# Yosh fiziologiyasi nimani o`rganadi


#. «Zamonaviy tibbiyot kasalliklarning hamma sabablarini bilib olgandagina kelajak tibbiyotga, ya`ni keng ma`noda gigigiyenaga aylanadi » Ushbu fikr kimga tegishliDownload 42.4 Kb.
bet2/2
Sana20.01.2020
Hajmi42.4 Kb.
1   2

#. «Zamonaviy tibbiyot kasalliklarning hamma sabablarini bilib olgandagina kelajak tibbiyotga, ya`ni keng ma`noda gigigiyenaga aylanadi » Ushbu fikr kimga tegishli?

# Nafas olish sistemasi organlari ketma-ketligini aniqlang?

#. Ko`z shoh pardasi, gavhari orqali sariq dog` markaziga o`tgan chiziq nima deyiladi?

#. Sinf honalarining modeli,o’quvchilarning bo’yiga mos jihozlar turlarini, partada to’g’ri o’tirish yo’llarini ishlab chiqqan olim kim.#. Zararli reflekslar qanday paydo bo`ladi?

#. Ko`z gavharining yaqindagi buyumlarga qaraganda qalinlashishi, uzoqdagi buyumlar gaqaraganda yassilanishi nima deyiladi?

#. Daltonizm qanday kasallik

#. Bolalarda tovushlarni ajratish necha oyligidan shakllanadi?

-#. Tik turganda boshi biro z oldinga egilgan, yelkalari oldinga osilgan, ko`krak qafasi botiqroq, qorni oldinga chiqqan- bu qanday qomat?#. 18-asrda “Refleks” iborasini kim joriy qilgan?

#. Kalla suyaklaridagi liqildoqlar suyaklanishi davri qachon tugaydi?

# Rangdor pardada qaysi muskullar qisqarganda ko`z qorachig`I torayadi?

#. Ko`rish analizatorining markazi bosh miya yarimsharlar po`stlog`ining qaysi qismida joylashgan?

# Ko`zning oldingi kamerasi qayerda joylashgan?

# Bolalarda qaysi rangni sezish avval shakllanadi?

# Eshitish organining qaysi qismi tovushni sezadi?

# Turli tovushlarni analiz qilish ________ dan boshlanadi.

# Hazm qilish yo`lining qaysi qismida suvning qonga so`rilishi tez boradi?

# Ovqat hazm qilish sistemasining qaysi qismida oqsillar parchalanmaydi?

# Ingichka ichakning ichki shilliq qavatidagi bezlardan qanday fermentlar ajraladi?

# Uglevodlarni parchalovchi fermentlarni aniqlang.

# 4-sinf o`quvchilari uchun o`qish va yozish davrining davomiyligi.

# Qaysi organda glyukoza glikogen sifatida saqlanib turadi?

# Plazma tarkibining katta qismini nima tashkil qiladi?
# Gemoglabinning oqsilli qismi nima deyiladi?

# 100 % gemoglabinning miqdor ko`rsatkichi qancha?

# qonning 8-10 %ini qanday moddalalr tashkil qiladi?

# Trombositlar qayerda hosil bo`ladi?

# Qaysi shaklli element himoya vazifasini bajaradi?
# Qaysi shaklli element qonning ivishida muhim rol o`ynaydi?

# Yangi tig`ilgan bolalarda bir daqiqada pulsning soni.

# Fistula nima ?

# Ko`zning rangdor pardasida qanday muskullar joylashgan?

# Rangdor pardada qaysi muskullar qisqarganda ko`z qorachig`I torayadi?

# Axilov payi qaysi suyagiga birikkan.

# Har bir muskul qanday qismdan tuzilgan?

# Gigiyena fani nimani o`rganadi:

# Limfositlar qayerda hosil bo`ladi?

# Limfa aylanishining qon aylanishidan farqi nimada?

# Miya ko’prigida qaysi soha muskullarini harakatlantiruvchi nerv markazlari joylashgan .# Orqa miyaning bo’yin segmentida joylashgan nerv markazlari tananing qaysi qismlarining sezish va harakatlanish funksiyasini taminlayidi

# Simpatik nerv sistemasining markazlari orqa miyaning qaysi sohasida joylashgan.

# Parasimpatik nerv sistemasining markazlari bosh miya va orqa miyaning qaysi sohalarida joylashgan.

# Tashqi muhit omillari(iqlim tuproq va suv) ni jismoniy va ruhiy shakillanishiga ta’siri tog’risida fikr yuritgan olimni aniqlang.

#  « Hidoyat »(tibbiyotni o’rganuvchilarga qollanma ) kitobida nima haqida ma’lumot berilgan.

# « Organlar funksiyalari » kitobining muallifi kim.

#. Paratgormon garmoni nima vazifani bajaradi?

#. Dominanta hodisasi nechanchi yilda kim tomonidan isbotlangan?

#. Miopiya nima?

#. Ko`zning kolbasimon reseptorlari qanday ranglarni qabul qiladi?

 • #. Og`iz bo`shlig`ida qanday so`lak bezlari bor?

 • #. Ovqat hazm qilish sistemasi organlari ketma-ketligini aniqlang?

 • #. Enurez qanday kasallik?

 • #. Quyidagilardan qaysi yuqumli kasallik hisoblanmaydi?

# Nerv sistemasi qanday hujayralardan tashkil topgan?

 • # Orqa miya qanday funksiyani bajaradi?

 • # Bosh miyaning yuqori qismiga nimalar kiradi?

 • # Bosh miyaning quyi qismiga nimalar kiradi?

 • # Miyachada qanday nerv markazi bor?

 • # Bir vaqtda bir tartibdagi shartli reflekslarning uzluksiz ravishda tartib bilan kelishi va nerv tizimida bu ta’sirlarga javob qaytarish jarayoni nima deb ataladi?

 • # Reflektor qonuniyatining asoschilari kimlar?

 • # Muvozanat retsentorlari qayerda joylashgan?

 • # Bosh miya necha yoshgacha о‘sadi?

 • # Pisixogigiyena bu…

 • # Analizator qanday qismlardan tashkil topgan?

 • # Qanday organlar sezuv organlari deyiladi?

 • # Oliy nerv faoliyati bosh miyaning qaysi qismiga xos?

# Qalqonsimon bez qanday gormon sintezlanadi?

# Qaysi gormon gipofiz gormoni?

 • # Qalqonsimon bez gormonlari tarkibida qanday modda bо‘ladi?

 • # Nevroz bu…

 • # Ishchanlik qobilyatining ishga kirishish davrida nima kuzatiladi?

 • # Ishchanlik qobilyatining tо‘liq kompensatsiyadavrida nima kuzatiladi?

 • # Ishchanlik qobilyatining optimal ishchanlik davrida nima kuzatiladi?

 • # Suyaklar haqidagi fan qanday ataladi?

#Muskul asosiy vazifasi nima?

 • # Muskul tо‘qimasining qisqartiruvchi apparatiga nima kiradi?

 • # Skelet muskullarini qaysi nerv tizimi boshqaradi?

 • # Skelet muskul tо‘qimalari qanday xususiyatga ega?

 • # Suyakning sariq iligi qanday tо‘qima bilan tо‘lgan?

 • # Suyakning organik moddasi unga qanday xususiyat beradi?

 • # Suyakning anorganik moddasi unga qanday xususiyat beradi?

# 7-12 yoshli bolalar nima uchun jismoniy harakada tez charchaydi?

 • # Umurtqa pog‘onasi qanday qismlardan tashkil topgan?

 • # Peshona, chakka, tepa, ensa suyaklari umumiy nomi nima?

 • # Qaysi suyaklar yelka kamarini hosil qiladi?

 • # Qaysi suyak oyoq kamarini hosil qiladi?

 • # Kо‘krak qafasini qaysi suyaklar tashkil etadi?

 • # Muskul organ sifatida qanday qismlardan tashkil topgan?

# Fatsiya nima

# Muskul qisqaradi ammo harakat bо‘lmaydi bu muskulning qanday ishi deb ataladi?

 • # Muskul qisqaradi, harakat bо‘ladi bu muskulning qanday ishi deb ataladi?

# Suyak tо‘qimasi embrionning qaysi tuzilmasidan shakllanadi?

 • # 7 yashar bolalar sutkada qancha uxlash kerak?

 • О‘quvchining aqliy ishchanlik qobiliyati davrining qaysi birida ishga moslashadi?

 • # О‘quvchining aqliy ishchanlik qobiliyati davrining qaysi butun diqqatini ishga qaratadi?

 • # О‘quvchining aqliy ishchanlik qobiliyati davrining qaysi birida charchashning ilk belgilari paydo bо‘ladi?

 • # О‘quvchining aqliy ishchanlik qobiliyati davrining qaysi birida charchash oshib boradi?

 • # О‘quvchining aqliy ishchanlik qobiliyati davrining qaysi birida butunlay charchaydi?

 • # Maktab о‘quvchilari kasalliklariga nimalar kiradi?

 • # Dars jadvali qaysi qaysi gigiyenik talablar asosida tuziladi?

 • # О‘quvchilarni partalarga taqsimlashda nimalarga e’tibor beriladi?

# О‘qitishning fiziologik asosi nimadan iborat:

 • # Bolalar uchun vitaminlar qaysi jarayonlarda ishtirok etadi?

 • # 6 yoshda bola organizm о‘sishi uchun umumiy energiyaningnecha foizini ishlatadi?

 • # Ovqat hazm qilish organlariningahamiyati qanday?

 • # Bola organizmining о‘sishi va rivojlanishi uchun eng kerakli modda nima?

 • # Yoshning о‘sishi bilan organizmning suvga bо‘lgan talabi qanday о‘zgaradi?

 • # Oshqozon osti bezining chiqaruv nayi qayerga ochiladi?

 • # О‘tning chiqaruv nayi qayerga ochiladi?

 • # Hazm yо‘li organlari devor qanday qismlardan tashkil topgan?

# О‘n ikki barmoq, och va yonbosh ichak qaychi ichak qismlari?

 • # Tishqanday qismlardan tashkil topgan?

# Tishlar devori qanday qismlardan tashkil topgan?

 • # Yosh bolalar oshqozonining qaysi qismi yaxshi ishlamaydi?

 • # Qaysi anilizator tashqi, о‘rta va ichki qismlardan iborat?

# Eshituv nervi – retseptori qayerda joylashgan?

 • # Tashqi quloq qanday qismlardan tashkil topgan?

 • # Ichki quloq qismlar keltirilgan javobni toping

 • # О‘rta quloq qismlar keltirilgan javobni toping

 • # Kо‘z gavhari qanday xususiyatga ega?

 • # Analizatorlar qanday qismlardan iborat?

 • # Kо‘zi gavhari qanday vazifa bajaradi?

 • # Kо‘z qorachig‘i qanday vazifa bajaradi?

 • # Kо‘zning muguz pardasi qanday vazifa bajaradi?

 • # Yaqindan kо‘rish kimlarda kо‘proq uchraydi?

 • # Organizmning ichki muhitiga nimalar kiradi?

 • # Birinchi bolalik davrini belgilang

 • # Qiz bolalarda bo`yining o`sishi asosan necha yoshda to`xtaydi?

 • # Yangi tug`ilgan bolada orqa miya vazni necha gramm bo`ladi?

 • # Nafas olish sistemasi organlari ketma-ketligini aniqlang?

 • # Bola tug`ilganda uning bosh miya vazni necha gramm bo`ladi?

 • # Yangi tug`ilgan bolada ikki o`pkaning og`irligi qancha?

# Reflekslar haqdagi ta'limotni kim yaratgan?

# Uzunchoq miyadagi eng muhim hayotiy markaz qaysi?

# Yangi tug`ilgan bola miyachasining vaznini aniqlang?

# Bir yoshli bolalar bir kecha-kunduzda necha soat uxlaydi?

# Eritrositlar funksiyasini aniqlang ?

#. Ko`rish analizatorining markazibosh miya yarimsharlar po`stlog`ining qaysi qismida joylashgan?

#. Ichki sekretsiya bezlarining bir qismi hisoblangan qalqonsimon bez qanday garmon ishlab chiqaradi?

#. Buyrak usti bezlari necha gramm bo`ladi?

#. Ushbu garmonlarning qaysi biri bolalar va o`smirlarning o`sishi va rivojlanishini boshqaradi?

#. O`g`il bolalar rivojlanishidagi o`smirlik davrini belgilang?

#. Qiz bolalarga xos bo`lgan navqironlik davrini aniqlang?

#. Yangi tug`ilgan bolada ayrisimon bez vaznini aniqlang?

#. Shartli reflekslarning markazi qayerda joylashgan?

#. MNS da sodir bo`ladigan kasalliklardan birini aniqlang?

#. O`g`il bolalar bo`yiga o`sishi asosan necha yoshgacha davom etadi?

#. Eshitish organi yoki analizatorlarining markazi bosh miya yarim sharlari po`stlog`ining qaysi qismida joylashgan?

#. Gigiyena talablariga ko`ra, o`q`iyotgan yoki yozayotgan narsadan ko`zning uzoqligi necha sm bo`lishi tavsiya etiladi?

#. Yangi tug`ilgan bola bir kecha-kunduzda necha soat uxlaydi?

#. O`rta maktab yoshini belgilang?

#. Sezuvchi nerv tolalarining yallig`lanishi qanday kasallik?

#. Birinchi bolalik davrini belgilang.

#. Bola tug`ilgan dan keyin necha oyligidan boshlab hidni to’liq ajrata boshlaydi?

#. Kichik maktab yoshi necha yoshgacha

#. Yangi tug`ilgan bolaning orqa miya uzunligi qancha?

#. 1863 y “Boshmiya reflekslari” nomli asarni kim yozgan?

#. Tashqi rettseptorlar nima deb ataladi.

#. Ko`zning kolbasimon reseptorlari qanday ranglarni qabul qiladi?

#. Daltonizm qanday kasallik

#. Necha yoshda ta'm bilish retseptorlari sezuvchanligi ortib boradi?

#. Teridagi issiqni sezuvchi retseptorlarning soni qancha?

#. Hid bilish retseptorlarning sonini belgilang?

#. 18-asrda “Refleks” iborasini kim joriy qilgan?

#. Kalla suyaklaridagi liqildoqlar suyaklanishi davri qachon tugaydi?

#. Oyoq suyaklarining suyaklanishi necha yoshda tugaydi?

#. O`sish nima ?

#. Qonni zaharli moddalardan tozalaydigan a'zo?

#. Bolalarda ovqar hazm qilish organlarining yomon ishlashiga sabab bo`ladigan omillar.

#. Nafas olish markazi?

#. Leykotsitlar hosil bo`ladigan a'zo?

#. Buyraklar necha yoshgacha rivojlanadi?

#. Ter bezlari, soch xaltasi, yog` bezlari va retseptorlar terining qaysi qavatida joylashgan?

#. Bolalarda S vitamin yetishmasligi natijasida qanday kasallik kelib chiqadi?

#. Eritrositlar hosil bo`ladigan a`zo?

#. Og`iz bo`shlig`ida qanday so`lak bezlari bor?

#. Ovqat hazm qilish sistemasi organlari ketma-ketligini aniqlang?

#. Quyidagilardan qaysi yuqumli kasallik hisoblanmaydi?#. Immunitet nima?

#. Ko`rish analizatorining bosh miya yarimsharlar po`stlog`ining qaysi qismida joylashgan?

# Hazm qilish yo`lining qaysi qismida suvning qonga so`rilishi tez boradi?

# Ingichka ichakning ichki shilliq qavatidagi bezlardan qanday fermentlar ajraladi?

# Uglevodlarni parchalovchi fermentlarni aniqlang.

# 4-sinf o`quvchilari uchun o`qish va yozish davrining davomiyligi.

# Qaysi organda glyukoza glikogen sifatida saqlanib turadi?

# Plazma tarkibining katta qismini nima tashkil qiladi?

# Tug`ma reflekslarga quyidagilardan qaysi kiradi?

# Tug`ma refleksga quyidagilardan qaysi kirmaydi?

# Keng muskullar qayerda joylashgan?

# Qonning ivishida qanday vitamin muhim rol o`ynaydi?

# Antitoksin qanday modda hisoblanadi?

# Qon qaysi asbobda aylantirilsa ikki qismga ajraladi?

# Gemoglabin tarkibidagi Gem moddasi nima uchun sarflanadi?

# Yurak bo`lmalari va qorinchalarining qisqarishi __________ deyiladi.
Download 42.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar