Viii-sinf kimyo 1-вариант оддийDownload 77 Kb.
Sana09.06.2017
Hajmi77 Kb.
VIII-sinf KIMYO 1-вариант оддий

 1. Elektronni kim ochgan?

A)Tomson B)Bekkerel S)Mozli D)Gapon

 1. Qaysi qatorda elementlar elektrmanfiylik qiymati ortib borishi tartibida joylashtirilgan?

A)Li,O,F B)Li,F,O S)F,OLi D)O,F,Li

3.Elektronlarning yadro o’rtasida taqsimlanishi tabiatiga ko’ra kimyoviy bo’g’lanish necha xil bo’ladi.

A)3 B) 4 S)5 D)2

4.Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasidagikoeffisentlar yig’indisini toping.

KMnO4+HCL=KCL+MnCL2+CL2+H2O

A)35 B)34 S)25 D)25

5.Molekulyar kristall panjaraga ega moddalarni ko’rsating.

A)Quruq muz yod B)osh tuzi, quruq muz S)olmos,yod D)grafit,osh tuzi?

6.Metall bog’lanish tabiatiga ko’ra qanday?

A)Ionli B)Metall S)Kovalent(qutbli) D)Kovalent(qutbsiz)

7.Azot molekulasida nechta kimyoviy bog’ mavjud?

A)1 B)2 S)3 D)4

8.12.25g fosfat kislotada qancha vodorod atomi bor.

A)2.505*1023 B)2.714*1024 S)2.125*1024 D)2.048*1022

9.Bitta azot molekulasi massasini hisoblang.

A)4.65*1023 B)23,5*1023 S)5.45*1022 D)5.25*1022

10.Suvdagi molekulalar soni 0,5mol misdagi atomlar soniga teng bo’lishi uchun necha gramm suv olish kerak

A)6 B)7 S) 9 D)4.5

11.KMnO4+H2O2+H2SO4- reaksiya tenglamasini tugallab ,o’ng va chp tomon lardagi koeffisentlar ayirmasini toping

A)5 B) 6 S)7 D)8.

12.Faqat oksidlovchi bo’la oladigan moddalarni ko’rsating.

A)CO B)H 2 S)H2O D)KMnO4

13.Mis(II)xlorid tuzini ekvivalentini toping?

A)49,75 B)22 S)135 D)67,5

14.Sulfat ioni uchun sifat reaksiyasini qaysi modda beradi?

A)AgNO3 B)KCl S)PbS D)KJ

15.Amfoter elementlarni toping.

A)Zn ,N B)H,K S)J,P D)Zn,Al

16.IV A davrda metallmaslardan nechtasi joylashgan.?

A)2 B)3 S)4 D)5

17.Uglerod guruhi elementlari qaysi oilaga kiradi.

A)S B)P S)F D)D

18.Yer qobig’da kremniyning massa ulushini toping.

A)27.6 B)37.6 S)45 D)28

19.Qaysi element 1S22S22P63S2 elektron konfiguratsiyaga ega?_______________________

20.Sulfat kislotada oltingugurtning oksidlanish darajasi nechaga teng?_)____________________

21.Magnit kvant soni qanday belgilanadi?__________________________

22.Vodorod qaysi birikmalarda -1 oksidlanish darajasiga ega.?______________________

23.Faqat metal kristall panjaraga ega moddalarni ayting?_____________________

24.NH4+ionidagi azotning electron formulasini qanday bo’ladi? ______________________

25.5mol mis(II)oksid necha gramm keladi.__________________________________

VIII-sinf KIMYO 2-вариант оддий
Lavuazye – Laplas qonunini ta’riflang.


 1. Aralash tuz deb nimaga aytiladi misol keltiring

 2. CaCO3→Ca(HCO3)2→CaCO3→CO2→CaCO3 jarayonida qo’llanilgan reagentlarni tanlang.reaksiya tenglamalarini yozing sharoitini ko’rsating

 3. Davriy jadvalda davr bo’ylab, chapdan o’ngga o’tgan sari elementlarning vodorodli uchuvchan birikmasi tarkibidagi elementning valentligi qanday o’zgaradi?

 4. 22,4 litr sarg’ish-yashil rangli gaz mo’l miqdordagi ishqorning sovuq suvli eritmasi orqali o’tkazildi, va eritmaga ortiqcha kumush nitrat ta’sir ettirilishidan hosil bo’lgan oq cho’kmaning massasini aniqlang.(g)

 5. Qaysi olim 1817-1829 yillarda elementlarning qaysi xossalariga asoslanib, triadalar nazariyasinitaklif etdi?

 6. 16 litr metan va propan aralashmasini yondirish uchun tarkibida 40% ozon tutgan kislorod ozon aralashmasidan 45 litr sarf bo’ldi. Aralashmadagi yengil gazning massa ulushini aniqlang.

8. Qaysi jarayonlarda reaksiya tezligi faqat kislorodning konsentrasiyasiga bog’liq?

1) CO(g)+O2(g)=CO2(g)

2) S(q)+O2(g)=SO2(g)

3) H2S(g)+O2(g)=SO2(g)+H2O(g)

4) C(q)+O2(g)=CO2(g)

5) CH3OH(s)+O2(g)=CO2(g)+H2O(g)

A) 1,3,5 B) 2,4 C) 2,4,5 D) 1,3


 1. Bir moldan olingan ammiak va xlor gazlari berk idishga solindi. Muvozanat paytida bosim 20% ga ortgan bo’lsa, sistemaning muvozanat konstantasini toping.( temperature o’zgarmagan, hajm esa 1 litr deb qabul qilinsin)

A) 12.48 B) 25.92 C) 3.125 D) 4.875

 1. 6.4 g gidrazindagi vodorod atomlaridan ikki marta kam kislorod tutgan karbonat angidridning hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

A) 11.2 B) 8.96 C) 4.48 D) 17.92

 1. Ruda tarkibida mis yaltirog’I (Cu2S) 16% va malaxit 11.1% , shuningdek mis tutmagan begona moddalar mavjud. Agar ruda tarkibida 2.6۰1023 mis atomlari bo’lsa, rudaning massasini aniqlang.

A) 86 B) 96 C) 120 D) 144

 1. Konteynerda 512 g kislorod 30 atmosfera bosim ostida va 27oC da turibdi. Konteyner 127oC ga qadar qizdirildi va bosim 12.5 atm. ga tushguncha ochiq qoldirildi. Qancha kislorod (g) chiqib ketgan?

A) 352 B) 284 C) 426 D) 194

 1. Idish bo’shatildi va tortib ko’rilganda massasi 158 g keldi. Ma’lum temperatura va bosimda kislorod gazi bilan to’ldirildi va qayta tortib ko’rildi. Massasi 162 g keldi. Idish qayta bo’shatildi, noma’lum gaz va geliyning teng hajmli aralashmasi bilan avvalgi sharoitda to’ldirildi va tortib ko’rilganda, 163.25 g keldi. Noma’lum gazning molekulyar massasini toping.

A) 64 B) 80 C) 40 D) 48

 1. Barcha zarrachalarning 28,6 % qismi elektronlardan iborat bo’lgan oltingugurt atomining massasi nechaga teng?

A) 32 B) 36 C) 34 D) 40

 1. Uglerodning 12Cva13C izotoplari va vodorodning uchchala izotopidan foydalanib, massasi 19 va 21 bo’lgan necha xil metan olishimiz mumkin?

A) 3 va 4 B) 4 va 3 C) 4 va 5 D) 4 va 4

 1. 15 mg eynshteyniy parchalanganda (250 Es→U+xa+y-1e+31n) 3.612۰1019dona elektron hosil bo’lsa, reaksiya natijasida olingan uran izotopidagi neytronlar barcha zarrachalarning necha foizini tashkil etadi?

A) 43 B) 39 C) 60 D) 40

 1. Bir elementning tartib raqami o’ziga eng yaqin galogennikidan 2 taga farq qiladi. Bu element turli valentliklar namoyon qila oladi. Uning valent elektronlari sonini aniqlang.

A) 1 B) 5 C) 3 D) 6

 1. Reaksiya 10oC da 8 minutda tugaydi. 30oC da esa 30 sekundda tugaydi. Qanday temperaturada (oC) 7.5 sekundda tugaydi?

A) 20 B) 40 C) 50 D) 60

 1. Quyida moddalarning suyuqlanish va qaynash temperaturalariberilgan. Unga ko’ra 100oC da qaysi modda qanday agregat holatida bo’ladi?

Modda s.t.(oC) q.t.(oC)

A −10 75


B 135 830

C 70 290


A) A qattiq, B suyuq, C gaz B) A gaz, B suyuq, C qattiq

C) A gaz, B qattiq, C suyuq D) A va C gaz, B suyuq

21. Kislorod va qanday gazning teng hajmli aralashmasining 127oC va 90 kPa dagi zichligi 1.029 g/l keladi?

A) boran B) kuldiruvchi gaz C) fosfin D) sulfit angidrid

22. Qaysi hodisalarda elementning zarryadi bittaga ortadi?

1) α zarracha qamrab olish 2) proton qamrab olish 3) yadroga elektron qulashi 4) elektron hosil qilib parchalanishi 5) pozeytron biriktirish 6) pozeytron ajratish

A) 1, 3, 5 B) 2, 3 C)2, 3, 6 D) 2, 4, 5

23. Quyidagi moddalardan qaysi birining suyuqlanish temperaturasi pastroq?

A) olmos B) osh tuzi C) platina D) oq fosfor

24. Qaysi modda ishtirok etmasa qaldiroq gaz (2H2 va O2 ) yuqori haroratda ham portlamaydi?

A) Suv bug’i

B) CO2


C) azot

D) is gazi

25. H2S, SO2, SO3 birikmalardagi oltingugurtni ekvivalenti keltirilgan qatorni belgilang

a) 16; 8; 5,33 B) 17; 8; 5,333 C) 16; 16; 16 D) 16; 46; 168 – sinf Ixtisoslashgan sinf KIMYO


 1. Ming gramm yomg’ir suvidan necha garamm qattiq qoldiq qoladi?

 2. Normal konsentrasiya deganda nimani tushunasiz?

 3. Moddalar suvda eruvchanligiga ko’ra necha xil bo’ladi? (grammlar misolida tushuntiring)

 4. Antimonil xloridning formulasini ko’rsating.

 5. Sanoatda sulfat kislotaning olinish raksiya tenglamasini yozing

 6. Temir (III) ionida s va d elektronlar sonini ko’rsating.

 7. Kumushning qaysi tuzi sariq rangli cho’kmani hosil qiladi?

 8. Quyidagilardan faqat qaytaruvchilarni tanlang.

 1. Fe2+, S, Br-

 2. Mn, SO32-, O2

 3. K, Cl-, NH3

 4. Li+, Mn2+, SO32-

 1. Alyuminiy gidroksid quyidagi qaysi usullarda olinadi?

 1. AlCl3+NaOH

 2. Al+H2O

 3. Al2O3+H2O

 4. Al(NO3)3+NH4OH

 1. Kaustik sodaning formulasini ko’rsating.

 1. NaHCO3

 2. Na2CO3

 3. Na2CO3·10H20

 4. NaOH

 1. Kalsiy ishqori sanoatda qanday nomlanadi?

 1. So’ndirilgan ohak

 2. Ohakli suv

 3. Ohak suti

 4. A, B, C

 1. 1 litr suvga 2 gramm kalsiy solinishidan hosil bo’lgan eritmaning titr konsentrasiyasini (T) aniqlang.

 1. 2

 2. 0.5

 3. 0.05

 4. 0.002

 1. 80 litr sulfat angidrid 3 litr suvda erishidan hosil bo’lgan eritmaning konsentrasiyasi 20 % ga yetishi uchun, eritmadan qanday massali suvni ajratish lozim?

 1. 1857

 2. 1660

 3. 1571

 4. 1230

 1. Stexiometrik nisbatdagi ikkita o’tkir xidli zaharli gaz o’zaro ta’sirlashishidan 9.6 gramm sariq rangli cho’kma hosil bo’ldi. Dastlabki gaz aralashmasidagi palag’da tuxum hidli gazning hajmini aniqlang.

 1. 6.72 l

 2. 5.6 l

 3. 4.48 l

 4. 2.24 l

 1. Quyidagi reaksiyalarning ichidan disproporsialanishga ta’luqli bo’lgan reaksiyalarni tanlang.

 1. H2SO3+H2S=S+H20

 2. HCl+KMnO4=KCl+MnCl2+H2O+Cl2

 3. NH4NO3=N2O+H2O

 4. KClO3=KCl+KClO4
 1. 15 mg eynshteyniy parchalanganda (250 Es→U+xa+y-1e+31n) 3.612۰1019dona elektron hosil bo’lsa, reaksiya natijasida olingan uran izotopidagi neytronlar barcha zarrachalarning necha foizini tashkil etadi?

A) 43 B) 39 C) 60 D) 40

 1. Bir elementning tartib raqami o’ziga eng yaqin galogennikidan 2 taga farq qiladi. Bu element turli valentliklar namoyon qila oladi. Uning valent elektronlari sonini aniqlang.

A) 1 B) 5 C) 3 D) 6

 1. Reaksiya 10oC da 8 minutda tugaydi. 30oC da esa 30 sekundda tugaydi. Qanday temperaturada (oC) 7.5 sekundda tugaydi?

A) 20 B) 40 C) 50 D) 60

 1. Quyida moddalarning suyuqlanish va qaynash temperaturalariberilgan. Unga ko’ra 100oC da qaysi modda qanday agregat holatida bo’ladi?

Modda s.t.(oC) q.t.(oC)

A −10 75


B 135 830

C 70 290


A) A qattiq, B suyuq, C gaz B) A gaz, B suyuq, C qattiq

C) A gaz, B qattiq, C suyuq D) A va C gaz, B suyuq

20. Kislorod va qanday gazning teng hajmli aralashmasining 127oC va 90 kPa dagi zichligi 1.029 g/l keladi?

A) boran B) kuldiruvchi gaz C) fosfin D) sulfit angidrid

21. Qaysi hodisalarda elementning zarryadi bittaga ortadi?

1) α zarracha qamrab olish 2) proton qamrab olish 3) yadroga elektron qulashi 4) elektron hosil qilib parchalanishi 5) pozeytron biriktirish 6) pozeytron ajratish

A) 1, 3, 5 B) 2, 3 C)2, 3, 6 D) 2, 4, 5

22. Quyidagi moddalardan qaysi birining suyuqlanish temperaturasi pastroq?

A) olmos B) osh tuzi C) platina D) oq fosfor

23. Qaysi modda ishtirok etmasa qaldiroq gaz (2H2 va O2 ) yuqori haroratda ham portlamaydi?

A) Suv bug’i

B) CO2


C) azot

D) is gazi

24. Qaysi modda ishtirok etmasa qaldiroq gaz (2H2 va O2 ) yuqori haroratda ham portlamaydi?

A) Suv bug’i

B) CO2

C) azot


D) is gazi

25. H2S, SO2, SO3 birikmalardagi oltingugurtni ekvivalenti keltirilgan qatorni belgilang

a) 16; 8; 5,33 B) 17; 8; 5,333 C) 16; 16; 16 D) 16; 46; 16

Химия 8 – класс (umumta’lim)

1 вариант

1.Сколько литров занимает аммиак массой 12,75 г. при н.у.?

A) 9,67 B) 16,8 C) 8,16 D) 15,9

2.Укажите ряд электролитов.

A) глюкоза,сахар,серная кислота B) поваренная соль,сахар,кислород C) азот, поваренная соль, сода D) соляная кислота,поваренная соль,сода

3.Найдите количества вещества сульфида натрия в составе которого находяться 1,204 * 1023 атомов натрия?

A)1,5 B) 0,1 C ) 0.2 D) 0,7

4.Как изменяться скорость в данной реакции при увеличении давлении в смеси газов 5 раза

2SO2 (г) + O2 (г) --> 2SO3 (г) ?

А) 125 B) 81 C) 243 D) 64

5.Какой аллотропический вид фосфора служит основным сырьем в производстве спичек ?

А) Розовый фосфор B) белый фосфор C) красный фосфор D) черный фосфор

6.Раствор каких солей дают нам кислую среду ?

A) Rb2CO3, Cu(NO2)2 B) AI2(SO)3 K2SO4 C) Sr(NO2)2 FeSO4 D) CrCI3, (NH4)2SO4

7.AlCl3 + NaOH (много) ->...Найдите сумму коэффициентов данной реакции

А) 8 B) 11 C) 10 D) 15

8. найдите процентное содержание протонов в ядре изотопа?

А) 43,2 B) 45 C) 48,6 D) 50

9. Укажите формулу высшего оксида элемента с данной электронной конфигурацией 1s22s22p63s23r63d14s2.

А) EO2 B) E2O3 C) EO D) E2O5

10.Укажите ряд сложных веществ.

A) графит, алмаз, уголь B) сахар, лед , вода C) белый фосфор, черный фосфор, йод D) кристаллическая и пластическая сера, озон.

11.Укажите ряд элементов с возрастанием их электроотрицательности

А) Br, P, H, Sb B) C, J, B, Si C) O, Se, Br, Ne D) As, Se, Cl, F

12.Укажите ряд атомов с возрастанием их радиусов ?

A) C, N, O, F B) O, S, Se, Te C) Na, Mg, Al, Si D) J, Br, Cl, F

13.Какой угол образуют атомы водорода с кислородом ?

A) 109,28 B) 120 C) 104,5 D) 135

14.Сколько электронов у иона C03+ в 3d – энергетическом подуровне

А)10 B) 14 C) 5 D) 6

15.Вычислите массу соли для получении 5 % раствора хлорида натрия массой 480 г.

A) 20 B) 24 C) 30 D) 35

16. Сколько моль озона можно получить из 192 г. кислорода?

 A) 5 моль        B) 4 моль       C)3 моль        D) 2 моль

17.Укажите вещества с ковалентной  полярной связью.

1- HCl ; 2- O2; 3- NaI ; 4- NH3 ;5 – CH4; 6- SO2 ; 7 – H2; 8 – KCl

A) 1,3,4,7,8    B) 1,4,5,6    C)4,5,6,7,8    D) 1,3,5,7

18. К 300 г. 45%- ного раствора налили   450 г.20% -й раствор этого же вещества. Найдите  С % образовавшегося  раствора.

19.  Найдите массу H2SO4  количеством 2,75 моли?

20.Укажите элемент с данной внешней конфигурацией….3s23p4..

21.Какое максимальное количество неспаренных электронов может иметь ‘d’ орбиталь.?

22.Найдите массовую долю кремния в (%) в составе оксида кремния -(IV) ?

23.В каких веществах марганец является только окислителем ?

1. KMnO 2.MnO2  3. Mn2O7  4. K2MnO4  5.MnO. 

24. Вычислите количество образовавшегося оксида фосфора – (V) объём  израсходованного  кислорода при н.у. при горении фосфора массой  165 г.?25.  +….определите элемент образующийся в результате ядерной реакции.

Download 77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat