Ona tili va Adabiyot. 08. 2019 dtm 2019Download 210.52 Kb.
Pdf ko'rish
Sana20.09.2019
Hajmi210.52 Kb.

                         Ona tili va Adabiyot.                                                                                 1.08.2019       DTM 2019 

 

                         Ona tili va Adabiyot.                                                                                 1.08.2019       DTM 2019  

        Ona tili va  Adabiyot.   1.08.2019.     DTM 2019 

1.  Qaysi qatorda uslubiy xato qo‘llangan so‘z qatnashgan?                                                                     

A) Shayx yuzida tag‗in faqat muridlargagina ayon bo‗lgan istehzo 

ko‗rindi.                                                                                                                

B) O‘sha yalmog‘iz ayolning chehrasi hammaga ham tanish emasdi. 

C) Tez bo‗l! Donor topilibdi. Tayyorgarligingni ko‗rib, pastga tush! 

D) Qani, shirchoy sovimasin. Patirni qaynoqligida to‗g‗ ranglar, 

mazasi boshqacha bo‗ladi. 

2.  Qaysi gapda qo‘shimcha qo‘llash bilan bog‘liq xatolik kuzatiladi? 

A) Men bo‗lsam uzumni ko‗p yeb qo‗yganimdanmi, qimirlolmay 

qoldim.                                                                                                           

B) Tanlovga quyidagi yo‗nalishlarni nazarda tutuvchi ijtimoiy 

ahamiyatga molik loyihalar qabul qilinadi.                                                     

C) Qanotlari qayrilgan emas, qirqib olingan qush holatidagi 

Manzura tunda quyosh balqishini kutgan notavon kabi eridan har 

daqiqada bir mujda kutardi.                                                                                                       

D) U yoq-bu yoqqa alanglagan edi, tunov kungi shop mo‗ylovli 

buldozerchini tirjayib turganini ko‗rdi.  

3.  ―Kecha va kunduz‖ asarida yangi uylangan mingboshining onasi 

ro‘lini kim ado etadi?                                                                                     

A) Xadichaxon      B) Poshshaxon   C) Miryoqub   D) Sultonxon  

4.   Qaysi gapda nisbat qo‘shimchasi bilan omonim bo‘la oladigan sifat 

yasovchi qo‘shimcha qatnashgan?                                                                       

A) Qorli tog‗lar turar boshida, Gul vodiylar yashnar qoshida.                     

B) Bu dilkash suhbatlar ochiqdan ochiq Kumush haqida borar edi. 

C) To‘lin oy ko‘kni yoritib turar edi.                                                                 

D) Bu ovozdor kishi uning amakisi edi.  

5.  Zavqiyning “Ajab ermas” she‘ri janrini aniqlang?                                         

A) Mustazod   B) G‘azal     C) Musabba         D) Muxammas  

6.   Buqalamun obrazi qaysi asarda uchraydi?                                                  

A) ―Yulduzli tunlar‖                         B) ―Ulug‘bek xazinasi‖                    

C) ―Sohibqiron‖                              D) ―Muqanna‖  

7.  Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‟u bilig” asari haqidagi to‘g‘ri 

hukmni toping.                                                                                                

A) Asarda payg‗ambarlar hayoti, tarixda bo‗lgan voqealar 

shunchaki bayon qilinmaydi. Uni o‗qir ekansiz, bu dunyoda hech 

narsa tasodifiy va g‗alat, mantiqsiz yoki adolatsiz emasligiga amin 

bo‗lasiz.                                                                                                      

B) Asarning tub mohiyatida markazlashgan davlatni idora qilish, 

yana-da mustahkamlash, turli xon va beklar o'rtasida o'zaro og'iz 

birchilikka erishish, adolatli va oqilona siyosat yuritish, umrning 

o'tkinchiligi, ma'naviyat, yashash tartib-tamoyillari bilan bevosita 

bog'liq g'oyalarni badiiy tarzdagi bir qomusiy dastur sifatida ilgari 

surish niyati yotadi.                                                                            

C) Asar Mahmud Tarxonga bag‘ishlangan.                                                  

D) Asarda ilm, tavozelik, kibrlilik to‘g‘risida qimmatli ma‘lumotlar 

berilgan.  

8.  Qaysi qatorda o‘z paronimi bilan har xil so‘z turkumiga oid so‘z 

berilgan?                                                                                                       

A) Ganj          B) Lahja         C) Yonilg‘i            D) Ahil  

9.  Bitishuv munosabatli so‘z birikmalarini aniqlang.                                              

A) Qiyinchilikni yengmoq, ishonchli do‘st                                                         

B) Qizargan olma, zavq bilan tinglamoq                                                     

C) Hovlining o‘rtasi, qushning qanoti                                                       

D) G‘oyat qiziqarli, do‘stona munosabat  

10. Qaysi javobda moslashuv munosabatli so‘z birikmasi 

qatnashmagan?                                                                                           

A) Begona yurt osmonidagi quyosh ham musofirga yordam bermadi.             

B) So‗z aro inson kamoli, yor jamoli jilvagar,                                      

Sarbaland etgay g‗azalda ne qaro ko‗zlarni ham.                                                                     

C) Nogahoniy bitta so‗zdan darz ketur dil qasriga,                                      

So‗z — ulug‗ qudrat, eritgay toshni ham, muzlarni ham. 

D) Senga bir so‗z aytadurman dilginamda asragan,                                 

Jam etibman bag‗riga ming kechakunduzlarni ham.  

11.  U ellik yoshlarni qoralab qolgan, yuzlarida bitta ham ajini yo„q, 

ko„hlik ayol edi.                                                                                    

Ushbu gap haqida to‘g‘ri hukmni toping.                                                     

A) Faqat boshqaruv usulida birikkan so‘z birikmlari qatnashgan.                

B) 4 ta so‘z kesimga bevosita tobelangan.                                                               

C) Ham hokim, ham tobe qism vazifasini ajargan so‘z 

qatnashmagan.                                                                                       

D) Gapda moslashuv, boshqaruv va bitishuv usulida bog‘langan 

so‘z birikmlari bor.  

12.  Sen qachon o‟ninchi sinfni bitirsang, o‟shanda soat olib 

beraman.                                                                                                         

A) Hol ergash gapli                        B) Aniqlovchi ergash gapli                   

C) To‘ldiruvchi ergash gapli          D) Ega ergash gapli  

13. Lutfiyning “Xoh inon, xoh inonma” g‘azali haqida to‘g‘ri hukmni 

toping.                                                                                                              

A) G'azal an'anaviy yetti baytdan iborat. U aruzning nisbatan 

murakkab turlaridan biri bo'lmish hazaji musammani axrabi 

makfufi mahzuf (yoki maqsur), ya'ni maf'uvlu - mafoiylu - mafoiylu - 

faulun (yoki mafoiyl) vaznida bitilgan.                                                               

B) Matla' nihoyatda go'zal, Lutfiyga xos lutf bilan qog'ozga 

tushgan: har lahza soching oyog'ing ostiga tushadi, shuning uchun, 

maqolda aytilganidek, «Chirog' tubi - qorong'u».                                            

C) G'azal oshiq qalbning yetuklik va kamolot timsoli bo'lmish komil 

insonga jo'shqin muhabbati ifodalangan mashhur she'rlardan biri 

hisoblanadi.                                                                                                    

D) G'azal hazaji musaddasi mahzuf (yoki maqsur), ya'ni «mafoiylun 

- mafoiylun - faulun (yoki mafoiyl)» vaznida yozilgan. 

14. Charchamang, ko‟zlarim, boqay to‟yguncha, 

Bu zavq daryosidan shimir, ey ko‟ngil.                                                       

Ushbu parchada qatnashgan fe‘llar haqidagi qaysi fikr noto‘g‘ri? 

A) 1 o‘rinda ravishdosh shaklidagi o‘timsiz fe‘l qatnashgan                       

B) Bitishuv usulida tobelangan fe‘l mavjud                                                   

C) Boshqaruv usulida tobelangan fe‘l mavjud                                               

D) Buyruq-istak maylidagi sof fe‘llar qatnshgan  

15.  So‟zdan qudratliroq kuch yo‟q,o‟tkir 

dailillarning va yuksak fikrlarning ta‟sirini inkor etib bo‟lmaydi.                                                                                                           

Ushbu gap haqidagi noto‘g‘ri hukmni toping.                                                           

A) To‘ldiruvchi tobelangan so‘z aniqlovchi vazifasida kelgan.                  

B) Aniqlanmish to‘ldiruvchi vazifasida kelgan.                                           

C) Vositali to‘ldiruvchi kesimga bevosita tobelangan.                                

D) Sifatlovchi aniqlovchi qaratqich aniqlovchiga tobelangan.  

16.  Quyidagi qaysi qatorda tinish belgisiga oid xatolik mavjud?                     

A) «Qiziq ekan. Ra‘noga ko‗rsataman buni», – dedi u o‗z-o‗zicha 

ruhlanib.                                                                                                  

B) «Siz meni mazax qilmay qo‗ya qoling!» – dedi zarda qilib 

xo‗jayin.                                                                                                   

C) «Dalilim yo‗q – dedi Bo‗taboy qo‗rslik bilan, – shunga 

chaqirganmidingiz?»                                                                           

D) Nima ko‗rdingiz? – dedi polvon. – Hech narsa, – dedi qo‗rboshi. 

17. Chidamliligidan so‘zida so‘zga yangi ma‘no beruvchi nechta 

morfema bor?                                                                                                         

A) 1ta          C) 3ta             B) 2ta            D) 4ta  

18. Yasalish asosi ham, yasalma ham omonimlik xususiyatiga ega 

bo‘lgan so‘zlarni aniqlang.                                                                                    

1) oqish        2) qopchiq        3) tortma        4) tilim  

19.  1,2,3             B) 3,4             C) 1,3,4                D) 1,3  

20.  Qaysi gaplarda ravish so‘z turkumi birdan ortiq ishtirok etgan?               

1) Tunlari koyidim taqdirni bedor, Nechun bizda shuncha achchiq 

o‗chi bor!                                                                                                          

2) Kecha aksiga kutilgan odam kelmay qoldi.                                               

3) Qalban, ruhan Fido qilib o‗zini, Hatto bir kun Nashtar bilan 

Ochmish ko‗rning ko‗zini.                                                                             

                         Ona tili va Adabiyot.                                                                                 1.08.2019       DTM 2019 

 

                         Ona tili va Adabiyot.                                                                                 1.08.2019       DTM 2019  

4) To‘yimizga ko‘pdan ko‘p insonlar kutilmaganda keldi.                            

5) Oradan yillar o‗tib asarni qaytadan qo‗liga olganida tag‗in 

hayajonlansa.                                                                                               

A) 1,3,5                C) 1,3                B) 2,3,4,5                D) 1,2,3 

21. Qaysi gapda harakat nomi uyushgan hol vazifasida kelgan?                      

A) U bilan vidolashishga emas, undan ko‗proq bahramand bo'lishga 

intiling.                                                                                                                

B) Shu boisdan yutuqlarimizni sen bilan o‗rtoqlashish, 

dardhasratimizni senga aytib, ko‗nglimizni bo‗shatish uchun doim 

bag'ringga oshiqamiz.                                                                                     

C) Tovush to‗lqinlarining vujudga kelishi va tarqalishi bilan bog‗liq 

hodisalar akustik hodisalar deb yuritiladi.                                                   

D) Endi istiqlol tug'ini zabardast qo'llarda mahkam ushlab, uni 

mustahkamlash, Vatan ravnaqi uchun kurashish eng oliy baxtdir. 

22. Imloviy jihatdan xato yozilgan so‘zlarni aniqlang.                                           

1) xaker 2) hezlanmoq 3) hafsala 4) hunasa 5) xokipoy 6) homuza                

A) 1,3,5          C) 2,4             B) 3,5,6              D) 1,2,5  

23. Qaysi qatorda paronim qo‘llash bilan bog‘liq xatolik mavjud?                 

A) Barcha a‘yonlar majlisga jam bo‘lishdi.                                                           

B) Shoh shu onda lahimni ko‘mdirib yubordi.                                              

C) Xola, anavi kungi qiz rosa sodda ekan.                                                   

D) Kelasi yili sen yozgan sherlar chiqadi.  

24. Ba‟zan san‟atga aloqador bo'lmagan kasb egalari — shifokor, 

o„qituvchi va tikuvchilarni ham , agar ular o„z ishlarining mohir 

ustasi bo„lsa, artist deb atashadi.                                                                             

Ushbu gapda yasama shaxs otlari soni nechta?                                                 

A) 3ta             C) 6ta               B) 4ta                D) 5ta  

25. “Quyoshli qalam”. “Mushoira” poemalari muallifini aniqlang.               

A) Muso Jalili                                      B) G‘. G‘ulom                                    

C) Zulfiya                                           D) S. Zunnunova  

26. Navoiyning ―Xamsa‖ sida qaysi dostonda ustoz Mulkoro tilga 

olinadi?                                                                                                           

A) ―Sabbai Sayyor‖                           B) ―Farhod va Shirin‖                          

C) ―Layli va Majnun‖                      D) ―Saddi Iskandariy‖  

27. “..janggohlardagi urush manzarasi, urush odamlarining qiyofasi 

chizildi”.                                                                                                   

Shuhratning qaysi asariga oid?                                                             

A) ―Oltin zanglamas‖                      B) ―Shinelli yillar‖                              

C) ―Jannat qidirganlar‖                 D) ―Mardlik afsonasi‖  

28. Harimi iffat ichra shoh ul ermish, 

Sipehri ismat uzra moh ul ermish.                                                                                 

Qaysi obraz ta‘riflanmoqda?                                                                         

A) Mehr             B) Shirin              C) Layli            D) Guldursun  

29. Quyidagi asarlardan qaysi biri Mirmusinning doston janrida 

yozilgan asari emas?                                                                                      

A) ―Nevara‖        C) ―Qamar‖      B) ―Irmoqlar‖      D) ―Shiroq‖ 

30.  ―Gulliverning sayohatlari‖ asarida kimlar Gulliverga Angliyadagi 

vatandoshlarini eslatadi?                                                                             

A) Liliputlar                                     C) Yexular                                                 

B) Ulkan odamlar                           D) Baland poshnalilar 

 

Download 210.52 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat