,4,5,6,7,10


45. Kislotali oksidlarni aniqlang.

1) xrom(II)oksid 2) xrom(III)oksid

3) xrom(VI)oksid 4) marganes(II)oksid

5) marganes(IV)oksid 6) marganes(VI)oksid

7) marganes(III)oksid 8) marganes(VII)oksid

9) temir(II)oksid 10) temir(III)oksid

A) 1,4,7,9 B) 2,3,5,10 C) 1,2,4,8,9 D) 3,6,8
46. Ko‘rsatilgan qatordagi oksidlardan qaysilari amfoter?

A) FeO, Fe2O3, Fe3O4 B) Cu2O, CuO, CrO3

C) SnO, SnO2, HgO D) PbO, PbO2, Cr2O3
47. Qaysi qatordagi oksidlar kislotali?

A) K2O, CaO, Na2O B) Fe2O3, Al2O3, Cu2O

C) P2O5, N2O5, CO2 D) SO2, SO3, SrO
48. Qaysi qatordagi oksidlar suvda erib ishqorlar hosil qiladi?

A) SO2,CO2,P2O5 B) CaO,Na2O,K2O

C) Al2O3,Cr2O3,PbO2 D) K2O,HgO,Al2O3
49. Qaysi qatordagi oksidlar kislotali oksidlar hisoblanadi?

A) Mn2O7,Cl2O7,CrO3 B) CuO, HgO, FeO

C) Cr2O3, Al2O3,ZnO D) PbO2, Cu2O, Na2O
50. Qaysi qatordagi oksidlar kislotali oksidlar hisoblanadi?

A) ZnO,Cr2O3, BeO B) CuO,SO2, FeO

C) SO3,N2O5,B2O3 D) CaO,BaO,PbO
51. Qaysi oksidlar kislotava ishqorlar bilan reaksiyaga kirishadi?

A) Li2O, Hg2O, MnO B) Al2O3,ZnO, Cr2O3

C) NO, CO, CO2 D) Cu2O,Hg2O,Ag2O
52. Uglerod dioksid formulasini belgilang?

A) CO B) CO2 C) C2O3 D) CO3


53. Faqat asosli oksidlar berilgan qatorni ko`rsating.

A) CaO, Cu2O, ZnO B) NO, CO, SO

C) Na2O, SO2, Li2O D) CrO, BaO, K2O
54. Quyidagi oksidlardan qaysilari suvda eriydi?

I- Rb2O II- ZnO III- CuO IV- CaO

A) I,II B) II,III C) I,IV D) I,II,IV
55. Qaysi qatorda faqat amfoter oksidlar berilgan.

A) CO, NO, N2O B) Al2O3, BeO, CuO

C) ZnO, SnO, BeO D) FeO, ZnO, NO2
56. Indifferent oksidlar berilgan qatorni ko`rsating.

A) NO, CO, N2O B) CaO, CuO, CO2

C) SO3, NO2, H2O D) BaO,CO2,OF2
57. Quyidagi oksidlardan qaysilari faqat kislota bilan reaksiyaga kirishadi?

1) CO2 2) CuO 3) ZnO 4) Cr2O3 5) MgO

A) 1, 2 B) 2, 3 C) 3, 5 D) 2, 5 E) 2, 3, 5
58. Quyidagi metall oksilaridan qaysilari asosli xossaga ega?

1) Mn2O7 2) MgO 3) Cr2O3 4) MnO3

5) Na2O 6) FeO 7)BeO 8) ZnO

A) 1,2,3 B) 4,7,8 C) 4,5,7 D) 2,5,6


59.Qaysi metallarning oksidlari amfoter hususiyatli?

1. Mg 2. Be 3. Ca 4. Al

5. Zn 6. Ba 7. Cr(III) 8. Rb

A) 1,2,3,4 B) 2,3,4,5 C) 3,4,5,8 D)2,4,5,7


60. Quyidagi metall oksidlaridan qaysilari amfoter xossani namoyon etadi?

1) ZnO 2) CaO 3) NiO 4) BeO 5) CuO 6) Na2O

A) 5,6 B) 3,4 C) 1,2 D) 1,4
61. Quyidagi metall oksidlaridan qaysilari amfoter xossaga ega?

1) CaO 2) FeO 3) Al2O3 4) SnO

5) Mn2O3 6) MnO3 7) CrO3 8) K2O

A) 1,2,3 B) 5,6,7 C) 2,4,8 D) 3,4,6


62. Quyidagi metall oksidlaridan qaysilari amfoter xossani namoen etadi?

1) FeO 2) MgO 3) K2O 4)Al2O3 5) MnO2 6) MnO

A) 1,2 B) 3,4 C) 5,6 D) 4,5
63. Ham kislota, ham ishqorlar bilan reaksiyaga kirishuvchi oksidlar qatorini ko’rsating.

A) MgO, CaO, CuO, CrO B) Na2O,K2O, Al2O3, Fe2O3

C) BeO, ZnO, Al2O3, Cr2O3 D) N2O, NO,N2O3, NO2
64. Suvda eriydigan oksidlarni ko’rsating.

1) kaliy oksid 2) alyuminiy oksid

3) kalsiy oksid 4) natriy oksid

5) temir (III) oksid 6) temir qo’sh oksidi

A) 1,2,3 B) 2,5,6 C) 1,3,5 D) 1,3,4
65. Quyidagi metall oksidlaridan qaysi biri suvda eriydi?

A) ZnO B) K2O C) FeO D) CuO


66. Oksidlarning qaysilarisuvdaeriydi?

1. K2O 2. Ag2O 3.Fe3O4 4.BaO 5.MgO 6. Cr2O3

A) 1,4 B) 1,2 C) 1,3 D) 2,4
67.Quyidagi asosli oksidlardan qaysilari suv bilan bevosita reaksiyaga kirishadi?.

1) K2O 2) A12O3 3) CuO 4)Na2O

5) Li2O 6) CrO 7)ZnO 8) NiO.

A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 1,4,5 D) 6,7,8 E) 2,3,8


68.Faqat kislotalar bilan reaksiyaga kirisha oladigan oksidni aniqlang.

A) rux oksid B) berilliy oksid C) uglerod (IV) oksid

D)bariy oksid
69. Tarkibida faqat kislotali oksidlar bo’lgan birikmalar qatorini toping.

A) CaO, P2O3, MnO, Cr2O3, CrO

B) SO3, CO2, SiO2, Mn2O7, SO2

C) CO2, CuO, SO2, SO3, MnO2

D) P2O3, CuO, SO2, NiO, MnO
70. Oksidlarning umumiy formulasini toping?

A) M(OH)n B) EOn C) EnO2 D) E2On


71. Qora rangli oksidni belgilang?

A) CaO B) CuO C) P2O5 D) Al2O3


3. Asoslar.

1. Qanday moddalar asoslar deyiladi?

A) metall atomlari va kislota qoldiqlaridan tashkil topgan moddalar

B) bitta yoki bir necha gidroksoguruhlar bilan birikkan metall atomlaridan tashkil topgan moddalar

C) biri kislorod bulgan ikki elementdan tashkil topgan moddalar

D) kislota va. tuzlarning ta’sirida o’z rangini o’zgartiradigan moddalar

E) qizdirganda tuz va suv xosil kiluvchi murakkab moddalar
2. Suvda eriydigan asoslarni ajrating .

1) NaOH 2) Fe(OH)3 3) Be(OH)2 4) KOH 5) Al(OH)3

A) 1,2 B) 3,4 C) 1,5 D) 1,4
3.Texnik nomi “kaustik” soda bo’lgan moddani toping?

A) litiy gidroksid B) natriy gidroksid

C) kaliy gidroksid D) rubidiy gidroksid
4. Qaysi gidroksidlar amfoter xossaga ega?

A) Zn(OH)2,Cr(OH)3 B) Al(OH)3,Cr(OH)2

C) Cr(OH)2, Ca(OH)2 D) KOH, NaOH
5. Gidroksidlarning qaysi biri amfoter xossaga ega?

A) Ca(OH)2 B) Fe(OH)3 C) Fe(OH)2 D) Mg(OH)2

6. Quyidagi gidroksidlarning qaysilari amfoter xossaga ega?

1) bariy gidroksid 2) berilliy gidroksid

3) rux gidroksid 4) xrom(III) gidroksid

5) alyuminiy gidroksid 6) magniy gidroksid

A) 1,2,3,4 B) 2,3,4,5 C) 3,4,5,6 D) 1,3,5,6
7.Quyidagi gidroksidlardan qaysilari amfoter xossaga ega?

1 ) NH4OH 2) KOH 3) Be(OH)2 4) Ca(OH)2

5)Zn(OH)2 6) Fe(OH)2 7) Cr(OH)3 8) Sn(OH)2

A) 1,3,5,7 B) 2,4,6,8 C) 2,3,5,7 D) 3,5,7,8


8. Quyidagi gidroksidning qaysilarini ularning tegishli oksidlariga suv ta’sir ettirib olish mumkin?

1) pyx gidroksid 2) alyuminiy gidroksid

3) xrom(III) gidroksid 4) berilliy gidroksid

5) kalsiy gidroksid 6) bariy gidroksid

7) rubidiy gidroksid 8) qo‘rgoshin(II) gidroksid

A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 5,6,7 D) faqat 7


9. So’ndirilgan ohakni toping?

A) CaO B) Ca(OH)2 C) NaOH D) Fe(OH)3


10. Mis (II) gidroksid qanday usulda olinadi?

A) misga suv ta'sir ettirib

B) mis oksidiga suv ta'sir ettirib

C) misning suvda eriydigan tuzlariga ishqor ta'sir ettirib

D) misning istalgan tuziga kislota ta'sir ettirib
11. Kalsiy gidroksidini qanday yo'lar bilan olish mumkin?

A) kalsiy metaliga suv ta'sir ettirib

B) kalsiy oksidiga suv ta'sir ettirib

C) kalsiyning istalgan tuziga kislota ta'sir ettirib

D) A va B javoblar to'g'ri
12. Qaysi javobdagi asos “zang” deb yuritiladi?

A) Ca(OH)2 B) Fe(OH)3 C) Fe(OH)2 D) Mg(OH)2


4. Kislotalar.
1. Potash – K2CO3va Bertole tuzi – KClO3qaysi kislotalarning tuzi hisoblanadi?

A) karbonat kislota va perxlorat kislota

B) karbonat kislota va xlorat kislota

C) sulfit kislota va xlorat kislota

D) sulfit kislota va perxlorat kislota
2.Quyida keltirilganlardan metafosfat kislotasini ko`rsating.

A) H3PO4 B)HPO3 C) H3PO3D) H4P2O7


3.Fosfat kislota molekulasining grafik formulasida nechta kislorod atomi o`zaro bir-biri bilan bog`langan.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 0


4. Suyultirilgan sulfat kislota tayyorlash uchun konsentrlangan kislota suvga quyiladi. Bunda teskari amalni bajarish ruhsat etilmaydi, chunki ...

A) yong`in sodir bo`lishi mumkin

B) zaharli gaz mahsulotlarihosil bo`lishi mumkin

C) suv parchalanishi mumkin

D) katta miqdordagi issiqlik ajralib chiqishi natijasida eritma sachrab ketishi mumkin.
5. Sulfat va perxlorat kislotalarning tegishli angidridlarining formulalarini ko’rsating.

A) oltingugurt(IV) oksid va xlor(I) oksid

B) oltingugurt(VI) oksid va xlor(VII) oksid

C) oltingugurt(VI) oksid va xnop(VI) oksid

D) oltingugurt(IV) oksid va xlor(VII) oksid

E) oltingugurt(VI) oksid va xlor(V) oksid


6. Sulfat va sulfit kislota angidridlarini belgilang?

A) SO2va SO3 B) SO3 va SO2 C) SO va SO2D) SO2 va SO


7. Quyidagi kislotalardan nechtasi kislorodsiz kislota?

1) nitrit kislota 2) sianid kislota 3) xlorit kislota 4) xlorid kislota 5) permanganat kislota 6) silikat kislota 7) bromid kislota

A) 4 B) 5 C) 6 D) 3
8. Uch negizli kislotalarni ajrating?

1) sulfat kilota 2) sianid kislota 3) xlorit kislota 4) sulfit kislota 5) permanganat kislota 6) borat kislota 7) ortofosfat kislota

A) 1,3,5,7 B) 1,4,7 C) 6,7 D) 2,3,5
9. Bir negizli kislotalarni ajrating?

1) sulfat kilota 2) sianid kislota 3) xlorit kislota 4) sulfit kislota 5) permanganat kislota 6) borat kislota 7) ortofosfat kislota

A) 1,3,5,7 B) 1,4,7 C) 6,7 D) 2,3,5
10. Kislotali akkumulatorlar tayyorlashda ishlatiladigan kislotani belgilang?

A) HCI B) HNO3 C) H2SO4 D) H2SO3


11. Pirofosfat kislota molekulasida jami bog’lar soni nechta?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16


12. Pirofosfat kislota molekulasida σ bog’lar soni nechta?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16


13. Sianid kislota molekulasida jami bog’lar soni nechta?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6


14. Sianid kislota molekulasida σ bog’lar soni nechta?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6


5. Tuzlar.

1. Tuzlar – ……….

A) tarkibida kislorod saqlagan murakkab moddalar

B) metall va metallmaslar o’rtasida hosil bo’lgan birikma.

C) tarkibida metall atomlari, shuningdek ammoniy gruppasi va kislota qoldig’i bo’lgan anorganik birikmalar

D) suvda eriydigan qattiq moddalar


2. Quyidagilardan qaysi biri natriy sulfit?

A) Na2S B) Na2SO3 C) NaSO3 D) Na2SO3


3. Ammoniy ortofosfatni ko’rsating.

A) NH4PO3 B) NH4PO4 C) (NH4)3PO4 D) NH4H2PO3


4. Aluminiy sulfatni ko’rsating.

A) AlSO4 B) Al2(SO4)3 C) Al3(SO4)2 D) Al(SO4)3


5. Quyidagilardan qaysi biri bariy metafosfat?

A) BaPO4 B) Ba3(PO4)2 C) Ba3(PO3)2 D) Ba(PO3)2


4. O’rta tuzni ko’rsating.

A) NaAl(SO4)2 B) (NH4)2HPO4 C) (CuOH)2CO3 D) Al4(P2O7)3 E) K3[Fe(CN)6]


5. Asosli tuzni ko’rsating.

A) NaAl(SO4)2 B) (NH4)2HPO4 C) (CuOH)2CO3 D) Al4(P2O7)3 E) K3[Fe(CN)6]


6. Nordon tuzni ko’rsating.

A) NaH2PO2 B) (NH4)2HPO4 C) (CuOH)2CO3D) BaHPO3

7. Qo’sh tuzni ko’rsating.

A) NaAl(SO4)2 B) Ca(ClO)Cl C) (CuOH)2CO3 D) Al4(P2O7)3 E) K3[Fe(CN)6]


8. Kompleks tuzni ko’rsating.

A) KAlO2 B) NaH2PO4 C) [Al(OH)2]2CO3 D) Fe2(SO4)3 E) K4[Fe(CN)6]


9. Qo’sh tuzni ko’rsating.

A) NaAlO2 B) Ca(ClO)Cl C) K2Cr2O7 D) NH4FeP2O7 E) K4[Fe(CN)6]


10. Kalsiy pirofosfat formulasini toping?

A) Ca2P2O7 B) Ca3(HP2O7)2 C) Ca4(P2O7)

D) Ca(P2O7)2
11. Temir (III) digidro ortofosfat formulasini toping?

A) Fe(H2PO4)2 B) Fe(H2PO4)3 C) Fe2(HPO4)3 D) FeH2PO4


12. Temir (II) digidro ortofosfat formulasini toping?

A) Fe(H2PO4)2 B) Fe(H2PO4)3 C) Fe2(HPO4)3 D) FeH2PO4


13. Temir (III) gidro ortofosfat formulasini toping?

A) Fe(H2PO4)2 B) Fe(H2PO4)3 C) Fe2(HPO4)3 D) FeH2PO4


14. Xrom (III) gidrokso sulfat formulasini toping?

A) CrOHSO4 B) (Cr(OH)2)2SO4 C) Cr(HSO4)3 D) (CrOH)2SO4


15. Xrom (III) digidrokso sulfat formulasini toping?

A) CrOHSO4 B) (Cr(OH)2)2SO4 C) Cr(HSO4)3

D) (CrOH)2SO4
16. Xrom (II) gidrokso sulfat formulasini toping?

A) CrOHSO4 B) (Cr(OH)2)2SO4 C) Cr(HSO4)3

D) (CrOH)2SO4
17. Ammoniy tri gidro pirofosfat formulasini toping?

A) NH4H3P2O7 B) (NH4)2H2P2O7C) (NH4)3PO4

D) (NH4)3HP2O7
18. Ammoniy ortofosfat formulasini toping?

A) NH4H3P2O7 B) (NH4)2H2P2O7C) (NH4)3PO4 D) (NH4)3HP2O7


19. Qaysi tuz karbonat kislotaning nordon tuzi?

A) potash B) oxaktosh C) ichimlik sodasi D) marmar


20. Digidroortofosfat qoldigi bo’lgan tuzni aniqlang.

A) Na2HPO4 B) Na3PO4 C) CaHPO4 D) Ca(H2PO4)2


21. Qo’rg’oshin(II)-sulfid formulasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) PbS B) Pb2S C) PbS2 D) Pb3S2


22. Moddalarning qaysilari gidrofosfat deb nomlanadi?

1) Na3PO4 2) K2HPO4 3) NaH2PO4

4)(NH4)2HPO4 5) LiH2PO4 6) CaHPO4.

A) 1,2,3 B) 1,3, 5 C) 2, 3, 4 D) 2,4,6


23.Alyuminiydigidroksosulfatformulasiniko’rsating.

A) Al2(SO4)3 B) Al(OH)SO4 C) [Al(OH)2]2SO4 D) Al(HSO4)3


24. Qaysi kislota nordon tuz hosil qila olmaydi?

A) nitrat kislota B) sulfat kislota C) borat kislota D) ortofosfat kislota


25. Qaysi kislota nordon tuz hosil qila oladi?

A) nitrat kislota B) xlorid kislotaC) borat kislota D) sianid kislota


26. Metallar bilan 3 xil tuz hosil qiladigan kislotalarni tanlang? 1) H3PO4 2) HClO3 3) H3BO3 4) H2CO3 5) H2S 6) HNO3

A) 1,6 B) 4,5 C) 1,3 D) 2,6


27. Metallar bilan 1 xil tuz hosil qiladigan kislotalarni tanlang? 1) H3PO4 2) HClO3 3) H3BO3 4) H2CO3 5) H2S 6) HNO3

A) 1,6 B) 4,5 C) 1,3 D) 2,6


28. Metallar bilan 2 xil tuz hosil qiladigan kislotalarni tanlang? 1) H3PO4 2) HClO3 3) H3BO3 4) H2CO3 5) H2S 6) HNO3

A) 1,6 B) 4,5 C) 1,3 D) 2,6


29. Metallar bilan ko’pi bilan 2 xil nordon tuz hosil qiladigan kislotalarni tanlang? 1) H3PO4 2) HClO3 3) H3BO3 4) H2CO3 5) H2S 6) HNO3

A) 1,6 B) 4,5 C) 1,3 D) 2,6


30. Metallar bilan nordon tuz hosil qila olmaydigan kislotalarni tanlang?

1) H3PO4 2) HClO3 3) H3BO3 4) H2CO3 5) H2S 6) HNO3

A) 1,6 B) 4,5 C) 1,3 D) 2,6
31. Texnik nomi “potash” bo’lgan tuz qaysi kislota tuzi hisoblanadi?

A) xlorid kislota B) nitrat kislota C) karbonat kislota

D) xlorat kislota
32. Texnik nomi “lyapis” bo’lgan tuz qaysi kislota tuzi hisoblanadi?

A) xlorid kislota B) nitrat kislota

C) karbonat kislota D) xlorat kislota
33. Texnik nomi “bertole” tuzi bo’lgan tuz qaysi kislota tuzi hisoblanadi?

A) xlorid kislota B) nitrat kislota

C) karbonat kislota D) xlorat kislota
34. Silvinit tuzi qanday tuz turkumiga kiradi?

A) nordon B) aralash C) qo’sh D) o’rta


35. Al2(SO4)3 takibidagi σ va π bog’lar sonini toping?

A) 20;6 B) 24;2 C) 18;6 D) 22;8


36. Ca(ClO3)2 takibidagi σ va π bog’lar sonini toping?

A) 10;2 B) 12;2 C) 8;1 D) 8;4


37. Temir (III) gidrosulfat takibidagi σ va π bog’lar sonini toping?

A) 20;6 B) 14;2 C) 18;6 D) 22;8


38. Rux digidroarsenat takibidagi σ va π bog’lar sonini toping?

A) 20;6 B) 14;2 C) 18;6 D) 22;8


39. Kalsiy gidrookso xorid takibidagi σ va π bog’lar sonini toping?

A) 2;1 B) 4;2 C) 3;0 D) 4;0


40. Qaysi modda tarkibida σ va π bog’lar soni o’zaro teng? [n(σ) = n(π)]

A) K2SO4 B) Ca(ClO3)2 C) KCN D) BaCO3

41. Qaysi modda uchun n(σ) = 2n(π) holat o’rinli.

A) K2SO4 B) Ca(ClO3)2 C) KCN D) BaCO3


42. Qaysi modda uchun n(σ) = 3n(π) holat o’rinli.

A) K2SO4 B) Ca(ClO3)2 C) KCN D) BaCO3


43. Qaysi modda uchun holat o’rinli.

A) H4P2O7 B) MgSO4 C) NaClO2 D) K3PO4


44. Qaysi modda uchun holat o’rinli.

A) H4P2O7 B) MgSO4 C) NaClO2 D) K3PO4


45. Qaysi modda uchun holat o’rinli.

A) H4P2O7 B) MgSO4 C) NaClO2 D) K3PO4


46. Al2(SO4)3, Cr(HSO4)3 va AlOHSO4 lardagi jami bog’lar sonini belgilang?

A) 54 B) 58 C) 24 D) 48


6. Binar birikmalar.

1. Natriy peroksid formulasini toping?

A) Na2O B) Na2O2 C) NaO2 D) Na3O
2. Bariy peroksid formulasini toping?

A) Ba2O B) Ba2O2 C) BaO2 D) Ba3O


3. Kalsiy nitridni ko’rsating.

A) CaN B) CaN2 C) Ca2N3 D) Ca3N2


4. Aluminiy karbidni ko’rsating.

A) AlC B) Al2C3 C) Al4C3 D) Al3C4


5. Metalmas peroksidini toping?

A) Na2O2 B) H2O2 C) K2O2 D) BaO2


6. Kalsiy gidrid formulasini belgilang?

A) CaH B) CaH2 C) Ca2H3 D) Ca3H2


7. Vodorod peroksid stuktura formulasidagi jami bog’lar sonini belgilang?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5


8. Nitrid birikmalarda azot necha valentli bo’ladi?

A) IV B) III C) II D) I


9. Litiy nitrid formulasini toping?

A) LiN B) LiN2 C) Li2N3 D) Li3N


10. Magniy silitsid tarkibi qanday?

A) Mg2Si B) MgSi2 C) Mg3Si4 D) Mg2Si3


11. H2O2 tarkibidagi σ bog’lar soni belgilang?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 52-mavzu testi.
1.Sof modda va aralash moddalar. Aralashmalarni ajratish usullari.

1. Kimyoviy toza bo’lgan moddani aniqlang.

A) olmos B) dengiz suvi C) generator gazi

D) benzin


2. Quyidagilardan kimyoviy toza moddalarni belgilang.

A) bronza B) tabiiy gaz C) havo D) soda


3. Qanday yo‘l bilan osh tuzi eritmasidan tuzni ajratib olish mumkin?

A) Filtrlash yo‘li bilan B) Bug‘latish yo‘li bilan

C) Magnit yordamida D) Ajratish voronkasi bilan
4. Qanday yo‘l bilan temir qirindisi va oltin qirindisini bir biridan ajratib olish mumkin?

A) Filtrlash yo‘li bilan B) Bug‘latish yo‘li bilan

C) Magnit yordamida D) Ajratish voronkasi bilan
5. Tabiatda sof moddalar ko’pmi, aralash moddalar ko’pmi?

A) sof moddalar ko’p B) aralash moddalar ko’p C) har ikkisi teng miqdorda tarqalgan D) aralash moddalar deyarli uchramaydi


6. Moddalarni qattiq holatdan suyuqlanmasdan bug‘ holatiga o‘tib ketish hodisasiga ...................... deyiladi.

A) kondensatlanish B) sublimatlanish

C) dissosiyalanish D) konveksiyalanish
10. Sublimatsiya xossasiga ega bo’lgan birikmalarni ko`rsating.

I – Iod kristallari II – Muz

III – CO2 (qattiq) IV – Osh tuzi

A) I, II B) II, III C) I, III D) II, IV


11. Aralashmalarni tanlang?

1) yodlangan osh tuzi 2) suv bug’i 3) asal 4) mis sim 5) sut 6) o’simlik moyi

A) 1,2,5 B) 3,4,6 C) 2,4 D) 1,3,5,6
12. Sof moddalarni tanlang?

1) yodlangan osh tuzi 2) suv bug’i 3) asal 4) mis sim 5) sut 6) o’simlik moyi

A) 1,2,5 B) 3,4,6 C) 2,4 D) 1,3,5,6
13. Tarkibi va xossalari butun hajmi bo’yicha bir xil bo’lgan modda ........ modda deyiladi.

A) aralash B) sof C) oddiy

D) murakkab
14. Gomogen (a) va geterogen (b) aralashmalarni farqlang?

I) shakarning suvli eritmasi II) loyqa suv III) osh tuzining suvli eritmasi

A) a-I; b-II,III B) a-I,II; b-III C) a-I,III; b-II D) a-III; b-I,II
15. Geterogen aralashmalarni ajratish usullarini tanlang?

1) filtrlash 2) distillash 3) bug’latish 4) tindirish

A) 1,2 B) 1,4 C) 2,3 D) 2,4
16. Gomogen aralashmalarni ajratish usullarini tanlang?

1) filtrlash 2) distillash 3) bug’latish 4) tindirish

A) 1,2 B) 1,4 C) 2,3 D) 2,4
17. Osh tuziga qum aralashgan, qanday tartibni bajarib toza osh tuzini ajratib olish mumkin?

1) ifloslangan osh tuzi 2) eritmani filtrlash 3) ifloslangan osh tuzini suvda eritish 4) filtratni bug’latish 5) toza osh tuzi

A) 1→2→4→3→5 B) 1→4→2→3→5

C) 1→2→3→4→5 D) 1→3→2→4→5


18. Sizga oltingugurt, temir qipig’i va shakar moddalarining aralashmasi berilgan. Bu aralashmani tarkibiy qismlarga ajratish ketma ketligini toping?

1) suvda eritish 2) magnitlash 3) filtrlash 4) bug’latish

A) 1→2→4→3 B) 2→4→1→3

C) 2→1→3→4 D) 1→3→2→4


19. Suvda eriydigan tuzlarni suvdan ajratish usulini belgilang?

A) filtrlash B) distillash C) bug’latish

D) tindirish
20. Qaynash xarorati turlicha bo’lgan gomogen suyuqliklar aralashmasini ajratish usulini belgilang?

A) filtrlash B) distillash C) bug’latish

D) tindirish
21. Tinishi qiyin yoki uzoq vaqtga cho’ziladigan geterogen aralashmani ajratish usulini belgilang?

A) filtrlash B) distillash C) bug’latish

D) tindirish

2. Kimyoviy va fizik hodisalar.

1. Quyidagilardan fizikaviy hodisani aniqlang.

A) sutdan qatiq olish B) shamning yonishi

C) muzning erishi D) temirning zanglashi


2. Quyidagilardan kimyoviy hodisani aniqlang.

A) havodan kislorod olish B) temirning zanglashi

C) qalayning suyuqlanishi D) shamning erishi
3. Quyidagilardan qaysilari fizikaviy jarayon hisoblanadi.

1) sumalakning erishi. 2) sumalak pishirish.

3) temirning zanglashi. 4) kisloroddan ozon olish

5) havoni suyultirib kislorod olish. 6) suvni elektrolizidan kislorod olish

A) 1,3,5 B) 2,4,6 C) 1,5 D) 1,2,5,6
4. Quyidagi jarayonlardan kimyoviy hodisani aniqlang.

1) oltingugurtni suyuqlanishi. 2) oltingugurtning yonishi.

3) shisha pishirish. 4) shishani maydalash. 5) shakarning erishi.6) shakarning ko‘mirlanishi.

A) 1-2-3 B) 2-4-5 C) 1-4-5 D) 2-3-6


5. Quyidagilardan qaysilari kimyoviy jarayon?

1) qo`rg`oshining suyuqlanishi 2) temirning xlorlanishi

3) kalsiy karbonatning parchalanishi 4) kislotadan vodorodning siqib chiqarilishi

5) iodning sublimatlanishi 6) osh tuzining suvda erishi

A) 2,3,4 B) 2,3,4,6 C) 1,2,3,4 D) 3,4,5,6
6. Quyidagilardan qaysilari fizikaviy jarayon?

a. muzning erishi b. magniyning xlorlanishi

c. sutning achishi d. naftalinning sublimatlanishi e. metanning yonis

A) a,d B) b,c,e C) a,c,d D) faqat a


7. Quyidagilardan xato ma’lumotlarni toping.

1) fizikaviy hodisalar paytida molekulalar saqlanib qoladi, kimyoviy hodisalar paytida esa ularning o’rnida yangi moddalar hosil bo’ladi.

2) Molekulalar to’xtovsiz harakatda bo’ladi, ularning harakat tezligi temperatura ko’tarilishi bilan kamayadi.

3) modda molekulalari orasida ma’lum masofa bo’lib, uning o’lchami moddaning agregat holatiga bog’liq bo’ladi.

4) qattiq moddalarda molekulalarning o’zaro tortilishi kuchi gazlardagiga ko’ra kuchsiz.

5) bir turdagi atomlar boshqa turdagi atomlardan massasi va xossalari jihatidan farq qiladi.

A) 1,3,5 B) 2,3,5 C) 1,3,4,5 D) 2,3,4,5
8. Quyidagi xodisalarning qaysi guruhi kimyoviy jarayonga taalluqli?

A) Suvning qaynashi, simob oksidning parchalanishi

B) Suvning muzlashi, qo`rg`oshining suyuqlanishi

C) Temirning xlorlanishi, kalsiy karbonatning parchalanishi

D) Kislotadan vodorodning siqib chiqarilishi, iodning sublimatlanishi
9. Quyidagi jarayonlarning qaysilari kimyoviy jarayon?

1) metanning yonishi 2) aluminiy simining cho`zilishi

3) muzning erib suyuq holga o`tishi 4) temirning zanglashi 5) suvning bug`lanishi

A) 1,2 B) 3,4 C) 3,5 D) 1,4


10. Qaysi holatlarda kislorod ajralib chiqishi kimyoviy hodisalarga asoslangan?

1) kaliy permanganatdan 2) suyuq havodan

3) simob oksididan 4) isitilgan dengiz suvidan

A) 1,3 B) 1,2 C) 2,3 D) 3,4


11. Quyidagilarning qaysilari kimyoviy hodisa?

1) qog`ozning yonishi 2) mis simining qizdirilganda qorayishi

3) suvning muzlashi 4) temirning magnitga tortilishi

5) yog`ning benzinda erishi 6) sutning achishi

A) 3,4 va 6 B) 2,5 va 6 C) 1,2 va 6 D) 2,3 va 5
12. Quyidagi jarayonlardan kimyoviy hodisalarni ajrating:

1) oltingugurtning suyuqlanishi 2) oltingugurtning yonishi

3) shisha pishirish 4) shishani maydalash

5) shakarning erishi 6) shakarning ko`mirlanishi

A) 1,2,3 B) 1,2,4 C) 2,3,4 D) 2,3,6
13. Kimyoviy hodisalarga kirmaydigan jarayonni ko`rsating.

A) uzum sharbatining bijg`ishi B) benzinning yonishi

C) yog`ning sovuqda qotishi D) ohakning so`ndirilishi
14.Quyidagilarning qaysilari fizikaviy hodisa?

1) mis idishning havoda qorayishi 2) suvning muzlashi

3) kislotaga asos ta’sir ettirish 4) qumni sement bilan aralashtirish

5) havoni sovutib kislorod olish 6) metallning havoda oksidlanishi

A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 2,4,5 D) 1,3,6

15. O’zgarishlar orasidan kimyoviy jarayonga taalluqli bo’lganlarini toping.

1) kislorodning ozonga aylanishi. 2) kislorodni suyultirilgan havodan olish.

3) simob(II)oksiddan kislorod olish. 4) suvni qaynatish.

A) 1,3 B) 2,4 C) 2,3,4 D) 1,3,4

16. Quyidagilarning qaysilari kimyoviy hodisa hisoblanmaydi?

1) mis idishning havoda qorayishi 2) suvning muzlashi

3) kislotaga asos ta’sir etishi 4) qumni sement bilan aralashtirish

5) havoni sovutib kislorod olish 6) metallning havoda oksidlanishi

A) 2,4,5 B) 2,3,6 C) 1,2,3 D) 1,3,6


3. Indeks va koeffitsient. Moddalarning agregat holatlari.
1.Indeks bu…

A) modda molekulalari sonini ko’rsatuvchi son.

B) modda molekulasi tarkibidagi atomlar sonini ko’rsatuvchi son.

C) modda molekulalari yoki atomlar sonini ko’rsatuvchi son.

D) element valentlik qiymatini ko’rsatuvchi son.
2. 3O2 ifodada indeks (a), koeffitsient (b) son qiymatlari berilgan javobni toping?

A) a-3; b-2 B) a-2; b-3 C) a-6; b-3 D) a-5; b-2


3. Koeffitsient bu…

A) modda molekulalari sonini ko’rsatuvchi son.

B) modda molekulasi tarkibidagi atomlar sonini ko’rsatuvchi son.

C) modda molekulalari yoki atomlar sonini ko’rsatuvchi son.

D) element valentlik qiymatini ko’rsatuvchi son.

4. Moddalar qanday agregat holatda uchraydi?

A) gaz, suyuq, qattiq B) gaz, suyuq, qattiq, bug’

C) gaz, suyuq, qattiq, plazma D) gaz, suyuq, qattiq, plazma, suyuq kristall


5. Aniq shakl va hajmga ega bo’lgan modda qanday agregat holatda bo’ladi?

A) gaz B) suyuq C) qattiq D) plazma


6. Aniq hajmga ega lekin shakli aniq bo’lmagan modda qanday agregat holatda bo’ladi?

A) gaz B) suyuq C) qattiq D) plazma


7. Aniq shaklga ham, aniq hajmga ham ega bo’lmagan modda qanday agregat holatda bo’ladi?

A) gaz B) suyuq C) qattiq D) plazma


8. Qanday agregat holatda zarrachalar eng tartibsiz bo’ladi?

A) gaz B) suyuq C) qattiq D) A va B


9. Qaysi moddaning qaynash temperaturasi eng past?

A) NaCl B) H2O C) O2 D) H2SO4


10. Qaysi moddaning qaynash temperaturasi eng yuqori?

A) NaCl B) H2O C) O2 D) H2SO4


11. Qaysi modda 101,3 kPa bosimda 100 0C dan yuqorida bug’ holatda bo’ladi?

A) NaCl B) H2O C) O2 D) H2SO4.
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa