Ona tili 9- sinf i-chorak. I-variantDownload 133 Kb.
Sana13.12.2019
Hajmi133 Kb.
Ona tili 9- sinf I-chorak. I-variant.
1. O'zbek adabiy tilining asoschisi kim bo'lganligini aniqlang?

A) Mahmud Koshg'ariy B) Ahmad Yassaviy S) Alisher Navoiy D) Ahmad Yugnakiy E) Abdurahmon Jomiy

2. O'zbektili qaysi tillar oilasiga mansub?

A) Slovyan tillari B) Hind Yevropa tillari S) Somiy D) Turkiy tillar E) Mo'g'ul

3. "Zullisonayinlik" deganda nimni tushunasiz?

A) Ko'p tilni bilish B) Ikki tilda bemalol ijot qilish, faoliyat yuritish S) Boshqa til vakillari bilan muloqot

D) Bir tilni chuqur bilish E) To'g'ri javob yo'q

4. Berilgan chizmaga mos gap tanlang.

___________ =============

A) Maktab - yoshlik gulshani B) Xalq uchun nondan so'ng eng muhimi maktadir

S) Maktabda o'qimoq kerak, ammo maktabdan tashqarida ham ko'proq o'qimoq kerak.

D) Yaxshi tarbiya har qandqy nodon kishini ham odam qatoriga qo'shadi.

E) Kech kirib atrofni qorong'ulik bosgan.

5. Qo'shma gap qaysi qatorda berilgan?

A) Ona qalbi bitmas-tuganmas mo'jizalar manbaidir. B) Faraz doim ilmdan oldin paydo bo'ladi.

S) Bilimni doim o'z kuching bilan egalla, sherigingni mehnat natijalarini o'zlashtirishing noto'g'ri.

D) Yaxshi fikrlarni takrorlash hech qachon ortiqchalik qilmaydi.

E) Tabiat ilm va rivoyat bilan yo'g'rilgan ilmiy dunyoqarash hozirning hamda kelajakning buyuk qudratidir.

6. Qaysi gapda maqsad ma'nosi ifodalangan?

A) SHamol kuchaygandan-kuchayib bulutlarni surib ketdi. B) Akbar o'rnidan turib otasining she'rini ta'zim bilan oldida,

ko'zlariga surdi. S) Avlodlar bahramand bo'lsin deb mustahkam va ko'rkam binolar qurilmoqda.

D) Har bir kishida aql qanchalik yetishmasa, shuhratparastlik ham shunchalik kuchayar.

E) Darveshali uyalganday, ko'zlarini yashirishga tushdi.

7. SHart ma'nosini ifodalayotgan gap qatorini aniqlang?

A) Archazor tog'lar yozda juda gavjum bo'ladi. B)Oromgoh Dengiz sathidan ming sakkiz yuz metr balandlikda joylashgan.

S) Kuz kirdiyu, tog'lar jimib huvillab qoldi. D) Tog' tomondan sovuq izg'irin esardi.

E) Kim o'qishni istamasa, hech qachon haqiqi inson bo'lolmaydi.

8. Qo'shma gap berilgan qatorni aniqlang.

A) Qudratlidir kimki bo'lsa bilimdon. B) Bilim shunday kuchki, bu kuchga bizni o'rab turgan tabiat ham qarshi chiqolmaydi. S) Kimki bilmga tayansagina to'xtovsiz kamoltopadi va yutuqlarga erishaveradi.

D) Fanda eng ishonchli ko'makchi aqling, tafakkuringizdir. E) Fan qudratli va bepayondir.

9. Qaysi gapda bilan ko'makchi vazifasida kelgan?

A) Aql bilan xayol bilimlarimizga bir xilda zarur va fanda ular teng. B) Aql birla qul bo'lar ozod.

S) Aqlning to'g'ri yo'l ko'satishi orqali yaxshi nilan yomonni, foyda bilan ziyonnito'g'ri bilsn xatoni farq qilinadi.

D) Inson aql bilan idrok sohasida o'ziga keladigan zarar va zulmlardan saqlanur.

E) Bilm bilan mehnatni qo'shib olib boring.

10. Yuklamali gaplarning qaysi biri qo'shma gap?

A) Har nechuk shu gap sizdan lozim emas edi-da. B) Hammasi ko'z o'rnida turibdi-yu, bular bari hozir ilmsiz-jimsiz.

S) Ammo bir qatragina his, yurak ham bo'lsachi! -deb ayladi Orif aka. D) O'z shahrimizni bilmasak, odam bo'lmay qolibmizda. E) Yer ham tirik-da.

11. Qaysi qatorda murakkab qo'shma gap berilgan?

A) Har ishda afzaldir bilm orttirish. Bilm ortirishga astoydil kirish.

B) O'rganing, o'qing, fikr yuriting va bor narsalarning eng foydalilarini oling.

S) Bilmning niqdori emas sifati kerak.

D) Bilm shunday kuchki, bu kuchga bizni qurshab olgan tabiat qarshi turolmagandek, eng qattiq tosh yanglishishlar ham dosh berolmaydi. E) Tabiat ilmi va riyozat bilan yo'g'rilgan ilmiy dunyoqarash nafaqat hozirning kelajakning ham buyuk qudratidir.

12. Qaysi qatorda qo'shma gap berilmagan?

A) Ilm insonn ko'zin ochar, qulog'in ochar Fan miyaga idrok bilan yorug'lik sochar.

B) Bilm o'z sohibini qashshoq qilmaydigan bitmas tuganmas boylikdir, o'g'ri va qalloblar uni hech o'g'irlab ola olmaydilar.

S) Inson tanasidagi sog'lom aql eng kichik vujudda jamuljam bo'lgan beqiyos buyuklikdir.

D) Aql - bu yolqinlanuvchi oyna, nur taratadi-yu o'zi muzdek qolaveradi.

E) Har bir kishida aql qanchalik yetmasa, shuhratparastlik ham shunchalik kuchayar.

13. Kesim tobe gapli qo'shma gapni aniqlang?

A) Insoniyatning bitta kulfati bor, u jaholatdir. B) Haqiqatni ochinglar, to'g'ri yo'ldan yuringlar.

S) Inson, axir o'z aqli bilan yashamoqlik uchun gina tug'ilgan. D) Suqrotning donoligi shunda ediki, u bilmaganini bildim deb o'ylamsdi. E) Aql-idrok, ilm-hunar-bular.

14. Berilganlardan mosini tanlab qo'shma gap hosil qiling? Kimki bilmga tayansa ............

A) baxtli bo'ladi. B) omadi yurishadi. S) rahbar bo'ladi. D) obro' orttiradi. E) Kamol topadi.

15. Tobe gapni tiklang. ...... Kerakni topgan dono.

A) Mehnat qilgan emas B) Do'st orttirgan emas S) Ko'p bilgan emas

D) SHe'r yodlagan emas E) To'g'ri javob yo'q.

16. Aniqlovchi tibe gapli qo'shma gapni aniqlang?

A) O'qititish , ikki barobar o'qish demakdir B) Kimda aqil bo'lsa u asil odam bo'lur

S) Bilim shunday kuchki, bu kuchga bizni qurshab turgan tabiat ham qarshi turolmaydi

D) Bilim insonga hamma yo'lda yo'ldoshdir E) Bittagina xayirli ish bir olam ilimdan afzal

17. Qaysi qatorda qo'shma gap berilgan?

A) Ey farzand yolg'on va bexuda so'zlamagil

B) Kimki shogirtlikka chin dildan shod,

Bir kun o'zi ham bo'lg'usi ustoz

S) Maktab yoshlik gulshani bolalar esa uning bebaho nihollari

D) Ustozning bilimi tugab , shogirtning yangi bilimi boshlangan joyda kashfiyot tug'ladi

E) Agar nimadir o'qib chiqqan bo'lsang, undagi asosiy fikirni uqib ol

18. Berilgan gapni ifoda maqsadiga ko'ra turini aniqlang? Tarixchi Olimlarning fikriga ko'ra miloddan avvalgi 2 ming yillikda qadimgi ziroatchilikning rivojlanishi bilan ilk davlatchilik birlash-malariga o'tish jarayoni boshlanadi.

A) Darak B) So'roq S) Undov D) Atov E) Buyruq

19. Undalmali gapni belgilang?

A) Sopol xumlarda g'alla saqlangan B) CHashmalar, buloqlar maftunman sizga

S) Gap tarkibidagi so'zlar turli vazifani bajaradi D) Kechga borib qorasovuq turdi

E) Rustam xayol bilan xarsang tosh yoniga o'tirdi

20. Qaysi gapda inkor manosi anglashilyapti?

A) Anxor suvi sokin shildiramoqda B) Kun yoyilib yelkani oftop qizdira boshladi

S) Ha, mehmon yo' bo'lsin D) Yur, yur bolam, ketaylik, kech bo'lib qoldi

E) Yaxshilik aslo unitilmaydi

21. Kirish so'zli gapni toping?

A) Demak, sen bugun kelmaysan B)Bolalar sinfga kirdi D) Kamola darsingni tayyorla

22. O'zbek adabiy tilining asoschisi kim?

A) M Qashqariy B) A Navoiy D) A Yugnakiy

23.Zidlov bog'lovchilari berilgan qatorni toping?

A) goh,goh B) ammo,biroq,lekin D) na,na,bazan

24. Bo'lsa,esa so'zlari qaysi bo'lakdan so'ng keladi?

A) qiyoslovchi bo'lakdan so'ng B) takror so'zdan so'ng D) a va b javoblar

25. Qo'ng'iroq chalindi va dars boshlandi.gap qo'shma gaplarning qaysi turiga kiradi?

A) Ergash qo'shma gap B) Bog'lovchisiz qo'shma gap D) Bog'langan qo'shma gap

9-sinf. Ota tili. II chorak
1. Ergashgan qo'shma gaplar necha qismda tashkil topgan?

A) 2 ta B) 3 ta D) 4 ta

2. Bosh gap mazmuni izlayotgan gap qanday gao hisoblanadi?

A) bosh gap B) qo'shma gap D) ergash gap

3. Ergashgan qo'shma gaplar qanday qolibda ifodalanadi?

A) B) D) A va B javoblar

4. Qanday gap bosh gap deyiladi?

A) mazmunini izlayotgan gap B) bosh gap mazmunini izlayotgan gap D) to'g'ri javob yo'q

5.Qanday bog'lovchilar ergash gap boshida qo'llaniladi?

A) sabab,maqsad B) qiyoslash,chog'ishtiruv D) A va b javoblar

6. Qanday bog'lovchilar gap boshida keladi?

A) sabab B) shart D) maqsad

7. Ergashtiruvchi bog'lovchiluvli ergashgan qo'shma gqplarga qaysi javobda misol keltirilgan?

A) odobli odam tabibga o'xshaydi, chunki u bilan suxbatlashish ko'ngildagi g'amni quvadi

B) Kishida odob bo'lsa bilim ham bo'lishi lozim D) a va b javoblar

8. Bosh gapda ifodalanayotgan mazmunning sababini bildiruvchi ergash gaplar bosh gapga qanday ko'makchili qurilmalar vositasida bog'lanadi?

A) shuning uchun, shu sababli, shu tufayli B) agar, agarda, shu tufayli D) shuning uchun, agarda

9.Qanday sababni bildiruvchi ergash gaplar bosh gapda deb yordamida bog'lanadi?

A) bosh gapda ifodalangan mazmunining maqsadini, shartini B) bosh gapda ifodalangan mazmuninign maqsadini, sababini D) bosh gapda ifodalangan mazmunining sababini, shartini

10.Bosh gapda deb yordamida bog'langan ergash gapning kesimi qanday mayl shaklidagi fellar bilan ifodalanadi?

A) so'roq mayli B) buyruq mayli D) a va b javoblar

11. Bosh gapda deb yordamida bog'langan ergash gap qaysi qatorda berilgan

A) Zilola bezovta bo'lmasin deb, Robiya sekin yurdi B) Muqaddas yig'lab yubordi D) ZIlola Robiyaga kinoga bordim dedi

12. Bosh gapga deb yordamida bog'langan ergash gaplarda qan day tinish belgisi qo'yiladi?

A)nuqta B) undov D) vergul

13. Kesimi felning shart mayli bilan ifodalangan ergash gaplar qanday ma'noni anglatadi?

A)ergash gaplar bosh gapga bog'lovchi vosita B) bosh gaplar ergash gaplarga bog'lovchi vosita D) to'g'ri javob yo'q

14.Ko'rsatish olmoshlari qaysi gapning tarkibida qo'llaniladi?

A) ergash gap B) bosh gap D) a va b javoblar

15.Qaysi yuklama yordamida ergash gap bosh gapga bog'lanadi?

A) ki B) da D) yu

16. ki yuklamasi qo'shilgan gapni toping?

A) Baxtim shuki, seni uchratdim B) Munisa uyga kirdi D) Men maktabga bordi

17. Qanday gaplarga nisbiy so'zli ergashgan qo'shma gaplar deyiladi?

A) ergash gap tarkibida qo'llaniluvchi buyruq olmoshlariva bosh gap tarkibida unga javob bo'lib keluvchi olmoshlar bir-biriga nisbatan qo'llanilsa nisbiy so'zli ergash gap deyiladi

B) Ergash gap tarkibida qo'llaniluvchi so'roq olmoshlari va bosh gap tarkibida unga javob bo'lib keluvchi olmoshlar bir-biriga nisbatan qo'llanilsa nisbiy so'zli ergash gap deyiladi D) to'g'ri jabvob yo'q

18.Qanday ergashgan qo'shma gaplar sodda gap bilan ma'nodosh bo'lishi mumkin?

A) ko'rsatish olmoshi B) buyruq olmoshi D) so'roq olmosho

19. Ergash gapli qo'shma gap qan day qilib sodda gapga aylantiriladi?

A) ergash gapni bosh gap tarkibiga tegishli ko'rsatish olmoshi bilan ifodalangan gap bo'lagi o'rniga qo'yish

B) Ergash gapni bosh gap tarkibiga so'roq olmoshi bilan ifodalangan gap bo'lagi o'rniga qo'yish

D) to'g'ri javob yo'q

20.Ergash gapli qo'shma gapga aylangan sodda gapga misol keltirilgan gapni toping?

A)Kim ko'p o'qisa u ko'p biladi- Ko'p o'qigan ko'p biladi B) Kim chaqqon va tez harakat qilsa yutuq o'shaniki bo'ladi

D) a va b javob

21. Ergash gapning kesimi qanday shakldagi fellar bilan ifodalanadi?

A) sabab mayli B) shart mayli D) maqsad mayli

22. Shuning uchun, shu sababli, shu tufayli, ko'makchili qurilmalar qanday gap tarkibida keladi?

A) bosh gap B) ergash gap D)a va b javob

23. Ergash gap bosh gapga qanday vositalar yordamida bog'lanadi?

A) ergashtiruvchi bog'lovchilar, ko'makchili qurilmalar B) yuklamalar, nisbiy so'zlat va deb so'zi D) a va b javoblar

24. Ergashgan qo'shma gaplar tuzilishiga ko'ra nimaga o'xshaydi?

A) so'z birikmalariga B) gap bo'laklariga D) qo'shma gaplarga

25. Bosh gap tarkibida ko'makchili qurilmalarga qaysi gap misol bo'ladi?

A) Imsiz inson- mevasiz daraxt, shuning uchun hamisha ilmlilar safida bo'lishga

intil


B) gul barglari uchishadi , tushmayin deb qo'lingdan

D) a va b javoblar


9-sinf. Ona tili. III chorak

1. Kesim ergash gapli qo'shma gap bosh gapniqaysi yuklama yuklama tordamida bog'lanadi?

A) ki B) mi D) yu

2.Ega,ergash gaplar bosh gapga qanday vositalar yordamida bog'lanadi?

A) chunki,va B) kim,nima,ku D) to'g'ri javob yo'q

3. Yozuvda ergash gap bosh gapdan qanday tinish belgi bilan ajratiladi?

A) vergul B) nuqta D) ikki nuqta

4. Hol ergash gaplar bosh gapga qaysi so'z yordamida bog'lanadi?

A) deb B) kerak D) ekan

5. Hol ergash gaplar ma'no turlari qaysi qatorda?

A) payt,o'rin,sabab B) deb,tajjub D) to'g'ri javob yo'q

6. Bog'lovchisiz qo'shma gapda qanday tinish belgisiqo'llaniladi?

A) so'roq B) undov D) vergul

7. Murakkab qo'shma gap necha turga bo'linadi?

A) 3 ga B) 4 ga D) 5 ga

8. Murakkab qo'shma gaplar necha gapdan iborat bo'ladi?

A)2 va undan ortiq B) 3 va undan ortiq D) 1 va undan ortiq

9. Ko'chirma gap qaysi qatorda berilgan?

A) “Ertaga sinf majlisi bo'ladi" dedi o'qituvchi B) ertaga sinf majlisi bo'lishini aytdi

D) to'g'ri javob yo'q

10. Morfologiyada nimalar o'rganiladi?

A) so'z turkumlari B) gaplar D) so'zlar

11. Undalmada qanday tinish belgisi qo'yiladi?

A) nuqta B) so'roq D) vergul

12. Undalma gapning qayerida keladi?

A) boshida,o'rtasida B) oxirida D) a vab javoblar

13. Kirish so'zi qaysi qatorda berilgan?

A) demak B) chunki D) hatto

14. Ko'chirma gap kimning gapi bilan keladi?

A) bosh gap bilan B) muallif gapi bilan D) to'g'ri javob yo'q

15. Fonetikada nomalar o'rganiladi?

A) so'zlar B) tovushlar D) gaplar

16. Berilganlardan manosini qo'yib qo'shma gap hosil qiling. Kimki bilimga tayansa......

A) baxtli bo'ladi B) kamol topadi D) rahbar bo'ladi

17. Tobe gapni tiklang?......kerakni bilgan dono

A) mehnat qilgan emas B) ko'pni bilgan emas D) to'g'ri javob yo'q

18.Darak gap oxirida qanday tinish belgisi qo'yiladi?

A) so'roq B) undov D) nuqta

19. Gapning asosiy belgisi nima?

A) ohang B) so'roq D) a va b javob

20. Qaysi qatorda yasovchi qo'shimcha bor?

A) li,chi,dosh B) ning , ni,da D) im,ing,i

21.Orfoepiyada nimalar o'rganiladi?

A) to'g'ri yozish B) imlo qoidalari D) to'g'ri so'zlar

22. Qaysi qatorda undoshlar ketma-ket qo'llanilgan?

A) taa...urot B) san...at D) bin...n

23. Qaysi qatorda qo'shma so'z berilgan?

A) sanoat B) o'g'lon D) ilm

24. Juft otlar qo'llanilgan qatorni toping?

A)ota-ona B) aka-uka D) a va b javoblar

25. Qaysi qatorda unlimlar ketma-ket keladi?

A) mu...zzom

B) muha...bat

D) to'g'ri javob yo'q

9-sinf. Ona tili. IV chorak

1. O'zlashtirma gap qaysi qatotda berilgan?

A) Ertaga sinf majlisi bo'lishini o'qtuvchimiz aytdi

B) "Ertaga sinf majlisi bo'ladi," dedi o'qituvchimiz

D) to'g'ri javob yo'q

2.Ommaviy axbarot vositala uslubi qanday uslub hisoblanadi?

A) Rasmiy B) Publisistik D) ilmiy

3. Qo'shma gapda nechta ega,kesim bo'ladi?

A) 2 ta B) 1 ta D) to'g'ri javob yo'q

4. Qaysi qatorda atov gao berilgan?

A) Uyjimjit.Demak tinchlik B) Biz shaharga bordik D) to'g'ri javob yo'q

5. Felda nechta zamon bor?

A) 5 ta B) 4 ta D) 3 ta

6. Qaysi qatorda moslashuvli birikma bor?

A) kitobning beti B) keng ko'cha D) katta hovli

7. Nutq uslublari qatnashgan qatorni toping?

A) ilmiy,sintaktik B) ilmiy,rasmiy D) rasmiy,fonetik

8. Qaysi qatorda hol ishtirok etgan?

A)dars boshlandi B) biz keldik D) biz shahardan keldik

9. Ergash gap bosh gapdan yozuvda nima bilan ajratiladi?

A)vergul B) nuqta D) so'roq

10. Ko'rsatish olmioshi qaysi qatorda qo'llanilgan?

A) biz keldik B) shuni bilingki biz siz bilan doimo birga D) kecha keldik

11. So'z birikmasi necha qismdan iborat?

A) 4 B) 5 D) 2

12. Zidlov bog'lovchilari qaysi qatorda?

A) ammo,lekin B) biroq,chunki D) to'g'ri javob yo'q

13. Biriktiruv bog'lovchili gapni toping?

A) men o'qidim B) u gapirar va tez-tez do'stiga qarar edi D) kech keldi

14. Qo'shma gap necha guruhga bo'linadi?

A) 3 ga B) 4 ga D) 5 ga

15. Teng bog'lovchilar nechga bo'linadi?

A) 3 ga B) 4 ga D) 5 ga

16.Kirish so'zar qaysi qatorda berilgan?

A)demak,biroq B) chunki,kabi D) afsus,attang

17.Kirish so'zlar gapning qayerida keladi?

A) boshida,o'rtasida,oxirida B) boshida D) o'rtasida

18. Fonetikada nimalar o'rganiladi?

A) so'zlar B) tovushlar D) gaplar

19. Nutq tovushlari nechaga bo'linadi?

A) 4 ga B) 3 ga D) 2 ga

20. Qaysi qatorda so'z birikmasi bor?

A) keng hovli B) katta ko'cha D) a vab javoblar

21. Darslik mualifi qaysi qatorda?

A) Mahmudov,Nurmatov,Sobirov B) Sobirov,Ochilov,Karimov D) Nurmatov,Soliyev,Berdiyev

22. O'zbek tili qaysi til oilasiga kiradi?

A) turk B) fors D) arab

23. Gapning eng muhim belgisi nima?

A) tovush

B) to'g'ri yozish

D) ohang


24. Qaysi qatorda uyushiq bo'lakalr bor?

A) Kamola keldi

B) Dars boshlandi

D) men kitob,daftar oldim

25. Sintaksisda nimalar o'rganiladi?

A) so'z birikmasi va gap

B) tovush va harf

D) to'g'ri javob yo'q


Ona tili. 9- sinf. Yillik

1. Undalmali gapni belgilang?

A) Sopol xumlarda g'alla saqlangan B) CHashmalar, buloqlar maftunman sizga

S) Gap tarkibidagi so'zlar turli vazifani bajaradi D) Kechga borib qorasovuq turdi

E) Rustam xayol bilan xarsang tosh yoniga o'tirdi

2. Qaysi gapda inkor manosi anglashilyapti?

A) Anxor suvi sokin shildiramoqda B) Kun yoyilib yelkani oftop qizdira boshladi

S) Ha, mehmon yo' bo'lsin D) Yur, yur bolam, ketaylik, kech bo'lib qoldi

E) Yaxshilik aslo unitilmaydi

3. Kirish so'zli gapni toping?

A) Demak, sen bugun kelmaysan B)Bolalar sinfga kirdi D) Kamola darsingni tayyorla

4. O'zbek adabiy tilining asoschisi kim?

A) M Qashqariy B) A Navoiy D) A Yugnakiy

5.Zidlov bog'lovchilari berilgan qatorni toping?

A) goh,goh B) ammo,biroq,lekin D) na,na,bazan

6. Bo'lsa,esa so'zlari qaysi bo'lakdan so'ng keladi?

A) qiyoslovchi bo'lakdan so'ng B) takror so'zdan so'ng D) a va b javoblar

7. Qo'ng'iroq chalindi va dars boshlandi.gap qo'shma gaplarning qaysi turiga kiradi?

A) Ergash qo'shma gap B) Bog'lovchisiz qo'shma gap D) Bog'langan qo'shma gap

8.Qanday sababni bildiruvchi ergash gaplar bosh gapda deb yordamida bog'lanadi?

A) bosh gapda ifodalangan mazmunining maqsadini, shartini B) bosh gapda ifodalangan mazmuninign maqsadini, sababini D) bosh gapda ifodalangan mazmunining sababini, shartini

9.Bosh gapda deb yordamida bog'langan ergash gapning kesimi qanday mayl shaklidagi fellar bilan ifodalanadi?

A) so'roq mayli B) buyruq mayli D) a va b javoblar

10. Bosh gapda deb yordamida bog'langan ergash gap qaysi qatorda berilgan

A) Zilola bezovta bo'lmasin deb, Robiya sekin yurdi B) Muqaddas yig'lab yubordi D) ZIlola Robiyaga kinoga bordim dedi

11. Bosh gapga deb yordamida bog'langan ergash gaplarda qan day tinish belgisi qo'yiladi?

A)nuqta B) undov D) vergul

12. Kesimi felning shart mayli bilan ifodalangan ergash gaplar qanday ma'noni anglatadi?

A)ergash gaplar bosh gapga bog'lovchi vosita B) bosh gaplar ergash gaplarga bog'lovchi vosita D) to'g'ri javob yo'q

13.Ko'rsatish olmoshlari qaysi gapning tarkibida qo'llaniladi?

A) ergash gap B) bosh gap D) a va b javoblar

14.Qaysi yuklama yordamida ergash gap bosh gapga bog'lanadi?

A) ki B) da D) yu

15. ki yuklamasi qo'shilgan gapni toping?

A) Baxtim shuki, seni uchratdim B) Munisa uyga kirdi D) Men maktabga bordi

16. Qanday gaplarga nisbiy so'zli ergashgan qo'shma gaplar deyiladi?

A) ergash gap tarkibida qo'llaniluvchi buyruq olmoshlariva bosh gap tarkibida unga javob bo'lib keluvchi olmoshlar bir-biriga nisbatan qo'llanilsa nisbiy so'zli ergash gap deyiladi

B) Ergash gap tarkibida qo'llaniluvchi so'roq olmoshlari va bosh gap tarkibida unga javob bo'lib keluvchi olmoshlar bir-biriga nisbatan qo'llanilsa nisbiy so'zli ergash gap deyiladi D) to'g'ri jabvob yo'q

17. Undalma gapning qayerida keladi?

A) boshida,o'rtasida B) oxirida D) a vab javoblar

18. Kirish so'zi qaysi qatorda berilgan?

A) demak B) chunki D) hatto

19. Ko'chirma gap kimning gapi bilan keladi?

A) bosh gap bilan B) muallif gapi bilan D) to'g'ri javob yo'q

20. Fonetikada nomalar o'rganiladi?

A) so'zlar B) tovushlar D) gaplar

21. Berilganlardan manosini qo'yib qo'shma gap hosil qiling. Kimki bilimga tayansa......

A) baxtli bo'ladi B) kamol topadi D) rahbar bo'ladi

22. Tobe gapni tiklang?......kerakni bilgan dono

A) mehnat qilgan emas B) ko'pni bilgan emas D) to'g'ri javob yo'q

23.Darak gap oxirida qanday tinish belgisi qo'yiladi?

A) so'roq B) undov D) nuqta

24. Biriktiruv bog'lovchili gapni toping?

A) men o'qidim B) u gapirar va tez-tez do'stiga qarar edi D) kech keldi

25. Qo'shma gap necha guruhga bo'linadi?

A) 3 ga B) 4 ga D) 5 ga

Kalit. I-variant.

Ona tili. 9- sinf. I-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

S

D

B

A

S

S

E

B

B

B

D

S

D

E

S

S

A

A

B

E

A

B

B

A

D

Ona tili. 9- sinf. II-chorak


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

D

D

A

D

B

A

A

B

B

A

D

A

B

A

A

B

A

A

A

B

A

D

A

A

Ona tili. 9- sinf. III-chorak


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

A

A

A

D

B

B

A

A

D

D

A

B

B

B

A

D

A

A

D

A

B

D

A

Ona tili. 9- sinf. IV-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

A

A

D

A

B

D

A

B

D

A

B

A

B

D

A

B

D

D

A

A

D

D

A

Ona tili. 9- sinf. Yillik
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

E

A

B

B

A

D

B

B

A

D

A

B

A

A

B

D

A

B

B

B

A

D

B

A

Download 133 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
matematika fakulteti
Ўзбекистон республикаси
pedagogika universiteti
sinflar uchun
bilan ishlash
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
Navoiy davlat
Buxoro davlat
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti