Ўзбекистон республикаси транспорт вазирлиги ўзбекистон республикаси автомобиль йўллари қЎмитасиDownload 451 Kb.
bet1/9
Sana20.01.2020
Hajmi451 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТРАНСПОРТ ВАЗИРЛИГИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ ҚЎМИТАСИ

ТОШКЕНТ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ, ҚУРИШ ВА ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ ИНСТИТУТИ
ЙЎЛ ҚУРИЛИШ МАШИНАЛАРИ ВА АВТОМОБИЛЬ ТРАНСПОРТИ ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ ФАКУЛЬТЕТИ
ЙЎЛ ҚУРИЛИШ МАШИНАЛАРИ ВА ЖИҲОЗЛАРИ КАФЕДРАСИ

ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ЙИҒИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

фанидан амалий машғулотларни ўтиш учун


УСЛУБИЙ КЎРСАТМА

5313100 – “Автомобил транспорти, йўл қурилиш машиналари ва жихозлари эксплуатацияси (ихтисослаштирилган транспорт воситалар)” бакалавриат таълим йўналиши учун

Тошкент 2019
«Транспорт воситаларини ишлаб чиқариш ва йиғиш технологияси» фанидан аиалий ишларни бажариш учун услубий кўрсатмаси - 5313100 – “Автомобил транспорти, йўл қурилиш машиналари ва жихозлари эксплуатацияси (ихтисослаштирилган транспорт воситалар)” бакалавриат таълим йўналиши талабалари учун мўлжалланган.
Тузувчилар:

т.ф.н, доц. Тожиев А.Т.


Тақризчи: т.ф.д, прф. Шукуров Р.У.

Услубий қўлланма «Йўл қурилиш машиналари ва жиҳозлари» кафедраси мажлисида кўриб чиқилиб маъқулланган

Баённома № ___ «___» __________ 2019 й.


«Йўл қурилиш машиналари ва жиҳозлари»

кафедраси мудири PHD. Тоғаев А.А.

Йўл қурилиш машиналари ва автомобиль транспорти эксплуатацияси факултети услубий кенгашида тасдиқланган.
Баённома № __ «___» __________ 2019 й.

Йўл қурилиш машиналари ва автомобиль

транспорти эксплуатацияси факултети

услубий кенгаши раиси А.Ғ.Икромов

ЎУКинг кўрсаткичлари:

Формат А5 Буюртма № _____Адади_____

Ҳажми_____ Босма табоқ _______ ТАЙЛҚЭИ кўпайтириш бўлими

Мундарижа1. Технологик жараённинг тузилишини ўрганиш……………........................

4

2. Деталларнинг тўпламини (партиясини) тайёрлашда ўлчов аниқлигини текшириш……………………………………..........................

9


3. Турли кўринишда ишлов бериш учун деталларни дастгоҳларда базалаш.............................................................................................................


14

4. Деталлар тўпламига ишлов бериш учун токарлик дастгоҳини созлаш.................................................................................................


19


I-АМАЛИЙ ИШ

Технологик жараённинг тузилишини ўрганиш

1. Ишнинг мақсади.

а) Технологик жараённинг тузилишига ишлаб чиқариш турининг таъсирини ўрганиш.

б) «Айланувчи таналар» нусхасидаги деталларга технологик жараён тузишда талабаларда малака ва кўникма ҳосил қилиш.

2. Методик ва кўргазмали қуроллар

а) Мазкур амалий ишига методик қуроллар.

б) Деталнинг иш чизмаси.

в) «Валлар», «Втулкалар», «Тишли ғилдираклар» классидаги деталлар тайёрлаш учун типлаштирилган технологик жараёнлар.

г) Турли маълумотлар берадиган ёрдамчи адабиётлар.

Деталнинг эскизи

(кўргазмали бўлиши учун кўпчилик ўлчамлари кўрсатилмаган)

3. Ишни бажариш услуби

Бу ишни бажариш учун, ҳар бир талаба алоҳида вазифа олади — битта детал учун 2-3 хил вариантда технологик жараёнларни ишлов бериш маршрутини тузади. (Вазифа қилиб, доналаб, сериялаб ва кўплаб ишлаб чиқариш технологик жараёнларнинг вариантлари берилиши мумкин).
Берилган деатал ўртача мураккабликдаги айланувчи тана бўлиши, мақсадга мувофиқидир.

Вазифани олгандан кейин талаба детал чизмаси ва техник талабларни ўрганиши керак, детал ескизини тузиб ёки чизмасини калқка қоғозига кўчириб, ишланувчи юзаларни 1-расмда кўрсатилганидек сонли рақамлар билан белгилаб чиқиши керак. Диаметри 6÷8 мм доира ичга жойлаштирилган ишланувчи юзалар рақамли белгиларини эскизда албатта кетма-кет тартибда соат стрелкаси йўналиши бўйича қўйилади, уларнинг вертикал ва горизонтал чизиқлар бўйича жойлаштириш мақсадга мувофиқ бўлиб, чиқарилган белги чизиқларнинг кесишига йўл қўймаслик керак.

Детални тугалланган эскизига ўқитувчи имзо қўяди.

Бундан сўнг талаба доналаб ишлаб чиқариш шароити учун технологик маршрутнинг дастлабки вариантини тузади. Таклиф этилган вариантни ўқитувчи билан биргаликда мухокама қилннади ва агар керак бўлса тузатишлар киритилади.Худди шунга ўхшаш катта сериялаб ишлаб чиқариш шароити учун хам технологик маршрутнинг вариантлари ишлаб чиқилади.

Таклиф этилган вариантларни ўкитувчи билан тасдиқлаб олгандан сўнг, талаба, ҳисобот тарзидаги қайдномаларни тўлатади.

Технологик карталарни тўлдиришда қуйидаги умумий критерияларга риоя қилиш керак:

 1. Операция рим рақамларида ўрнатув, позициялар ва ўтувлар араб рақамлари билан белгиланади.

 2. Ҳар бир Операция сифат номи билан аиниқланади (от номи билан эмас)
  масалан: фрезалаш, чархлаш (лекин, фрезеровка қилиш, шлифовка
  қилиш, фрезеровкалаш, шлифовкалаш тарзида эмас).

 3. Ўтувнинг мазмунини тавсифлаш буйруқ фели билан бошланиши керак.
  Масалан: тешик йўниб кенгайтиирилсин, кўндаланг юза кесилсин (аммо тешик йўниб кенгайтирилади, кўндаланг юза кесилади тарзида эмас).

 4. Ўтувчи тавсифлаш, ишқаланувчи юзаларнинг рақамли белгилари ва шу берилган ўтувда ушланувчи барча ўлчамларни ўз ичига олиши керак.
  Масалан: 1 юзни йўнинг, L=60 мм узунликда 03О±О.1 мм диаметрни ушланг.

Ўтувларнинг тавсифлаш мисолларини [1],[5],[6] адабиётларда ва Г.А, Долмотовский тавсияномасининг 476-492 бетларида кўриш мумкин.

ИШНИНГ БАЖАРИЛИШИ ТАРТИБИ

 1. Детланинг чизмасини ўрганинг.

 2. Деталнинг эскизини бажаринг.

 3. Детални тайёрлаш учун чизмада зарур бўлган белгилар мавжудлигини текширинг.

 4. Ишланувчи юзаларни рақамллари билан белгиланг.

 5. Доналаб ишлаб чиқариш шароити учун технологик маршрутини тузинг.


ТАЙЛҚЭИ

1-тажриба иши бўйича ҳисобат « Технологик жараённиг тузилиши ўрганиш »

Факулътет

“Йўл қурилиш машиналари ва жихозлари” кафедраси


Гурух индексиДетал эскизи деталнинг номи

_______________________________сони, дона________________________

материали________________________

заготовка тури____________________

1-қайднома


Ишлаб чиқариш варианти: Доналаб ишлаб чиқариш


Операция лар №

Операциялар номи

Ўрнатиш №

Позиция №

ЎтувЎтув ва юришлар номи

Дастгох

Мослама

Кесгич

асб.

2-қайднома

Ишлаб чиқариш варианти. Сериялаб ишлаб чиқариш

Операция лар №

Операция лар номи

Ўрнатиш №

Позиция №

ЎтувЎтув ва юришлар номи

Дастгох

Мослама

Кесгич

асб.

З-қайднома

Ишлаб чиқариш варианти: кўплаб ишлаб чиқариш

Операция лар №

Операция лар номи

Ўрнатиш №

Позиция №

ЎтувЎтув ва юришлар номи

Дастгох

Мослама

Кесгич

асб.

Хулосалар
Баж

санаси


Ишни

бажарди


Имзо

Қабул қилиш санаси

Ишни қабул қилди

Имзо


 1. Таклиф этилган вариантни ўкитувчи билан мухокама қилиб, тасдиқлаб олинг.

 2. Катта сериялаб ишлаб чиқариш шароити учун технологик аршрутини тузинг.

 3. Таклиф этилган вариантни ўкитувчи билан мухокама қилиб, тасдиқлаб олинг.

 1. Технологик картани (хисобот хужжатни) тўлатинг.

 2. Ишлаб чиқариш миқёсига боғлиқ ҳолда технологик жараённинг тузилишини ўзгартириш тўғрисида хулосалар чиқаринг.

АДАБИЁТЛАР.

 1. Справочник технолога машиностроителя.Том1, том 2 под ред. Р.К. Мешерякова и др., М. Машиностроение, 1985 г.

 2. Обработка металлов резанием Справочник технолога под. ред. А.А. Панова, М, Машиностроение,1988 г,

 3. Проектирование технологии. Под ред. Ю.М.Соломенғова, М,Машиностроение, 1990 г.

 4. Технология машиностроегшя (спеғиалқная частқ)М, Машиностроение, 1986 г.

 5. Технология машиностроения Том1, том 2 под ред.Г.Н.Мелқникова, МВТУ им. Баумана, Машиностроение, 1999 г.

 6. А..А. Маталин. Технология машиностроения, М, Машиностроение, 1985 г.

 7. Справочник технолога машиностроителя том 1. Под. Ред. К.т.н. А.Г.
  Косиловой и Р.К. Мешерякова, том 2 под ред. Доктора тахн. Наук проф. А.Н.
  Маслова М. «Машиностроение» 1972.

 8. Долматовский Г.А. Справочник технолога по обработке металлов резанием. Изд.

3-е М.Машгиз. 1962

 1. Обработка металлов резанием Справочник технолога под. Ред. К.т.н. Г.А.
  Монахова М. «Машиностроение» 1974

10. Маталин А.А. Технологая механической обработки. Л. Машиностроение1977.

11. Технология машиностроения (спеғ частқ) 2-е изд. Иод.ред.Б.А. Беспалова, Л.А.Глейзера и др. М. «Машиностроение»1973 12.

 1. Соколовский А.П. «Курс техпологии машиностроения» М-Л, Машгиз 1974г.

 2. www.google.com

2- АМАЛИЙ ИШ

Деталларнинг тўпламини (партиясини) тайёрлашда ўлчов аниқлигини текшириш

Ишнинг мақсади: Деталларнинг ишлаш аниқлигини аналитик ҳисоблаш йўли ёки ўлчамлар эгри чизиқ тақсимоти тузиш йўли ёки тўғри геометрик шаклидан оғиш эгри чизиғини қуриш йўли билан текшириш.

Жиҳозлар: 1. Деталлар тўплами (партияси) (10 дона)

2. Микрометр: (0+25мм); (25-50 км).

Услубий кўрсатма

Деталлар тўпламига созланган дастгохларда ишлов берилгаи пайтда фавқулотдаги хатоликлар таъсири натижасида ҳар бир загатовканинг хақиқий ўлчами фавқулотдаги катталик бўлиб, маълум интерваллар чегарасида ҳар хил қиймат қабул этиши мумкин.

Ўзгармас шароитда ишланган деталлар хақиқий ўлчамлари қийматларининг йиғиндиси, ўсиб (катталашиб) бориш тартиби бўйича жойлаштирилиши ва шу ўлчамларнинг такрорланиши (нисбий такрорланиши) деталлар ўлчамларининг тақсимоти дейилади.

Деталлар тўпламининг ўлчам тақсимоти жадвал ёки графиклар кўринишида ҳам бўлиши мумкин. Амалда деталларнинг хақиқий ўлчамларини интерваларга ёки разрядларга шундай қилиб бўладиларки, бунда ўлчаш хатолигини компенсация қилиш учун интервал бўлагининг қиймати, ўлчов асбоб шкаласи бўлагининг қийматидан бир қанча каттароқ қилиб олинади. Нисбий такрорлашниш, бу холда хақиқий ўлчамлари шу интервалга тушган деталлар сонини, ўлчанган загатовкалар тўпламининг умумий сонига нисбати билан аниқланади.

Агарда, абцисса ўқи бўйлаб ўлчамларнинг интервалларини жойлаштирилса, ордината ўқи бўйлаб уларга мос келувчи такрорланиш ёки нисбий такрорланишлар жойлаштирилади, натижада гисстограмма тақсимоти деб аталувчи гюғоналмк чизиқ хосил бўлади.

Агарда, ҳар бир интервалнинг ўртасига тўғри келувчи нуқталарни кетма-кет ўзаро бирлаштирилма эмпирик эғри, чизиқ тақсимоти хосил ёки майдон тақсимоти деб аталувчи кесик эгри чизиқ хосил бўлади.

Зағатовкаларга ҳар хил шароитларда ишлов беришда уларнинг хақиқий ўлчамларининг тарқатшшши (йийилиши) ҳам тури математик қонунларга бўйсунади, аммо Машинасозлик технологиясида катта амалий аҳамиятга эга бўлган конунлар қуйидагилардир:

 1. Табиий тақсимот қонуни (Гаусс қонуни).

 2. Эксцентриситет қонуии (релей ёки Максивелл қонуни).

 3. Тенг эхтимоллик қонуни.

 4. Симпсон қонуни.

 5. Юқорида саналган қонунулар комбинацияси.

Созланган дастгохларда ишланган деталларнинг ҳақиқий ўлчамларининг тақсимланиш, кўпинча табиий тақсимот қонунига бўйин сунади.

Бу холатнинг назарий тушунчасини марказий эҳтимоллик лимит теоремаси — Ляпунов теоремаси беради.


Таббий тақсимот эгри чизиқ тенгламаси қуйидаги кўринишга эга:
P1=

Download 451 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti